ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:2272
Toegevoegd26-05-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-05-2017 / 200.164.337_01
InhoudsindicatieKennelijk onredelijke opzegging, voorgewende of valse reden, wederindiensttredingsvoorwaarde en gevolgencriterium (art. 7:681 (oud) BW).
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:3635
Toegevoegd26-05-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 12-05-2017 / EA VERZ 17-181
InhoudsindicatieOntbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie. Tussen werkgever en werknemer bestond jarenlang verschil van mening over het te voeren beleid en ook over het functioneren van collegas. Vrees werknemer dat hij vanwege gevorderde leeftijd geen ander werk zal vinden, is op zichzelf geen reden om niet te ontbinden. Transitievergoeding toegekend.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:3636
Toegevoegd26-05-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 10-05-2017 / C/13/626340 / KG ZA 17-370 CB/MV
InhoudsindicatieHet leggen van executoriaal beslag voor een vordering waarvoor nog een schadestaatprocedure aanhangig is of moet worden gemaakt is mogelijk. Een dergelijk beslag kan echter nog niet worden uitgewonnen en krijgt dan het karakter van een conservatoir beslag.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:3637
Toegevoegd26-05-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 21-04-2017 / CV EXPL 16-27927
InhoudsindicatieHuurrecht. Ter huisvesting van werknemers sluiten partijen een huurovereenkomst woonruimte tot de einddatum van een project. Verhuurder vordert onder meer huur over de opzegtermijn, omdat huurder niet heeft opgezegd tegen die einddatum. Uit de totstandkoming van de overeenkomst blijkt echter dat partijen zijn afgeweken van 7:271 lid 1 BW. Die afwijking is volgens artikel 7:271 lid 7 BW nietig, waarmee blijkens de wetsgeschiedenis vernietigbaarheid wordt bedoeld. Op vernietigbaarheid is echter geen beroep gedaan en de kantonrechter ziet geen aanleiding ambtshalve te vernietigen. De huur over de opzegtermijn wordt daarom afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:3638
Toegevoegd26-05-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 10-03-2017 / KG ZA 16-1558
InhoudsindicatieVoldoende aannemelijk is dat de auteursrechten van FSEL op het computerprogramma FDR2 dat op de server van Verum is geplaatst zijn uitgeput en dat dus met dat gebruik geen inbreuk wordt gemaakt. Er zijn wel aanwijzingen dat Verum inbreuk maakt door FDR2 in haar eigen software ten behoeve van derden te gebruiken en exploiteren. Nu onvoldoende concreet is dat de broncode van FDR2 met derden is gedeeld en Verum voor haar bedrijfsvoering afhankelijk is van het gebruik van FDR2 wordt de vordering tot staking van dit gebruik afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:3639
Toegevoegd26-05-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 13-03-2017 / CV EXPL 15-35190
InhoudsindicatieHuurovereenkomst bedrijfsruimte aangegaan door BV. Nadat oprichters ontdekt hadden dat deze BV niet rechtsgeldig was opgericht hebben zij een nieuwe BV opgericht met dezelfde naam en adres. Daarvan hebben zij geen melding gemaakt aan de verhuurder. Oprichters persoonlijk aansprakelijk voor vorderingen op de huurder. In dit geval geen sprake van contractsovername, indeplaatsstelling of rechtsverwerking.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:2275
Toegevoegd26-05-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-05-2017 / 200.187.745_01
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Zaak van vóór de Wet werk en zekerheid. Vorderingen ter zake kennelijk onredelijk ontslag, concurrentiebeding en niet uitbetaalde ADV-uren. Op de verbintenis van de werkgever om aan de werknemer het hem toekomende loon te betalen is de klachtplicht van artikel 6:89 BW niet van toepassing. Het door een werkgever betalen van onvoldoende loon aan een werknemer is dus niet een gebrek in een prestatie in de zin van artikel 6:89 BW.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:2271
Toegevoegd26-05-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-05-2017 / 200.172.274_01
InhoudsindicatieWaterski-ongeval. Bewijs toedracht ongeval. Comparitie van partijen in verband met evt. te leveren tegenbewijs toedracht, vraag of sprake is van onrechtmatige daad/sport- en spelsituatie, vraag of sprake is van eigen schuld, hoogte schade.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:3641
Toegevoegd26-05-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 18-04-2017 / EA VERZ 17-238
