ECLIECLI:NL:CBB:2018:413
Toegevoegd13-08-2018
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-08-2018 / 17/1189
InhoudsindicatieHoger beroep ongegrond. Boete van 200.000,- wegens feitelijk leidinggeven aan overtreding van artikel 2:96, eerste lid, van de Wft. Functiescheiding. Ne bis in idem. Draagkracht. Appellant heeft niet een betrouwbaar en volledig inzicht gegeven in zijn financiële positie zodat een gefundeerd oordeel of appellant de boete thans kan dragen niet mogelijk is.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:EU:C:2018:282
Toegevoegd13-08-2018
TitelECLI:EU:C:2018:282
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 april 2018.#Eamonn Donnellan tegen The Revenue Commissioners.#Verzoek van de High Court (Ierland) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Wederzijdse bijstand met betrekking tot de invordering van schuldvorderingen - Richtlijn 2010/24/EU - Artikel 14 - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 47 - Mogelijkheid voor de aangezochte autoriteit om medewerking aan de invordering te weigeren omdat de schuldvordering niet naar behoren is betekend.#Zaak C-34/17.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:T:2018:316
Toegevoegd13-08-2018
TitelECLI:EU:T:2018:316
InhoudsindicatieArrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 31 mei 2018.#Khaled Kaddour tegen Raad van de Europese Unie.#Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Beperkende maatregelen tegen Syrie - Bevriezing van tegoeden - Misbruik van bevoegdheid - Beginsel van behoorlijk bestuur - Beginsel van gezag van gewijsde - Schending van artikel 266 VWEU - Kennelijk onjuiste beoordeling - Grondrechten - Evenredigheid - Beginsel van non-discriminatie.#Zaak T-461/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2846
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-08-2018 / 200.174.828/01
InhoudsindicatieTussenarrest. Ambtshalve beoordeling tenietgaan erfdienstbaarheid ex art. 3:106 BW. Processueel ondeelbare rechtsverhouding; verwijzing naar HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:649. Oproeping bevolen van nog niet in het geding betrokken gerechtigde tot de erfdienstbaarheid.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CBB:2018:407
Toegevoegd13-08-2018
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-08-2018 / 18/1092
InhoudsindicatieRegeling Fosfaatreductieplan 2017, toepassing artikel 8:54, eerste lid, van de Awb.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2018:408
Toegevoegd13-08-2018
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-08-2018 / 18/1168
InhoudsindicatieRegeling Fosfaatreductieplan 2017, toepassing artikel 8:54, eerste lid, van de Awb
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2018:409
Toegevoegd13-08-2018
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-08-2018 / 18/1172
InhoudsindicatieRegeling Fosfaatreductieplan 2017, toepassing artikel 8:54, eerste lid, van de Awb.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2018:410
Toegevoegd13-08-2018
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-08-2018 / 18/1186
InhoudsindicatieRegeling Fosfaatreductieplan 2017, toepassing artikel 8:54, eerste lid, van de Awb
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2018:411
Toegevoegd13-08-2018
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-08-2018 / 18/1228
InhoudsindicatieRegeling Fosfaatreductieplan 2017, toepassing artikel 8:54, eerste lid, van de Awb
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2018:412
Toegevoegd13-08-2018
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 07-08-2018 / 18/1262
InhoudsindicatieRegeling Fosfaatreductieplan 2017, toepassing artikel 8:54, eerste lid, van de Awb
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2852
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-08-2018 / 200.236.247/01
InhoudsindicatieVordering in kort geding tot restitutie van op grond van in kort geding in Luxemburg gewezen, in hoger beroep vernietigd vonnis betaald bedrag. Internationale bevoegdheid. Artikel 35 van de (herschikte) EEX-Verordening. Niet voldaan aan de voorwaarde dat erkenning van het desbetreffende recht wordt gevorderd in de bodemzaak. Evenmin voldaan aan de voorwaarde dat gegarandeerd is dat het toe te wijzen bedrag aan de verweerder wordt terugbetaald indien de eiser in de bodemzaak in het ongelijk wordt gesteld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2847
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-08-2018 / 200.233.078/01
InhoudsindicatieHuur woonruimte. Ontbinding en ontruiming wegens hennepkwekerij. Toepassing artikel 7:219 BW. Kantonrechter heeft ontruimingsvordering voorwaardelijk toegewezen. Hof oordeelt dat de tekortkoming een onvoorwaardelijke ontbinding rechtvaardigt.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2014
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 30-05-2018 / 22-002385-17
InhoudsindicatieVrijspraak (feit 1) en geen straf of maatregel (feit 2, namelijk opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig is, gebruik maken van een alarmnummer voor publieke diensten). Het hof houdt rekening met de sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte ten tijde van het bewezenverklaarde feit..
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2015
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 11-07-2018 / 22-004194-17
InhoudsindicatieDe verdachte heeft voor het onderhavige feit, diefstal reeds ruim een jaar in voorarrest gezeten. Het hof besluit geen ISD-maatregel op te leggen, maar acht een gevangenisstraf van langere duur gebruikelijk passend en geboden. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden, met aftrek van voorarrest. Het hof heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte met ingang van heden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2016
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 07-06-2018 / 22-003046-17
InhoudsindicatieVerdachte heeft samen met zijn broer gedurende een periode van zes maanden, meermalen gedeald in heroïne en cocaïne. De verdachte heeft daarnaast met zijn broer een hoeveelheid verdovende middelen onder zich had, aanwezig gehad voor handelsdoeleinden. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd met 2 jaren, met aftrek van voorarrest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:6651
Toegevoegd13-08-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 09-08-2018 / 10/652021-18
InhoudsindicatieVoorwaardelijk opzet, zware mishandeling medewerkster wedkantoor. Het op korte afstand met kracht een computerbeeldscherm tegen het gezicht gooien levert - naar algemene ervaringsregels - een aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel op. Uiterlijke verschijningsvorm gericht op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Aanmerkelijke kans daarop ook aanvaard. Geen contra-indicaties eruit bestaande - zoals door de verdediging betoogd - dat de verdachte het beeldscherm naast aangeefster wilde gooien en dat het beeldscherm door de kabel waar het aan vastzat opzij zwiepte en tegen het gezicht van aangeefster terecht kwam. Letstel op neus, na hechting op die plek nu twee ontsierende littekens heeft.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2017
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 13-06-2018 / 22-005205-17
InhoudsindicatieVeroordeling wegens smaadschrift. Het hof beschouwt deze handelingen als zogenaamde wraakporno. Veroordeling tot een taakstraf voor de duur van 60 uren, subsidiair 30 dagen hechtenis. De vordering van de benadeelde partij wordt toegewezen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2018
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 20-06-2018 / 22-003815-17
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich naast huisvredebreuk schuldig gemaakt aan het mishandelen van een van de bewoners van de woning waarin hij wederrechtelijke was binnengedrongen. Het verweer van noodtoestand wordt afgewezen. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 weken, met aftrek van voorarrest. De vordering van de benadeelde partij wordt toegewezen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2019
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 07-06-2018 / 22-004385-17
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen bedreigen met de dood van zijn ex-partner. De verdachte heeft de moeder van zijn 2 jonge kinderen meerdere (zeer) bedreigende smsjes gestuurd. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 weken, voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en stelt bijzondere voorwaarden zoals meldplicht bij de reclassering.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2018:59
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 30-07-2018 / SXM201800082- GAZ00004/2018
InhoudsindicatieOp grond van de LMA heeft de ambtenaar geen recht op een vergoeding bovenop zijn salaris indien de functie overwerk met zich meebrengt. Verweerder heeft wel de discretionaire bevoegdheid een vergoeding toe te kennen. De vaststelling dat klager on call is, is geen reden een vergoeding toe te kennen. Klager heeft niet aangetoond dat hij zo veel overwerk heeft verricht dat hem een vergoeding had moeten worden toegekend.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2020
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 23-05-2018 / 22-004072-17
