Parket bij de Hoge Raad, 20-09-2018 / 17/06102


ECLIECLI:NL:PHR:2018:1035
Datum20-09-2018
InhoudsindicatieA-G IJzerman heeft conclusie genomen naar aanleiding van het beroep in cassatie van belanghebbende, tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 24 november 2017, nr. 17/3177, op het verzet van belanghebbende tegen de eerdere uitspraak van de Rechtbank van 24 augustus 2017. Belanghebbende heeft op 11 november 2013 aangifte gedaan ingevolge de Wet op de belasting van personenautos en motorrijwielen en heeft conform aangifte een bedrag aan BPM voldaan voor een uit het buitenland geÔmporteerde gebruikte personenauto. Op 3 april 2014 heeft belanghebbende bezwaar gemaakt tegen haar eigen voldoening op aangifte. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 16 mei 2017 het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn. Belanghebbende is in de bezwaarfase niet door de Inspecteur gehoord. Bij beroepschrift van 21 juni 2017 heeft belanghebbende beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar. Daarin heeft belanghebbende gesteld dat de redelijke termijn van berechting door de lange duur van de bezwaarprocedure is overschreden, dat de Inspecteur ten onrechte geen onderzoek heeft verricht naar een vergoeding van immateriŽle schade wegens overschrijding en dat zij ten onrechte niet is gehoord in de bezwaarfase. De Rechtbank heeft bij uitspraak van 24 augustus 2017 het ingestelde beroep kennelijk ongegrond verklaard. Daartoe is overwogen dat door belanghebbende geen verschoonbare reden voor overschrijding van de bezwaartermijn is gegeven, zodat de Inspecteur terecht het bezwaar niet-ontvankelijk heeft verklaard. In de verzetprocedure tegen die uitspraak heeft belanghebbende onder meer aangevoerd dat de Inspecteur verzuimd heeft haar te horen voorafgaand aan het doen van de uitspraak op bezwaar en dat vaststaat dat de Inspecteur daardoor schade heeft toegebracht aan belanghebbende. Bij uitspraak van 24 november 2017 heeft de Rechtbank het verzet ongegrond verklaard. Volgens de Rechtbank vormt het niet horen in de bezwaarfase geen verschoningsgrond voor termijnoverschrijding bij de indiening van het bezwaar. De Rechtbank heeft verder overwogen dat nu belanghebbende bedrijfsmatig handelt in autos, zij geacht mag worden op de hoogte te zijn van de mogelijkheid bij de inspecteur bezwaar te maken tegen het voldoen van BPM op aangifte en van de termijn die daarvoor geldt. De Rechtbank is in haar uitspraak niet ingegaan op de overschrijding van de redelijke termijn van berechting in de bezwaarfase. In cassatie gaat het thans nog om de vraag of belanghebbende recht heeft op een vergoeding van immateriŽle schade wegens overschrijding van de redelijke termijn van berechting, met name in de bezwaarfase. De A-G merkt op dat het daarbij in gronde gaat om vergoeding van immateriŽle schade vanwege door onredelijk tijdsverloop bij een belanghebbende opgelopen spanning en frustratie. De onderhavige procedure biedt zicht op bepaalde uitwerkingen van hetgeen in eerdere procedures is beslist. Met name speelt hier of een vergoeding van de immateriŽle schade wegens overschrijding van de redelijke termijn voor het doen van uitspraak op bezwaar, ook kan worden toegekend indien het bezwaar niet-ontvankelijk is vanwege het (verwijtbaar) te laat instellen van bezwaar door de belanghebbende. Belanghebbende heeft in haar gemotiveerde beroepschrift bij de Rechtbank erover geklaagd dat de redelijke termijn van berechting in de bezwaarfase is overschreden vanwege het tijdsverloop tussen bezwaar en uitspraak en heeft gesteld: Verweerder heeft hoewel daartoe ambtshalve gehouden geen blijk gegeven van een onderzoek naar de vergoeding van immateriŽle schade. De A-G meent dat aldus is voldaan aan de voorwaarde van tijdigheid van het verzoek om vergoeding van immateriŽle schade, dat immers niet pas in cassatie mag worden gedaan. Het komt de A-G voor dat de Rechtbank zich daar in principe wel over had moeten uitlaten, omdat de verzetuitspraak dient ter integrale herbeoordeling van haar eerdere uitspraak, met inbegrip van eventuele nevenbeslissingen, in welk kader belanghebbende een verzoek om toekenning van een schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn had gedaan, als gehandhaafd in de verzetprocedure. Volgens de A-G slaagt de klacht van belanghebbende en heeft zij recht op vergoeding van immateriŽle schade wegens overschrijding van de termijn voor het doen van uitspraak in de bezwaarfase, door de A-G berekend op 2.000. Daaraan kan volgens de A-G niet afdoen de omstandigheid dat een (hoger) beroep of een beroep in cassatie ongegrond is. En ook niet dat er geen grond bestaat om een verzoek tot vergoeding van immateriŽle schadevergoeding af te wijzen vanwege de omstandigheid dat sprake is van een (zeer) geringe kans op succes van de belanghebbende in de desbetreffende procedure. Overigens is ook de mate waarin laakbare of onrechtmatige gedragingen van de belanghebbende ten grondslag liggen aan het geschil niet van belang bij het antwoord op de vraag of er grond is voor toekenning van een schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. Tevens tekent de A-G aan dat voor een aanspraak op vergoeding van immateriŽle schade niet van belang is of de belanghebbende al dan niet heeft aangedrongen op een spoedige behandeling van zijn zaak. Echter, indien de niet-ontvankelijk verklaring van een beroep is te wijten aan het niet (tijdig) betaald hebben van griffierecht door een belanghebbende, kan dit voor diens rekening blijven, maar dit doet zich in casu niet voor. De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van belanghebbende gegrond dient te worden verklaard.
TijdschriftartikelParket bij de Hoge Raad 20-09-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2018/58.15
BPM voor uit het buitenland geÔmporteerde gebruikte personenauto
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:660 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:199 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BL3354 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3562 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3441 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1461 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:147 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM4034 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI2748 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:636 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4029 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6799 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1361 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5393 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX8360 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3510 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:352 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA2313 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2981 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1259 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3119 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2712 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BC7604 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM7040 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:440 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3173 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2005:AT8446 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2596 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:5069 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BP1398 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:913
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:5071
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3341
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX0942
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM9703
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4578
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:241 ★★