ECLIECLI:EU:C:2017:949
Toegevoegd22-01-2018
TitelECLI:EU:C:2017:949
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Achtste kamer) van 7 december 2017.#Wilber Lopez Pastuzano tegen Delegacion del Gobierno en Navarra.#Verzoek van de Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Status van langdurig ingezeten derdelanders - Richtlijn 2003/109/EG - Artikel 12 - Vaststelling van een besluit tot verwijdering ten aanzien van een langdurig ingezetene - In aanmerking te nemen factoren - Nationale regeling - Niet-inaanmerkingneming van die factoren - Verenigbaarheid.#Zaak C-636/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:NL:HR:2018:56
Toegevoegd19-01-2018
TitelHoge Raad, 19-01-2018 / 16/02711
InhoudsindicatieAuteursrecht op software. Vereisten voor bescherming van voorbereidend materiaal als bedoeld in art. 1 lid 2 Softwarerichtlijn (Richtlijn 2009/24/EG). HvJEU 22 december 2010, ECLI:EU:C:2010:816, NJ 2011/289 (Softwarove) en HvJEU 2 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:259, NJ 2013/270 (SAS/WPL). Onrechtmatige daad, oneerlijke concurrentie, gebruik maken van bedrijfsdebiet, schending geheimhoudingsverplichtingen werknemers, meenemen administratie. Proceskostenveroordeling, art. 1019h Rv, gemengde grondslag.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5137
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 28-11-2017 / C/19/120734 / KG RK 17/240
Inhoudsindicatiewraking, verzoek 13 dagen na zitting ingediend. niet tijdig, verzoek niet-ontvankelijk
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:54
Toegevoegd19-01-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 09-01-2018 / 200.200.587/01
InhoudsindicatieVerdeling. Vordering in kort geding tot nakoming van een arrest van het hof uit 2014, welk arrest in cassatie door de Hoge Raad is vernietigd. Reikwijdte van het arrest van de Hoge Raad. Ruimte verwijzingshof. Hof ziet geen gronden waarom de vordering tot nakoming niet kan worden toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:EU:C:2017:1009
Toegevoegd19-01-2018
TitelECLI:EU:C:2017:1009
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Zesde kamer) van 20 december 2017.#Deister Holding AG en Juhler Holding A/S tegen Bundeszentralamt fur Steuern.#Verzoeken van het Finanzgericht Koln om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Directe belastingen - Vrijheid van vestiging - Richtlijn 90/435/EEG - Artikel 1, lid 2 - Artikel 5 - Moedermaatschappij - Houdstermaatschappij - Bronbelasting op winst die aan een niet-ingezeten moeder-/houdstermaatschappij wordt uitgekeerd - Vrijstelling - Belastingfraude, belastingontwijking en fiscaal misbruik - Vermoeden.#Gevoegde zaken C-504/16 en C-613/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2017:867
Toegevoegd19-01-2018
TitelECLI:EU:C:2017:867
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Vijfde kamer) van 15 november 2017.#Rochus Geissel tegen Finanzamt Neuss en Finanzamt Bergisch Gladbach tegen Igor Butin.#Verzoeken van het Bundesfinanzhof om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Fiscale bepalingen - Belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Richtlijn 2006/112/EG - Artikel 168, onder a), artikel 178, onder a), en artikel 226, punt 5 - Aftrek van de voorbelasting - Verplichte vermeldingen op de factuur - Gewettigd vertrouwen van de belastingplichtige dat is voldaan aan de voorwaarden voor het recht op aftrek.#Gevoegde zaken C-374/16 en C-375/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2017:887
Toegevoegd19-01-2018
TitelECLI:EU:C:2017:887
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Eerste kamer) van 23 november 2017.#Enzo Di Maura tegen Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa.#Verzoek van de Commissione tributaria provinciale di Siracusa om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Maatstaf van heffing - Zesde richtlijn (77/388/EEG) - Artikel 11, C, lid 1, tweede alinea - Beperking van het recht op verlaging van de maatstaf van heffing in geval van niet-betaling door de medecontractant - Speelruimte van de lidstaten bij de omzetting - Evenredigheid van de periode van voorfinanciering door de ondernemer.#Zaak C-246/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2017:936
Toegevoegd19-01-2018
TitelECLI:EU:C:2017:936
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Grote kamer) van 5 december 2017.#Strafzaak tegen M.A.S. en M.B.#Prejudiciele verwijzing - Artikel 325 VWEU - Arrest van 8 september 2015, Taricco e.a. (C-105/14, EU:C:2015:555) - Strafzaak wegens strafbare feiten ter zake van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Nationale wetgeving waarbij verjaringstermijnen worden vastgesteld die tot gevolg kunnen hebben dat delicten onbestraft blijven - Aantasting van de financiele belangen van de Europese Unie - Verplichting om bepalingen van nationaal recht die afbreuk kunnen doen aan de krachtens het Unierecht op de lidstaten rustende verplichtingen, buiten toepassing te laten - Legaliteitsbeginsel inzake delicten en straffen.#Zaak C-42/17.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2017:974
Toegevoegd19-01-2018
TitelECLI:EU:C:2017:974
InhoudsindicatieConclusie van advocaat-generaal M. Bobek van 14 december 2017.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2017:996
Toegevoegd19-01-2018
TitelECLI:EU:C:2017:996
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 december 2017.#Caterpillar Financial Services sp. z o.o. tegen Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.#Verzoek van de Naczelny Sad Administracyjny om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Fiscale bepalingen - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Richtlijn 2006/112/EG - Artikel 135, lid 1, onder a) - Vrijstellingen - Belastingen geind in strijd met het recht van de Unie - Belemmeringen voor de teruggaaf van te veel betaalde btw - Artikel 4, lid 3, VEU - Gelijkwaardigheidsbeginsel, doeltreffendheidsbeginsel en beginsel van loyale samenwerking - Rechten toegekend aan particulieren - Verstrijken van de verjaringstermijn van de belastingschuld - Werking van een arrest van het Hof - Rechtszekerheidsbeginsel.#Zaak C-500/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5130
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 15-12-2017 / LEE 17/1421
InhoudsindicatieDe SVB heeft de aanvraag om een tegemoetkoming op grond van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS) en een tegemoetkoming op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS), afgewezen. Is eiseres nabestaande in de zin van de TNS/TAS? Doorslaggevend voor het antwoord op die vraag is of eiseres ten tijde van het overlijden van haar moeder met haar in gezinsverband leefde. Daar is geen sprake van; van belang is dat zij op verschillende adressen woonden. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2018:332
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 10-01-2018 / 6549763 VV EXPL 17-101
InhoudsindicatieHuurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, wetswijziging 1 juli 2016, aanzeggingsverplichting bij overeenkomst voor bepaalde tijd, opzeggingsgrond eigen gebruik na verkoop bij overeenkomst voor onbepaalde tijd
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10352
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 21-09-2017 / 10/217601-15
InhoudsindicatieAangever zet herhaaldelijk de aanval in. Geslaagd beroep op noodweer-exces.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:176
Toegevoegd19-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-01-2018 / 200.229.431/01 - Wr 246-16-2017
InhoudsindicatieTijdens een getuigenverhoor heeft de raadsman van verzoeker verzocht om getuigen in een bepaalde volgorde te horen. De raadsheer-commissaris heeft dat verzoek niet gehonoreerd, waarna namens verzoeker is verzocht tot wraking van de raadsheer-commissaris. De wrakingskamer oordeelt dat de aangevoerde gronden niet tot wraking kunnen leiden en wijst het wrakingsverzoek af.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5131
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 21-11-2017 / C/17/157978 / KG RK 117/363
InhoudsindicatieWraking wegens regiebeslissingen ter zitting. Verzoek afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:58
Toegevoegd19-01-2018
TitelHoge Raad, 19-01-2018 / 17/04994
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. BOPZ. Afwijzing verzoek second opinion. Ontbreken wettelijke aantekeningen (art. 37a Bopz)?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5132
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 25-10-2017 / C/17/157475/ KG RK 17/335
Inhoudsindicatiewraking wegens een procesbeslissing. verzoek is afgewezen
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:57
Toegevoegd19-01-2018
TitelHoge Raad, 19-01-2018 / 17/04867
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. BOPZ. Voorlopige machtiging. Inhoud stukken niet ter kennis gebracht van (de advocaat van) betrokkene? Onredelijke vertraging procedure?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:6904
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Gelderland, 12-12-2017 / 326590
InhoudsindicatieAdoptie naar Nederlands recht (op grond van artikel 1:227 en artikel 1:228 BW) van een kind geboren op de Filipijnen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1457
Toegevoegd19-01-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 08-12-2017 / 17/04867
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. BOPZ. Voorlopige machtiging. Inhoud stukken niet ter kennis gebracht van (de advocaat van) betrokkene? Onredelijke vertraging procedure?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1458
Toegevoegd19-01-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 08-12-2017 / 17/04994
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. BOPZ. Afwijzing verzoek second opinion. Ontbreken wettelijke aantekeningen (art. 37a Bopz)?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:473
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 16-01-2018 / NL17.14923
InhoudsindicatieEiser is een Tamil uit Sri Lanka. In het kader van vrijwillige terugkeer via het IOM is eiser gepresenteerd bij de Srilankaanse ambassade. Aan zijn opvolgende aanvraag heeft eiser ten grondslag gelegd dat tijdens dit gesprek door de ambassade is gesproken over zijn eerdere asielprocedures en gevraagd naar connecties met de LTTE. Tevens zou eiser te kennen zijn gegeven dat hij bij terugkeer in Sri Lanka zal worden opgepakt. Ter onderbouwing overlegt eiser een heimelijke opname van dit gesprek en een vertaalde transcriptie daarvan. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de authenticiteit van de overgelegde opname niet vast staat, omdat het verloop van het gesprek volgens verweerder afwijkt van wat bij verweerder bekend is over dergelijke gesprekken in zaken van andere vreemdelingen. Verweerder vindt bevestiging van het verloop van het gesprek door een onafhankelijke derde nodig. De rechtbank is van oordeel dat eiser, alles bij elkaar genomen, een begin van bewijs heeft geleverd van de authenticiteit van de door hem overgelegde opname en dat van hem niet meer kan worden verwacht. Het is aan verweerder om, indien hij dit nodig acht, nader onderzoek te doen. Het beroep is gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:232
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-01-2018 / C/13/639263 / KG ZA 17-1265
InhoudsindicatieDe rechter heeft tien verboden opgelegd aan een vrouw die haar onderbuurman voortdurend het leven zuur maakte. Zo mag de vrouw bijvoorbeeld geen nieuwe sloten meer aanbrengen op de gemeenschappelijke toegangsdeur, niet langer de buurman en zijn gasten bedreigen, zijn post kwijtmaken of afval plaatsen in de gemeenschappelijke ruimte.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2014:6882
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 03-07-2014 / 19/993001-12
InhoudsindicatieVolgt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:471
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-01-2018 / 09/817414-17, 09/818600-17 en 09/807287-17 (
InhoudsindicatieVeroordeling voor diefstal met geweld en een poging daartoe, mishandeling, brandstichting en diefstal in vereniging. De rechtbank legt een gevangenisstraf op voor de duur van 4 jaren
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:279
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 19-01-2018 / SHE 17/3550
InhoudsindicatieEen carnavalsvereniging en een partycentrum hebben allebei verzocht om een carnavalstent te mogen plaatsen gedurende dezelfde periode (carnaval 2018) op dezelfde plaats. De carnavalsvereniging heeft de daarvoor benodigde evenementenvergunning van de burgemeester gekregen, het partycentrum niet. Het partycentrum heeft daar bezwaar tegen gemaakt en verzoekt om een voorlopige voorziening te treffen. Daarover gaat deze procedure.
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2014:6883
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 03-07-2014 / 19/993003-12
InhoudsindicatieVolgt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5133
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 13-10-2017 / C/19/120553 / KG RK 17/222
Inhoudsindicatiewraking wegens geen inzage in procesdossier en het ontbreken van stukken in het procesdossier. Rechtbank is van mening dat is komen vast te staan dat de rechter geen enkele betrokkenheid heeft gehad bij beide gronden. Verzoek is niet-ontvankelijk
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:187
Toegevoegd19-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-01-2018 / 200.188.668_01
Inhoudsindicatiepauliana (3:45 BW): klachtplicht/rechtsverwerking/schuldeiser/inroepen/ onverplicht/benadeling
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10353
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 11-09-2017 / 10/750047-17
InhoudsindicatieMedeplichtig aan de bereiding van synthetische drugs door daarvoor een pand ter beschikking te stellen. 240 uur taakstraf. Verdachte in hoger beroep.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5134
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 08-11-2017 / C/19/120712 / KG RK 17/236
Inhoudsindicatiewraking. verzoekschrift is ingediend door gemachtigde zonder een machtiging van client. verzoek is niet-ontvankelijk
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:159
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 16-01-2018 / LEE 17/957
InhoudsindicatieBij besluit van 19 april 2016 (het primaire besluit) heeft verweerder een parkeerverbod ingesteld op de Voorstraat en de Oudeweg te Oudeschans middels het plaatsen van verkeersbord E1 [naar de rechtbank begrijpt: als bedoeld in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (Babw), gelezen in samenhang met bijlage 1 behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)].