InhoudsindicatieDe verdachte heeft na een aanrijding waarbij zij betrokken was de plaats van het ongeval verlaten zonder haar identiteit kenbaar te maken. Voorts heeft zij geen voorrang verleend aan een oudere man die op de voetgangersoversteekplaats overstak of wilde gaan oversteken. Het slachtoffer is later in het ziekenhuis overleden. Het enkele feit dat de verdachte haar auto vlakbij de plaats van het ongeval had geparkeerd en later terugkwam maakt het niet anders dat ze het slachtoffer geen voorrang heeft verleend. AVAS verweer wordt verworpen. Veroordeling tot een taakstraf voor de duur van 80 uren, subsidiair 40 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest. Tevens wordt de verdachte de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 8 maanden ontzegd, voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:211
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Curaçao, 09-07-2018 / CUR201801574
Inhoudsindicatiearbeidsovereenkomst of opdracht, gezagsrelatie, loonvordering, matiging
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:6652
Toegevoegd13-08-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 09-08-2018 / 10/700582-16
InhoudsindicatieVrijspraak kogelpatronen op grond van het dossier kan niet worden vastgesteld dat de verdachte wetenschap had van de aanwezigheid van de kogelpatronen in een sok in zijn slaapkamer noch dat er een zekere machtsrelatie bestond tussen hem en deze kogelpatronen. Inbraak Botersloot door het openbreken van de voordeur bewezen. Beveiligingscameras maakt beelden waarop onder andere te zien is dat personen meermalen de lift in- en uitstappen en door het gebouw lopen. Eén van deze personen draagt op het moment dat hij in de lift staat en het gebouw verlaat, een bij de inbraak weggenomen sporttas. Deze persoon wordt door verbalisant herkend als de verdachte. Anders dan de verdediging is de rechtbank van oordeel dat de herkenning door de verbalisant betrouwbaar is en dat deze herkenning voor het bewijs kan worden gebruikt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:212
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Curaçao, 03-07-2018 / CUR201801676
Inhoudsindicatieburengeschil, grensoverschrijdende bouw, belangenafweging
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:213
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Curaçao, 09-07-2018 / CUR201701103
Inhoudsindicatiehuur, verschaffing huurgenot, recht op vermindering huursom
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:214
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Curaçao, 09-07-2018 / CUR201701303
Inhoudsindicatieverzekeringsrecht, uitleg polis brandverzekering, totale verzekerde som of afzonderlijke som per pand
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2021
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 02-08-2018 / 22-003364-16
InhoudsindicatieVeroordeling wegens overtreding van verkeersregels tot een taakstraf voor de duur van 30 uren, subsidiair 15 dagen hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd van 2jaren. Naar het oordeel van het hof behelst de niet nagekomen toezegging van het Openbaar Ministerie niet de toezegging dat de verdachte voor het ten laste gelegde feit niet vervolgd zou worden. Daarnaast dient voorop te worden gesteld dat de omstandigheid dat niet een strafbeschikking maar een vonnis of arrest aan de opgelegde sanctie ten grondslag ligt, niet kan worden aangemerkt als een reëel nadeel voor de verdachte.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:3531
Toegevoegd13-08-2018
TitelRechtbank Gelderland, 13-08-2018 / 05/740222-18
InhoudsindicatieOntuchtige handelingen met minderjarigen en kinderporno.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:3530
Toegevoegd13-08-2018
TitelRechtbank Gelderland, 13-08-2018 / 05/881859-17
InhoudsindicatieVeroordeling van een 33-jarige man tot een gevangenisstraf van 7 jaren voor mensenhandel, gepleegd tegen drie vrouwen, wederrechtelijke vrijheidsberoving en overtreding van de Opiumwet.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:215
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Curaçao, 09-07-2018 / CUR201703717
Inhoudsindicatieloonvordering inzake ten onrechte ingehouden bedrag voor pensioen, verjaring, bekendheid met nieuwe wetgeving of onjuiste toepassing van die wetgeving door werkgever
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:216
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Curaçao, 09-07-2018 / CUR201701668
Inhoudsindicatieinternationale bevoegdheid op grond van artikel 767 Rv, toepasselijk recht, betaling in Venezolaanse Bolivares in plaats van in Amerikaanse dollar niet komen vast te staan en geen rechtsgeldige betaling
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:1042
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 22-12-2017 / 262 en 478 van 2017 (gevoegde zaken)
InhoudsindicatieMedeplichtigheid aan diefstal, medeplichtigheid aan afpersing en overtreding Vuurwapenverordening, meermalen gepleegd. Straf: Gevangenisstraf van 6 jaren en 6 maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:9746
Toegevoegd13-08-2018
TitelRechtbank Den Haag, 07-08-2018 / NL18.13634 en NL18.13633
InhoudsindicatieTegen een besluit tot verlenging van de bewaring als bedoeld in artikel 59b, derde lid, staat ingevolge de Vw 2000 geen beroep open. Daarom is de rechtbank onbevoegd om kennis te nemen van het separate beroep tegen dit verlengingsbesluit. Dit laat echter onverlet dat eiser wel op elk gewenst moment op grond van artikel 96, eerste lid, een volgberoep instellen tegen het voortduren van de bewaring, in welk kader tevens kan worden opgekomen tegen de rechtmatigheid van bedoeld verlengingsbesluit. In dat kader overweegt de rechtbank dat eiser ten tijde van het verlengingsbesluit gelet op de kennelijk ongegrondverklaring van zijn asielaanvraag o.g.v. artikel 30b, eerste lid, onder b, d en g, geen rechtmatig verblijf had o.g.v. artikel 8, onder h, en dat de bewaring o.g.v.artikel 59b, eerste lid, onder b en c om die reden niet kon worden verlengd met toepassing van artikel 59b, derde lid. De verwijzing van verweerder naar de uitspraken van het HvJEU van 5 juli 2018 (C. J. en S. tegen Nederland) en van 19 juni 2018 (Gnandi tegen België), leidt niet tot een ander oordeel. Het is aan de wetgever om de Vw 2000 in overeenstemming te brengen met voornoemde jurisprudentie van het HvJEU. Niet kan worden bewerkstelligd dat middels het buiten toepassing laten van een wettelijke bepaling de situatie van eiser alsnog kan worden geschaard onder artikel 8, aanhef en onder h. Bovendien had eiser dan nog geen rechtmatig verblijf op die grond gedurende de periode dat beroep kon worden ingesteld. Door de tijdige indiening van een beroep met vovo had eiser ten tijde van het verlengingsbesluit evenmin rechtmatig verblijf op die grond, terwijl dat wel is vereist om de bewaring op grond van het derde lid van artikel 59b te kunnen verlengen. Volgberoep gegrond, opheffing van de bewaring.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:7043
Toegevoegd13-08-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 30-07-2018 / HAA 17/4823
InhoudsindicatieHet bezwaar is terecht niet-ontvankelijk verklaard. Eiser heeft bij monde van diens gemachtigde tijdens de mondelinge behandeling van het beroep zich nader op het standpunt gesteld dat hij refereert. Ook na herhaalde malen te zijn bevraagd door de rechtbank over de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar heeft hij geen nadere motivering van het beroep gegeven. De blote ontkenning door eiser van het bezit van de met concrete gegevens aangeduide rekening kan niet als een afdoende motivering van het beroep op het punt van de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar worden geduid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2942
Toegevoegd13-08-2018
TitelRechtbank Overijssel, 19-07-2018 / 7042741 CV EXPL 18-2166
InhoudsindicatieHuurder gebruikt het gehuurde in strijd met het bestemmingsplan. Weliswaar gaat huurder beroep instellen tegen de weigering van een vergunning maar de voorzieningenrechter moet uitgaan van de situatie op dit moment. Omdat huurder niet bereid is het gebruik in strijd met het bestemmingsplan voorlopig te staken, en omdat verhuurder dreigt dwangsommen te verbeuren, dient huurder het gehuurder binnen 5 dagen te ontruimen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:6658
Toegevoegd13-08-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 23-05-2018 / C/10/541226 / KG RK 17-1823
InhoudsindicatieEuropees bankbeslag. Vo. (EU) Nr. 655/2014. Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1823. Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen. Verzoek om bankrekeninginformatie afgewezen, nu niet is gebleken dat de schuldenaar een bankrekening aanhoudt in een andere lidstaat (in dit geval Spanje).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:218
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Curaçao, 23-07-2018 / CUR201601027
Inhoudsindicatieovereenkomst inzake verwerking suiker, uitleg, waarschuwingsplicht
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:9747
Toegevoegd13-08-2018
TitelRechtbank Den Haag, 13-08-2018 / C/09/552764 / KG ZA 18-453
InhoudsindicatieGeschil na beëindigde samenwerking. Bevoegde rechter. Merkinbreuk, handelsnaaminbreuk en deels auteursrechtinbreuk aangenomen. Ongeoorloofde mededinging door klanten te benaderen.
