Rechtbank Amsterdam, 10-01-2013 / AWB-11-5431 BELEI


ECLIECLI:NL:RBAMS:2013:BZ0426
Datum10-01-2013
InhoudsindicatieDe rechtbank is van oordeel dat sprake was van een dienstongeval in de zin van artikel 7.1 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA). Een causaal verband tussen het ongeval en eisers arbeidsongeschiktheid ontbreekt echter, zodat verweerder terecht heeft overwogen dat eiser geen recht heeft op een periodieke aanvullende uitkering op grond van artikel 7.19 van de NRGA. Verder heeft verweerder aan zijn zorgplicht voldaan. Verweerder heeft die maatregelen genomen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de ambtenaar in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tot slot heeft verweerder op goede gronden beslist dat eiser geen aanspraak kan maken op schadevergoeding op grond van schending van het beginsel van goed werkgeverschap. In de NRGA is geen bepaling opgenomen waarin aan de overheidswerkgever de bevoegdheid is toegekend de ambtenaar naar billijkheid schadeloos te stellen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AR7748 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP1535 ★★★