Rechtbank Amsterdam, 19-07-2011 / AWB 10-3357 WOB


ECLIECLI:NL:RBAMS:2011:BR3104
Meer over deze zaak:
Datum19-07-2011
InhoudsindicatieWOB-verzoek aan het College ter beoordeling van geneesmiddelen. Onleesbaar gemaakte passages in het rapport Preliminary Assessment Report Strattera (atomoxetine) Risk Benefit Assessment van 9 december 2005, met bijlagen, met betrekking tot in leven zijnde patiënten, bevatten gevoelige persoonsgegevens in de zin van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wob, zodat openbaarmaking van die gegevens terecht heeft geweigerd. Voor de informatie over overleden patiënten heeft verweerder zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Ook heeft verweerder in redelijkheid de openbaarmaking van de namen en contactgegevens van de beoordelaars en medewerkers in dienst van verweerder kunnen weigeren nu deze onder verantwoordelijkheid van verweerder vallen. Ten aanzien van niet openbaar gemaakte namen en expertise van externe deskundigen heeft verweerder onvoldoende gemotiveerd waarom het belang van openbaarheid, gelet op de specifieke deskundigheid van deze personen en uit oogpunt van waarborgen van transparantie en onafhankelijkheid, ondergeschikt is aan de persoonlijke levenssfeer van deze deskundigen.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 19-07-2011, AWB 10/3357 WOB
«GJ» 2011/140
Verzoek openbaarmaking, Beschermde gegevens. Medische gegevens. Gevoelige persoonsgegevens. Absolute weigeringsgrond. Bescherming persoonlijke levenssfeer. Belang openbaarheid. Transparantie en onafhankelijkheid. Interne en externe deskundigen.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 19-07-2011, AWB 10/3357 WOB
JPG 2011/204
Gegevens geweigerd in Wob-verzoek.
TijdschriftartikelRechtbank Amsterdam, 19-07-2011, AWB 10/3357 WOB
«JGR» 2012/41
WOB. Registratie. CBG. Transparantie. Persoonsgegevens.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG6401 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BQ2643 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BY2508
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2012:BY2508