Hoge Raad, 29-01-2019 / 17/04062


ECLIECLI:NL:HR:2019:113
Datum29-01-2019
InhoudsindicatieProfijtontneming, w.v.v. uit valsheid in geschrift. Overschrijding redelijke termijn bij betekening verstekmededeling. Verstekmededeling rechtsgeldig betekend, nu niet is voldaan aan 7-dagentermijn van art. 4 Besluit kennisgeving gerechtelijke stukken? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2008:BD2578 m.b.t. overschrijding redelijke termijn in geval OM bij betekening verstekmededeling niet de nodige voortvarendheid heeft betracht en ECLI:NL:HR:2001:ZD2099 m.b.t. gevolg van nalaten verdachte om op voorgeschreven wijze opgave te doen van zijn verhuizingen en voorzieningen te treffen teneinde te bereiken dat hij kennis krijgt van voor hem bestemde stukken die zijn verzonden aan oud adres. Er is verzuimd verstekmededeling gedurende termijn van zeven dagen na dag van aanbieding te bewaren op de in het bericht van aankomst vermelde plaats a.b.i. art. 4 Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen. Dat verzuim staat evenwel niet in de weg aan oordeel dat verstekmededeling rechtsgeldig is betekend ex art. 588.3.c Sv, nu niet is aangevoerd, noch is gebleken dat betrokkene, aan wiens GBA-adres afschrift van verstekmededeling is toegezonden, binnen termijn van zeven dagen heeft getracht desbetreffend stuk op postkantoor af te halen (vgl. ECLI:NL: HR:2012:BV9202). Niet kan worden gezegd dat vertraging die is opgetreden vanaf datum van bestreden uitspraak tot datum waarop het beroep in cassatie is ingesteld, valt toe te rekenen aan OM, in aanmerking genomen dat verstekmededeling binnen een jaar na bestreden arrest rechtsgeldig is betekend op de in art. 588.3.c. Sv voorziene wijze en betrokkene, die kennis droeg van tegen hem ingestelde ontnemingsvordering, heeft nagelaten op voorgeschreven wijze opgave te doen van zijn verhuizing. Van overschrijding van de redelijke termijn is derhalve geen sprake geweest. Volgt verwerping. CAG: enkele klacht over redelijke termijn leidt in geval als dit niet tot toepassing art. 80a RO. Samenhang met 17/04063.
Recht.nl artikelOverschrijding redelijke termijn nu uit de stukken niet blijkt dat verstekmededeling < jaar na arrest is betekend? (01-02-2019)
AG stelt aan de orde of het middel met 80a RO kan worden afgedaan. Het middel klaagt dat uit de stukken niet blijkt dat de verstekmededeling binnen een jaar na het arrest van het Hof is betekend, waardoor de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM tussen de uitspraak in hoger beroep en de behandeling in cassatie is overschreden.
> Overschrijding redelijke termijn nu uit de stukken niet blijkt dat verstekmededeling < jaar na arrest is betekend? (Bijzonderstrafrecht.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 29-01-2019
NJB 2019/328
Verstekmededeling rechtsgeldig betekend, nu niet is voldaan aan 7-dagentermijn van art. 4 Besluit kennisgeving gerechtelijke stukken?
TijdschriftartikelHoge Raad 29-01-2019
NBSTRAF 2019/68
Redelijke termijn.
TijdschriftartikelHoge Raad 29-01-2019
RvdW 2019/228
Besluit kennisgeving gerechtelijke stukken?
TijdschriftartikelHoge Raad 29-01-2019
SR 2019/152
Is verstekmededeling rechtsgeldig betekend, nu niet is voldaan aan zevendagentermijn van artikel 4 Besluit kennisgeving gerechtelijke stukken?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9202 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:ZD2099 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1194
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:514
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:511
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:448
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1182