ECLIECLI:EU:C:2017:676
Toegevoegd19-11-2017
TitelECLI:EU:C:2017:676
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Derde kamer) van 13 september 2017.#Strafzaak tegen Giorgio Fidenato e.a.#Verzoek van de Tribunale di Udine om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Landbouw - Genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders - Noodmaatregelen - Nationale maatregel tot verbod van de teelt van de genetisch gemodificeerde mais MON 810 - Handhaving of verlenging van de maatregel - Verordening (EG) nr. 1829/2003 - Artikel 34 - Verordening (EG) nr. 178/2002 - Artikelen 53 en 54 - Toepassingsvoorwaarden - Voorzorgsbeginsel.#Zaak C-111/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2017:862
Toegevoegd18-11-2017
TitelECLI:EU:C:2017:862
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Grote kamer) van 14 november 2017.#Toufik Lounes tegen Secretary of State for the Home Department.#Verzoek van High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Burgerschap van de Unie - Artikel 21 VWEU - Richtlijn 2004/38/EG - Begunstigden - Dubbele nationaliteit - Burger van de Unie die de nationaliteit van de gastlidstaat heeft verkregen met behoud van zijn oorspronkelijke nationaliteit - Verblijfsrecht, in deze lidstaat, van een staatsburger van een derde staat die familielid van de burger van de Unie is.#Zaak C-165/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2017:705
Toegevoegd17-11-2017
TitelECLI:EU:C:2017:705
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Eerste kamer) van 20 september 2017.#Elecdey Carcelen SA e.a. tegen Comunidad Autonoma de Castilla-La Mancha.#Verzoeken van de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Elektriciteit uit wind - Richtlijn 2009/28/EG - Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen - Artikel 2, tweede alinea, onder k) - Steunregeling - Artikel 13, lid 1, tweede alinea, onder e) - Administratieve heffingen - Richtlijn 2008/118/EG - Algemene regeling inzake accijns - Artikel 1, lid 2 - Andere indirecte belastingen met specifieke doeleinden - Richtlijn 2003/96/EG - Belasting van energieproducten en elektriciteit - Artikel 4 - Minimumbelasting op energie - Heffing op windgeneratoren bestemd voor het opwekken van elektriciteit.#Gevoegde zaken C-215/16, C-216/16, C-220/16 en C-221/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2017:775
Toegevoegd17-11-2017
TitelECLI:EU:C:2017:775
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 oktober 2017.#SC Paper Consult SRL tegen Directia Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca en Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud.#Verzoek van de Curte de Apel Cluj om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Fiscale bepalingen - Belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Richtlijn 2006/112/EG - Recht op aftrek - Voorwaarden voor uitoefening - Artikel 273 - Nationale maatregelen - Bestrijding van belastingfraude en -ontwijking - Factuur uitgereikt door een belastingplichtige die inactief is verklaard door de belastingdienst - Risico van fraude - Weigering van recht op aftrek - Evenredigheid - Weigering bewijzen van het ontbreken van belastingfraude of derving van belastinginkomsten in aanmerking te nemen - Beperking van de werking in de tijd van het te wijzen arrest - Geen.#Zaak C-101/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2017:813
Toegevoegd17-11-2017
TitelECLI:EU:C:2017:813
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Vijfde kamer) van 26 oktober 2017.#Argenta Spaarbank NV tegen Belgische Staat.#Prejudiciele verwijzing - Vennootschapsbelasting - Richtlijn 90/435/EEG - Artikel 1, lid 2, en artikel 4, lid 2 - Moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten - Gemeenschappelijke fiscale regeling - Aftrekbaarheid van de belastbare winst van de moedermaatschappij - Nationale bepalingen die de dubbele belasting van door de dochterondernemingen uitgekeerde winsten beogen op te heffen - Feit dat geen rekening wordt gehouden met het bestaan van een link tussen de interesten van leningen en de financiering van de deelneming die tot de dividenduitkering heeft geleid.#Zaak C-39/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:11180
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 27-10-2017 / C/03/241726 / BZ RK 17-1748 en C/03/241440 / BZ RK 17-1695
InhoudsindicatieWet Bopz. Klachtzaak en schorsingsverzoek. Verkeerde einddata vermeld in de aan verzoekster uitgereikte kennisgeving tot toepassing van dwangbehandeling. Onder verwijzing naar uitspraken van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2370 en ECLI:NL:HR:2017:690) klacht gegrond verklaard.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:9025
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 24-10-2017 / 10/960332-16(verdachte 1) 10/960148-16(verdachte 2) 10/960087-16(verdachte 3)
InhoudsindicatieHet aanwezigheidsrecht is ťťn van de meest fundamentele rechten van een verdachte, maar geen absoluut recht. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 juli 2017 overwogen dat een afweging dient te worden gemaakt tussen alle betrokken belangen, waaronder het belang van de verdachte bij het kunnen uitoefenen van zijn aanwezigheidsrecht, maar ook het belang dat de samenleving heeft bij een doeltreffende en spoedige berechting en het belang van een goede organisatie van de rechtspleging. In de onderhavige zaken is aan de formele betekeningsvereisten voldaan en zijn daarnaast de dagvaardingen uitgereikt aan naaste familieleden van de verdachten die (nog steeds) regelmatig met de verdachten in contact staan. Daarmee heeft het openbaar ministerie in de onderhavige zaken aan zijn inspanningsverplichting voldaan. Gelet daarop en gelet op de ernst van de tenlastegelegde feiten dient thans het belang van de samenleving bij een doeltreffende en spoedige berechting naar het oordeel van de rechtbank de doorslag te geven.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:9026
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 13-10-2017 / 10/741327-17
InhoudsindicatieJongvolwassen jongen brengt tas met twee vuurwapens naar andere plaats in Rotterdam en krijgt daarvoor 10 maanden gevangenisstraf.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:9027
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 13-10-2017 / 10/120939-17
InhoudsindicatieDe verdachte dealt cocaÔne vanuit zijn eigen cafť. Daarnaast heeft hij thuis een vuurwapen en een ploertendoder. De verdachte gebruikt zelf cocaÔne en alcohol. Gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:4388
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 16-11-2017 / 18/820016-17 en 18/820096-17
InhoudsindicatieOplegging van een gevangenisstraf van 4 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden wegens mishandeling, terwijl het misdrijf wordt gepleegd tegen een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening; bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht; wederspannigheid, mishandeling en bedreiging met zware mishandeling. Vrijspraak poging zware mishandeling.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:9028
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 13-10-2017 / 10/692165-16 en 690013-17(ttz gevoegd) parketnummer vordering TUL VV: 09/818605-14 VI-nummer 99/000092-40
InhoudsindicatieDe verdachte werd verdacht van witwassen. Om deze verdenking te weerleggen heeft de verdachte een bankafschrift overgelegd aan de meervoudige kamer. De zaak is vervolgens aangehouden en uit nader onderzoek is gebleken dat dit bankafschrift vervalst was. Thans volgt veroordeling voor witwassen en valsheid in geschrift. De rechtbank rekent de verdachte de poging tot misleiding van de rechtbank zwaar aan en legt een gevangenisstraf van 9 maanden op.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:4389
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 16-11-2017 / 18/830374-16
Inhoudsindicatieoplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaren met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden en een taakstraf van 240 uren wegens 4 diefstallen, wederspannigheid en 15 ad info feiten.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5743
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 15-11-2017 / 5504837 AC EXPL 16-4655 mc/936
InhoudsindicatieBankrekening met de mogelijkheid van een roodstand. Kredietlimiet is overschreden. Desondanks staat de kredietverstrekker (bank) toe dat de roodstand oploopt. Zorgplicht van de bank strekt niet zover dat de bank in casu aansprakelijk is voor deze grotere roodstand.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5917
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Gelderland, 06-11-2017 / 6292705
InhoudsindicatieWWZ. Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst statutair directeur Stichting na ontslag als zodanig door Raad van Toezicht. Afgewezen. Vertrouwensbreuk is voornamelijk ontstaan door opstelling van Stichting. Vanwege de zeer lange staat van dienst van de directeur en de korte periode van verstoring van de verhoudingen wordt van werkgever verlangd dat deze zich inzet voor herstel van vertrouwen. Nu de Stichting zelf veroorzaakt heeft dat de functie inhoudsloos geworden is, ligt het in haar verantwoordelijkheid als werkgever om een andere oplossing te zoeken dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:4390
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 14-11-2017 / 18/730237-17
InhoudsindicatieVerdachte heeft op 23 juli 2017 gepoogd om een ontploffing teweeg te brengen in zijn woning, waardoor gemeen gevaar voor de aangrenzende woningen en levensgevaar en zwaar lichamelijk letsel voor de bewoners van de aangrenzende woningen, te duchten was, door een gat in de gasleiding, voor de afsluiter, in de meterkast te maken.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:4391
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 31-10-2017 / 18/730525-16
InhoudsindicatieDagvaarding nietig.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8390
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 25-10-2017 / EA VERZ 17-779
InhoudsindicatieVerzoek van werkgever (een bloemenveiling) tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een trekkerchauffeur. Voor zover het verzoek is gebaseerd op artikel 7:686 BW en op artikel 7:671b juncto artikel 7:669 lid 3 sub e BW wordt het afgewezen. Ontbinding wordt toegewezen op grond van ongeschiktheid voor de functie (artikel 7:669 lid 3 onder d BW). Verschuldigdheid van transitievergoeding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2905
Toegevoegd17-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/06096
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW)? Uitleg schriftelijke verklaring werkgever over einde dienstverband; aanzegging in de zin van art. 7:668 BW? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd; opvolgend werkgever? Overgangsrecht WWZ m.b.t. opvolgend werkgeverschap in kader van art. 7:668a lid 2 BW (ketenregeling) en art. 7:673 lid 4 onder b BW (transitievergoeding). Wanneer geldt nog de maatstaf van HR 11 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9603, NJ 2013/171 (Van Tuinen/Wolters)?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1252
Toegevoegd17-11-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 14-07-2017 / 16/06096
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW)? Uitleg schriftelijke verklaring werkgever over einde dienstverband; aanzegging in de zin van art. 7:668 BW? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd; opvolgend werkgever? Overgangsrecht WWZ m.b.t. opvolgend werkgeverschap in kader van art. 7:668a lid 2 BW (ketenregeling) en art. 7:673 lid 4 onder b BW (transitievergoeding). Wanneer geldt nog de maatstaf van HR 11 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9603, NJ 2013/171 (Van Tuinen/Wolters)?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8391
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 07-11-2017 / 6352133 KK EXPL 17-1035
InhoudsindicatieKort geding over concurrentie- en boetebeding. Artikel 7:651 BW is niet van toepassing op het concurrentiebeding van artikel 7:653 (oud) BW. Vergelijking van bedrijfsactiviteiten van oude met die van nieuwe werkgever. Belangenafweging. Schorsing van het concurrentiebeding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13378
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 12-10-2017 / 17/6363
Inhoudsindicatietrefwoorden: intrekking verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenote;melding van voorgenomen scheiding; datum verbreking relatie;mediation;inschrijving op hetzelfde adres; samenwoning;afzien van hoorplicht.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:9029
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 19-10-2017 / 10/650092-17
InhoudsindicatieDe rechtbank veroordeelt een 45-jarige man tot zes jaar gevangenisstraf wegens export van een hoeveelheid van ruim 60 kilo cocaÔne naar Engeland. De cocaÔne zat verstopt in een geheime laadruimte van een bestelauto waarmee de verdachte, die handelde in kaas, op Engelse markten stond. De bijrijder, een 51-jarige vrouw, is vrijgesproken van betrokkenheid bij de export (vonnis niet gepubliceerd). De cocaÔne werd in Hoek van Holland onderschept naar aanleiding van een anonieme tip. De rechtbank heeft de bestelauto verbeurdverklaard.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:6074
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 08-11-2017 / 01/993313-16
InhoudsindicatieVerdachte wordt veroordeeld voor poging tot uitvoer van 24 kilogram cocaÔne naar Spanje en het voorhanden hebben van kleinere hoeveelheden cocaÔne en Xtc-pillen en de verstrekking daarvan (eendaadse samenloop), verboden wapenbezit, meermalen gepleegd en het aanwezig hebben van kleinere hoeveelheden cocaine, hasjiesj en hennep. De verweren gericht tegen de inzet van burgerinfiltranten, pseudokoop en schending van het talloncriterium worden verworpen. Verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 43 maanden met aftrek van voorarrest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:4392
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 17-11-2017 / 18/830090-17
InhoudsindicatiePoging tot doodslag door plotseling met een mes uit te halen en daarbij het slachtoffer in het gezicht te steken. Voorwaardelijk opzet. De rechtbank heeft een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden opgelegd, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en met oplegging van bijzondere voorwaarden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:7467
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 15-11-2017 / C/02/326131 / HA ZA 17-62
InhoudsindicatieProcesrecht. Ambtshalve aan de orde stellen van te beoordelen (rechts)feiten door de rechter Formele rechtskracht. Is door de herroeping van een besluit van een bestuursorgaan naar aanleiding van bezwaren van belanghebbenden tevens sprake van onrechtmatig handelen jegens een belanghebbende die geen rechtsmiddel tegen dat besluit heeft ingesteld? Uitzondering op het beginsel van formele rechtskracht. Erkenning van onrechtmatigheid door bestuursorgaan. Causaal verband. De burgerlijke rechter beoordeelt of het bestuursorgaan indertijd ook op ander gronden, in dit geval 114 APV Tilburg, een besluit had kunnen nemen met hetzelfde gevolg voor de belanghebbende als het herroepen besluit had.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:4393
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 17-11-2017 / 18/830487-16
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft verdachte veroordeeld ter zake artikel 5, 6, 7 en 8 van de Wegenverkeerswet 1994. Anders dan de raadsvrouw is de rechtbank van oordeel dat overtreding van artikel 6 en 7 van de Wegenverkeerswet kan worden bewezen. Aan verdachte worden twee taakstraffen, een ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen en een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:9030
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 13-10-2017 / Parketnummer TUL: 10/661054-17
InhoudsindicatieTenuitvoerlegging en aanvulling bijzondere voorwaarden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:7468
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 15-11-2017 / C/02/330511 / HA ZA 17-322
InhoudsindicatieFrustratie tenuitvoerlegging veroordelend vonnis door moeder- en zustermaatschappij. Sprake van externe bestuurdersaansprakelijkheid?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4303
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Overijssel, 17-11-2017 / 08/760077-17 (P)
InhoudsindicatieEen 27-jarige man uit Denekamp is voor het aansteken van 4 grote natuurbranden in Noordoost-Twente eind april van dit jaar, veroordeeld tot 15 maanden cel en tbs met voorwaarden. Door deze 4 branden zijn ongeveer 10 voetbalvelden aan heideveld en bos in vlammen opgegaan en dieren levend verbrand. De rechtbank Overijssel oordeelt dat de man lijdt aan pyromanie en verminderd toerekeningsvatbaar is. De man moet 1.200 euro schadevergoeding betalen aan Staatsbosbeheer.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:6075
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 08-11-2017 / 01/993323-16
InhoudsindicatieVerdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van het aanwezig hebben van 24 kilogram cocaÔne. De verweren gericht tegen de inzet van burgerinfiltranten, pseudokoop en schending van het talloncriterium worden verworpen. Verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5746
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 17-11-2017 / 16.659408-16 (P)
InhoudsindicatieEen 54-jarige man uit Loosdrecht is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en de maximale rijontzegging van 5 jaar. Hij veroorzaakte vorig jaar in Loosdrecht een dodelijk ongeval. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van roekeloos rijgedrag. Zijn 33-jarige zoon is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en een rijontzegging van 1 jaar voor het veroorzaken van gevaar op de weg. Vader en zoon reden op 16 maart 2016 in aparte autos in het donker over onoverzichtelijke wegen in de bebouwde kom. De vader reed in een Porsche, de zoon in een Mini. Op een stuk van 3 kilometer is soms door zowel de 54-jarige man als de 33-jarige man extreem snel gereden. Bovendien had het rijgedrag van de mannen een wedstrijdmatig karakter. De 54-jarige man was onder invloed van alcohol. Op het stuk van 3 kilometer remden de mannen op bepaalde momenten af, bijvoorbeeld bij een flitspaal, waarna zij de bewuste keuze maakten om de snelheid weer op te schroeven. De 54-jarige man reed met hoge snelheid een 19-jarige vrouw aan die die vanuit een oprit de weg op kwam. Zij raakte ernstig gewond en overleed twee weken later in het ziekenhuis. De rechtbank kwalificeert dit als roekeloos rijgedrag. Dit is de zwaarste vorm van schuld in de Wegenverkeerswet. De 33-jarige zoon wordt vrijgesproken van dood door schuld. De rechtbank stelt vast dat hij wel heeft bijgedragen aan het verwerpelijke rijgedrag van zijn vader, maar niet zodanig dat het ongeval en dood aan hem zijn toe te rekenen. Wel is het rijgedrag van de man aan te merken als het veroorzaken van ernstig gevaar op de weg. Bij het bepalen van de hoogte van de straf neemt de rechtbank onder andere mee dat de 54-jarige man tegen een stortvloed aan bewijs - blijft ontkennen dat hij met een extreem hoge snelheid reed. Ook het feit dat hij al vijf keer eerder is veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol laat de rechtbank meewegen. Omdat de rechtbank de zoon vrijspreekt van dood door schuld is er bij de 54-jarige geen sprake van het strafverzwarende medeplegen. De rechtbank wijkt daarom enigszins af van de eis van de officier van justitie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:6076
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 17-11-2017 / 01/845127-17
InhoudsindicatieVeroordeling voor opzettelijke brandstichting met te duchten levensgevaar voor een ander, vernieling en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Verminderde toerekeningsvatbaarheid. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden met aftrek van voorarrest waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en met bijzondere voorwaarden, waaronder een ambulante behandeling en verplicht reclasseringscontact. De vordering van de benadeelde partij wordt niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:11181
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 17-11-2017 / 03/704515-17
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft een 61-jarige man uit Brunssum veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf omdat hij seks heeft gehad met een 11-jarig meisje. Het meisje was toen buiten bewustzijn, omdat de man haar tevoren sterke slaapmiddelen had toegediend. Het misbruik heeft bovendien tot een ongewenste zwangerschap geleid. De rechtbank heeft ook een schadevergoeding toegekend voor zowel meisje als haar moeder. Artikelen 244 en 248 Wetboek van Strafrecht
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:9031
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 27-10-2017 / 10/660190-17 / parketnummer vordering TUL VV: 22/000506-13
InhoudsindicatieVeroordeling voor toebrengen zwaar lichamelijk letsel en vuurwapenbezit. Verwerping beroep op noodweer.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:9032
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 27-10-2017 / 10/811004-17
InhoudsindicatieOplegging deels voorwaardelijke taakstraf voor diefstal met geweld.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:11219
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 17-11-2017 / 03/702714-17
InhoudsindicatieVeroordeling voor openlijke geweldpleging tot een gevangenisstraf van 1 maand. Bekennende verdachte.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4735
Toegevoegd17-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-11-2017 / 23-003630-12
InhoudsindicatieMedeplegen van handel in harddrugs (cocaÔne en heroÔne). De verdachte heeft met zijn medeverdachten gedurende vierenhalve maand in 2011 in IJmuiden en Haarlem gehandeld in harddrugs. De rol van de verdachte is die van medepleger, die andere leden van de groep aanstuurde, voorzag van handelsvoorraad en meedeelde in de winst. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 10 maanden met aftrek van voorarrest, waarbij rekening is gehouden met overschrijding van de redelijke termijn. Daarnaast worden een scooter en een motorfiets verbeurd verklaard.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4736
Toegevoegd17-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-11-2017 / 23-003602-12
InhoudsindicatieMedeplegen van handel in harddrugs (cocaÔne en heroÔne). De verdachte heeft met zijn medeverdachten gedurende vierenhalve maand in 2011 in IJmuiden en Haarlem gehandeld in harddrugs. De rol van de verdachte is die van medepleger, die meedeelde in de winst. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarbij rekening is gehouden met overschrijding van de redelijke termijn.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4737
