Hoge Raad, 08-06-2018 / 16/02891


ECLIECLI:NL:HR:2018:854
Datum08-06-2018
InhoudsindicatieOctrooirecht. Uitleg Europees octrooi. Art. 69 EOV. Uitlegprotocol. Verwijzing naar HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 (Bayer/Sandoz). Opsomming toedieningsvormen in claim uitputtend? Speelt de afstandsleer nog een rol? Uitleg grieven in appel.
Recht.nl artikelBij de uitleg van een octrooi is de afstandsleer uit Van Bentum/Kool geen afzonderlijke toets meer (14-06-2018)
Uit het arrest Van Bentum/Kool stamt de regel dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft, indien daartoe goede grond bestaat, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hem kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier. Nu de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte volgens recentere jurisprudentie niet langer als uitgangspunt geldt maar fungeert als gezichtspunt, komt aan die regel uit Van Bentum/Kool geen zelfstandige betekenis meer toe in de zin van een bij de uitleg uit te voeren afzonderlijke toets. Bij de zoektocht naar het evenwicht dat gevonden moet worden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van wie zich op het octrooi oriënteert, kan de rechter, wanneer de vraag rijst of een in een conclusie opgenomen formulering moet worden opgevat als een beperking van de beschermingsomvang, betekenis toekennen aan het antwoord dat de gemiddelde vakman zal geven op de vraag naar het bestaan van een goede grond voor die beperking.
> Bij de uitleg van een octrooi is de afstandsleer uit Van Bentum/Kool geen afzonderlijke toets meer (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 08-06-2018
NJB 2018/1195
Speelt de 'afstandsleer' nog een rol?
TijdschriftartikelHoge Raad 08-06-2018
RvdW 2018/691
Uitleg Europees octrooi
TijdschriftartikelHoge Raad 08-06-2018 (met noot)
Ch. Gielen
NJ 2018/410
Uitleg Europees octrooi
TijdschriftartikelHoge Raad 08-06-2018 (Rosuvastatine) (met noot)
P.L. Reeskamp
BIE 2018/20
Uitleg Europees octrooi
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3522 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:816 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV3680 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:196 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1282 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:339 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD8184 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:6107