Rechtbank Midden-Nederland, 19-10-2017 / UTR 17/3452


ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5342
Datum19-10-2017
InhoudsindicatieVerweerder heeft verzoekers aanvraag voor een exploitatievergunning afgewezen. Verzoeker heeft hiertegen bezwaar gemaakt en heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Verweerder stelt zich op het standpunt dat uit informatie van de politie en door hem ontvangen meldingen en klachten van buurtbewoners blijkt dat al jaren sprake is van overlast die (mede) wordt veroorzaakt door het eerder door verzoeker geŰxploiteerde horecabedrijf. Daarom moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf zodanig onder druk staat dat deze door toekenning van de gevraagde exploitatievergunning ontoelaatbaar nadelig wordt be´nvloed. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het door verweerder geschetste beeld dat al jaren sprake is van overlast, wordt onderschreven door de informatie van de politie en de klachten en meldingen die verweerder heeft ontvangen. Op basis van de duur van de overlast, de ernst en de hoeveelheid van de klachten en het feit dat het horecabedrijf zich bevindt in een woonomgeving, heeft verweerder in redelijkheid kunnen concluderen dat de woonomgeving door toekenning van de gevraagde vergunning ontoelaatbaar nadelig wordt be´nvloed. Dat ook andere ondernemingen in de buurt van het horecabedrijf een aandeel hebben in de ontstane overlast leidt niet tot een ander oordeel, omdat aannemelijk is dat het bedrijf van verzoeker hierin een belangrijk aandeel heeft en een deel van de klachten specifiek tot dit bedrijf te herleiden is. De voorzieningenrechter ziet geen grond voor het oordeel dat het besluit in de bezwaarprocedure niet in stand zal blijven. Daarom is er geen aanleiding voor de conclusie dat de door verzoeker gestelde belangen bij verlening van de gevraagde exploitatievergunning zwaarder moeten wegen dan het belang bij bescherming van het woon- en leefklimaat. De voorzieningenrechter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.