ECLIECLI:EU:C:2017:144
Toegevoegd22-09-2017
TitelECLI:EU:C:2017:144
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Vierde kamer) van 1 maart 2017.#ITV Broadcasting Limited e.a. tegen TVCatchup Limited e.a.#Verzoek van de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2001/29/EG - Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij - Artikel 9 - Toegang tot de kabel van omroepdiensten - Begrip ,kabel' - Wederdoorgifte door een derde via internet van uitzendingen van commerciele televisiezenders - ,Live streaming'.#Zaak C-275/15.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2017:179
Toegevoegd22-09-2017
TitelECLI:EU:C:2017:179
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Vijfde kamer) van 8 maart 2017.#ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA tegen Etat du Grand-duche de Luxembourg.#Verzoek van de Cour constitutionnelle (Luxemburg) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten in de Europese Unie - Richtlijn 2003/87/EG - Artikel 3, onder a) - Artikelen 11 en 12 - Stopzetting van de activiteiten van een installatie - Inlevering van de niet-gebruikte rechten - Periode 2008-2012 Geen schadeloosstelling - Opzet van de regeling voor de handel in emissierechten.#Zaak C-321/15.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2017:95
Toegevoegd22-09-2017
TitelECLI:EU:C:2017:95
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 februari 2017.#Carrefour Hypermarches SAS tegen ITM Alimentaire International SASU.#Verzoek van de Cour d'appel de Paris om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Vergelijkende reclame - Richtlijn 2006/114/EG - Artikel 4 - Richtlijn 2005/29/EG - Artikel 7 - Objectieve vergelijking van de prijzen - Misleidende omissie - Reclame waarbij de prijzen worden vergeleken van producten die worden verkocht in winkels die in omvang en type van elkaar verschillen - Geoorloofdheid - Essentiele informatie - Vraag in welke mate en via welk medium de informatie moet worden meegedeeld.#Zaak C-562/15.
Rechtsgebied
ECLIECLI:NL:RBDHA:2016:17122
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 14-10-2016 / 16/19799
InhoudsindicatieAA zaak asielaanvraag van EU burger Protocol (nr 24) inzake asiel voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie. Gezien rechtmatig verblijf geen belang bij beroep
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10783
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 19-07-2017 / 17/12488
InhoudsindicatieLos overdrachtsbesluit. Verdedingsbeginsel geschonden, nu eiser en zijn gemachtigde niet in de gelegenheid zijn gesteld te reageren op het voornemen hem over te dragen aan Noorwegen. Geen reden om af te zien van vernietiging van het overdrachtsbesluit.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10784
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 12-09-2017 / C/09/537952 / FT RK 17/1480 en C/09/17/326 F
InhoudsindicatieVerzet tegen dwangbevel staat niet in de weg aan faillissementsaanvraag. Verweerder had voldoende gelegenheid vermogen liquide te maken. Geen misbruik van bevoegdheid door Ontvanger.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:7234
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 15-09-2017 / C/10/535256 / KG ZA 17-1038
InhoudsindicatieKG over de vraag of Gemeente kon beslissen geen nieuwe overeenkomst aan te gaan over gebruik voetbalvelden door voetbalvereniging. Vereniging moest KNVB tijdig laten weten dat de velden gebruikt konden worden. Anders zouden teams uit de competities worden gehaald. Vordering van de vereniging afgewezen. Gelet op alle feiten en omstandigheden kon de Gemeente in redelijkheid tot die beslissing komen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10785
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 05-09-2017 / C/09/537714 / FT RK 17/1451 en C/09/17/311 F
InhoudsindicatieNa faillissement vonden nog betalingen plaats op bankrekening gefailleerde vennootschap; onverschuldigde betaling is concurrente schuldvordering. Saldo bankrekening is bate. Verzoek tot faillietverklaring toegewezen. Artikel 2:19 lid 4 BW.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:3614
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Overijssel, 11-07-2017 / 5439377 \ CV EXPL 16-7459
InhoudsindicatieGedaagde partijen hoofdelijk aansprakelijk gesteld tot betaling van schadebedrag aan eiser.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBONE:2013:3370
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Oost-Nederland, 20-02-2013 / C/08/12/656 F
InhoudsindicatieBeschikking afwijzing ontslag gijzeling
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:3613
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Overijssel, 21-09-2017 / C/08/206754 / KG ZA 17-286
InhoudsindicatieOpvragen correspondentie tussen advocaat en cliŽnt door de deken levert geen misbruik van bevoegdheid op.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10786
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 13-09-2017 / C/09/17/284 F
InhoudsindicatieVerzoek werknemer om machtiging r-c aan curator tot opzegging dienstverband te vernietigen hoger beroep ongegrond. Beroep richt zich tegen handelwijze van het bestuur in aanloop naar faillissement en tegen faillissement als zodanig. Overtuiging bij appellant dat sprake is van fraude / valsheid in geschrifte. Toezegging van curator tot doen van onderzoek naar financiŽle structuur van (gelieerde) onderneming(en). Onweersproken gebleven dat voorzetting onderneming niet mogelijk is en dat de boedel geen geld heeft om werknemers te betalen. Niet valt in te zien dat curator met zijn keuze dienstverbanden te beŽindigen onrechtmatig heeft gehandeld of niet binnen de grenzen van zijn beleidsvrijheid is gebleven.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:2682
Toegevoegd21-09-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 05-09-2017 / 200.189.641/01
InhoudsindicatieOngerechtvaardigde verrijking. Schoonmoeder betaalt de restschuld na verkoop gemeenschappelijke woning dochter en schoonzoon. Vordering strekkende tot verhaal op de schoonzoon voor zijn (interne) deel van de restschuld? Stelplicht en bewijslast afspraken.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:315
Toegevoegd21-09-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 20-07-2017 / 15/234, 15/235, 15/236, 15/237
InhoudsindicatieOvertreding verantwoordingsplicht meststoffenwet, medeplegen is niet aangetoond
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:2683
Toegevoegd21-09-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 15-08-2017 / 200.177.875/01
InhoudsindicatieErfrecht. Eindarrest na bewijsopdracht in tussenarrest. Bewijs afgifte van door de zuster van erflaatster ten laste van de rekening van erflaatster gepinde bedragen aan erflaatster niet geleverd. Waardering getuigenverklaringen.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:3609
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-09-2017 / 18/730522-16
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging voor overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. De rechtbank heeft geoordeeld dat verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gehandeld. Verdachte heeft een verkeersongeval veroorzaakt door op een kort stuk rechte weg tussen twee bochten een voor hem rijdende shovel met een daaraan gekoppelde aanhangwagen in te halen. Het zicht van verdachte werd ernstig belemmerd door de voor hem rijdende shovel met aanhangwagen, waardoor hij een personenauto die reed op de rijstrook voor het hem tegemoetkomende verkeer, niet heeft zien aankomen en daar frontaal tegenaan is gebotst. Verdachte heeft door zijn handelen een groot verkeersrisico in het leven geroepen dat zich ook heeft verwezenlijkt. Zowel de bestuurster van de personenauto als haar dochter hebben door de botsing lichamelijk letsel opgelopen, ten gevolge waarvan zij meerdere weken waren verhinderd in de uitoefening van hun normale bezigheden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:2684
Toegevoegd21-09-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 12-09-2017 / 200.202.342/01
InhoudsindicatieErfrecht. Vaststellingsovereenkomst 2015. Hoogte legitieme porties nog ter discussie? Uitleg. Al dan niet directe opeisbaarheid legitieme porties. Haviltex. Strekking artikel 129 Overgangswet NBW. Uit het testament is niet af te leiden dat erflater de bedoeling heeft gehad dat de legitieme direct opeisbaar zijn,
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:7233
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 31-08-2017 / Parketnummers 10/994599-14 (A) en 10/994609-15 (B) (Promis)
InhoudsindicatieOngewoon voorval, uitstoot schadelijke stoffen, wet milieubeheer, strafbare rechtspersoon
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4870
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Gelderland, 20-09-2017 / C/05/325790/ KZ RK 17-160
Inhoudsindicatiewraking afgewezen, gronden onvoldoende onderbouwd en concreet.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:7785
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 10-08-2017 / 15/872031-14
Inhoudsindicatieo.a. Overval op bloemisterij met wapen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:3610
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-09-2017 / 18/730007-17
InhoudsindicatieVrijspraak voor een poging tot inbraak wegens een gebrek aan overtuigend bewijs, nu het bewijs van de betrokkenheid van verdachte in de kern enkel steunt op de getuigenverklaring en niet wordt ondersteund door andere objectieve bewijsmiddelen. Veroordeling voor opzetheling en veroordeling voor twee woninginbraken, waarbij verdachte een burger die hem wilde aanhouden, meermalen in het gezicht heeft gestompt om zijn eigen vlucht mogelijk te maken. De rechtbank is van oordeel dat de feiten in verminderde mate aan verdachte kunnen worden toegerekend. De rechtbank legt op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden met aftrek van voorarrest aan verdachte op.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:3615
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Overijssel, 21-09-2017 / 08/770081-17
InhoudsindicatieDe Rechtbank Overijssel veroordeelt een 65-jarige man uit Kampen tot een gevangenisstraf van 2 weken met een proeftijd van 3 jaar wegens aanranding.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:3616
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Overijssel, 21-09-2017 / 08/770082-17
InhoudsindicatieDe Rechtbank Overijssel veroordeelt een 30-jarige man tot een gevangenisstraf van 2 weken wegens aanranding.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:7249
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 15-09-2017 / 10/750044-17
InhoudsindicatieGevangenisstraf voor de duur van 40 maanden met aftrek van voorarrest voor het medeplegen van de invoer vanuit Panama van 50,5 kg cocaÔne en medeplegen van voorbereidingshandelingen, gericht op de invoer en het vervoer van die partij cocaÔne.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:7250
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 20-09-2017 / C/10/527689 / HA ZA 17-524
InhoudsindicatieBevoegdheidsincident. Internationale bevoegdheid. Brussel Ibis-Verordening. Woonplaats natuurlijk persoon. Art. 1:10 lid 1 BW. Stelplicht. Vreemdelingenbeslag. Forum arresti. Art. 767 Rv. Relatief onbevoegd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:6825
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 14-08-2017 / AWB 17/1246
InhoudsindicatieHet bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand (verweerder) heeft de vaststelling van drie toevoegingen ingetrokken en gemuteerd, omdat er volgens verweerder sprake is van processuele en inhoudelijke samenhang tussen de zaken. Het ging om toevoegingen voor rechtshulp in cassatie in drie zaken, met afzonderlijke tenlasteleggingen. Volgens de Raad zijn de zaken gelijktijdig of (nagenoeg) aansluitend op dezelfde zitting behandeld en is daarom sprake van processuele samenhang (volgens artikel 21 en artikel 18, eerste lid, van het Bvr). De rechtbank vindt dat daarvan geen sprake is. Uit de arresten en uit de conclusies van de advocaat-generaal is niet op te maken dat de zaken op enig moment inhoudelijk ter zitting zijn behandeld, terwijl uit artikel 18 Bvr volgt dat wel sprake moet zijn van enige inhoudelijke behandeling ter zitting. Er zijn alleen zittingen geweest als bedoeld in artikel 438 Sv en artikel 439 Sv en dat zijn geen zittingen waarop de zaken inhoudelijk worden behandeld. Uit de omstandigheid dat de arresten op dezelfde dag zijn uitgesproken blijkt ook niet dat er een gezamenlijke behandeling ter zitting is geweest. Bovendien staat in artikel 18, eerste lid, van het Bvr dat de zitting waarbij alleen uitspraak wordt gedaan, niet wordt gezien als een zitting als bedoeld in het eerste lid van dat artikel. De zaken zijn dus niet gelijktijdig of (nagenoeg) aansluitend op dezelfde zitting zijn behandeld. Verweerder heeft daarom ten onrechte gesteld dat sprake is van processuele samenhang. Pas als sprake is van processuele samenhang, geldt dat sprake moet zijn van inhoudelijke samenhang. Aan die vraag wordt in dit geval dus niet meer toegekomen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:7246
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 20-09-2017 / C/10/481525 / HA ZA 15-798
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad? Inkoop door autosloperij van onderdelen die afkomstig blijken te zijn uit gestolen auto's. Geldt de registratieplicht ex artikel 437 Sr. alleen voor inkopers van auto's of ook voor inkopers van auto-onderdelen? Verwijzing naar rol voor uitlaten partijen ter voorkoming verrassingsbeslissing.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:6829
Toegevoegd21-09-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 21-09-2017 / C/13/626926 / KG ZA 17-407
InhoudsindicatieDe voorzieningenrechter staat KWF toe om in samenwerking met de Stichting Kanker.NL en andere partners het platform KankerNL voort te zetten ook al is de samenwerking met NFK (nog) niet tot stand gekomen zoals partijen in 2015 voor ogen stonden.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4027
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-09-2017 / 200.207.907_01
InhoudsindicatieKort geding. Opheffing van beslag. Niet gebleken dat de vorderingen summierlijk ondeugdelijk zijn. Vonnis vernietigd. Vordering afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:3609
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Overijssel, 06-09-2017 / C/08/148647 / HA ZA 13-755
InhoudsindicatieArtikel 843a Rv en art. 3:299 BW. Toewijzing incident. Machtiging tot zelf opvragen bescheiden bij bank.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:725
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 05-09-2017 / E.J. 246 van 2017 (AUA201700640)
InhoudsindicatieEJ - Arbeid - Vaststaat immers dat niet gebleken is dat [verzoeker] niet wist wat hij deed en uit zijn gedragingen (tekenen van de overeenkomst, innen van de cheque en het niet meer op het werk verschijnen) kan worden afgeleid dat hij het (toen) eens was met beŽindiging. Dat hij daarvan later spijt krijgt is niet voldoende voor aantasting van de overeenkomst.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:3591
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 20-09-2017 / C/17/156603 / KG ZA 17-218
InhoudsindicatieStaken gebruik grond.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2531
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201701300/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 4 mei 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot huurtoeslag van [appellant] voor het jaar 2015 herzien naar nihil.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2525
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201606474/2/R3
InhoudsindicatieBij besluit van 29 juni 2017 heeft de raad ter uitvoering van de tussenuitspraak het bestemmingsplan "Het Oude Centrum" opnieuw,† gewijzigd, vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2515
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201607420/1/R1
InhoudsindicatieBij besluit van 28 juni 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Kernen Buren, derde herziening" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2529
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201608819/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 26 april 2016 heeft de staatssecretaris het verzoek van [appellant] tot correctie van persoonsgegevens van 15 maart 2016 op grond van artikel 28, eerste lid, van de Wet politiegegevens (hierna: de Wpg) afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2524
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201607722/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 12 november 2015 heeft de staatssecretaris de aanvraag van [appellant] om afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna: VOG) ten behoeve van de inschrijving als tolk/vertaler in het register voor de Raad voor de Rechtsbijstand te s-Hertogenbosch afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2521
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201608690/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 29 september 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik naar en het verbouwen van een garage tot bedrijfswoning op het perceel [locatie 1] te Weert (hierna: het perceel).
