Rechtbank 's-Gravenhage, 24-11-2010 / AWB 10/451 WOZ


ECLIECLI:NL:RBSGR:2010:BO5666
Datum24-11-2010
InhoudsindicatieWet WOZ. In geschil is of de hoorplicht is geschonden. Voorts is in geschil of eiseres in aanmerking komt voor vergoeding van de in de bezwaarfase gemaakte kosten. Bij dit laatste gaat het om de vraag of eiseres voor het inschakelen van de gemachtigde kosten heeft moeten maken en of de kosten van het taxatierapport dat ten behoeve van het bezwaarschrift is opgemaakt voor vergoeding in aanmerking komen. De rechtbank is van oordeel dat verweerder met zijn handelwijze de hoorplicht heeft geschonden, maar wijst de zaak niet terug en voorziet zelf in de zaak. Verder is de rechtbank van oordeel dat het bestaan van een no cure no pay-overeenkomst meebrengt dat indien de procedure wordt gewonnen, er proceskosten zijn verschuldigd voor het inschakelen van de rechtshulpverlener (zie CRvB 25 april 2000, nr. 97/10734 AAW, LJN:ZB8757). Aangezien niet in geschil is dat er sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand en aannemelijk is dat kosten aan eiseres in rekening zullen worden gebracht, ziet de rechtbank geen aanleiding de vergoeding van de kosten afhankelijk te stellen van het overleggen van de notas of betalingsbewijzen. Met betrekking tot de te hanteren wegingsfactor neemt de rechtbank als uitgangspunt dat een zaak in de bezwaarfase in beginsel een wegingsfactor 1 (gemiddeld) heeft tenzij er duidelijk redenen zijn om hier vanaf te wijken. Beoordeeld naar belang en ingewikkeldheid van de onderhavige zaak en de omvang van de in het kader van de verleende rechtsbijstand verrichte werkzaamheden acht de rechtbank geen redenen aanwezig om van dat uitgangspunt af te wijken. Met betrekking tot de kosten van de in de bezwaarfase ingeschakelde taxateur overweegt de rechtbank dat de werkzaamheden van de taxateur zozeer zijn verweven met de werkzaamheden van de gemachtigde, dat zij zich naar eiseres hebben gepresenteerd als één dienstverlener. De kosten van het taxatie¬rapport gaan daarmee op in de kosten van de gemachtigde. Gelet hierop komen de kosten voor het taxatierapport niet voor afzonderlijke vergoeding in aanmerking. De rechtbank volgt verweerder niet in zijn betoog dat vergoeding van de in beroep gemaakte kosten niet op haar plaats zou zijn op de grond dat het uitsluitend om de kostenvergoeding gaat. De rechtbank verklaart het beroep gegrond; vernietigt de uitspraak op bezwaar; bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven voor zover dat betrekking heeft op de waarde van de woning en de aanslag; veroordeelt verweerder de kosten van het bezwaar van 161 en de kosten van het beroep van 874 aan eiseres te voldoen; gelast dat verweerder het door eiseres betaalde griffierecht van 41 aan haar vergoedt.
TijdschriftartikelRechtbank 's-Gravenhage, 24-11-2010, AWB 10/451 WOZ (met noot)
D.N.N. Jansen
NTFR 2011/121
Ook proceskostenvergoeding voor rechtsbijstand bij 'no cure no pay'-principe.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:ZB8757 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD0464 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ2785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ2785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:81
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ2832
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ8263
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ8258