Toegevoegd17-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-11-2017 / 23-002046-13
InhoudsindicatieOntneming wegens wederrechtelijk verkregen voordeel uit de handel in cocaÔne en heroÔne. Het ontnemingsrapport wordt niet tot uitgangspunt genomen voor de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel, nu de daarin uitgewerkte week niet als representatief kan gelden voor de gehele bewezen verklaarde periode. Het hof gaat voor de berekening van het voordeel uit van de verklaring van de veroordeelde, die bruikbaar wordt geacht, en schat het wederrechtelijk verkregen voordeel op 12.666,--. Het hof legt de verdachte de verplichting op dit bedrag aan de Staat te betalen. Het draagkrachtverweer wordt verworpen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4738
Toegevoegd17-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-11-2017 / 23-002439-13
InhoudsindicatieOntneming wegens wederrechtelijk verkregen voordeel uit de handel in cocaÔne en heroÔne. Het ontnemingsrapport wordt niet tot uitgangspunt genomen voor de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel, nu de daarin uitgewerkte week niet als representatief kan gelden voor de gehele bewezen verklaarde periode. Het hof acht de verklaring van de medeveroordeelde bruikbaar nu deze steun vindt in andere bewijsmiddelen en nu de medeveroordeelde zichzelf daarin aanzienlijk belast. Op basis daarvan schat het hof het wederrechtelijk verkregen voordeel op 13.266,-- en legt het hof de verdachte de verplichting op dit bedrag aan de Staat te betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5756
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 17-11-2017 / 16/659208-17 (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een 31-jarige man uit Polen tot een gevangenisstraf van 3 jaar en tbs met dwangverpleging. De man stak op 28 februari 2017 een vrouw dood voor het kantoor van de Rabobank in Utrecht. De verdachte heeft een uitgebreid verleden met psychotische klachten. Hij was ten tijde van het steekincident gestopt met het innemen van zijn antipsychotische medicijnen. Op de betreffende dag liep hij rond het station van Utrecht Centraal. Hij had een pleister op zijn neus en een blauwe hoofdband om zijn oren. Dat deed hij om te voorkomen dat anderen zijn neus of oren zouden kunnen vervormen, zo verklaarde hij. Op de Croeselaan heeft hij met een mes in het voorbijgaan een 41-jarige vrouw neergestoken. De deskundigen concluderen dat er bij de man sprake is van schizofrenie. De man was volgens de deskundigen op het moment van het steekincident in een zeer verwarde, psychotisch toestand. Die psychose heeft een allesoverheersende invloed gehad op zijn gedrag. Deskundigen adviseren om de verdachte vooral te behandelen voor zijn schizofrenie. Dit is een complexe en langdurige behandeling. De rechtbank acht de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar en legt daarom tbs met dwangverpleging op. Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van 9 jaar. Het OM verwijt de verdachte dat hij zijn medicijnen niet had ingenomen. De rechtbank concludeert echter op basis van het rapport van de deskundigen dat het niet innemen van zijn medicijnen juist onderdeel van zijn ziekte is. De rechtbank houdt daar in sterke mate rekening mee bij het opleggen van de straf en wijkt daarom af van de eis van de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank verzocht om na tweederde van de gevangenisstraf al te starten met de tbs, zodat de gevangenisstraf feitelijk 6 jaar zou duren. De rechtbank bepaalt dat de verdachte de volledige gevangenisstraf van 3 jaar moet uitzitten voordat er gestart wordt met de tbs-maatregel. Daarnaast moet de verdachte de nabestaanden een schadevergoeding van ruim 200.000 euro betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5750
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 17-11-2017 / 16.659110-17 (P)
InhoudsindicatieEen 54-jarige man uit Loosdrecht is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en de maximale rijontzegging van 5 jaar. Hij veroorzaakte vorig jaar in Loosdrecht een dodelijk ongeval. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van roekeloos rijgedrag. Zijn 33-jarige zoon is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur en een rijontzegging van 1 jaar voor het veroorzaken van gevaar op de weg. Vader en zoon reden op 16 maart 2016 in aparte autos in het donker over onoverzichtelijke wegen in de bebouwde kom. De vader reed in een Porsche, de zoon in een Mini. Op een stuk van 3 kilometer is soms door zowel de 54-jarige man als de 33-jarige man extreem snel gereden. Bovendien had het rijgedrag van de mannen een wedstrijdmatig karakter. De 54-jarige man was onder invloed van alcohol. Op het stuk van 3 kilometer remden de mannen op bepaalde momenten af, bijvoorbeeld bij een flitspaal, waarna zij de bewuste keuze maakten om de snelheid weer op te schroeven. De 54-jarige man reed met hoge snelheid een 19-jarige vrouw aan die die vanuit een oprit de weg op kwam. Zij raakte ernstig gewond en overleed twee weken later in het ziekenhuis. De rechtbank kwalificeert dit als roekeloos rijgedrag. Dit is de zwaarste vorm van schuld in de Wegenverkeerswet. De 33-jarige zoon wordt vrijgesproken van dood door schuld. De rechtbank stelt vast dat hij wel heeft bijgedragen aan het verwerpelijke rijgedrag van zijn vader, maar niet zodanig dat het ongeval en dood aan hem zijn toe te rekenen. Wel is het rijgedrag van de man aan te merken als het veroorzaken van ernstig gevaar op de weg. Bij het bepalen van de hoogte van de straf neemt de rechtbank onder andere mee dat de 54-jarige man tegen een stortvloed aan bewijs - blijft ontkennen dat hij met een extreem hoge snelheid reed. Ook het feit dat hij al vijf keer eerder is veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol laat de rechtbank meewegen. Omdat de rechtbank de zoon vrijspreekt van dood door schuld is er bij de 54-jarige geen sprake van het strafverzwarende medeplegen. De rechtbank wijkt daarom enigszins af van de eis van de officier van justitie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:899
Toegevoegd17-11-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-11-2017 / LAR nr. AUA201600586
InhoudsindicatieHet gerecht oordeelt dat de beslissing van verweerder niet in stand kan blijven. Verweerder heeft niet in redelijkheid de conclusie kunnen trekken dat het huwelijk tussen betrokkenen een schijnhuwelijk betreft. Het beroep is gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5931
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Gelderland, 17-11-2017 / 05/001553-16
InhoudsindicatieOpenlijke geweldpleging met zwaar lichamelijk letsel. Beroep op noodweerexces gehonoreerd. De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, heeft een man en een vrouw uit Ede ontslagen van alle rechtsvervolging vanwege noodweerexces. De rechtbank is van oordeel dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging waardoor een ander zwaar letsel heeft opgelopen, maar dat zij daar niet strafbaar voor zijn. De Edenaren, die een relatie hebben, hadden voor hun woning de ex-man van de vrouw geslagen, waardoor deze meerdere breuken in het gezicht had opgelopen. Uit verklaringen van onder meer een buurman die het incident had gezien, is gebleken dat het slachtoffer was begonnen met het slaan en schoppen van de vrouw, waarna de man haar te hulp was gesneld. Volgens de rechtbank was er daarom sprake van noodweer. De rechtbank vindt wel dat de man en vrouw daarin te ver zijn gegaan, omdat zij hebben geslagen nadat het slachtoffer al op de grond terecht was gekomen. De rechtbank vindt het echter aannemelijk dat dit kwam door de hevige emotie en angst die bij beiden was ontstaan door de aanval van het slachtoffer.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:900
Toegevoegd17-11-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-11-2017 / Aua201700976
InhoudsindicatieIngevolge artikel 32, aanhef en onder c, van de Lar kan het gerecht onmiddellijk uitspraak doen indien de beslissing waartegen het beroep is gericht, kennelijk niet in stand kan blijven. De vaststelling dat ten tijde van het sluiten van het onderzoek nog geen reŽle beslissing op het bezwaar is genomen en de omstandigheid dat geen verweer door verweerder is gevoerd, maken dat de ongemotiveerde, als afwijzende beslissing op het bezwaar geldende, beschikking kennelijk niet in stand kan blijven. Het beroep zal gegrond worden verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5932
Toegevoegd17-11-2017
TitelRechtbank Gelderland, 17-11-2017 / 05/001596-16
InhoudsindicatieOpenlijke geweldpleging met zwaar lichamelijk letsel. Beroep op noodweerexces gehonoreerd. De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, heeft een man en een vrouw uit Ede ontslagen van alle rechtsvervolging vanwege noodweerexces. De rechtbank is van oordeel dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging waardoor een ander zwaar letsel heeft opgelopen, maar dat zij daar niet strafbaar voor zijn. De Edenaren, die een relatie hebben, hadden voor hun woning de ex-man van de vrouw geslagen, waardoor deze meerdere breuken in het gezicht had opgelopen. Uit verklaringen van onder meer een buurman die het incident had gezien, is gebleken dat het slachtoffer was begonnen met het slaan en schoppen van de vrouw, waarna de man haar te hulp was gesneld. Volgens de rechtbank was er daarom sprake van noodweer. De rechtbank vindt wel dat de man en vrouw daarin te ver zijn gegaan, omdat zij hebben geslagen nadat het slachtoffer al op de grond terecht was gekomen. De rechtbank vindt het echter aannemelijk dat dit kwam door de hevige emotie en angst die bij beiden was ontstaan door de aanval van het slachtoffer.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2903
Toegevoegd17-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/05311
InhoudsindicatiePensioenrecht. Vervolg op HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2906, NJ 2015/414. Vraag of gratificatie meetelt voor bepaling pensioengrondslag. Niet kenbaar behandeld argument.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2901
Toegevoegd17-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/03561
InhoudsindicatieFaillissement medisch zorgaanbieder. Pandrecht op vorderingen van zorgaanbieder op zorgverzekeraars ter zake van DBC-gereguleerde GGZ-zorg die voor het faillissement van de zorgaanbieder is aangevangen, maar nog niet afgerond (onderhanden werk). Zijn voor faillissement vorderingen tot vergoeding van verleende zorg ontstaan ter zake van nog onderhanden werk? Zorgstelsel. Geneeskundige behandelingsovereenkomst. Invloed DBC-systeem op het ontstaan van vorderingen van zorgaanbieders op zorgverzekeraars. Deelprestaties.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2904
Toegevoegd17-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/05549
InhoudsindicatieProcesrecht. Onteigening SNS-aandeelhouders. Verzoek van Stichting Beheer SNS Reaal tot voorlopig getuigenverhoor met het oog op mogelijke schadevordering tegen SNS Reaal. Onaanvaardbare doorkruising van voor Ondernemingskamer aanhangige procedure tot waardevaststelling onteigende aandelen (art. 6:11 Wft)?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2902
Toegevoegd17-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/04109
InhoudsindicatieKoopovereenkomst, non-conformiteit. Is verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW van toepassing op vordering tot schadevergoeding wegens bedrog?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2906
Toegevoegd17-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/03190
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Advocatentuchtrecht. Bevoegdheid Deken disciplinair onderzoek in te stellen naar onbehoorlijke uitlatingen van advocaat. Kantoorbezoek, kantoor aan huis. Voldoet art. 46 Advocatenwet als wettelijke grondslag voor inbreuk op vrijheid van meningsuiting? Art. 7 Gw; art. 10 EVRM.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2907
Toegevoegd17-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/01157
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vragen (art. 392 Rv). Faillissementsrecht, arbeidsrecht. Is uitkering in geld voor niet genoten vakantiedagen (art. 7:641 BW) een boedelschuld (art. 40 lid 2 Fw)? Geldt HR 3 december 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3819, NJ 2000/53 (LISV/Wilderink q.q.) nog na HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 (Koot/Tideman q.q.)? Kan curator werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen ter voorkoming ontstaan boedelschuld?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1251
Toegevoegd17-11-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 01-09-2017 / 16/04109
InhoudsindicatieKoopovereenkomst, non-conformiteit. Is verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW van toepassing op vordering tot schadevergoeding wegens bedrog?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1250
Toegevoegd17-11-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 25-08-2017 / 16/05549
InhoudsindicatieProcesrecht. Onteigening SNS-aandeelhouders. Verzoek van Stichting Beheer SNS Reaal tot voorlopig getuigenverhoor met het oog op mogelijke schadevordering tegen SNS Reaal. Onaanvaardbare doorkruising van voor Ondernemingskamer aanhangige procedure tot waardevaststelling onteigende aandelen (art. 6:11 Wft)?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2900
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/05459
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Vordering tot herroeping van door hof gewezen arresten (art. 382 Rv). Bedrog door wederpartij in het geding gepleegd? Stukken van beslissende aard door toedoen van wederpartij achtergehouden? Art. 382, onder a en c, Rv. Voor heropening van het geding te stellen feiten en omstandigheden; art. 387 Rv.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5880
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Gelderland, 13-11-2017 / 05/760076-17
InhoudsindicatieDe militaire kamer veroordeelt een militair voor het voorhanden hebben van illegaal vuurwerk, harddrugs en wapens tot een werkstraf voor de duur van 180 uren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4883
Toegevoegd16-11-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-11-2017 / 200.186.467_01
InhoudsindicatieGeldlening tussen (ex) echtgenoten. Verlengingsgrond verjaringstermijn. Artikelen 3:320 en 321, lid 1 sub a BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4884
Toegevoegd16-11-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-11-2017 / 200.173.604_01
InhoudsindicatieVader heeft geld geleend aan zoon. Beroep op verjaring verworpen. Vonnissen bekrachtigd. Artikel 7A:1798 BW (per 1 januari 2017 vervallen) nog van toepassing nu het ging om een overeenkomst tot terugbetaling wanneer de zoon daartoe in staat zou zijn.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:11098
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 15-11-2017 / 6008696 \ CV EXPL 17-4603
InhoudsindicatieVerdelingsperikelen. Geen onderbouwd verweer en ook geen eis in reconventie ingesteld.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4885
Toegevoegd16-11-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-11-2017 / 200.187.221_01
Inhoudsindicatiekennelijk onredelijk ontslag statutair directeur valse of voorgewende reden: toetsing aan de tijdens de ava meegedeelde voorgenomen ontslagreden (rov. 3.7.) beoordelingsmaatstaf gevolgencriterium (rov. 3.15). Het hof zoekt aansluiting bij het arrest van het hof Amsterdam van 23 maart 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1180, waartegen cassatieberoep is ingesteld dat is verworpen in het arrest van de Hoge Raad van 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1272. Bij de beoordeling naar deze maatstaf speelt hetgeen tussen de directeur en de voorzitter van de raad van commissarissen is uitgewisseld over de kwetsbare positie van de directeur in dit familiebedrijf een belangrijke rol (rov. 3.16.)
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4251
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Overijssel, 01-11-2017 / 6312445 \ HA VERZ 17-125
InhoudsindicatieVerzoek ontbinding arbeidsovereenkomst, primair wegens (ernstig) verwijtbaar handelen en subsidiair wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Hoewel sprake is van een lastige werknemer wordt het verzoek afgewezen. Niet gebleken is dat werkgever heeft aangestuurd op een verandering in de houding van werknemer. Hier wreekt zich dat werkgever geen functioneringsgesprekken heeft gevoerd. Van werkgever had gelet op de aard van het verwijtbaar handelen bovendien verwacht mogen worden dat zij werknemer eerst door middel van disciplinaire maatregelen in het gareel had proberen te krijgen. Werkgever heeft niet duidelijk gemaakt dat zij concrete pogingen heeft ondernomen om de onderlinge verhoudingen te verbeteren en bij die stand van zaken kan niet volgehouden worden dat sprake is van een duurzame en onherstelbare verstoring van de arbeidsverhouding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4254
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Overijssel, 02-11-2017 / C/08/207708 / KG ZA 17-309
InhoudsindicatieHerstel van een kennelijke fout: opnemen van een termijn waarbinnen gedaagde in conventie aan de veroordeling dient te voldoen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4252
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Overijssel, 31-10-2017 / C/08/207708 / KG ZA 17-309
InhoudsindicatieIn conventie vordering tot toegang van voormalig gezamenlijk gehuurd pand en inzage, afschrift of uittreksel geeft van bepaalde bescheiden op grond van artikel 843a Rv. In reconventie vordering tot betaling van geldsom.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13291
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 15-11-2017 / 09/827426-17
InhoudsindicatieBrandstichting in een woning, waardoor gevaar is ontstaan voor verdachtes woning, de omliggende woningen en de zich in die woningen bevindende personen. Verdachte is ontoerekeningsvatbaar en wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van ťťn jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13287
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 13-10-2017 / C-09-538721-KG ZA 17-1177
Inhoudsindicatiekort geding. Afwijzing vordering tot onmiddellijke invrijheidstelling van eiser, die vervangende hechtenis uitzit. Niet toewijsbaar op grond van huidige wetgeving. Er kan niet worden geanticipeerd op toekomstig recht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4258
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Overijssel, 23-10-2017 / 6086967\HA VERZ 17-89 en 6093127\HA VERZ 17-91a
InhoudsindicatieWerkneemster van een zorginstelling heeft na ontslag op staande voet berust in het ontslag, maar stelt dat er geen sprake is geweest van dringende reden voor dat ontslag. Op basis van artikel 7:681 BW verzoekt werkneemster om toekenning van een billijke vergoeding. Daarnaast verzoekt zij om toekenning van de transitievergoeding en het loon over de opzegtermijn (volgens artikel 7:672 lid 10 BW). De kantonrechter wijst die verzoeken toe. Bij de vaststelling van de billijke vergoeding wordt rekening gehouden met het moment waarop de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden zou zijn geŽindigd en met de invloed die een aan werkneemster te maken verwijt heeft op de hoogte van de vergoeding. Het zelfstandige (tegen)verzoek van de werkgever tot betaling door werkneemster aan de werkgever van een vergoeding ex artikel 7:677 lid 3 BW wordt afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5882
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Gelderland, 06-11-2017 / 6367780
Inhoudsindicatievonnis in klare taal. Overlast van een hond in een flat. Hond hoeft niet weg, maar moet voortaan wel een muilkorf om.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13289
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 14-11-2017 / C-09-539800-KG ZA 17-1258
InhoudsindicatieKort geding. Europese aanbesteding. Opdracht onder raamovereenkomst. Inschrijving winnaar moet als ongeldig terzijde worden gelegd. Deze partij heeft het inschrijvingsbiljet niet correct ondertekend. Alle tot de combinatie behorende ondernemingen hadden op dat biljet moeten worden vermeld en zij hadden het biljet ook allemaal moeten ondertekenen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4256
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Overijssel, 16-11-2017 / 08.770027-16 en 08.770052-17 (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel heeft een 23-jarige man uit Vleuten veroordeeld tot 5 jaar cel. De man is schuldig bevonden aan de verkrachting van een destijds 12-jarig meisje in de trein tussen Zwolle en Nijmegen op 6 mei 2015. Daarnaast wordt hij veroordeeld voor het maken en in bezit hebben van kinderporno.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8988
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 08-11-2017 / 10/996686-15
InhoudsindicatieBitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art. 2 en 10a OW (synthetische drugs). Gevangenisstraf van 14 maanden
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8987
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 16-11-2017 / 10/994634-15 (A) en 10/994635-15 (B)
InhoudsindicatieInhoudsindicatie volgt z.s.m.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8989
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 08-11-2017 / 10/996687-15
InhoudsindicatieBitcoins. Dark web. (gewoonte)witwassen. Geen brondelict. 420bis en 420ter Sr. Gevangenisstraf van 3 maanden. Overleveringsdetentie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2017:166
Toegevoegd16-11-2017
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 15-11-2017 / BBZ nr. CUR201600603
InhoudsindicatieToepassing van de foutenleer bij de winstbelasting (aangiftebelastingen) is mogelijk.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:3254
Toegevoegd16-11-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 11-10-2017 / 200.218.603/01
InhoudsindicatieGezagsbeŽindiging, aanvaardbare termijnen verstreken, belang minderjarige bij zekerheid over opvoedingsperspectief.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:11099
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 16-11-2017 / 03/702534-14
InhoudsindicatiePolitieman veroordeeld wegens schenden van ambtsgeheim
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13293
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 16-11-2017 / C/09/538044 / KG ZA 17-1125
InhoudsindicatieKort geding, merkenrecht (Beneluxmerk) en auteursrecht. Label op coin pocket van spijkerbroeken. Naar voorlopig oordeel maakt het op de coin pocket aangebrachte label van Calvin Klein geen inbreuk op merk- of auteursrechten ter zake van de coin pocket strip van Diesel.
