Centrale Raad van Beroep, 03-12-2015 / 15/1147 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4343
Datum03-12-2015
InhoudsindicatieToekenning van en overgang naar de LFNP-functie van Assistent Intake & Service B, met bijbehorende salarisschaal. Hoorplicht. Appellante is in het kader van de bedenkingenprocedure alsmede in bezwaar, beroep en in hoger beroep voldoende in de gelegenheid geweest om haar standpunt kenbaar te maken. Zoals de Raad in de uitspraken van 1 juni 2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:1550 en ECLI:NL:CRVB:2015:1663 ) tot uitdrukking heeft gebracht kan de transponeringstabel (bijlage bij de Regeling overgang naar een LFNP functie) niet worden aangemerkt als een algemeen verbindend voorschrift. Dit neemt niet weg dat de tabel als grondslag mag dienen voor besluitvorming als hier aan de orde, waarbij de korpschef in beginsel mag volstaan met een verwijzing daarnaar. Betrokkene heeft niet aannemelijk gemaakt dat de matching in haar geval niet overeenkomstig de Regeling is geschied of anderszins een onhoudbaar resultaat kent. Beroep op de hardheidsclausule faalt.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 03-12-2015
TAR 2016/26
Toekenning van en overgang naar een LFNP-functie
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 03-12-2015 (met noot)
M. Wever
AB 2017/262
Uitzondering hoorplicht bezwaar. Afstand doen van het recht te worden gehoord en het daar op terug komen. Antwoordkaart.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1550 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1663 ★★★★★