Rechtbank Noord-Holland, 15-07-2019 / 7468504 \ EJ VERZ 19-8


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:6011
Datum15-07-2019
Inhoudsindicatieerfrecht; verzorgingsvruchtgebruik ex art 4: 29 BW; verzorgingsbehoefte
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 15-07-2019
ERF 2019/171
Verzorgingsvruchtgebruik woning toegekend.