RechtsgebiedCiviel recht, Intellectueel-eigendomsrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:219
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Curaçao, 09-07-2018 / CUR201701008
Inhoudsindicatieuitleg vaststellingsovereenkomst
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2022
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 07-06-2018 / 22-004379-17
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen, die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van een 14-jarig meisje. Gelet op de verwevenheid van de opeenvolgende seksuele handelingen, waaraan de verdachte en diens medeverdachten ieder een substantiële bijdrage hebben geleverd, terwijl de anderen stonden te wachten, is het hof van oordeel dat sprake is geweest van medeplegen. Het hof verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep en stelt de veroordeelde onder toezicht van Jeugdreclassering tot het houden van toezicht op de naleving van opgelegde bijzondere voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2023
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 27-06-2018 / 22-0001-05
InhoudsindicatieHet hof wijst het verzoek ex artikel 577b van het Wetboek van Strafvordering toe en bepaalt dat er per 1 juli 2018 een betalingsverplichting van 0 resteert.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:220
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Curaçao, 10-08-2018 / CUR201600189 en CUR201600190
InhoudsindicatieAan belanghebbende zijn over de belastingjaren 2014 en 2015 voorlopige aanslagen onroerende zaakbelasting (OZB) opgelegd. De OZB is geen tijdvakbelasting, maar een tijdstipbelasting, zodat art. 11 ALL geen wettelijke grond biedt om voor de OZB voorlopige aanslag op te leggen. De voorlopige aanslagen OZB dienen vernietigd te worden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:OGHACMB:2018:148
Toegevoegd13-08-2018
TitelGemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 09-08-2018 / CUR2017H00065
InhoudsindicatieVerzuimboete niet binnen de wettelijke termijn van artikel 18, derde lid van de Algemene landsverordening Landsbelastingen opgelegd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:3839
Toegevoegd13-08-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 13-08-2018 / 16/652208-18 en 13/219796-16 (tul) (P)
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mishandeling van haar (toenmalige) partner door hem met een mes in zijn been te steken. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het beledigen van de ter plaatse gekomen politieagenten. De rechtbank komt tot een lagere strafoplegging dan de officier van justitie nu de rechtbank verdachte ten aanzien van feit 1 (primair) zal ontslaan van alle rechtsvervolging vanwege een geslaagd beroep op noodweer. De rechtbank veroordeelt de vrouw tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand. De rechtbank legt meerdere bijzondere voorwaarden op, waaronder een klinische behandeling. Daarnaast legt de rechtbank een contact- en locatieverbod op.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:2024
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 02-07-2018 / 22-000621-18
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belediging en bedreiging van een politieambtenaar. Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk aanwezig hebben van MDMA. Het hof veroordeelt de verdachte tot een geldboete van 750,00,- subsidiair 15 dagen hechtenis en gelast de tenuitvoerlegging van een gedeelte van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de rechtbank Rotterdam te weten van: een gevangenisstraf voor de duur van 1 maand.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:3840
Toegevoegd13-08-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 13-08-2018 / 16/659729-17 (P)
InhoudsindicatieEen 56-jarige man uit Veenendaal is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Hij had op 8 maart 2017 een grote hoeveelheid van verschillende soorten medicijnen in zijn huis liggen die niet op zijn naam waren uitgegeven. Ook zijn er gedroogde henneptoppen bij hem aangetroffen. De rechtbank spreekt de man vrij van de handel in medicijnen. Hoewel het in de woning aanwezig hebben van een grote hoeveelheid medicijnen die niet op eigen naam zijn voorgeschreven een indicatie is voor het handelen in medicijnen, kan de ten laste gelegde handel niet worden bewezen. Hiervoor acht de rechtbank van belang dat de verdenking tegen de man is gericht op één dag, namelijk de dag van het aantreffen van de medicijnen. Het is niet gebleken dat de man op die dag handelingen heeft verricht die wijzen op een handel in medicijnen. De man wordt vrijgesproken van wapenbezit en meerdere patronen. Volgens zijn ex-partner zijn de aangetroffen Beretta en patronen van de verdachte. Er is geen ondersteuning voor die verklaring en het is niet uit te sluiten dat hij geen weet had van de aanwezigheid van het wapen en de patronen in zijn woning. De verdachte heeft problemen op meerdere gebieden. Dit zou de kans op herhaling kunnen vergroten. Daarom vindt de rechtbank het belangrijk dat de man onder toezicht van de reclassering komt te staan. De rechtbank komt tot een lagere straf dan is geëist door de officier van justitie omdat de verdachte van enkele verdenkingen is vrijgesproken.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:221
Toegevoegd13-08-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Curaçao, 10-08-2018 / CUR201500270, CUR201500271, CUR201500273 en CUR201500859
InhoudsindicatieBeroepstermijn is overschreden. Maar omdat de Inspecteur geen bewijs kan leveren van het tijdstip van bekendmaking van de uitspraak op bezwaar, vangt de beroepstermijn op een later moment aan, zodat het beroep tijdig is ingediend. Belanghebbende heeft de vereiste aangifte niet gedaan waardoor bewijslast wordt omgekeerd. Het Gerecht acht evenwel de schatting onredelijk en vermindert het inkomen naar een bedrag van NAf 10.000.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:6659
Toegevoegd13-08-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 18-07-2018 / 10/259744-17
InhoudsindicatieVrijspraak woningoverval. De alternatieve lezing van de verdachte kan niet worden uitgesloten. Veroordeling voor het voorhanden hebben van twee vuurwapens met munitie. Gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden wegens recidive op het gebied van Wet wapens en munitie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:6672
Toegevoegd13-08-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 26-06-2018 / 10/661065-15 en 10/136917-15
InhoudsindicatieVeroordeling voor het plegen van een auto-inbraak en vier diefstallen uit autos. ISD-maatregel voor de duur van 2 jaar. Afwijzing vorderingen tenuitvoerlegging voorwaardelijke veroordelingen (i.v.m. oplegging ISD-maatregel).
