Centrale Raad van Beroep, 30-11-2015 / 15/7051 WAADI-VV


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4246
Datum30-11-2015
InhoudsindicatieToewijzing voorlopige voorziening. Verzoeker heeft er terecht op gewezen dat, indien hij bij het vervullen van de door de rechtbank gegeven opdracht zou uitgaan van de (ingetrokken) Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2013 (Beleidsregel 2013), dit zou leiden tot een verslechtering van de positie van betrokkenen omdat de boetes voor de uitlener en de inleners hoger zouden uitvallen dan met toepassing van de staffel opgenomen bij de Beleidsregels 2014. Dit is geen begaanbare weg voor verzoeker. Verzoeker is op grond van artikel 19, zesde lid, van de WAADI verplicht om voor de aanwending van zijn bevoegdheid tot boeteoplegging beleidsregels vast te stellen waarin de boetebedragen voor de overtredingen zijn vastgesteld. Waar verzoeker de juistheid van het oordeel van de rechtbank dat de Beleidsregels 2014 kennelijk onredelijk zijn, gemotiveerd heeft betwist, kan in dit stadium niet in redelijkheid van verzoeker worden verlangd dat hij vooruitlopend op het oordeel van de Raad over dit oordeel van de rechtbank al nieuwe beleidsregels met nieuwe boetebedragen vaststelt en nieuwe beslissingen op bezwaar neemt.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4725