InhoudsindicatieVerzoek ontbinding arbeidsovereenkomst gebaseerd op artikel 7:671b jo 7:669 lid 2 sub d en g BW afgewezen: verbetertraject onvoldoende en evenmin voldoende gebleken van verstoorde arbeidsrelatie zodanig dat van werkgever voortzetting in redelijkheid niet kan worden gevergd. Rekening gehouden met lange dienstverband en leeftijd werknemer.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:3645
Toegevoegd26-05-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 18-04-2017 / KK EXPL 17-246
InhoudsindicatieVordering wedertewerkstelling. Non-actiefstelling in reactie op een concept dagvaarding met betrekking tot de wijziging van standplaats is een te harde maatregel. Dat deze maatregel nodig was om de rust te bewaren, heeft de werkgever onvoldoende onderbouwd. Van werknemer kan wel worden gevergd dat hij in het kader van een verbetertraject enkele dagen per week vanuit een andere locatie werkt.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:2274
Toegevoegd26-05-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 23-05-2017 / 200.178.258_01
Inhoudsindicatieaanneming van werk, waarschuwingsplicht, causaal verband tussen werkzaamheden en schade
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:1896
Toegevoegd24-05-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-05-2017 / 200.204.445/01 GDW
InhoudsindicatieKlacht tegen een gerechtsdeurwaarder. Klagers verwijten de gerechtsdeurwaarder dat deze 1) stelselmatig kosten in rekening heeft gebracht die strijdig zijn met het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag), 2) oneigenlijke druk heeft uitgeoefend door beslag roerende zaken te leggen om een betalingsregeling af te dwingen, terwijl er reeds loonbeslag was gelegd. De kamer heeft het eerste onderdeel van de klacht gegrond verklaard en het tweede onderdeel van de klacht ongegrond en heeft de maatregel van schorsing voor de duur van twee weken opgelegd. Het hof vernietigt de bestreden beslissing omwille van de duidelijkheid in zijn geheeld. Het hof verklaart klachtonderdeel 1 onder a) informatiekosten, b) kosten voor een hernieuwd bevel en d) administratiekosten gegrond, legt aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op met aanzegging en verklaart klachtonderdeel 1 onder c) kosten aanzegging ontruiming en klachtonderdeel 2 ongegrond.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:2151
Toegevoegd24-05-2017
TitelRechtbank Overijssel, 24-05-2017 / C/08/200009 / KG ZA 17-96
InhoudsindicatieMedewerking verkoop woning.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:3881
Toegevoegd22-05-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 24-05-2017 / ROT 16/3195
InhoudsindicatieBeroep op het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van de heffing van griffierecht in procedures op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in vergelijking met het niet heffen van griffierecht in procedures op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De rechtbank is van oordeel dat sprake is van gelijke gevallen en dat niet is gebleken van een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor het verschil in behandeling. Niet valt in te zien dat de ratio achter het niet heffen van griffierecht in procedures op grond van de Wsnp niet ook geldt voor procedures op grond van de Wgs, namelijk geen onnodige financiële drempels opwerpen in procedures gericht op het saneren van problematische schulden. De heffing van griffierecht in procedures op grond van de Wgs is in strijd met artikel 26 van het IVBPR en moet daarom achterwege blijven.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:1884
Toegevoegd22-05-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-05-2017 / 200.205.880/01 GDW
InhoudsindicatieKlachten tegen een gerechtsdeurwaarder (onderdelen a tot en met h). In zijn algemeenheid gaat de klacht over het maken van onnodige kosten, het onaangekondigd leggen van derdenbeslag, geen verantwoordelijkheid nemen voor ambtshandelingen, het niet beantwoorden van brieven/e-mails en het intimeren van klager door hem aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten in het kader van de tuchtprocedure. De kamer heeft de klacht gedeeltelijk gegrond verklaard zonder oplegging van een maatregel. Het hof laat - alvorens nader te beslissen - klager toe (door middel van het indienen van een geluidsfragment) het bewijs te leveren van zijn stelling dat de gerechtsdeurwaarder hem heeft geïntimideerd door hem (tijdens een telefoongesprek) aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten in het kader van de tuchtprocedure.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:3326
Toegevoegd17-05-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 24-05-2017 / C/13/604664 / FA RK 16-1776
