Rechtbank Limburg, 01-06-2016 / C/03/202590 / HA ZA 15-98


ECLIECLI:NL:RBLIM:2016:4528
Datum01-06-2016
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad, bestuurdersaansprakelijkheid, geen voldoende ernstig verwijt (artikel 6:162 BW). Eiser heeft middels een rentedragende geldlening (looptijd 5 jr.) geld ter beschikking gesteld aan een stichting, waarvan gedaagden bestuurders zijn. Tegen ontvangst van een rentepercentage van 25% per jaar heeft de stichting het geld op haar beurt ter beschikking gesteld aan een derde (belegger), waarna de stichting het op die manier gerealiseerde rendement ten goede heeft laten komen aan een vereniging die actief is in de sport. Door problemen in de doorleningsconstructie is de stichting aan het einde van de looptijd van de overeenkomst in gebreke gebleven met haar rente- en terugbetalingsverplichtingen jegens eiser. Eiser verwijt gedaagden dat zij hebben bewerkstelligd of toegelaten dat de stichting haar contractuele verplichtingen niet nakomt, door - alvorens de gelden aan de derde ter beschikking te stellen - zich er niet van te vergewissen dat zekerheden waren bedongen. Uit de wettelijke verplichting tot behoorlijk bestuur kan voortvloeien dat een bestuurder - in verband met de belangen van geldverstrekkers - gehouden is tot het bedingen van zekerheden. Gelet op de wetenschap aan de zijde van eiser omtrent de constructie en het risico, het feit dat niet is komen vast te staan dat de bestuurders de tegenvallende rendementen hadden kunnen en moeten voorzien en het feit dat de bestuurders niet uit eigen gewin hebben gehandeld en ook zelf in privé zijn benadeeld, kan niet geoordeeld worden dat gedaagden een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.
TijdschriftartikelRechtbank Limburg 01-06-2016
RO 2016/49
Bestuurdersaansprakelijkheid. Stichting. Zijn de bestuursleden van een steunstichting jegens een geldschieter persoonlijk aansprakelijk uit hoofde van onrechtmatige daad omdat zij hebben nagelaten zekerheden te bedingen in het kader van een beleggingsconstructie?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★