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:3998
Toegevoegd11-08-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 03-08-2018 / C/01/334867 / KG ZA 18-317
InhoudsindicatieToestemming voor werkzaamheden op het terrein van de buurman tbv het verwijderen van asbest. Geen sprake van behoorlijke kennisgeving omdat een plan van aanpak ontbreekt en voorshands gewichtige redenen om de toestemming te weigeren aangenomen, omdat niet duidelijk is of de buurman de exploitatie van de onderneming kan voortzetten en de gezondheidsrisicos niet in kaart zijn gebracht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:4000
Toegevoegd11-08-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 27-07-2018 / 7000182 \ CV EXPL 18-3777
InhoudsindicatieLoonstop ex artikel 7:629 lid 3c BW. Heeft werkgever voldaan aan mededelingsplicht artikel 7:629 lid 7 BW? Chronisch vermoeidheidsyndroom (cvs), herhaalde uitval gedurende re-integratie. Werkgever heeft reden loonstop tijdig meegedeeld, voorafgaande waarschuwing alvorens tot loonstop over te gaan was wenselijk geweest. Werkgever had niet eerder consequenties verbonden aan het herhaaldelijk niet hervatten/staken van de passende arbeid door werknemer. Werknemer is hierdoor echter niet in belangen geschaad. Zij heeft de aangeboden passende arbeid niet hervat en stelt daartoe ook niet in staat te zijn. Volgens de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van UWV beschikt werknemer over benutbare mogelijkheden. Werknemer heeft onvoldoende gesteld om voorshands te kunnen concluderen dat zij volledige arbeidsongeschikt is en ook geen verklaringen van medisch deskundigen overlegd die een dergelijk standpunt ondersteunen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:3995
Toegevoegd11-08-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 08-08-2018 / C/01/334242 / HA ZA 18-336
InhoudsindicatieIncident verwijzing naar de kantonrechter toegewezen. Ook een vordering uit onrechtmatige daad valt onder de reikwijdte van art. 216 Pensioenwet.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:3996
Toegevoegd11-08-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 08-08-2018 / C/01/322551 / HA ZA 17-424
InhoudsindicatieContradictoir. zorgplicht waterschap, wateroverlast na zware regenval
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:3997
Toegevoegd11-08-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 08-08-2018 / C/01/322541 / HA ZA 17-421
InhoudsindicatieContradictoir. zorgplicht waterschap, wateroverlast na zware regenval
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:3521
Toegevoegd10-08-2018
TitelRechtbank Gelderland, 10-08-2018 / AWB - 18 _ 1694
InhoudsindicatieEiser moet als belanghebbende worden aangemerkt bij een kapvergunning ook al woont hij niet direct aan het perceel waar de bomen staan die zullen worden gekapt. Eiser heeft zijn stelling omtrent de filterende werking van bomen en de gevolgen van de kap van die bomen voldoende heeft onderbouwd met rapportages van deskundigen. Verweerder heeft er niets tegenover gesteld. De rechtbank is dan ook van oordeel dat eiser wel als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb kan worden aangemerkt. Hij ondervindt namelijk gevolgen van enige betekenis als de bomen worden gekapt. Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft overwogen in haar uitspraak van 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2271, is het uitgangspunt dat degene die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit (hier: het kappen van bomen), in beginsel belanghebbende is bij een besluit dat betrekking heeft op die activiteit. Het criterium gevolgen van enige betekenis dient als correctie op dit uitgangspunt. Gevolgen van enige betekenis ontbreken indien de gevolgen wel zijn vast te stellen, maar de gevolgen van de activiteit voor de woon-, leef-, of bedrijfssituatie van betrokkene dermate gering zijn dat een persoonlijk belang bij het besluit ontbreekt. Daarbij wordt acht geslagen op de factoren afstand tot, zicht op, planologische uitstraling van en milieugevolgen (o.a. geur, geluid, licht, trilling, emissie, risico) van de activiteit die het besluit toestaat, waarbij die factoren zo nodig in onderlinge samenhang worden bezien. Ook aard, intensiteit en frequentie van de feitelijke gevolgen kunnen van belang zijn.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:7030
Toegevoegd10-08-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 19-07-2018 / 693478 AO VERZ 18-34 6935247 AO VERZ 18-35 6954714 AO VERZ 18-39 6964844 AO VERZ 18-40
InhoudsindicatieArbeidszaak. Het verzoek van twee werknemers om vernietiging van een ontslag op staande voet wordt toegewezen. De werknemers zijn op staande voet ontslagen omdat zij bakkerijproducten hebben meegenomen zonder te betalen. Gebleken is echter dat de werknemers met de werkgever een afspraak hadden dat dit was toegestaan. De stellingen van de werknemers worden mede voor juist gehouden, omdat de werkgever de van belang zijnde feiten niet volledig en naar waarheid heeft aangevoerd en daarmee in strijd heeft gehandeld met artikel 21 Rv
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2501
Toegevoegd10-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 02-08-2018 / 16/2990 WTCG
InhoudsindicatieProces-verbaal mondelinge uitspraak. Hoger beroep niet-ontvankelijk. Procesbelang vervallen. Appellant overleden, geen erfgenamen die proces willen voortzetten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2499
Toegevoegd10-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 26-07-2018 / 18/1004 MAW-PV
InhoudsindicatieProces-verbaal mondelinge uitspraak. Appellant is terecht niet in aanmerking gebracht voor de door hem geambieerde functie. Van een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezegging, die bij appellant gerechtvaardigde verwachtingen kan hebben gewekt, is geen sprake.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:7593
Toegevoegd10-08-2018
TitelRechtbank Limburg, 10-08-2018 / AWB - 18_1598 en AWB-18_1597
InhoudsindicatieBurgemeester niet bevoegd tot toepassing artikel 13b van de Opiumwet. Aangetroffen hoeveelheid harddrugs te kwalificeren als geringe overschrijding van de 0,5-gram grens. Eiser heeft feiten en omstandigheden benoemd waaruit volgt dat het om een hoeveelheid voor eigen gebruik gaat. Geen zaken in de woning aangetroffen die duiden op drugshandel. De burgemeester heeft niet gemotiveerd waarom desondanks de conclusie gerechtvaardigd is dat de aangetroffen hoeveelheid harddrugs bestemd is voor verkoop, aflevering en verstrekking, zodat de burgemeester niettemin bevoegd is om ter zake van de woning een last onder bestuursdwang op te leggen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:9739
Toegevoegd10-08-2018
TitelRechtbank Den Haag, 06-08-2018 / C-09-556433-KG ZA 18-721
InhoudsindicatieKort geding. Tenuitvoerlegging vervangende hechtenis in het kader van een opgelegde schadevergoedingsmaatregel. Vervangende hechtenis kan niet op één lijn worden gesteld met gijzeling in het kader van verkeersboetes. Ook andere bezwaren verworpen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:7230
Toegevoegd10-08-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-07-2018 / 21-001058-18
InhoudsindicatieDe verdachte heeft ruim een kilo MDMA vervoerd in zijn auto en is medeplichtig geweest aan het bewerken en vervaardigen van MDMA. De verdachte wordt ter zake van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod en medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder D van de Opiumwet gegeven verbod veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:9744
Toegevoegd10-08-2018
TitelRechtbank Den Haag, 17-07-2018 / C/09/554698 / KG ZA 18/597
InhoudsindicatieKort geding. Europese openbare aanbesteding. Afwijzing van de gevorderde herbeoordeling van kwalitatieve criteria.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:7223
Toegevoegd10-08-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-08-2018 / 21-004934-17
InhoudsindicatieOpenlijke geweldpleging. Betrouwbaarheid verklaring aangever. Verwerping beroep op noodweer(exces). Geen sprake van een noodweersituatie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:7225
Toegevoegd10-08-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-08-2018 / 21-004935-17
InhoudsindicatieOpenlijke geweldpleging. Betrouwbaarheid verklaring aangever. Verwerping beroep op noodweer(exces). Geen sprake van een noodweersituatie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:7224
Toegevoegd10-08-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-08-2018 / 21-004936-17