InhoudsindicatieNevenvoorzieningen, Geen draagkracht in verband met aflossing schulden. Geen aanleiding om af te wijken van het wettelijk uitgangspunt dat partijen een gelijke draagplicht hebben ten aanzien van de huwelijkse schulden.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:4090
Toegevoegd17-05-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-05-2017 / 16/00824
InhoudsindicatieErfbelasting. Fictieve verkrijging ex art. 13a SW 1956. Discriminatie? Toepassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit? Geen aanmerkelijk belang.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:4089
Toegevoegd17-05-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-05-2017 / 16/00642 t/m 16/00646
InhoudsindicatieIB/PVV. Winst uit onderneming. Verzorgen van aangiften. Kostenaftrek. Bewijs? Boete terecht?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:4088
Toegevoegd17-05-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-05-2017 / 16/00605
InhoudsindicatieIB/PVV. Zelfstandigen- en startersaftrek. Productie van films en documentaires. Urencriterium. Bewijs? Partnerbeloning.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:4084
Toegevoegd17-05-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-05-2017 / 1400788
InhoudsindicatieIB/PVV. Navordering. Inwonerschap. Navordering tijdig? Omkering bewijslast? Op de zaak betrekking hebbende stukken. Strafdossier. Toepassing verdrag V-K?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:5104
Toegevoegd15-05-2017
TitelRechtbank Den Haag, 11-05-2017 / AWB - 16 _ 25948
InhoudsindicatieVw, vovo toegewezen, mvv, arbeid als zelfstandige.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:5107
Toegevoegd15-05-2017
TitelRechtbank Den Haag, 11-05-2017 / AWB - 17 _ 8962
InhoudsindicatieVw, Dublin Italië, niet aannemelijk gemaakt dat eiseres minderjarig is.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:5112
Toegevoegd15-05-2017
TitelRechtbank Den Haag, 11-05-2017 / AWB - 17 _ 8930
InhoudsindicatieVw, Dublin Italië. Eiser wordt overgedragen aan Italië. Minderjarige echtgenote in Nederlandse procedure.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:5113
Toegevoegd15-05-2017
TitelRechtbank Den Haag, 11-05-2017 / NL17.1889
InhoudsindicatieVw, asiel, herkomst en identiteit vreemdeling ongeloofwaardig geacht
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:5114
Toegevoegd15-05-2017
TitelRechtbank Den Haag, 11-05-2017 / NL17.1958
InhoudsindicatieVw, Dublin Italië, Black Axe.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:3236
Toegevoegd15-05-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 24-05-2017 / C/13/605644 / HA ZA 16-355
InhoudsindicatieRenteswap. Beroep op dwaling deels afgewezen en deels verjaard. Geen sprake van schending zorgplicht
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:4974
Toegevoegd11-05-2017
TitelRechtbank Den Haag, 11-05-2017 / NL17.943 01
InhoudsindicatieEiser heeft verklaard dat zijn nichtje hem de eerste keer probeerde weg te duwen maar dat eiser haar ertoe dwong seks met hem te hebben door haar armen vast te houden. Eiser heeft daarnaast verklaard dat zijn nichtje ook de keren daarna niet wilde dat eiser seks met haar had maar dat eiser dat toch, tegen de wil van zijn nichtje in, met haar had. Voorts heeft eiser verklaard dat hij bang was dat mensen erachter zouden komen en dat hij daarom zijn nichtje met de dood heeft bedreigd als zij het aan iemand zou vertellen. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen deze verklaringen van eiser niet anders worden begrepen dan dat eiser tegen de wil van zijn nichtje in, met gebruik van fysieke dwang, seksuele gemeenschap met haar heeft gehad en zijn nichtje dus heeft verkracht. De stelling dat van seksueel binnendringen geen sprake was is onjuist, nu eiser zelf heeft verklaard dat zijn nichtje door toedoen van hem zwanger is geraakt. De stelling dat geen sprake was van dwang treft evenmin doel gezien de eigen verklaring van eiser dat hij zijn nichtje dwong seks met hem te hebben door haar armen vast te houden. De rechtbank ziet geen aanleiding voor het oordeel dat eiser op het moment van de verkrachtingen niet wist dat hij een misdrijf beging. Verkrachting is namelijk ook in Afghanistan een zwaar misdrijf. Dit blijkt onder meer uit het 2012 Human Rights Report: Afghanistan, van het US Department of State. Hierin is vermeld dat in 2009 de Elimination of Violence Against Women Act (EVAW) is goedgekeurd. Op pagina 12 van dit rapport staat: Rape and Domestic Violence: The 2009 EVAW law criminalizes violence against women, including rape, battery, or beating; humiliation; intimidation; and the refusal of food. The law punishes rape with "continued imprisonment," widely interpreted to mean life imprisonment although not always implemented as such. If the act results in the death of