Hoge Raad, 22-11-2016 / 15/00332


ECLIECLI:NL:HR:2016:2654
Meer over deze zaak:
Datum22-11-2016
InhoudsindicatieJeugdzaak. Instellen beroep in cassatie door middel van (een volmacht in een bijlage bij) een e-mail. Art. 450 Sv. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BJ7810 omtrent de wijze van het instellen van het cassatieberoep. Een (kaal) e-mail bericht is niet aan te merken als een schriftelijke volmacht, ELCI:NL:HR:2015:3253. Maar: een, als bijlage bij een e-mail gevoegde, brief moet als een schriftelijke volmacht worden aangemerkt als deze voldoet aan de in ECLI:NL:HR:2009:BJ7810 gestelde eisen aan een dergelijke volmacht en deze e-mail met bijlage is verzonden naar een e-mail adres dat door het gerecht is aangewezen voor communicatie met de griffiemedewerkers inzake de aanwending van rechtsmiddelen in strafzaken. Indien een gerecht de mogelijkheid openstelt om d.m.v. een e-mail een rechtsmiddel te kunnen aanwenden, verdient het aanbeveling dat de medewerker van de griffie een uitdraai maakt van het e-mailbericht met vermelding van dag en uur van ontvangst alsmede van de bijlage bij dat e-mailbericht en dat hecht aan de akte instellen rechtsmiddel. Indien een gerecht die mogelijkheid niet wil bieden, kan dat voor het gerecht aanleiding zijn om de mogelijkheid van communicatie per e-mail met de griffiemedewerkers inzake de aanwending van rechtsmiddelen in strafzaken niet (langer) open te stellen. Opmerking verdient nog dat de Wet digitale processtukken Sv (Stb. 2016,90) zal voorzien in de mogelijkheid om een volmacht over te dragen m.b.v. een elektronische voorziening en dat art. 450 Sv zal worden aangepast. Het gerecht i.c. kent of kende de mogelijkheid om per e-mail te communiceren met griffiemedewerkers inzake de aanwending van rechtsmiddelen in strafzaken en de volmacht voldoet aan de eisen. I.c. heeft de griffiemedewerker verzuimd om dag en uur van ontvangst aan te tekenen, waarin de HR aanleiding vindt het beroep ontvankelijk te achten. De HR stelt de AG in de gelegenheid om alsnog inhoudelijk op de middelen in te gaan en houdt iedere verdere beslissing aan.
Recht.nl artikelE-mailverkeer en de kernwaarden van de Rechtspraak (02-01-2017)
De Hoge Raad oordeelde welwillend over het gebruik van e-mail voor het toezenden van een machtiging aan de griffie van de rechtbank om hoger beroep in te stellen. Het arrest ziet niet op de rechtmatigheid van het gebruik van het medium e-mail als zodanig, maar biedt wel een mooie kapstok voor de vraag of het überhaupt veilig is om per e-mail met en binnen de Rechtspraak te communiceren.
> E-mailverkeer en de kernwaarden van de Rechtspraak (Corien Prins, NJB)
TijdschriftartikelHoge Raad 22-11-2016
NJB 2016/2234
Aanwending beroep in cassatie via email, art. 450 Sv: een door de verdachte bepaaldelijk gevolmachtigde advocaat kan op de wijze van art. 450 lid 3 Sv beroep in cassatie instellen door middel van het verlenen van een daartoe strekkende schriftelijke bijzondere volmacht aan een griffiemedewerker; een e-mailbericht is niet zo’n schriftelijke volmacht. Echter, een als bijlage bij een e-mail gevoegde brief, inhoudende een schriftelijke volmacht waarmee een advocaat een griffiemedewerker machtigt om namens de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden, moet wel als zo’n schriftelijke volmacht worden aangemerkt, mits 1. het e-mailbericht met bijlage is verzonden naar het aangewezen e-mailadres van dat gerecht en 2. de schriftelijke volmacht voldoet aan de in HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ7810 geformuleerde eisen.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-11-2016
RvdW 2016/1216
Instellen beroep in cassatie per e-mail. Een als bijlage bij een e-mail gevoegde brief, inhoudende een schriftelijke volmacht waarmee een advocaat een griffiemedewerker machtigt om namens de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden, moet als een schriftelijke volmacht worden aangemerkt, mits: (i) het e-mailbericht, met bijlage, is verzonden naar een e-mailadres dat door het gerecht is aangewezen voor communicatie met de griffiemedewerkers inzake de aanwending van rechtsmiddelen in strafzaken en (ii) de brief met de schriftelijke volmacht voldoet aan de daaraan inhoudelijk te stellen eisen.
TijdschriftartikelE-mailverkeer en de kernwaarden van de Rechtspraak
J.E.J. Prins
NJB 2017/1
Sinds de Amerikaanse verkiezingen kan niemand nog beweren dat e-mailcorrespondentie via een publiek netwerk (veelal internet) veilig is. Luttele weken na de overwinning van Trump oordeelde de Hoge Raad welwillend over het gebruik van e-mail voor het toezenden van een machtiging aan de griffie van de rechtbank om hoger beroep in te stellen.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-11-2016 (met noot)
B.F. Keulen
NJ 2017/119
Instellen beroep in cassatie per e-mail. Een als bijlage bij een e-mail gevoegde brief, inhoudende een schriftelijke volmacht waarmee een advocaat een griffiemedewerker machtigt om namens de verdachte een rechtsmiddel aan te wenden, moet als een schriftelijke volmacht worden aangemerkt, mits: (i) het e-mailbericht, met bijlage, is verzonden naar een e-mailadres dat door het gerecht is aangewezen voor communicatie met de griffiemedewerkers inzake de aanwending van rechtsmiddelen in strafzaken en (ii) de brief met de schriftelijke volmacht voldoet aan de daaraan inhoudelijk te stellen eisen.
TijdschriftartikelHoge Raad 22-11-2016
IR 2017/3
Strafprocesrecht, e-mail, instellen cassatieberoep, schriftelijke volmacht
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7810 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3253 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1155
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1217 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:489
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1155
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:391
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:38
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1078
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1049
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1028
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:580
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:312
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9579
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5551