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5135
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 16-11-2017 / C/19/120650 / KG RK 17/231
Inhoudsindicatiewraking, verzoek is enkel ondertekend door gemachtigde zonder overlegging van een machtiging. verzoek is niet-ontvankelijk
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10354
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 12-07-2017 / 10/750441-16
InhoudsindicatieIn vereniging bereiden van synthetische drugs op twee locaties. 4 jaar gevangenisstraf.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15881
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 12-12-2017 / 17/3219
InhoudsindicatieVerzoekschrift ex art. 591a Sv. Verzoeker is een politieambtenaar. Het verzoek is gericht op vergoeding van de kosten van de rechtsbijstand. Deze kosten voor de rechtsbijstand van verzoeker zijn betaald door de werkgever van verzoeker, de nationale politie. De raadsman stelt zich op het standpunt dat dit moet worden gezien als een voorschot door de werkgever, welke voorschot is verstrekt onder de voorwaarde dat indien verzoeker de kosten op derden kan verhalen (in dit geval de Staat), het door hem ontvangen bedrag aan zijn werkgever zal worden gerestitueerd. De rechtbank is van oordeel dat uit artikel 69a Besluit algemene rechtspositie politie en artikel 5 lid 3 van de Regeling niet volgt dat sprake is van een voorschot. Nu niet is gebleken dat de kosten van rechtsbijstand ten laste van verzoeker komen, ziet de rechtbank geen gronden van billijkheid om aan verzoeker een vergoeding toe te kennen voor de kosten van rechtsbijstand ex artikel 591a Sv.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:175
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Overijssel, 19-01-2018 / 08/730279-17 (P)
InhoudsindicatieEen 50-jarige vrouw wordt vrijgesproken van het doen van valse aangiftes en het afleggen van valse verklaringen. Alles afwegende is naar het oordeel van de rechtbank onduidelijk wat er exact heeft plaatsgevonden op 23 februari 2012. Aldus is niet komen vast te staan dat de aangifte van verdachte (en haar daarop volgende verklaring onder ede bij de rechter-commissaris) opzettelijk in strijd met de waarheid is.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10355
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 12-07-2017 / 10/750457-16
InhoudsindicatieIn vereniging bereiden van synthetische drugs op twee locaties, opzettelijk aanwezig hebben van synthetische drugs, en voorbereidingshandelingen voor de bereiding daarvan. 4 jaar gevangenisstraf. Verdachte in hoger beroep.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5136
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 16-11-2017 / C/19/120710 / KG RK 17/235
Inhoudsindicatiewraking, verzoek enkel ondertekend door gemachtigde zonder machtiging van client. verzoek is niet-ontvankelijk
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:539
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Limburg, 19-01-2018 / 03/720738-17
Inhoudsindicatie10 jaar gevangenisstraf voor poging moord, blijvend letsel dwarslaesie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2014:7688
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 16-01-2014 / UTR 13/3903
Inhoudsindicatie.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:200
Toegevoegd19-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-01-2018 / 200.190.483_01
Inhoudsindicatiefaillissement (naam betrokkene)(-vennootschappen); geen pandrecht, want bestaan onderliggende vorderingen niet aangetoond
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:164
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-01-2018 / 16/653328-17 en 16/124050-16 (vtvv) + 16/652837-16 (vtvv) (P)
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting en diefstal. Tussen september en december 2017 heeft de man vier personen opgelicht en heeft zich schuldig gemaakt aan de diefstal van twee kratten met lege bierflesjes. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 5 maanden. Daarnaast moet de man een eerder opgelegde gevangenisstraf uitzitten omdat hij zich opnieuw schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. De officier van justitie had plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders geŽist voor de duur van twee jaar. De rechtbank stelt vast dat de man in het verleden vaker is veroordeeld voor een misdrijf, maar niet is komen vast te staan dat deze straffen geheel ten uitvoer zijn gelegd. Daarom acht de rechtbank het niet mogelijk om de verdachte te plaatsen in een inrichting voor stelselmatige daders.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10356
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 12-07-2017 / 10/750465-16
InhoudsindicatieIn vereniging bereiden van synthetische drugs op twee locaties. 24 maanden gevangenisstraf.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10357
Toegevoegd19-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 15-02-2017 / HA RK 16-1059
InhoudsindicatieBeperking aansprakelijkheid zeeschip. IPR.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:4000
Toegevoegd19-01-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 31-10-2017 / 200.195.414/01
InhoudsindicatieEchtscheiding. Afwikkeling wettelijke gemeenschap. In geschil is of tussen partijen in 2005 een overeenkomst tot verdeling met betrekking tot de echtelijke woning tot stand is gekomen. Haviltex. Hof beantwoordt die vraag bevestigend. Dat goederenrechtelijk niet is geleverd doet daar niet aan af.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:4001
Toegevoegd19-01-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 19-12-2017 / 200.209.540/01
InhoudsindicatieProcesrecht. In geschil is of in eerste aanleg tijdig verzet is ingesteld tegen een verstekvonnis. Toepassing artikel 143 lid 2 Rv. Hof bevestigt beslissing rechtbank dat de man niet tijdig in verzet is gekomen. Niet-ontvankelijk.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:4002
Toegevoegd19-01-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 12-12-2017 / 200.194.805/01
InhoudsindicatieErfrecht. Executele. Erfgenamen vorderen vergoeding van onderscheiden schadeposten van de executeur. Vordering ook in hoger beroep afgewezen als onvoldoende onderbouwd, behalve voor wat betreft de kosten van juridische buitengerechtelijke bijstand, gemaakt om een advocaat in te schakelen.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:4003
Toegevoegd19-01-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 12-12-2017 / 200.221.903/01
InhoudsindicatieKort geding omgang. Man vordert nakoming ouderschapsplan. Inmiddels is het omgangsgeschil aan de bodemrechter voorgelegd. Geen aanleiding op dit moment over te gaan tot nakoming als gevorderd, nu dit zou voeren tot uitbreiding van de door de voorzieningenrechter bepaalde voorlopige regeling.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:4004
Toegevoegd19-01-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 14-11-2017 / 200.202.683/01
InhoudsindicatieFamilierecht. Onrechtmatige daad. Vordering vrouw tot vergoeding van schade als gevolg van mishandeling man. Schade zou bestaan uit PTSS. Hof acht onvoldoende gegevens voorhanden om diagnose PTSS te stellen en dat die in direct verband staat met de mishandeling. Vorderingen vrouw alsnog afgewezen. Vordering van de man tot terugbetaling van hetgeen door hem op grond van het kort-gedingvonnis in eerste aanleg is betaald toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:59
Toegevoegd19-01-2018
TitelHoge Raad, 19-01-2018 / 17/02344
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vragen in Caribische zaak (art. 1b Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Verkrijging van Nederlanderschap door erkenning in 1990 in het buitenland door gehuwde man (art. 4 (oud) RWN)? Erkenning in Sint Maarten van buitenlandse erkenning? Betekenis van art. 8 EVRM voor ongeclausuleerd erkenningsverbod van art. 330 lid 1, onder b, BWNA (oud). Tijdstip waarop erkenning van kind rechtsgevolgen sorteert. Stelsel van de RWN en rechtsvormende taak van de Hoge Raad.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10346
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 08-12-2017 / 10/660492-16
Inhoudsindicatie1. ontvankelijkheid om: De strafrechter toetst de vervolgingsbeslissing marginaal, in die zin dat wordt beoordeeld of sprake is van willekeur, of het openbaar ministerie in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel dan wel of het andere door de wetgever aangegeven grenzen te buiten is gegaan. Niet gebleken is dat een van die situaties zich in het onderhavige geval voordoet. De rechtbank verwerpt daarom het verweer tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. 2. vrijspraak:Ten aanzien van de difenhydramine is door het NFI geen uitspraak gedaan over de toepassing van deze stof in relatie tot het vervaardigen van verdovende middelen. Ten aanzien van de cellulose: Het dossier bevat geen aanwijzingen dat in die woning MDMA-tabletten -ter productie waarvan cellulose wordt gebruikt- werden gemaakt. Andere stoffen of zaken die daarop wijzen, zijn niet in de woning of onder de verdachte aangetroffen. Ook is geen MDMA onder hem inbeslaggenomen. Geen wettig bewijs dat de verdachte voorbereidingshandelingen heeft verricht. De enkele aanwezigheid van een hoeveelheid cellulose is onvoldoende voor een kwalificatie ter zake van artikel 10a van de Opiumwet 3. Aanwezig hebben: De bij de verdachte in de woning aangetroffen verdovende middelen bevonden zich in de machtssfeer van de verdachte en hij heeft de aanmerkelijke kans op de aanwezigheid van de verdovende middelen bewust aanvaard. Medeplegen wordt niet bewezen geacht, omdat uit het dossier onvoldoende is gebleken van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en een ander of anderen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10347
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 08-12-2017 / 10/660487-16
InhoudsindicatieGemotiveerde vrijspraak feiten 1 en 2. Er kan niet buiten enige twijfel worden vastgesteld dat de verdachte enige wetenschap had van het feit dat zich in de ( door de medeverdachte meegevoerde) tassen drugs bevonden. In de gegeven omstandigheden ziet de rechtbank ook geen aanleiding om de feiten als overtreding te kwalificeren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:52
Toegevoegd18-01-2018
TitelHoge Raad, 19-01-2018 / 17/03233
InhoudsindicatieHR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van art. 80a RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10338
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 27-10-2017 / 10/710214-16
InhoudsindicatiePoging doodslag, diefstal met geweld/afpersing, voorhanden hebben vuurwapen, algehele vrijspraak.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10339
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 27-10-2017 / 10/710381-16 / parketnummer vordering TUL VV:10/711033-16
InhoudsindicatiePoging diefstal met geweld en/of afpersing, oplegging onvoorwaardelijke gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:137
Toegevoegd18-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-01-2018 / 200.204.900_01
InhoudsindicatieVoor zover over de verdeling van de huwelijksgemeenschap is beslist bij al in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraken, mag daarover niet opnieuw worden beslist. Daaraan is echter nog steeds geen volledige uitvoering gegeven, terwijl de deelgenoten daarover nadien gedeeltelijk overeenstemming hebben bereikt maar van mening verschillen over de resterend uit te voeren verdeling en de financiŽle consequenties daarvan. Beslissingen volgen over verrekening wegens overbedeling, medewerking aan notarieel transport voormalige echtelijke woning, opheffing beslag op verzekeringspolis en medewerking aan vrijwaren voor rekening-courantschuld met vennootschap.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10340
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 16-11-2017 / 10/691029-17
InhoudsindicatieMedeplegen poging tot afpersing, opzetheling, bedreiging, oplegging grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:145
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 03-01-2018 / 452263 / HA RK 17-293
InhoudsindicatieWrakingszaak.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10341
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 16-11-2017 / 10/690054-17
InhoudsindicatieMedeplegen diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels, medeplegen diefstal, oplegging onvoorwaardelijke gevangenisstraf, partiele vrijspraak ter zake van diefstal.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10342
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 16-11-2017 / 10/690175-17
InhoudsindicatieMedeplegen diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels, medeplegen diefstal, oplegging onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:136
Toegevoegd18-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-01-2018 / 200.180.480_01
InhoudsindicatieKwaliteit geleverd kippenvoer. Deskundigenonderzoek.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2014:6880
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 03-07-2014 / 19/993005-12
InhoudsindicatieVrijspraak.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5114
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 10-10-2017 / C18 /179335/PR RK 17-339
InhoudsindicatieWraking, wegens verkeerde oproeping vanuit de rechtbank welke later is gecorrigeerd. Verzoek is afgewezen
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:133
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 15-01-2018 / C18/181213/PR RK 17/454
InhoudsindicatieWrakingsverzoek ter zitting, het proces-verbaal van de desbetreffende zitting bevat geen wrakingsgronden. Zowel de rechter-commissaris als verzoeker geven aan dat dit ook geen onderwerp van gesprek is geweest tijdens de desbetreffende zitting. Verzoek is niet-ontvankelijk, verzoek voldoet niet het bepaalde in artiekl 513 lid 2 en 3 Sv
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:139
Toegevoegd18-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-01-2018 / 200.226.137_01
Inhoudsindicatieincident ex artikel 351 Rv en artikel 223 Rv
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5115
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 16-03-2017 / C/17/153853 / KG RK 17/84
InhoudsindicatieWrakingsverzoek omdat rechter de verzoeken van verzoeker niet heeft gehonoreerd. Verzoek is afgewezen
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:141
Toegevoegd18-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-01-2018 / 200.204.708_01
InhoudsindicatieHebben partijen overeenstemming bereikt over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap? Opschortende voorwaarde.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5116
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 17-03-2017 / C/17/153983 / KG RK 17/94
InhoudsindicatieWraking wegens het niet honoreren van verzoeken van verzoeker. Verzoek is afgewezen
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:6714
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 08-12-2017 / 6302950 UT VERZ 17-23312
InhoudsindicatieHet verzoek om de echtgenoot van erflaatster te machtigen de nalatenschap beneficiair te mogen aanvaarden, wijst de kantonrechter af. Verzoeker heeft namelijk nagelaten om nader onderzoek te doen naar de omvang van de nalatenschap. Dit dient voor zijn rekening en risico te blijven zodat niet gesproken kan worden van schulden die hij niet kende of behoorde te kennen in de zin van artikel 4:194a BW.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5117
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 22-03-2017 / C/17/154056/ KG RK 17/99
Inhoudsindicatiewederom een wrakingsverzoek wegens het niet honoreren van verzoeken van verzoeker. Niet-ontvankelijk + bepaling misbruik van recht
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:144
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 03-01-2018 / 452262 / HA RK 17-292
InhoudsindicatieWrakingszaak.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5118
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 21-04-2017 / C/17/154470 / KG RK 17-128
InhoudsindicatieWraking wegens ter zitting genomen regiebeslissingen. Verzoek is afgewezen
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5119
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 03-05-2017 / C/17/154753 / KG RK 17-148
Inhoudsindicatiewraking van de wrakingskamer na eindbeslissing. verzoek niet-ontvankelijk
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10343
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 08-12-2017 / 10/660489-16
InhoudsindicatieUit de feiten en omstandigheden - in onderling verband en samenhang beschouwd - wordt afgeleid dat het niet anders kan zijn dan dat het bij de verdachte aangetroffen briefgeld, van enig misdrijf afkomstig is en dat de verdachte dit had moeten vermoeden, terwijl een voldoende concreet, enigszins verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring van de verdachte over de herkomst van het geld ontbreekt. Witwassen bewezenverklaard.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4817
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Overijssel, 06-12-2017 / C/08/208938 / FA RK 17-2523
InhoudsindicatieBeŽindiging van het gezag van ouders met benoeming van de GI tot voogd.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:145
Toegevoegd18-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-01-2018 / 200.202.878_01
InhoudsindicatieHuurder woning heeft na einde huur de door hem aangebrachte sierpleister niet verwijderd. Bewijsopdracht ten aanzien van stelling huurder dat de sierpleister is overgenomen door de nieuwe huurder. Om redenen proces-economie nu al oordeel over omvang herstelkosten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10344
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 08-12-2017 / 10/660485-16
InhoudsindicatieDe wijze van in ontvangst nemen, vervoeren en afgeven van vele geadresseerde pakketjes en enveloppen tegen betaling zonder te vragen wat er in de poststukken zit of hiernaar onderzoek te doen, maakt dat de verdachte de aanmerkelijke kans dat in de poststukken verdovende middelen waren verborgen bewust heeft aanvaard. Er is dus sprake van voorwaardelijk opzet bij de verdachte op het vervoeren en aanwezig hebben van de aangetroffen harddrugs en softdrugs. Het medeplegen zal de rechtbank niet bewezen verklaren, omdat niet is gebleken van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en een ander of anderen
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:189
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-01-2018 / 05/841202-16
InhoudsindicatieVrijspraak van het medeplegen van het telen van hennep en diefstal van stroom door twee of meer verenigde personen. Medeplichtigheid is niet ten laste gelegd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:190
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-01-2018 / 05/841202-16 'ontneming'
InhoudsindicatieVrijspraak van het medeplegen van het telen van hennep en diefstal van stroom door twee of meer verenigde personen. Medeplichtigheid is niet ten laste gelegd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:5120
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 16-10-2017 / C/17/157092 / KG RK 17/302
InhoudsindicatieWraking omdat gewraakte rechter (de opleider van de behandelend rechter in opleiding) een schijnbare bevriende relatie heeft met een van de vennoten van de wederpartij. Verzoekster kan in haar wrakingsverzoek worden ontvangen. Verzoek wordt afgewezen omdat deze stelling wordt betwist en verzoekster heeft nagelaten om haar stelling te onderbouwen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10345
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 08-12-2017 / 10/660488-16
Inhoudsindicatie1. Nu door het NFI is geconstateerd dat difenhydramine een antihestamine is en verder geen uitspraak is gedaan over de toepassing van deze stof in relatie tot het vervaardigen van verdovende middelen volgt vrijspraak ten aanzien van het ( opzettelijk) aanwezig hebben van dit middel. 2. De rechtbank is het met de raadsman eens dat de indeling van het dossier niet de schoonheidsprijs verdient, maar uit de inhoud van de bewijsmiddelen is vast komen te staan dat de keten van bewijsmateriaal, door de raadsman aangeduid als "chain of custody ", niet is doorbroken en navolgbaar en controleerbaar is. Het verweer hieromtrent wordt verworpen 3. Niet is gebleken van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en een ander of anderen, zodat de verdachte daarvan zal worden vrijgesproken. 4. feiten 1 tm 5 bewezen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:159
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Overijssel, 18-01-2018 / 08-770239-17 (P)