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2535
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201606974/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 19 mei 2015 heeft het college de aanvraag om een omgevingsvergunning van [appellant] buiten behandeling gelaten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2534
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201606453/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 21 maart 2014 heeft het college [appellante] een bestuurlijke boete opgelegd van 96.000,00 wegens het onttrekken van acht woningen zonder de vereiste onttrekkingsvergunningen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2540
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201606898/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 12 januari 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag over 2012 stopgezet.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2520
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201608753/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 27 oktober 2015 heeft het college een aanvraag van [appellante] om afgifte van een urgentieverklaring afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2522
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201700559/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 13 november 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag van [appellant] voor het jaar 2012 definitief vastgesteld op 5.554,00 en een bedrag van 4.053,00 aan teveel ontvangen voorschotten van hem teruggevorderd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2517
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201700687/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 29 september 2015 heeft de minister het benzinestation met woning, pompeiland en reclamezuil, gelegen aan de [locatie] in Enschede (hierna: het complex), aangewezen als rijksmonument.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2536
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201700920/1/A2
InhoudsindicatieBij besluiten van 7 en 8 januari 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de eerder aan [appellant] toegekende huurtoeslag voor de jaren 2014 en 2013 herzien en vastgesteld op nihil.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2514
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201700715/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 28 februari 2016 heeft het college bestuursdwang toegepast door het voertuig van [appellante] met kenteken [] (hierna: het voertuig) weg te slepen en in bewaring te stellen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2532
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201607359/1/A3
InhoudsindicatieBij uitspraak van 10 februari 2016 in zaak nr. ECLI:NL:RVS:2016:284 heeft de Afdeling het hoger beroep van [appellanten] tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 3 april 2015 in zaak nr. 15/206 gegrond verklaard. Bij deze uitspraak heeft de Afdeling het besluit op bezwaar van de staatssecretaris van 23 december 2014 vernietigd en de staatsecretaris opgedragen een nieuw besluit op het door [appellanten] gemaakte bezwaar te nemen. De Afdeling heeft daarbij bepaald dat tegen dit nieuwe besluit slechts beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2518
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201609239/1/A2
InhoudsindicatieBij onderscheiden besluiten van 16 oktober 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag van [appellante] voor de jaren 2012 en 2013 definitief vastgesteld op nihil en respectievelijk 19.827,00 en 15.492,00 aan teveel ontvangen voorschotten teruggevorderd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2528
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201606891/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 9 september 2015 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellant] om verlening van een verklaring omtrent het gedrag (hierna: VOG) afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2526
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201606714/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 18 juni 2015 heeft de korpschef van politie een aanvraag van [appellant] om een jachtakte voor het seizoen 2015-2016 afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2530
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201700105/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 13 mei 2015 heeft de burgemeester de winkel [bedrijf] aan de [locatie] te Schiedam (hierna: de winkel) gesloten voor de duur van vier weken met ingang van 16 mei 2015.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2516
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201700543/1/R2
InhoudsindicatieBij besluit van 24 november 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "[locatie 1], Odijk" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2519
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201609637/1/R1 en 201609638/1/R1
InhoudsindicatieBij besluiten van 1 november 2016 heeft de raad de bestemmingsplannen "Buitengebied Venray 2010, herziening locaties" en "Buitengebied Venray 2010, herziening regels" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2548
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201604699/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 1 mei 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom van 20.000,00 ineens per recreatiewoning gelast om binnen ťťn jaar het gebruik van de recreatiewoningen aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Otterlo in strijd met het bestemmingsplan te beŽindigen en beŽindigd te houden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2544
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201606166/1/A1
InhoudsindicatieBij afzonderlijke besluiten van 26 juni 2014 heeft het college aan [appellant sub 2A] omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel [locatie 1] te Delfgauw en aan [appellant sub 2C] voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel [locatie 2] te Delfgauw.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2549
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201604701/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 12 maart 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom van 20.000,00 ineens per recreatiewoning gelast om binnen ťťn jaar het gebruik van de recreatiewoningen aan de [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3] te Otterlo in strijd met het bestemmingsplan te beŽindigen en beŽindigd te houden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2550
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201604700/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 1 mei 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom van 20.000,00 ineens gelast om binnen ťťn jaar het gebruik van de recreatiewoning aan de [locatie 1] te Otterlo in strijd met het bestemmingsplan te beŽindigen en beŽindigd te houden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2557
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201605979/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 19 juni 2014 heeft het college Bo-Rent onder oplegging van een dwangsom van 5.000,00 ineens gelast om binnen twee weken, ingaande de dag na verzending van het besluit, de gevelreclame en het rolluik aan de panden op het adres Eerste Oosterparkstraat 41-43 te Amsterdam te verwijderen en verwijderd te houden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2545
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201604658/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 5 juni 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom van 20.000,00 ineens per recreatiewoning gelast om binnen zes maanden de permanente bewoning van de recreatiewoningen aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Otterlo (hierna: de recreatiewoningen) te beŽindigen en beŽindigd te houden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2555
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201607123/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 7 april 2015 heeft het College bescherming persoonsgegevens (hierna: het College) een verzoek van [appellant sub 2] op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2561
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201605303/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 1 maart 2016 heeft het college aan [appellante sub 2] een omgevingsvergunning verleend voor het herbouwen van een boerderij met als functie restaurant, galerie en bedrijfswoning, het bouwen van een wagenschuur en een hooischuur met logiesfunctie en het verleggen van een inrit op het perceel [locatie 1] te Sleen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2562
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201604238/2/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 19 juli 2017 heeft de burgemeester het bezwaar van De Thai tegen het besluit van 3 februari 2015 opnieuw ongegrond verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2558
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201605589/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 2 juni 2015 heeft het college [appellanten] onder oplegging van een dwangsom gelast de overtreding van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) en de strijd met het bestemmingsplan "Landelijk gebied, locatie Lentsesteeg" (hierna: het bestemmingsplan) door het plaatsen van twee vogelverschrikkers op het perceel aan de [locatie] te Rheden (hierna: het perceel) te beŽindigen en beŽindigd te houden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2559
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201606062/1/A1
InhoudsindicatieBij brief van 3 juni 2015 heeft het college geweigerd tegemoet te komen aan het verzoek van [appellant] om geluidgrenswaarden vast te stellen op de gevel van zijn woning aan de [locatie] te Een.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2546
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201606782/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 22 februari 2016 heeft het college geweigerd om aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een woning in de achtertuin van het perceel [locatie 1] te Bladel (hierna: het perceel).
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2560
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201607365/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 3 december 2015 heeft het college aan Businesspark Zwolle B.V. omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van vrijetijdscentrum "Bowlen & Zo" op het perceel/in het pand Boerendanserdijk 43 te Zwolle.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2543
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201608357/1/R2
InhoudsindicatieBij besluit van 15 september 2016, kenmerk 2016/69579, heeft het college aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het exploiteren van een varkenshouderij aan [locatie 1] in Heibloem.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2547
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201609832/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 11 december 2015 heeft het college besloten tot invordering bij [appellant] van een dwangsom van 20.000,00 met betrekking tot de recreatiewoning aan de [locatie 1] te Otterlo.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2551
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201700125/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 7 april 2016 heeft burgemeester de aanvraag van [appellant] om een drank- en horecavergunning ten behoeve van [cafť A] aan de [locatie] te Hengelo afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2556
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201607774/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 30 september 2014 heeft het college geweigerd aan [appellant sub 2] een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bedrijfswoning met bedrijfsruimte.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2542
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201606429/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 15 januari 2016 heeft het college [appellant] onder oplegging van een last onder dwangsom gelast de overtredingen van artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012 op het adres [locatie 1] te Tilburg te beŽindigen. De last betreft het ontdoen of laten ontdoen van het achtererf bij de woning (hierna: de woning) van alle overmatige begroeiing, vervuiling en materialen en het deugdelijk vastzetten van een glasplaat in een kozijn aan de voorzijde van de woning.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2552
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201609765/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 28 april 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van Stichting De Ozonlaag om een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs te Den Haag op islamitische en hindoeÔstische grondslag voor bekostiging in aanmerking te brengen toegewezen voor de schoolsoorten mavo en vwo en afgewezen voor de schoolsoort havo.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2523
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201604560/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 11 maart 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen een verzoek van [appellant sub 2] om een persoonlijke betalingsregeling afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2538
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201604242/2/R3
InhoudsindicatieBij tussenuitspraak van 1 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:553, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 20 weken na verzending van deze tussenuitspraak met inachtneming van overweging 11 de daar omschreven gebreken in het besluit van de raad van 21 april 2016, waarbij het bestemmingsplan "Soestdijkse Grachten vwb [locatie 1] e.o. en [locatie 2]" is vastgesteld, te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2527
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201605741/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 6 november 2014 heeft de staatssecretaris zijn beslissing om op 30 oktober 2014 met spoed bestuursdwang zonder voorafgaande last toe te passen door een opgezette Bruine beer (Ursus arctos) in bewaring te nemen en op te slaan, op schrift gesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2541
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201606514/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 6 februari 2015 heeft het CBR de verklaring van rijvaardigheid van [appellante] ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2537
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201606040/1/R2
InhoudsindicatieBij besluit van 24 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Motorcrossterrein De Ketelberg te Hapert 2015" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2539
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201703182/1/R2
InhoudsindicatieBij besluit van 21 februari 2017 heeft het college het wijzigingsplan "Buitengebied, Bankenstraat 17" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2553
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201601446/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 8 november 2011 heeft het college het verzoek van [partij A] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2554
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201702808/1/R6
InhoudsindicatieBij besluit van 26 januari 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Spoorzone Culemborg" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2533
Toegevoegd20-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201606531/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 15 mei 2015 heeft de minister aan [appellante] een bestuurlijke boete opgelegd van 2.900,00, omdat [appellante] als werkgever heeft gehandeld in strijd met regels voor de minimumbemanning en rusttijden bij de exploitatie van een vaartuig op de binnenwateren.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGHACMB:2017:103
Toegevoegd20-09-2017
TitelGemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 01-09-2017 / HLAR 78727/16
InhoudsindicatieOngewenstverklaring BES. Het Europese deel van Nederland, het Caribisch deel van Nederland (de BES-eilanden), Aruba, CuraÁao en Sint Maarten zijn per 10 oktober 2010 'separate territories' voor de toepassing van de artikelen 2 en 3 van het Vierde Protocol bij het EVRM en artikel 12 IVBR. De kern van artikel 3 van het Vierde Protocol bij het EVRM en artikel 12, vierde lid, van het IVBPR is, dat appellant recht heeft op terugkeer naar, toegang tot en rechtmatig verblijf in zijn eigen land en hij niet mag worden uitgezet uit zijn eigen land. Omdat appellant in Europees Nederland is geboren, is dat zijn eigen land. De ongewenstverklaring betekent dat hij niet meer op de BES-eilanden mag verblijven. De toegang tot en verblijf in zijn eigen land, Europees Nederland, wordt door de aangepaste voorbehouden niet beperkt. Voorts wordt het recht van appellant om zich vrijelijk te verplaatsen en om vrijelijk zijn verblijfplaats te kiezen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Vierde Protocol bij het EVRM en artikel 12, eerste lid, van het IVBPR niet onevenredig beperkt, omdat de ongewenstverklaring van appellant alleen geldt voor de BES eilanden en niet voor Europees Nederland, Aruba, CuraÁao en Sint Maarten. In de Wtu BES noch elders is bepaald dat de staatsecretaris bij de toepassing van zijn bevoegdheid om een burger van de Europese Unie ongewenst te verklaren in aanmerking dient te nemen of het gedrag van de desbetreffende persoon een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving. DE BES is een LGO en de bepalingen over de vraag of een persoon een actuele bedreiging vormt zijn niet van toepassing.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4844
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Gelderland, 19-09-2017 / 05/881343-16
InhoudsindicatieVeroordeling tot werkstraf ter zake van openlijke geweldpleging in Arnhem op Koningsdag 2016, waarbij twee broers zijn getrapt en geslagen door een groep jongemannen. De vorderingen van de benadeelde partijen zijn deels toegewezen en deels niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4024
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-09-2017 / 20-002094-15
InhoudsindicatieMilieustrafzaak. Het hof geeft uitleg aan artikel 51 Flora- en faunawet. Het hof is van oordeel dat genoemde bepaling inhoudt dat het dragen van een geweer slechts is toegestaan indien men dat geweer ook daadwerkelijk ter plaatse mag gebruiken en dat men het geweer gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Eerst dan kan worden gezegd dat men tot het gebruik van een geweer gerechtigd is in de zin van artikel 51 Flora- en faunawet. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt de verdachte tot een geldboete van 250,00, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 5 dagen hechtenis.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:726
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 05-09-2017 / E.J. 263 van 2017 / AUA201700731
InhoudsindicatieEJ - Huurcommissie - Nu [appellant], die door een gemachtigde werd bijgestaan, geacht wordt kennis te hebben van de trage postbezorging in Aruba en hij in staat moet zijn geweest zelf te informeren naar de beslissing van de Huurcommissie en dat zo nodig te herhalen, is er geen reden om hem op dat punt verder tegemoet te komen. Bovendien had hij aanstonds na ontvangst van de uitspraak beroep kunnen instellen, maar ook dat heeft hij nagelaten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4846
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Gelderland, 19-09-2017 / 05/881345-16
InhoudsindicatieVeroordeling tot werkstraf ter zake van openlijke geweldpleging in Arnhem op Koningsdag 2016, waarbij twee broers zijn getrapt en geslagen door een groep jongemannen. De vorderingen van de benadeelde partijen zijn deels toegewezen en deels niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2017:126
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 07-09-2017 / KG 83163/2017
InhoudsindicatieKG 83163 van 2017 vennootschapsrecht; patstelling bestuurders en aandeelhouders; voorzieningen in afwachting enquÍte procedure.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:3590