InhoudsindicatieOpenlijke geweldpleging. Betrouwbaarheid verklaring aangever. Verwerping beroep op noodweer(exces). Geen sprake van een noodweersituatie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:7217
Toegevoegd10-08-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-08-2018 / 21-006585-17
InhoudsindicatieVeroordeling wegens opzetheling van een pinpas en diefstal door middel van een valse sleutel (met die pinpas). Het hof wijst de vordering van de benadeelde partij af nu, zonder nadere onderbouwing, niet komt vast te staan dat sprake is van enige vorm van aantasting in de persoon 'op andere wijze' als bedoeld in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:7180
Toegevoegd09-08-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-08-2018 / 200.235.969/01
InhoudsindicatieArbeidsrecht, Wwz. Kantonrechter heeft ten onrechte niet ontbonden op de g-grond. Hof vernietigt beslissing tot afwijzen ontbinding niet, ontbindt ook niet zelf maar stelt datum vast waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:7181
Toegevoegd09-08-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-08-2018 / 200.238.318/01
InhoudsindicatieArbeidsrecht, Wwz. Hof is, anders dan kantonrechter, van oordeel dat niet e- maar g-grond van toepassing is en dat werknemer niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2496
Toegevoegd09-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 16/5819 PW
InhoudsindicatieNiet gemelde hennepkwekerij op het uitkeringsadres. Intrekken en terugvorderen. Vrijspraak door de strafrechter. Beperkte ontnemingsvordering. Boete.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:6583
Toegevoegd09-08-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 05-07-2018 / 10-051156-18
InhoudsindicatieDrie winkelovervallen in twee dagen. De verdachte deed het voorkomen alsof hij een wapen in zijn zak had. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Tevens bijzondere voorwaarden opgelegd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:6600
Toegevoegd09-08-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 05-07-2018 / 10/690120-18
InhoudsindicatieVervoeren en aanwezig hebben van een grote hoeveelheid xtc-pillen en amfetamine. First offender. De verdachte zocht een oplossing voor zijn financiële problemen in de drugshandel. Dat is niet gelukt. Veroordeling tot een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf en een maximale taakstraf.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:6603
Toegevoegd09-08-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 05-07-2018 / 10/682077-17
InhoudsindicatieDe verdachte heeft vlak voor een bocht ingehaald terwijl hij 90 kilometer per uur reed waar 50 is toegestaan. Hij is de controle over zijn voertuig kwijtgeraakt. Bij het ongeluk heeft een van zijn passagiers zwaar lichamelijk letsel opgelopen (een gebroken bekken). Het feit is ten laste gelegd en gekwalificeerd als zowel overtreding van artikel 5 als 6 van de WVW1994. Overweging over fysieke vermissing rijbewijs en de invordering daarvan.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:6609
Toegevoegd09-08-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 05-07-2018 / 10/681006-18
InhoudsindicatieVerlengde uitvoer van 1824 gram heroïne, gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden. De drugs zat verstopt in het dashboard van de auto. Geen aannemelijke verklaring over de herkomst van de drugs. Geen onrechtmatige doorzoeking, overweging over ontstaan van een verhoorsituatie en de cautie, overweging over bijstand van een tolk tijdens de staandehouding.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2489
Toegevoegd09-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-08-2018 / 17/1938 AOR
InhoudsindicatieAOR-toekenningen terecht geweigerd. Niet erkend als oorlogsgetroffene in de zin van de AOR. Onvoldoende bewijs dat appellante oorlogsgebeurtenis persoonlijk heeft meegemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2491
Toegevoegd09-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-08-2018 / 17/7806 WUBO
InhoudsindicatieVerzoek eerdere afwijzingen te herzien, terecht afgewezen. Geen nieuwe feiten of gegevens.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2492
Toegevoegd09-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-08-2018 / 17/4937 WUBO
InhoudsindicatieVerzoek eerdere afwijzing te herzien, terecht afgewezen. Geen nieuwe feiten of gegevens.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2493
Toegevoegd09-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-08-2018 / 17/5949 WUBO
InhoudsindicatieGeen medische noodzaak voor meer dan het al eerder toegekende ene dagdeel huishoudelijke hulp. De Wubo biedt geen compensatie voor de gevolgen van de ziekte van de (niet Wubo-erkende) partner en het daardoor wegvallen van een aandeel in het huishouden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2494
Toegevoegd09-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-08-2018 / 16/6518 WUV
InhoudsindicatieVerweerder heeft het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens niet verschoonbare overschrijding van de daarvoor in dit geval geldende bezwaartermijn van dertien weken.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2490
Toegevoegd09-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-08-2018 / 17/782 AOR
InhoudsindicatieAOR-verstrekkingen terecht afgewezen. Onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat appellant in omstandigheden heeft verkeerd in de zin van de AOR.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2495
Toegevoegd09-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-08-2018 / 17/5812 AW
InhoudsindicatieStrafontslag terecht. Plichtsverzuim, bestaande uit het weggeven en verkopen van goederen van de organisatie. Het had appellant zonder meer duidelijk moeten zijn dat daarbij niet past dat hij een machine zonder instemming van de schoolleiding verkoopt en het verkoopbedrag contant inneemt. Dat het bedrag van 75,- vervolgens niet ten gunste is gekomen van de school mag appellant zwaar worden aangerekend. Dit wordt niet anders doordat het bedrag van 500,- van de verkoop van de vlakslijpmachine door de koper wel op de rekening van de school is gestort.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2497
Toegevoegd09-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-07-2018 / 17/1033 PW
InhoudsindicatieBijzondere bijstand voor kosten eigen bijdrage rechtsbijstand. Het is niet aangevraagd op de dag waarop de toevoeging is verleend. Te laat ingediende aanvraag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2448
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 16-7307 PW
InhoudsindicatieEr is onvoldoende grondslag voor het niet melden van een gezamenlijke huishouding. Afgelegde verklaringen moeten als verboden vruchten van de onrechtmatige, met videocamera verrichte waarneming buiten beschouwing blijven.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2454
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 31-07-2018 / 17/153 PW
InhoudsindicatieAfgewezen bijzondere bijstand voor kosten kleding. Niet aannemelijk is gemaakt dat sprake is van extra kosten door gewichtsvermindering. Kosten voor een wasmachine zijn al gemaakt zodat afwijzing bijzondere bijstand terecht is.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2461
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17/1689 PW
InhoudsindicatieHerzien van de bijstand in verband met alsnog toepassen van de kostendelersnorm vanwege inwoning van de dochter. De dochter had ook bijstand maar appellant heeft ten aanzien van de door hem ontvangen bijstand niet gemeld. Appellant had van de inwoning zelf melding moeten maken. De regeling met betrekking tot uitzondering van de inlichtingenplicht is nog niet van toepassing. Er zijn geen dringende redenen om van terugvordering, inclusief brutering, af te zien.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2452
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 16-7959 PW
InhoudsindicatieNiet is gemeld het bezit van een woning in Marokko. Over een gedeelte van de periode is de waarde niet vast te stellen. Over een andere periode is sprake van vermogen boven de vermogensgrens. Taxatie van appellant is niet gevolgd. Er is geen sprake van onevenredige terugvordering. Aanvullend recht is niet aannemelijk gemaakt en voor gedeelte van de periode niet te beoordelen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2451
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17-7683 PW
InhoudsindicatieVolgorde van aflossing. Niet blijkt dat appellant had aangegeven dat eerst op de terugvordering en niet op de boete moet worden afgelost.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2449
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17-2159 PW
