Hoge Raad, 02-09-2016 / 14/04914


ECLIECLI:NL:HR:2016:2012
Datum02-09-2016
InhoudsindicatieEffectenlease; Dexia-affaire. Is een cliŽntenremisier die tevens adviesdiensten verricht bij de totstandkoming van de effectenleaseovereenkomst, vergunningplichtig? Art. 3 Richtlijn Beleggingsdiensten 93/22/EEG, art. 7 en 10 Wet toezicht effectenverkeer 1995, art. 12 Vrijstellingsregeling Wte 1995, art. 41 Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999. Rechtsdwaling? Verdeling van schade over benadeelde en vergoedingsplichtige; art. 6:101 BW; billijkheidscorrectie leidt tot geheel in stand blijven van vergoedingsplicht van de effecteninstelling.
Recht.nl artikelHoge Raad zet nieuwe stap in effectenleasezaken (06-09-2016)
Mensen die in het verleden via een tussenpersoon een omstreden aandelenleaseproduct hebben gekocht, moeten nog maar bewijzen dat zij in aanmerking komen voor een volledige compensatie. Dat stelt Dexia Bank in een reactie op een uitspraak van de Hoge Raad in de langslepende affaire.
> Hoge Raad zet nieuwe stap in effectenleasezaken (Rechtspraak.nl)
> Effectenlease: volledige schadevergoeding bij beleggingsadvies door tussenpersoon zonder vergunning (Irina Timp, Cassatieblog.nl)
Recht.nl artikelHR verduidelijkt betekenis Dexia-rechtspraak (15-10-2018)
De HR vernietigt een arrest van het hof waarin Ė uitgebreid gemotiveerd Ė was afgeweken van de regel uit B/Dexia dat, indien de aanbieder van een leaseovereenkomst niet alleen zijn zorgplicht heeft geschonden maar de overeenkomst bovendien was gesloten terwijl de aanbieder wist of behoorde te weten dat de tussenpersoon niet over de daarvoor benodigde vergunning beschikte, de vergoedingsplicht van de aanbieder geheel in stand blijft (ECLI:NL:HR:2016:2012).
De HR benadrukt dat de kern van B/Dexia de omstandigheid betreft dat Dexia contracteerde in weerwil van een wettelijk verbod. De HR overweegt voorts dat de verbindendverklaring van een WCAM-overeenkomst geen grond kan opleveren voor een bepaalde rechtsuitleg. Het staat degene die zo'n overeenkomst niet wil aanvaarden, vrij een opt-out verklaring uit te brengen en zich tot de rechter te wenden indien hij meent dat een andere uitkomst op haar plaats is. De rechter dient zich ook in dat geval bij zijn beslissing te laten leiden door het geldende recht.
> Nieuwsupdate Hoge Raad week 41 (Houthoff.com)
TijdschriftartikelHoge Raad 02-09-2016
NJB 2016/1610
Effectenlease. A heeft een effectenleaseovereenkomst gesloten met Dexia. De cliŽntenremisier SpaarSelect heeft A als cliŽnt bij Dexia aangebracht. Het hof oordeelt dat als A bewijst dat SpaarSelect A ook heeft geadviseerd over de leaseovereenkomst en Dexia dit wist of behoorde te weten, de schadevergoedingsplicht van Dexia 80% van de inleg en de restschuld bedraagt. Hoge Raad: 1. CliŽntenremisier. Vergunningsplicht. Indien een cliŽntenremisier zich niet beperkt tot het aanbrengen van een potentiŽle belegger bij een beleggings- of effecteninstelling, maar hij die belegger tevens in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf adviseert, dient de cliŽntenremisier over een vergunning te beschikken. 2. Rechtsdwaling. Verschoonbaarheid. Aanvaarding van een beroep op dwaling omtrent de uitleg van het objectieve recht kan in het algemeen niet worden aanvaard. In het onderhavige geval is er geen goede grond hierop een uitzondering te aanvaarden. 3. Billijkheidscorrectie. Indien de particuliere belegger is aangebracht door een cliŽntenremisier die tevens zonder vergunning beleggingsadvieswerkzaamheden heeft verricht, en de aanbieder hiervan op de hoogte was of behoorde te zijn, eist de billijkheid in beginsel dat de plicht van de aanbieder tot vergoeding van zowel de restschuld als de inleg geheel in stand blijft. Dit geldt ook als de leaseovereenkomst geen onaanvaardbaar zware last voor de afnemer vormde.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-09-2016
RvdW 2016/951
Effectenlease; Dexia-affaire. CliŽntenremisier die tevens adviesdiensten verricht bij totstandkoming effectenleaseovereenkomst is vergunningplichtig; art. 3 Richtlijn 93/22/EEG; art. 7 en 10 Wte 1995; art. 12 Vrijstellingsregeling Wte 1995. Onrechtmatig handelen effecteninstelling die cliŽnt accepteert van cliŽntenremisier die zonder vergunning optreedt: art. 41 Nrte 1999; geen beroep op rechtsdwaling; verdeling schade over benadeelde en vergoedingsplichtige effecteninstelling op voet art. 6:101 BW; billijkheidscorrectie leidt tot geheel in stand blijven van vergoedingsplicht van effecteninstelling.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-09-2016 (met noot)
C.W.M. Lieverse
JOR 2016/274
Effectenlease Dexia, Aansprakelijkheid, Schending van zorgplichten jegens particuliere belegger, Dexia is verplicht te onderzoeken of cliŽntenremisier over vereiste vergunning beschikt wanneer deze tevens als beleggingsadviseur optreedt, Extra onrechtmatigheidsgrond, Bijzondere zorgplicht beleggingsadviseur, Complex financieel product, Geen correctie wegens eigen schuld, Billijkheid vereist dat vergoedingsplicht van Dexia geheel in stand blijft, Verwijzing naar HR 5 juni 2009, ęJORĽ 2009/199, m.nt. Lieverse (De Treek/Dexia) en HR 6 september 2013, ęJORĽ 2013/311, m.nt. Van Baalen (Van Uden c.s./NBG Finance)
TijdschriftartikelHoge Raad 02-09-2016
RAV 2016/101
Effectenlease. Dexia-affaire. Billijkheidscorrectie. Vormt de omstandigheid dat een effectenleaseproduct is aangeboden door tussenkomst van een cliŽntenremisier die ook als beleggingsadviseur is opgetreden aanleiding om af te wijken van het zgn. Ďhof-modelí voor billijkheidscorrectie van de schadevergoedingsplicht in effectenleasezaken?
TijdschriftartikelHoge Raad 02-09-2016
RF 2017/1
Effectenlease. Zorgplicht. Wat is de invloed op het eigen risico van de consument, wanneer deze door een cliŽntenremisier is aangebracht die advies heeft verleend zonder daartoe strekkende vergunning?
TijdschriftartikelHoge Raad 02-09-2016 (met noot)
T.F.E. Tjong Tjin Tai
NJ 2017/9
Effectenlease; Dexia-affaire. CliŽntenremisier die tevens adviesdiensten verricht bij totstandkoming effectenleaseovereenkomst is vergunningplichtig; art. 3 Richtlijn 93/22/EEG; art. 7 en 10 Wte 1995; art. 12 Vrijstellingsregeling Wte 1995. Onrechtmatig handelen effecteninstelling die cliŽnt accepteert van cliŽntenremisier die zonder vergunning optreedt: art. 41 Nrte 1999; geen beroep op rechtsdwaling; verdeling schade over benadeelde en vergoedingsplichtige effecteninstelling op voet art. 6:101 BW; billijkheidscorrectie leidt tot geheel in stand blijven van vergoedingsplicht van effecteninstelling.
TijdschriftartikelAandelenlease: Dexia volledig aansprakelijk vanwege tussenpersoon
A. de Vries-Stotijn, J.J.A. Braspenning
NTBR 2017/3