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-09-2017 / 18/730253-16
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf voor verduistering en diefstal met valse sleutels, meermalen gepleegd. Verdachte heeft samen met zijn vrouw grote geldbedragen gestolen en verduisterd van zijn destijds 77-jarige schoonmoeder. Zij hebben samen met het slachtoffer een bedrag van 49.000,00 contant opgenomen van haar rekening en dit vervolgens met haar medeweten bewaard in hun woning. Daarnaast hebben zij zonder medeweten en zonder toestemming van het slachtoffer een bedrag van in totaal 34.600,00 contant gepind van haar rekening. Vervolgens hebben zij een groot deel van deze contante geldbedragen zonder medeweten en zonder toestemming van verdachtes schoonmoeder uitgegeven. Ook hebben verdachte en de medeverdachte zonder medeweten en zonder toestemming van het slachtoffer meerdere pinbetalingen en elektronische betalingen gedaan van de rekening van het slachtoffer, waaronder enkele betalingen voor een totaalbedrag van 16.560,00 aan een meubelbedrijf en een betaling van 16.250,00 aan een autobedrijf. Door zo te handelen hebben verdachte en zijn vrouw bijna het hele vermogen van het slachtoffer opgemaakt. De rechtbank gaat ervan uit dat het benadelingsbedrag meer dan 100.000,00 bedraagt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4848
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Gelderland, 19-09-2017 / 05/881346-16
InhoudsindicatieVeroordeling tot werkstraf ter zake van openlijke geweldpleging in Arnhem op Koningsdag 2016, waarbij twee broers zijn getrapt en geslagen door een groep jongemannen. De vorderingen van de benadeelde partijen zijn deels toegewezen en deels niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4025
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-09-2017 / 200.178.347_01
Inhoudsindicatiehoofdelijke aansprakelijkheid van rekeninghouder voor debetstand
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:3608
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Overijssel, 04-09-2017 / 6150279 EJ VERZ 17-234
InhoudsindicatieMedewerker van de reclassering, verantwoordelijk voor de directe aansturing van de werkzaamheden van werkgestraften, onderhoudt in strijd met de gedragscode van Reclassering Nederland een nauw persoonlijk contact met een vrouwelijke werkgestrafte. De kantonrechter oordeelt dit als een redelijke grond voor ontbinding, zoals bedoeld in artikel 7:669 lid 3, onderdeel e, BW maar acht het verwijt niet van een dusdanige aard dat dit gekwalificeerd moeten worden als ernstig verwijtbaar. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden onder toekenning van een transitievergoeding.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:7196
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 20-09-2017 / C/10/519287 / HA ZA 17-96
InhoudsindicatieVonnis in een Waterfront- affaire-zaak.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:5971
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 18-09-2017 / 02-811781-12
InhoudsindicatieOnderzoek Kapel. Bij verstek veroordeeld tot 13 jaar cel voor een poging moord en een poging doodslag
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:3592
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-09-2017 / 18/750020-16
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot een (deels voorwaardelijke) gevangenisstraf voor verduistering en diefstal met valse sleutels, meermalen gepleegd. Verdachte heeft samen met haar man grote geldbedragen gestolen en verduisterd van haar destijds 77-jarige moeder. Zij hebben samen met het slachtoffer een bedrag van 49.000,00 contant opgenomen van haar rekening en dit vervolgens met haar medeweten bewaard in hun woning. Daarnaast hebben zij zonder medeweten en zonder toestemming van het slachtoffer een bedrag van in totaal 34.600,00 contant gepind van haar rekening. Vervolgens hebben zij een groot deel van deze contante geldbedragen zonder medeweten en zonder toestemming van het slachtoffer uitgegeven. Ook hebben verdachte en de medeverdachte zonder medeweten en zonder toestemming van het slachtoffer meerdere pinbetalingen en elektronische betalingen gedaan van de rekening van het slachtoffer, waaronder enkele betalingen voor een totaalbedrag van 16.560,00 aan een meubelbedrijf en een betaling van 16.250,00 aan een autobedrijf. Door zo te handelen hebben verdachte en haar man bijna het hele vermogen van het slachtoffer opgemaakt. De rechtbank gaat ervan uit dat het benadelingsbedrag meer dan 100.000,00 bedraagt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4026
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-09-2017 / 200.166.742_01
Inhoudsindicatieinhoud overeenkomst, Haviltex, landbouwforfait (LBF), voorshands bewijs dat afnemer geen LBF in vooraftrek had kunnen nemen, wederpartij toegelaten tot tegenbewijs.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4855
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Gelderland, 19-09-2017 / 05/881349-16
InhoudsindicatieVeroordeling tot werkstraf ter zake van openlijke geweldpleging in Arnhem op Koningsdag 2016, waarbij twee broers zijn getrapt en geslagen door een groep jongemannen. De vorderingen van de benadeelde partijen zijn deels toegewezen en deels niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8224
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-09-2017 / 21-005720-15
InhoudsindicatieHet hof veroordeelt een voormalige notaris tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk ter zake van valsheid in geschrift, witwassen en het doen van een onjuiste belastingaangifte.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4853
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Gelderland, 19-09-2017 / 05/881354-16
InhoudsindicatieVeroordeling tot werkstraf ter zake van openlijke geweldpleging in Arnhem op Koningsdag 2016, waarbij twee broers zijn getrapt en geslagen door een groep jongemannen. De vorderingen van de benadeelde partijen zijn deels toegewezen en deels niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4857
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Gelderland, 19-09-2017 / 05/881350-16
InhoudsindicatieVeroordeling tot werkstraf ter zake van openlijke geweldpleging in Arnhem op Koningsdag 2016, waarbij twee broers zijn getrapt en geslagen door een groep jongemannen. De vorderingen van de benadeelde partijen zijn deels toegewezen en deels niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:7721
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 25-08-2017 / AWB - 16 _ 4724
InhoudsindicatieNieuw feit rechtvaardigt navorderingsaanslag
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:5972
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 18-09-2017 / 02-810510-13
Inhoudsindicatie: Onderzoek Kapel. Rechtbank heeft bestaan van een criminele organisatie bewezen geacht. Verdachte was daar lid van. Daarnaast veroordelingen voor diverse drugsfeiten. Schending van de redelijke termijn leidt tot korting in de straf
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10766
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 17-08-2017 / NL17.6161
InhoudsindicatieDe rechtbank neemt de overwegingen 4.2 tot en met 4.8 van de uitspraak van 12 mei 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:5048) van de rechtbank Den Haag over en maakt deze tot de hare. Niet in geschil is dat eiser rechtmatig verblijf heeft in de zin van artikel 8 Vw. Ten tijde van het opleggen van de maatregel viel eiser onder de werkingssfeer van de Opvangrichtlijn. Artikel 3, eerste lid, Opvangrichtlijn bepaalt immers voor zover hier van belang - dat zij van toepassing is op o.a. derdelanders die een asielverzoek op het grondgebied van een lidstaat indienen, voor zover zij als verzoeker op het grondgebied mogen verblijven. In aanvulling daarop neemt de rechtbank in aanmerking de definitie van verzoeker in de Procedure- en Opvangrichtlijn, die luidt: een onderdaan van een derde land of een staatloze die een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend waarover nog geen definitieve beslissing is genomen.. De definitie voor definitieve beslissing luidt blijkens artikel 2, aanhef en onder e, van de Procedurerichtlijn: een beslissing of de onderdaan van een derde land () de vluchtelingenstatus of de subsidiaire-beschermingsstatus wordt verleend overeenkomstig Richtlijn 2011/95/EU, waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat in het kader van hoofdstuk V, ongeacht of dit rechtsmiddel tot gevolg heeft dat de verzoekers in de lidstaten mogen blijven in afwachting van het resultaat. Hieruit volgt naar het oordeel van de rechtbank dat een vreemdeling verzoeker blijft in de zin van zowel de Procedure- als de Opvangrichtlijn, zolang de beslissing van verweerder nog niet onherroepelijk is. Dat is het geval zolang rechtsmiddelen openstaan en benut worden, zoals in het onderhavige geval. Uit artikel 7.3 Vb volgt dat eiser het recht heeft de uitkomst van zijn verzoek om een voorlopige voorziening in Nederland af te wachten. Ook op grond van artikel 46, aanhef, vijfde respectievelijk achtste lid, van de Procedurerichtlijn volgt dat de lidstaat de asielzoeker moet toestaan op het grondgebied te verblijven in afwachting van de uitkomst van zijn rechtsmiddel dan wel schorsingsverzoek. Derhalve dient geconcludeerd te worden dat eiser op het grondgebied mag verblijven in de zin van artikel 3, eerste lid van de Opvangrichtlijn en valt eiser onder de werkingssfeer van de Opvangrichtlijn. Nu eiser in ieder geval in afwachting van de uitkomst van het verzoek tot het treffen van voorlopige voorzieningen in Nederland mag blijven, kan hij slechts in bewaring worden gesteld krachtens artikel 8, derde lid van de Opvangrichtlijn. In dit artikel is bepaald voor zover hier van belang dat een asielzoeker alleen in bewaring mag worden gehouden wanneer de bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde dat vereisen. Het EU Hof van Justitie heeft in het arrest van 15 februari 2016 (C-601/15 PPU (ECLI:EU:C:2016:84)) overwogen dat het begrip openbare orde", naast de verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, in elk geval veronderstelt dat sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. In het bestreden besluit heeft verweerder verwezen naar de zware en lichte bewaringsgronden en deze gronden zijn ook door verweerder toegelicht. Met deze verwijzing naar de bewaringsgronden heeft verweerder echter niet kenbaar gemotiveerd dat en waarom de persoonlijke gedragingen van eiser een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormen, die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. Het bestreden besluit is derhalve onvoldoende gemotiveerd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10768
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 17-08-2017 / NL17.6187
InhoudsindicatieBewaring, KEI equality of arms, Dublinverordening implementatie, gegrond: toelichting gronden. De met KEI ervaren ongemakken maken de aan eiser opgelegde maatregel niet onrechtmatig en kunnen niet tot opheffing daarvan leiden. De gemachtigde van eiser heeft ter zitting immers desgevraagd aangegeven dat hij bij de voorbereiding van deze zaak toegang heeft gehad tot de dossierstukken en stukken aan het dossier heeft kunnen toevoegen. Effectieve rechtsbescherming Eiser voert voorts aan dat sprake is van strijd met het beginsel van effectieve rechtsbescherming, nu unierecht voorschrijft dat de rechter de rechtmatigheid van de maatregel van bewaring ambtshalve en vol dient te toetsen. De rechtbank is van oordeel dat eiser geen effectieve rechtsbescherming wordt ontnomen. Voor de rechter geldt een verbod buiten de eis (ultra petitum) te gaan. Er valt voorts geen voorschrift van openbare orde aan te wijzen waaruit volgt dat de rechtbank de rechtmatigheid van de maatregel van bewaring ambtshalve dient te beoordelen. Dat de bewaringsrechter de rechtmatigheid van de maatregel van bewaring niet ambtshalve mag toetsen maakt niet dat geen sprake is van effectieve rechtsbescherming of dat (anderszins) unierechtelijke beginselen geschonden zijn, nu eiser gebruik heeft kunnen maken van toegevoegde rechtsbijstand, hij met behulp van de hem toegevoegde gemachtigde het beroep ter toetsing aan de rechtbank heeft kunnen voorleggen en tegen de uitspraak van de rechtbank bovendien hoger beroep openstaat. De rechtbank overweegt voorts dat het niet ambtshalve (mogen) toetsen, onverlet laat dat de rechtbank de maatregel wel vol toetst, zij het dat dit naar aanleiding van de hiertegen gerichte beroepsgronden gebeurt. Implementatie Dublinverordening Er is geen grond voor het oordeel dat artikel 59a Vw buiten toepassing dient te blijven wegens strijd met het unierecht (en hierbij in het bijzonder artikel 28 Dublinverordening). Een verordening heeft rechtstreekse werking en mag niet worden omgezet in nationaal recht. In artikel 59a Vw wordt bovendien rechtstreeks verwezen naar artikel 28 Dublinverordening, zodat duidelijk is dat de maatregel van bewaring geldt met het oog op overdracht voor vreemdelingen op wie de Dublinverordening van toepassing is. Overeenkomstig de uitspraak van de Afdeling van 15 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2017:1601) overweegt de rechtbank voorts dat de objectieve criteria op basis waarvan wordt geoordeeld dat er een significant risico op onderduiken bestaat, gelet op het bepaalde in artikel 2, aanhef en onder n, Dublinverordening, wel in de nationale wetgeving moeten worden vastgelegd. In de Nederlandse wetgeving zijn de criteria waarop een significant risico op onderduiken wordt gebaseerd neergelegd in artikel 5.1b, tweede lid, van het Vb 2000. Beroep gegrond, nu de gronden onvoldoende zijn toegelicht.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:4945
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 20-09-2017 / C/01/322347 / KG ZA 17-381
InhoudsindicatieGEVOEGDE ZAAK, SAMEN MET ZAAKNUMMER C/01/322355 / KG ZA 17-383) Aanbestedingsrecht. Cure is voornemens om in samenwerking met DONG Energy Thermal Power A/S (DONG) REnescience afvalverwerkingsinstallatie te ontwikkelen en realiseren, waarbij biogas wordt opgewekt door middel van recycling met behulp van de unieke REnescience techniek. Cure en DONG hebben in dat kader Cure DONG Energy REnescience B.V. opgericht, waarvan beide partijen voor gelijke delen aandeelhouder zijn. Kort gezegd betreft de REnescience techniek een technologie waarmee afvalstoffen worden gerecycled tot hernieuwbare energie (biogas). Het bestaat uit mechanische en biologische behandeling van gemengd afval en opwekking van hernieuwbare energie (biogas) door een proces van vergisting. Aankondigingen ex art. 4.16 lid 1 Aanbestedingswet 2012 door Cure (gemeenschappelijke regeling van Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo) en CureDong (joint-venture van Cure en het Deense bedrijf Dong). Art. 3.25 Aanbestedingswet 2012. Vast staat dat de gemeenschappelijke onderneming (CureDong) een besloten vennootschap betreft, zodat de oprichtingsakte in een notariŽle akte dient te zijn vastgelegd. Nu deze oprichtingsakte niet door Cure is overgelegd, kan de vraag of Cure en DONG ten minste 3 jaar deel zullen uitmaken van de gemeenschappelijke onderneming (de Joint Venture) niet door de voorzieningenrechter worden beoordeeld. De voorzieningenrechter hecht er aan op te merken dat de Joint Venture niet aannemelijk heeft gemaakt dat Dong als speciaal sectorbedrijf in de zin van art. 1.1 Aw kan worden gekwalificeerd. Dat DONG Energy A/S voor 50,12 % eigendom van de Deense Staat is, is daarvoor onvoldoende. Van de Joint Venture kan worden verwacht dat zij (bijvoorbeeld) aangeeft dat Dong een overheidsbedrijf is omdat de Deense Staat een overheersende invloed kan uitoefenen in deze Deense vennootschap. Gesteld noch gebleken is dat zulks het geval is. Veroordelingen van Cure en CureDong tot het intrekken van de voorgenomen gunningen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:3605
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-09-2017 / C/19/120351 / KG ZA 17-165
InhoudsindicatieVordering tot verbod of schorsing ontruiming TT Hall afgewezen, omdat Expo Management vof niet aannemelijk heeft gemaakt daadwerkelijk huurder van TT Hall te zijn en niet heeft gesteld dat het ontruimingsvonnis een feitelijke of juridische misslag bevat dan wel dat door de ontruiming aan de zijde van geŽxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan. Aangezien Expo Management vof geen huurder van TT Hall is, is de tegenvordering van TT Vastgoed C.V. tot veroordeling van Expo Management vof tot ontruiming van TT Hall toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3250
Toegevoegd20-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-09-2017 / 14/4972 ZW
InhoudsindicatieBeŽindiging ZW-uitkering. Niet meer ongeschikt voor haar arbeid. Op grond van de ... medische beoordeling door de verzekeringsartsen van het Uwv wordt geoordeeld dat dezen zich op zorgvuldige wijze op de hoogte hebben gesteld van de gezondheidstoestand van appellante per 19 november 2013. De verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft op inzichtelijke wijze de beschikbare medische informatie betrokken bij zijn oordeelsvorming en heeft zijn standpunt over de ernst van appellantes hart- en diabetesklachten en concentratiestoornissen in relatie tot de belasting in haar arbeid deugdelijk gemotiveerd. Het dossier bevat geen aanknopingspunten voor twijfel aan het standpunt van de verzekeringsarts bezwaar en beroep dat appellante op 19 november 2013 weer geschikt was voor haar arbeid. Het verzoek een deskundige te benoemen wordt dan ook afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3248
Toegevoegd20-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-09-2017 / 15/4425 AOW
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de lijfrente-uitkering van de RZVK van de partner van appellant op juiste wijze op de toeslag in mindering is gebracht. Uit de gedingstukken blijkt dat de Duitse Altersrente en het Belgische rustpensioen van de partner van appellant (beide gelijksoortige uitkeringen in de zin van Vo 883/2004) niet op de toeslag in mindering zijn gebracht. De Svb heeft in de nader gegeven toelichting uiteengezet en ook voorgerekend, dat de lijfrente-uitkering van de RZVK (geen gelijksoortige uitkering in de zin van Vo 883/2004) slechts gedeeltelijk op de toeslag in mindering is gebracht. De Svb heeft eerst dit Duitse inkomen van de volledige, maximale, toeslag afgetrokken. Op het aldus resterende bedrag is een korting van 42% toegepast in verband met niet verzekerde tijdvakken van de partner van appellant. Dit heeft tot gevolg dat het Duitse inkomen van de partner van appellant naar rato van haar verzekeringsjaren in Nederland in mindering is gebracht. Hiermee is voldaan aan de voorwaarden waaronder op grond van artikel 54, tweede lid, van Vo 883/2004, in samenhang met artikel 55, tweede lid, van Vo 883/2004 een pro rata berekening van de toeslag achterwege mag blijven. Dit betekent dat ingevolge artikel 52 van Vo 883/2004 de toeslag op het AOW-pensioen niet pro-rata wordt berekend, maar naar nationaal recht.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8279
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-09-2017 / 200.137.571/01
InhoudsindicatieOnvoldoende onderbouwing van grieven. Tekortkoming (belangenverstrengeling door advocaat) in de nakoming van een overeenkomst ontheft de wederpartij niet van zijn verbintenis(sen) uit hoofde van die overeenkomst. De tekortkoming maakt schadeplichtig. Die schade moet bewezen worden en is niet per definitie gelijk aan de betaalde declaraties.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:312
Toegevoegd20-09-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-09-2017 / 15/293, 15/737, 17/419
InhoudsindicatieUberPOP: beroep ongegrond UberX: beroep gegrond
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8278
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-09-2017 / 200.116.782/01
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad. Onrechtmatige executie van een gedeeltelijk in hoger beroep vernietigd vonnis. Begroting van de schade ex aequo et bono.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4028
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-09-2017 / 200.177.799_01
Inhoudsindicatiebewijslevering ter zake uitlatingen van de bank over de uitwinbaarheid van de borgstelling door de DGA; eventuele afspraken/toezeggingen dienaangaande kunnen in de weg staan aan de uitwinbaarheid.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8283
