Rechtbank Rotterdam, 21-01-2015 / ROT 14-2928, ROT 14-2929 en ROT 14-2930


ECLIECLI:NL:RBROT:2015:298
Datum21-01-2015
InhoudsindicatieWft - flitskrediet - boete voor rechtspersoon en leidiinggevenden - matiging boete voor leidinggevenden
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:104 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD7004 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:104 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8759 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2880
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7190
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2017:49