In zijn bekende arresten van 5 juni 2009 heeft de Hoge Raad bepaald dat er op aandelenlease-aanbieders een tweeledige zorgplicht rust. Bij een schending van deze zorgplicht blijft standaard 1/3-deel van de schade voor rekening van de consument in de vorm van eigen schuld. In zijn twee uitspraken van 2 september 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2012 en ECLI:NL:HR:2016:2015) ziet de Hoge Raad echter reden om van deze schadeverdeelsleutel af te wijken.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY4600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4978 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2811 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AR1739 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1736 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY9222 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:35
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2015 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1935 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:773 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1736 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:164 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3101 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1523 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6551 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10970 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:143 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9114 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1429 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2313 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2254
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2253
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:329
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1377
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:317
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:111
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1921
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1697
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1425
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2756
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:2530
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4156
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4185
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:332
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:216
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1764
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:315
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:2716
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:1991
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:1815
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4726
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:1103
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:916
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4208
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2999
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2800
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1864
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9284
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9281
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9280
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:2732
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:2863
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:10270
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:6405
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:15576
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:4362
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:894
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:890
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:223
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:73
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:4370
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1165
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1073
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1007
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:937
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:35
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:3134
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2019:399
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:4435
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:1077
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1399
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:1130
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:934
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:289
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:3154
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2966
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2965
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:330
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2379
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2104
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1029
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1023
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1022
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:515
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1761
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:630
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5342
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5266
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5241
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3369
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2662
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2661
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1545
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:6193
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:4418
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:3892
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:1536
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:1085
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:8034
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:4677
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:16407
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8852
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7168
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3712
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2866
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4258
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5210
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3524
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3507
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1576
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:10330
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:6482
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:3184
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:138