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-09-2017 / 200.161.478/01
InhoudsindicatieKan een mededeling van een door de verzekeraar van de koper ingeschakelde expert worden beschouwd als een mededeling van de koper als bedoeld in artikel 7:23 BW. Binnen bekwame tijd in de zin van artikel 7:23 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8284
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-09-2017 / 200.161.484/01
InhoudsindicatieVerkoop en levering van bedrijfsauto aan werknemer voorshands bewezen geacht. Tegenbewijs niet geleverd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8285
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-09-2017 / 200.165.470/01
InhoudsindicatieKoop recreatiewoning. Tussenarrest. Kraak- en knalgeluiden in dakconstructie. Klachtplicht: afweging van belangen levert conclusie op dat tijdig is geklaagd. Onderzoeksplicht: dakconstructie van 5 ŗ 6 jaar oud noopte niet tot onderzoek naar deugdelijkheid daarvan. Aanwezigheid en oorzaak geluiden staan vast behoudens tegenbewijs.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8293
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-09-2017 / 200.193.968/01
InhoudsindicatieKennelijk onredelijk ontslag. Werkneemster die op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid is ontslagen heeft niet onderbouwd dat zij nog wel benutbare arbeidsmogelijkheden bezat. Het verwijt dat de werkgever zijn re-integratie- en herplaatsverplichting heeft geschonden en dat het ontslag daarom kennelijk onredelijk is, wordt verworpen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8292
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-09-2017 / 200.192.664/01
InhoudsindicatieSchadestaatprocedure.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3217
Toegevoegd20-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-09-2017 / 16/2317 OCWSUB
InhoudsindicatieHet Uwv handhaaft het bestreden besluit niet langer, omdat inmiddels is gebleken dat appellant over het studiejaar 2015-2016 in beginsel recht had op een vergoeding van de kosten van een doventolk voor het volgen van zijn studie. Het Uwv heeft vervolgens besloten om over dit studiejaar niet alsnog een vergoeding toe te kennen, omdat appellant toen geen gebruik heeft gemaakt en heeft kunnen maken van een professionele doventolk, maar om appellant op een andere wijze compensatie te bieden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3226
Toegevoegd20-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-09-2017 / 16/468 AWBZ
InhoudsindicatieTerugvordering pgb voorschot. Niet voldaan aan de aan het pgb verbonden verplichtingen. Onvoldoende verantwoording. Voldoende belangenafweging.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3227
Toegevoegd20-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-09-2017 / 16/536 WLZ
InhoudsindicatieGarantiebedrag op grond van het bepaalde in artikel 5.15, aanhef en onder b, van de Rlz. Pgb 2014 van 60.673,-. Nu het Zorgkantoor bij het bestreden besluit een pgb heeft verleend van 61.190,90, is appellant niet tekortgedaan.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3229
Toegevoegd20-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-09-2017 / 14/5461 WIA
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag voorziening, bestaande uit de toekenning van de vergoeding van doventolk-uren voor de Basisopleiding Algemene Psychotherapie Wetenschappen en de Vervolgopleiding Psychodrama op grond van artikel 19a van de WOOS en de artikelen 34a en 35 van de Wet WIA.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3228
Toegevoegd20-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-09-2017 / 15/5522 WW
InhoudsindicatieWW-uitkering terecht herzien en teruggevorderd. Appellant heeft zijn inlichtingenplicht geschonden door geen melding te maken van de werkzaamheden. Boete terecht, maar te hoog. Verwijtbaarheid. Geen sprake van opzet of grove schuld. Dit betekent dat nu de boete is vastgesteld op het maximumbedrag als bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de boete op grond van artikel 2, zevende lid, van het Boetbesluit socialezekerheidswetten, zoals dit luidt vanaf 1 januari 2017, dient te worden vastgesteld op 50/75 van 7.800,-, derhalve op 5.200,-. Deze boete is hier passend en geboden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3230
Toegevoegd20-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-09-2017 / 15/5878 WW
InhoudsindicatieWW-uitkering terecht beŽindigd omdat appellant volledig als zelfstandige werkte. Terugvordering. Niet gebleken dat appellant voorafgaande aan de startperiode verkeerd zou zijn voorgelicht door de werkcoach over de periode waarover de inkomsten verrekend zouden worden. Beroep op het vertrouwensbeginsel faalt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3231
Toegevoegd20-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-09-2017 / 15/6124 WIA
InhoudsindicatieLoonaanvullingsuitkering. Zorgvuldig verzekeringsgeneeskundig onderzoek. De verzekeringsarts heeft rekening gehouden met de lichamelijke en psychische klachten door een aanzienlijk aantal beperkingen vast te stellen, waaronder een urenbeperking van maximaal 4 tot 5 uur per dag en 20 tot 25 uur per week. Geen twijfel aan de juistheid van de vastgestelde beperkingen. Drie geselecteerde functies zijn in medisch opzicht geschikt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3232
Toegevoegd20-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-09-2017 / 15/8212 WIA
InhoudsindicatieWIA-schatting. De rapporten van de verzekeringsartsen geven blijk van een zorgvuldig onderzoek en deze rapporten zijn deugdelijk gemotiveerd, inzichtelijk en consistent. Geen twijfel aan de juistheid van de vastgestelde beperkingen. De omstandigheid dat appellant last heeft van een behandelfobie wat door het Uwv niet is ontkend is onvoldoende om meer beperkingen aan te nemen. Geen aanknopingspunten om aan te nemen dat de geselecteerde functies in medisch opzicht ongeschikt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3237
Toegevoegd20-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-09-2017 / 16/2599 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering ten onrechte beŽindigd. Onjuiste maatstaf arbeid gehanteerd. Het Uwv heeft met het in aanmerking nemen van de werkzaamheden onder de omstandigheden zoals die zich voordeden in de maand voor beŽindiging van het dienstverband waarin die werkzaamheden tot bijna nihil waren teruggelopen, geen juiste toepassing heeft gegeven aan de in artikel 19, vijfde lid, van de ZW neergelegde maatstaf arbeid die vereist, dat wordt getoetst aan werkzaamheden die bij een soortgelijke werkgever gewoonlijk kenmerkend zijn voor zijn arbeid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3239
Toegevoegd20-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 16/1804 WMO
InhoudsindicatieHoger beroep niet-ontvankelijk. Appellant is overleden. Geen belang meer. Niet gebleken van erfgenamen die appellante als partij in dit geding zijn opgevolgd en die het geding zouden willen voortzetten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4029
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-09-2017 / 200.186.513_01
Inhoudsindicatiehuwelijkse voorwaarden van toepassing?; afwikkeling huwelijkse voorwaarden; eenvoudige gemeenschap; vof.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:7719
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 21-09-2017 / 15/700383-16
InhoudsindicatieVerkeersongeval. Vrijspraak primair tenlastegelegde artikel 6 WVW. Bewezen is verklaard artikel 5 WVW. GB 500 euro/10 dagen, geheel voorwaardelijk, proeftijd 2 jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:7720
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 21-09-2017 / 15/014629-17
InhoudsindicatieOvertreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Verdachte heeft door zeer onvoorzichtig te rijden een eenzijdig verkeersongeval veroorzaakt, waarbij de bijrijder, zijn 18-jarige vriend, om het leven is gekomen. Verdachte verkeerde ten tijde van het ongeval onder invloed van een voor hem als beginnend bestuurder forse hoeveelheid alcohol.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:4030
Toegevoegd20-09-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-09-2017 / 200.175.063_01
Inhoudsindicatiebestuurdersaansprakelijkheid; aanvragen van faillissement van BV door enig bestuurder en persisteren bij die aanvraag is in deze omstandigheden kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:7232
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 20-09-2017 / C/10/516188 / HA ZA 16-1363
InhoudsindicatieRugletsel na boottocht met een rib boot. Geen aansprakelijkheid van vervoerder op grond van art. 6:74 BW en/of art. 6:162 BW en/of art. 8:81 BW en/of art. 8:974 BW en/of art. 8:504 lid 5 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:7218
Toegevoegd20-09-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 20-09-2017 / C/10/486176 / HA ZA 15-1028
InhoudsindicatieVermindering van de vordering tot nihil. Er is geen sprake van een evident ongegronde vordering zodat eiseres - anders dan gedaagde voorstaat - niet wordt veroordeeld in de volledige proceskosten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2412
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 17/02060
InhoudsindicatieHerziening. De aanvraag is gebaseerd op een n.a.v. een klacht van aanvrager gedane uitspraak van het EHRM van 14 februari 2017 no. 30749/12 waarin is vastgesteld dat in zijn strafzaak art. 6 EVRM is geschonden. Op gronden als in de CAG aangegeven wordt de aanvraag tot herziening gegrond verklaard.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:7170
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 21-09-2017 / ROT 16/7146
InhoudsindicatieWet Markt en Overheid. De gemeenteraad van Hengelo heeft de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarage aangewezen als een economische activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet (Mw). De rechtbank is van oordeel dat het Vaststellingsbesluit niet voldoet aan artikel 3:2 van de Awb. Het Vaststellingsbesluit geeft geen gedegen onderbouwing van de algemene belangen die met het besluit zijn gediend en van de wijze waarop het besluit die algemene belangen beschermt. Verweerder heeft geen enkel onderzoek verricht naar de (mogelijke) effecten van een lager parkeertarief van de gemeentelijke parkeergarage op het voorkomen van hinderlijk foutparkeren, regulering van de parkeerstromen en het bezoek van de binnenstad. Ook blijkt uit niets dat verweerder voorafgaand aan het nemen van het Vaststellingsbesluit kennis heeft vergaard over de af te wegen belangen. Daarmee blijkt dus ook niet dat verweerder de belangen van derden, waaronder die van eiseres, heeft meegewogen. Dit zijn gebreken in de voorbereiding van het Vaststellingsbesluit die niet in bezwaar hersteld konden worden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Mededingingsrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2399
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 16/00841
InhoudsindicatieMedeplegen van discriminatie in de uitoefening van beroep, art. 137g Sr. Bedrijfsleider. Toepassen zgn. allochtonentaks bij discotheek. Middel bevat o.m. bewijsklacht over medeplegen in de rol van bedrijfsleider. HR: art. 80a RO. Samenhang met 15/05757 en 16/00843.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:4916
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 12-09-2017 / C/01/324646 / KG ZA 17-517-I
InhoudsindicatieDeze in kort geding gewezen tussenvonnissen hangen samen met de beschikking van 28 juli 2017 van de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2017:8480). In de beschikking van 28 juli 2017 heeft de rechtbank Den Haag een verzoek tot teruggeleiding van het minderjarige kind naar Iran afgewezen. De moeder heeft hoger beroep aangetekend tegen die beschikking bij het gerechtshof Den Haag. Tevens heeft de moeder een kort geding aanhangig gemaakt jegens de vader en omgang met het kind gevorderd gedurende de hoger beroepsprocedure bij het gerechtshof te Den Haag. De voorzieningenrechter heeft een bijzonder curator benoemd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:4917
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 11-09-2017 / C/01/324294 / KG ZA 17-496
Inhoudsindicatieafgifte kopie overeenkomst aan contractspartij/advocaat kan geen beroep doen op beroepsgeheim
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4808
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Gelderland, 05-09-2017 / 05/323929 / ZJ RK 17-628
InhoudsindicatieVerlenging machtiging gesloten jeugdhulp De kinderrechter wijst het verzoek toe voor de duur van negen maanden. De minderjarige kan dan wennen aan een open(er) setting en de hulpverlening heeft de tijd om de juiste vervolgstap voor te bereiden.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:719
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 31-08-2017 / KG no. 2232 van 2016 / AUA201702127
InhoudsindicatieCiviel KG vordering tot inschrijving deelname aan wereldkampioenschap wielrennen vordering afgewezen wielrenner heeft niet de vereiste selectieprocedure doorlopen het niveau van de wielrenner kon in het licht van internationale maatstaven daardoor niet worden vastgesteld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:720
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 18-09-2017 / LAR 1779/2009; AUA200900034
InhoudsindicatieLandsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) - Het gerecht is van oordeel dat appellanten niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij nog belang bij het beroep hebben - het beroep is niet ontvankelijk.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2017:97
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18-09-2017 / AUA201600601
InhoudsindicatieGerecht in Ambtenarenzaken Aruba (GAZA) - de rechter verklaart zich onbevoegd van het bezwaar kennis te nemen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2017:98
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18-09-2017 / AUA201700101
InhoudsindicatieGerecht in Ambtenarenzaken Aruba (GAZA) - de afwijzende beslissing is onbevoegd genomen - de bestreden beschikking dient te worden vernietigd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:721
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 18-09-2017 / AUA201700194
InhoudsindicatieLandsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) - Lob verzoek - Verweerder heeft niet afdoende gemotiveerd dat en waarom het verzoek van appellante is gedaan met een ander doel dan dat toegekend aan de bevoegdheid tot het indienen van een Lob-verzoek, te weten dat in beginsel een ieder kennis kan nemen van overheidsinformatie, en aldus misbruik heeft gemaakt van die bevoegdheid.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2017:99
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, CuraÁao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18-09-2017 / AUA201700199
InhoudsindicatieGerecht in Ambtenarenzaken Aruba (GAZA) - Nu verweerder nog altijd niet inhoudelijk op klaagsters verzoek heeft beslist, is het bezwaar gegrond en zal de bestreden (fictieve) beschikking nietig worden verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:722
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 18-09-2017 / Aua201701087
InhoudsindicatieLandsverordening Administratieve Rechtspraak (LAR) - verzoek ex artikel 53 Lar - Het gerecht overweegt dat bij het sluiten van het onderzoek niet is gebleken dat verweerder een reŽle beslissing op het bezwaar van verzoekster heeft genomen. Verweerder heeft derhalve geen gevolg gegeven aan de uitspraak. Het gerecht ziet hierin aanleiding om verweerder op te dragen om alsnog een reŽle beslissing op het bezwaar van verzoekster te nemen binnen een termijn van drie maanden na dagtekening van deze uitspraak, thans onder het opleggen van een dwangsom van Afl. 500,- per dag dat verweerder in gebreke blijft aan deze uitspraak te voldoen, met een maximum van Afl. 25.000,-.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:723
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 18-09-2017 / AUA201701679
InhoudsindicatieLandsverordening justitiŽle documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (Lv. VOG) - Verweerder heeft zich op goede gronden op het standpunt gesteld dat hem is gebleken van bezwaren tegen de persoon van klager, gelet op het doel, waarvoor afgifte is verzocht.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:724
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 18-09-2017 / AUA201701735
InhoudsindicatieLandsverordening justitiŽle documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (Lv. VOG) - Het gerecht is van oordeel dat, in aanmerking genomen de aard en ernst van de gepleegde strafbare feiten, verweerder zich op goede gronden op het standpunt heeft gesteld dat hem is gebleken van bezwaren tegen de persoon van klager, gelet op het doel, waarvoor afgifte is verzocht.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3994
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-09-2017 / 200.190.387_01
InhoudsindicatieHennepkwekerij. Diefstal van elektriciteit. Totstandkoming van een overeenkomst met de netwerkbeheerder. Aansprakelijkheid onderverhuurder voor vergoeding van door de onderhuurder illegaal afgetapte stroom. Stelplicht en bewijslast ten aanzien van de omvang van de geleden schade. Toerekenbaarheid.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2408
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 15/04926
InhoudsindicatieSlagende bewijsklachten opzet uitvoer cocaÔne buiten het grondgebied van NL te brengen. Volgt partiele vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 15/05109 en 16/00365.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:922
Toegevoegd19-09-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 11-07-2017 / 15/04926
InhoudsindicatieSlagende bewijsklachten opzet uitvoer cocaÔne buiten het grondgebied van NL te brengen. Volgt partiele vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 15/05109 en 16/00365.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2410
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 15/05109
InhoudsindicatieFalende bewijsklacht. HR: art. 80a RO. Samenhang met 15/04926 en 16/00365.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:924
Toegevoegd19-09-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 11-07-2017 / 15/05109
InhoudsindicatieFalende bewijsklacht. HR: art. 80a RO. Samenhang met 15/04926 en 16/00365.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2403
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 15/05250
InhoudsindicatieBedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. HR: art. 81.1 RO.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:920
Toegevoegd19-09-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 27-06-2017 / 15/05250
InhoudsindicatieBedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. HR: art. 81.1 RO.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2409
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 16/00365
InhoudsindicatieFalende bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/04926 en 15/05109.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:923
Toegevoegd19-09-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 11-07-2017 / 16/00365
InhoudsindicatieFalende bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/04926 en 15/05109.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:3585
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Overijssel, 19-09-2017 / 08/960002-15
InhoudsindicatieBeslissing op preliminaire verweren en onderzoekswensen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:3586
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Overijssel, 19-09-2017 / 08/960070-15
InhoudsindicatieBeslissing op preliminaire verweren en onderzoekswensen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:3587
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Overijssel, 19-09-2017 / 08/960071-15
InhoudsindicatieBeslissing op preliminaire verweren en onderzoekswensen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:3588
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Overijssel, 19-09-2017 / 08/960068-15
InhoudsindicatieBeslissing op preliminaire verweren en onderzoekswensen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2407
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 16/02162
