Hoge Raad, 04-07-2017 / 15/01240


ECLIECLI:NL:HR:2017:1219
Datum04-07-2017
InhoudsindicatieOverzichtsarrest m.b.t. motivering van verzoeken tot het oproepen en horen van getuigen i.h.l.v. rechtspraak van het EHRM. Voorafgaande beschouwingen over hoe de eisen die in de rechtspraak van de HR worden gesteld aan de onderbouwing van een verzoek tot het oproepen en horen van een getuige, zich verhouden tot het in art. 6 EVRM bedoelde recht van de verdachte op een eerlijk proces. HR noemt relevante overwegingen uit EHRM 15 december 2015, 9154/10 (Schatschaschwili/Duitsland) en ECLI:NL:HR:2014:1496. HR staat in rov. 3.5 t/m 3.9 stil bij eisen die worden gesteld aan een verzoek tot het horen van een getuige ("à charge" dan wel "à décharge"), de rechterlijke motiveringsplicht bij een afwijzing van een getuigenverzoek, de toetsing in cassatie en de verantwoordelijkheid van de rechter om zich ervan te vergewissen dat de procedure in haar geheel voldoet aan het door art. 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces. Klacht dat het Hof bij de beoordeling van het verzoek tot het horen van getuigen een onjuiste maatstaf (noodzakelijkheidscriterium) heeft gebezigd, faalt reeds omdat de verdediging het verzoek eerst ttz. in h.b. heeft gedaan. 's Hofs afwijzing van het verzoek tot het horen van getuigen o.g.v. dat de noodzaak tot het horen van de getuigen niet is gebleken, is niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd, gelet op de vooropstelling en in aanmerking genomen dat de onderbouwing van het verzoek naar de kern bezien niet meer inhoudt dan de enkele betwisting van de rechtmatigheid van de aanhouding en de enkele, niet nader onderbouwde stelling dat "de verklaringen van de getuigen mogelijk kunnen dienen als onderbouwing van het beroep op noodweer". Volgt verwerping.
Recht.nl artikelCriteria horen getuigen door RC in vooronderzoek, terwijl verdachte zwijgt (14-03-2019)
Een inhoudelijke verklaring van de verdachte over hetgeen hem wordt verweten is geen absolute voorwaarde. Wel kan het voor de rechter(s) die moeten beslissen over onderzoekswensen door het afleggen van een dergelijke verklaring duidelijk worden dát, en waarom, het horen van een getuige of andere onderzoekshandeling redelijkerwijs van belang is voor een (of meer) van de beslissingen in de artikelen 348 en 350 Sv. Het niet (willen) afleggen van een dergelijke verklaring kan er dan ook toe leiden dat in het dossier noodzakelijke (nadere) informatie ontbreekt om de betekenis van het horen van de verzochte getuige voor de beantwoording van de vragen van de artikelen 348 en 350 Sv voldoende te onderbouwen.
> Criteria horen getuigen door RC in vooronderzoek, terwijl verdachte zich op zwijgrecht beroept (Bijzonderstrafrecht.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 04-07-2017
RvdW 2017/818
Overzichtsarrest met betrekking tot motivering van verzoeken tot het oproepen/ horen van getuigen in het licht van EHRM-rechtspraak. Zie HR 4 juli 2017, RvdW 2017/819. Afwijzing getuigen voldoende gemotiveerd.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-07-2017 (met noot)
M.L.C.C. de Bruijn-Lückers
JIN 2017/164
Overzichtsarrest getuigen in het licht van rechtspraak van het EHRM.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-07-2017 (met noot)
J. Boksem
NBSTRAF 2017/267
Eerlijk proces, Ondervragingsrecht, Motivering verzoek horen getuigen.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-07-2017 (met noot)
T. Kooijmans
NJ 2017/441
Overzichtsarrest met betrekking tot motivering van verzoeken tot het oproepen/horen van getuigen in het licht van EHRM-rechtspraak.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1496 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX5539 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1994:AB7528 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2523 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:171 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:662 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1288 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:171 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:421
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:660
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:483
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:195
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1070
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:414
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:304
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:161
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:132
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:48
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1326
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1324
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1323
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1137
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1069
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1068
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1064
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:777
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:766
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:667
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:621
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:481
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:351
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:342
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:339
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:229
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:192
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1303
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1193
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1022
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:995
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:505
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:504
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:390
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:374
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:291
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:279
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1042
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:8934