Hoge Raad, 05-04-2016 / 15/00430


ECLIECLI:NL:HR:2016:554
Meer over deze zaak:
Datum05-04-2016
InhoudsindicatieOM-cassatie. Vrijspraak mensenhandel door het doen afsluiten van telefoonabonnementen, art. 273f.1 onder 1 en 4 Sr. 1. Art. 273f.1 onder 4 Sr. s Hofs oordeel dat uitbuiting moet worden aangemerkt als een impliciet bestanddeel van art. 273f.1 onder 4 Sr, is gelet op ECLI:NL:HR:2015:3309 juist. Hof heeft met juistheid geoordeeld dat voor bewezenverklaring van een op art. 273f.1 onder 4 Sr toegesneden tll. is vereist dat o.g.v. de omstandigheden van het geval uitbuiting komt vast te staan. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BI7099 en ECLI:NL:HR:2015:3309. Hof heeft geoordeeld dat een gedraging als het afsluiten van een telefoonabonnement niet z.m. is aan te merken als arbeid of dienst tot het verrichten waarvan iemand wordt gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen a.b.i. art. 273f.1 onder 4 Sr. Uitgaande van voornoemd toetsingskader heeft het Hof geoordeeld dat, i.h.b. gelet op de aard en de korte duur van de diensten, de niet-noemenswaardige beperkingen die zij voor de betrokkenen meebrachten en het economische voordeel dat daarmee door verdachte werd behaald, alsmede gelet op de overige (persoonlijke) omstandigheden van de betrokkenen, geen sprake was van uitbuiting. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, terwijl het ook in het licht van hetgeen door de AG bij het Hof is aangevoerd omtrent de kwetsbaarheid van de betrokkenen, geen nadere motivering behoefde. 2. Art. 273f.1 onder 1 Sr. In het licht van 's Hofs oordeel dat en waarom i.c. (telkens) geen sprake was van uitbuiting, geeft ook s Hofs kennelijke oordeel dat van het oogmerk van uitbuiting in de zin van art. 273f.1 onder 1 Sr evenmin sprake was, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het niet onbegrijpelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad 05-04-2016
NJB 2016/774
Mensenhandel art. 273f lid 1 aanhef en onder 4ļ Sr: de in deze bepaling omschreven gedragingen zijn alleen strafbaar als zij zijn begaan onder omstandigheden waarbij uitbuiting kan worden verondersteld. Aldus kunnen die gedragingen eerst dan als Ďmensenhandelí worden bestraft indien uit de bewijsvoering volgt dat aan deze voorwaarde is voldaan. In deze bepaling moet Ďuitbuitingí als een impliciet bestanddeel worden aangemerkt. Voor de vaststelling dat sprake is van Ďuitbuitingí komt onder meer betekenis toe aan de aard en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt en het economisch voordeel dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald terwijl bij de weging van deze en andere relevante factoren de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven als referentiekader dienen te worden gehanteerd. Hierbij geldt in geval van minderjarige slachtoffers dat de beoordeling van dergelijke factoren tot een andere uitkomst kan leiden dan in het geval het slachtoffer meerderjarig is. In casu geen sprake van mensenhandel c.q. Ďuitbuitingí door het doen afsluiten van telefoonabonnementen. Oogmerk van uitbuiting in de zin van art. 273f lid 1 Sr: gezien ís hofs oordeel dat en waarom in casu geen sprake was van uitbuiting, is evenmin sprake van het oogmerk van uitbuiting in de zin van deze bepaling.
TijdschriftartikelHoge Raad 05-04-2016
RvdW 2016/505
Uitbuiting is impliciet bestanddeel van art. 273f lid 1 onder 4 Sr.
TijdschriftartikelHoge Raad 05-04-2016 (met noot)
P.H.P.H.M.C. van Kempen
NJ 2016/315
Uitbuiting is impliciet bestanddeel van art. 273f lid 1 onder 4 Sr.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI7099 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9416 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:176
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1823 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:340 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:3807 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:557 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:555 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:364 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:138 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:9416 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1223
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:687
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:681
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:677
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:218
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:217
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:360
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1514
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1449
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1448
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:394
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:341
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:811
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:796
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:176
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:5097
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:5095
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:580
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:538
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:5720
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:3449
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:2070
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:1894
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:3191
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1623
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1620
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1619
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:985
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2019:158
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2019:157
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2019:156
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2019:155
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2019:154
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:5218
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:5201
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:5199
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4411
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3903
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2242
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:1598
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:1589
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:1585
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:478
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:474
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:472
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4159
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4150
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:4948
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3911
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3910
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3909
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3907
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3905
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3904
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3903
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3902
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3901
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3899
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:6931
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:6721
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:4482
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:1960
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:1944
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:1638
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:1637
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:1636
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:1631
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:1117
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1268
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1267
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:6451
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:1210
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:1209
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:2028
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:3316
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:6595
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:6594
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5669
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5579
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5569
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:5564
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7366
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7359