InhoudsindicatieSchriftelijk bescheid houdende de verklaring van een persoon wiens identiteit niet blijkt. Art. 344a.3 Sv. Het Hof heeft tot het bewijs gebezigd de in een p-v van de verbalisant opgenomen verklaringen van drie onbekend gebleven mannen. De verdediging heeft ttz. in h.b. verzocht deze personen als getuige op te roepen, welk verzoek door het Hof is afgewezen. Aldus is sprake van de in art. 344a.3 sub b Sv bedoelde situatie, namelijk dat namens verdachte op enig moment in het geding de wens is te kennen gegeven om de persoon als bedoeld in de aanhef van die bepaling te ondervragen of te doen ondervragen. Gelet daarop stond art. 344a.3 Sv in de weg aan het gebruik van het bedoelde p-v voor het bewijs. Volgt vernietiging en terugwijzing.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:921
Toegevoegd19-09-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 04-07-2017 / 16/02162
InhoudsindicatieSchriftelijk bescheid houdende de verklaring van een persoon wiens identiteit niet blijkt. Art. 344a.3 Sv. Het Hof heeft tot het bewijs gebezigd de in een p-v van de verbalisant opgenomen verklaringen van drie onbekend gebleven mannen. De verdediging heeft ttz. in h.b. verzocht deze personen als getuige op te roepen, welk verzoek door het Hof is afgewezen. Aldus is sprake van de in art. 344a.3 sub b Sv bedoelde situatie, namelijk dat namens verdachte op enig moment in het geding de wens is te kennen gegeven om de persoon als bedoeld in de aanhef van die bepaling te ondervragen of te doen ondervragen. Gelet daarop stond art. 344a.3 Sv in de weg aan het gebruik van het bedoelde p-v voor het bewijs. Volgt vernietiging en terugwijzing.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:6774
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 12-09-2017 / 5824509 CV EXPL 17-7129
InhoudsindicatieOpdrachtgeefster weigert betaling factuur. Totstandkoming overeenkomst.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4809
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Gelderland, 18-09-2017 / 05/740128-16
InhoudsindicatieVeroordeling door de rechtbank Gelderland zittingsplaats Arnhem van een 42-jarige man uit Nijmegen wegens verleiding en gewoonte maken van het vervaardigen en in bezit houden van kinderpornografische fotos en videos tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en een werkstraf voor de duur van 200 uren. Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf zijn de volgende bijzondere voorwaarden verbonden, een meldplicht, een behandelverplichting en een locatieverbod voor de voetbalvereniging, sportverenigingen, schoolpleinen, speeltuinen en zwembaden. Daarnaast moet de man het slachtoffer schadevergoeding betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3995
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-09-2017 / 200.183.693_01
InhoudsindicatieOntbinding huurovereenkomst met samenwerkingsovereenkomst en individueel werkplan.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:2668
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 13-09-2017 / 200.219.664/02
InhoudsindicatieSchorsing uitvoerbaar bij voorraad verklaring. In eerste aanleg geen draagkrachtverweer gevoerd, wel in het schorsingsverzoek. Dat speelt een rol in de belangenafweging. Gebrek aan draagkracht.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4778
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-09-2017 / 16/659244-17 (P)
InhoudsindicatieTwee mannen overvielen vorig jaar een 92-jarige vrouw in haar woonboot. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een 42-jarige man tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 6 maanden. Een 25-jarige medeverdachte is veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De mannen beschikten over een sleutel van de voordeur. Zij droegen bivakmutsen en hadden stokken bij zich. Eenmaal binnen namen ze pinpassen en spullen van waarde mee. Het slachtoffer werd gedwongen om de pincodes af te geven. De planmatige en lafhartige woningoverval is uitermate beangstigend geweest voor het slachtoffer, zo bleek ook uit haar verklaring. Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank onder andere gekeken naar straffen die worden opgelegd in vergelijkbare zaken. Voor een woningoverval met licht geweld of bedreiging is dat tenminste 3 jaar gevangenisstraf. De rechtbank oordeelt dat er ook sprake is van strafverzwarende omstandigheden zoals hierboven genoemd. Daarnaast hadden beide verdachten verschillende vuurwapens in hun woning, waarvoor ook een deel van de totale gevangenisstraf is opgelegd. De 42-jarige man heeft geen enkele verantwoording genomen voor zijn daden. De 25-jarige man heeft wel inzicht getoond in zijn handelen en meegewerkt aan onderzoeken. De rechtbank legt meerdere bijzondere voorwaarden aan hem op, waaronder reclasseringstoezicht en een behandeling in een verslavingskliniek voor zijn cocaÔneverslaving.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4774
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-09-2017 / 16/707558-16 (P)
InhoudsindicatieTwee mannen overvielen vorig jaar een 92-jarige vrouw in haar woonboot. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt een 42-jarige man tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 6 maanden. Een 25-jarige medeverdachte is veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De mannen beschikten over een sleutel van de voordeur. Zij droegen bivakmutsen en hadden stokken bij zich. Eenmaal binnen namen ze pinpassen en spullen van waarde mee. Het slachtoffer werd gedwongen om de pincodes af te geven. De planmatige en lafhartige woningoverval is uitermate beangstigend geweest voor het slachtoffer, zo bleek ook uit haar verklaring. Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank onder andere gekeken naar straffen die worden opgelegd in vergelijkbare zaken. Voor een woningoverval met licht geweld of bedreiging is dat tenminste 3 jaar gevangenisstraf. De rechtbank oordeelt dat er ook sprake is van strafverzwarende omstandigheden zoals hierboven genoemd. Daarnaast hadden beide verdachten verschillende vuurwapens in hun woning, waarvoor ook een deel van de totale gevangenisstraf is opgelegd. De 42-jarige man heeft geen enkele verantwoording genomen voor zijn daden. De 25-jarige man heeft wel inzicht getoond in zijn handelen en meegewerkt aan onderzoeken. De rechtbank legt meerdere bijzondere voorwaarden aan hem op, waaronder reclasseringstoezicht en een behandeling in een verslavingskliniek voor zijn cocaÔneverslaving.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2393
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 15/04812
InhoudsindicatieOntvankelijkheid verdachte in hoger beroep. Is de akte van uitreiking appeldagvaarding door verdachte getekend? HR is van oordeel dat op de akte van uitreiking geplaatste handtekening niet zodanig afwijkt van de op de ten name van verdachte gestelde identiteitskaart en paspoort geplaatste handtekeningen en van de handtekeningen die door de verdachte zijn gezet op, in de CAG genoemde, andere stukken die zich in het dossier bevinden, dat moet worden aangenomen dat het niet verdachte is die de handtekening op de akte van uitreiking heeft geplaatst. Nu het beroep niet binnen 14 dagen is ingesteld, kan verdachte niet in dat beroep worden ontvangen. Beroep n-o.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2395
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 15/04967
InhoudsindicatieBegunstiging van dader, art. 189 Sr. Hof heeft uit b.m. kunnen afleiden dat verdachte opzettelijk personen die verdachten waren van enig misdrijf, behulpzaam is geweest in het ontkomen aan de aanhouding door de ambtenaren van politie. V.zv. de klacht berust op de opvatting dat voor bewezenverklaring van een op art. 189.1 sub 1 Sr toegesneden tll. is vereist dat uit de b.m. blijkt ten aanzien van welk concreet aan te duiden misdrijf t.t.v. die behulpzaamheid een verdenking bestond jegens de persoon die de verdachte behulpzaam is geweest in het ontkomen aan de nasporing van of aanhouding door de ambtenaren van de justitie of politie, steunt het op een onjuiste rechtsopvatting. Daarnaast kan in cassatie niet voor het eerst worden geklaagd over het ten onrechte geen toepassing geven aan de bijzondere strafuitsluitingsgrond van art. 189.3 Sr. Volgt verwerping.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2394
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 15/05003
InhoudsindicatieBelediging ambtenaar ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Uitleg bestanddeel ter zake van a.b.i. art. 267 aanhef sub 2 Sr. Art. 267 houdt in dat de in art. 266.1 Sr - een klachtmisdrijf - op eenvoudige belediging gestelde gevangenisstraf van 3 mnd met een derde kan worden verhoogd indien de belediging wordt aangedaan aan "een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening". Aldus heeft de wetgever tot uitdrukking gebracht dat die strafverhoging uitsluitend in aanmerking komt indien tussen de belediging en de uitoefening van de bediening een temporeel verband bestaat dan wel de belediging m.b.t. de uitoefening van de bediening is gedaan. Voormelde relatie moet betrekking hebben niet op de enkele hoedanigheid van de ambtenaar maar op de uitoefening van zijn bediening. 's Hofs kennelijke oordeel dat sprake is van een belediging van een ambtenaar "ter zake van" de rechtmatige uitoefening van de bediening op de enkele grond dat de ambtenaar wordt beledigd "in zijn hoedanigheid van politieambtenaar" - dus ook indien bedoelde relatie ontbreekt - geeft derhalve blijk van een onjuiste uitleg van art. 267 Sr. Nu het Hof niet heeft bewezenverklaard dat de belediging is aangedaan gedurende de uitoefening van de bediening, kan onbesproken blijven of de in de gebezigde bewijsmiddelen vervatte vaststellingen - naar de kern bezien hierop neerkomend dat de beledigde politieagenten als toehoorders aanwezig waren bij de behandeling van een strafzaak tegen verdachte waarin door een van hen aangifte was gedaan - daartoe toereikend zijn. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: anders.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2404
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 15/05058
InhoudsindicatieAfwijzing aanhoudingsverzoek. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1999:ZD1314. Het Hof heeft het verzoek afgewezen op de grond dat het onvoldoende is onderbouwd, en dat het Hof zich onvoldoende geÔnformeerd acht over de precieze omstandigheden en de reden waarom verdachte als gevolg van dit overlijden [van iemand in zijn omgeving] thans niet op de zitting aanwezig kan zijn. HR: het Hof heeft weliswaar vastgesteld dat het verzoek onvoldoende is onderbouwd maar niet dat de aan het verzoek ten grondslag gelegde omstandigheid niet aannemelijk is geworden. Gelet hierop had het Hof bij de beslissing op het verzoek tot aanhouding een afweging dienen te maken tussen alle daarbij betrokken belangen. Volgt vernietiging en terugwijzing.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2405
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 15/05390
InhoudsindicatieBetekeningsperikelen. Is het in de appelakte opgegeven adres van verdachte achterhaald door het nadien door hem opgegeven adres zoals dat blijkt uit de ID-staat SKDB? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2002:AD5163 m.b.t. art. 588.1 onder b.3 Sv. In de bestreden uitspraak ligt als het oordeel van het Hof besloten dat de appeldagvaarding rechtsgeldig is betekend. In aanmerking genomen dat in de ID-staat SKDB het adres X is vermeld als laatst opgegeven woon- of verblijfplaats, heeft het Hof kennelijk geoordeeld dat verdachte die noch ten tijde van het instellen van h.b. noch ten tijde van de betekening van de appeldagvaarding in de BRP was ingeschreven bij het instellen van het h.b. opgegeven adres Y achterhaald was door een latere opgave, die door het Hof kennelijk is opgevat als door verdachte zelf gedaan, hetgeen mede gelet op ECLI:NL:HR:2017:27 niet onbegrijpelijk is. Volgt verwerping. CAG: anders.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2411
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 15/05673
InhoudsindicatieOntvankelijkheid in h.b. i.v.m. onvolkomen in de schriftelijke volmacht bij het instellen van h.b. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BJ7810, ECLI:NL:HR:2012:BV6999 en ECLI:NL:HR:2013:BY8357. In aanmerking genomen dat voormelde schriftelijke volmacht niet voldoet aan de eisen, alsmede dat verdachte noch een gemachtigde raadsman ttz. in h.b. is verschenen, had het Hof verdachte niet behoren te ontvangen in het h.b. HR verklaart verdachte (alsnog) n-o in h.b.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2398
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 15/05757
InhoudsindicatieMedeplegen van discriminatie in de uitoefening van beroep, art. 137g Sr. Portier. Toepassen zgn. allochtonentaks bij discotheek. Middel i.h.b. over onbegrijpelijkheden in de bewijsoverweging van het Hof. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/00841 en 16/00843.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2400
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 16/00843
InhoudsindicatieMedeplegen van discriminatie in de uitoefening van beroep, art. 137g Sr. Mede-eigenaar. Toepassen zgn. allochtonentaks bij discotheek. Slagende bewijsklacht medeplegen. De enkele omstandigheden dat verdachte blijkens de bewijsvoering mede-eigenaar was van deze uitgaansgelegenheid en "op afstand toezichthouder (...), meer belast (...) met de administratieve afhandeling", maakt dat niet anders. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 15/05757 en 16/00841.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2402
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 16/01993
InhoudsindicatieOntvankelijkheid verdachte in hoger beroep. Zijn de uitreiking dagvaarding e.a. en afstandsverklaring door verdachte getekend? Het Hof is zonder nadere motivering voorbijgegaan aan de uit de stukken blijkende omstandigheid dat de handtekeningen op de vermelde akte van uitreiking en afstandsverklaring geen enkele gelijkenis vertonen met de (onderling overeenkomende) handtekeningen op de bij de stukken van het geding bevindende brief en identiteitskaart. Dit brengt mee dat het oordeel van het Hof dat verdachte, die in zijn brief aan de Rb heeft gesteld dat hij geen afstandsverklaring heeft ondertekend, n-o dient te worden verklaard wegens het niet in acht nemen van de termijn van art. 408.1 Sv niet zonder meer begrijpelijk is. Volgt vernietiging en terugwijzing.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2397
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 16/02419
InhoudsindicatieVerontschuldigbare termijnoverschrijding i.v.m. de psychische gesteldheid van verdachte. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AN8587 m.b.t. verontschuldigbare termijnoverschrijding. Gelet hierop alsmede gelet op hetgeen door de raadsman is aangevoerd had het hof zijn beslissing om verdachte n-o te verklaren in het h.b. nader moeten motiveren (vgl. ECLI:NL:HR:2001:BP2429 en ECLI:NL:HR:2015:1345). Volgt vernietiging en terugwijzing.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2396
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 16/03717
InhoudsindicatieDadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden. Art. 14e.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:537 m.b.t. de motiveringsverplichting betreffende de dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden. s Hofs arrest voldoet niet aan deze motiveringsverplichting. HR doet zaak om doelmatigheidsredenen zelf af en vernietigt bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid. CAG: anders, met verwijzing naar gebrek aan voldoende belang in cassatie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:925
Toegevoegd19-09-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 29-08-2017 / 17/02060
InhoudsindicatieHerziening. De aanvraag is gebaseerd op een n.a.v. een klacht van aanvrager gedane uitspraak van het EHRM van 14 februari 2017 no. 30749/12 waarin is vastgesteld dat in zijn strafzaak art. 6 EVRM is geschonden. Op gronden als in de CAG aangegeven wordt de aanvraag tot herziening gegrond verklaard.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2413
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 15/04696
InhoudsindicatieNoodweer(exces), art. 41.2 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456. s Hofs oordeel dat aannemelijk is dat verdachte a.g.v. het eerdere incident boos is geworden maar hetgeen in dit verband naar voren is gebracht volstrekt niet toereikend is om te kunnen spreken van een dusdanige hevige gemoedstoestand die nodig is voor een geslaagd beroep op noodweerexces is zonder nadere motivering die ontbreekt niet begrijpelijk, gelet op hetgeen naar worden is gebracht en de als b.m. opgenomen verklaring van verdachte dat hij zo ongelofelijk boos was.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2414
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 16/01138
InhoudsindicatieRoekeloosheid, art. 6 en 175 WVW 1994. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:960 m.b.t. roekeloosheid. Uit de b.m. kan worden afgeleid dat verdachte s nachts bij een verkeersruzie op de snelweg een andere auto dicht heeft genaderd, rechts heeft ingehaald en zijn auto plotseling tot stilstand heeft gebracht op de rijbaan om verhaal te halen, waardoor een botsing is ontstaan en mensen gewond zijn geraakt. Aldus heeft het Hof in zijn bewijsvoering tot uitdrukking gebracht dat hier zich een uitzonderlijk geval voordoet waarbij deze, zwaarste aan opzet grenzende, schuldvorm sprake kan zijn.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:926
Toegevoegd19-09-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 04-07-2017 / 16/01138
InhoudsindicatieRoekeloosheid, art. 6 en 175 WVW 1994. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:960 m.b.t. roekeloosheid. Uit de b.m. kan worden afgeleid dat verdachte s nachts bij een verkeersruzie op de snelweg een andere auto dicht heeft genaderd, rechts heeft ingehaald en zijn auto plotseling tot stilstand heeft gebracht op de rijbaan om verhaal te halen, waardoor een botsing is ontstaan en mensen gewond zijn geraakt. Aldus heeft het Hof in zijn bewijsvoering tot uitdrukking gebracht dat hier zich een uitzonderlijk geval voordoet waarbij deze, zwaarste aan opzet grenzende, schuldvorm sprake kan zijn.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2401
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 16/01457
InhoudsindicatieAfstand van het recht om in h.b. te gaan. Het p-v van de zitting van de Pr houdt in dat verdachte na de uitspraak heeft gezegd: nee, ik vind het wel goed zo. CAG: raadsman heeft bepleit dat verdachte niet ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van de bevoegdheid tot het instellen van h.b. Hof heeft juistheid van dit standpunt onderzocht en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat verdachte ondubbelzinnig afstand heeft gedaan. HR: art. 81.1 RO.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2406
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 16/02629
InhoudsindicatieKennelijk leugenachtige verklaring. Wat er ook zij van het gebruik door het Hof van de als kennelijk leugenachtig aangemerkte verklaring van verdachte voor het bewijs, het middel kan niet tot cassatie leiden omdat de bewezenverklaring ook met weglating van deze verklaring toereikend is gemotiveerd. CAG: anders.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2415
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 16/01909
InhoudsindicatieValselijk bekleden van een ambt, art. 196 Sr. Een verdachte neemt bij zijn verhoor iemand mee die zich voordoet als advocaat. Begrip ambt a.b.i. art. 196 Sr. s Hofs oordeel dat met de uitoefening van het beroep van advocaat een van het openbaar gezag deel uitmakend ambt wordt bekleed i.d.z.v. art. 196 Sr geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting, ook gelet op de titel van het wetboek waarin deze bepaling is opgenomen (Misdrijven tegen het openbaar gezag). CAG: wellicht kan het handelen van verdachte worden gekwalificeerd als overtreding van art. 436.1 Sr.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2416
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 15/05686
InhoudsindicatieStrafmotivering. De vaststelling dat "verdachte eerder voor hetzelfde feit is veroordeeld" is niet zonder meer begrijpelijk aangezien het Uittreksel JustitiŽle Documentatie daarvoor geen steun biedt. De strafoplegging is daarom ontoereikend gemotiveerd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3996