InhoudsindicatieAfgewezen aanvraag. Onduidelijke woonsituatie.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2420
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 31-07-2018 / 17/620 PW
InhoudsindicatieHerzien AIO-aanvulling in verband met niet tijdig gemelde verhoging van Duitse rente-inkomsten. Svb hoefde niet op grond van haar beleid geheel of gedeeltelijk van de herziening af te zien.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2460
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17/6893 PW
InhoudsindicatieAfgewezen aanvraag om bijstand. Gezamenlijk inkomen uit Stufi en bijdragen ouders voor hypotheek overschrijden de norm. Beëindiging studie valt buiten de te beoordelen periode.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2459
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17/2177 PW
InhoudsindicatieAfgewezen aanvraag. Woonsituatie bij zus is onvoldoende aannemelijk gemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2453
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 31-07-2018 / 16/6909 PW
InhoudsindicatieBuiten behandeling laten van de aanvraag. Bewijzen van schulden en verklaring over financiële positie zijn niet overgelegd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2456
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 31-07-2018 / 17/243 PW
InhoudsindicatieAfwijzing bijzondere bijstand. Kosten tandheelkundige behandelingen. Voorliggende voorziening. Geen acute noodsituatie. Nota's voor kosten voor eigen bijdrage rechtsbijstand conform beleid is te laat ingediend.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2457
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 31-07-2018 / 16/6785 PW
InhoudsindicatieNiet verschijnen op workshop met sollicitatietraining. Geen gebruik maken van de voorziening. Geüniformeerde maatregel van 100% voor 1 maand.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2458
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17/2248 PW
InhoudsindicatieOpknappen en verkopen van fietsen niet gemeld. Het betreft geen incidentele verkoop die niet gemeld hoeft te worden. Intrekken en terugvorderen omdat recht niet is vast te stellen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2419
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-07-2018 / 17/1894 PW
InhoudsindicatieGeen aanleiding om de AIO-aanvulling eerder te verlenen dan vanaf de meldingsdatum. Geen bijzondere omstandigheden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2455
Toegevoegd08-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 31-07-2018 / 16/7895 PW
InhoudsindicatieGeüniformeerde maatregel. Procesbelang behouden na intrekking bijstand. 100% gedurende 1 maand. Niet gebruik maken van aangeboden voorziening. Passend werk.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2399
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 16/5559 PW
InhoudsindicatieToe te wijzen verzoek om terug te komen van een besluit tot intrekking en terugvordering op grond van schending van de inlichtingenverplichting.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2402
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 16/6008 PW
InhoudsindicatieOnvoldoende feitelijke grondslag voor het standpunt van de Svb dat appellant over een woning in Marokko bezit. Voor wat betreft de intrekking en terugvordering zal de Svb opnieuw kunnen beslissen op het bezwaar. De boete dient te worden vernietigd en herroepen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2414
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-07-2018 / 17/6351 WWB
InhoudsindicatieOp juiste wijze uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Raad. Het bedrag van de terugvordering nader vaststellen. Er is geen ruimte voor bespreking van de beroepsgrond dat er dringende redenen zijn om van terugvordering af te zien.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2401
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 16/5756 PW
InhoudsindicatieOnvoldoende grondslag voor het voeren van een gezamenlijke huishouding. Internationale vrachtwagenchauffeur die een eigen woning aanhield.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2415
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17/6873 PW
InhoudsindicatieToepassing van de schoolverlaters korting. Conform beleid leidt tot bijstandsverlening die lager is dan de ontvangen studiefinanciering. Vernietiging van het besluit.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2416
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17/7268 PW
InhoudsindicatieIntrekken en terugvorderen. Niet gemelde hennepkwekerij en constante stortingen. Het recht is niet vast te stellen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2404
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17/228 PW
InhoudsindicatieAfgewezen aanvraag. Niet meewerken aan het huisbezoek. Er is voldaan aan redelijke grond en informed consent.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2403
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-07-2018 / 16/7450 PW-PV
InhoudsindicatieDe hoger beroepsgronden betreffen een herhaling van de beroepsgronden. Er is niet aangevoerd waarom de aangevallen uitspraak niet juist is.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2397
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-07-2018 / 16/1065 PW -PV
InhoudsindicatieHoger beroep is niet-ontvankelijk. Opschorting van de bijstand is ongedaan gemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2417
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17/7707 PW
InhoudsindicatieDe mededeling over de hoogte van de resterende vordering is geen besluit. Het bezwaar is terecht niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2405
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17/1006 PW
InhoudsindicatieAfgelegde verklaring en hoog waterverbruik bieden voldoende feitelijke grondslag voor hoofdverblijf. Onweerlegbaar rechtsvermoeden. Gezamenlijke huishouding.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2413
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17/4483 PW
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering in verband met te lang verblijf in het buitenland.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2411
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17/2603 PW
InhoudsindicatieGezamenlijke huishouding. Voldoende grondslag door onderzoeksbevindingen voor wederzijdse zorg.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2400
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 16/5736 PW
InhoudsindicatieBijzondere bijstand voor juridische kosten. Draagkrachtberekening. Herhaling van de gronden in hoger beroep.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2406
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17/1830 PW
InhoudsindicatieBijzondere bijstand voor juridische kosten. Onbekendheid met beleid is geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan bijstand met terugwerkende kracht moet worden verleend.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2410
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-07-2018 / 17/2020 PW
InhoudsindicatieBijstand terecht ingetrokken en teruggevorderd in verband met stortingen op de bankrekening. Herkomst stortingen is niet aannemelijk gemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2409
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 17/2217 PW
InhoudsindicatieAanvraag bijstand terecht afgewezen op de grond dat betrokkenen onvoldoende inzicht hebben gegeven in hun financiële situatie voorafgaand aan de aanvraag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2408
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-07-2018 / 17/2018 PW
InhoudsindicatieIntrekken na opschorten. Niet verschijnen op gesprek. Verwijtbaar.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2396
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 15/8311 PW
InhoudsindicatieAfgewezen bijzondere bijstand voor kosten forensisch schriftonderzoek. Het is niet noodzakelijk omdat de juridische procedure niet bekend is gemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2412
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-07-2018 / 17/6089 PW
InhoudsindicatieAfgewezen bijzondere bijstand in verband met kosten voor woninginrichting. Geen bijzondere omstandigheden. Verhuizing is voorzienbaar en er is een reserveringsmogelijkheid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2407
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-07-2018 / 17/1931 PW
InhoudsindicatieIngangsdatum bijstand. Niet is binnen 7 dagen na afwijzing de WW-aanvraag gemeld. Geen bijzondere omstandigheden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2398
