Hoge Raad, 02-12-2016 / 16/00859


ECLIECLI:NL:HR:2016:2729
Datum02-12-2016
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vraag (art. 392 Rv). Faillissementsrecht. Uitleg van art. 37 Fw. Verliest curator bij niet gestand doen overeenkomst ook het recht nakoming te vorderen van prestaties waarvoor de gefailleerde de tegenprestatie reeds heeft verricht? Vordering van boedel uit ongerechtvaardigde verrijking voor ten dele verrichte prestaties? Overeenkomst in het algemeen; woningbouw in opdracht van consument (afdeling 7.12.2 BW).
Recht.nl artikelDrie keer artikel 37 Faillissementswet (07-12-2016)
De Hoge Raad wees drie interessante arresten over artikel 37 Fw, bovendien op punten waar nog niet veel rechtspraak over was. Dit artikel regelt dat een contractpartij de curator van zijn failliete wederpartij een termijn kan stellen om te vragen of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen. Doet hij dat niet, dan verliest hij het recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen.
> Drie keer artikel 37 Faillissementswet (Hugo Boom, BarentsKrans)
> Wat te doen als uw contractspartij failliet gaat? (Stefan Jansen, Schenkeveld Advocaten)
> Faillissement bevrijdt niet van betalingsverplichtingen (Banning Advocaten)
> Het effect van een faillissement op wederkerige overeenkomsten (Steven Effting, Dirkzwager)
> Drie uitspraken over de reikwijdte van art. 37 Fw (Mette van Asperen, Cassatieblog.nl)
> Wat zijn de gevolgen van niet-gestanddoening door de curator? (Joost van der Grinten, Wieringa Advocaten)
> Het effect van een faillissement op wederkerige overeenkomsten (Steven Effting, Dirkzwager)
> Een ICT-leverancier die zich opstelt als dwangcrediteur en het gestand doen in de zin van artikel 37 Fw (Annemetje Koburg, Bird&Bird)
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2016
NJB 2016/2307
PrejudiciŽle vragen. Faillissement. Betekenis van art. 37 Fw. Ongerechtvaardigde verrijking. Een consument komt met een aannemer overeen dat deze een woning voor hem zal bouwen. De consument betaalt de eerste termijn voor overeengekomen meerwerk. Voor het overige is de betaling daarvoor contractueel pas verschuldigd na voltooiÔng van de werkzaamheden. De aannemer verricht een deel van de werkzaamheden en gaat dan failliet. De curator doet de overeenkomst niet gestand. Heeft de boedel een vordering uit onrechtvaardigde verrijking? Hoge Raad: Als de consument de overeenkomst in stand laat (althans in stand laat voor zover de prestaties reeds zijn uitgevoerd), staat art. 37 Fw niet in de weg aan een vordering van de boedel uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking met betrekking tot het verrichte gedeelte van de prestatie. De inhoud van de overeenkomst kan eventueel wel in de weg staan aan een dergelijke vordering. In dit geval staat de contractuele betalingsregeling daar niet aan in de weg.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2016
RvdW 2016/1239
PrejudiciŽle beslissing op voet art. 392 Rv. Faillissementsrecht. Uitleg art. 37 Fw. Verliest curator bij niet gestand doen wederkerige overeenkomst ook recht nakoming te vorderen van tegenprestatie voor door gefailleerde vůůr faillietverklaring verrichte prestatie?; vordering boedel uit ongerechtvaardigde verrijking? Koop/aannemingsovereenkomst met consument; vordering boedel m.b.t. verricht(meer)werk?
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2016 (met noot)
F.M.J. Verstijlen
NJ 2017/19
PrejudiciŽle beslissing op voet art. 392 Rv. Faillissementsrecht. Uitleg art. 37 Fw. Verliest curator bij niet gestand doen wederkerige overeenkomst ook recht nakoming te vorderen van tegenprestatie voor door gefailleerde vůůr faillietverklaring verrichte prestatie?; vordering boedel uit ongerechtvaardigde verrijking? Koop/aannemingsovereenkomst met consument; vordering boedel m.b.t. verricht(meer)werk?
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2016
FIP 2017, sign. 22
Kan een curator bij niet gestanddoening nakoming vorderen
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2016
RI 2017/13
PrejudiciŽle vraag. Gestanddoening overeenkomst. Ongerechtvaardigde verrijking. Heeft de curator een vordering voor hetgeen failliet voor faillissement heeft gepresteerd, indien hij de overeenkomst niet gestand doet?
TijdschriftartikelVergoedingsaanspraken bij wederkerige overeenkomsten in faillissement
J.J. van Hees
FIP 2017, sign. 335
Artikel 37 Fw bepaalt sinds 1992 dat de curator die een door de gefailleerde gesloten overeenkomst niet gestand doet het recht verliest om nakoming van deze overeenkomst te vorderen. Deze bepaling deed de vraag rijzen of, en zo ja op welke grondslag, de curator nog vergoeding zou kunnen vorderen van prestaties die door de gefailleerde al voor zijn faillietverklaring waren verricht. De Hoge Raad heeft op 2 december 2016 een tweetal arresten gewezen waarin deze vraag aan de orde komt. Vergoedingsaanspraken bij wederkerige overeenkomsten in faillissement: HR 2 december 2016, NJ 2017/19 (ECLI:NL:HR:2016:2729) en 20 (ECLI:NL:HR:2016:2730)
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2016 (met noot)
N.E.D. Faber, N.S.G.J. Vermunt
JOR 2017/239
Strekking art. 37 Fw, PrejudiciŽle beslissing, Aannemingsovereenkomst, Faillissement aannemer, Aannemer heeft deel werkzaamheden verricht, waarvoor opdrachtgever slechts gedeeltelijk heeft betaald, Niet-gestanddoening door curator, Niet-ontbinding door opdrachtgever, Boedel heeft vordering uit ongerechtvaardigde verrijking met betrekking tot door failliet verrichte gedeelte van werkzaamheden, ongeacht of opdrachtgever overeenkomst ontbindt voor toekomst.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2016
FIP 2017, sign. 390
Hoge Raad oordeelt over strekking art. 37 Fw
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:714 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2730 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:458 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:919
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:714 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:458 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:554
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:231
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:919
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:11302
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:972
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:10171
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:5695