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-09-2017 / 20-000208-17
InhoudsindicatieVerboden wapenbezit Het bij verdachte in beslag genomen voorwerp, een creditcardmes, is een wapen in de zin van artikel 2, lid 1, categorie 1 onder 4 van de Wet wapens en munitie (blank wapen). Uit het dossier blijkt dat het voorwerp in vorm en afmeting in ingeklapte toestand lijkt op een creditcard (een card of pasje). Door middel van vouwbewegingen kan het voorwerp tot een mes worden gevouwen. Het hof heeft ter terechtzitting waargenomen dat dit ook blijkt uit de foto die is afgebeeld op pagina 16 van het dossier. Tevens heeft het hof waargenomen dat het mes qua kleurstelling gelijk is aan dat van de creditcard, waardoor de contouren van het mes als het ware vervagen c.q. wegvallen. Hierdoor wordt de ware aard van het voorwerp, zijnde een mes, verhuld. Naar het oordeel van het hof staat hiermee het heimelijke karakter van een zogenaamd creditcardmes vast en voldoet het aan de eisen die de Wet wapens en munitie stelt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3998
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 12-09-2017 / 200.165.652_01
Inhoudsindicatievordering tot meewerken aan onderzoek SFT op grond van de CAO en tot betaling van een forfaitair bedrag aan schadevergoeding
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3740
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-09-2017 / 23-000556-16
InhoudsindicatieBedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3741
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-09-2017 / 23-004684-16
InhoudsindicatieVrijspraak openlijke geweldpleging
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2014:7687
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 24-12-2014 / C/16/362741 / HA ZA 14-130
InhoudsindicatieAansprakelijkstelling voor schade veroorzaakt door gebruik ongebluste kalk in betonwanden in woning. Voornemen aanvulling rechtsgronden. Toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de uit de koop/aannemingsovereenkomst voortvloeiende verplichting om de woning zonder gebreken op te leveren. Schadevergoeding ex artikel 6:74 BW. Partijen mogen uitlaten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3742
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-09-2017 / 23-004092-16
InhoudsindicatieVrijspraak mishandeling echtgenoot
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3215
Toegevoegd19-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-08-2017 / 16/2100 ZW
InhoudsindicatieBeŽindiging ZW-uitkering. Niet meer ongeschikt voor zijn arbeid. Herhaling gronden in hoger beroep.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3212
Toegevoegd19-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-09-2017 / 15/1619 ZW
InhoudsindicatieBeŽindiging ZW-uitkering. Niet meer ongeschikt voor "zijn arbeid". De door de raad benoemde deskundige wordt gevolgd. Onjuiste medische grondslag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4775
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-09-2017 / C/16/406771 / HL ZA 16-9
InhoudsindicatieWie is de fonogrammenproducent in de zin van de wet op de naburige rechten? (zie r.o 5.34 ev) Vernietiging op grond van dwaling ter zake de managementovereenkomsten en productieovereenkomsten (zie r.o. 5.56 ev).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:9062
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Limburg, 14-09-2017 / 239419 KG ZA 17/430
InhoudsindicatieKort geding. Burengeschil. Geen spoedeisend belang.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4777
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-09-2017 / AWB - 17 _ 904
InhoudsindicatieHet cafť Stathe aan de Rozenstraat in Utrecht organiseert op vrijdag, zaterdag en om de week op woensdag een avond met livemuziek en er draait in het weekend een dj. Bewoners van Wijk C hebben daar last van en vinden dat de gemeente handhavend moet optreden, omdat het cafť zich niet aan het bestemmingsplan zou houden. De bestuursrechter oordeelt dat cafť Stathe de regels uit het bestemmingsplan niet overtreedt, behalve als er entree wordt gevraagd voor de livemuziek. Op de plek van Cafť Stathe is volgens het bestemmingsplan een cafť toegestaan, waarbij het accent moet liggen op het verstrekken van drank. Discotheken en partycentra zijn hier niet toegestaan, daar moet het accent liggen op het laten horen van muziek en de mogelijkheid tot dansen. Een cafť mag livemuziek laten horen en er mag ook een dj draaien. Dat betekent nog niet dat het accent daardoor verschuift van drankverstrekking naar het laten horen van muziek of naar dansen. Elke vrijdag- en zaterdagavond is er bij Stathe een liveband in een zaaltje en daarna een dj. Uit wat de omwonenden hebben aangevoerd blijkt onvoldoende dat de cafťbezoekers dan specifiek op de muziek afkomen. Het zaaltje mag daarvoor dan ook worden gebruikt en Stathe mag de optredens ook promoten op Facebook. De rechtbank oordeelt wel dat het cafť zich hier beweegt richting de grens van wat volgens het bestemmingsplan is toegestaan. Zeker als er meer muziekavonden komen dan nu kan de drank meer een bijkomstigheid worden. De muziek en het dansen kunnen dan meer op de voorgrond komen en dat is niet toegestaan. De beslissing van de rechtbank pakt anders uit voor de woensdagavonden, als de bezoekers moeten betalen om naar de livemuziek te luisteren. Op de zitting bleek dat de toegangsprijs juist betaald moet worden omdat een bepaalde band speelt. De muziek krijgt daardoor een bedrijfsmatig karakter. De rechtbank oordeelt dat het accent dan niet meer ligt op het verstrekken van drank en dat is dus in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente Utrecht moet een nieuw besluit nemen over het verzoek van de omwonenden om hiertegen handhavend op te treden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3214
Toegevoegd19-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-09-2017 / 15/1536 WIA
InhoudsindicatieBeŽindiging loonaanvullende WGA-uitkering, omdat de mate van arbeidsongeschiktheid na heroverweging is vastgesteld op minder dan 35%. Juiste medische grondslag en appellante medisch gezien in staat moet worden geacht de geselecteerde functies te vervullen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3213
Toegevoegd19-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-08-2017 / 16/5905 WIA
InhoudsindicatieHet Uwv heeft voldoende gemotiveerd dat de geluidsbelasting in de geduide functies in overeenstemming is met de belastbaarheid van appellant zoals omschreven in de FML. Voldoende arbeidskundige grondslag besluit. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3216
Toegevoegd19-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-09-2017 / 14/7106 WIA
InhoudsindicatieNiet-ontvankelijk verklaring hoger beroep wegens vervallen procesbelang. Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3736
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-08-2017 / 16/00334 en 16/00335
InhoudsindicatieInformatiebeschikking is terecht vastgesteld. De strafkamer van het Hof heeft belanghebbende op grond van de voor het strafprocesrecht geldende (bewijs)regels onherroepelijk vrijgesproken van het doen van een onjuiste aangifte. De belastingkamer van het Hof trekt de juistheid van deze beslissing niet in twijfel. In dezen gaat het echter om een andere rechtsvraag dan die waarover de strafkamer zich heeft gebogen: kon de inspecteur, op basis van de voor het fiscale procesrecht geldende regels, zich in redelijkheid op het standpunt stellen dat de door hem gevraagde inlichtingen en bescheiden voor de belastingheffing van belanghebbende van belang konden zijn? Voorts overweegt het Hof dat een informatiebeschikking niet een strafmaatregel is en evenmin een maatregel waarmee de verstrekking van die informatie wordt afgedwongen. En hoewel kan worden verdedigd, dat de bewijsrechtelijke relevantie van het feit dat belanghebbende op 31 januari 1994 beschikte over een verzwegen bankrekening met het verstrijken der jaren afneemt, ziet het Hof vooralsnog geen reden om voor de onderhavige jaren anders te oordelen dan het heeft gedaan voor de jaren 2009 en 2010.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3737
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-07-2017 / 17/00129
InhoudsindicatieDe waarde van de stamrechtaanspraak is overeenkomstig de wettelijke bepalingen (en niet tot een te hoog bedrag) tot belanghebbendes inkomen uit werk en woning over het jaar 2007 gerekend.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3997
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-09-2017 / 20-002547-16
InhoudsindicatieTBS met dwangverpleging voor brandstichting (vuurpijl in woning) en poging tot het teweegbrengen van een ontploffing (gaskranen opendraaien).
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:9036
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Limburg, 19-09-2017 / 6066818 AZ VERZ 17-114
InhoudsindicatieGeschil over eindafrekening na einde arbeidsovereenkomst. Niet gebleken dat werknemer tijdens Belgische feestdagen heeft gewerkt. Verlofregistratie geeft tevens aan dat er sprake is van bedrijfssluiting tussen Kerst en Nieuwjaar. Vordering ten aanzien van openstaande verlofdagen slaagt niet. Gestelde afspraken met betrekking tot commissieloon komen vast te staan, maar de vordering wordt vanwege onvoldoende onderbouwing afgewezen. Geen termijnbetaling ten aanzien van transitievergoeding en veroordeling van werkgever tot betaling van deze vergoeding en restant bonus 2015.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4843
Toegevoegd19-09-2017
TitelRechtbank Gelderland, 18-09-2017 / AWB - 16 _ 7268
InhoudsindicatieEinduitspraak na tussenuitspraak. Wajong uitkering. Arbeidsvermogen ontbreekt. Verweerder heeft niet onderbouwd dat dat niet duurzaam is. De rechtbank houdt het er dan ook voor dat het arbeidsvermogen duurzaam ontbreekt. De rechtbank voorziet zelf en bepaalt dat eiseres recht heeft op een Wajong-uitkering
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3755
Toegevoegd19-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-05-2017 / 23-004080-16
InhoudsindicatiePoging zware mishandeling; verkeer; vrijspraak.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2417
Toegevoegd19-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 16/04251
InhoudsindicatieEconomische zaak. Art. 4.48a.4 Arbeidsomstandighedenbesluit. Asbest. Slagende bewijsklacht aangaande het weten dat levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van haar werknemers te verwachten was. Volgt partiele vernietiging en terugwijzing.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2015:9880
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 15-04-2015 / C/16/362741 / HA ZA 14-130
InhoudsindicatieTussenvonnis. Aanvulling rechtsgronden. Gestelde waardevermindering woning door aanwezigheid van ongebluste kalk in het beton. Benoeming deskundige en vragen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:3557
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 18-09-2017 / 18/830037-17
InhoudsindicatieDe rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft vandaag een man veroordeeld tot drie jaren gevangenisstraf waarvan een jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een diefstal met geweld en het aanwezig hebben van cocaÔne. Verdachte en zijn twee medeverdachten hebben een afspraak gemaakt met een cocaÔnedealer en zijn compagnon om cocaÔne en vals geld van hen te kopen. Verdachten hadden echter nooit de bedoeling geld daarvoor te betalen, maar wilden deze goederen stelen (rippen). Na de ripdeal zijn verdachten weggevlucht. Tijdens het wegvluchten werd een van de medeverdachten neergeschoten en hij is later in het ziekenhuis overleden. Deze ripdeal en de daarop volgende dodelijke schietpartij heeft plaatsgevonden in een woning en midden in een woonwijk in Foxhol.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2392
Toegevoegd18-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 16/00132
Inhoudsindicatie1. Bijzondere voorwaarde, art. 14c.2 Sr. Motiveringsplicht. 2. Dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden. ad 1. Een bijzondere voorwaarde a.b.i. art. 14c.2 sub 14 Sr dient het gedrag van veroordeelde te betreffen. Als zodanig kunnen worden aangemerkt voorwaarden die strekken ter bevordering van een goed levensgedrag van de veroordeelde of die een gedraging betreffen waartoe hij uit een oogpunt van maatschappelijke betamelijkheid gehouden moet worden (vgl. ECLI:NL:HR:1968:AB6079). De door het Hof gestelde bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde gedurende de proeftijd van drie jaren op geen enkele wijze direct of indirect contact zal opnemen, zoeken of hebben met X en Y, dan wel relaties van voornoemde personen is in strijd met genoemde bepaling v.zv. in deze voorwaarde niet een voldoende precies gedragsvoorschrift is geformuleerd. HR vernietigt bijzondere voorwaarde v.zv. deze betrekking heeft op relaties van X en Y. Ad 2. Art. 14e.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:537 m.b.t. motiveringsverplichting dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden. s Hofs arrest voldoet niet aan deze motiveringsverplichting. HR doet zaak om doelmatigheidsredenen zelf af en vernietigt bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:919
Toegevoegd18-09-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 11-07-2017 / 16/00132
Inhoudsindicatie1. Bijzondere voorwaarde, art. 14c.2 Sr. Motiveringsplicht. 2. Dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden. ad 1. Een bijzondere voorwaarde a.b.i. art. 14c.2 sub 14 Sr dient het gedrag van veroordeelde te betreffen. Als zodanig kunnen worden aangemerkt voorwaarden die strekken ter bevordering van een goed levensgedrag van de veroordeelde of die een gedraging betreffen waartoe hij uit een oogpunt van maatschappelijke betamelijkheid gehouden moet worden (vgl. ECLI:NL:HR:1968:AB6079). De door het Hof gestelde bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde gedurende de proeftijd van drie jaren op geen enkele wijze direct of indirect contact zal opnemen, zoeken of hebben met X en Y, dan wel relaties van voornoemde personen is in strijd met genoemde bepaling v.zv. in deze voorwaarde niet een voldoende precies gedragsvoorschrift is geformuleerd. HR vernietigt bijzondere voorwaarde v.zv. deze betrekking heeft op relaties van X en Y. Ad 2. Art. 14e.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:537 m.b.t. motiveringsverplichting dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden. s Hofs arrest voldoet niet aan deze motiveringsverplichting. HR doet zaak om doelmatigheidsredenen zelf af en vernietigt bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:4911
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 19-09-2017 / 01/845316-17
InhoudsindicatieVeroordeling voor poging tot zware mishandeling (voorwaardelijk opzet), meermalen gepleegd, doorrijden na een aanrijding en rijden zonder geldig rijbewijs. Verdachte is onder meer met een auto ingereden op voetgangers op de luchthaven Eindhoven. Vrijspraak van het inrijden op een medewerker van de Kmar en vrijspraak van diefstal van de auto. Opgelegd wordt een gevangenisstraf voor de duur van 270 dagen met aftrek van voorarrest waarvan 163 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en met algemene en bijzondere voorwaarden. Ook dient schade te worden vergoed.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3210
Toegevoegd18-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-09-2017 / 14/247 WAO
InhoudsindicatieWAO-uitkering terecht herzien. Beroep op het arrest Koroec(ECLI:CE:ECHR:2015:1008JUD007721212) faalt. Deugdelijke medische grondslag. Geschiktheid van de geduide functies is in voldoende mate aangetoond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:311
Toegevoegd18-09-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-09-2017 / 16/813
InhoudsindicatieWarenwet. Verzoek om handhavend optreden op grond van de Warenwet tegen handelaren van tweedehands autobanden in verband met de aanwezigheid van tijgermuggen in die banden. Het gezien zijn bestemming te verwachten gebruik van de banden levert op zichzelf geen bijzonder gevaar op voor de veiligheid en gezondheid van de mens. Het bijzondere gevaar, voor zover daarvan sprake is, vloeit voort uit de import van banden uit risicogebieden. Artikel 18 van de Warenwet is in dit geval niet van toepassing.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:2391
Toegevoegd18-09-2017
TitelHoge Raad, 19-09-2017 / 16/01846
InhoudsindicatieStrafmotivering. HR verduidelijkt de regels m.b.t. in de strafmotivering opgenomen f&o, meer in het bijzonder een niet-tenlastegelegd feit. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM9968. Met een onherroepelijke veroordeling wordt een onherroepelijke strafbeschikking gelijkgesteld. De strafbeschikking of veroordeling dient i.b. op het moment dat deze in aanmerking wordt genomen onherroepelijk te zijn. Wanneer echter wordt overwogen dat een eerdere veroordeling of strafbeschikking verdachte er niet van heeft weerhouden wederom een strafbaar feit te plegen, dient deze eerdere veroordeling of strafbeschikking onherroepelijk te zijn op het moment van het plegen van het nieuwe feit. Indien de rechter de eerdere veroordeling of strafbeschikking noemt in de strafmotivering dan mag ervan worden uitgegaan dat dit tot een zwaardere straf heeft geleid. Dit kan anders zijn indien die vermelding is opgenomen n.a.v. hetgeen de verdediging heeft opgemerkt m.b.t. de persoonlijke omstandigheden van verdachte, daaronder begrepen de justitieel documentatie. I.c. heeft het hof antwoord gegeven op hetgeen de verdediging naar voren heeft gebracht en dat er geen aanleiding is om een taakstraf op te leggen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:3582
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Overijssel, 14-09-2017 / 08/730106-16
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 34-jarige vrouw uit Rijssen tot een taakstraf van 30 uur met een proeftijd van 2 jaar voor verboden wapenbezit. Benadeelde partij niet ontvankelijk verklaard in de vordering tot schadevergoeding.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:3583
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Overijssel, 14-09-2017 / 08/730105-16
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 36-jarige man uit Almelo tot een taakstraf van 80 uur voor het in bezit hebben van softdrugs en verboden wapenbezit. Benadeelde partij niet ontvankelijk verklaard in de vordering tot schadevergoeding.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3199
Toegevoegd18-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 16/1043 ZW
InhoudsindicatieBeŽindiging ziekengeld na eerstejaars ZW-beoordeling. In beroepsfase is de onderbouwing van het bestreden besluit van het Uwv gewijzigd. De rechtbank heeft de rechtgevolgen in stand gelaten. Beroep op arrest Korosec. Juistheid FML; geen onderschatting beperkingen; geen urenbeperking. Indicatie banenafspraak: geen aanleiding om te twijfelen aan de geformuleerde beperkingen. Terecht heeft de rechtbank geoordeeld dat het beroep van appellant op strijd met het discriminatieverbod van de artikelen 26 IVBPR en 14 EVRM niet slaagt, omdat het niet gaat om ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Nog daargelaten dat niet alleen voormalige uitzendkrachten onder de categorie vangnetters vallen maar bijvoorbeeld ook verzekerden die ziek worden terwijl zij een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangen, bevinden vangnetters zich in een andere situatie dan zieken met een arbeidsovereenkomst, zodat geen sprake is van gelijke gevallen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:3560
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 20-09-2017 / C/19/114097 / HA ZA 16-68
InhoudsindicatieAansprakelijkheidsverzekering particulieren. Steken met mes door dertienjarige verzekerde. Wapenclausule. Uitleg verzekering.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3734
Toegevoegd18-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-09-2017 / 23-001654-17
InhoudsindicatieVeroordeling ter zake van woningoverval, wederrechtelijke vrijheidsberoving, diefstal valse sleutels. DNA verdachte op tie-wraps en tape. Alternatief scenario niet aannemelijk. Eendaadse samenloop en voortgezette handeling.