RechtsgebiedCiviel recht, Intellectueel-eigendomsrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:4367
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 29-09-2017 / 6160457 VV EXPL 17-95
Inhoudsindicatiekort geding, ontbinding, verhouding 7:629 en 7:627 BW heeft werknemer recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte (alcoholverslaving), ůůk als zijn rijbewijs dat hij nodig heeft voor zijn werk -ingenomen na een onder invloed van alcohol veroorzaakt ongeval? Loonvordering in kort geding toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:3255
Toegevoegd16-11-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 01-11-2017 / 200.218.609/01
InhoudsindicatieGezagsbeŽindiging in situatie waarin geen sprake is van pleegzorgplaatsing. Criterium: omstandigheden van het geval.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4253
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Overijssel, 16-11-2017 / 08/730220-17
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 27-jarige vrouw uit Ommen tot een voorwaardelijke geldboete van 250,-- wegens mishandeling van een 26-jarige plaatsgenote in een discotheek in Lemele.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8992
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 08-11-2017 / 10/996500-16
InhoudsindicatieBitcoins. Dark web. (gewoonte)witwassen. Geen brondelict. 420bis en 420ter Sr. Gevangenisstraf van 6 maanden (waarvan 3 voorwaardelijk)
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4257
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Overijssel, 16-11-2017 / 08/730217-17
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel spreekt een 21-jarige vrouw uit Ommen vrij van het plegen van geweld tegen een 26-jarige plaatsgenote in een discotheek in Lemele.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4259
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Overijssel, 16-11-2017 / 08/730219-17
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 26-jarige vrouw uit Ommen tot een voorwaardelijke geldboete van 500,-- wegens mishandeling van een 21-jarige plaatsgenote in een discotheek in Lemele. De rechtbank spreekt haar vrij van de mishandeling van een andere, eveneens 21-jarige plaatsgenote in de discotheek.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4261
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Overijssel, 16-11-2017 / 08/730226-17
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel spreekt een 29-jarige vrouw uit Ommen vrij van het plegen van geweld tegen een 26-jarige plaatsgenote in een discotheek te Lemelo, alsmede van het plegen van geweld tegen een portier van die discotheek.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4264
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Overijssel, 16-11-2017 / 08/730225-17
InhoudsindicatieDe rechtbank veroordeelt een 25-jarige man uit Dedemsvaart tot een taakstraf van 120 uren wegens het plegen van geweld tegen de eigenaar en een portier van een discotheek in Lemele en het vernielen van een ruit van die discotheek. De man is voorts veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan de benadeelde partijen, te weten 624,-- aan de discotheek, 300,-- aan de eigenaar van de discotheek en 345,-- aan de portier.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:366
Toegevoegd16-11-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 31-10-2017 / 16/225
InhoudsindicatieWet marktordening gezondheidszorg. Definitieve transitie- en verrekenbedragen 2012 en 2013. NZa heeft het verzoek van appellante om een klaarblijkelijke rekenfout te herstellen ten onrechte niet gehonoreerd. Tussenuitspraak.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4267
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Overijssel, 16-11-2017 / 08/730222-17
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 21-jarige vrouw uit Witharen tot een taakstraf van 80 uren wegens mishandeling van de eigenaar van een discotheek in Lemele en het plegen van geweld tegen een portier van die discotheek. De vrouw is voorts veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan de benadeelde partijen, te weten 300,-- aan de eigenaar van de discotheek en 345,-- aan de portier. De rechtbank spreekt de vrouw vrij van het plegen van geweld tegen een 26-jarige vrouw uit Ommen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8993
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 08-11-2017 / 10/996501-16
InhoudsindicatieBitcoins. Geen brondelict. Vermoeden van witwassen is door de verdachte ontzenuwd en daarom vrijspraak voor (gewoonte)witwassen. Veroordeling voor overtreding van art. 2 en 10a OW (synthetische drugs). Gevangenisstraf van 10 maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8991
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 08-11-2017 / 10/996502-16
InhoudsindicatieBitcoins. Geen brondelict. Geen vermoeden van witwassen dat door de verdachte moet worden ontzenuwd en daarom vrijspraak van (gewoonte)witwassen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4255
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Overijssel, 16-11-2017 / 08/730223-17
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 23-jarige man uit Witharen tot een taakstraf van 100 uren voor het plegen van geweld de eigenaar en een portier van een discotheek in Lemele. Daarnaast dient de man aan de benadeelden een schadevergoeding te betalen van respectievelijk 300,-- en 345,--.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8990
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 08-11-2017 / 10/996503-16
InhoudsindicatieBitcoins. Dark web. Veroordeling voor (gewoonte)witwassen (420bis en 420ter Sr) en voor overtreding van art. 2 en 10a OW (synthetische drugs). Gevangenisstraf van 9 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk).
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5902
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Gelderland, 16-11-2017 / 05/989250-16
InhoudsindicatieBedrijfsongeval in kas. Gebruik van een niet meer in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddel dat aldicarb bevatte. Overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en overtreding van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4888
Toegevoegd16-11-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-11-2017 / 200.222.848_01
InhoudsindicatieOndertoezichtstelling
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4889
Toegevoegd16-11-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-11-2017 / 200.202.576_01
InhoudsindicatiePartneralimentatie
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4890
Toegevoegd16-11-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-11-2017 / 200.198.325_01
InhoudsindicatieHoofdverblijf Zorgregeling Ondertoezichtstelling Deskundigenonderzoek
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13292
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 16-11-2017 / NL17.11774 + NL17.11987 + NL17.12198
InhoudsindicatieBewaringszaak Rechtbank honoreert grief met betrekking tot staandehouding. Aan de enkele omstandigheid dat eiser samen met een andere man in een busje zat, dat geparkeerd stond, kan geen redelijk vermoeden van illegaal verblijf als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 worden ontleend. De vervolgens te verrichten belangenafweging valt evenwel in het voordeel van verweerder uit. Zicht op uitzetting naar China. Eiser heeft gesteld dat het zicht op uitzetting naar China binnen een redelijke termijn ontbreekt. Ter zitting is gebleken dat onder meer eiser is gepresenteerd bij de Chinese autoriteiten tijdens een zogeheten identificatiemissie die heeft plaatsgevonden tussen 23 oktober 2017 en 3 november 2017. Gelet op deze omstandigheid is de rechtbank van oordeel dat verweerder tenminste een reŽle kans moet worden gegund om voor eiser een laissez passer te krijgen van de Chinese autoriteiten. De rechtbank verwacht daarbij wel van verweerder dat, indien de afgifte van de laissez passer uitblijft, hij daaruit zelf een gevolgtrekking maakt voor de opgelegde maatregel van bewaring.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13282
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 19-10-2017 / NL17.9562
InhoudsindicatieInternational bescherming in ander land. RoemeniŽ. Gestelde minderjarigheid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13284
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 19-10-2017 / AWB - 17 _ 4026
InhoudsindicatieEritrea. Huwelijk alsnog aannemelijk geacht. Feitelijke gezinsband. Beroep gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13288
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 22-10-2017 / NL17.9075 en NL17.9077
InhoudsindicatieAfghanistan, Hazara, nadere motivering ter zitting, gegrond, instandlating rechtsgevolgen, herkomst ongeloofwaardig
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13285
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 19-10-2017 / NL17.10180
InhoudsindicatieAsiel. Dublin Frankrijk. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2880
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/03605
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2881
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/03672
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3978
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2017 / 17/2740 ABP
InhoudsindicatieHoewel beroep, gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit dan wel het niet tijdig bekendmaken van een van rechtswege verleende beschikking, niet aan een termijn is gebonden, is het beroepschrift in dit geval onredelijk laat ingediend. Door pas op 23 augustus 2016 beroep in te stellen tegen het niet tijdig beslissen van het bestuur op het bezwaarschrift van 6 december 1990 heeft appellant 25 jaar laten verstrijken.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2886
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/01076
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2888
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/01177
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2889
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/04044
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2891
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/01216
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3979
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2017 / 17/990 AW
InhoudsindicatieBevoegdheid tot ontslag indien sprake is van gewichtige redenen. Daarbij dienen de omstandigheden van de individuele situatie te worden beoordeeld. Niet - tijdig - beschikken over vereiste onderwijsbevoegdheid op zichzelf onvoldoende. Appellante heeft terecht aangevoerd dat het college van bestuur voor haar geen studieplan heeft vastgesteld. Het college van bestuur heeft daar tegenover gesteld dat een apart studieplan niet meer nodig was, omdat werkgever en werknemer wisten waar zij aan toe waren. Uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting is echter het tegendeel gebleken. Geen bevoegdheid om appellante ontslag te verlenen. Recht op nabetaling bezoldiging.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3984
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2017 / 16/5433 WUBO
InhoudsindicatieOp grond van de voorhanden zijnde gegevens en de gehoorde getuige, is ook de Raad niet gebleken dat de vlucht van appellante ten tijde van de Bersiap-periode vanuit of onder levensbedreigende omstandigheden heeft plaatsgevonden. Naar vaste rechtspraak kan het meemaken van beschietingen (alleen) als oorlogsgeweld in de zin van de Wubo worden aanvaard als de betrokkene bij die beschietingen direct betrokken is geweest. Hiervan is geen melding gemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5881
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Gelderland, 10-11-2017 / AWB - 17 _ 5714
InhoudsindicatieVerzoekster heeft de voorzieningenrechter gevraagd verweerder op te dragen haar twee mussen (voorlopig) aan haar terug te geven. Deze mussen zijn door verweerder op 29 september 2017 uit haar huis meegenomen en in een opvanglocatie ondergebracht. Verzoekster mist haar mussen heel erg en zij is bang dat de mussen haar niet meer zullen herkennen als zij ze te lang niet ziet. In de brief van 3 oktober 2017 heeft verweerder aan verzoekster laten weten dat de twee mussen zijn opgeslagen omdat mussen beschermde vogels zijn als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn en zij niet zomaar thuis mogen worden gehouden. Onder voorwaarden geldt een vrijstelling voor het houden van gefokte vogels, maar verzoekster voldoet niet aan die voorwaarden. Omdat verzoekster niet voldoet aan de vrijstelling voor het houden van de mussen, handelt zij in strijd met de wet en wordt aan haar een last onder bestuursdwang opgelegd. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoet verzoekster thans niet aan de wettelijke vereisten om de mussen bij haar in huis te hebben. Verweerder hoort daartegen op te treden, maar er kunnen bijzondere omstandigheden zijn om dat niet te doen. Voor zover verzoekster niet voor een vrijstelling in aanmerking komt, bestaat in ieder geval de mogelijkheid een ontheffing aan te vragen. Bij het nemen van het besluit en in het besluit zelf, is over deze mogelijkheid niet gesproken. Ook is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onzorgvuldig gehandeld door verweerder door onmiddellijk bestuursdwang toe te passen en verzoekster niet een termijn te stellen zelf een einde te maken aan de overtreding en niet te overwegen of van handhavend optreden zou behoren te worden afgezien. Gelet op het spoedeisend belang van verzoekster, gelet op de gerede kans dat het bestreden besluit geen stand zal houden, afgezet tegen belang van verweerder om op te kunnen treden tegen het zonder vrijstelling of ontheffing in huis aanwezig hebben van twee ongeringde mussen, is de voorzieningenrechter van oordeel dat aanleiding bestaat verweerder te gelasten de twee mussen aan verzoekster terug te geven.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2894
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/04119
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. BOPZ. Dwangmedicatie. Klachtprocedure (art. 41a Wet Bopz). Toetsing ex nunc en ex tunc. Samenhang met zaak 17/03993.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2895
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/03993
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. BOPZ. Machtiging voortgezet verblijf. Stoornis van de geestvermogens? Daaruit voortvloeiend gevaar? Samenhang met zaak 17/04119.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3980
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2017 / 16/5282 AW
InhoudsindicatieMandaatverlening. Het besluit van 11 december 2015 is door een ander persoon in mandaat genomen dan het bestreden besluit zodat geen sprake is van strijd met artikel 10:3, derde lid, van de Awb. Naar het oordeel van de Raad heeft de korpschef terecht geoordeeld dat de in 4.2.4 genoemde stukken geen aanleiding hadden moeten zijn om terug te komen van het besluit van 16 mei 2013, zodat de korpschef het verzoek van appellant van 25 november 2015 mocht afwijzen met verwijzing naar dat besluit. Ook is bestreden besluit niet evident onredelijk. Ook de overige door appellant aangevoerde gronden slagen niet.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1249
Toegevoegd16-11-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 06-10-2017 / 17/03993
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. BOPZ. Machtiging voortgezet verblijf. Stoornis van de geestvermogens? Daaruit voortvloeiend gevaar? Samenhang met zaak 17/04119.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1248
Toegevoegd16-11-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 06-10-2017 / 17/04119
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. BOPZ. Dwangmedicatie. Klachtprocedure (art. 41a Wet Bopz). Toetsing ex nunc en ex tunc. Samenhang met zaak 17/03993.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5912
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Gelderland, 17-11-2017 / AWB - 16 _ 7967
InhoudsindicatieWob. Geen recht op dwangsommen vanaf 1 oktober 2016. Niet aannemelijk gemaakt dat er meer documenten zijn. Intern beraad, persoonlijke beleidsopvattingen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8369
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 15-11-2017 / C/13/592079 / HA ZA 15-730
InhoudsindicatieEen rozenkwekerij in Zimbabwe moet de Nederlandse bloemenhandelaar waarmee zij zaken deed ruim 18.000 euro betalen. De rozenkwekerij had zich onvoldoende gerealiseerd dat, nadat de afspraken in 2015 waren veranderd, het risico van lagere marktprijzen bij haar was komen te liggen en niet zoals eerder bij de Nederlandse bloemenhandelaar.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8376
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 16-11-2017 / C/13/637667 / KG ZA 17-1168
InhoudsindicatieING mocht haar relatie met een bitcoinmakelaar opzeggen. De makelaar koopt en verkoopt voor haar klanten in de virtuele munt Bitcoins. Het bedrijf maakte hiervoor gebruik van een zakelijk betaalpakket van ING. Na enkele maanden werd het ING bekend dat de makelaar contant geld accepteerde voor de aanschaf van Bitcoins.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3985
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2017 / 16/5434 WUBO
InhoudsindicatieVerzoek om herziening kan alleen met terughoudendheid worden getoetst. Centraal staat daarbij of feiten of omstandigheden in het geding zijn gebracht die verweerder bij het nemen van de eerdere besluiten niet bekend waren en die deze besluiten in een zodanig nieuw licht plaatsen dat verweerder daarin aanleiding had moeten vinden om tot herziening over te gaan. Van dergelijke gegevens is ook de Raad niet gebleken.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3986
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2017 / 16/3541 AOR
InhoudsindicatieVerweerder stelt dat niet is gebleken dat appellante in omstandigheden heeft verkeerd als bedoeld in de AOR. De Raad volgt verweerder in dit standpunt. Geen gegevens beschikbaar waaruit meemaken gebeurtenissen in de zin van de AOR blijkt behalve de eigen verklaring van appellante. Zeer jonge leeftijd appellante destijds en ontbreken van concrete details. Geen grond dat verweerder onvoldoende onderzoek heeft gedaan. Niet voorbij gaan aan onvolkomenheden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3987
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2017 / 16/1523 MPW
InhoudsindicatieToekenning onder termijn van medicinale cannabis in verband met dienstverbandaandoening (PTSS). Met de rechtbank wordt geoordeeld dat de minister in redelijkheid een einddatum heeft kunnen verbinden aan de vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten van het gebruik. Daarna zal een herbeoordeling moet plaatsvinden. Dat appellant PTSS heeft, betekent niet dat de klachten onveranderd blijven.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3996
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 26-09-2017 / 15/6673 WWB-G
InhoudsindicatieDeze uitspraak is gerectificeerd met ECLI:NL:CRVB:2017:3995 en komt in de plaats van ECLI:NL:CRVB:2017:3305. Intrekking en terugvordering. Bij appellant aangetroffen hennep en goederen bieden voldoende grondslag voor aannemen handelsactiviteiten. Geen aanleiding wegingsfactor 0,5 bij kostenvergoeding bezwaar. Opdracht tot nemen nieuwe beslissing op bezwaar in verband met ontbreken feitelijke grondslag voor gehele periode.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3995
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-11-2017 / 15/6673 WWB-R
InhoudsindicatieUitspraak tot rectificatie van de uitspraak van de Raad van 26 september 2017, 15/6673 WWB en 16/3390 WWB, ECLI:NL:CRVB:2017:3305 , zie ECLI:NL:CRVB:2017:3996 voor de gerectificeerde tekst.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5916
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Gelderland, 17-11-2017 / 05/004511-17
InhoudsindicatieVrijspraak van verduistering in dienstbetrekking.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3988
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2017 / 16/3680 AW
InhoudsindicatieVerzoek om aanpassing van tegemoetkoming dagelijkse reiskosten tussen woonadres en plaats van tewerkstelling. Sinds 2008 is er een verschil in lengte tussen heen- en terugreis op de snelste route. Wat de vůůr de aanvraag van 22 juni 2015 gelegen periode betreft, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn vermeld in de zin van artikel 4:6 van de Awb. Duuraanspraak. De door de korpschef voorgestane wijze van berekenen van de reisafstand in een geval als het onderhavige, waarin de afstanden van de beide trajecten verschillend zijn, is in strijd met het Brvvp. Toepassing van de Uitvoeringsinstructie Brvvp, waarin de berekeningswijze is neergelegd, mag er niet toe leiden dat ten nadele van appellant wordt afgeweken van de algemeen verbindende voorschriften van het Brvvp. Opdracht aan korpschef om een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4677
Toegevoegd16-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-11-2017 / R 000827-17
InhoudsindicatieBij toekenning van een verzoek ex art. 89 Sv is verrekening op grond van art 90 lid 3 Sv ook mogelijk met de administratieve kosten en de verhoging bij aanmaning.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:4000
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-11-2017 / 17/573 WAO
InhoudsindicatieVerzoek appellant van 16 oktober 2015 om terug te komen van de besluiten van 4 januari 2006 en 16 juni 2010 waarbij achtereenvolgens zijn aanspraken per 5 maart 2006 en 21 mei 2009 zijn beoordeeld. Toepassing rechtspraak inzake duuraanspraken. Het Uwv heeft zich terecht, zorgvuldig voorbereid en deugdelijk gemotiveerd, op het standpunt gesteld dat er geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn. Uit overweging 4.1 tot en met 4.12 volgt dat de rechtbank het beroep tegen het bestreden besluit terecht ongegrond heeft verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:11149
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 17-11-2017 / 03/702007-15
InhoudsindicatieVeroordeling voor het gezamenlijk uitvoeren van hard- en softdrugs van Nederland naar Duitsland en voor deelname aan een criminele organisatie tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Opheffing schorsing voorlopige hechtenis.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13299
Toegevoegd16-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 17-11-2017 / 09-767271-16