Toegevoegd07-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-08-2018 / 16/5500 WWB
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering in verband met het beschikken over tegoeden op een gezamenlijke bankrekening. Vrijspraak door de strafrechter. Beroep op onschuldpresumptie slaagt niet. Er is voldoende verband met de strafrechtelijke procedure, dezelfde feitencomplex. Het oordeel over besluit tot intrekking is zonder twijfel op te roepen over juistheid van het vonnis van de politierechter.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:3921
Toegevoegd06-08-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 06-08-2018 / 17_1820
InhoudsindicatieBeëindiging bovenwettelijke uitkering van politiemedewerker vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd. De rechtbank acht de compensatieregeling onvoldoende en verklaart het beroep gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2721
Toegevoegd03-08-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 31-07-2018 / 200.211.514/01
Inhoudsindicatiebouwenvelopovereenkomst, contractuele bepalingen betreffende bouwrijp zijn grond, vordering schadevergoeding in verband met aanwezigheid met bouwplan conflicterende funderingsresten in grond en nabijgelegen leidingen en persriool.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2709
Toegevoegd02-08-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-07-2018 / 23-000386-17
InhoudsindicatieTelefoon afpakken, niet teruggeven, in de gracht gooien: diefstal
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2710
Toegevoegd02-08-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-07-2018 / 23-000370-18
InhoudsindicatieBevestiging mishandeling
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2711
Toegevoegd02-08-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-07-2018 / 23-002020-17
InhoudsindicatieVerlenging proeftijd vordering tenuitvoerlegging gelet op persoonlijke omstandigheden verdachte
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2712
Toegevoegd02-08-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-07-2018 / 23-0001162-17
Inhoudsindicatieverdachte had redelijkerwijs moeten vermoeden dat het reisdocument vervalst was
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2384
Toegevoegd02-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 31-07-2018 / 17-6526 PW
InhoudsindicatieHet niet melden van het zetten van 20 tatoeages gedurende 3,5 jaar rechtvaardigt intrekking en terugvordering van de totaal verleende bijstand. Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld is er geen aanleiding om het recht schattenderwijs vast te stellen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2718
Toegevoegd02-08-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 02-08-2018 / 23-004708-16
InhoudsindicatieJeugd. Vrijspraak beroving postbezorger. Veroordeling meermalen opzetheling, meermalen diefstal van motorvoertuigen en voorhanden hebben wapens. Anders dan de rechtbank geen voorwaardelijke PIJ-maatregel ivm positieve ontwikkeling persoonlijke omstandigh.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2383
Toegevoegd02-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 31-07-2018 / 16-3549 WWB
InhoudsindicatieNiet is gemeld dat sprake was van het voeren van een gezamenlijke huishouding. Intrekking en terugvordering. Het recht op bijstand is niet aannemelijk gemaakt omdat de partner zelfstandige was. Verrekening van de kosten voor vergoeding van het bezwaar. De bestuursrechter was niet gehouden te oordelen over uitbetaling van de vergoeding van de kosten van bezwaar aan gemachtigde.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2385
Toegevoegd02-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 31-07-2018 / 16-6419 PW
InhoudsindicatieNiet gemelde autoregistraties. Intrekking en terugvordering. Er is geen sprake van verjaring.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2380
Toegevoegd02-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-07-2018 / 17-893 PW
InhoudsindicatieAfgewezen aanvraag. Niet aannemelijk dat appellant woonde op gemelde adres. Betreft voor zijn medische beperkingen niet geschikte woning.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2379
Toegevoegd02-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-07-2018 / 16-7521 PW
InhoudsindicatieAanvraag na eerdere afwijzing op grond dat woonsituatie niet is vast te stellen. Gewijzigde omstandigheden niet aannemelijk gemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2369
Toegevoegd02-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-07-2018 / 16/7561 PW-PV
InhoudsindicatieHoger beroep niet-ontvankelijk. Geen belang bij oordeel over terugvordering van de zorgpremie.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2370
Toegevoegd02-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-07-2018 / 17/3395 PW-PV
InhoudsindicatieAfgewezen aanvraag. De rechtbank heeft ten onrechte de situatie buiten de te beoordelen periode betrokken bij de vraag of er recht op bijstand is.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2382
Toegevoegd02-08-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-07-2018 / 15/7427 PW
InhoudsindicatieAanvragen afgewezen omdat appellant niet op de door hem opgegeven locaties verbleef. Recht niet vast te stellen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:5561
Toegevoegd01-08-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 24-05-2018 / 13/728232-16
InhoudsindicatieDoorzoeking in woning rechtmatig. Voorhanden hebben verdovende middelen en knalvuurwerk
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2701
Toegevoegd01-08-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-08-2018 / 23-003658-17
InhoudsindicatieHet hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen met dien verstande dat het hof een aantal bewijsmiddelen aanvult en ten aanzien van feit 5 een bewijsmiddel toevoegt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2702
Toegevoegd01-08-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-08-2018 / 23-001648-17
InhoudsindicatieHet hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen behalve ten aanzien van de opgelegde straf -in zoverre zal het vonnis worden vernietigd- en met dien verstande dat het hof een bewijsmiddel toevoegt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2703
Toegevoegd01-08-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-08-2018 / 23-003553-17
InhoudsindicatieVrijspraak art. 6 WVW 1994, veroordeling art. 5 WVW 1994. Verdachte heeft het slachtoffer niet gezien en hem geen voorrang verleend. Ofschoon de gevolgen ernstig zijn geweest is dit rijgedrag niet zeer of aanmerkelijk onvoorzichtig of onoplettend.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2704
Toegevoegd01-08-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-08-2018 / 23-001932-17
InhoudsindicatieVerweer dat de dagvaarding partieel nietig verworpen. Vrijspraak voor bedreiging.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:5564
Toegevoegd01-08-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 27-07-2018 / 13/654045-17
InhoudsindicatieVervalste reisdocumenten. Schutznorm.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:3647
Toegevoegd31-07-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 01-08-2018 / 6545932 UC EXPL 17-15928
InhoudsindicatieTerugvordering PGB. Wat mag van een zorgkantoor verwacht worden aan extra moeite om problemen te voorkomen; verhouding tot buitengerechtelijke incassokosten.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:3648
Toegevoegd31-07-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 02-08-2018 / NL17.9524
Inhoudsindicatieparticuliere borg, bijzondere zorgplicht kredietverstrekker (niet zijnde een bank)
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1863
Toegevoegd31-07-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 07-08-2018 / 200.180.677/01
InhoudsindicatieAfwikkeling nalatenschap; vordering tegen execteurs tot doen van rekening en verantwoording; vordering tot verdeling; executeurs worden in de gelegenheid gesteld actuele boedelbeschrijving over te leggen met het oog op vastselling verdeling door het hof.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:3625
Toegevoegd30-07-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 12-07-2018 / C/16/461425 / KG ZA 18-335
InhoudsindicatieAanbesteding. Geslaagd beroep op rechtsverwerking mbt klachten tegen het volgen van een Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. Voorlopige gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd. Procedure tav de zgn 'Tussenoplossing' voldoende transprarant.