InhoudsindicatieEen 33-jarige man is veroordeeld voor medeplegen van mishandeling in de gemeente Enschede tot 3 maanden celstraf. Hij sloeg en schopte de ex-vriend van zijn toenmalige vriendin. Zij is veroordeeld tot poging doodslag omdat zij het slachtoffer diverse keren met een mes in de rug, onder de oksel en in de kaak heeft gestoken. Ook de broer van zijn vriendin had zijn aandeel in de vechtpartij. Zij waren naar de ex-vriend gegaan omdat hij een hond van haar andere zus had meegenomen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2014:6881
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 03-07-2014 / 19/993002-12
InhoudsindicatieVolgt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:158
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Overijssel, 18-01-2018 / 08-770238-17 (P)
InhoudsindicatieEen 28-jarige man is veroordeeld voor medeplegen van mishandeling in de gemeente Enschede tot 4 maanden celstraf, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Hij sloeg en schopte de ex-vriend van zijn zus. Zij is veroordeeld tot poging doodslag omdat zij het slachtoffer diverse keren met een mes in de rug, onder de oksel en in de kaak heeft gestoken. Ook de vriend van de zus had zijn aandeel in de vechtpartij. Zij waren naar de ex-vriend gegaan omdat hij een hond van zijn andere zus had meegenomen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:149
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 18-01-2018 / 16/660165-17 (P)
InhoudsindicatieVerdachte is veroordeeld voor mishandeling en vernieling van een televisie, lamp en beeld. Ook is bewezen dat verdachte opzettelijk en wederrechtelijk een voordeur heeft ingetrapt. De rechtbank veroordeelt de verdachte een taakstraf op van 60 uur. Ook mag de verdachte drie jaar lang geen contact zoeken of hebben met het slachtoffer, waarbij als enige uitzondering geldt het contact over de kinderen via een professionele instantie. Als er niet aan het contactverbod wordt voldaan zal verdachte in hechtenis genomen worden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:4818
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Overijssel, 19-12-2017 / 6010807 \ CV EXPL 17-3467
InhoudsindicatieTussenvonnis met bewijsopdracht. Non-conformiteit van een auto. De vraag is welke auto is gekocht, partijen beroepen zich beide op een andere overeenkomst met een andere auto. Koper krijgt bewijsopdracht dat hij het 1e aanbod van de verkoper heeft aanvaard door toezending van een getekende offerte of overeenkomst.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:156
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Overijssel, 18-01-2018 / 08/770237-17 (P)
InhoudsindicatieEen 29-jarige vrouw is veroordeeld voor een poging doodslag in de gemeente Enschede tot 30 maanden celstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en bijzondere voorwaarden. Zij heeft met een mes diverse keren gestoken in de rug, onder de oksel en in de kaak van haar ex-vriend en daarbij ook nog getrapt tegen zijn hoofd terwijl hij op de grond lag bij zijn woning. Haar broer en vriend hadden elk hun aandeel in de vechtpartij.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10349
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 15-02-2017 / C/10/516129 / HA RK 16-1065
InhoudsindicatieBeperking aansprakelijkheid zeeschip. IPR.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:152
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 18-01-2018 / 16/659935-17 (P)
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag op haar voormalig partner. De rechtbank veroordeelt de vrouw tot een gevangenisstraf van 150 dagen, waarvan 131 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook moet de verdachte een taakstraf van 120 uur uitvoeren. De rechtbank is gelet op de conclusies van de deskundigen van oordeel dat het bewezen verklaarde verminderd aan verdachte kan worden toegerekend. De verdachte moet zich gedurende de proeftijd bij de reclassering melden en de rechtbank acht het van belang dat de vrouw een behandeling krijgt gericht op mensen met een verstandelijke beperking.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:164
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Overijssel, 16-01-2018 / 6237139 CV EXPL 17-5306
InhoudsindicatieAanzegvergoeding van artikel 7:668 lid3 BW moet bij verzoekschrift worden gevorderd. Daarom de spoorwissel van artikel 69 Rv. toegepast. Geen recht op de aanzegvergoeding hoewel niet vaststaat dat de aanzegbrief de werknemer heeft bereikt, omdat de werknemer op tijd wist dat de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd zou worden.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:6903
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Gelderland, 27-11-2017 / 318961
InhoudsindicatieIn Marokko is geen adoptie tot stand gekomen, maar slechts een pleegzorgmaatregel (Kafala). Adoptie naar Nederlands recht op grond van artikel 1:227 BW en artikel 1:228 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:187
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-01-2018 / 05/841201-16
Inhoudsindicatievrijspraak hennepteelt/ w+o diefstal van elektriciteit
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:188
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-01-2018 / 05/841201-16 ontneming
InhoudsindicatieAfwijzen ontnemingsvordering
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:157
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Overijssel, 18-01-2018 / 08/730323-17 (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 20-jarige man uit Deventer tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor openlijke geweldpleging in vereniging. Zie ook: ECLI:NL:RBOVE:2018:160 ECLI:NL:RBOVE:2018:161 ECLI:NL:RBOVE:2018:166
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:160
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Overijssel, 18-01-2018 / 08/730325-17 (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 19-jarige man uit Deventer tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand met een proeftijd van 3 jaar voor openlijke geweldpleging in vereniging. Daarnaast legt de rechtbank de man een taakstraf op van 120 uren. Zie ook: ECLI:NL:RBOVE:2018:157 ECLI:NL:RBOVE:2018:161 ECLI:NL:RBOVE:2018:166
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:161
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Overijssel, 18-01-2018 / 08/730322-17 (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 18-jarige man uit Deventer tot een voorwaardelijke jeugddetentie van 1 jaar met een proeftijd van 3 jaar voor openlijke geweldpleging in vereniging. Daarnaast legt de rechtbank de man een taakstraf op, bestaande uit een leerstraf van 20 uren. Zie ook: ECLI:NL:RBOVE:2018:157 ECLI:NL:RBOVE:2018:160 ECLI:NL:RBOVE:2018:166
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:166
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Overijssel, 18-01-2018 / 08/730324-17 (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 17-jarige man uit Deventer tot een voorwaardelijke jeugddetentie van 2 jaar met een proeftijd van 3 jaar voor openlijke geweldpleging in vereniging. Daarnaast legt de rechtbank de man een taakstraf op van 150 uren. Zie ook: ECLI:NL:RBOVE:2018:157 ECLI:NL:RBOVE:2018:160 ECLI:NL:RBOVE:2018:161
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:138
Toegevoegd18-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-01-2018 / 200.212.679_01
InhoudsindicatieHoger beroep tegen beschikking op verzet aangaande uitdelingslijst in nalatenschap/ Verwijzing in 4:218 lid 5 BW naar Faillissementswet/ Art. 187 FW / hoger beroep niet ontvankelijk/ Alleen cassatieberoep mogelijk binnen acht dagen/ geen betekenis Richtlijn Vereffening Nalatenschappen, Handleiding Erfrechtprocedures Kantonrechter 2008, art. 676a Rv od ontbreken rechtsmiddelenclausule voor ontvankelijkheidsvraag/ Doorbrekingsrechtspraak niet aan de orde gezien mogelijkheid cassatieberoep/ compensatie van kosten, geen aanleiding voor volledige proceskostenveroordeling
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:140
Toegevoegd18-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-01-2018 / 200.205.151_01 en _02
InhoudsindicatieKinderalimentatie; Behoefte van minderjarige die nooit in gezinsverband met de man en de vrouw heeft samengeleefd, draagkracht van de man en terugbetaling van teveel ontvangen kinderalimentatie door een onderhoudsgerechtigde die een uitkering krachtens de Participatiewet ontvangt.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:142
Toegevoegd18-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-01-2018 / 200.207.582_01
InhoudsindicatieKinderalimentatie; Draagkracht man en terugbetaling van teveel ontvangen kinderalimentatie door een onderhoudsgerechtigde die een uitkering krachtens de Participatiewet ontvangt.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:143
Toegevoegd18-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-01-2018 / 200.217.926_01
InhoudsindicatieCuratele Het verzoek tot opheffing van de ondercuratelestelling wordt afgewezen omdat de noodzaak voor de ondercuratelestelling nog steeds bestaat.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:144
Toegevoegd18-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-01-2018 / 200.221.247_01
InhoudsindicatieWWZ; Billijke vergoeding (art. 7:681 lid 1, aanhef en onder a, BW).
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:146
Toegevoegd18-01-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 18-01-2018 / 200.223.145_01
InhoudsindicatieWWZ. Maakt werkgever deel uit van een groep in het kader van het beoordelen van herplaatsingsplicht (art. 9 lid 2 Ontslagregeling)? Is sprake van opvolgend werkgeverschap?
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:149
Toegevoegd18-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-01-2018 / 17/1617 AW
InhoudsindicatieRaad oordeelt dat tekst van artikel 30a.10, eerste lid, van de NRGA geen aanknopingspunten biedt standpunt betrokkene. Dus geen omrekening van bedragen naar deeltijdfactor. Ook de toelichting op dit artikellid biedt deze ruimte niet. Feitelijke bezoldigingsbedragen. Artikel 30a.10, eerste lid, van de NRGA, leidt niet naar inhoud, aard of strekking tot onderscheid op grond van een verschil in arbeidsduur, als bedoeld in artikel 125g van de AW. Drempelbedragen. Geen dwangsom verschuldigd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:147
Toegevoegd18-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-01-2018 / 15/8315 AW
InhoudsindicatieVerzoek om herziening op basis van interne instructie. Geen feit of omstandigheid als bedoeld in artikel 8:119, eerste lid, onder a van de Awb. Instructie is van april 2015. Uitspraak van de Raad is van 14 juni 2014. Instructie betreft ook niet de vastlegging van een vůůr de uitspraak van 14 juni 2014 reeds bestaande gedragslijn. Beroep op gelijkheidsbeginsel gaat niet op.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15837
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-12-2017 / NL17.13276
InhoudsindicatieTsjaad, asiel, relaas ongeloofwaardig, Zaghawa-stam
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15838
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-12-2017 / NL17.13231
InhoudsindicatieSyrische nat, Bulgarije, bescherming, interstatelijk vertrouwensbeginsel
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10350
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 20-12-2017 / 10/811027-16
InhoudsindicatieArt. 6 WVW 1994; aanrijding personenauto met voetganger. Dodelijke afloop.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:53
Toegevoegd18-01-2018
TitelHoge Raad, 19-01-2018 / 17/03865
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:55
Toegevoegd18-01-2018
TitelHoge Raad, 19-01-2018 / 17/02867
InhoudsindicatieHR: art. 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:10351
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 20-12-2017 / 10/692068-16
InhoudsindicatieVrijspraak poging tot doodslag. Veroordeling poging tot zware mishandeling. Beroep op noodweer(exces) wordt verworpen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:143
Toegevoegd18-01-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-01-2018 / 23-001873-17
InhoudsindicatiePoging tot doodslag. De verdachte heeft niet willen meewerken aan onderzoeken door psychologen en/of psychiaters
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:143
Toegevoegd18-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-01-2018 / 17/3776 WW
InhoudsindicatieHoger beroep ingetrokken omdat het Uwv met de gewijzigde beslissing geheel aan de bezwaren van appellante is tegemoetgekomen. Proceskostenveroordeling.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:144
Toegevoegd18-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-01-2018 / 16/2726 WMO15
InhoudsindicatieTweede aanvraag scootmobiel terecht afgewezen. Er bestaat een contra-indicatie voor het rijden met een scootmobiel omdat appellant niet in staat is om op een veilige wijze een scootmobiel te besturen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:148
Toegevoegd18-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-01-2018 / 16/7580 AW
InhoudsindicatieDe minister heeft het bezwaar tegen de brief 21 november 2014 terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat de in die brief vervatte waarschuwing uitsluitend moet worden aangemerkt als een normaal sturingsmiddel in de interne verhoudingen die geen wijziging brengt in de rechtspositie van appellante. Het bezwaar tegen het advies van de interne hoorcommissie heeft de minister eveneens terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat het advies niet op rechtsgevolg is gericht en daarom geen besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:151
Toegevoegd18-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-01-2018 / 17/765 AW
InhoudsindicatieHet dagelijks bestuur heeft op juiste wijze de garantietoelage berekend.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:152
Toegevoegd18-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-01-2018 / 17/4185 AW
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om herziening. Geen feiten of omstandigheden als bedoeld in art. 8:119, lid 1, Awb.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:210
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-01-2018 / 13/684422-17, 13/702171-17 (tul), 06/087727-12 (tul) en 05/072961-15 (tul)
InhoudsindicatieEen 31-jarige man is veroordeeld tot een zogenoemde ISD-maatregel van 2 jaar omdat hij in september vorig jaar een fiets stal. In een ISD, dat staat voor inrichting voor stelselmatige daders, worden veelplegers behandeld. De man is verslaafd aan cocaÔne en heroÔne en heeft een persoonlijkheidsstoornis.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:197
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Gelderland, 18-01-2018 / AWB - 16 _ 7525
InhoudsindicatieSubsidiezaak, artikel 4:46, eerste lid, van de Awb, naar rato verleend? beroep gegrond, rechtbank voorziet zelf.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:265
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 19-01-2018 / 01/880347-17
InhoudsindicatieVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het werven van een minderjarig slachtoffer voor de gewapende terroristische strijd. Verdachte heeft haar geronseld, bedreigd en belaagd. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan de bedreiging van de broer van het slachtoffer. Verdachte wordt voor de bedreigingen en belaging verminderd toerekeningsvatbaar geacht. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 24 maanden met aftrek van het voorarrest, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Aan het voorwaardelijk strafdeel zijn onder meer de bijzondere voorwaarden van toezicht van de reclassering, contactverbod met de slachtoffers, ambulante behandeling, inname van voorgeschreven medicatie en het voeren van gesprekken met een deskundige op het gebied van de Islam verbonden. (art. 205, 285 en 285b Sr.)
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:264
Toegevoegd18-01-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 19-01-2018 / 01/865118-17
InhoudsindicatieVerdachte wordt voor het bezit van een groot aantal [vuur]wapens en bijbehorende munitie veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar waarvan ťťn jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:51
Toegevoegd18-01-2018
TitelHoge Raad, 19-01-2018 / 16/06245
InhoudsindicatieOmzetbelasting; art. 9, lid 2, letter b, Wet OB 1968 en post a.6 van tabel II bij de Wet OB 1986; weigering toepassen van nultarief ter zake van intracommunautaire leveringen van mobiele telefoons; het Hof heeft zijn oordelen dat sprake is van een carrousel die was gericht op btw fraude en dat belanghebbende wist dat zij deelnam aan een carrousel die was gericht op btw fraude, onvoldoende gemotiveerd; tweede cassatie; vervolg op het arrest BNB 2016/98.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:54
Toegevoegd18-01-2018
TitelHoge Raad, 19-01-2018 / 17/02521
InhoudsindicatieHR: 81.1 RO.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:47
Toegevoegd17-01-2018
TitelHoge Raad, 19-01-2018 / 16/03321
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Art. 3, lid 4, Verdrag Nederland-Singapore. Uitleg van de uitdrukking "geleid en bestuurd".
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:127
Toegevoegd17-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-01-2018 / 16/4142 ZW
InhoudsindicatieAppellant heeft op 19 november 2015 bezwaar gemaakt tegen besluit van 2 juni 2015 en tegen besluit van 1 oktober 2015. In beginsel uitsluitend schriftelijk bezwaar, artikel 6:4, eerste lid, van de Awb. Telefoongesprek was ook buiten termijn. In wat appellant in beroep en in hoger beroep naar voren heeft gebracht geen aanwijzingen dat te late indiening bezwaren hem niet zou zijn toe te rekenen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:128
Toegevoegd17-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-01-2018 / 15/8208 ZVW
InhoudsindicatieCAK heeft het bezwaarschrift ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Weliswaar was het bezwaarschrift niet ondertekend, maar er was geen twijfel aan de identiteit van appellant als afzender van het bezwaarschrift. Zoals de Raad eerder heeft overwogen (ECLI:NL:CRVB:2011:BU9038) dient ondertekening van een bezwaarschrift als bewijs dat het geschrift daadwerkelijk door of namens de indiener is opgesteld. Desgevraagd heeft CAK ter zitting bevestigd niet te hebben getwijfeld aan de identiteit van appellant als afzender van het bezwaarschrift. Onder deze omstandigheden heeft CAK niet in redelijkheid kunnen komen tot een niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaarschrift.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:129
Toegevoegd17-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-01-2018 / 16/3223 ZW
InhoudsindicatieBeŽindiging ZW-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Geen twijfel aan de bevindingen van de verzekeringsarts. Geen aanleiding voor het aannemen van een grotere urenbeperking. Toereikend gemotiveerd dat, ondanks dat enkele functies vervallen omdat in die functies een auto moet worden bestuurd of omdat moet worden gewerkt met gevaarlijke machines, de voor het arbeidsongeschiktheidspercentage bepalende functies onveranderd gehandhaafd kunnen worden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:130
Toegevoegd17-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-01-2018 / 15/5521 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Beroep op arrest Koroec. Stap 1: zorgvuldigheid van de besluitvorming. Zorgvuldig medisch onderzoek. Stap 2: equality of arms. Geen reden om aan te nemen dat appellante belemmeringen heeft ondervonden bij de onderbouwing van haar standpunt dat het Uwv haar beperkingen heeft onderschat. Stap 3: inhoudelijke beoordeling. Geen twijfel aan de juistheid van de conclusies van de verzekeringsartsen van het Uwv. Voldoende gemotiveerd dat de aan de EZWb ten grondslag gelegde functies in medisch opzicht voor appellante geschikt zijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:141
Toegevoegd17-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-01-2018 / 17/2148 WW
InhoudsindicatieHoger beroep ingetrokken omdat het Uwv met de gewijzigde beslissing geheel aan de bezwaren van appellant is tegemoetgekomen. Proceskostenveroordeling.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:132
Toegevoegd17-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-01-2018 / 16/5830 WW
InhoudsindicatieWW-uitkering terecht geweigerd. Niet verzekerd. Het Uwv is terecht uitgegaan van de polisadminstratie, waaruit blijkt dat appellant dga van de B.V. was.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:134
Toegevoegd17-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-01-2018 / 16/1502 ZVW
Inhoudsindicatie1) Bezwaar terecht niet ontvankelijk verklaard. Geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen besluiten over de verschuldigdheid en de hoogte van de bestuursrechtelijke premie. 2) Wijze van inning correct. CAK is bij de inning van de bestuursrechtelijke premie door broninhouding op de AOW-uitkering van appellant niet gehouden de beslagvrije voet te betrekken (vergelijk ECLI:NL:CRVB:2016:3378).