Inhoudsindicatie14 jaar gevangenisstraf voor moord op Miriam Sharon De rechtbank in Den Haag heeft een 53-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar wegens de moord op Miriam Sharon. Zij werd in 1990 in haar woning aan de Regentesselaan in Den Haag met een mes om het leven gebracht. Het betreft een bijzondere strafzaak, omdat het gaat een zogenaamd coldcase onderzoek van de Haagse politie. De verdachte was in 1990 al in beeld gekomen, maar toen was er onvoldoende bewijs om tot vervolging over te gaan. Nieuwe DNA-technieken hebben daar verandering in gebracht. Hoewel delen van het originele dossier uit 1990 en ook sommige fysieke sporendragers nu niet meer aanwezig waren, is de rechtbank van oordeel dat de verdachte wel degelijk een eerlijk proces heeft gehad. Het bewijs tegen de verdachte bestaat vooral uit zijn DNA-materiaal dat is aangetroffen in de woning van het slachtoffer, de verklaringen van het toen 7-jarige dochtertje van het slachtoffer die toen in de woning aanwezig was en afgeluisterde gesprekken van de verdachte toen hij het afgelopen jaar in voorarrest zat. Uit de bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat het de verdachte moet zijn geweest die het slachtoffer om het leven heeft gebracht. De omstandigheden waaronder dat is gebeurd wijzen sterk op een vooropgezet plan. De verdachte heeft zijn slachtoffer op gruwelijke wijze vermoord, terwijl haar dochtertje in de kamer er naast verbleef. Zij had haar moeder dood kunnen aantreffen. Ook heeft hij de nabestaanden vele jaren lang in onzekerheid gelaten. Tot op heden is niet duidelijk waarom hij Miriam heeft vermoord. Omdat het echter een zaak is uit 1990 en in die tijd voor moord lagere straffen werden opgelegd, legt de rechtbank 14 jaar op in plaats van de 16 jaar die het openbaar ministerie heeft gevorderd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:4001
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 01-11-2017 / 15/8255 ZW
InhoudsindicatieNiet in geschil is dat het loon over de in de referteperiode gewerkte overuren vorderbaar was. Dat het loon niet inbaar was, is niet komen vast te staan. Niet is gebleken dat appellant in het refertejaar op niet mis te verstane wijze werkgeefster heeft gemaand de gewerkte overuren uit te betalen. Het herhaaldelijk mondeling tevergeefs verzoeken is daartoe onvoldoende. Het verder geen actie ondernemen, uit angst voor faillissement van werkgeefster dan wel verlies van zijn baan, komt voor zijn rekening en risico.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3989
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2017 / 15/5254 BPW
InhoudsindicatieDe uitspraak van de Raad van 6 maart 2014 betekent dat achteraf gezien al naar aanleiding van het herzieningsverzoek uit november 2005 tot ophoging van het invaliditeitspercentage naar 100 had moeten worden overgegaan. Alsnog zal moeten worden beoordeeld in hoeverre de Wbp inhoudelijk ruimte biedt voor toekenning per 1 december 2005 van de op 8 juni 2014 gevraagde voorzieningen. De Raad ziet geen mogelijkheden tot definitieve geschilbeslechting binnen zijn bereik. De redelijke termijn is overschreden met een jaar waarvan zeven maanden in bestuurlijke fase en vijf maanden in de rechterlijke fase.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3982
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2017 / 16/4418 AW
InhoudsindicatieHet moet als een omissie van de wetgever worden beschouwd dat bij de wijziging van artikel 34 van de WW en de invoering van artikel 3:5 van het AIB niet expliciet in het Besluit is geregeld dat ziekengeld in mindering moet worden gebracht op de aansluitende uitkering. Gelet daarop en in aanmerking genomen het uitgangspunt dat verlies van inkomen niet dubbel behoort te worden gecompenseerd, prevaleert de bedoeling van de wetgever dat met de wijziging van artikel 34 van de WW en de invoering van artikel 3:5 van het AIB geen wijziging is beoogd. Ziekengeld valt onder het begrip inkomen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3983
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2017 / 16/6873 WUBO
InhoudsindicatieIn de naar voren gebrachte nieuwe feiten en omstandigheden heeft verweerder geen aanleiding hoeven zien om de eerdere afwijzende besluitvorming te herzien en alsnog te aanvaarden dat appellant oorlogsgeweld in de zin van de Wubo heeft meegemaakt. Onduidelijkheid welk kamp. Niet gebleken dat evacuatie heeft plaatsgevonden vanuit of onder levensbedreigende omstandigheden. De AOR kent ruimere criteria voor het aanvaarden van oorlogsgebeurtenissen dan de Wubo.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3990
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2017 / 17-3430 AW
InhoudsindicatieAnders dan de rechtbank in het voetspoor van de raad van bestuur heeft overwogen, behelst de in het besluit van 14 mei 2015 opgenomen, uitdrukkelijke voortzetting van de aanstelling niet de derde, maar de vierde aanstelling op rij van appellante in tijdelijke dienst. Het besluit van 14 mei 2015 - in strijd met artikel 2.4.2, vierde lid, van de CAO UMC - is pas genomen nadat het opvolgende dienstverband als hiervoor bedoeld al van rechtswege was ontstaan. Einddatum 21 mei 2015 niet aangemerkt als een kennelijke verschrijving. Met ingang van 21 mei 2015 is dan ook sprake van een vierde dienstbetrekking, met de op grond van artikel 2.4.5, tweede lid, van de CAO UMC daaruit van rechtswege voortvloeiende gevolgen. De Raad voorziet zelf.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3992
Toegevoegd16-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2017 / 16-1619 MPW
InhoudsindicatieDe minister heeft zich op grond van de adviezen van zijn medisch adviseurs op het standpunt gesteld dat de door appellant genoemde gebeurtenissen van het type T1 zijn. De minister heeft er terecht op gewezen dat geen sprake is geweest van langdurige ononderbroken gebeurtenissen. Evenmin zijn de omstandigheden waarmee appellant te maken heeft gehad zeer ernstig geweest zoals omschreven in het PTSS Protocol. De conclusie is daarom dat de minister op goede gronden verergerend dienstverband heeft aangenomen. De door de minister toegekende scores op de subrubrieken 4, 5, 6 en 7 zijn niet onhoudbaar. Geen aanleiding nader onderzoek medisch deskundige.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2883
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/02809
InhoudsindicatieHR: art. 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2899
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/05628
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Appartementsrecht. CommerciŽle verhuur toegestaan? Uitleg splitsingsakte, splitsingsreglement en huishoudelijk reglement. Nietigheid boetebesluiten o.g.v. art. 5:129 BW in verbinding met art. 2:14 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2896
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/03582
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Verzoek gedwongen schuldregeling (art. 287a lid 1 Fw). Verklaring als bedoeld in art. 285 lid 1, onder f, Fw niet afgegeven door een in art. 48 lid 1 WCK aangewezen persoon of instantie. Redelijke wetstoepassing?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2898
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/05649
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad, schade. Onrechtmatig executoriaal beslag op registergoederen van eiser. Is schade van eiser het gevolg van omstandigheden die hem toegerekend kunnen worden (niet schadebeperkend optreden)? Moet volledige schade te zijnen laste blijven?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2897
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/00298
InhoudsindicatiePersonen- en familierecht. Kinderalimentatie. Wijzigingsverzoek toegewezen. Onduidelijke beslissing hof ten aanzien van ingangsdatum. Hoge Raad doet zelf de zaak af.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2884
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/03165
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2885
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/05798
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2882
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/00118
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2887
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/01096
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2890
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/01046
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2892
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/01763
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2893
Toegevoegd16-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/02041
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4886
Toegevoegd16-11-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-11-2017 / 200.210.486_01
InhoudsindicatieOntslag bewindvoerder. Gelet op art. 806 Rv. is het hoger beroep te laat ingesteld. Geen aanleiding voor analoge toepassing van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4887
Toegevoegd16-11-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-11-2017 / 200.216.807_01
InhoudsindicatieOntslag bewindvoerder. Het hof acht de tekortkomingen van de bewindvoerder, gezien in de hele context en in onderlinge samenhang bezien, niet zodanig dat de conclusie gerechtvaardigd is dat op die grond aannemelijk is geworden dat appellant niet als goed bewindvoerder heeft gewerkt.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9985
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.188.700/01
InhoudsindicatieAansprakelijkheid gemeente voor te laat betaalde voorschotten op bijstandsuitkering. Berekening schade.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2877
Toegevoegd15-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/06031
InhoudsindicatieArtikel 3.1, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening. Legessanctie. In behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning ťťn door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte dienst die verband houdt met het bestemmingsplan.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9984
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.188.242/01
InhoudsindicatieConsumentenrecht: vordering tot betaling van haarstukjes; geen herroepingsrecht, onvoldoende onderbouwd beroep op wilsontbreken en misbruik van omstandigheden.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9983
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.188.238/01
InhoudsindicatieIndirect bestuurder jegens de vennootschap aansprakelijk voor doorsluizen van subsidiegeld aan een aan hem gelieerde rechtspersoon. Handelen in strijd met de statuten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9982
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.186.346/01
InhoudsindicatieCurator neemt vordering niet over. Ontslag van instantie verleend.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9980
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.182.331/01
InhoudsindicatieMemorie van grieven niet genomen, ook niet na laatste uitstel (ambtshalve peremptoir). Hierdoor is het recht om van grieven te dienen, vervallen. Het beroep is verworpen en appellant is in de proceskosten verwezen (nihil).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9979
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.181.999/01 en 200.182.001/01
InhoudsindicatieOvername van een apotheek; betaling van goodwill en huur. De betaling van de goodwill is opgeschort in afwachting van door de wederpartij toegezegde bankverklaringen. Toen die verklaringen uitbleven, is de wederpartij ter zake in gebreke gesteld, waarna de overeenkomst door de koper is ontbonden. Beoordeling van deze tekortkoming en de vraag of die de ontbinding rechtvaardigt. Complicerende factor in deze zaak is, dat de apotheekvoering in de tussentijd feitelijk door de koper is overgenomen en dat hoewel uiteindelijk geen huurovereenkomst tot stand kwam, door deze partij feitelijk gebruik is gemaakt van het praktijkpand. Redelijkheid en billijkheid, ongerechtvaardigde verrijking.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9978
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.181.381/01
InhoudsindicatieMemorie van grieven niet genomen, ook niet na laatste uitstel (ambtshalve peremptoir). Hierdoor is het recht om van grieven te dienen, vervallen. Het beroep is verworpen en appellant is in de proceskosten verwezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:11033
Toegevoegd15-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 15-11-2017 / 6342452 \ OV VERZ 17-60
InhoudsindicatieKantonrechter treft beheersregeling ex artikel 3:168 BW en bepaalt dat de man de gezamenlijke woning moet ontruimen en verlaten ten behoeve van de vrouw.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9977
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.179.864/01
InhoudsindicatieBewijs van overeenkomst. De bewijsmiddelen die de stelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, zijn geloofwaardig; de bewijsmiddelen waarmee dat wordt bestreden, zijn het niet. Bewijs dus geleverd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9976
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.179.148/01
InhoudsindicatieRenvooiprocedure. Schriftelijk bewijs bijgebracht. De vordering van het UWV is bijgesteld naar de relevante periode, het aantal deelnemers en de deeltijdfactor. Het vonnis wordt bekrachtigd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9975
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.172.257
InhoudsindicatieVerzekeringszaak. (Gestelde) ontvreemding van Audi na wegnemen sleutels uit niet afgesloten woning. Geen diefstal in de zin van de polisvoorwaarden, want geen sprake van verbreking van een afsluiting. Beroep op beperkende werking van redelijkheid en billijkheid faalt, onder verwijzing naar HR 9 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV9435, NJ 2006, 326.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9973
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.169.287/01
InhoudsindicatieBeroep van curator op faillissementspauliana verworpen; benadelingsvereiste onvoldoende onderbouwd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9972
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.122.209/01
InhoudsindicatieKoper klaagt over gebreken aan rietendak. Mededelingsplicht verkoper en onderzoeksplicht koper. Aan verkoper tegenbewijs opgedragen. Omvang schade.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9995
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.167.652/01
InhoudsindicatieBedrijfsongeval. Hand van uitzendkracht raakt bekneld tijdens montagewerkzaamheden die hij verricht bij (inmiddels failliet gegaan) bedrijf waaraan de inlener hem tijdelijk heeft te werk gesteld. De verzekeraar van de uitzender vergoedt uiteindelijk de schade van de werknemer en spreekt, gesubrogeerd in de rechten van de uitzender, de inlener aan, primair op grond van de NBBU-voorwaarden. Stelplicht en bewijslast in de setting van subrogatie. Het hof beantwoordt de vraag of de inlener tekort is geschoten in haar zorgplicht jegens de werknemer bevestigend. De vordering van de verzekeraar is toewijsbaar voor zover het betreft het aan de werknemer betaalde bedrag, maar niet voor wat betreft de eigen onderzoekskosten in verband met de afwikkeling van de letselschadeclaim van de werknemer. Ook de buitengerechtelijke kosten zijn (tegen de BIK-staffel) toewijsbaar.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9993
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.220.854/01
InhoudsindicatieGriffierecht niet betaald door appellant. Geen aanleiding voor toepassing hardheidsclausule. GeÔntimeerde is ontslagen van de instantie en appellant is in de proceskosten verwezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9991
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.217.821/01
InhoudsindicatieVerdeling nalatenschap. In kort geding is tenuitvoerlegging van het arrest van het hof in de bodemprocedure gevorderd. In eerste aanleg is de vordering afgewezen. Hangende het hoger beroep wordt in cassatie het arrest van het hof in de bodemprocedure vernietigd. De grieven in het hoger beroep tegen het vonnis in kort geding worden niet langer gehandhaafd. Dit leidt tot verwerping van het appel. De proceskosten worden, gelet op de familierelatie, gecompenseerd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9990
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.211.980/01
InhoudsindicatieVordering opheffing executoriaal beslag afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing van feitelijke stellingen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9989
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.205.700/01
InhoudsindicatieBeherend vennoot van commanditaire vennootschap is ook te beschouwen als contractspartij bij door de vennootschap met derden gesloten overeenkomsten. Indien een dergelijke overeenkomst tijdens de schuldsanering van een beherend vennoot wordt ontbonden, werkt op grond van artikel 299 lid 1b Fw de schuldsanering ook ten aanzien van de vordering van de derde op de beherend vennoot uit hoofde van die ontbinding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9988
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.199.276/01
InhoudsindicatieVordering ter zake van nakosten. Gedaagde is al veroordeeld in de proceskosten. Dat vonnis verschaft ook een executoriale titel voor zogenoemde nakosten in de zin van artikel 237-4 Tv (ECLI:NL:HR:2010:BL1116). Voor de bepaling daarvan dient eiser zich tot de rechtbank te wenden, die een bevelschrift kan afgeven.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9987
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-11-2017 / 200.197.560/01
InhoudsindicatieOvereenkomst van geldlening. Niet toegelaten tot tegenbewijs.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9986
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.196.881/01
InhoudsindicatieAansprakelijkheid bestuurder van een stichting. Bestuurder is naast stichting aansprakelijk in geval van voldoende ernstig verwijt. Uitvoering Sociaal plan voor werknemers van de stichting. Overschrijding budget uitvoeringskosten van het Sociaal Plan is niet komen vast te staan. Onvoldoende toezicht is ook overigens niet komen vast te staan. Afwijzing vordering.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9996
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.122.210/01
InhoudsindicatieBegroting van de schade die is geleden doordat oorspronkelijk gedaagde (G) niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van een door hem aan oorspronkelijk eiseres (E) verleende koopoptie op een horecapand. Door het verzuim van G heeft de levering van het pand aan E enkele jaren laten plaatsgevonden dan het geval zou zijn geweest indien G wel aan zijn verplichtingen zou hebben voldaan. Bij de begroting van de schade dient de situatie bij tijdige nakoming van de verplichtingen te worden vergeleken met de feitelijke situatie. Bewijslast van het bestaan en de omvang van de schade in beginsel liggen bij E. Voor zover het betreft schadeposten die een hypothetisch karakter dragen mogen in dit verband aan E geen al te strenge eisen worden gesteld, nu G door zijn tekortschieten aan E de mogelijkheid heeft ontnomen om zekerheid te verschaffen over wat zou zijn gebeurd in de hypothetische situatie dat G zijn verplichtingen uit de koopoptie wel juist zou zijn nagekomen. Het komt bij de beoordeling van die schadeposten aan op hetgeen daaromtrent redelijkerwijs te verwachten valt, waarbij de goede en kwade kansen dienen te worden afgewogen. Bij die afweging heeft de rechter een aanzienlijke mate van vrijheid. Bij de beoordeling van wat in die periode van vertraging redelijkerwijs verwacht had mogen worden kan, gelet op inmiddels verstreken tijdsverloop, mede worden betrokken wat zich na de levering van die eigendom heeft voorgedaan.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:11044
Toegevoegd15-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 15-11-2017 / 5148786 \ CV EXPL 16-5971
InhoudsindicatieAanneming van werk; betwisting van echtheid van handtekening op kwitantie ter zake van betaling van voorschot; benoeming handschriftdeskundige; afwijzing verzoek tot contra-expertise.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:11052
Toegevoegd15-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 15-11-2017 / 6014548 \ CV EXPL 17-4640
InhoudsindicatieGeschil over de (hoogte van de) advocatendeclaratie.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:11053
Toegevoegd15-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 15-11-2017 / 6023600 \ CV EXPL 17-4700
InhoudsindicatieVordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en veroordeling tot ontruiming en betaling van de huurachterstand. Het verlaten van de woning en inleveren van de sleutels betekent niet automatisch dat een einde aan de huurovereenkomst komt. Ontbinding toegewezen evenals voor zoveel nodig de ontruiming. Partijen steggelen verder over de hoogte van de huurprijs.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:11054
Toegevoegd15-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 15-11-2017 / 5907246 \ CV EXPL 17-3571
InhoudsindicatieHennepdrogerij in de woning is een tekortkoming die leidt tot ontbinding van het gehuurde en veroordeling tot ontruiming daarvan. Huurder handelt in strijd met de bestemming en in strijd met een aantal bepalingen in de algemene voorwaarden.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:11062
Toegevoegd15-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 15-11-2017 / 6003458 \ CV EXPL 17-4451
InhoudsindicatiePartijen hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten met betrekking tot door de netwerkbeheerder geleden schade als gevolg van het exploiteren van een hennepkwekerij en het daarbij illegaal aftappen van elektriciteit. Gedaagde komt deze vaststellingsovereenkomst niet na en eiseres vordert nakoming.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:11070
Toegevoegd15-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 15-11-2017 / 4937804 \ CV EXPL 16-3436
InhoudsindicatieEiseres heeft aan gedaagde een bedrag van 9.300,00 verstrekt. Geldlening of schenking? Na getuigenverhoor oordeelt kantonrechter dat er sprake is van een geldlening. Gevorderde rente over de lening wordt op grond van artikel 7:129c BW afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3963
Toegevoegd15-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2017 / 15/6812 ZW
InhoudsindicatieBeŽindiging ZW-uitkering terecht. Zorgvuldig medisch onderzoek. Geen twijfel aan het standpunt van de verzekeringsarts dat de psychische klachten niet zijn onderschat. Tweetal geselecteerde functies niet geschikt voor appellante. Toereikend gemotiveerd dat de resterende geselecteerde voorbeeldfuncties geschikt zijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3965
Toegevoegd15-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2017 / 16/2685 WIA
InhoudsindicatieIVA-uitkering terecht geweigerd. Geen sprake van volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Voldoende medische grondslag. Beperkingen niet onderschat. In hoger beroep heeft de arbeidsdeskundige nogmaals gemotiveerd toegelicht dat de geselecteerde functies die aan de berekening van het verlies aan verdienvermogen ten grondslag liggen voor appellant geschikt zijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3966
Toegevoegd15-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2017 / 16/6137 WIA
InhoudsindicatieIVA-uitkering terecht geweigerd. Geen sprake van volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Voldoende medische grondslag. In hoger beroep is een arbeidskundige onderbouwing gegeven voor het standpunt dat de volledige arbeidsongeschiktheid niet als duurzaam kan worden aangemerkt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3967