RechtsgebiedStrafrecht, Materieel strafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:6702
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 14-09-2017 / 13/751528-16
InhoudsindicatieEAB executiePortugal, overlevering. De rechtbank stelt nadere vragen over een garantie die de Portugese justitiŽle autoriteiten hebben verstrekt ten behoeve van de opgeŽiste persoon, Portugal, detentieomstandigheden PI Lissabon
RechtsgebiedStrafrecht, Europees strafrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2499
Toegevoegd18-09-2017
TitelRaad van State, 15-09-2017 / 201706864/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 14 juli 2017 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2501
Toegevoegd18-09-2017
TitelRaad van State, 15-09-2017 / 201609005/1/V3
InhoudsindicatieBij besluit van 1 februari 2016 heeft de staatssecretaris vastgesteld dat de vreemdeling geen verblijfsrecht als gemeenschapsonderdaan in Nederland meer heeft.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2497
Toegevoegd18-09-2017
TitelRaad van State, 15-09-2017 / 201706919/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 4 juli 2017 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2500
Toegevoegd18-09-2017
TitelRaad van State, 15-09-2017 / 201705223/1/V1
InhoudsindicatieDe vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. W.P.R. Pieters, advocaat te Rijsbergen, heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, van 31 mei 2017 in zaak nr. 17/3286.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2498
Toegevoegd18-09-2017
TitelRaad van State, 15-09-2017 / 201706868/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 10 oktober 2016 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8177
Toegevoegd18-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-09-2017 / 21-006045-16
InhoudsindicatieSchuldheling. Verdachte heeft de bromfiets onder duistere omstandigheden in zijn bezit gekregen. Dat hij tijdens de koop heeft gevraagd of de bromfiets gestolen was, disculpeert hem, gelet op die duistere omstandigheden, niet.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3206
Toegevoegd18-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 15/4811 ZW
InhoudsindicatieHerziening en terugvordering ZW- en WW-uitkeringen. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen (ex-) echtgenoten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10598
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 12-09-2017 / C/09/535218 / KG ZA 17/879
InhoudsindicatieKort geding. Aanbesteding. Inschrijving terecht terzijde gelegd in verband met het niet voldoen aan ťťn van de eisen. Er is geen sprake van voor herstel vatbaar gebrek en de vordering tot herbeoordeling van de inschrijving wordt afgewezen. Evenmin sprake van schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, ook de subsidiair gevorderde heraanbesteding wordt afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Aanbestedingsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10599
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 04-09-2017 / C/09/535021 / KG ZA 17/865
InhoudsindicatieKort geding. Aanbesteding. In de aanbestedingsstukken is ondertekening van de inschrivjing met een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat) voorgeschreven. Gebruikte elektronische handtekening van eiser voldoet hier niet aan. Ongeldigverklaring van de inschrijving in verband hiermee is niet disproportioneel.
RechtsgebiedCiviel recht, Aanbestedingsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3200
Toegevoegd18-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 14/2955 WWAJ
InhoudsindicatieToewijzing schadevergoeding. Overschrijding van de redelijke termijn in de rechterlijke fase.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3202
Toegevoegd18-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 16/1764 WAJONG
InhoudsindicatieOmdat in het geval van betrokkene bij de medische beoordeling is vastgesteld dat haar arbeidsongeschiktheid niet duurzaam is, wordt aan een van de cumulatieve voorwaarden van artikel 2:4 van de Wajong 2010 niet voldaan. Dat betekent dat appellant terecht heeft bepaald dat er voor betrokkene geen recht op arbeidsondersteuning en dus ook geen recht op inkomensondersteuning op grond van de Wajong 2010 is ontstaan.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3203
Toegevoegd18-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 16/4064 WWAJ
InhoudsindicatieOmdat in het geval van betrokkene bij de medische beoordeling is vastgesteld dat haar arbeidsongeschiktheid niet duurzaam is, wordt aan een van de cumulatieve voorwaarden van artikel 2:4 van de Wajong 2010 niet voldaan. Dat betekent dat appellant terecht heeft bepaald dat er voor betrokkene geen recht op arbeidsondersteuning en dus ook geen recht op inkomensondersteuning op grond van de Wajong 2010 is ontstaan.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10671
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 14-09-2017 / C-09-535973-KG ZA 17-993
InhoudsindicatieKort geding. Eisers worden niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen gericht tegen de kansspelautoriteit. Er staat een met voldoende waarborgen omklede andere rechtsgang bij de bestuursrechter open.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3204
Toegevoegd18-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 16/4125 WWAJ
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag arbeidsondersteuning op de grond dat appellante niet voldoet aan de voorwaarde dat zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Voor het raadplegen van een deskundige bestaat geen aanleiding.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3205
Toegevoegd18-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 16/3357 WAJONG
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft terecht het standpunt van de verzekeringsarts bezwaar en beroep gevolgd dat uit de door appellante in bezwaar en beroep overgelegde medische stukken blijkt dat appellante ten tijde in geding nog intensief werd behandeld en er ook op basis van de gestelde diagnoses niet kon worden gesteld dat geen verbetering mogelijk was. Dat betekent dat het oordeel van rechtbank dat het Uwv zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de volledige arbeidsongeschiktheid van appellante niet duurzaam is, juist is.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8107
Toegevoegd18-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 05-09-2017 / 200.201.455/01
InhoudsindicatieBewindvoering. Onvoldoende redenen om tot ambtshalve ontslag van de bewindvoerder over te gaan.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8172
Toegevoegd18-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-09-2017 / 200.208.785/01
InhoudsindicatieBeŽindiging van het gezag. De aanvaardbare termijn voor terugplaatsing begint direct na de uithuisplaatsing.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8115
Toegevoegd18-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-09-2017 / 200.198.173/01
InhoudsindicatieSamenwoning op grond van artikel 1:160 BW? Veroordeling tot vergoeding van de kosten van het recherchebureau.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:8114
Toegevoegd18-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-09-2017 / 200.215.255/01
InhoudsindicatieMachtiging uithuisplaatsing na een succesvol doorlopen moeder-kindtraject.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10646
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 18-09-2017 / C/09/14/695 F
InhoudsindicatieOmzettingsverzoek / art. 15 b lid 1, Fw / niet-ontvankelijk / stelling dat oproepbrief met folder die naar juiste adres is gestuurd niet is ontvangen, maar dat iemand anders die heeft teruggestuurd, komt voor risico en rekening van schuldenaar.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3207
Toegevoegd18-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-09-2017 / 14/2283 WIA
InhoudsindicatieWGA-vervolguitkering terecht herzien. Op basis van het rapport van de door de Raad geraadpleegde deskundige wordt geconcludeerd dat de verzekeringsarts de beperkingen van appellant die voortvloeien uit zijn cardiale juist heeft vastgesteld. Geen indicatie dat met de FML de extra beperkingen van appellant als gevolg van zijn rugklachten niet juist zijn gewaardeerd. De geduide functies zijn in medisch opzicht passend.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3208
Toegevoegd18-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 16/7125 ZVW
InhoudsindicatieBezwaar tegen het besluit terecht niet-ontvankelijk verklaard. Geen bezwaar en beroep tegen de verschuldigdheid en/of hoogte van de bestuursrechtelijke premie.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10638
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 18-09-2017 / C/09/16/302 R
InhoudsindicatieDat schuldenaar vanwege rouwproces niet in staat is sollicitatiebrieven te schrijven, heeft hij niet met medische verklaring aangetoond. Verklaring psycholoog dat hij elf keer voor behandeling is geweest en therapietrouw is, is onvoldoende.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3201
Toegevoegd18-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 16/1336 WWAJ
InhoudsindicatieWeigering Wajong-uitkering terecht. Wettelijk kader. Toepasselijk recht. Beoordeling van aanvraag moet plaatsvinden aan de hand van de Wajong 2010 en geen ruimte voor beoordeling op grond van Hoofdstuk 1A van de Wajong 2015. Geoordeeld wordt dat appellant bij het bestreden besluit terecht de Wajong 2010 heeft toegepast. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt in de zin van de Wajong 2010. De Raad heeft eerder geoordeeld met oog op een strikte interpretatie van het begrip duurzaamheid een aanvullende voorwaarde kent voor het aannemen van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 2:4 (ECLI:NL:CRVB:2017:1487). Cumulatief gestelde voorwaarden. Voldoende en zorgvuldig onderzoek ingesteld naar de psychische klachten van betrokkene. Geen twijfel aan de onderzoeksbevindingen van de verzekeringsarts en de daaruit getrokken conclusies. Uitgaande van de juistheid van de vastgestelde belastbaarheid van betrokkene wordt geen grond gezien voor het oordeel dat betrokkene niet geschikt is de werkzaamheden in de aan de schatting ten grondslag gelegde functies te verrichten. De arbeidsdeskundige heeft toereikend gemotiveerd dat de geselecteerde functies in medisch opzicht passend zijn voor betrokkene. Omdat in het geval van betrokkene geen sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid, wordt aan een van de cumulatieve voorwaarden van artikel 2:4 van de Wajong 2010 niet voldaan.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3209
Toegevoegd18-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 16/4609 WMO15
InhoudsindicatieAanvraag om individuele begeleiding Wmo 2015 terecht afgewezen. Nu de door appellant ondervonden beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie worden weggenomen of verminderd met de door zijn partner verleende mantelzorg, heeft het college gelet op artikel 2.3.5, derde lid, van de Wmo 2015 terecht beslist dat geen maatwerkvoorziening ter compensatie van deze beperkingen wordt verstrekt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:7157
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 19-09-2017 / AWB - 17 _ 1441
InhoudsindicatieBeroep inreisverbod gegrond. Ten onrechte niet getoetst aan het Unierechtelijk openbare orde criterium. Beroep intrekking verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd ongegrond. Kwalificatierichtlijn niet van toepassing.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:8988
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Limburg, 20-09-2017 / C/03/218174 / HA ZA 16-153
InhoudsindicatieVordering tot nakoming vaststellingsovereenkomst.