the victim, the law provides for the death sentence for the perpetrator. Hieruit blijkt dat, anders dan eiser stelt, niet alleen zina maar ook verkrachting een ernstig misdrijf is in Afghanistan. Dat blijkt ook uit de relevante passage op de bladzijden 86 en 87 van het algemeen ambtsbericht van november 2016. Gelet op het vorenstaande en gezien de zeventienjarige leeftijd van eiser ten tijde van de verkrachting van zijn nichtje, heeft verweerder kunnen concluderen dat eiser op dat moment wist, dan wel had moeten weten dat verkrachting een ernstig misdrijf is (knowing participation) en dat hij dit misdrijf meermaals persoonlijk heeft gepleegd (personal participation). Gelet hierop, en nu uit paragraaf C2/7.10.2.2 van de Vc 2000 volgt dat verkrachting als niet-politiek misdrijf moet worden aangemerkt, is de rechtbank van oordeel dat verweerder terecht heeft geoordeeld dat artikel 1(F), aanhef en onder b, van het Vluchtelingenverdrag op eiser van toepassing is.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:5026
Toegevoegd11-05-2017
TitelRechtbank Den Haag, 11-05-2017 / AWB - 16 _ 3753
InhoudsindicatieOmgevingsvergunning is ingetrokken en de aanvraag is alsnog geweigerd op de grond dat de omgevingsvergunning is verleend in strijd met het gemeentelijk detailhandelsbeleid. Beroep ongegrond. De rechtsbank is met de Afdeling van oordeel dat het project in strijd is met het gemeentelijk detailhandelsbeleid. De hardheidsclausule waar eiseres een beroep op doet, is niet van toepassing. Verweerder heeft voorts terecht bij het nemen van het bestreden besluit niet getoetst aan de Retailvisie. Het project is eveneens in strijd met het regionale beleid. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden waardoor verweerder gebruik had moeten maken van zijn afwijkingsbevoegdheid, als bedoel in artikel 4:84 van de Awb.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:4782
Toegevoegd09-05-2017
TitelRechtbank Den Haag, 11-05-2017 / AWB - 17 _ 692
InhoudsindicatieDe reisvoorziening wordt verstrekt na het verstrijken van de periode bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de Wsf 2000, vermeerderd met 1 jaar. Dat kan niet anders worden opgevat als aansluitend aan deze periode. Als gevolg hiervan bestaat dan ook alleen gedurende de eerste twaalf maanden van de leenfase recht op de reisvoorziening.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:3093
Toegevoegd09-05-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 03-05-2017 / C/13/614139 / HA ZA 16-853
InhoudsindicatieGeen eigendom van perceel (gemeente)grond verkregen door bevrijdende verjaring, want geen bezit: gebruik perceel is aangevangen op grond van een overeenkomst tot ingebruikgeving. Vordering tot ontruiming toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:3172
Toegevoegd25-04-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 19-05-2017 / 3195096
Inhoudsindicatietelefoonzaak. prijs toestel niet in ovk, sim only vergelijking, beide onderdelen niet van kracht, wel gebruikskosten
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:2330
Toegevoegd11-04-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 12-04-2017 / AMS 17/1775
InhoudsindicatieHet intrekken van de exploitatievergunning bij een vierde keer overtreden van de openingstijden is als beleid niet onredelijk. De intrekking is niet onevenredig en de burgemeester heeft niet hoeven afwijken van de Handhavingsstrategie.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBARN:2012:1643
Toegevoegd30-04-2013
TitelRechtbank Arnhem, 17-07-2012 / AWB-12_1280
InhoudsindicatiePublicatie op verzoek, geen samenvatting.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBARN:2011:531
Toegevoegd29-04-2013
TitelRechtbank Arnhem, 21-06-2011 / AWB-09_1775
InhoudsindicatieGeen samenvatting, publicatie op verzoek.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBARN:2011:461
Toegevoegd29-04-2013
TitelRechtbank Arnhem, 07-06-2011 / AWB-09_42
InhoudsindicatieGeen samenvatting, publicatie op verzoek.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBARN:2010:697
Toegevoegd27-04-2013
TitelRechtbank Arnhem, 11-05-2010 / AWB-09_3746
InhoudsindicatieGeen samenvatting, publicatie op verzoek.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBARN:2010:2423
Toegevoegd27-04-2013
TitelRechtbank Arnhem, 02-12-2010 / AWB-10_615
InhoudsindicatieGeen samenvatting, publicatie op verzoek.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBARN:2011:2
Toegevoegd27-04-2013
TitelRechtbank Arnhem, 04-01-2011 / AWB-10_1261
InhoudsindicatieGeen samenvatting, publicatie op verzoek.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht

Gratis verder lezen? Maak 8 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen