Rechtbank Midden-Nederland, 02-02-2017 / 5512357/ME VERZ 16-298


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:507
Meer over deze zaak:
Datum02-02-2017
InhoudsindicatieBeschikking vernietiging ontslag op staande voet. Het aan verzoeker als dringende reden voor het ontslag genoemde feitencomplex dient, voor zover door verzoeker betwist, in beginsel in zijn geheel in rechte te komen vast te staan. Dit is slechts anders indien a) het bedoelde gedeelte op zichzelf beschouwd kan worden als een dringende reden voor ontslag op staande voet, b) de werkgever heeft gesteld, en ook aannemelijk is, dat hij de werknemer ook op staande voet zou hebben ontslagen indien hij anders dan hij blijkens de ontslagaanzegging meende daarvoor niet meer grond zou hebben gehad dan in rechte is komen vast te staan en c) dit laatste voor de werknemer in het licht van de gehele inhoud van die aanzegging en de overige omstandigheden van het geval ook duidelijk moet zijn geweest. Verweerder heeft niet, althans daarvoor onvoldoende, gesteld dat zij verzoeker ook zou hebben ontslagen op basis van slechts een deel van het in de ontslagbrief vermelde feitencomplex en dat valt overigens ook niet uit de ontslagbrief te herleiden. Reeds op die grond kan het gegeven ontslag op staande voet niet in stand blijven. Tegenverzoek tot ontbinding afgewezen.