Toegevoegd15-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2017 / 16/2020 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Geen twijfel aan de zorgvuldigheid en de uitkomsten van het medisch onderzoek van de verzekeringsarts. Voldoende gemotiveerd dat de aan de EZWb ten grondslag gelegde functies in medisch opzicht geschikt zijn voor appellant.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3968
Toegevoegd15-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2017 / 17/3217 ZW
InhoudsindicatieHet Uwv heeft bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Niet verschoonbare termijnoverschrijding.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3969
Toegevoegd15-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2017 / 16/2105 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Voldoende medische grondslag. Voldoende gemotiveerd dat de aan de EZWb ten grondslag gelegde functies in medisch opzicht voor appellante geschikt zijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3970
Toegevoegd15-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2017 / 16/2449 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Zorgvuldig medisch onderzoek. Beperkingen niet onderschat. Terecht geschikt geacht voor ťťn van de in het kader van de WIA-beoordeling geselecteerde functies.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3971
Toegevoegd15-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2017 / 16/1376 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Toetsing aan arrest Koroec. Voor het aannemen van het ontbreken van equality of arms bestaat geen aanleiding. Zorgvuldig medisch onderzoek. Beperkingen niet onderschat.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3972
Toegevoegd15-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2017 / 15/7197 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Toetsing aan arrest Koroec. Zorgvuldigheid van de besluitvorming. Equality of arms. Inhoudelijke beoordeling. Geen twijfel aan de juistheid van de medische beoordeling. Het Uwv heeft voldoende gemotiveerd dat de aan de EZWb ten grondslag gelegde functies in medisch opzicht voor appellant geschikt zijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3976
Toegevoegd15-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2017 / 16/3995 ZVW-W
InhoudsindicatieVerzoek om wraking niet-ontvankelijk. Door eerst ter zitting om wraking van de gewraakte rechter te verzoeken heeft verzoeker gehandeld in strijd met artikel 8:16, eerste lid, van de Awb.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4882
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 03-11-2017 / 16/03547
InhoudsindicatieAanslag in de toeristenbelasting 2014. Belanghebbende exploiteert een recreatiepark. Belanghebbende heeft in hoger beroep aannemelijk gemaakt dat het forfaitair vastgestelde tarief voor vaste standplaatsen in strijd is met artikel 224 (oud artikel 276) van de Gemeentewet. Immers, vaststaat dat de gemiddelde verblijfsduur van niet in de gemeente wonende personen op de in aanmerking genomen vaste standplaatsen met ongeveer 30%, derhalve aanzienlijk (Hoge Raad 6 november 1996, nr. 31254, ECLI:NL:HR:1996:AA1737) afwijkt van het forfaitaire gemiddelde. Op grond hiervan is het Hof van oordeel dat het forfaitair in aanmerking te nemen gemiddelde niet leidt tot een alleszins reŽle schatting van de werkelijke gemiddelde verblijfsduur. De Verordening is in zoverre jegens belanghebbende onverbindend. Het Hof ziet geen redenen voor het terugwijzen van de procedure naar de Rechtbank vanwege de omstandigheid dat de rechter die de uitspraak heeft ondertekend, een andere is dan de rechter die het proces-verbaal van de zitting heeft ondertekend. Partijen hebben overigens ter zitting aangegeven dat er de voorkeur aan wordt gegeven dat het Hof in de zaak voorziet.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:7381
Toegevoegd15-11-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 06-11-2017 / AWB 17_2908
InhoudsindicatieLatere ingangsdatum AOW-pensioen. De enkele toetsing aan de voorwaarden van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR) is niet te beschouwen als het door de CRvB vereiste deugdelijk individueel feitenonderzoek naar het bestaan van een onevenredig zware last. Bij deze toetsing worden namelijk uitsluitend het inkomen en het vermogen van de betrokkene op een bepaalde peildatum betrokken. Alle overige omstandigheden blijven buiten beschouwing, zoals bijvoorbeeld de individuele vaste lasten, eventuele andere effecten van de gewijzigde inkomenspositie en andere mogelijk relevante individuele omstandigheden. Bij het onderzoek moet de Svb ook de rechtspraak van het EHRM betrekken en tot uitgangspunt nemen dat eiser niet in aanmerking komt voor een overbruggingsuitkering op grond van de OBR. Beroep gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13231
Toegevoegd15-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 13-10-2017 / NL17.8880
InhoudsindicatieIran. Kennelijk ongegrond. Afvalligheid. Bekering. Samenloop afvalligheid en bekering
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13223
Toegevoegd15-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 05-10-2017 / NL17.8725
InhoudsindicatieOpvolgende aanvraag. Christen uit Egypte. Nieuwe relaas ongeloofwaardig. Aanvraag afgewezen als kennelijk ongegrond o.g.v. artikel 31, eerste lid jo. artikel 30b, eerste lid, aanhef en onder e, van de Vw 2000. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13224
Toegevoegd15-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 28-09-2017 / NL17.8512 en NL17.8514
InhoudsindicatieMondelinge uitspraak. Beroepschrift zonder gronden. Herstel verzuim geboden, termijn overschreden. Geen verschoonbare reden. Beroep niet-ontvankelijk. Verzoek afwijzen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13228
Toegevoegd15-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 12-10-2017 / NL17.8487, NL17.8489 en NL17.8491
InhoudsindicatieAfwijzing asielaanvragen als ongegrond. Relazen geloofwaardig. Discriminatie Roma in MoldaviŽ. Onvoldoende zwaarwegend. Beroepen ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:17159
Toegevoegd15-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 17-03-2016 / 15/19563
InhoudsindicatieMVV Nareis, (verschoonbare) termijnoverschrijding? Motiveringsgebrek. Beroep gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13251
Toegevoegd15-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 17-10-2017 / NL17.8844
InhoudsindicatieOpvolgende aanvraag. Ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Wel sprake van rechtens relevante elementen (bekeringsactiviteiten in land van herkomst). Motiveringsgebrek. Beroep gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3974
Toegevoegd15-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2017 / 15/1696 WAJONG
InhoudsindicatieWajong-uitkering en de toeslag kunnen worden herzien indien deze ten onrechte of tot een te hoog bedrag zijn verleend. Schending inlichtingenplicht kan in midden blijven. Voor het aannemen van een dringende reden is niet vereist dat sprake is van een psychiatrisch toestandsbeeld in engere zin. Conclusies zorgvuldige onderzoek deskundige worden onderschreven. Hieruit volgt niet dat terugvorderingsbesluit dusdanige ernstige sociale of psychische gevolgen voor appellant heeft dat hij als gevolg daarvan in een onaanvaardbare situatie terecht is gekomen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2874
Toegevoegd15-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/05268; 16/05269; 16/05270
InhoudsindicatieArt. 8:73 Awb (art. 8:88 Awb). ImmateriŽle schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn (mede) in de procedure na heropening voor het vaststellen van de schadevergoeding. Matiging indien aantal belanghebbenden samen een procedure voert over zaken die in hoofdzaak hetzelfde onderwerp hebben.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2875
Toegevoegd15-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/05257
InhoudsindicatieArt. 8:73 Awb (art. 8:88 e.v. Awb). ImmateriŽle schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn (mede) in de procedure na heropening voor het vaststellen van de schadevergoeding. Matiging indien aantal belanghebbenden samen een procedure voert over zaken die in hoofdzaak hetzelfde onderwerp hebben.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2876
Toegevoegd15-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/02490
Inhoudsindicatieart. 3:3 en 3:4 BW, koel- en rijpingscellen en stellages in bedrijfsgebouw onroerend?, motiveringsgebrek.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2873
Toegevoegd15-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 15/05739
InhoudsindicatieDouanerechten; art. 29 CDW; artt. 78 en 181bis UCDW; verwerping wegens gegronde twijfel van aangegeven douanewaarde die werd vastgesteld met behulp van de transactiewaardemethode; art. 181bis UCDW ook van toepassing bij een controle na invoer; ontbreken van aanwijzingen voor gegronde twijfel aan de aangegeven douanewaarde.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2878
Toegevoegd15-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 16/05249
InhoudsindicatieDouanerechten; art. 29 CDW; artt. 78 en 181bis UCDW; verwerping wegens gegronde twijfel van aangegeven douanewaarde die werd vastgesteld met behulp van de transactiewaardemethode; art. 181bis UCDW ook van toepassing bij een controle na invoer; ontbreken van aanwijzingen voor gegronde twijfel aan de aangegeven douanewaarde.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2879
Toegevoegd15-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/00320
InhoudsindicatieZuiveringsheffing. Het Hof is ten onrechte niet ingegaan op een stelling van belanghebbende. Verwijzing.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2872
Toegevoegd15-11-2017
TitelHoge Raad, 17-11-2017 / 17/01928
InhoudsindicatieBPM; art. 14a, lid 1, Wet BPM; beŽindiging van de registratie in het Nederlands kentekenregister van een personenauto vanwege overbrenging naar een andere lidstaat; geen recht op betaling van een bedrag aan BPM indien voor de auto niet eerder BPM ter zake van de registratie van die auto in het Nederlands kentekenregister is betaald.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:359
Toegevoegd14-11-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 16-11-2017 / 16/86, 16/87 en 16/88
InhoudsindicatieAccountantstuchtrecht: ontvankelijkheid van de klacht gelet op de driejaarstermijn, geen misbruik van klachtrecht, geen schending van de goede procesorde vanwege gelijktijdige behandeling zonder voeging, schending van het conceptueel raamwerk ten aanzien van de onafhankelijkheid van de accountant, schending van de meldingsplicht ex artikel 30 Wta, onvoldoende aanwijzingen voor oordeel dat de accountant van de fraude heeft geweten of deze heeft vermoed maar bewust heeft weggekeken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:360
Toegevoegd14-11-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 16-11-2017 / 16/89
InhoudsindicatieAccountantstuchtrecht: ontvankelijkheid van de klacht gelet op de driejaarstermijn, voortzetting van klacht om redenen aan het algemeen belang ontleend, geen schending van de goede procesorde vanwege gelijktijdige behandeling zonder voeging, geen 'criminal charge' in de zin van artikel 6 EVRM
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8323
Toegevoegd14-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 07-11-2017 / 13-707013-15 + 13/669084-15
InhoudsindicatieVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan meerdere feiten en vertoont hierbij agressief gedrag. De alcoholproblematiek moet worden behandeld. Gevangenisstraf van drie maanden waarvan twee voorwaardelijk (proeftijd drie jaren) met bijzondere voorwaarden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3934
Toegevoegd14-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-11-2017 / 14/6578 WAO
InhoudsindicatieIntrekking beroep nadat Uwv gewijzigd besluit heeft genomen. Afwijzing verzoek om veroordeling tot vergoeding van wettelijke rente en immateriŽle schadevergoeding. Proceskostenveroordeling. Toekenning schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3938
Toegevoegd14-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-11-2017 / 16/4829 AWBZ
InhoudsindicatieVaststelling en terugvordering pgb. Niet voldaan aan de verplichtingen van artikel 2.6.9 van de Rsa. Evenredige belangenafweging. Door appellant zijn geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan het Zorgkantoor niet in redelijkheid tot terugvordering heeft kunnen overgaan.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3939
Toegevoegd14-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-11-2017 / 16/7149 WIA
InhoudsindicatieBeŽindiging WGA-vervolguitkering terecht, maar per andere datum. Geen twijfel aan de juistheid van het medisch oordeel. Geen aanknopingspunten dat appellante de voor haar geselecteerde functies niet kan vervullen. Intrekking van een recht op uitkering kan niet eerder plaatsvinden dan zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar is bekendgemaakt. In het geval van appellante betekent dit, naar tussen partijen niet in geschil is, dat de intrekking van de WGA-vervolguitkering eerst kan plaatsvinden met ingang van 15 maart 2016, zijnde zes weken nadat het besluit van 1 februari 2016 aan appellante bekend is gemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8315
Toegevoegd14-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 19-10-2017 / 13-659348-15
InhoudsindicatieFeitelijike aanranding van de eerbaarheid. Geldboete, gelet op de specifieke omstandigheden van het geval.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8317
Toegevoegd14-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 19-10-2017 / 13-659266-16
InhoudsindicatieOntucht met 14-jarige. Zeer strafwaardig gedrag, maar gelet op de specifieke omstandigheden van het geval is een gevangenisstraf van 182 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, en een taakstraf van 240 uren passend.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3941
Toegevoegd14-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-11-2017 / 15/1135 WAO
InhoudsindicatieTer uitvoering van de tussenuitspraak (ECLI:NL:CRVB:2016:2940) heeft het Uwv een nadere motivering van het bestreden besluit gegeven en daarmee het motiveringsgebrek hersteld. De FML is aangepast op de aspecten lopen en traplopen. Uitgaande van de nieuwe FML heeft de arbeidsdeskundige de geselecteerde functies opnieuw tegen het licht gehouden en geconcludeerd dat de functie productiemedewerker komt te vervallen. Appellant wordt echter nog wel geschikt geacht voor de resterende in het rapport van de arbeidsdeskundige (reserve)functies. De arbeidsdeskundige heeft de mate van arbeidsongeschiktheid opnieuw berekend en geconcludeerd dat deze (ongewijzigd) op 45 tot 55% dient te worden bepaald. Vernietiging bestreden besluit met in standlating rechtsgevolgen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3943
Toegevoegd14-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-11-2017 / 16/811 ZW
InhoudsindicatieBeŽindiging ZW-uitkering terecht. Toetsing conform arrest Koroec. Zorgvuldigheid van de besluitvorming. Equality of arms. Inhoudelijke beoordeling. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8320
Toegevoegd14-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 07-11-2017 / 13-702722-16 + 13/706622-17
InhoudsindicatieMeerdere diefstallen en een vernieling. Verdachte kampt met een zware GHB-verslaving en lijkt telkens onder invloed te zijn geweest van GHB. Een taakstraf/voorwaardelijke straf is gelet op zijn verleden niet aan de orde. Gevangenisstraf van drie maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3944
Toegevoegd14-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-11-2017 / 16/5487 AWBZ
InhoudsindicatieVaststelling en terugvordering pgb. Niet voldaan aan de verplichtingen van artikel 2.6.9, eerste lid, van de Rsa, zodat het Zorgkantoor op grond van artikel 4:46, tweede lid, aanhef en onder b, van de Awb bevoegd was het pgb van appellante lager vast te stellen dan het bij de verlening bepaalde bedrag. Evenredige belangenafweging. Het Zorgkantoor heeft met de brief van 1 mei 2014 een buitenwettelijke beslissing heeft genomen en het bestreden besluit wordt in zoverre geacht wordt deel uit te maken van het vaststellingsbesluit van 27 juni 2014. De rechtbank heeft dit niet onderkend. Omwille van de duidelijkheid zal de Raad de gehele aangevallen uitspraak vernietigen. Beroep wordt ongegrond verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3947
Toegevoegd14-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-11-2017 / 17/3358 AW
Inhoudsindicatie1) Disciplinaire straf van ontslag terecht. Toerekenbaar plichtsverzuim bestaande uit vergaand grensoverschrijdend gedrag en benadelen gemeente door voor zijn schoonfamilie een groot aantal ordners met archiefdocumenten door een van zijn medewerkers te laten digitaliseren. 2) Verhaal geleden schade. Niet onredelijk dat het college gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid om deze schade op appellant te verhalen. Gesteld noch gebleken is dat de berekening van het schadebedrag niet juist is. 3) Weigering uitbetalen niet genoten compensatie-uren. Geen grondslag voor uitbetaling van niet genoten ADV-uren bij het einde van het dienstverband. Het college heeft dan ook terecht besloten om geen ADV-uren uit te betalen bij de eindafrekening.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3948
Toegevoegd14-11-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-11-2017 / 17/5565 AW
InhoudsindicatieHet bestuur heeft op goede gronden bepaald dat appellant zal rouleren naar een ander team. Terughoudende toetsing. Roulatiebeleid. Beroep op het vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel faalt. Niet gezegd kan worden dat het bestuur niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het genomen besluit.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:9517
Toegevoegd14-11-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 15-11-2017 / C/15/230206 / HA ZA 15-534
InhoudsindicatieKort geding vonnis heeft geen gezag van gewijsde. Onvoldoende gesteld om bestaan van leningovereenkomsten aan te nemen. Vordering in conventie afgewezen. In reconventie worden vorderingen op grond van (im)materiŽle schadevergoeding afgewezen omdat die schade en het causaal verband met het gestelde onrechtmatig handelen onvoldoende is geconcretiseerd. Vordering staken onrechtmatige uitlatingen eveneens afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5832
Toegevoegd14-11-2017
TitelRechtbank Gelderland, 14-11-2017 / AWB - 16 _ 1014, 16_1018, 16_1020, 16_1022, 16_1025, 16_1027 en 16_1029
InhoudsindicatieEiseres was sinds 7 mei 2000 gerechtigd tot een Zwitserse bankrekening. Zij is hiervan op 25 november 2011 door de bank op de hoogte gesteld. Op 12 mei 2014 is zij ingekeerd. Verweerder heeft navorderingsaanslagen opgelegd over de jaren 2002 tot en met 2008. De rechtbank is van oordeel dat voor de toepassing van artikel 16, vierde lid, van de AWR de intentie van eiseres het Zwitserse vermogen niet buiten het zicht van de Nederlandse belastingheffing te houden niet van belang is. Doorslaggevend is dat het vermogen in het buitenland werd gehouden en aan het zicht van verweerder werd onttrokken. Voor de door eiseres bepleite subjectivering biedt artikel 16, vierde lid, van de AWR geen ruimte.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5834
Toegevoegd14-11-2017
TitelRechtbank Gelderland, 14-11-2017 / AWB - 16 _ 5863
InhoudsindicatieVerhuurderheffing. Formeel belastingrecht. Informatiebeschikking. In hoeverre is de informatiebeschikking rechtsgeldig opgelegd? Verweerder heeft eiser een informatiebeschikking opgelegd (art. 52a AWR). Eiser is van mening dat onduidelijk is welke informatie hij had moeten verschaffen en als dat al duidelijk was dat hij die informatie reeds heeft verschaft. Zodoende had er geen informatiebeschikking opgelegd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat verweerder diverse malen voldoende duidelijk heeft aangegeven welke informatie nog ontbrak en dat eiser deze informatie niet heeft verstrekt. Beroep ongegrond. Informatiebeschikking terecht opgelegd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4216
Toegevoegd14-11-2017
TitelRechtbank Overijssel, 14-11-2017 / ak_zwo_17_1513
InhoudsindicatieOmgevingsvergunning verleend voor rustpunt en geven van 24 workshops in Giethoorn; niet is gebleken dat belangen van omwonenden onevenredig worden geschaad;beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8331
Toegevoegd14-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 10-11-2017 / 6104300 CV EXPL 17-14731
InhoudsindicatieBeding op de grijze lijst. Mijndomein.nl heeft zonder goede reden een extra drempel opgeworpen voor de opzegging van een abonnement. Dit levert een onredelijk bezwarend beding op.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8330
Toegevoegd14-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 10-11-2017 / 5733489 CV EXPL 17-4494
InhoudsindicatieHuurzaak. Vaststelling redelijkheid initiŽle huurprijs zelfstandige woonruimte. Indien de woning nog geen WOZ-waarde bij beschikking is vastgesteld mag bij de berekening van de WOZ-waarde geen waarde worden gehecht aan een taxatierapport met daarin een geschatte waarde. Als uitgangspunt geldt dan de wettelijk vastgestelde minimum WOZ-waarde. Overeengekomen huurprijs niet redelijk en opnieuw vastgesteld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8339
Toegevoegd14-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 25-10-2017 / C/13/618649 / HA ZA 16-1155
InhoudsindicatieVorderingen zijn verjaard. Artikel 3:316 lid 2 BW is van toepassing.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8327
Toegevoegd14-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 15-11-2017 / 13/701910-17 (Promis)
InhoudsindicatieEen 40-jarige man is veroordeeld tot een voorwaardelijk gevangenisstraf van 2 maanden en een taakstraf van 180 uur omdat hij de baas van een brommerzaak zwaar heeft mishandeld.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8321
Toegevoegd14-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 15-11-2017 / 13/728058-17
InhoudsindicatieEen 23-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voor wapenbezit en bedreiging van een politieagent.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4851
Toegevoegd14-11-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-11-2017 / 16/00153
InhoudsindicatieToeristenbelasting. Exploitatie minicamping door BV waarvan belanghebbende bestuurder is. Belanghebbende verricht werkzaamheden voor BV waarvoor zij vergoeding ontvangt. Het Hof beslist dat BV de belastingplichtige is voor de toeristenbelasting. Er is geen sprake van een schijnhandeling en geen sprake van fraus legis. Ter zake van de vakantiewoningen maakt belanghebbende niet aannemelijk dat deze door de BV worden geŽxploiteerd: belanghebbende is belastingplichtige. Geen schending van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8862