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:181
Toegevoegd17-01-2018
TitelRechtbank Gelderland, 03-01-2018 / C/05/329844 / FA RK 17-3845
InhoudsindicatieMan en vrouw komen in beroep tegen het besluit van de ABS om erkenning door de man van het kind niet toe te staan. De rechtbank oordeelt dat de vrouw vanwege haar Roma-achtergrond in de onmogelijkheid verkeert om bescheiden te overleggen die voldoen aan de binnen de Nederlandse rechtsorde daaraan te stellen eisen waaruit haar identiteit en burgerlijke staat blijken. Zij kan daardoor niet bewijzen dat zij op het moment van de geboorte van haar kind niet gehuwd was. De rechtbank acht het in dit geval noodzakelijk dat door middel van een DNA-onderzoek wordt vastgesteld of de man daadwerkelijk de biologische vader van het kind is. Als dit het geval is, kan het worden aangemerkt als een ongerechtvaardigde inmenging in het family life van betrokkenen in de zin van artikel 8 EVRM indien de erkenning niet wordt toegestaan.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:476
Toegevoegd17-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-01-2018 / 200.226.518/01
InhoudsindicatieVerzoek tot EET-waarmerking van een hypotheekakte. Na uitwinning blijft de hypotheekakte zijn executoriale kracht behouden voor de restantschuld, nu de bestaande vordering met voldoende bepaaldheid is omschreven. Verzoek tot waarmerking wordt toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:137
Toegevoegd17-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-01-2018 / 16/1573 ZW-T
InhoudsindicatieTussenuitspraak. BeŽindiging ZW-uitkering. In geen van de medische stukken die ten grondslag liggen aan het bestreden besluit is op een adequate en goed te volgen wijze gereageerd op informatie, die voor medische leken lijkt te wijzen op serieuze psychische problematiek. De Raad draagt het Uwv op het gebrek in het bestreden besluit te herstellen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:138
Toegevoegd17-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-01-2018 / 16/3297 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Zorgvuldig medisch onderzoek door het Uwv. Geen twijfel aan de juistheid van de conclusie van de verzekeringsarts. De verzekeringsarts heeft geen beperkingen vastgesteld die een medisch objectiveerbare belemmering vormen voor het verrichten van haar arbeid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:135
Toegevoegd17-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-01-2018 / 16/7351 AWBZ
InhoudsindicatieVerantwoording pgb jaar 2014. Intensieve controle. Pgb op nihil. Niet voldaan aan verplichtingen uit Rsa. Geobjectiveerde documenten. AWBZ-zorg. Evenredige belangenafweging door Zorgkantoor.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:136
Toegevoegd17-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-01-2018 / 15/2385 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. De door de Raad geraadpleegde deskundige heeft op basis van dossieronderzoek een rapport uitgebracht. Hij is tot de conclusie gekomen dat er niet meer of verdergaande beperkingen gelden voor appellante en heeft zich met de in de FML vastgelegde belastbaarheid kunnen verenigen. Het rapport van de deskundige geeft blijk van een zorgvuldig onderzoek en kan worden gevolgd. Terecht geoordeeld dat de voor appellante geselecteerde functies passend zijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:380
Toegevoegd17-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 18-01-2018 / NL17.13723 en NL17.13724
Inhoudsindicatieasiel Iran - ongeloofwaardigheid homoseksuele geaardheid onvoldoende gemotiveerd - beroep gegrond
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:359
Toegevoegd17-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 17-01-2018 / C/09/524454 / HA ZA 17-22
InhoudsindicatieOverheidsaansprakelijkheid. Verzet tegen dwangbevelen van de Ontvanger van de belastingdienst.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15799
Toegevoegd17-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 10-10-2017 / AWB 17/5238
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag tot verlening van een machtiging tot voorlopig verblijf met als doel verblijf als familie- of gezinslid.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:191
Toegevoegd17-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-01-2018 / 13/654078-17 (Promis)
InhoudsindicatieEen 20-jarige man uit Amsterdam moet 18 maanden de cel in voor het medeplegen van een ramkraak van brillenwinkel Pearle en een poging tot inbraak in supermarkt Dirk van den Broek, beide in Amsterdam-Noord.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:188
Toegevoegd17-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-01-2018 / AWB 17/5772
InhoudsindicatieDe Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft niet goed gemotiveerd waarom het verzoek om gezinshereniging van een Eritrees pleegkind is afgewezen. Het Eritrese meisje wilde naar Nederland komen om met haar pleegouders herenigd te worden, maar de IND vond dat de gezinsband met haar biologische moeder in Eritrea niet was verbroken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:182
Toegevoegd17-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 12-01-2018 / 6042428 EA VERZ 17-511
InhoudsindicatieDe ontslagvergoeding van een oudere werknemer bij nutsbedrijf Alliander die (tijdens de huidige reorganisatie) met vervroegd pensioen kan gaan, wordt zo gekort op de ontslagvergoeding uit het sociaal plan dat er vrijwel niets van overblijft.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:183
Toegevoegd17-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 17-01-2018 / C/13/620714 / HA ZA 16-1274
InhoudsindicatieDat de geldvorderingen die schuldbeheerder Hoist overkocht van telecombedrijf Vodafone mogelijk veel minder waard zijn dan eerder gedacht dat kan Vodafone niet worden aangerekend. Hoist kocht een aantal jaar geleden geldvorderingen op klanten met korting over van Vodafone.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:48
Toegevoegd17-01-2018
TitelHoge Raad, 19-01-2018 / 16/05066
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Art. 3, lid 4, Verdrag Nederland-Singapore. Uitleg van de uitdrukking "geleid en bestuurd".
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:49
Toegevoegd17-01-2018
TitelHoge Raad, 19-01-2018 / 14/05346
InhoudsindicatieArt. 13, lid 2, en 14, lid 2, Verordening 1408/71. Tijdens drie maanden onbetaald verlof bij Nederlandse werkgever werkt belanghebbende in loondienst in Oostenrijk. Arrest na beantwoording van vragen aan HvJ over premieplicht in Nederland of in Oostenrijk tijdens die periode.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:50
Toegevoegd17-01-2018
TitelHoge Raad, 19-01-2018 / 14/05851
InhoudsindicatieArt. 13, lid 2, en 14, lid 2, Verordening 1408/71. Inwoner van BelgiŽ werkt in Nederland voor Nederlandse werkgever, behoudens 6,5 percent van de tijd in BelgiŽ. Arrest na beantwoording van vragen aan HvJ over premieplicht in Nederland en/of in BelgiŽ.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:160
Toegevoegd16-01-2018
TitelRechtbank Gelderland, 17-01-2018 / C/05/306669 / HZ ZA 16-336
InhoudsindicatieTerugkomen bindende eindbeslissing. Akte uitlating t.a.v. c.s.q.n-verband en schade, en wijze van schadeberekening
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:121
Toegevoegd16-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 11-01-2018 / 6413639 \AR VERZ 17-85
InhoudsindicatieVerzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:699 lid 3, onderdeel d, BW wordt afgewezen. Gestelde disfunctioneren onvoldoende onderbouwd en mogelijkheid van herplaatsing in een andere passende functie onvoldoende onderzocht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:420
Toegevoegd16-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-01-2018 / 200.172.321/01
InhoudsindicatieVervolg tussenarrest 16 mei 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:4135). Aansprakelijkheid opvolgend bestuurder ex artikel 2:180 lid 2 BW oud. Onvoldoende onderbouwing dat niet aan volstortingsverplichting is voldaan. Vordering tegen opvolgend bestuurder afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15791
Toegevoegd16-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 15-12-2017 / NL17.4174 en NL17.4175
InhoudsindicatieAfghanistan, Pashtun, relaas over zelfmoordaanslag ongeloofwaardig, geen art. 64 Vw i.v.m. psychische problemen, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:119
Toegevoegd16-01-2018
TitelRechtbank Overijssel, 16-01-2018 / 6243804 \ CV EXPL 17-4923
InhoudsindicatieBepaling CAO VVT niet nietig wegens strijd met artikel 7:639 BW (dwingend recht). Afrekening ORT toeslag over vakantie-uren gedurende de jaren 2012/ t/m 2016.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:370
Toegevoegd16-01-2018
TitelRechtbank Limburg, 17-01-2018 / C/03/195762 / HA ZA 14-523
InhoudsindicatieFoutief declareren door jobcoachorganisatie is onrechtmatig. Bestuurder is ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die het UWV heeft geleden.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:10263
Toegevoegd16-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 03-09-2015 / 13/676506-12
Inhoudsindicatievrijspraak
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:398
Toegevoegd16-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-01-2018 / 16/01084
InhoudsindicatieHeffingsambtenaar geeft in hoger beroep (deels) wel voldoende inzicht in de raming van baten en lasten in de begroting en heeft de redelijke twijfel ten aanzien van bepaalde posten naar vermogen weggenomen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:163
Toegevoegd16-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 17-01-2018 / AMS 17/7161
InhoudsindicatieDe gemeente Amsterdam mag voorlopig geen uitvoering geven aan een dwangsom van 50.000 euro, opgelegd aan de eigenaar van een woonboot. De gemeente had de dwangsom opgelegd omdat de man - in strijd met het Amsterdams beleid - zijn boot voor structurele verhuur aan toeristen zou gebruiken en er niet zelf zou wonen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:165
Toegevoegd16-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 09-01-2018 / 5757908 CV EXPL 17-5368
InhoudsindicatieDe huurprijs van een appartement in Amsterdam-West wordt per 1 november 2016 lager vastgesteld in verband met een aangekondigde renovatie.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15790
Toegevoegd16-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 18-12-2017 / NL17.5032
InhoudsindicatieVA, Afghanistan, Iran, risicogroep/kwetsbare minderheidsgroep, geloofwaardig relaas, geen geringe/beperkte indicaties, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:4396
Toegevoegd16-01-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 26-10-2016 / BK-15/00985
InhoudsindicatieParten zijn ter zitting van het Hof ter beŽindiging van het geschil omtrent hetgeen tussen hen rechtens geldt overeengekomen dat de navorderingsaanslag IB/PVV 2006 wordt verminderd tot een, berekend naar een verzamelinkomen van 140.000.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:397
Toegevoegd16-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-01-2018 / 17/00432
InhoudsindicatieAfwaarderingsverlies ten laste van de winst is terecht geweigerd. Er is niet aannemelijk gemaakt dat de waarde van de vordering lager is dan de nominale waarde.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:399
Toegevoegd16-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-01-2018 / 16/01516 en 17/00018
InhoudsindicatieTegen aanslag IB/PVV ten name van ex-echtgenote, die in het betreffende jaar geen fiscale partner is geweest, staat geen bezwaar open voor belanghebbende. Verzoek om toekenning van dwangsom wegens niet tijdig doen van een uitspraak op bezwaar, is terecht afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:100
Toegevoegd15-01-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 03-01-2018 / 15/4450 AWBZ
InhoudsindicatieGewijzigde vaststelling eigen bijdrage. De dwingendrechtelijk voorgeschreven verplichting tot het betalen van de eigen bijdrage lijdt alleen uitzondering indien de verleende zorg zich niet kan kwalificeren als zorg waarop de verzekerde overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens de AWBZ en thans ook de Wlz recht heeft. Appellante heeft niet aangetoond dat in haar geval sprake is van een dergelijke uitzonderingssituatie. Uit artikel 20, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet volgt dat broninhouding een bevoegdheid is van de Sociale verzekeringsbank. Dit betekent dat CAK met betrekking tot deze broninhouding niet bevoegd is een besluit te nemen. Tegen het besluit tot broninhouding bestaat de weg van bezwaar bij de Svb.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:359
Toegevoegd15-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-01-2018 / 200.218.410/01
InhoudsindicatieOpheffing onderbewindstelling. Rechthebbende heeft in eerste aanleg gekregen waarom zij heeft verzocht.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:358
Toegevoegd15-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-01-2018 / 200.217.870/01
InhoudsindicatieHoofdverblijfplaats. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Na vele procedures is wederom een wijziging van de verblijfplaats van de minderjarige niet in haar belang.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:354
Toegevoegd15-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-01-2018 / 200.210.028/01
InhoudsindicatieBeŽindiging gezag. De ondertoezichtstelling heeft niet tot verbeterde verhoudingen geleid.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:353
Toegevoegd15-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-01-2018 / 200.205.158/01
InhoudsindicatieKinderalimentatie. Ingangsdatum. Aanvaardbaarheidstoets onvoldoende onderbouwd.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:248
Toegevoegd15-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 16-01-2018 / ROT 16/6671
InhoudsindicatieVerweerder heeft aan eiseres een boete opgelegd van 21.600,- vanwege een overtreding van artikel 3.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op 21 maart 2013 heeft een bevelvoerder van de Brandweer deelgenomen aan een door de Brandweer georganiseerde training voor brandweerpersoneel in het trainingscentrum van eiseres. Tijdens een oefening is de bevelvoerder voorover in een trapgat naar beneden gevallen op een betonnen vloer. In geschil is of eiseres als werkgever kan worden aangemerkt op grond van artikel 1, tweede lid, onder a, onder 1į, van de Arbeidsomstandighedenwet. Bepalend voor het werkgeversbegrip als bedoeld in voornoemd artikellid is het bestaan van een gezagsverhouding. Dat er tijdens een training instructies worden gegeven die dienen te worden opgevolgd, betekent naar het oordeel van de rechtbank nog niet dat gesproken kan worden van een gezagsverhouding zoals bij een werkgever-werknemerrelatie. De omstandigheid dat eiseres toezicht hield op en verantwoordelijk was voor de veiligheid tijdens de training is naar het oordeel van de rechtbank daartoe evenmin voldoende. Voorts is naar het oordeel van de rechtbank niet gebleken dat de Brandweer het gezag over de bevelvoerder voor de duur van de training heeft gedelegeerd aan eiseres. De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat eiseres op grond van de Arbeidsomstandighedenwet als werkgever van de bevelvoerder kan worden aangemerkt. Verweerder was daarom niet bevoegd aan eiseres een boete op te leggen. Het beroep is gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:10121
Toegevoegd15-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 27-12-2017 / 13/684089-17
InhoudsindicatieWoninginbraak, winkeldiefstallen, ISD
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:10123
Toegevoegd15-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 27-12-2017 / 13/684577-15
InhoudsindicatieAfwijzing vordering tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidsstelling.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:10120
Toegevoegd15-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 27-12-2017 / 13/684535-16
Inhoudsindicatietoetsing ISD, voortzetting ISD
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:335
Toegevoegd15-01-2018
TitelRechtbank Limburg, 17-01-2018 / 6075329 cv expl 17-5377
InhoudsindicatieEnergieleverancier sluit met moeder (onderneming) een garantstellingsovereenkomst voor de dochter (onderneming). Dochter failleert en kan niet meer voldoen aan haar verplichtingen tegenover de energieleverancier. De energieleverancier spreekt de moeder tot betaling van de openstaande notas als ook tot betaling van door de energieleverancier geleden schade als gevolg van het vroegtijdig beŽindigen van de overeenkomst aan. Blijkens de door de moeder verstrekte garantie, strekt deze zich uit tot alle ook toekomstige vorderingen van de energieleverancier op de dochter, uit hoofde van de koop/verkoop van energie dan wel uit hoofde van tekortkomingen door de dochter. Door het eenzijdig staken van de afname van energie, door en na faillissement, is sprake van een tekortkoming, zodat de moeder de door haar gegeven garantie dient na te komen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:337
Toegevoegd15-01-2018
TitelRechtbank Limburg, 17-01-2018 / 6275546 cv expl 17-7046
InhoudsindicatieEen geleverde schrobzuigmachine voldoet aan de overeenkomst, nu niet kan worden vastgesteld dat koper aan verkoper duidelijk zijn (thans opgevoerde) vereiste specificaties kenbaar heeft gemaakt. Daarnaast is geen sprake van een tekortkoming, nu de garantietermijn nog niet is verstreken en koper in de gelegenheid is (geweest) de machine ter inspectie aan verkoper te retourneren (maar hiervan tot dusver geen gebruik van heeft gemaakt).
