Hoge Raad, 11-10-2019 / 18/01738


ECLIECLI:NL:HR:2019:1578
Datum11-10-2019
InhoudsindicatieZakenrecht. Erfpachtrecht gesplitst in appartementsrechten. Beding in erfpachtakte over wijze van vaststellen waarde appartementsrecht na overgang van dat recht op grondeigenaar; nietig? Art. 5:87 leden 2 en 3 BW en art. 5:116 leden 5 en 6 BW.
Recht.nl artikelWijze van waardebepaling van appartementsrecht bij opzegging erfpacht (11-10-2019)
Erfpacht kan worden opgezegd door de eigenaar, als de erfpachter over twee achtereenvolgende jaren in verzuim is met de canonbetaling, of ernstig tekortschiet in de nakoming van andere verplichtingen. Indien een erfpachtrecht in een splitsing van appartementsrechten betrokken is, dient na opzegging aan de gewezen erfpachter (respectievelijk de gewezen appartementseigenaar) de waarde te worden vergoed van het desbetreffende zakelijke recht, na aftrek van hetgeen de (grond)eigenaar nog te vorderen heeft.
Een in de akte van vestiging opgenomen regeling over de wijze waarop de waarde van het erfpachtrecht (respectievelijk het appartementsrecht) zal worden bepaald, is nietig indien die regeling niet in redelijkheid geacht kan worden ertoe te strekken dat minstens de naar objectieve maatstaven vast te stellen waarde van het desbetreffende zakelijke recht wordt bepaald. Indien de in een akte opgenomen regeling niet op deze grond nietig is, kan deze ook buiten toepassing blijven, als de regeling leidt tot een resultaat dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
> Wijze van waardebepaling van appartementsrecht bij opzegging erfpacht (Houthoff.com)
> Bepaling waarde van appartementsrecht bij opzegging erfpacht (Saskia Bouwman, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 11-10-2019
NJB 2019/2177
Erfpacht. Splitsing in appartementsrechten. Hoge Raad: De in de akte van vestiging opgenomen regeling is nietig indien die niet in redelijkheid kan worden geacht ertoe te strekken dat minstens de naar objectieve maatstaven vast te stellen waarde wordt bepaald.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-10-2019
RvdW 2019/1055
Beding in erfpachtakte over vaststellen waarde appartementsrecht bij overgang op grondeigenaar; nietigheid beding?
TijdschriftartikelHoge Raad 11-10-2019 (met noot)
E.E. van der Kamp
JIN 2019/181
Erfpachtrecht gesplitst in appartementsrechten, Beding inzake waardebepaling appartementsrecht nietig?
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:298
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:627