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 14-11-2017 / 10/766014-16
InhoudsindicatieSchipper binnenvaarttanker schuldig aan aanvaring met dodelijke afloop.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8870
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 25-10-2017 / 10/960004-16
InhoudsindicatieHoewel de rechtbank van oordeel is dat het niet erg aannemelijk is dat de verdachte naar SyriŽ is afgereisd om dadels uit te delen aan vluchtelingen, zoals hij zelf tegenover de politie heeft verklaard, is het enkele bewijs dat de verdachte in 2013 (derhalve vůůr het uitroepen van het kalifaat op 30 juni 2014) naar SyriŽ is afgereisd onvoldoende om te bewijzen dat hij heeft deelgenomen aan de gewapende Jihadistische strijd. De in het dossier opgenomen bewijsmiddelen leiden overigens niet tot het bewijs dat de verdachte heeft deelgenomen aan een trainingskamp bij een terroristische organisatie. Volgt vrijspraak.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4623
Toegevoegd13-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-11-2017 / 23-003784-16
InhoudsindicatieVrijspraak beschadiging. De aangeefster heeft verklaard dat de door de verdachte bestuurde auto haar auto raakte waarbij de (buiten)spiegel van de door haar bestuurde auto alleen een stukje was omgeklapt, maar dat er geen echte schade was.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13054
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 15-11-2017 / C/09/523282 / HA ZA 16-1380
InhoudsindicatieTussenvonnis. Verkoop woning deelgenoten. Over en weer betaalde woonlasten. Gebruiksvergoeding. Beroep op verjaring.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13098
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 15-11-2017 / C-09-516002-HA ZA 16-914
InhoudsindicatieOverheidsaansprakelijkheid. Letselschade. Na arrestatie en tijdens verblijf in Penitentiaire Inrichting is een forse splinter operatief verwijderd uit de linkeroogkas van eiser. Disproportioneel geweld door arrestatieteam bij aanhouding? Schending zorgplicht medische dienst Penitentiaire Inrichting? Eiser verwijt de Nationale Politie dat bij aanhouding een splinter door de oogbol heen in de weke delen van zijn oogkas terecht is gekomen doordat lid van het arrestatieteam langdurig - een of meerdere minuten - en hard zijn knie op het hoofd van eiser heeft gezet en in zijn oogkas heeft gedrukt. Eiser verwijt de Staat te lang te hebben gewacht met een adequate medische behandeling en hem in zijn cel intraveneus antibiotica te hebben toegediend. Afwijzing vorderingen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:6011
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 09-11-2017 / 01/865137-16
InhoudsindicatiePoging doodslag door steken met een mes in boven- en onderlichaam van echtgenote (voorwaardelijk opzet). Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en met bijzondere voorwaarden, waaronder een ambulante behandeling. De rechtbank legt geen TBS-maatregel op. De vordering vh OM was: gevangenisstraf van 3 jaren en TBS met dwangverpleging. Verweren noodweerexces en putatief noodweerexces worden verworpen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4624
Toegevoegd13-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-06-2017 / 23-000987-16
InhoudsindicatieMishandeling. Bewijsverweer vanwege wisselende verklaringen aangeefster verworpen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4625
Toegevoegd13-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-06-2017 / 23-000219-16
InhoudsindicatieWederrechtelijke vrijheidsberoving. Voldaan aan bewijsminimum. De camerabeelden van de supermarkt waaruit blijkt dat de verdachte heel dicht naast de aangever bleef lopen, geeft voldoende steunbewijs voor de aangifte. Vrijspraak bedreiging, nu daarvoor ni
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:10920
Toegevoegd10-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 10-11-2017 / AWB - 16 _ 2749
InhoudsindicatieTrefwoorden: artikel 13b Opiumwet, procesbelang, schadevergoeding. Gelet op in bezwaar verkregen informatie van eisers huisarts dat hij inmiddels medicinale hennep krijgt voorgeschreven, heeft verweerder bij het in beroep bestreden besluit de last tot sluiting omgezet in een last onder dwangsom. Eiser had daarvůůr de huur al opgezegd en is kort na het besluit verhuisd. De rechtbank stelt vast dat eiser de last niet meer kan overtreden en oordeelt dat hij in zoverre geen procesbelang (meer) heeft bij beoordeling van de rechtmatigheid van aan hem opgelegde de last onder dwangsom. Er is wel procesbelang bij de beoordeling of verweerder de proceskosten in bezwaar terecht heeft afgewezen. Omdat geen sprake is van een herroeping wegens een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid, verklaart de rechtbank het beroep ongegrond. Het verzoek om schadevergoeding wijst de rechtbank af omdat het primaire besluit en de daaraan voorafgegane voorbereidingshandelingen, waaraan eiser de gestelde schade relateert, niet voor onrechtmatig worden gehouden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13035
Toegevoegd10-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 10-11-2017 / C-09-540847-KG ZA 17-1319
InhoudsindicatieKort geding. Terechte onmiddellijke beŽindiging bemiddelingsovereenkomst ter zake van de totstandkoming van energiecontracten. Dringende reden ex art. 7:439 BW.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13036
Toegevoegd10-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 10-11-2017 / C-09-539500-KG ZA 17-1229
InhoudsindicatieKort geding. Afwijzing vordering verbod tenuitvoerlegging strafvonnis.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9824
Toegevoegd10-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-10-2017 / 200.215.842
InhoudsindicatieWwz zaak Hoger beroep tegen ontbinding arbeidsovereenkomst
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8844
Toegevoegd10-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 14-11-2017 / ROT 17/456
InhoudsindicatieHerplaatsing van eiser in het kader van de reorganisatie Politiewet 2012 als bedoeld in artikel 55ia, eerste lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en artikel 1, aanhef en onder p van de Regeling landelijk sociaal statuut politie (LSS). Geen functievolger, terecht aangewezen als herplaatsing kandidaat. De rechtbank acht aannemelijk, op basis van het door verweerder overgelegde bezettingsoverzicht en een selectie van het formatieplan, dat op het moment van de nulmeting op 30 juni 2016 geen formatieve ruimte beschikbaar was voor de door eiser gewenste functie. Dat de feitelijke situatie anders was omdat de betreffende medewerker in de praktijk elders werkzaam was, kan hieraan niet af doen. Leidend bij het vaststellen van de formatieve ruimte is immers de op het moment van de nulmeting geldende formele formatie. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8845
Toegevoegd10-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 14-11-2017 / ROT 17/1689
InhoudsindicatieVerzoek van eiser tot plaatsing in de functie Operationeel Expert Meldkamer is afgewezen. Beroep op Notitie tijdelijke tewerkstellingen in fase 2 (NTT). Eiser voldoet niet aan de niveaubepalende elementen van de functie Operationeel Expert Meldkamer. De taken die eiser beschrijft zijn werkzaamheden die horen bij de functie van Senior Meldkamer. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8846
Toegevoegd10-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 14-11-2017 / ROT 17/1952
InhoudsindicatiePlaatsing als functievolger in de functie Generalist Beveiliging. NTT: voldoet niet aan onafgebroken periode van drie jaar en voldoet niet aan de niveaubepalende elementen van de functie van Senior GGP, Beredenen. Voorts heeft verweerder zich naar het oordeel van de rechtbank in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat horizontale plaatsing in de functie van de derde voorkeur van eiseres niet leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard als bedoeld in artikel 55v Barp. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8847
Toegevoegd10-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 14-11-2017 / ROT 17/572
InhoudsindicatiePlaatsing als functievolger in de functie Medewerker Huisvesting, Service en Middelen C. Matching gepasseerd station, gestelde scheefgroei hiŽrarchie geen reden toepassing hardheidsclausule. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8848
Toegevoegd10-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 14-11-2017 / ROT 17/459
InhoudsindicatieGeplaatst als functievolger in de functie Senior Beveiliging. Dat eiser naar zijn zeggen al meer dan dertien jaren de werkzaamheden verricht behorende bij de functie van Operationeel Expert Beveiliging brengt niet zonder meer met zich dat eiser zich met vrucht op de hardheidsclausule kan beroepen. De matching was onderwerp van een afzonderlijke procedure waarin voor eiser rechtsmiddelen open stonden. Het resultaat daarvan is in het kader van de onderhavige plaatsing een gegeven. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de enkele onvrede van eiser met deze matching verweerder in het kader van deze procedure dan ook niet hoefde te leiden tot het aannemen van een onbillijkheid van overwegende aard als bedoeld in artikel 55v Barp. Het beroep is ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8849
Toegevoegd10-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 14-11-2017 / ROT 17/582
InhoudsindicatieAls functievolger geplaatst in de functie Operationeel Expert GGP. Matching is een gepasseerd station. Indien in de eenheid behoefte bestaat aan een Teamchef B dan kan dat in fase 2 worden bezien. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8851
Toegevoegd10-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 14-11-2017 / ROT 17/954
InhoudsindicatieGeplaatst als functievolger in de functie Bedrijfsvoeringspecialist A. Keuze van verweerder voor Generieke Beleidsondersteuning als taakgebied waarin de werkzaamheden aan eiser zijn opgedragen niet onhoudbaar. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:3223
Toegevoegd10-11-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 07-11-2017 / BK-17/00299, BK-17/00300, BK-17/00301
InhoudsindicatieIn geschil is of de Inspecteur de onder 3.8 en 3.9 vermelde correcties terecht heeft aangebracht, meer in het bijzonder is in geschil: of inzake de navorderingsaanslagen over de jaren 2012 en 2013 is voldaan aan het ingevolge artikel 16 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) geldende vereiste van het nieuwe feit; en bij ontkennende beantwoording van deze vraag of belanghebbende te kwader trouw is ter zake van het feit op grond waarvan de navorderingsaanslagen zijn opgelegd; of belanghebbende voor de jaren 2012 tot en met 2014 niet de vereiste aangifte heeft gedaan en de bewijslast dient te worden omgekeerd, alsmede, in het geval deze vragen bevestigend worden beantwoord, of de Inspecteur de belastbare inkomens voor deze jaren in redelijkheid heeft geschat; en of aan belanghebbende voor de jaren 2012 en 2013 terecht vergrijpboetes zijn opgelegd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:7245
Toegevoegd10-11-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 02-11-2017 / AWB 17_3430
InhoudsindicatieBRE 17/3430 WABO A
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8236
Toegevoegd10-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 15-11-2017 / C/13/614686 / FA RK 16-6051
Inhoudsindicatieonderwerp: verknochtheid bij gouden sieraden verkregen voor het huwelijk en verknochtheid van DUO-schuld
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4587
Toegevoegd10-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-11-2017 / 200.198.431/01
InhoudsindicatieVerzekeringsrecht. Procedure na verwijzing door de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:336). Verzwijging. Beroep op art. 251 K (oud). Gevolgen van het beroep op verzwijging worden bepaald door art. 7:929 en 7:930 BW. Opzegging door andere verzekeraar niet gemeld. Vragenlijst-jurisprudentie. Verzekeraar kan zich niet beroepen op feiten waarnaar niet is gevraagd, tenzij opzet tot misleiding (art. 7:928 lid 6 BW). Toelating van verzekeraar tot bewijs van opzet. Als opzet wordt bewezen, moet na tegenbewijslevering door de verzekerde worden beoordeeld of de verzekeraar, als redelijk handelend verzekeraar, de verzekering niet had gesloten als de verzwegen feiten wel waren medegedeeld. Maatstaf redelijk handelend verzekeraar.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4841
Toegevoegd10-11-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-11-2017 / 16/00256
InhoudsindicatieBelanghebbende is als beroepsmilitair/luchtverkeersleider door de Bundeswehr gedetacheerd bij de F in G. Belanghebbende woont in Nederland, maar is sociaal verzekerd in Duitsland. Hij is vrijgesteld van de Duitse Rentenversicherung. Met zijn tewerkstelling bij F was belanghebbende echter ingevolge het Soldatenversorgungsgesetz, ter voorkoming van verlies van pensioenrechten, gehouden een Versorgungszuslag te betalen aan het Duitse Ministerie van Defensie. Op 1 april 2014 is belanghebbende met pensioen gegaan en ontvangt hij een zogenoemd Versorgungsbezug. In 2011 heeft belanghebbende 11.107 aan Versorgungszuslag betaald aan het Duitse Ministerie van Defensie. F heeft aan belanghebbende bruto 5.496,29 betaald als werkgeversbijdrage in deze Zuslag. In geschil is of belanghebbende de betaalde Zuslag in mindering mag brengen op zijn belastbaar inkomen uit werk en woning over 2011. Het Hof beantwoordt deze vraag positief. De wettelijke regeling op grond waarvan de Versorgungszuslag wordt betaald komt zozeer overeen met de Rentenversicherung dat de inspecteur is gehouden aan belanghebbende een faciliteit te verlenen die hetzelfde resultaat geeft als de regeling die in het Besluit van de Staatssecretaris van FinanciŽn van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M, is getroffen voor de Rentenversicherung. Hetzelfde resultaat wordt bereikt door belanghebbende toe te staan dat hij de betaalde Versorgungszuslag als negatief loon in mindering kan brengen op zijn belastbaar inkomen uit werk en woning over 2011.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4837
Toegevoegd10-11-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-11-2017 / 15/00968-GHK tot en met 15/00997-GHK
InhoudsindicatieArt. 8:42 Awb. Art. 8.29 Awb. Het is aan de geheimhoudingskamer om te beoordelen of een stuk op de zaak betrekking heeft. De geheimhoudingskamer oordeelt dat een verslaglegging van de werkzaamheden van de Inspecteur een op de zaak betrekking hebbende stuk is. Anders dan belanghebbende wil moet dit stuk tot de gedingstukken worden gerekend. Het verzoek om geheimhouding van namen van natuurlijke personen en bedrijfsnamen worden grotendeels gehonoreerd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4838
Toegevoegd10-11-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-11-2017 / 16/00063-GHK
InhoudsindicatieArt. 8:42 Awb. Art. 8:29 Awb. Art. 365, vijfde lid Wetboek van Strafvordering. Beslissing geheimhoudingskamer na HR 15 januari 2016, nr. 14/02925, ECLI:NL:HR:2016:39. Het is aan de geheimhoudingskamer om te beoordelen of een stuk op de zaak betrekking heeft. - Een zogenoemd pre-weegdocument van de FIOD en het Openbaar Ministerie, dat is gebruikt voor de aanmelding c.q. voordracht van deze zaak voor een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD en dat de casusbeschrijving bevat, is een op de zaak betrekking hebbend stuk. Er is geen gewichtige reden voor geheimhouding (anders: HR (strafkamer) 16 juni 2009, 08/04027, ECLI:NL:HR:2009:BI1430). - De door de Ontvanger aangevoerde reden dat de stukken normaliter niet worden verstrekt is geen gewichtige reden. - Aan het recht van belanghebbende op kennisneming van alle op de zaak betrekking hebbende stukken in ongeschoonde vorm kan door de Ontvanger geen afbreuk worden gedaan door stukken van het etiket intern te (laten) voorzien. Het verzoek om geheimhouding wordt afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4839
Toegevoegd10-11-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-11-2017 / 16/00065-GHK
InhoudsindicatieArt. 8:42 Awb. Art. 8:29 Awb. Art. 365, vijfde lid Wetboek van Strafvordering. Beslissing geheimhoudingskamer na HR 15 januari 2016, nr. 14/03387, ECLI:NL:HR:2016:42. Het is aan de geheimhoudingskamer om te beoordelen of een stuk op de zaak betrekking heeft. - Een zogenoemd pre-weegdocument van de FIOD en het Openbaar Ministerie, dat is gebruikt voor de aanmelding c.q. voordracht van deze zaak voor een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD en dat de casusbeschrijving bevat, is een op de zaak betrekking hebbend stuk. Er is geen gewichtige reden voor geheimhouding (anders: HR (strafkamer) 16 juni 2009, 08/04027, ECLI:NL:HR:2009:BI1430). - De door de Ontvanger aangevoerde reden dat de stukken normaliter niet worden verstrekt is geen gewichtige reden. - Aan het recht van belanghebbende op kennisneming van alle op de zaak betrekking hebbende stukken in ongeschoonde vorm kan door de Ontvanger geen afbreuk worden gedaan door stukken van het etiket intern te (laten) voorzien. Het verzoek om geheimhouding wordt afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5637
Toegevoegd09-11-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 02-11-2017 / UTR 15/5377
InhoudsindicatieOmgevingsvergunning voor wijzigen van profiel van weg. Betreft einduitspraak, waarin verweerder het geconstateerde gebrek heeft hersteld door nieuw besluit te nemen, waarbij met toepassing van artikel 2.1, aanhef en onder b. en c. van de Wabo een omgevingsvergunning is verleend voor wijzigen van profiel. Rechtbank is van oordeel dat verweerder in redelijkheid van zijn bevoegdheid tot afwijking van het bestemmingsplan gebruik heeft kunnen maken.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5636
Toegevoegd09-11-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 01-11-2017 / UTR 16/4172
InhoudsindicatieBouwleges voor in behandeling nemen van aanvraag om omgevingsvergunning.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5638
Toegevoegd09-11-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 06-11-2017 / AWB - 16 _ 5844
InhoudsindicatieTrefwoorden: ziekengeldsanctie Wetsartikelen: 25, 26 en 65 Wet WIA Samenvatting: Ziekengeldsanctie opgelegd aan werkgever-eigen risicodrager. Wijziging spoor 1 in spoor 2. Onderzoek herplaatsingsmogelijkheden binnen eigen organisatie niet onder spoor 2.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5760
Toegevoegd09-11-2017
TitelRechtbank Gelderland, 07-11-2017 / AWB - 17 _ 3122
InhoudsindicatieOmgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en beperkte milieutoets (OBM) voor een biologische legkippenhouderij in een waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied (artikel 2.1, eerst lid, onder a en i, Wabo). Verweerder heeft de omgevingsvergunning ten onrechte geweigerd wegens strijd met artikel 2.6.1.1 van de Omgevingsverordening van de provincie Gelderland. Dit artikel betreft geen regel als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, van de Wro, maar een instructieregel voor de gemeenteraad als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, Wro. Het niet implementeren van deze instructieregel maakt anders dan de toelichting bij de omgevingsverordening stelt - niet dat deze instructieregel rechtstreekse werking heeft. Verweerder heeft de aanvraag daarom ten onrechte op grond van artikel 2.10, eerste lid, onder c, Wabo aan dit artikel getoetst. Verweerder heeft zich gelet op de ligging in een waterwingebied op het standpunt kunnen stellen dat een milieueffectrapportage (mer) is vereist. Verweerder heeft echter ten onrechte aanvrager niet in de gelegenheid gesteld om de aanvraag met een mer aan te vullen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8801
Toegevoegd09-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 16-11-2017 / ROT 16/8187
InhoudsindicatieAan een door de producent van een type spoorvoertuig aangevraagde vergunning voor indienststelling, zijn door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de door de aanvrager voorgestelde voorwaarden verbonden. Een van de houders van spoorvoertuigen van dat type, komt op tegen een van die voorwaarden. Die voorwaarde houdt, kort gezegd, in dat de vergunning vervalt als de planning van de uitrol van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS wijzigt en er na die wijziging niet binnen zes maanden overeenstemming is tussen de producent en de Inspectie Leefomgeving en Transport over bepaalde geconstateerde tekortkomingen in het ERTMS-systeem dat in de trein is ingebouwd. Omdat inmiddels is gebleken dat de uitrol van ERTMS zeker niet vůůr het einde van de looptijd van de vergunning zal beginnen en de geconstateerde tekortkomingen dan naar verwachting al zijn opgelost, dient de voorwaarde geen enkel doel maar roept zij wel rechtsonzekerheid in het leven. De staatssecretaris heeft die voorwaarde daarom ten onrechte gehandhaafd. De rechtbank herroept de voorwaarde en laat de vergunning voor het overige in stand.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4574
Toegevoegd09-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-11-2017 / 15/860049-17
Inhoudsindicatieafwijzing van het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis van de verdachte.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4559
Toegevoegd09-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-06-2017 / 23-003918-16
Inhoudsindicatierechtmatigheid doorzoeking portemonnee insluitingsfouillering
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4560
Toegevoegd09-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-06-2017 / 23-003584-16
Inhoudsindicatievrijspraak bedreiging vanwege discrepantie verklaringen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5642
Toegevoegd09-11-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 27-10-2017 / UTR 17/962
InhoudsindicatieTrefwoorden: bedrijfsparkeerplaats; definitie perceel; Wetsartikelen: artikel 1 onder 29, Parkeerverordening 2016-II gemeente Amersfoort; artikel 5 lid 7 Besluit Uitgifte Parkeervergunning 2016 Samenvatting: De rechtbank stelt vast dat voor de vraag of sprake is van een parkeerplaats op eigen terrein voor de Parkeerverordening 2016-II en het Besluit, het perceel uitgangspunt is. Eiseres heeft naar voren gebracht dat [straatnaam] nr. [nummeraanduiding] en nr. [nummeraanduiding] gescheiden percelen zijn en dat het perceel [adres] pas in 2012 is aangekocht door de huidige eigenaar. Voor de vraag of eiseres als aanvrager kan beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein is dus bepalend of vůůr de aankoop in 2012 op het perceel [adres] een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig was. Uit de onderzoeksgegevens die verweerder heeft overgelegd, waaronder de (lucht)fotos van de percelen uit 2012, blijkt echter niet dat de eigenaar van het perceel [adres] ook vůůr 2012 beschikte of aanspraak kon maken op de parkeerplaats van [adres]. De rechtbank concludeert daarom dat verweerder zijn standpunt dat eiseres kan beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein onvoldoende heeft onderbouwd. In het geval dat [adres] en [adres] historisch gezien altijd ťťn perceel zijn geweest kan dat anders zijn. Verweerder heeft dat echter niet kunnen aantonen. Beroep gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4561
