Rechtbank Midden-Nederland, 08-06-2016 / 4982264 ME VERZ 16-85


ECLIECLI:NL:RBMNE:2016:3811
Datum08-06-2016
InhoudsindicatieBillijke vergoeding ex artikel 7:681 BW afgewezen. Vernietiging concurrentie- en relatiebeding uit arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Motivering van de bedingen schiet tekort. Verbod opgelegd aan werknemer om bij concurrent van werkgever in dienst te treden omdat aannemelijk is dat werknemer zijn geheimhoudingsplicht zal schenden als hij daar in dienst treedt.
Recht.nl artikelConcurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: toetsingskader (16-10-2019)
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen'. De ratio achter deze beperking is dat werknemers met een tijdelijk contract 'dubbel nadeel' ondervinden van het concurrentiebeding: enerzijds hebben zij een in duur beperkt contract en anderzijds worden zij belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan.
Tegen deze achtergrond worden door rechters hoge eisen gesteld aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers hierbij vaak aan het kortste eind trekken. Dit artikel richt zich op de toetsingscriteria die worden toegepast door (lagere) rechters.
> Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het toetsingskader en de praktijk (Fleur Folmer, AKD.nl | ArbeidsRecht 2019/41)