Rechtbank Rotterdam, 16-02-2012 / AWB 11/85 TELEC-T1


ECLIECLI:NL:RBROT:2012:BV6137
Datum16-02-2012
Inhoudsindicatiehet college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) heeft aan eiseres boetes opgelegd wegens overtreding van artikel 11.7, vierde lid (oud), van de Telecommunicatiewet (Tw), omdat eiseres het recht van verzet niet actief heeft aangeboden en het recht van verzet niet heeft gerespecteerd. De rechtbank is van oordeel dat het woord geboden in artikel 11.7, vierde lid (oud), van de Tw een actief handelen impliceert van degene die de abonnee benadert. De telemarketeer of het voor hem werkzame callcenter dient de abonnee in elk gesprek actief de mogelijkheid te bieden om door te geven dat hij niet meer door dat bedrijf gebeld wil worden. Niet kan worden volstaan met de registratie dat een abonnee verzet aantekende tegen telemarketing. Voorts ligt het op de weg van de telemarketeer om effectieve voorzieningen te treffen teneinde te voorkomen dat abonneenummers, waarvoor een recht van verzet was geregistreerd, opnieuw worden gebeld. Eiseres heeft met de door haar gekozen werkwijze bewust het risico genomen dat een aangetekend verzet niet zou worden gerespecteerd. Voor zover eiseres met betrekking tot de verwerkingsperiode voor de nummers, waarvoor een recht van verzet was geregistreerd, een vergelijking heeft gemaakt met het bij de wijziging van artikel 11.7 van de Tw op 1 oktober 2009 ingevoerde wettelijk Bel-me-niet-register, overweegt de rechtbank dat de landelijke verwerking van uitoefening van het recht van verzet in het Bel-me-niet-register een ander karakter heeft dan de verwerking bij eiseres. De rechtbank heeft onder de gegeven omstandigheden een boete van 115.000,- voor de feitelijke gedraging van het niet actief aanbieden van het recht van verzet en een boete van 255.000,-- voor het niet respecteren van het recht van verzet, gelet op de ernst en duur van de overtredingen, niet onevenredig geacht. De rechtbank heeft wel aanleiding gezien voor het oordeel dat er sprake is van een verminderde mate van verwijtbaarheid van eiseres, op grond waarvan matiging van de boete van 25.000,- als boeteverzwarende omstandigheid met 50% op zijn plaats is.
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam, 16-02-2012, AWB 11/85 TELEC-T1
Mediaforum 2012-4, p. 132-132
Art. 11.7 lid 4 (oud) Tw. Bel-me-niet-register. Boeteverzwarende omstandigheden.

(Nederlandse Energie Maatschappij / OPTA)
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:245 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2014:245 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:25 ★★