Toegevoegd09-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-06-2017 / 23-004519-16
Inhoudsindicatieleksteken autobanden
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4563
Toegevoegd09-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-06-2017 / 23-004734-16
InhoudsindicatiePoging inbraak
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4564
Toegevoegd09-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-06-2017 / 23-002830-15
Inhoudsindicatieopzetheling Ipad
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4567
Toegevoegd09-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-06-2017 / 23-000369-17
InhoudsindicatieInvoer cocaÔne. Het hof merkt op dat met betrekking tot Opiumwetdelicten vaak in tenlasteleggingen voorkomende passages als zijnde een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I/II moeten worden beschouwd als een louter kwalificatieve zinsnede die geen deel uitmaakt van de feitsomschrijving, zodat de bewijsvraag daarop geen betrekking heeft
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4573
Toegevoegd09-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-11-2017 / 15/860048-17
InhoudsindicatieAfwijzing van het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis van de verdachte.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4580
Toegevoegd09-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-11-2017 / 23-003419-17
InhoudsindicatieOpheffing van de schorsing van de vh na veroordelend vonnis gerechtvaardigd, gelet op de ernst van de feiten en gronden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4583
Toegevoegd09-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-06-2017 / 23-004549-16
InhoudsindicatieVrijspraak poging gewapende overval.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8222
Toegevoegd09-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 13-11-2017 / NL17.11436
InhoudsindicatieEen Congolese man heeft niet aannemelijk kunnen maken dat hij bij terugkeer in Congo risico loopt te worden onderworpen aan folteringen of aan andere onmenselijke of vernederende behandelingen (artikel 3 van het EVRM). De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft daarom terecht geweigerd hem een asielvergunning te verlenen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8219
Toegevoegd09-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 13-11-2017 / AWB - 17 _ 4127
InhoudsindicatieHet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mocht een horecagelegenheid een boete van 8.000,-- euro opleggen omdat er een illegale schoonmaker aan het werk was. Inspecteurs van de minister hadden een vreemdeling zonder verblijfs- en tewerkstellingsvergunning in het cafť-restaurant aangetroffen die daar schoonmaakwerkzaamheden verrichte.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8208
Toegevoegd09-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 09-11-2017 / AMS 17/6103
InhoudsindicatieVoorlopige voorziening. Ventvergunning winterroulatie 2017/2018. Verweerder heeft geweigerd verzoeker een vergunning te verlenen, omdat verzoeker niet is verschenen op de indelingsdag en zich niet bij schriftelijke machtiging vooraf heft laten vertegenwoordigen bij het kiezen van een locatie. In dit geval oordeelt de voorzieningenrechter dat het besluit in bezwaar waarschijnlijk niet zal standhouden, omdat uit het feitelijke verloop van de gebeurtenissen blijkt dat op de indelingsdag verwachtingen zijn gewekt waaraan verweerder gehouden kan worden. Het verzoek wordt toegewezen en verweerder wordt verplicht verzoeker te behandelen als ware hij in het bezit van een vergunning winterroulatie 2017/2018.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:4249
Toegevoegd08-11-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 08-11-2017 / C/17/146304 / HA ZA 16-8
InhoudsindicatieLeidingschade. Zijn de graver en zijn opdrachtgever aansprakelijk voor schade bij graafwerkzaamheden en/of niet treffen van maatregelen na afloop? Exoneratiebeding in huurovereenkomst niet van toepassing op buitencontractuele aansprakelijkheid. Schade?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4548
Toegevoegd08-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-11-2017 / K17/230160
InhoudsindicatieBeklag tegen beslissing niet strafrechtelijk vervolgen politieambtenaren ter zake van valsheid in geschrift/meineed ongegrond, gelet op de door hen na achtervolging en schietincident op de openbare weg opgemaakte processen-verbaal van bevindingen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4549
Toegevoegd08-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 31-10-2017 / 23-000052-17
InhoudsindicatieVeroordeling bijstandsfraude. Hoofdverblijf (middelpunt van maatschappelijk leven / bestaan) van verdachte niet op het adres waar zij stond ingeschreven en haar uitkering ontving.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4553
Toegevoegd08-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-05-2017 / 23-000128-17
InhoudsindicatieBeschadiging van een auto en zware mishandeling. Vrijspraak van medeplegen bij zware mishandeling. Zwaar lichamelijk letsel nader gemotiveerd. Noodweerverweer verworpen. Als gevolg van de door de verdachte verrichte geweldplegingen heeft de aangever letsel opgelopen, namelijk twee gebroken ribben en een gekneusde linkeronderarm. De aangever is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en heeft daar een volledige nacht doorgebracht. Hij is nadien opnieuw naar het ziekenhuis geweest voor controle. Uit het wensenformulier dat de aangever op 30 maart 2017 heeft ingevuld, blijkt dat de aangever nog steeds last heeft van onder meer zijn ribben en dat hij derhalve nog niet volledig is hersteld. Op grond van de aard van het letsel, de noodzaak van medisch ingrijpen en het feit dat de aangever ruim anderhalf jaar nadat het letsel is toegebracht, nog niet volledig is hersteld, is het hof van oordeel dat sprake is van zwaar lichamelijk letsel, ook indien de ontstane maar niet ten laste gelegde nierkneuzing buiten beschouwing wordt gelaten.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4554
Toegevoegd08-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-05-2017 / 23-002653-16
InhoudsindicatieOpenlijk geweld. Nadere bewijsoverweging 'in vereniging' plegen. Het kan niet anders dan dat de verdachte deel uitmaakte van de drie personen die geweld gebruikten. Niet aannemelijk is geworden dat hij zich van die groep of van dat geweld heeft gedistanti
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4555
Toegevoegd08-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-05-2017 / 23-002025-16
InhoudsindicatieBevestiging vonnis rechtbank met nadere motivering 'poging afpersing' en nadere strafmotivering.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4556
Toegevoegd08-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-05-2017 / 23-001971-16
InhoudsindicatieVrijspraak medeplegen diefstal of oplichting. Tanken met tankpas van een ander. Nu zich in het dossier geen afbeelding of (uitgebreide) beschrijving van de gebruikte tankpas of een soortgelijke tankpas bevindt en niet kan worden vastgesteld op welke wijze en met welke informatie de verdachte precies de beschikking heeft verkregen over de tankpas, is niet vast komen te staan dat de verdachte wist dat zij onbevoegd was om de tankpas te gebruiken. Derhalve kan het - in het primair en subsidiair tenlastegelegde bedoelde - oogmerk niet worden bewezen. Naar het oordeel van het hof is daarom niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte primair en subsidiair is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4557
Toegevoegd08-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-05-2017 / 23-001974-16
InhoudsindicatieVrijspraak diefstal tankpas. Veroordeling diefstal van geldbedragen met valse sleutel. Tanken met tankpas van een ander.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4558
Toegevoegd08-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-05-2017 / 23-001928-16
InhoudsindicatieVrijspraak mishandeling. Gelet op het tegenover elkaar staan van verschillende lezingen en in aanmerking genomen dat de verklaring van de getuige op belangrijke onderdelen afwijkt van die van de aangeefster, acht het hof niet wettig en overtuigend bewezen
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:7201
Toegevoegd08-11-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 01-11-2017 / AWB 17_2390
InhoudsindicatieGEMWT
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:8178
Toegevoegd08-11-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 15-11-2017 / C/13/609442 / HA ZA 16-562
InhoudsindicatieRenteswap. Maatwerkproduct (FX Linked Structured Swap). Beroep op dwaling verjaard. Geen schending klachtplicht. Schending zorgplicht: geen passend product.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9710
Toegevoegd08-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-11-2017 / 17/00332
InhoudsindicatieOmzetbelasting. Woningstichting. Verhuur appartement en parkeerplaats. Een of meer prestaties? Vertrouwensbeginsel. Verzuimboete.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9719
Toegevoegd08-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-11-2017 / 16/00291 en 16/00292
InhoudsindicatieMRB. Verrekening van mrb-schuld?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9711
Toegevoegd08-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-11-2017 / 15/00714 t/m 15/00718
InhoudsindicatieIB/PVV. Advocaat. Navordering. Omkering en verzwaring bewijslast. Vereiste aangiften. Redelijke schatting.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9713
Toegevoegd08-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-11-2017 / 16/01081 t/m 16/01083
InhoudsindicatieAWB. Uitspraak op verzet. Griffierecht. Verzoek uitstel van betaling.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9736
Toegevoegd08-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-11-2017 / 16/00945 en 16/00946
InhoudsindicatieIB/PVV. Vermogensetikettering. Vordering uit geldlening. Freelance cameraman. Onzakelijke tbs-lening? Rente lopend jaar.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9737
Toegevoegd08-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-11-2017 / 16/01339
InhoudsindicatieIB/PVV. Aftrek zorgkosten. Diverse posten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5587
Toegevoegd07-11-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 27-10-2017 / UTR 17/1757
InhoudsindicatieOmgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een appartementencomplex met 39 zorgwoningen. De beroepsgronden gaan over de behoefte aan zorgwoningen, verkeerstoename, luchtkwaliteit, situering en hoogte van het gebouw en de aantasting woon- en leefklimaat. De rechtbank heeft geen aanleiding gevonden om te oordelen dat de afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van het voorziene appartementencomplex in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4535
Toegevoegd07-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-09-2017 / 23-004493-16
Inhoudsindicatieherkenning verbalisant voldoende betrouwbaar
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4540
Toegevoegd07-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 11-09-2017 / 23-001637-17
Inhoudsindicatieopzet invoeren cocaine
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4541
Toegevoegd07-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 11-09-2017 / 23-000545-17
Inhoudsindicatievrijspraak opzettelijk inrijden op aangever
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9640
Toegevoegd07-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-11-2017 / 16/01187
InhoudsindicatieIB/PVV. Middellijk lucratief belang? Aandelenbezit en aandeelhoudersovereenkomst. Negatief ROW?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9644
Toegevoegd07-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-11-2017 / 16/01162
InhoudsindicatieIB/PVV. Nakoming aansprakelijkstelling. Regresvordering op partner. Voorziening mogelijk?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4508
Toegevoegd06-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-09-2017 / 23-004762-16
InhoudsindicatieJeugdzaak. Aanrandingen van twee fietsters door scooterrijder.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4497
Toegevoegd06-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-08-2017 / 23-003842-16
Inhoudsindicatiefietsendiefstal
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4499
Toegevoegd06-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-08-2017 / 23-001032-17
Inhoudsindicatiemedeplichtigheid aan hennepteelt door ter beschikking stellen pand
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4500
Toegevoegd06-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-08-2017 / 23-003993-16
Inhoudsindicatiepoging tot zware mishandeling; met een glas tegen het gezicht slaan
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4503
Toegevoegd06-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-08-2017 / 23-000340-17
InhoudsindicatieJeugdzaak. Overtrerding Leerplichtwet 1969 (kwalificatieplicht).
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4505
Toegevoegd06-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-08-2017 / 23-003179-16
InhoudsindicatieOpzetheling van een kentekenplaat. Schuldheling van een bromfiets.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4504
Toegevoegd06-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-08-2017 / 23-000751-17
Inhoudsindicatieovertreding leerplichtwet door ouder
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4507
Toegevoegd06-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 10-08-2017 / 23-000393-17
InhoudsindicatieJeugdzaak. Verdachte niet-ontvankelijk in hoger beroep voor zover gericht tegen vrijspraak van brandstichting in eerste aanleg. In hoger beroep vrijspraak van bedreiging met brandstichting.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4509
Toegevoegd06-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-09-2017 / 23-004032-16
InhoudsindicatieJeugdzaak. Vrijspraak verbergen/aan de politie onttrekken van een voorwerp.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4516
Toegevoegd06-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-11-2017 / 23-001804-17
Inhoudsindicatiemishandeling
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:3151
Toegevoegd06-11-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 01-11-2017 / 200.204.031/01
InhoudsindicatieGeschil omtrent woonplaats en zorgregeling. Moeder ontvankelijk in haar verzoek.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1208
Toegevoegd06-11-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 29-09-2017 / 17/03582
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Verzoek gedwongen schuldregeling (art. 287a lid 1 Fw). Verklaring als bedoeld in art. 285 lid 1, onder f, Fw niet afgegeven door een in art. 48 lid 1 WCK aangewezen persoon of instantie. Redelijke wetstoepassing?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:5687
Toegevoegd03-11-2017
TitelRechtbank Gelderland, 03-11-2017 / AWB - 17 _ 1201
InhoudsindicatieArtikel 6:5 Wro. Redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4470
Toegevoegd03-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-10-2017 / 001040-17
Inhoudsindicatievordering lijfsdwang ex art. 577c Sv
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4471
Toegevoegd03-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-10-2017 / 001234-17
Inhoudsindicatievordering lijfsdwang ex art. 577c Sv
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4477
Toegevoegd03-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-06-2017 / 23-004227-16
InhoudsindicatieJeugdzaak. Overval op winkel met nepvuurwapen en gebruik van geweld.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4478
Toegevoegd03-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-06-2017 / 23-000546-17
InhoudsindicatieJeugdzaak. Verduistering in dienstbetrekking,
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4479
Toegevoegd03-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-06-2017 / 23-000019-12
InhoudsindicatieBezwaarschrift 77p. Ongegrond.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4482
Toegevoegd03-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-11-2017 / 23-004070-16
Inhoudsindicatiegemotiveerde vrijspraak van het slaan met een baksteen
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4484
Toegevoegd03-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-07-2017 / 23-002748-16
InhoudsindicatieVier gewapende overvallen. Bevestiging vonnis met uitzondering van straf en met aanvullingen. Geen toepassing minderjarigenstrafrecht (77c), ondanks andersluidend advies.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4486
Toegevoegd03-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-11-2017 / 23-000918-17
InhoudsindicatieHet hof bevestigt het vonnis met uitzondering van de strafoplegging. Voorwaardelijke straf, Het hof houdt nadrukkelijk rekening met de omstandigheden waaronder het feit is begaan.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4464
Toegevoegd02-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-10-2017 / 23-000768-17
InhoudsindicatieOpleggen ISD-maatregel. De verdachte heeft verklaard dat iemand anders zich heeft gelegitimeerd met zijn paspoort bij het aanbieden van een gestolen navigatiesysteem bij Used Products. Het hof verwerpt het verweer dat de verdachte ten tijde van het strafbare feit geen paspoort had, nu hij geen aangifte heeft gedaan van vermissing hiervan, noch op andere wijze aannemelijk is geworden dat hij geen beschikking had over zijn paspoort.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4465
Toegevoegd02-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-10-2017 / 23-001769-17
InhoudsindicatieVrijspraak van diefstal in vereniging, aangezien niet duidelijk is wat de rol en bijdrage van de verdachte zijn geweest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:10536
Toegevoegd01-11-2017
TitelRechtbank Limburg, 01-11-2017 / AWB - 17 _ 799
InhoudsindicatieBetreft verlening van een omgevingsvergunning eerste fase op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo voor het oprichten, veranderen of veranderen van de werking van een pluimveehouderij. De rechtbank volgt eiser niet in diens betoog dat verweerder voor de gebiedstypering volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van de norm voor stille landelijke gebieden uit had moeten gaan. Ten aanzien van het aspect geur is de rechtbank met verweerder van oordeel dat de uittreesnelheid van de ventilatoren (en warmtewisselaar) in de nieuwe situatie op juiste wijze met toepassing van de Gebruikershandleiding V-Stacks vergunning 2010 is berekend en dat de geurbelasting bij eisers woning binnen de geldende geurnorm blijft. Ten aanzien van het aspect volksgezondheid is de rechtbank, gelet op het ontbreken van een adequaat beoordelingsinstrumentarium voor endotoxinen, de omstandigheid dat de inrichting aan de wettelijke eisen voldoet, de emissie van fijnstof en ammoniak in de nieuwe situatie afneemt en de voorgeschreven hygiŽnemaatregelen, van oordeel dat verweerder zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat er geen grond bestond de omgevingsvergunning in verband met dit aspect te weigeren of daaraan nadere voorschriften te verbinden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4408
Toegevoegd01-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-10-2017 / 23-000139-17.a
Inhoudsindicatie-
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4405
Toegevoegd01-11-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-11-2017 / 23-003793-16
InhoudsindicatieVerduistering in dienstbetrekking door ambtenaar provincie Noord-Holland, valsheid in geschrift, het opzettelijk en wederrechtelijk veranderen van computergegevens en gewoontewitwassen. Uitleg begrip ambtenaar. BP N-O. Strafmaat.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5481
Toegevoegd31-10-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 03-11-2017 / C/16/446665 / KG ZA 17-700
InhoudsindicatieInbreuk handelsnaamrecht
RechtsgebiedCiviel recht, Intellectueel-eigendomsrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:6892
Toegevoegd30-10-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 06-10-2017 / AWB - 16 _ 8440
InhoudsindicatieBRE 16/8440 Art. 29, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wet OB; teruggaaf van omzetbelasting; vernietigingsverklaring (actio pauliana), Belanghebbende heeft een verzoek gedaan om teruggaaf omzetbelasting ex art. 29, lid 1, aanhef en letter a, Wet OB. In geschil is of een tussen belanghebbende en haar huurder gesloten vaststellingsovereenkomst waarbij de huur is voldaan middels opboeking in rekening-courant tot gevolg heeft dat belanghebbende een vergoeding heeft ontvangen en zo ja wat dan het gevolg is van de later door de curator uitgebrachte vernietigingsverklaring. Zoals de rechtbank in de procedure over belanghebbendes teruggaafverzoek over een eerder tijdvak van dezelfde omzetbelasting reeds heeft beslist, heeft de vaststellingsovereenkomst de kenmerken van schuldvernieuwing en heeft belanghebbende de vergoeding in zoverre ontvangen. De door de curator uitgebrachte vernietigingsverklaring maakt dat niet anders. Gezien de relatieve werking van de vernietigingsverklaring is de schuldvernieuwing in de verhouding tussen belanghebbende en de inspecteur in stand gebleven. Het teruggaafverzoek is terecht afgewezen. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12420
Toegevoegd30-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 17-10-2017 / NL17.7233, NL17.7234 en NL17.7235
InhoudsindicatieBeroep niet tijdig beslissen asiel. Beroep gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12448
Toegevoegd30-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 30-10-2017 / AWB - 17 _ 7989
InhoudsindicatieIrak, soennitisch moslim uit Bagdad, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12455
Toegevoegd30-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 30-10-2017 / AWB 17/4486
InhoudsindicatieAanvraag wijzigen verblijfsvergunning regulier onder beperking īverblijf bij partnerī in beperking īniet-tijdelijke humanitaire grondenī afgewezen en verblijfsvergunning ingetrokken. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12457
Toegevoegd30-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 26-10-2017 / NL17.9130
InhoudsindicatieVreemdelingenwet, asiel Uganda, lesbisch, rapport Bureau Kleurkracht, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12459
Toegevoegd30-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 26-10-2017 / NL17.10137
InhoudsindicatieDublin ItaliŽ, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12469
Toegevoegd30-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 30-10-2017 / NL17.9911
InhoudsindicatieVoorlopige voorziening afgewezen: inmiddels op beroep beslist.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12472
Toegevoegd30-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 27-10-2017 / NL17.9885
