Rechtbank Noord-Holland, 17-05-2017 / C/15/215475 / HA ZA 14-330


ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:4029
Datum17-05-2017
InhoudsindicatieVordering op ex bestuurder wegens bestuurdersaansprakelijkheid en onrechtmatig handelen. Toepasselijk recht. Wat betreft interne bestuurdersaansprakelijkheid bepalen artikel 3 sub d van de Wet Conflictenrecht Corporaties (tot 1 januari 2012) en artikel 10:119 van het Burgerlijk Wetboek (vanaf 1 januari 2012) dat het op een corporatie toepasselijke recht ook de aansprakelijkheid van de bestuurders beheerst. Nu Kimnet een Nederlandse vennootschap is, wordt de aansprakelijkheid van gedaagde als voormalig bestuurder beheerst door Nederlands recht. Voor zover gedaagde niet in zijn hoedanigheid van bestuurder, maar op grond van onrechtmatig handelen wordt aangesproken, dient de bepaling van het toepasselijke recht plaats te vinden aan de hand van de Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Verordening Rome II). De vordering heeft betrekking op een door deze verordening bestreken onderwerp en de gestelde schadeveroorzakende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden na inwerkingtreding van de verordening (11 januari 2009). Nu niet is gesteld, noch gebleken, dat door partijen een keuze is gedaan ten aanzien van het toepasselijke recht, is ingevolge artikel 4 van Verordening Rome II het recht van toepassing van het land waar de schade zich voordoet. De gestelde schade heeft zich in het onderhavige geval voorgedaan in Nederland, zodat op de onderhavige vordering Nederlands recht van toepassing is
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★