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:353
Toegevoegd15-01-2018
TitelRechtbank Limburg, 17-01-2018 / 6239975 cv expl 17-6698
InhoudsindicatieVordering uit hoofde van een overeenkomst betreffende het vervaardigen van reclamemiddelen en het vertonen van reclames in de bioscoop toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:338
Toegevoegd15-01-2018
TitelRechtbank Limburg, 17-01-2018 / 6215422 cv expl 17-6449
InhoudsindicatieBetaling wettelijk eigen risico en zorgbehandelingen waarvoor ziektekostenverzekering geen vergoeding biedt. Terugkomen op eerdere erkenning. Ivm privacy-wetgeving heeft ziektekostenverzekeraar geen inzage in zorgbehandeling.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:339
Toegevoegd15-01-2018
TitelRechtbank Limburg, 17-01-2018 / 6221072 cv expl 17-6515
InhoudsindicatieBetaling facturen geleverde werkzaamheden. In verband met dubbel in rekening gebrachte uren, vordering gedeeltelijk afgewezen
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:235
Toegevoegd15-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 12-01-2018 / 6274628
InhoudsindicatiePoolse werknemers, werkzaamheden later aangevangen als pressiemiddel richting werkgever, terecht gegeven ontslag op staande voet.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1438
Toegevoegd15-01-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 15-12-2017 / 17/00397
InhoudsindicatieA-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 17/00397, alsmede in de samenhangende zaak met nummer 17/00395. In cassatie is in geschil of de Inspecteur de beschikkingen VAR-wuo terecht heeft herzien in beschikkingen VAR-loon. In het bijzonder betreft het geschil de vragen of i) het Hof op de juiste gronden heeft geconcludeerd dat sprake was van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW en daarmee uitgesloten is dat sprake is van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, ii) de wetgever de zzpers in de kou heeft laten staan, en iii) de criteria om de arbeidsovereenkomst en opdracht overeenkomst van elkaar te onderscheiden nog wel passend zijn in de huidige tijd. Belanghebbende was werkzaam als zorgverlener van thuiszorg in natura voor de periode van 15 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. Belanghebbende was in het bezit van beschikkingen VAR-wuo voor de jaren 2013 en 2014. Bij herzieningsbeschikkingen heeft de Inspecteur de opbrengst van belanghebbendes werkzaamheden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking en beschikkingen VAR-loon afgegeven. Het Hof heeft geoordeeld dat aan alle vereisten van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW is voldaan. Er is voldaan aan het criterium gezagsverhouding, nu de zorgaanbieders - mede gelet op de wettelijke aanwijzing - als opdrachtgevers van belanghebbende kunnen worden beschouwd en bij hen de eindverantwoordelijkheid voor de te verlenen zorg ligt. Daarbij heeft het Hof ook nog overwogen dat de zorgaanbieders zowel vakinhoudelijk als op organisatorisch gebied een instructiebevoegdheid hebben. Ten aanzien van het criterium persoonlijk arbeid verrichten door belanghebbende heeft het Hof onder meer overwogen dat - gelet op de intensieve vorm van zorg, het belang van continuÔteit en de primaire verantwoording door [E] en de zorgaanbieders - van vrije vervanging van belanghebbende als zorgverlener geen sprake is, zodat ook aan dit criterium is voldaan. Geen discussie bestaat volgens het Hof over het derde criterium, het ontvangen van loon. Volgens de A-G geeft het oordeel van het Hof geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting omdat het Hof in lijn met het civiele arrest Thuiszorg/PGGM en het fiscale arrest HR BNB 2012/129 rekening heeft gehouden met deze drie criteria in onderlinge samenhang. Belanghebbende stelt in cassatie in wezen aan de orde dat deze drie criteria voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking niet meer passend zijn in het licht van de huidige maatschappelijke opvattingen over flexibele arbeid. In de conclusie gaat de A-G in op de rechtspraak van de civiele en fiscale kamer van de Hoge Raad over de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht. Daarnaast bespreekt de A-G de ratio van de ondernemersfaciliteiten, in het bijzonder de zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling. De A-G komt tot de slotsom dat de criteria voor het vaststellen van ondernemerschap en overeenkomst van opdracht aansluiten bij de ratio van de ondernemersfaciliteiten. Naar de mening van de A-G is er geen ruimte voor de rechter om deze grenzen, anders dan marginaal, te verleggen. De A-G meent, ten aanzien van belanghebbendes klacht over het laten afweten van de wetgever, dat de ontwikkelingen rondom de afschaffing van de VAR, het wetsvoorstel BGL en het uitstel van de handhaving van de Wet DBA meer dan drie jaar onduidelijkheid hebben opgeleverd op welke wijze belastingplichtigen vooraf zekerheid kunnen krijgen over de fiscale kwalificatie van het inkomen. Maar het beoordelingskader om vast te stellen of sprake is van winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking, is in de achtereenvolgende wetsvoorstellen niet aangepast. De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van belanghebbende ongegrond dient te worden verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1439
Toegevoegd15-01-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 18-12-2017 / 17/02618
InhoudsindicatiePremiesectorindeling van een samengestelde onderneming volgens art. 96(2) Wfsv; moeten de werkzaamheden van (i) arbeidskrachten in dienst van gecontracteerde derden en (ii) de niet in dienst zijnde DGA van de Holding worden meegeteld? Feiten: de belanghebbende is een full service hovenier die ook bestraat en grondwerk doet. In geschil is of zij voor de heffing van premies werknemersverzekeringen in premiesector 1 (Agrarisch bedrijf) of premiesector 3 (Bouwbedrijf) valt. Een samengestelde onderneming zoals de hare, die bij indeling op basis van art. 96(1) Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in twee sectoren valt, wordt volgens het tweede lid ingedeeld in de sector waartoe de werkzaamheden behoren waarvoor hij als werkgever in de regel het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt of vermoedelijk zal betalen. De vraag is of daarbij ook, net als bij de toepassing van lid 1, de werkzaamheden van gecontracteerde derden meetellen, in casu (i) ingehuurde arbeidskrachten in dienst van derden en (ii) de DGA van de Holding, die niet bij de belanghebbende in dienst is en voor wie zij geen premie betaalt. Het gerechtshof Den Haag heeft de werkzaamheden van deze niet bij de belanghebbende in dienst zijnde derden niet meegeteld voor de toepassing van art. 96(2) Wfsv De Inspecteur heeft voorts onvoldoende betwist dat de werkzaamheden ter zake waarvan de belanghebbende premieplichtig loon betaalt, hoofdzakelijk bestaan uit hoveniers- en bestratingswerk. De Staatssecretaris meent dat de belanghebbende moet worden ingedeeld naar de aard van de verrichte werkzaamheden en op basis van de functie die de onderneming in het maatschappelijke verkeer vervult, waarbij ook van belang zijn de werkzaamheden die door derden in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de belanghebbende worden verricht. Volgens A-G Wattel gaat het in de zinsnede de sector waartoe de werkzaamheden behoren waarvoor hij als werkgever () het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt () in art. 96(2) Wfsv tekstueel uitsluitend om de werkzaamheden waarvoor de werkgever (i) als werkgever (ii) premieplichtig loon (iii) betaalt. De reguliere indeling ex lid 1 wordt bepaald door de aard van de verrichte werkzaamheden en de maatschappelijke functie van de onderneming (HR BNB 2009/231). Het gaat bij de belanghebbende echter niet om lid 1, maar om lid 2, dat een enkelvoudige indeling moet opleveren en daarvoor een ander criterium geeft, nl. het (i) als werkgever (ii) betaalde (ii) premieplichtige loon. De Staatssecretaris wil het indelingscriterium van lid 1 (aard van de werkzaamheden; maatschappelijke functie) ook toepassen bij lid 2, al dan niet door naar de soorten omzet te kijken, maar tekst noch geschiedenis van de wet bieden daarvoor steun. Weliswaar is de invoeging van de term als werkgever niet toegelicht, en evenmin de invoeging van de term premieplichtig voor de term loon, maar (i) dat laat onverlet dat in lid 1 de werkzaamheden bepalend zijn en in lid 2 - ook vůůr die twee invoegingen - altijd het betaalde loon bepalend is geweest, en (ii) uitgesloten lijkt dat de wetgever (iia) in lid 2 met het bedrag dat de werkgever als premieplichtig loon betaalt iets anders bedoeld kan hebben dan het bedrag dat hij betaalt aan premieplichtig loon, dus aan zijn werknemers; niet aan anderen, of dat hij (iib) met de term als werkgever betaalt bedoeld zou hebben anders dan als werkgever betaalt, dus als - bijvoorbeeld - aanbesteder, opdrachtgever van diensten, inlener of koppelbaas. Er moeten sterke aanwijzingen in de wetgeschiedenis en het systeem van de wet zijn om tegen een heldere wettekst en -geschiedenis in te gaan. Die zijn er niet. Uit de parlementaire toelichtingen op de voorlopers art. 96 Wfsv blijkt juist expliciet dat bij de aansluitkeuze voor samengestelde ondernemingen de loonsom geldt als criterium voor aansluiting. Onder betaald (premieplichtig) loon en loonsom kan niet begrepen worden hetgeen een onderneming als opdrachtgever of aanbesteder op factuur betaalt aan een andere ondernemer voor dienstverlening. Dergelijke betalingen vallen ook niet onder het loonbegrip van de Wet op de loonbelasting 1964, dat mede geldt voor de Wfsv (art. 16 Wfsv). De A-G concludeert daarom dat de keuze tussen de twee uit de toepassing van lid 1 resukterende sectoren bepaald wordt door de verdeling, over die sectoren, van het door de belanghebbende als werkgever aan haar werknemers betaalde premieplichtige loon. De Staatssecretaris acht het in casu niet mogelijk om de premieloonsom over die twee sectoren te verdelen en wijst op rechtspraak van de CRvB die de omzetverdeling als uitgangspunt neemt. Het Hof heeft in casu echter die verdeling wel degelijk mogelijk geacht ťn gemaakt, zodat de Staatssecretaris kennelijk uitgaat van een onjuist feitelijk uitgangspunt of een feitelijk oordeel bestrijdt dat niet onbegrijpelijk is. Dan resteert de vraag of de werkzaamheden van de DGA meetellen. De belanghebbende is niet diens werkgever en betaalt hem geen loon, laat staan premieplichtig, zodat ook bij de DGA aan geen enkel criterium van lid 2 is voldaan. De werkzaamheden en het (wellicht ex art. 12a Wet LB gebruikelijke) loon van de DGA van de Holding worden, naar aan te nemen valt, in aanmerking genomen bij de sectorindeling en de premieheffing van de Holding. Conclusie: cassatieberoep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1440
Toegevoegd15-01-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 19-12-2017 / 16/05773
InhoudsindicatieIn hoeverre bestaat recht op aftrek van voorbelasting op kosten die zijn gemaakt nadat duidelijk is geworden dat voorgenomen btw-belaste handelingen niet meer van de grond komen? Belanghebbende heeft met de gemeente [Q] (de Gemeente) op 14 oktober 2009 een overeenkomst gesloten met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwbouw op vier locaties binnen de Gemeente, de voorzieningenclusters [A], [B], [C] en [D]. Tevens zijn zij overeengekomen dat de Gemeente de benodigde gronden verkoopt en levert aan belanghebbende. Op 31 oktober 2013 heeft belanghebbende kenbaar gemaakt dat zij de overeenkomst, voor zover die ziet op de voorzieningenclusters [A] en [B], niet gestand wil doen. Vervolgens hebben de Gemeente en belanghebbende op 8 december 2014 een nieuwe overeenkomst gesloten, die onder meer ertoe strekt dat de eerdere overeenkomst, voor zover die ziet op de voorzieningenclusters [A] en [B], niet zal worden uitgevoerd. In die nieuwe overeenkomst is onder meer bepaald dat belanghebbende de Gemeente een schadevergoeding van 2.300.000 betaalt wegens het niet afnemen van de gronden in de genoemde voorzieningenclusters. De Gemeente heeft voor dit bedrag, vermeerderd met 483.000 aan omzetbelasting, aan belanghebbende een factuur uitgereikt. In beroep is in geschil het antwoord op de vraag of belanghebbende recht heeft op volledige aftrek van de aan haar door de Gemeente in rekening gebrachte omzetbelasting over deze schadevergoeding, zoals belanghebbende bepleit, of slechts pro rata, zoals de inspecteur verdedigt. Rechtbank Zeeland-West-Brabant (de Rechtbank) oordeelt dat van een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang met aan omzetbelasting onderworpen handelingen geen sprake is. De in rekening gebrachte omzetbelasting kan naar haar oordeel slechts pro rata in aftrek worden gebracht, omdat enkel een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de schadevergoeding en de algehele economische activiteiten van belanghebbende. Belanghebbende heeft tegen deze uitspraak (sprong)cassatie ingesteld. Belanghebbende voert twee cassatiemiddelen aan. Met het eerste cassatiemiddel bestrijdt belanghebbende onder verwijzing naar de arresten Fini H en INZO het oordeel van de Rechtbank dat geen sprake is van rechtstreekse en onmiddellijke samenhang met aan de omzetbelasting onderworpen handelingen. Volgens belanghebbende bestaat een dergelijke samenhang tussen de aankoop van de gronden en de voorgenomen belaste activiteit van belanghebbende, bestaande in de realisatie en aansluitende belaste levering van nieuwbouwkoopwoningen. Met het tweede cassatiemiddel betoogt belanghebbende dat de Rechtbank ten onrechte uitsluitend heeft getoetst aan het zogenoemde verdisconteringsvereiste bij de beoordeling van die samenhang. Op ambtshalve gronden meent de A-G dat de schadevergoeding die belanghebbende aan de Gemeente betaalt een vergoeding is voor geleden schade en dus niet aan de heffing van omzetbelasting is onderworpen. De A-G baseert zich met name op Sociťtť thermale dEugťnie-les-Bains. In de literatuur bestaat echter geen communis opinio over de uitleg van Sociťtť thermale dEugťnie-les-Bains en is de vraag opgeworpen of het arrest is achterhaald door Air France-KLM. Omdat van een acte clair of acte eclairť naar de mening van de A-G geen sprake is, geeft de A-G de Hoge Raad in overweging het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) om een prejudiciŽle beslissing te vragen. Voor het geval de Hoge Raad mocht oordelen dat de door haar ambtshalve opgeworpen vraag over de schadevergoeding geen beantwoording behoeft dan wel uit het antwoord van het HvJ mocht volgen dat de schadevergoeding aan de heffing van omzetbelasting is onderworpen, behandelt de A-G in deze conclusie voorts de kwestie die partijen verdeeld houdt: de omvang van het aftrekrecht. In deze conclusie verdedigt de A-G dat voor de onderhavige situatie een uitzondering moet gelden op de door het HvJ geformuleerde hoofdregel dat verworven handelingen worden gebruikt voor zijn belaste handelingen als bedoeld in artikel 168, aanhef en onder a, Btw-richtlijn, ingeval een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang bestaat tussen de in een eerder stadium verworven goederen en/of diensten en een of meer in een later stadium verrichte handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat. Zij meent dus dat belanghebbende de in rekening gebrachte omzetbelasting volledig in aftrek kan brengen. Ook op dit punt is in haar optiek echter geen sprake van een acte clair of een acte eclairť. Hoewel de onderhavige situatie dicht aanschuurt tegen Fini H, durft de A-G niet te beweren dat de onderhavige schadevergoeding buiten redelijke twijfel rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit de gestaakte economische activiteit van belanghebbende. Het HvJ heeft zich naar haar weten nog niet uitgelaten over de vraag of voor een situatie als de onderhavige, naast de uitzonderingen die hij al heeft geformuleerd in zijn rechtspraak, ook een uitzondering mogelijk is op de hoofdregel. De A-G geeft de Hoge Raad ook met betrekking tot deze vraag in overweging het HvJ om een prejudiciŽle beslissing te vragen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:10106
Toegevoegd12-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 05-10-2017 / 13/676442-12, 23/004598-13
InhoudsindicatieVerlenging termijn van de terbeschikkingstelling met dwangverpleging met twee jaren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:10108
Toegevoegd12-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 05-10-2017 / 13/047071-00, 23/003891-01
InhoudsindicatieVoorwaardelijke beŽindiging van de verpleging van overheidswege.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:10109
Toegevoegd12-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 05-10-2017 / 13/656680-12
InhoudsindicatieVerlenging van de termijn van de terbeschikkingstelling met dwangverpleging met twee jaren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:10110
Toegevoegd12-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 05-10-2017 / 13/125074-03, 23/000418-05
InhoudsindicatieVerlenging van de termijn van de terbeschikkingstelling met ťťn jaar. Beslissing omtrent dwangverpleging aangehouden om maatregelenrapport op te laten stellen door de reclassering.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:343
Toegevoegd12-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-01-2018 / 200.218.757
InhoudsindicatieArbeidszaak, Wwz Ontslag op staande voet van verkoopster in modezaak wegens onrechtmatige toeŽigening van een kledingstuk
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:311
Toegevoegd12-01-2018
TitelRechtbank Limburg, 17-01-2018 / 6389267 cv expl 17-8185
InhoudsindicatieDierenarts declareert geneeskundige behandeling mbt pony van gedaagde. Niet komt vast te staan dat gedaagde opdracht heeft gegeven. Vordering wordt afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:310
Toegevoegd12-01-2018
TitelRechtbank Limburg, 17-01-2018 / 6310470 cv expl 17-7336
InhoudsindicatieKoop op afstand. Verkoper heeft niet voldaan aan de verplichting uit artikel 6:230m BW. Koper krijgt product geleverd zonder verdere informatie. Koper geniet op grond van artikel 6:230i BW Consumentenbescherming.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:133
Toegevoegd12-01-2018
TitelRechtbank Gelderland, 12-01-2018 / AWB - 16 _ 7775
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft geoordeeld dat de burgemeester de aanvraag om een exploitatievergunning van de coffeeshop terecht heeft geweigerd. De burgemeester mocht er van uit gaan dat de in de aanvraag vermelde beheerder van de coffeeshop niet de (enige) feitelijk leidinggevende is. De burgemeester heeft eveneens terecht tot sluiting van de coffeeshop besloten.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:74
Toegevoegd11-01-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 09-01-2018 / 6159896 CV EXPL 17-8731
InhoudsindicatieBeroep op vervaltermijn onaanvaardbaar. Aanspraak op transitievergoeding bij gedeeltelijke beŽindiging arbeidsovereenkomst.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:126
Toegevoegd11-01-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 11-01-2018 / 17_1358
InhoudsindicatieHoewel naar het oordeel van de rechtbank op basis van het dossier niet met voldoende zekerheid gezegd kan worden dat eisers eigenaar waren van het chalet, ziet de rechtbank geen aanleiding om het beroep gegrond te verklaren. Redengevend daarvoor is dat eiseres een overeenkomst heeft gesloten tot huur van de staplaats waarop het chalet staat. Hieruit volgt dat eisers jaarlijks ca. 1.400,- huur hebben moeten betalen aan de camping. Dat eisers deze betalingen ook hebben gedaan blijkt uit de kwitanties die de broer van eiseres aan verweerders rapporteurs heeft laten zien, en die op naam van eiseres zijn gesteld. Verweerder heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht geconcludeerd dat een dergelijke betalingsverplichting niet verenigbaar is met de bijstandsuitkering van eisers. Dat veronderstelt een alternatieve geldstroom, die onbekend is gebleven maar waarvan eisers wel melding hadden behoren te maken. Verweerder heeft dan ook terecht geconcludeerd dat eisers de op hen rustende inlichtingenplicht hebben geschonden. De na de intrekking ingediende aanvraag om bijstand heeft verweerder terecht afgewezen omdat eisers hun financiŽle situatie bij deze aanvraag niet voldoende hebben opgehelderd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:10052
Toegevoegd11-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 28-12-2017 / 13/751902-17
InhoudsindicatieEAB Frankrijk, detentieomstandigheden geen beletsel.
RechtsgebiedInternationaal publiekrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:121
Toegevoegd11-01-2018
TitelRechtbank Gelderland, 12-01-2018 / AWB - 16 _ 4525; 16 _ 4527
InhoudsindicatieOmgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, gebruik in strijd met het bestemmingsplan en wijzigen van een rijksmonument voor een voormalig schoolgebouw (artikel 2.1, eerste lid, onder a, c en f, Wabo). De rechtbank oordeelt dat verweerder zich gelet op de grote hoeveelheid ontbrekende gegevens niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het over voldoende gegevens en bescheiden beschikte om op de aanvraag te kunnen beslissen. Het beroep is gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1435
Toegevoegd11-01-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 15-12-2017 / 17/00395
InhoudsindicatieA-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 17/00395, alsmede in de samenhangende zaak met nummer 17/00397. In cassatie is in geschil of de Inspecteur de beschikkingen VAR-wuo terecht heeft herzien in beschikkingen VAR-loon. In het bijzonder betreft het geschil de vragen of i) het Hof op de juiste gronden heeft geconcludeerd dat sprake was van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW en daarmee uitgesloten is dat sprake is van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, ii) de wetgever de zzpers in de kou heeft laten staan, en iii) de criteria om de arbeidsovereenkomst en opdracht overeenkomst van elkaar te onderscheiden nog wel passend zijn in de huidige tijd. Belanghebbende was werkzaam als zorgverlener van thuiszorg in natura voor de periode van 15 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. Belanghebbende was in het bezit van beschikkingen VAR-wuo voor de jaren 2013 en 2014. Bij herzieningsbeschikkingen heeft de Inspecteur de opbrengst van belanghebbendes werkzaamheden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking en beschikkingen VAR-loon afgegeven. Het Hof heeft geoordeeld dat aan alle vereisten van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW is voldaan. Er is voldaan aan het criterium gezagsverhouding, nu de zorgaanbieders - mede gelet op de wettelijke aanwijzing - als opdrachtgevers van belanghebbende kunnen worden beschouwd en bij hen de eindverantwoordelijkheid voor de te verlenen zorg ligt. Daarbij heeft het Hof ook nog overwogen dat de zorgaanbieders zowel vakinhoudelijk als op organisatorisch gebied een instructiebevoegdheid hebben. Ten aanzien van het criterium persoonlijk arbeid verrichten door belanghebbende heeft het Hof onder meer overwogen dat - gelet op de intensieve vorm van zorg, het belang van continuÔteit en de primaire verantwoording door [A] en de zorgaanbieders - van vrije vervanging van belanghebbende als zorgverlener geen sprake is, zodat ook aan dit criterium is voldaan. Geen discussie bestaat volgens het Hof over het derde criterium, het ontvangen van loon. Volgens de A-G geeft het oordeel van het Hof geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting omdat het Hof in lijn met het civiele arrest Thuiszorg/PGGM en het fiscale arrest HR BNB 2012/129 rekening heeft gehouden met deze drie criteria in onderlinge samenhang. Belanghebbende stelt in cassatie in wezen aan de orde dat deze drie criteria voor de aanwezigheid van een dienstbetrekking niet meer passend zijn in het licht van de huidige maatschappelijke opvattingen over flexibele arbeid. In de conclusie gaat de A-G in op de rechtspraak van de civiele en fiscale kamer van de Hoge Raad over de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht. Daarnaast bespreekt de A-G de ratio van de ondernemersfaciliteiten, in het bijzonder de zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling. De A-G komt tot de slotsom dat de criteria voor het vaststellen van ondernemerschap en overeenkomst van opdracht aansluiten bij de ratio van de ondernemersfaciliteiten. Naar de mening van de A-G is er geen ruimte voor de rechter om deze grenzen, anders dan marginaal, te verleggen. De A-G meent, ten aanzien van belanghebbendes klacht over het laten afweten van de wetgever, dat de ontwikkelingen rondom de afschaffing van de VAR, het wetsvoorstel BGL en het uitstel van de handhaving van de Wet DBA meer dan drie jaar onduidelijkheid hebben opgeleverd op welke wijze belastingplichtigen vooraf zekerheid kunnen krijgen over de fiscale kwalificatie van het inkomen. Maar het beoordelingskader om vast te stellen of sprake is van winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking, is in de achtereenvolgende wetsvoorstellen niet aangepast. De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van belanghebbende ongegrond dient te worden verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:203
Toegevoegd11-01-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 11-01-2018 / 6465216 VZ VERZ 17-27880
InhoudsindicatieOntbinding arbeidsovereenkomst op d-grond (disfunctioneren).
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:59
Toegevoegd10-01-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 02-01-2018 / 16/659658-16
Inhoudsindicatieverwerven en in bezit hebben van kinderporno door een minderjarige. gelet op de bijzondere omstandigheden schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.
RechtsgebiedStrafrecht, Materieel strafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:58
Toegevoegd10-01-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 02-01-2018 / 16/705793-16
Inhoudsindicatieverlenging GBM maatregel voor de duur van 6 maanden
RechtsgebiedStrafrecht, Materieel strafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:265
Toegevoegd10-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-01-2018 / 16/01434 16/01435 16/01435 16/01437
InhoudsindicatieIB/PVV. Komt inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in mindering op belastbaar inkomen uit werk en woning?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:266
Toegevoegd10-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 03-01-2018 / 16/00296 t/m 16/00300, 16/01075 en 16/010765
InhoudsindicatieIB/PVV. Bewijsvermoeden. Verzwegen inkomstenbron? Ontzenuwing. Bijstandsuitkering terecht in 2013 belast?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:49
Toegevoegd09-01-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 10-01-2018 / C/16/427516 / HA RK 16-277
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek voorlopig deskundigenbericht, strijd met goede procesorde.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:199
Toegevoegd09-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-01-2018 / 17/00500
InhoudsindicatieSuccessierecht. Koude uitsluiting met finaal verrekenbeding bij overlijden. Verkrijging krachtens erfrecht? Fictief vruchtgebruik.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:200
Toegevoegd09-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-01-2018 / 17/00129
InhoudsindicatieIB/PVV. Belastingadviseur. Vermogensetikettering woonboerderij. Verplicht privťvermogen of keuzevermogen? Vertrouwensbeginsel.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:201
Toegevoegd09-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-01-2018 / 17/00518
InhoudsindicatieIB/PVV. Faillissement. Ontvankelijkheid bezwaar. Bekendmaking aanslag aan curator. Verschoonbaarheid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:204
Toegevoegd09-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-01-2018 / 17/00462 en 17/00463
InhoudsindicatieIB/PVV. ROW. Vergoeding voor deelname aan medicijnonderzoek als proefpersoon.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:6660
Toegevoegd08-01-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 30-10-2017 / AWB - 15 _ 1541
InhoudsindicatieWob Verweerder heeft naar aanleiding van de tussenuitspraak toegelicht op welke wijze nader onderzoek is gedaan en heeft de naar aanleiding van het onderzoek aangetroffen informatie overgelegd. Verweerder heeft ook uitgelegd op welke wijze wordt geregistreerd of en welke budgethouder in een wooninitiatief woont en is ook ingegaan op de wijze van verantwoording door budgethouders in een wooninitiatief. Eiseres heeft in reactie hierop aangevoerd dat verweerders onderzoek niet afdoende is en dat de toelichting van verweerder vragen oproept. De rechtbank is van oordeel dat verweerder inzichtelijk heeft gemaakt op welke wijze naar de documenten is gezocht en acht voldoende aannemelijk dat verweerder niet over meer documenten beschikt dan verweerder thans heeft verstrekt. Eiseres heeft het tegendeel niet aannemelijk gemaakt. Verweerder heeft het in de tussenuitspraak geconstateerde gebrek hersteld. De rechtbank constateert verder dat partijen in hun reacties uitvoerig zijn ingaan op de wijze van verantwoording afleggen door zorginstellingen en op de situatie met betrekking tot wooninitiatieven. De rechtbank houdt zich in deze Wob-procedure verre van een inhoudelijk oordeel over de vraag of verweerder al dan niet een juiste werkwijze hanteert met betrekking tot de verantwoordingswijze door zorginstellingen als de Thomashuizen en laat wat partijen hierover hebben aangevoerd buiten beschouwing.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:165
Toegevoegd08-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-01-2018 / 17/00466 t/m 17/00468
InhoudsindicatieOB. Exploitant attractiepark. Gelegenheid geven tot parkeren. Tarief. Bijkomstige dienst? Schending gelijkheidsbeginsel?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15631
Toegevoegd08-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 30-11-2017 / AWB - 17 _ 2058
InhoudsindicatieX heeft een appartementsrecht verkregen. Het betreft een (te bouwen) appartement in een voormalig kantoorgebouw. Het pand was ten tijde van de verkrijging intern geheel gesloopt en er was een aanvang gemaakt met de opbouwwerkzaamheden. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur ten onrechte overdrachtsbelasting naar een tarief van 6% heeft geheven. Volgens de rechtbank is sprake van een woning in de zin van artikel 14, tweede lid, van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer 1970.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15581
Toegevoegd05-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 06-06-2017 / AWB 16/22643_T en 16/22646
Inhoudsindicatie8 EVRM recht op privťleven na lang verblijf Langdurig verblijvende vreemdelingen, 8 EVRM, exceptional circumstances, arrest Butt, EHRM Eisers hebben Roma achtergrond. Zij hebben verzocht om verblijf op grond van artikel 8 EVRM. Zij wonen al 17 jaar in Nederland. Hun moeder heeft verzwegen dat zij de Amerikaanse nationaliteit hebben en dat zij naar de VS kunnen. Moeder kan niet naar dat land. Zij is geboren in ItaliŽ maar kan ook niet naar dat land. Vw is bezig haar uit te zetten naar ServiŽ. Moeder is daar weliswaar niet geboren, maar haar moeder zou wel in het bezit zijn van het Servische nationaliteit of die kunnen verkrijgen. Rb concludeert dat in lijn met het arrest Butt de mogelijkheid dat moeder misbruik maakt van de situatie in het nadeel van eisers weegt. De belangenafweging valt in beginsel negatief uit. Vw zal echter wel moeten motiveren waarom van eisers verwacht mag worden met moeder naar ServiŽ te gaan: zij kennen de taal niet, hebben er geen binding en de dochter heeft speciale zorg nodig. Dit moet verweerder in het kader van de exceptional circumstances beoordelen. Bestuurlijke lus.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:43
Toegevoegd05-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 05-01-2018 / NL17.14650
InhoudsindicatieDublin Duitsland. Eisers hebben niet aannemelijk gemaakt dat een overdracht aan Duitsland van onevenredige hardheid getuigt. Het is niet gebleken dat het onmogelijk is om na overdracht contact te houden met hun in Nederland verblijvende zoon. Gelet op het interstatelijk vertrouwensbeginsel kan verweerder er vanuit gaan dat de medische voorzieningen in Duitsland van een gelijkwaardig niveau zijn als in Nederland. Verweerder heeft in redelijkheid geen gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid. Het beroep is daarom ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:9881
Toegevoegd04-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 28-11-2017 / 13/680228-15
InhoudsindicatieVerdachte is veroordeeld voor medeplegen van opzetheling (13Subra). Verdachte heeft drie dure gekloonde voertuigen verkocht. Verdachte maakte daarbij deel uit van een professioneel netwerk dat zich bezighield met kort gezegd voertuigcriminaliteit.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:9879
Toegevoegd04-01-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 28-11-2017 / 13/680157-15 en 13/741198-15
InhoudsindicatieVerdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (omkatten van gestolen voertuigen) en is veroordeeld voor oplichting, heling en witwassen (13Subra). Voorts is verdachte veroordeeld voor medeplegen van poging tot diefstal met braak.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15472
Toegevoegd02-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 12-12-2017 / AWB 17/11413
InhoudsindicatieMVV 8 EVRM. Syrische. Inwerkingtreding WBV 2016/11. Meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15473
Toegevoegd02-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 20-12-2017 / AWB - 17 _ 337
InhoudsindicatieOnrechtmatig huisbezoek, ruime interpretatie 'zijn huis' ex art. 8 lid 1 EVRM, onlosmakelijke verwevenheid, schending inlichtingenverplichting, intrekking en terugvordering Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15474
Toegevoegd02-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 21-12-2017 / AWB - 17 _ 1064
InhoudsindicatieKrediethypotheek, bestuursorgaan is in beginsel gehouden ex-nunc te beslissen bij bezwaar, beroep gegrond, zelf voorzien.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15515
Toegevoegd02-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-12-2017 / AWB - 16 _ 9543
InhoudsindicatieWrb, rechtsbijstand, achternaamswijziging. De toevoeging is aangevraagd voor een procedure ter verbetering van een beschikking in de zin van artikel 1:207 van het Burgerlijk Wetboek. Verweerder heeft daarom de toevoegingsaanvraag niet kunnen afwijzen met verwijzing naar artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria. De rechtbank concludeert dat er een motiveringsgebrek kleeft aan het bestreden besluit.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15516
Toegevoegd02-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 21-12-2017 / AWB - 16 _ 8678
InhoudsindicatieWrb, rechtsbijstand, bezwaarprocedure toeslagen. Bijstand van een advocaat niet noodzakelijk. Geen sprake van feitelijke of juridische complexiteit. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15517
Toegevoegd02-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 21-12-2017 / AWB - 16 _ 9150
InhoudsindicatieWrb, rechtsbijstand, proceskostenvergoeding bezwaar. Niet gebleken van duidelijke redenen om van de wegingsfactor gemiddeld af te wijken. Rechtbank vernietigt bestreden besluit voor zover de wegingsfactor 0,5 is toegepast en voorziet zelf in de zaak.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15518
Toegevoegd02-01-2018
TitelRechtbank Den Haag, 21-12-2017 / AWB - 17 _ 3113
InhoudsindicatieWrb, rechtsbijstand, bedrijfsmatig belang. De vennootschap van eiser is partij bij de civiele procedure waarvoor de toevoeging is aangevraagd. Eiser heeft geen rechtstreeks en individueel belang bij de voornoemde procedure. De aanvraag om een toevoeging is terecht afgewezen. Beroep is ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:6470
Toegevoegd22-12-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 22-12-2017 / C/16/447384 / KG ZA 17-738
InhoudsindicatieKort geding, conflicten binnen bestuur vereniging, vereniging niet bevoegd vertegenwoordigd, vorderingen afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:6455
Toegevoegd22-12-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-12-2017 / 5428502
InhoudsindicatieNiet optreden verhuurder tegen overlast is in dit geval gebrek; vermindering huurgenot; huurprijsvermindering. Herstelkosten ruiten en sloten zijn noemenswaardig.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15307
Toegevoegd22-12-2017
TitelRechtbank Den Haag, 06-11-2017 / AWB - 17 _ 7485
InhoudsindicatieIntrekking verblijfsvergunning asiel met terugwerkende kracht wegens verstrekken onjuiste gegevens over nationaliteit & gezinslid in Nederland & reisroute, artikel 3 EVRM risico, beroep op artikel 8 EVRM.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:15336
Toegevoegd22-12-2017
TitelRechtbank Den Haag, 22-12-2017 / SGR 17/2251
InhoudsindicatieVerweerder mocht horeca-inrichting voor drie maanden sluiten omdat bij een bezoeker een handelshoeveelheid harddrugs is aangetroffen - beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:6788
Toegevoegd22-12-2017
TitelRechtbank Gelderland, 27-12-2017 / AWB - 17 _ 1006
InhoudsindicatieVerkeersbesluit Ermelo, openstelling Prins Hendriklaan niet goed en zorgvuldig onderbouwd, besluit wordt vernietigd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:4997
Toegevoegd21-12-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 21-12-2017 / AWB -LEE 15 _ 4307
InhoudsindicatieBPM, Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel is geschonden, Het besluitvormingsproces had zonder de schending een andere afloop kunnen hebben. Naheffingsaanslag wordt vernietigd. ISV wegens overschrijding van de redelijke termijn toegekend. Geen vergoeding van de werkelijke proceskosten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:6320
Toegevoegd20-12-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 27-12-2017 / C/16/428827 / HA ZA 16-925
InhoudsindicatieVerzekeringsrecht, inbraakschade, opzet tot misleiding, opzegging overeenkomst, kosten onderzoek.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:11214
Toegevoegd20-12-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-12-2017 / 200.178.995
InhoudsindicatieFaillissement; regeling verdeling verkoopopbrengst ex art.57 lid 3 Fw ivm omslag faillissementskosten ogv art.182 Fw
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:11216
Toegevoegd20-12-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-12-2017 / 200.180.431
InhoudsindicatieDomeinnaam. Niet is komen vast te staan dat geÔntimeerde de inbreukmakende domeinnamen heeft geregistreerd, noch dat hij daarvoor verantwoordelijk is.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:11219
Toegevoegd20-12-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-12-2017 / 200.185.985
InhoudsindicatieVerzekering. Stelplicht en bewijslast bij geclaimde inbraakschade en reisschade. Beroep verzekeraar op verzwijging en opzet tot misleiding. Opzegging verzekerings-overeenkomst. Registratie persoonsgegevens.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:6294
Toegevoegd19-12-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 27-12-2017 / C/16/401309 / HA ZA 15-794
InhoudsindicatieVervolg op ECLI:NL:RBMNE:2016:4646. Zorgverzekeringswet. Dekking; TACE-behandeling bij levermetastasen van borstkanker.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:5529
Toegevoegd14-12-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-12-2017 / 200.205.588_01
InhoudsindicatieHoofdverblijf Partneralimentatie Kinderalimentatie
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:10967
Toegevoegd13-12-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-12-2017 / 200.094.717
InhoudsindicatieHoger beroep; vervolg op ECLI:NL:GHARL:2013:8550; tekortkoming aandeelhoudersovereenkomst door verkoop enig actief (dochtervennootschap) zonder toestemming/volmacht minderheidsaandeelhouder; (bestuurders-) aansprakelijkheid andere betrokkenen; peilmoment schadeberekening; waardebepaling na gerechtelijk deskundigenbericht
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:10973
Toegevoegd13-12-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-12-2017 / 200.167.416
InhoudsindicatieOverheidsaansprakelijkheid. Er is causaal verband tussen de onrechtmatige besluiten van de gemeente tot intrekking en terugvordering van bijstand en de beŽindiging van de schuldsanering zonder schone lei. De kans op schade voor appellante is aannemelijk. De gemeente trekt bijstand in en vordert deze terug, omdat appellante een gezamenlijke huishouding zou hebben met haar ex-echtgenoot. De rechtbank beŽindigt daarop haar schuldsanering tussentijds en zonder verlening van een schone lei. Hoger beroep van dat vonnis wordt ongegrond verklaard. In de bestuursrechtelijke procedure wordt in hoger beroep geoordeeld dat de gezamenlijke huishouding niet is bewezen. Dat brengt mee dat de besluiten van de gemeente onrechtmatig zijn. In deze procedure oordeelt het hof dat er causaal verband is tussen de onrechtmatige besluiten en de tussentijdse beŽindiging van de schuldsanering zonder schone lei en dat de kans op schade aannemelijk is. Het tussenvonnis bevat ook een passage over overheidsaansprakelijkheid in geval van binnentreden of doorzoeken van een woning zonder machtiging van de rechter-commissaris. Het daarop betrekking hebbende onderdeel van de vordering hebben partijen nadien geregeld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:10974
Toegevoegd13-12-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-12-2017 / 200.170.742
InhoudsindicatieSamenwerkingsovereenkomst gemeente projectontwikkelaar. Gemeente heeft wanprestatie gepleegd, omdat zij het doel dat partijen met de koopovereenkomst voor ogen stond, te weten verbouwing van het voormalige belastingkantoor tot een appartementencomplex, voor de projectontwikkelaar onbereikbaar heeft gemaakt door het pand aan te wijzen tot monument. De Gemeente en Torenstad sluiten in 2006 een koopovereenkomst met betrekking tot het voormalige belastingkantoor. De gemeente zegt toe zich te zullen inspannen om het bestemmingsplan zou te wijzigen, dat in het kantoor woningbouw mogelijk is. Als de projectontwikkelaar door de banken- en vastgoedcrisis geen concrete plannen kan maken, wijzigt de gemeente in 2011 het bestemmingsplan aldus, dat met behulp van een vrijstelling alsnog woningbouw mogelijk is. In 2012 wijst de gemeente het pand aan als gemeentelijk monument. Het hof verwerpt de stelling van de projectontwikkelaar dat de gemeente zich onvoldoende heeft ingespannen om de bestemming woningbouw te realiseren. Dat een en ander lang heeft geduurd en dat slechts een vrijstellingsmogelijkheid is gecreŽerd is te wijten aan de projectontwikkelaar die naliet concrete gegevens aan de gemeente te verschaffen. Wel heeft de gemeente wanprestatie gepleegd. Door haar aanwijzing van het pand tot gemeentelijk monument heeft zij het door partijen beoogde doel van de overeenkomst, te weten woningbouw in het belastingkantoor voor de projectontwikkelaar onbereikbaar gemaakt. De gemeente wordt veroordeeld de koopsom terug te betalen, tegen teruglevering van het pand, en tot schadevergoeding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:10977
Toegevoegd13-12-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-12-2017 / 200.177.871
InhoudsindicatieOntvlechting duurzame samenwerking. Diverse vorderingen over en weer, waaronder management fee en oprichtingskosten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:10982
Toegevoegd13-12-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-12-2017 / 200.185.081
InhoudsindicatieGevolgen in hoger beroep van verboden rechterswisseling in eerste aanleg
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:10986
Toegevoegd13-12-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-12-2017 / 200.194.764
InhoudsindicatieVordering nakoming mondeling gemaakte afspraken De stelling van appellant dat de factuur berust op mondelinge afspraken tussen partijen is onvoldoende (met stukken) onderbouwd. Niet is komen vast te staan dat appellant voor de ter beschikking gestelde zaken en etenswaren bedragen in rekening mocht brengen, laat staan commerciŽle tarieven.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:9608
Toegevoegd06-12-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 07-12-2017 / ROT 16/6785
InhoudsindicatieWOZ. Waardering van een bijzonder kantoorpand.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9962
Toegevoegd15-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.174.289
InhoudsindicatieVastgoedtransactie. Portaal heeft van een tuinder grond gekocht om daarop huurwoningen te bouwen. Na afwikkeling van de transactie verwijt de tuinder Portaal de planologische procedure onvoldoende voortvarend te hebben doorlopen en dat zij daarom haar inspanningsverbintenis heeft geschonden. Deze stelling wordt verworpen omdat de tuinder Portaal niet in gebreke heeft gesteld. Portaal wordt wel veroordeeld tot betaling van een boete, omdat zij na verlening van de omgevingsvergunning de grond niet tijdig heeft afgenomen. Haar verweer dat zij daartoe pas verplicht was als de vergunning onaantastbaar was, wordt verworpen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:8931
Toegevoegd14-11-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 15-11-2017 / ROT 16/584
InhoudsindicatieWOZ. Waardering van een luxe woning.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9825
Toegevoegd13-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-11-2017 / 200.138.577
InhoudsindicatieHuurrecht Woonruimte. Vervolg op HR 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:726, NJ 2016/449. De verhuizing tijdens de werkzaamheden aan de huurwoning was noodzakelijk door de renovatiewerkzaamheden. De huurder heeft recht op de forfaitaire verhuiskostenvergoeding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13099
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 09-11-2017 / AWB - 17 _ 1443
InhoudsindicatieWrb, rechtsbijstand, High Trust, Wet Mulder-zaak (parkeren zonder invalidekaart). Verweerder heeft terecht en op goede gronden geoordeeld dat bijstand van een advocaat niet noodzakelijk is.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13090
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 09-11-2017 / AWB - 17 _ 1410 en AWB - 17_1416
InhoudsindicatieWrb, rechtsbijstand, bezwaar tegen herzieningsbeslissing kinderopvangtoeslag. Verweerder heeft terecht en op goede gronden de vergoedingen van de toevoegingen ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13100
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 09-11-2017 / AWB - 17 _ 1427 en AWB - 17_1433
InhoudsindicatieWrb, rechtsbijstand, High Trust, bezwaar tegen herzieningsbeslissing kinderopvangtoeslag. Verweerder heeft terecht en op goede gronden de vergoedingen van de toevoegingen ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13101
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 09-11-2017 / AWB - 17 _ 1436
InhoudsindicatieWrb, rechtsbijstand, High Trust, bezwaar tegen herzieningsbeslissing kinderopvangtoeslag. Verweerder heeft terecht en op goede gronden de vergoeding van de toevoeging ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13102
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 09-11-2017 / AWB - 17 _ 1442
InhoudsindicatieWrb, rechtsbijstand, High Trust, kort geding over voortzetting huurovereenkomst, gedagvaard door ex-partner. Verweerder heeft terecht en op goede gronden de zaakcode van de toevoeging aangepast van H010 BeŽindiging huurovereenkomst naar P100 Personen- en familierecht overige geschillen en de vergoeding gecorrigeerd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13103
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 09-11-2017 / AWB - 17 _ 1398
InhoudsindicatieWrb, rechtsbijstand, High Trust, herzieningsverzoek kinderopvangtoeslag. Verweerder heeft terecht en op goede gronden de vergoeding voor de toevoeging ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13104
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 09-11-2017 / AWB - 17 _ 1408
InhoudsindicatieWrb, rechtsbijstand, High Trust, huurtoeslag. Verweerder heeft terecht en op goede gronden de vergoeding voor de toevoeging ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13105
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 09-11-2017 / AWB - 17 _ 1407
InhoudsindicatieWrb, rechtsbijstand, High Trust, herzieningsverzoek huurtoeslag. Verweerder heeft terecht en op goede gronden de vergoeding voor de toevoeging ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13106
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 09-11-2017 / AWB - 17 _ 1449
InhoudsindicatieWrb, rechtsbijstand, High Trust, herzieningsverzoek huurtoeslag. Verweerder heeft terecht en op goede gronden de vergoeding voor de toevoeging ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:13107
Toegevoegd13-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 09-11-2017 / AWB - 17 _ 1438
InhoudsindicatieWrb, rechtsbijstand, High Trust, bezwaar tegen definitieve berekening kinderopvangtoeslag. Verweerder heeft terecht en op goede gronden de vergoeding voor de toevoeging ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12968
Toegevoegd09-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 13-11-2017 / AWB - 17 _ 2907
InhoudsindicatieWatervergunning voor behouden 2 buispalen en het tijdelijk ligplaats nemen van diverse vaartuigen vernietigd voor zover bestreden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:7103
Toegevoegd07-11-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 02-11-2017 / BRE - 16 _ 7942
InhoudsindicatieDeze uitspraak wordt gepubliceerd op verzoek. De rechtbank had de uitspraak niet voor publicatie geselecteerd. Om die reden is er geen samenvatting.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9641
Toegevoegd07-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-10-2017 / 200.181.808
InhoudsindicatieHoger beroep van ECLI:NL:RBOVE:2015:4195; opdracht Arbodiensten; beŽindiging overeenkomst; klachten tegen facturen; reclame-uitsluiting slechts voor normale facturen; loonsancties niet zomaar terug te voeren op tekortkomingen van Arbodienst; schending van exclusiviteitsbeding; geen matiging van boete;
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9664
Toegevoegd07-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-11-2017 / 200.188.155
InhoudsindicatieHoger beroep; koop lekdetectieapparaat voor productieproces; non-conformiteit wegens door verkoper gewekte lekdetectieverwachtingen; geen verplichting koper tot (nader) eigen onderzoek, inregelperiode of proefopstelling; verzuim; geen eigen schuld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12643
Toegevoegd02-11-2017
TitelRechtbank Den Haag, 02-11-2017 / AWB - 17 _ 6678
InhoudsindicatieLasten onder dwangsom opgelegd in verband met illegale caravanstallingen, beroepen ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:9390
Toegevoegd31-10-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31-10-2017 / 200.178.411
InhoudsindicatieErflater wilsonbekwaam? Is de erfgenaam een tussenbeidekomende persoon?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:1174
Toegevoegd30-10-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 27-10-2017 / 17/02344
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vragen in Caribische zaak (art. 1b Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Verkrijging van Nederlanderschap door erkenning in 1990 in het buitenland door gehuwde man (art. 4 (oud) RWN)? Erkenning in Sint Maarten van buitenlandse erkenning? Betekenis van art. 8 EVRM voor ongeclausuleerd erkenningsverbod van art. 330 lid 1, onder b, BWNA (oud). Tijdstip waarop erkenning van kind rechtsgevolgen sorteert. Stelsel van de RWN en rechtsvormende taak van de Hoge Raad.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12296
Toegevoegd26-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 26-10-2017 / AWB - 17 _ 6421
InhoudsindicatieVerzoekers is een last onder dwangsom opgelegd wegens het permanent bewonen van een recreatiewoning.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12224
Toegevoegd25-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 26-10-2017 / AWB - 17 _ 1786
InhoudsindicatieWeigering Wajong-uitkering.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:12223
Toegevoegd25-10-2017
TitelRechtbank Den Haag, 26-10-2017 / AWB - 17 _ 3783
InhoudsindicatieWeigering uitkering ingevolge de Ziektewet.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8586
Toegevoegd03-10-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 03-10-2017 / 200.187.331
InhoudsindicatieHoger beroep; rekening-courant verhouding; geen protest binnen redelijke tijd tegen het vastgestelde saldo; geen verjaring; gebondenheid van de ingevolge artikel 18 WvK hoofdelijk aansprakelijke firmant aan (de gevolgen van) de verklaring van de andere firmant
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:938
Toegevoegd25-09-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 15-09-2017 / 16/02711
InhoudsindicatieAuteursrecht op software. Vereisten voor bescherming van voorbereidend materiaal als bedoeld in art. 1 lid 2 Softwarerichtlijn (Richtlijn 2009/24/EG). HvJEU 22 december 2010, ECLI:EU:C:2010:816, NJ 2011/289 (Softwarove) en HvJEU 2 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:259, NJ 2013/270 (SAS/WPL). Onrechtmatige daad, oneerlijke concurrentie, gebruik maken van bedrijfsdebiet, schending geheimhoudingsverplichtingen werknemers, meenemen administratie. Proceskostenveroordeling, art. 1019h Rv, gemengde grondslag.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:7529
Toegevoegd30-08-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 29-08-2017 / 200.144.982
InhoudsindicatieHoger beroep van onder meer ECLI:NL:RBARN:BY7777; ontbrekende producties? gemeenschap van licentiegevers; verdeling van gemeenschapsopbrengsten; overeenkomst tussen licentiegevers om ieder verder eigen weg te gaan; rekening en verantwoording; verplichting tot overlegging van afzonderlijke overeenkomst
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:7543
Toegevoegd30-08-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 29-08-2017 / 200.191.338
InhoudsindicatieEigenaar van een pizzeria heeft horecavergunning op grond van de Drank- en Horecawet. Wordt verdacht van het plegen van strafbare feiten. Volgt intrekking horecavergunning op grond van de wet Bibob. Daarna vrijspraak. Deze intrekking wordt naderhand herroepen. Heeft Gemeente onrechtmatig gehandeld?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:6580
Toegevoegd01-08-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 01-08-2017 / 200.190.576
InhoudsindicatieNon-conformiteit woning. Toetsingskader bij gerenoveerde woning.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:6505
Toegevoegd27-07-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-07-2017 / 200.215.962
InhoudsindicatieBekrachtiging vonnis waarbij het verzet tegen een gewezen vonnis tot faillietverklaring ongegrond is verklaard. Ontvankelijkheid curator q.q. Misbruik van bevoegdheid/het ontbreken van een redelijk belang bij de uitoefening van de bevoegdheid.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:5715
Toegevoegd06-07-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-07-2017 / 200.205.337
InhoudsindicatieWwz. Afrekening vakantiedagen na beŽindiging arbeidsovereenkomst
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:5633
Toegevoegd04-07-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-07-2017 / 200.167.416
InhoudsindicatieOverheidsaansprakelijkheid. Er is causaal verband tussen de onrechtmatige besluiten van de gemeente tot intrekking en terugvordering van bijstand en de beŽindiging van de schuldsanering zonder schone lei. De kans op schade voor appellante is aannemelijk. De gemeente trekt bijstand in en vordert deze terug, omdat appellante een gezamenlijke huishouding zou hebben met haar ex-echtgenoot. De rechtbank beŽindigt daarop haar schuldsanering tussentijds en zonder verlening van een schone lei. Hoger beroep van dat vonnis wordt ongegrond verklaard. In de bestuursrechtelijke procedure wordt in hoger beroep geoordeeld dat de gezamenlijke huishouding niet is bewezen. Dat brengt mee dat de besluiten van de gemeente onrechtmatig zijn. In deze procedure oordeelt het hof dat er causaal verband is tussen de onrechtmatige besluiten en de tussentijdse beŽindiging van de schuldsanering zonder schone lei en dat de kans op schade aannemelijk is. Het tussenvonnis bevat ook een passage over overheidsaansprakelijkheid in geval van binnentreden of doorzoeken van een woning zonder machtiging van de rechter-commissaris. Het daarop betrekking hebbende onderdeel van de vordering hebben partijen nadien geregeld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1869
Toegevoegd04-04-2017
TitelRechtbank Gelderland, 05-04-2017 / AWB - 16 _ 4946
InhoudsindicatieSuccessierecht. Koude uitsluiting met finaal verrekenbeding bij overlijden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:6644
Toegevoegd17-10-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 18-10-2016 / AWB - 16 _ 81
Inhoudsindicatieverantwoording pgb / begeleiding in de zin van artikel 6 van het BzA / beroep gegrond / een gedeelte van de geboden begeleiding mag ten laste worden gebracht van het pgb / blijkens de overgelegde administratie kunnen deze kosten worden berekend
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2016:4646
Toegevoegd19-08-2016
TitelRechtbank Midden-Nederland, 24-08-2016 / C/16/401309 / HA ZA 15-794
InhoudsindicatieZorgverzekeringswet. Dekking; TACE-behandeling bij levermetastasen van borstkanker. Tussenvonnis.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:7283
Toegevoegd30-06-2016
TitelRechtbank Den Haag, 30-06-2016 / AWB - 15 _ 9228
InhoudsindicatieProces-verbaal van mondelinge uitspraak, beroep opgelegde informatiebeschikking, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:3100
Toegevoegd24-05-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 26-05-2016 / AWB - 15 _ 6604
Inhoudsindicatieverantwoording pgb/ awbz/ beroep ongegrond / eiser heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt op welke wijze en waaraan het pgb is besteed
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:3057
Toegevoegd23-05-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 24-05-2016 / AWB - 15 _ 5256
Inhoudsindicatieindicatie awbz / omvang functie persoonlijke verzorging / beroep ongegrond
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:3067
Toegevoegd23-05-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 24-05-2016 / AWB - 15 _ 6582
Inhoudsindicatieaanvraag uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven / beroep tegen bestreden besluit I niet-ontvankelijk en tegen bestreden besluit II ongegrond / niet gebleken dat eiser slachtoffer is geworden van een opzettelijk jegens hem gepleegd geweldsmisdrijf
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:2241
Toegevoegd18-04-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 19-04-2016 / AWB - 15 _ 3545
Inhoudsindicatieherziening studiefinanciering / verklaring hoofdbewoonster / geen sprake van dusdanige bijzondere omstandigheden dat niet van de juistheid van die verklaring mag worden uitgegaan / beroep ongegrond
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:2031
Toegevoegd11-04-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 11-04-2016 / AWB - 15 _ 6822
InhoudsindicatieLast onder bestuursdwang in verband met het overtreden van artikel 2.5.1, eerste lid, van de Vob 2010. Verweerder heeft zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de begunstigingstermijn van zeven dagen in dit geval redelijk was.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:1588
Toegevoegd23-03-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 29-02-2016 / AWB - 15 _ 7785
Inhoudsindicatiebestuursdwang / wegslepen voertuig / beroep ongegrond / het begrip onmiddelijk laden en lossen strikt uitgelegd door de hoge raad / in casu stond het voertuig dus geparkeerd
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:1587
Toegevoegd23-03-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 23-03-2016 / AWB - 15 _ 5058
Inhoudsindicatieverzoek om in het buitenland gesloten huwelijk in de gba/brp in te schrijven afgewezen / schijnhuwelijk / in strijd met de openbare orde / beroep ongegrond / verweerder voldoende aannemelijk gemaakt
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:1168
Toegevoegd07-03-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 08-03-2016 / AWB - 15 _ 4233
InhoudsindicatieWMO / beroep gegrond / sprake van getrapte besluitvorming / in strijd met artikel 7:11 / rechtsgevolgen in stand / eiseres komt niet in aanmerking voor een bruikleenauto
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:1061
Toegevoegd02-03-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 08-03-2016 / AWB - 15 _ 5605
Inhoudsindicatiewwb / verzoek om vrijstelling van griffierecht toegewezen / beroep gegrond / rechtsgevolgen in stand / eiseres kan niet worden gelijkgesteld met een Nederlander en heeft evenmin een aanvraag ingediend om voorgezette toelating
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:847
Toegevoegd22-02-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 23-02-2016 / AWB - 15 _ 3575
Inhoudsindicatiebestuursdwang / wegslepen voertuig / beroep ongegrond / beroep op vertrouwensbeginsel faalt
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:702
Toegevoegd15-02-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 16-02-2016 / AWB - 15 _ 2480
Inhoudsindicatiehotelmatige wijze exploiteren van woning / niet voldaan aan vereisten B&B / geen hoofdverblijf
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:556
Toegevoegd10-02-2016
TitelRechtbank Amsterdam, 15-02-2016 / AWB - 15 _ 5018
Inhoudsindicatietoepassing kostendelersnorm / ouders / beroep ongegrond / ouders vallen buiten de uitzondering van personen die niet meetellen voor de kostendelersnorm
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:9374
Toegevoegd23-12-2015
TitelRechtbank Amsterdam, 24-12-2015 / AWB - 15 _ 3356
Inhoudsindicatiestudiefinanciering herziening en terugvordering / beroep gegrond / verweerder heeft niet voldaan aan zijn bewijsplicht / nader onderzoek vereist
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:9215
Toegevoegd21-12-2015
TitelRechtbank Amsterdam, 21-12-2015 / AWB - 15 _ 2684
Inhoudsindicatiewegslepen voertuig ; beroep ongegrond
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:9208
Toegevoegd21-12-2015
TitelRechtbank Amsterdam, 22-12-2015 / AWB - 15 _ 2909
Inhoudsindicatieherziening en terugvordering studiefinanciering / beroep ongegrond / geen onomstotelijk bewijs
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:8710
Toegevoegd07-12-2015
TitelRechtbank Amsterdam, 09-12-2015 / AWB - 14 _ 5631
InhoudsindicatieAWBZ/indicatie/procesbelang/gegrond/niet-ontvankelijk/ongegrond
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2015:6734
Toegevoegd23-11-2015
TitelRechtbank Oost-Brabant, 20-10-2015 / 997520-14
InhoudsindicatieVerdachte heeft voor zijn eigen bedrijf opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting gedaan waardoor hij te veel omzetbelasting terug heeft ontvangen en te weinig heeft afgedragen. Daarnaast heeft verdachte twee aangiften omzetbelasting voor het bedrijf van zijn echtgenote en een aantal op zijn naam gestelde formulieren valselijk opgemaakt. Verdachte wordt hiervoor veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:7356
Toegevoegd26-10-2015
TitelRechtbank Amsterdam, 27-10-2015 / AWB - 13 _ 4337
Inhoudsindicatiewwb/ datum toekenning / terugvordering / ten onrechte gebruteerd/ uitspraak CRvB / beroep niet ontvankelijk en gegrond
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:5627
Toegevoegd31-08-2015
TitelRechtbank Amsterdam, 31-08-2015 / AWB - 15 _ 2018
Inhoudsindicatieschending medewerkingsverplichting/artikel 17, tweede lid, wwb/aanvraag wwb terecht afgewezen/beroep ongegrond
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:5242
Toegevoegd17-08-2015
TitelRechtbank Amsterdam, 14-08-2015 / AWB - 15 _ 363
Inhoudsindicatieafwijzing aanvraag/ onduidelijke financiele situatie en woon- en leefsituatie
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBSGR:2007:15651
Toegevoegd25-04-2013
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 08-10-2007 / KG 07-1165
InhoudsindicatieVan eiser zijn telefoontaps gemaakt in Nederland. De tapverslagen zijn aan de Engelse justitie verstrekt ten behoeve van het bewijs in Engelse strafzaak. Eiser wenst overlegging van de aanvragen van de machtigingen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2007:BA3602
Toegevoegd05-04-2013
TitelHoge Raad, 12-06-2007 / 01472/06
InhoudsindicatieNa beschuldiging van winkeldiefstal meldt verdachte zich op politiebureau en voegt hij politieagenten de woorden racisten, jullie zijn racisten toe. Belediging ambtenaar gedurende of t.z.v. rechtmatige uitoefening van zijn bediening a.b.i. art. 266.1 jo. 267.2 Sr? HR: art. 81.1 RO. CAG: Term "racist" houdt een verwijzing in naar een dusdanig afkeurenswaardig, maatschappelijk niet geaccepteerd gedachtegoed dat die aanduiding door de meeste mensen z.m. als beledigend zal worden ervaren, zodat context niet ter zake doet, v.zv. het de vaststelling van het beledigende karakter van de uiting betreft.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2007:BA3602
Toegevoegd05-04-2013
TitelParket bij de Hoge Raad, 12-06-2007 / 01472/06
InhoudsindicatieNa beschuldiging van winkeldiefstal meldt verdachte zich op politiebureau en voegt hij politieagenten de woorden racisten, jullie zijn racisten toe. Belediging ambtenaar gedurende of t.z.v. rechtmatige uitoefening van zijn bediening a.b.i. art. 266.1 jo. 267.2 Sr? HR: art. 81.1 RO. CAG: Term "racist" houdt een verwijzing in naar een dusdanig afkeurenswaardig, maatschappelijk niet geaccepteerd gedachtegoed dat die aanduiding door de meeste mensen z.m. als beledigend zal worden ervaren, zodat context niet ter zake doet, v.zv. het de vaststelling van het beledigende karakter van de uiting betreft.
RechtsgebiedStrafrecht