InhoudsindicatieVoorlopige voorziening afgewezen: inmiddels op beroep beslist.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12373
Toegevoegd27-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 27-10-2017 / NL17.9876
InhoudsindicatieAsiel, Nigeria, geloofwaardigheid, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12377
Toegevoegd27-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 24-10-2017 / NL17.10272
InhoudsindicatieMondelinge uitspraak voorlopige voorziening, geen belang meer, inmiddels op beroep beslist.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12380
Toegevoegd27-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 24-10-2017 / NL17.9978
InhoudsindicatieMondelinge uitspraak voorlopige voorziening, geen belang meer, inmiddels op beroep beslist.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12384
Toegevoegd27-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 12-10-2017 / AWB - 16 _ 30541
InhoudsindicatieChina, intrekking verblijfsvergunning regulier verblijf bij echtgenoot, onjuiste gegevens verstrekt dan wel gegevens achtergehouden, vůůr afgifte mvv niet langer voldaan aan middelenvereiste, vertraging verstrekking mvv door ambassade, 8 EVRM, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12387
Toegevoegd27-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 12-10-2017 / AWB - 16 _ 30542
InhoudsindicatieAfwijzing vanwege niet langer voldoen aan connexiteitsvereiste, reeds op beroep beslist.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12388
Toegevoegd27-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 12-10-2017 / AWB - 16 _ 29422
InhoudsindicatieAfwijzing mvv ten behoeve van echtgenoot, niet voldoen aan middelenvereiste, (deels) duurzaam maar niet zelfstandig en voldoende, Chakroun, 8 EVRM, Chavez & Zambrano & Dereci, hoorplicht, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12389
Toegevoegd27-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 12-10-2017 / AWB - 17 _ 7030
InhoudsindicatieAfwijzing mvv ten behoeve van echtgenote, niet voldaan aan middelenvereiste, niet voorafgaand anderhalf jaar (aaneengesloten) arbeid als zelfstandige verricht, Chakroun & Kachab, hoorplicht, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12390
Toegevoegd27-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 12-10-2017 / AWB - 16 _ 30392
InhoudsindicatieTurkse, afwijzing mvv voor verblijf bij minderjarig kind, geen vrijstelling mvv-vereiste op grond van 8 EVRM, feitelijke invulling familieleven, ouderschapsplan & verklaring van ex-partner & fotos, Jeunesse & El Ghatet & Chavez, hoorplicht, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12391
Toegevoegd27-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 12-10-2017 / AWB - 16 _ 30393
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek, geen connexiteit, inmiddels beslist op beroep.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12392
Toegevoegd27-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 12-10-2017 / AWB - 16 _ 30394
InhoudsindicatieAfwijzing mvv voor moeder van meerderjarige dochter, geen familielid van een Turkse werknemer, geen beroep op het voormalige ouderenbeleid, 8 EVRM, no more than normal emotional ties, mvv-vereiste niet excessief formalistisch
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12393
Toegevoegd27-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 12-10-2017 / AWB - 16 _ 30395
InhoudsindicatieVoorlopige voorziening afgewezen, geen connexiteit, inmiddels op beroep beslist.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12394
Toegevoegd27-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 17-10-2017 / AWB - 16 _ 29362
InhoudsindicatieRegulier medische behandeling, BMA-advies, geen medische noodsituatie, fysieke overdracht vergewisplicht, veilige behandelomgeving, Paposhvili, verslechtering veiligheidssituatie in Irak, paspoortvereiste, ten onrechte mvv-vereiste tegengeworpen, 8 EVRM
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12395
Toegevoegd27-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 17-10-2017 / AWB - 16 _ 29363
InhoudsindicatieVoorlopige voorziening afgewezen, geen connexiteit, inmiddels op beroep beslist.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12372
Toegevoegd27-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 10-10-2017 / AWB - 17 _ 942 en AWB 17_3397
InhoudsindicatieIn geschil is of de aanslagen binnenhavengeld terecht en naar het juiste tarief aan eiseres zijn opgelegd. De rechtbank oordeelt allereerst ambtshalve dat de aanslagen niet wegens een bevoegdhiedsgebrek voor vernietiging in aanmerking komen. De verordening acht de rechtbank niet in strijd met artikel 229b Gemeentewet. Eiseres heeft immers noch in haar nadere stuk, noch ter zitting gesteld dat ťťn of meerdere posten in de raming ten onrechte een last ter zake zijn. Eiseres heeft zich op het standpunt gesteld dat de door verweerder doorgevoerde verhoging van het tarief havenliggeld, zoals opgenomen in tariefpost m van de verordening, zou moeten leiden tot het partieel onverbindend verklaren van de verordening. Dit standpunt van eiseres volgt de rechtbank niet. Ook de overige door eiseres aangevoerde standpunten, te weten strijd met het beginsel van dťtournement de pouvoir, verweerder hanteert schriktarieven, schending van het evenredigheidsbeginsel, strijd met het gelijkheidsbeginsel, het verlaagde tarief van tariefpost p uit de verordening is van toepassing en schending van artikel 11 EVRM, treffen geen doel. De beroepen worden ongegrond verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5363
Toegevoegd26-10-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 01-11-2017 / C/16/440168 / HA ZA 17-468
InhoudsindicatieIncident relatieve bevoegdheid. Forumkeuzebeding; meer gedaagden. Verhouding tussen art. 107 en 108 Rv.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12287
Toegevoegd26-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 26-10-2017 / NL17.9696
InhoudsindicatieDublin ItaliŽ, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12288
Toegevoegd26-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 27-10-2017 / NL17.9855
InhoudsindicatieDublin Zweden, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12315
Toegevoegd26-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 26-10-2017 / NL17.10222
InhoudsindicatieDublin ItaliŽ, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12318
Toegevoegd26-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 26-10-2017 / NL17.10177
InhoudsindicatieAsiel, Iran, bekering tot Christendom, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12140
Toegevoegd25-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 02-11-2017 / AWB - 17 _ 3884
InhoudsindicatieEiseres heeft niet-rechthebbende partner. Verlaging bijstand door toepassing kostendelersnorm. Afstemming bijstandsnorm conform artikel 18 Pw door niet-rechthebbende partner niet mee te tellen bij toepassing kostendelersnorm.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12209
Toegevoegd25-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 25-10-2017 / AWB - 16 _ 21319
Inhoudsindicatieasiel, uitstel op grond van artikel 64 Vw
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12251
Toegevoegd25-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 25-10-2017 / AWB - 16 _ 6330
InhoudsindicatieWajong2015. Tussenuitspraak. Het Uwv heeft de criteria a tot en met c van artikel 1a, eerste lid, van het Schattingsbesluit in onvoldoende mate betrokken bij de beoordeling van het arbeidsvermogen van eiseres. Niet blijkt van een concrete en expliciete beoordeling, al dan niet in samenspraak met de arbeidsdeskundige, van deze criteria. Het bestreden besluit is daarom onzorgvuldig voorbereid en ondeugdelijk gemotiveerd. Verweerder wordt in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12253
Toegevoegd25-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 25-10-2017 / AWB - 16 _ 9451
InhoudsindicatieWet Wajong. Anti-cumulatie van inkomsten als zelfstandige met terugwerkende kracht en terugvordering van het daarbij horende uitkeringsbedrag. Eiseres heeft naast haar Wajong-uitkering werkzaamheden als zelfstandige verricht en daaruit dusdanige inkomsten genoten, dat zij redelijkerwijs had moeten begrijpen dat deze op haar uitkering van invloed waren. Terechte terugvordering van onverschuldigd betaalde Wajong-uitkering. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:6734
Toegevoegd24-10-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 15-09-2017 / AWB - 16 _ 4605
InhoudsindicatieInformatiebeschikking (art. 52a AWR). PartiŽle herziening informatiebeschikking. Kennelijk onredelijk gebruik procesrecht (art. 27e, tweede lid AWR)? Erflater heeft de door de inspecteur gestelde vragen over zijn inkomsten, vermogensbestanddelen en activiteiten (wereldwijd) niet beantwoord; hij stelt in die jaren niet in Nederland belastingplichtig te zijn. Erflater had in Nederland meerdere woningen ter beschikking en verbleef daar ook. Hij was directeur en grootaandeelhouder van een Nederlandse concernstructuur, verrichte werkzaamheden in Nederland en hij had meerdere vervoermiddelen in eigendom en in Nederland in gebruik. Deze omstandigheden zijn voldoende voor het stellen van de vragen omdat niet valt uit te sluiten dat erflater een duurzame band van persoonlijke aard had met Nederland. De vraag over erflaters betrokkenheid bij een APV is, naar het oordeel van de rechtbank, beantwoord. De informatiebeschikking voor de jaren 2012 tot en met 2014 blijft overeenkomstig het standpunt van de inspecteur ter zitting niet in stand omdat voor deze jaren na het afgeven van een informatiebeschikking definitieve aanslagen zijn opgelegd. Het kiezen voor het instellen van bezwaar en beroep tegen een informatiebeschikking in plaats van het beantwoorden van de gestelde vragen levert geen misbruik van procesrecht op. Gelet op de persoonlijke omstandigheden van de weduwe van erflater wordt een termijn van 3 maanden na verzending van de uitspraak passend geacht voor het alsnog aanleveren van gegevens.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:6751
Toegevoegd24-10-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-09-2017 / BRE - 16 _ 4954
InhoudsindicatieOmzetbelasting / bekendmaking naheffingsaanslag. In geschil is of de inspecteur de naheffingsaanslag tijdig aan belanghebbende heeft opgelegd. Belanghebbende heeft van meet af aan verklaard dat zij de naheffingsaanslag niet heeft ontvangen en dat zij van het bestaan daarvan pas op de hoogte is geraakt door de betalingsherinnering. Een ander bewijs van het bestaan van de naheffingsaanslag dan de vermelding daarvan in de ontvangersadministratie, is er niet. De inspecteur heeft geen afschrift van de naheffingsaanslag kunnen overleggen en ook geen bescheiden overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat de naheffingsaanslag daadwerkelijk is verzonden. Dat belanghebbende op enig moment een betalingsherinnering heeft ontvangen voor de naheffingsaanslag, kan niet worden aangemerkt als het ontvangen van het aanslagbiljet of een afschrift daarvan. De rechtbank oordeelt dat de naheffingsaanslag niet aan belanghebbende is bekend gemaakt en daarom moet worden vernietigd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1096
Toegevoegd23-10-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 06-10-2017 / 16/05459
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Procesrecht. Vordering tot herroeping van door hof gewezen arresten (art. 382 Rv). Bedrog door wederpartij in het geding gepleegd? Stukken van beslissende aard door toedoen van wederpartij achtergehouden? Art. 382, onder a en c, Rv. Voor heropening van het geding te stellen feiten en omstandigheden; art. 387 Rv.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1097
Toegevoegd23-10-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 06-10-2017 / 16/05628
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Appartementsrecht. CommerciŽle verhuur toegestaan? Uitleg splitsingsakte, splitsingsreglement en huishoudelijk reglement. Nietigheid boetebesluiten o.g.v. art. 5:129 BW in verbinding met art. 2:14 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1090
Toegevoegd23-10-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 29-09-2017 / 16/05649
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad, schade. Onrechtmatig executoriaal beslag op registergoederen van eiser. Is schade van eiser het gevolg van omstandigheden die hem toegerekend kunnen worden (niet schadebeperkend optreden)? Moet volledige schade te zijnen laste blijven?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1094
Toegevoegd23-10-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 06-10-2017 / 17/01157
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vragen (art. 392 Rv). Faillissementsrecht, arbeidsrecht. Is uitkering in geld voor niet genoten vakantiedagen (art. 7:641 BW) een boedelschuld (art. 40 lid 2 Fw)? Geldt HR 3 december 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3819, NJ 2000/53 (LISV/Wilderink q.q.) nog na HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, NJ 2013/291 (Koot/Tideman q.q.)? Kan curator werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen ter voorkoming ontstaan boedelschuld?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4222
Toegevoegd20-10-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-10-2017 / 200.166.062/01
InhoudsindicatieVerzekeringsrecht. Tussentijdse beŽindiging rechtsbijstandverzekering door de verzekeraar. Vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2016:1296. Bewijsoordeel: heeft de verzekeraar de verzekering rechtsgeldig opgezegd? Toepassing artikel 7:940 lid 3 BW (tussentijdse opzegging door de verzekeraar) blijft buiten beschouwing. Twee-conclusie-regel.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5271
Toegevoegd19-10-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 01-11-2017 / C/16/441477 / HA ZA 17-540
InhoudsindicatieIncident tot zekerheidsstelling ex artikel 224 Rv
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4566
Toegevoegd19-10-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-10-2017 / 200.222.377_01
InhoudsindicatieBekrachtiging weigering toelating tot de schuldsaneringsregeling ex artikel 288 lid 1 aanhef en sub b nu schuldenaar ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het toelatingsverzoek niet te goeder trouw is geweest.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4563
Toegevoegd19-10-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-10-2017 / 200.222.123_01
InhoudsindicatieBekrachtiging tussentijdse beŽindiging schuldsaneringsregeling ex artikel 350 lid 3 aanhef en sub c nu saniet een of meer van de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren nakomt of door haar doen of nalaten de uitvoering van de schuldsaneringsregeling anderszins belemmert dan wel frustreert.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5252
Toegevoegd19-10-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 17-10-2017 / 660296-16
InhoudsindicatieVrijspraak van diefstal met (bedreiging met) geweld dan wel medeplichtigheid daaraan.
RechtsgebiedStrafrecht, Materieel strafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5253
Toegevoegd19-10-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 17-10-2017 / 659575-16
InhoudsindicatieVrijspraak van diefstal met (bedreiging met) geweld.
RechtsgebiedStrafrecht, Materieel strafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5254
Toegevoegd19-10-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 17-10-2017 / 659574-16
InhoudsindicatieVrijspraak van diefstal met (bedreiging met) geweld.
RechtsgebiedStrafrecht, Materieel strafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5186
Toegevoegd17-10-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 25-10-2017 / C/16/406222 / HA ZA 15-1019
InhoudsindicatieOnbehoorlijke taakvervulling penningmeester vereniging
RechtsgebiedCiviel recht, Ondernemingsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8764
Toegevoegd10-10-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-10-2017 / 200.166.424
InhoudsindicatieOnttrekking gelden aan bankrekening minderjarig kind. Onrechtmatig handelen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5054
Toegevoegd09-10-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 18-10-2017 / 5765606 UC EXPL 17-3389
InhoudsindicatieHuurrecht; 7:236 BW. Verhuur van een perceel op een recreatiepark. Vervolg op ECLI:NL:RBMNE:2017:3784
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:5063
Toegevoegd09-10-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 11-10-2017 / 6205482
Inhoudsindicatieontbinding op grond van artikel 7:669 lid 3 sub d, disfunctioneren werknemer. Geen sprake van opzegverbod van ziekte houdt geen verband met ontslag reden.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:989
Toegevoegd02-10-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 22-09-2017 / 17/00298
InhoudsindicatiePersonen- en familierecht. Kinderalimentatie. Wijzigingsverzoek toegewezen. Onduidelijke beslissing hof ten aanzien van ingangsdatum. Hoge Raad doet zelf de zaak af.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:6085
Toegevoegd26-09-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-09-2017 / AWB 16_9540
InhoudsindicatieWMO 2015. Dwangsom.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:943
Toegevoegd25-09-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 15-09-2017 / 16/05311
InhoudsindicatiePensioenrecht. Vervolg op HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2906, NJ 2015/414. Vraag of gratificatie meetelt voor bepaling pensioengrondslag. Niet kenbaar behandeld argument.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4489
Toegevoegd04-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 23-06-2017 / C-16-440183 - KG ZA 17-405
InhoudsindicatieVordering tot opschorting executoriale veiling woonhuis afgewezen. Sprake van een langdurige betalingsachterstand en niet nagekomen betalingsregelingen. Onvoldoende aannemelijk dat het voorgestelde onderhandse verkooptraject binnen afzienbare termijn tot een hogere opbrengst leidt.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4394
Toegevoegd31-08-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 01-08-2017 / 16.660584-16
InhoudsindicatieVeroordeling terzake ondermeer brandstichting, nu ten tijde van de brandstichting naar algemene ervaringsregels sprake was van een voorzienbaar levensgevaar en gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor anderen. Onder meer TBS met dwangverpleging opgelegd.
RechtsgebiedStrafrecht, Materieel strafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:9890
Toegevoegd31-08-2017
TitelRechtbank Den Haag, 31-08-2017 / SGR 17/2091 en SGR 17/2236
InhoudsindicatieZiektewet en WIA
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4375
Toegevoegd29-08-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 23-08-2017 / UTR 17/2907
InhoudsindicatieVoorlopige voorziening. Oplegging last onder dwangsom vanwege overtreding van artikel 6.1 van het Activiteitenbesluit juncto voorschrift 6.1 en 6.2 van de verleende omgevingsvergunning. Uit geluidsonderzoek blijkt dat (maatwerk)voorschrift 6.2 van de vergunning is overtreden. Geen concreet zicht op legalisering. Maximale geluidniveau (Lmax) in Activiteitenbesluit is weliswaar ruimer dan het vergunde maximale geluidniveau, maar dat neemt niet weg dat verweerder bevoegd is maatwerkvoorschriften voor te schrijven. Verweerder is niet bereid een ruimer maximaal geluidniveau toe te staan.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4338
Toegevoegd28-08-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 30-08-2017 / 5475740 UX EXPL 16-15824
InhoudsindicatieVorderingen na echtscheiding.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:9702
Toegevoegd28-08-2017
TitelRechtbank Den Haag, 28-08-2017 / AWB - 16 _ 9443
InhoudsindicatieAfwijzing aanvragen om bijstand, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:9604
Toegevoegd24-08-2017
TitelRechtbank Den Haag, 24-08-2017 / AWB - 17 _ 2412
InhoudsindicatieToekenning IOAW-uitkering onder toepassing van de kostendelersnorm, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:9532
Toegevoegd23-08-2017
TitelRechtbank Den Haag, 24-08-2017 / AWB - 17 _ 2731
InhoudsindicatieWeigering aanvraag om bijstand, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:9044
Toegevoegd10-08-2017
TitelRechtbank Den Haag, 10-08-2017 / 17/1393
InhoudsindicatieZW terecht beŽindigd, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:8971
Toegevoegd09-08-2017
TitelRechtbank Den Haag, 10-08-2017 / 17/2422
InhoudsindicatieWIA terecht beŽindigd, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:554
Toegevoegd28-06-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 23-06-2017 / 16/03561
InhoudsindicatieFaillissement medisch zorgaanbieder. Pandrecht op vorderingen van zorgaanbieder op zorgverzekeraars ter zake van DBC-gereguleerde GGZ-zorg die voor het faillissement van de zorgaanbieder is aangevangen, maar nog niet afgerond (onderhanden werk). Zijn voor faillissement vorderingen tot vergoeding van verleende zorg ontstaan ter zake van nog onderhanden werk? Zorgstelsel. Geneeskundige behandelingsovereenkomst. Invloed DBC-systeem op het ontstaan van vorderingen van zorgaanbieders op zorgverzekeraars. Deelprestaties.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:524
Toegevoegd21-06-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 02-06-2017 / 16/03190
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Advocatentuchtrecht. Bevoegdheid Deken disciplinair onderzoek in te stellen naar onbehoorlijke uitlatingen van advocaat. Kantoorbezoek, kantoor aan huis. Voldoet art. 46 Advocatenwet als wettelijke grondslag voor inbreuk op vrijheid van meningsuiting? Art. 7 Gw; art. 10 EVRM.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:2644
Toegevoegd31-05-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 04-05-2017 / 16/659764-16
InhoudsindicatieVeroordeling wegens bedreiging en mishandeling tot een taakstraf van 100 uur waarvan 60 uur voorwaardelijk met oplegging van bijzondere voorwaarden
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:3316
Toegevoegd31-05-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-05-2017 / AWB 16_10288
InhoudsindicatieEenmalige uitkering op grond van CAO WSW moet op grond van de Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen gekort worden op WAO-uitkering.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:491
Toegevoegd03-02-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 18-01-2017 / 16-652735-16, 16-175158-16, 01-845005-15 (tul) en 16-652629-14 (tul)
InhoudsindicatieDiefstal in verenging door middel van braak, poging diefstal door middel van braak, diefstal door middel van braak, opzetheling en opzettelijk handelen in strijd met artikel 2, onder B en C, van de opiumwet gegeven verbod.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:392
Toegevoegd03-02-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 02-02-2017 / 200.198.325_01
InhoudsindicatieDeskundigenonderzoek Hoofdverblijf Zorgregeling Ondertoezichtstelling
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht

Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen