Rechtbank Midden-Nederland, 28-03-2017 / AWB - 16 _ 5207


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1503
Meer over deze zaak:
Datum28-03-2017
InhoudsindicatieBeroep tegen projectplan in de zin van art. 5.4 Waterwet ongegrond. Met de maatregelen uit het projectplan wil het hoogheemraadschap een hydrologische functiescheiding aanbrengen in een Natura 2000-gebied, ter uitvoering van afspraken met de provincie. Verweerder heeft het projectplan in redelijkheid mogen vaststellen, ondanks de te verwachten nadelige gevolgen daarvan voor het agrarisch bedrijf van eiseres. Er is geen wettelijke bepaling die voorschrijft dat verweerder hiermee had moeten wachten totdat voor dit gebied door gedeputeerde staten een beheerplan op grond van de Wet natuurbescherming is vastgesteld. Verweerder was ook niet verplicht om eerst een peilbesluit te nemen of om besluitvorming van de provincie over natuurvergunningen af te wachten.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:2275