Hoge Raad, 09-12-2016 / 14/05912


ECLIECLI:NL:HR:2016:2821
Datum09-12-2016
InhoudsindicatieContractenrecht. Verkoop bedrijfspand met huurgarantie door verkoper. Geldt huurgarantiebeding ook bij doorverkoop van het vastgoed? Uitleg. Incidenteel cassatieberoep, belang, reserveren proceskosten.
Recht.nl artikelWaar het bij de Haviltexmaatstaf niet om gaat (12-12-2016)
De Haviltexmaatstaf laat geen ruimte voor speculaties over wat partijen in hypothetisch geval bedoeld zouden hebben. Het hof heeft in de onderstaande zaak getracht om een soort 'onbewuste bedoeling' van partijen vast te stellen respectievelijk toe te dichten aan partijenómaar een 'onbewuste bedoeling' is geen bedoeling.
> Waar het bij Haviltexmaatstaf niet om gaat (Sjef van Swaaij, Advocaat bij de Hoge Raad)
> Hypothetische partijafspraak speelt geen rol bij toepassing Haviltex-maatstaf (Marlies Witting, Cassatieblog.nl)
> Uitleg van een huurgarantiebeding in de koopovereenkomst (Van Doorne)
TijdschriftartikelHoge Raad 09-12-2016
NJB 2017/7
Overeenkomst. Uitleg. Haviltex-maatstaf. Huurgarantie. Een gebouw wordt verkocht. Ten tijde van de koop is een deel ervan onverhuurd. In verband daarmee verstrekt de verkoper een huurgarantie aan de koper. Kort daarna verkoopt de koper het gebouw door aan een derde. In geschil is de uitleg van het huurgarantiebeding. Hoge Raad: Bij de uitleg volgens de Haviltex-maatstaf gaat het niet om de vraag wat partijen zouden zijn overeengekomen indien zij rekening hadden gehouden met doorverkoop van het gebouw, maar om de vraag welke zin partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de uit te leggen bepaling mochten toekennen in het geval dat het gebouw werd doorverkocht, en wat zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-12-2016 (met noot)
Redactionele aantekening
NJ 2017/10
Uitleg overeenkomst i.g.v. niet voorzien scenario; Haviltex-maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-12-2016
RvdW 2017/62
Uitleg overeenkomst i.g.v. niet voorzien scenario; Haviltex-maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad 09-12-2016 (met noot)
P.S. Bakker
JOR 2017/55
Verkoop en levering bedrijfsverzamelgebouw met huurgarantie, waarna gebouw wordt doorverkocht aan derde, Uitleg huurgarantie, Einde huurgarantie, Haviltex-maatstaf, Verwijzing naar HR 5 april 2013, ęJORĽ 2013/198, m.nt. Bakker (Lundiform/Mexx) Publicatie: JOR 2017/55 (Sdu Jurisprudentie Onderneming & Recht), aflevering 2, 2017
TijdschriftartikelRecht doen aan wat partijen bedoelen
J.H.M. Spanjaard
Contracteren 2017-1, p. 29
Het leerstuk van de uitleg van overeenkomsten blijft in beweging. Waar in 1981 en 1993 de grenspalen werden geslagen door ontwikkeling van de Haviltex-norm en de cao-norm, is sindsdien binnen die norm verfijnd. In 2004 oordeelde de Hoge Raad in DSM/Fox (ECLI:NL:HR:2004:AO1427) dat tussen beide normen een vloeiende overgang bestaat. Tussen de Haviltex- en cao-norm bleef evenwel een waterscheiding bestaan. Op 25 november 2016 sloeg de Hoge Raad in zijn arrest FNV/Condor (ECLI:NL:HR:2016:2687) een brug tussen cao en Haviltex. Bij uitleg gaat het om wat concreet met een bepaling is bedoeld, niet om wat partijen zouden hebben gewild als ze overal rekening mee hadden gehouden, aldus de Hoge Raad in zijn arrest Flexabram/Iprem van 9 december 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2821). Beide arresten worden in deze bijdrage besproken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1001
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3174
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5797 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:185 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1189
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6581
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:55
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:993
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1001
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3174
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1194
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:920
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2537
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:2941