Hoge Raad, 02-04-2019 / 17/01243


ECLIECLI:NL:HR:2019:473
Meer over deze zaak:
Datum02-04-2019
InhoudsindicatieMedeplegen voorbereidingshandelingen afpersing door volgapparatuur aan te schaffen en voorhanden te hebben teneinde met als prostituee werkzame medeverdachte klanten die medeverdachte ontving af te persen, art. 317 jo. 46 Sr. 1. Ongeoorloofde beperking cassatieberoep. 2. Begrip afpersing a.b.i. art. 317.1 Sr. Ad 1. Blijkens akte partiŽle intrekking cassatie is beroep niet gericht tegen de vrijspraak van de voorbereiding van "diefstal met geweldpleging (in vereniging)" en "opzettelijke vrijheidsberoving (in vereniging)". HR aanvaardt deze beperking niet nu de onderdelen van het tlgd. voorbereidingsdelict die in de akte worden uitgesloten van het beroep in cassatie niet onderdelen van een samengestelde tll. betreffen waarin een zelfstandig strafrechtelijk verwijt is omschreven a.b.i. ECLI:NL:HR:2013:CA1610. Ad 2. Buiten het zich hier niet voordoende geval van art. 317.2 Sr is voor afpersing vereist dat de dwang wordt uitgeoefend "door geweld of bedreiging met geweld". Nu uit de bewijsvoering niet z.m. kan worden afgeleid dat het opzet van verdachte was gericht op het voorbereiden van het "door geweld of bedreiging met geweld" iemand dwingen tot de in art. 317.1 Sr bedoelde prestaties, is de bewezenverklaring niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Volgt partiŽle vernietiging (voor het gehele voorbereidingsfeit) en terugwijzing. Samenhang met 17/01065.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-04-2019
NBSTRAF 2019/123
Beperking cassatieberoep, Afpersing.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-04-2019
NJB 2019/856
Medeplegen voorbereidingshandelingen afpersing
TijdschriftartikelHoge Raad , 16/05216
RvdW 2019/472
Medeplegen voorbereidingshandelingen afpersing
TijdschriftartikelHoge Raad 02-04-2019
SR 2019/192
Ongeoorloofde beperking cassatieberoep en begrip Ďafpersingí als bedoeld in artikel 317 lid 1 Sr.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:318
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1344
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:318