RechtsgebiedCiviel recht, Aanbestedingsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2690
Toegevoegd30-07-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-07-2018 / 23/001429-17
InhoudsindicatieOvertreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:3627
Toegevoegd30-07-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 01-08-2018 / 6620871 AC EXPL 18-270
InhoudsindicatieOvereenkomst geannuleerd of niet? Minimumvergoeding buitengerechtelijke incassokosten 40 bij handelsovereenkomst.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2692
Toegevoegd30-07-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-07-2018 / 23-003079-17
Inhoudsindicatiemishadeling portier uitgaansleven Amsterdam
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2693
Toegevoegd30-07-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-07-2018 / 23-000102-15
Inhoudsindicatiehogere straf belastingfraude.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2694
Toegevoegd30-07-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-07-2018 / 23-005353-12
Inhoudsindicatievoorhanden hebben valse kaarten.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:9163
Toegevoegd30-07-2018
TitelRechtbank Den Haag, 26-07-2018 / 18.12262
InhoudsindicatieAfwijzing opvolgende asielaanvraag. Somalië. Baidoa. Schorsende werking van het beroep. Gnandi-arrest. Geloofwaardigheid reizen door Al-Shabaabgebied. Vrees voor Al-Shabaab vanwege verwestering. Vrees om in een ontheemdenkamp terecht te komen. Beroep gegrond met instandlating van de rechtsgevolgen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:3624
Toegevoegd27-07-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 25-07-2018 / 6992656
InhoudsindicatieOnrechtmatige inname leaseauto tijdens ziekte. Gebruik auto door verloop van tijd arbeidsvoorwaarde geworden. Geen eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarde mogelijk. Vordering inzage en kopie personeelsdossier op grond van AVG toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2661
Toegevoegd26-07-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-07-2018 / 23-000637-17
InhoudsindicatieZware mishandeling, gelet op de aard van het letsel (gebroken kaak), de noodzaak en aard van het medisch ingrijpen en de duur van het herstel. Alternatieve scenario niet aannemelijk. Bespreking opzetverweer.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2605
Toegevoegd25-07-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-07-2018 / 200.232.609/01
InhoudsindicatieProcesrecht. Afwijzing verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Stand van zaken van de hoofdprocedure. Voorvragen. Strijd met een goede procesorde.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:8904
Toegevoegd23-07-2018
TitelRechtbank Den Haag, 26-07-2018 / AWB - 18 _ 4
InhoudsindicatieWmo 2015. Verweerder heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar eisers ondersteuningsbehoefte ingevolge de Wmo 2015. Beroep gegrond. De rechtbank ziet tevens aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vijfde lid van de Awb een voorlopige voorziening te treffen. Verweerder zal in dat kader worden opgedragen om eiser, tot zes weken nadat op het bezwaar zal zijn beslist, 14 uur begeleiding per week te verstrekken in de vorm van een pgb ter grootte van 35,- per uur.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:8872
Toegevoegd23-07-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-07-2018 / 18.12022
InhoudsindicatieAlgerijn. Dublin Spanje. Claimakkoord. Illegale grensoverschrijding. Stelling dat asiel was aangevraagd in Spanje niet aannemelijk. Verweerder mocht uitgaan van de Eurodac-registratie. Vrees voor indirect refoulement niet aannemelijk. Systematische tekortkomingen in Spanje niet aannemelijk. Mondelinge uitspraak. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:8876
Toegevoegd23-07-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-07-2018 / 18.11938
InhoudsindicatieSoedanese. Dublin Duitsland. Arrest Gnandi niet van toepassing. Verweerder mocht uitgaan van meerderjarigheid. Beroep op artikel 17 Dublinverordening niet onderbouwd. Mondelinge uitspraak. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:8884
Toegevoegd23-07-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-07-2018 / 18.12181
InhoudsindicatieAlgerijn. Dublin Duitsland. Zonder toelichting de zienswijze herhaald. Beroep op artikel 17 Dublinverordening niet onderbouwd. Mondelinge uitspraak. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:7041
Toegevoegd23-07-2018
TitelRechtbank Limburg, 24-07-2018 / C/03/251214 / KG RK 18-491
InhoudsindicatieMachtiging openbare verkoop afgewezen. Redenen: -het taxatierapport opgesteld in opdracht van hupotheekgeefster is wijfelachtig -de koopovereenkomst voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen -het bod is lager dan de omvang van de gestelde zekerheid
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:3526
Toegevoegd19-07-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 08-06-2018 / C-01-333255 - KG ZA 18-207
InhoudsindicatieAanbestedingszaak
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:6282
Toegevoegd19-07-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 25-07-2018 / AWB - 16 _ 3103
InhoudsindicatieGelet op de door verweerder ontvangen fotokopieën van microfiches en de door verweerder uitgevoerde identificatie die erin resulteerde dat eiser als rekeninghouder van voormelde rekening kon worden aangewezen, welke identificatie is bevestigd door Gerechtshof Den Haag in zijn uitspraak van 26 oktober 2012, bestond er voor verweerder voldoende aanleiding om eiser, nu dit ook voor de belastingheffing voor het jaar 2012 van belang kan zijn, nadere inlichtingen te vragen omtrent de hiervoor genoemde rekening bij A BANK. Eiser heeft onvoldoende inspanning geleverd om zijn vermeende gebrek aan kennis op te heffen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:6914
Toegevoegd18-07-2018
TitelRechtbank Limburg, 18-07-2018 / Zaaknummer 6680324 CV EXPL 18-1102
InhoudsindicatieOnduidelijke en veel te mager onderbouwde (en dus af te wijzen) vordering ter zake van energielevering van de kant van grote Zeeuwse energieproducent. Onopgehelderde rol van een Energiecollectief, wiens deelnameformulier of offerte de enige tastbare rechtsbron voor een vordering in de procedure vormt.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1773
Toegevoegd17-07-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 03-07-2018 / 200.207.806/01
InhoudsindicatieInbreuk auteursrecht op foto; inbreuk persoonlijkheidsrecht maker; schadevergoeding
RechtsgebiedCiviel recht, Intellectueel-eigendomsrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1769
Toegevoegd17-07-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 03-07-2018 / 200.213.222/01
Inhoudsindicatieonrechtmatige overheidsdaad? 3:305a BW; eigen belang?; niet-ontvankelijk
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:6118
Toegevoegd17-07-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 24-07-2018 / AWB - 18 _ 646
InhoudsindicatieOndanks het herhaalde verzoek van verweerder om de gemaakte kosten toe te lichten, heeft eiseres onvoldoende gespecificeerd aan welke zakelijke activiteit de verschillende kosten zijn toe te rekenen. Eiseres heeft daarover ook niets gesteld, anders dan dat alle door haar genoemde kosten zakelijk zijn. Daarmee heeft eiseres de zakelijkheid en aftrekbaarheid van de in geding zijnde kosten onvoldoende inzichtelijk en dus niet aannemelijk gemaakt. Van enige schending van het legaliteitsbeginsel door verweerder door te verwijzen naar jurisprudentie gewezen onder de Wet IB 1964 is voorts geenszins sprake.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1658
Toegevoegd05-07-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 04-07-2018 / 22-003293-17
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich in 2015 schuldig gemaakt aan het aanwezig hebben van bijna 40 kilo hennep. Twee jaar later heeft de verdachte samen met zijn medeverdachte eveneens een ruime hoeveelheid hennep en hasj aanwezig gehad. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met aftrek van voorarrest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1443
Toegevoegd13-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 07-06-2018 / 22-004467-17
InhoudsindicatieDe verdachte heeft in strijd met de op haar rustende wettelijke verplichting opzettelijk nagelaten tijdig aan de uitkeringsinstantie door te geven dat zij een huisje op Curaçao in haar bezit had gekregen en dat zij de bijbehorende twee percelen in erfpacht had, terwijl zij redelijkerwijs moest vermoeden dat die gegevens van belang waren voor de vaststelling van haar recht op een bijstandsuitkering. Het hof veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 80 uren, subsidiair 40 dagen hechtenis, waarvan 40 uren voorwaardelijk met een proeftijd 2 jaren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3302
Toegevoegd24-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 25-04-2018 / ROT 17/1976
InhoudsindicatieBoetes opgelegd aan groothandel in diergeneesmiddelen voor het leveren van URA diergeneesmiddelen zonder een recept van een dierenarts en voor het leveren van UDD diergeneesmiddelen op adressen van houders van dieren in plaats van aan een dierenarts.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:8
Toegevoegd02-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 02-01-2018 / 200.203.382_01
InhoudsindicatieHuurder van een bedrijfsterrein huurt zeecontainers van een verhuurbedrijf en verdwijnt met de noorderzon. Wanneer de containers ook zijn verdwenen stelt de verhuurder ervan dat hij deze aan de verhuurder van het bedrijfsterrein heeft verkocht, als een soort compensatie voor het laten verdwijnen ervan.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:4530
Toegevoegd17-11-2016
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-01-2016 / 15/871305-15
InhoudsindicatieVoorlopige hechtenis: plaatsing ForCa, verdachte niet-ontvankelijk in hoger beroep.
RechtsgebiedStrafrecht