RechtsgebiedCiviel recht, Goederenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:6704
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 19-09-2017 / 13/751648-16
InhoudsindicatieBelgie, overlevering toegestaan, verweren artikel 9 OLW en 4 Handvest verworpen
RechtsgebiedStrafrecht, Europees strafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:6707
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 25-07-2017 / 13.751.370-17
InhoudsindicatieEAB Hongarije, overlevering toegestaan, art. 12 OLW en 4 Handvest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARN:2005:467
Toegevoegd18-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem, 01-04-2005 / 21-003510-03
InhoudsindicatieGeen terugverwijzing naar de rechtbank op de voet van art. 423, lid 2 van het Wetboek van Strafvordering. Geen schending van het recht op eerlijk proces in eerste aanleg omdat de rechtbank volgens verdachte had moet overgaan tot toepassing van art. 509a van het Wetboek van Strafvordering. Geen schending van het recht op eerlijk proces in eerste aanleg omdat de rechtbank de zaak niet had mogen afdoen, maar de behandeling had moeten aanhouden. Geen schending van het recht op eerlijk proces in eerste aanleg omdat de rechtbank aan verdachte geen afschriften van procestukken heeft verstrekt. Cassatie beroep op 5 september 2006 met toepassing van art. 81 RO verworpen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4804
Toegevoegd18-09-2017
TitelRechtbank Gelderland, 19-09-2017 / AWB - 17 _ 79
InhoudsindicatieWmo 2015. Het college heeft aan eiser een woonvoorziening in de vorm van een woningaanpassing toegekend. Eiser stelt zich op het standpunt dat hij met deze woningaanpassing onvoldoende is gecompenseerd. Gelet op artikel 2.3.2, zevende lid, in samenhang met artikel 2.3.8, derde lid, van de Wmo 2015 is eiser gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan een voor de vaststelling van de voorziening noodzakelijk onderzoek van de kant van verweerder. Eiser is nalatig geweest en gebleven deze medewerking te verlenen. Aldus heeft eiser gehandeld in strijd met zijn medewerkingsverplichting. Het gevolg hiervan is dat verweerder niet in staat is geweest nader onderzoek in te stellen naar welke voorziening een passende bijdrage levert aan eisers zelfredzaamheid. Met andere woorden: verweerder moest het doen met de gegevens waarover hij kon beschikken. Dit moet in dit geval voor rekening en risico van eiser komen. Dit klemt temeer nu niet gebleken is dat een onderzoek als hier aan de orde onnodig belastend zal zijn voor eiser. Daarom moet het er voor worden gehouden dat eiser met de door verweerder geboden woonvoorziening voldoende gecompenseerd is. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:7645
Toegevoegd15-09-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 15-09-2017 / AWB - 17 _ 3907
InhoudsindicatieOntheffing op grond van artikel 3.8 Wnb en artikel 3.34 Wnb betreffende afvangen en uitzetten van de rugstreeppad, heikikker en platte schijfhoren in de Bloemendalerpolder. De voorzieningenrechter acht de ontheffing toereikend voor de te verrichten werkzaamheden. Er is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, gelet op de stukken en hetgeen ter zitting is verhandeld, geen concrete aanleiding aan te nemen dat een kritische grens bereikt is of zal worden waarmee de populaties van deze dieren in gevaar komen. De voorzieningenrechter wijst het verzoek af.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:7654
Toegevoegd15-09-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 15-09-2017 / AWB - 15 _ 3923
InhoudsindicatieNaheffingsaanslagen OB zijn terecht en voor de juiste bedragen vastgesteld nu eiseres niet aannemelijk heeft gemaakt dat de inspecteur de aanslagen naar willekeur te hoog heeft vastgesteld. Dat de computer van eiseres kapot is gegaan en vervolgens is weggegooid waardoor zij niet aan haar informatieverplichting kon voldoen vormt geen overmacht. Ook een niet voldoende onderbouwd beroep op het vertrouwensbeginsel faalt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:7655
Toegevoegd15-09-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 15-09-2017 / AWB - 15 _ 3202
InhoudsindicatieNaheffingsaanslagen LB/PVV zijn terecht en voor de juiste bedragen vastgesteld nu eiseres niet aannemelijk heeft gemaakt dat de inspecteur de aanslagen naar willekeur te hoog heeft vastgesteld. Dat de computer van eiseres kapot is gegaan en vervolgens is weggegooid waardoor zij niet aan haar informatieverplichting kon voldoen vormt geen overmacht. Ook een niet voldoende onderbouwd beroep op het vertrouwensbeginsel faalt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3186
Toegevoegd15-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-09-2017 / 15/7933 WAJONG
InhoudsindicatieHet Uwv heeft terecht bepaald dat de Wajong-uitkering niet tot uitbetaling komt, omdat appellant gedetineerd is. Niet valt in te zien dat uitsluiting van uitkering gedurende een, als gevolg van elkaar opvolgende onderzoeken, langer durende voorlopige hechtenis niet door de wetgever voorzien en beoogd is en zozeer sprake zou zijn van strijd met fundamentele rechtsbeginselen dat strikte toepassing van artikel 3:5, tweede lid, van de Wet Wajong, die leidt tot hervatting van de uitkering niet eerder dan met ingang van 1 december 2014, geen rechtsplicht meer zou zijn. Daarbij is van belang dat de wetgever met deze bepaling heeft beoogd een einde te maken aan de situatie dat tijdens detentie verstrekking van een socialezekerheidsuitkering plaatsvindt, terwijl de Staat reeds in de kosten van het levensonderhoud voorziet.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3187
Toegevoegd15-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-09-2017 / 15/6639 WIA
InhoudsindicatieWGA-uitkering terecht beŽindigd. Het Uwv maakt op goede gronden gebruik van het CBBS-systeem. De arbeidskundige heeft bevestigd dat de geselecteerde functies op het aspect zien voor appellant geschikt zijn, ook voor wat bureau- en beeldschermwerk betreft. Met de rapporten van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige is voldoende onderbouwd dat de geselecteerde functies, ook wat het aspect zien betreft, geschikt zijn voor appellant.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3188
Toegevoegd15-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-09-2017 / 13/1692 WIA
InhoudsindicatieTer uitvoering van de tussenuitspraak (ECLI:NL:CRVB:2015:3355) heeft het Uwv aan appellant een vergoeding voor de kosten van woon-werkverkeer over de jaren 2007 tot en met 2011 toegekend. Normbedrag. Afwijzing verzoek om vergoeding van belastingschade, bedrijfsschade en immateriŽle schade. Schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn. Wettelijke rente. Proceskosten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3195
Toegevoegd15-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-09-2017 / 15/6787 WWAJ-W
InhoudsindicatieVerzoek om wraking afgewezen. Geen zwaarwegende aanwijzing voor vooringenomenheid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3196
Toegevoegd15-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-08-2017 / 16/691 ZW
InhoudsindicatieGeen recht meer op ziekengeld. Voldoende medische grondslag. Het Uwv voldoende heeft gemotiveerd dat de aan de eerstejaars ZW-beoordeling ten grondslag gelegde functies in medisch opzicht geschikt zijn voor appellante.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3197
Toegevoegd15-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 25-08-2017 / 13/3952 WWAJ
InhoudsindicatieHoger beroep niet-ontvankelijk. Geen (proces)belang. Ter uitvoering van de tussenuitspraak (ECLI:NL:CRVB:2016:2893) heeft het Uwv aan appellante medegedeeld een Wajong-uitkering wordt toegekend.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2494
Toegevoegd15-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201604703/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 29 april 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom van 20.000,00 ineens gelast om binnen ťťn jaar het gebruik van de recreatiewoning aan de [locatie] te Otterlo in strijd met het bestemmingsplan te beŽindigen en beŽindigd te houden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2496
Toegevoegd15-09-2017
TitelRaad van State, 14-09-2017 / 201707198/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 31 juli 2017 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, opnieuw afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2495
Toegevoegd15-09-2017
TitelRaad van State, 14-09-2017 / 201705594/1/V2 en 201705594/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 28 april 2016 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2493
Toegevoegd15-09-2017
TitelRaad van State, 07-09-2017 / 201702160/2/A2
InhoudsindicatieHet geding betreft de intrekking van de erkenning van het autobedrijf van [verzoeker] voor het uitvoeren van APK-keuringen voor de categorie voertuigen tot en met 3.500 kg voor onbepaalde tijd en de intrekking van de APK-keuringsbevoegdheid van [verzoeker] voor zes maanden bij besluiten van 16 maart 2017.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3189
Toegevoegd15-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-09-2017 / 16/16 WIA
InhoudsindicatieWeigering uitkering op grond van de Wet WIA toe te kennen. Er is geen sprake van toegenomen arbeidsongeschiktheid die voortkomt uit dezelfde oorzaak als die op grond waarvan appellant gedurende de wachttijd ongeschikt was tot het verrichten van zijn arbeid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3190
Toegevoegd15-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-09-2017 / 16/4596 WAO
InhoudsindicatieOngewijzigde voortzetting WAO-uitkering. De verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft overwogen dat uit de beschikbare informatie niet volgt dat bij appellant primair sprake is van verlies aan zelfredzaamheid. Uitgaande van de juistheid van de uiteindelijk bij appellant vastgestelde beperkingen, bestaat er geen aanleiding voor het oordeel dat de functies die aan de schatting ten grondslag zijn gelegd, in medisch opzicht niet passend zijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3713
Toegevoegd15-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-09-2017 / 23-000049-17.a
InhoudsindicatieVeroordeling wegens winkeldiefstal tot een taakstraf icm een gevangenisstraf gelijk aan de duur van het reeds ondergane voorarrest, nu het hof een langere gevangenisstraf een onwenselijke doorkruising van de inmiddels ingezette hulp acht.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3191
Toegevoegd15-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-09-2017 / 14/5351 WIA
InhoudsindicatieHet uitgebrachte deskundigenrapport geeft blijk van een zorgvuldig onderzoek en is inzichtelijk en consistent. Dat het rapport op het punt van de noodzaak van een urenbeperking afwijkt van de opvatting van de verzekeringsarts bezwaar en beroep is op zichzelf niet voldoende om tot een ander oordeel te komen. Onjuiste grondslag aangevallen uitspraak en het bestreden besluit. Vernietiging uitspraak. Vernietiging besluit. Nieuw besluit op bezwaar.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3192
Toegevoegd15-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-09-2017 / 16/3330 AW
InhoudsindicatieBestreden besluit 1: Niet aannemelijk is gemaakt dat sprake was van gegronde redenen als bedoeld in artikel 18 van de Zavo. Het bestuur was niet bevoegd om appellant aan een geneeskundig onderzoek te doen onderwerpen. Vernietiging besluit. De Raad zal zelf in de zaak voorzien en het besluit van 12 mei 2011 herroepen. Bestreden besluit 2: Uit de overgelegde stukken komt naar voren dat de - onvoldoende - beoordeling uitgebreid is onderbouwd. In de eindrapportage van de coach die appellant in de periode van december 2013 tot en met april 2014 heeft begeleid, leest de Raad in de kern ook een bevestiging van de gegeven beoordeling. Bestreden besluit 3: De rechtbank heeft het beroep tegen bestreden besluit 3 ten onrechte ongegrond verklaard, Vernietiging uitspraak. Beroep gegrond, vernietiging besluit, het besluit van 23 juli 2014 herroepen en aan appellant met ingang van 2 januari 2016 ontslag verlenen wegens verstoorde verhoudingen onder toekenning van een ontslagvergoeding.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3194
Toegevoegd15-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-09-2017 / 16/4506 AW
InhoudsindicatieAfwijzing verzoeken om het werkrooster te wijzigen. Naar het oordeel van de Raad heeft het college aannemelijk gemaakt dat het werken op zondagen op de werklocatie van appellanten in het belang van de dienst noodzakelijk is. Niet kan worden gezegd dat aldus een te ruime uitleg is gegeven aan het begrip dienstbelang als bedoeld in artikel 40 van het AR.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3712
Toegevoegd15-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-09-2017 / 23-000977-17.a
InhoudsindicatieVrijspraak mishandeling BOA NS. Het hof acht op grond van het procesdossier niet overtuigend bewezen dat het de verdachte is geweest, die de betreffende ambtenaar heeft mishandeld. Overweging ontvankelijkheid OM ivm beroep op gelijkheidsbeginsel.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3198
Toegevoegd15-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 17/1628 BABW
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier. Niet blijkt dat appellante voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:2652
Toegevoegd15-09-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 06-09-2017 / BK-16/00201 tot en met BK-16/00204
InhoudsindicatieIn geschil is of: belanghebbende voor elk van de onderhavige jaren de vereiste aangifte heeft gedaan; de Inspecteur de winstcorrecties, met uitzondering van de onder punt 3.2.2 genoemde rentekosten van 6.250 per jaar en onderhoudskosten van 22.196 in het jaar 2006, terecht als uitdelingen van winst van de BV aan belanghebbende tot de belastbare inkomens uit aanmerkelijk belang van belanghebbende heeft gerekend;aan belanghebbende over de belasting die over de in geschil zijnde bedragen is nagevorderd, terecht boetes zijn opgelegd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:2653
Toegevoegd15-09-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 06-09-2017 / BK-16/00197 tot en met BK-16/00200
InhoudsindicatieIn geschil is of belanghebbende voor elk van de onderhavige jaren de vereiste aangifte heeft gedaan; de Inspecteur de als uitdeling aangemerkte winstcorrecties terecht heeft aangebracht; aan belanghebbende terecht boetes over de in geschil zijnde winstcorrecties zijn opgelegd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10574
Toegevoegd15-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 15-09-2017 / C/09/534204 / KG ZA 17-771
InhoudsindicatieOctrooirecht. Kan octrooihouder parallel-import uit Polen van geneesmiddel verbieden op grond van Specifiek Mechanisme? Stand van het recht in Polen voor 2e medische indicaties op aanvraagdatum octrooi onduidelijk. Restrictieve uitleg Specifiek Mechanisme.
RechtsgebiedCiviel recht, Intellectueel-eigendomsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10588
Toegevoegd15-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 15-09-2017 / C/09/539374 / KG ZA 17-1217
InhoudsindicatieIntellectuele eigendom. Kort geding. Vordering wapperverbod. Aanschrijven afnemers op inbreuk verschillende IE-rechten. Geen geldige model- en auteursrechten vanwege techniekexceptie. Overige IE-rechten geen inbreuk. Daarom rectificatiebrief toegewezen. Onvoldoende dreiging dat meer brieven worden geschreven, dus verbod afgewezen. Beslag opgeheven
RechtsgebiedCiviel recht, Intellectueel-eigendomsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3193
Toegevoegd15-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-09-2017 / 15/6519 AW
Inhoudsindicatie1) Beoordeling en 2) BeŽindiging proefplaatsing. Appellant heeft bezwaren tegen 1 en 2 ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. 3) Ontslag. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is geweest van een outplacementtraject. Geen grond voor het oordeel dat de rechtbank het bestreden besluit ten aanzien van het ontslagbesluit ten onrechte heeft vernietigd. 4) Beoordeling. Geen aanknopingspunten voor het oordeel dat ten tijde van de beoordeling sprake was van zodanig verstoorde verhoudingen dat daardoor geen objectieve beoordeling kon worden gegeven. 5) Bezwaarkosten voor herroepen besluit. Geen tijdig verzoek gedaan. 6)Ontslag. Niet aannemelijk gemaakt dat sprake is geweest van een outplacementtraject. Geen grond voor het oordeel dat de rechtbank het bestreden besluit ten aanzien van het ontslagbesluit ten onrechte heeft vernietigd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3958
Toegevoegd15-09-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-09-2017 / 16/03771
InhoudsindicatieNaheffingsaanslag in de parkeerbelasting. Het Hof acht aannemelijk dat het belastbare feit waarop de naheffingsaanslag is gebaseerd, zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. De Rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat tussen partijen niet in geschil was dat geen parkeerbelasting was voldaan. Dit leidt niet tot vernietiging van de uitspraak van de Rechtbank, aangezien niet aannemelijk is dat belanghebbende parkeerbelasting heeft voldaan. Voorts oordeelt het Hof dat de uitspraak op bezwaar is ondertekend door een onbevoegd orgaan en dat het Brondocument ten onrechte niet voorafgaand aan het horen in de bezwaarfase ter beschikking is gesteld. Deze onjuistheden passeert het Hof met toepassing van artikel 6:22 van de Awb.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4741
Toegevoegd15-09-2017
TitelRechtbank Gelderland, 18-09-2017 / AWB - 17 _ 504
InhoudsindicatieNa het verstrijken van het aaneengesloten tijdvak van vijf jaar van toepassing van artikel 3:48, eerste lid, van de Wajong, is slechts in bijzondere situaties een medisch onderzoek aangewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4740
Toegevoegd15-09-2017
TitelRechtbank Gelderland, 18-09-2017 / AWB - 16 _ 3907
InhoudsindicatiePw, boete, benadelingsbedrag, aantonen. Bij de vaststelling van de hoogte van de boete kan niet zomaar worden uitgegaan van het benadelingsbedrag dat het college van betrokkene wegens schending van de inlichtingenverplichting terugvordert. Voor de terugvordering van het benadelingsbedrag is immers slechts vereist dat verweerder de hoogte van het benadelingsbedrag aannemelijk maakt, terwijl verweerder voor het opleggen van een boete de hoogte van het benadelingsbedrag moet aantonen. De rechtbank ziet in onderhavig geval aanleiding om bij de vaststelling van de boete uit te gaan van een ander benadelingsbedrag dan bij de terugvordering.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3709
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-09-2017 / 23-002098-16
InhoudsindicatieBeginsel van de redelijke en billijke belangenafweging, bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Verdachte toerekeningsvatbaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3683
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-09-2017 / 23-002508-16
InhoudsindicatieVuurwapen gericht op ex-vriendin, trekker overgehaald (geen kogel afgevuurd): vrijspraak poging moord: ondubbelzinnige vaststellingen omtrent werking/toestand van het vuurwapen t.t.v. feit niet mogelijk. Toepassing art 423 lid 4 Sv. Oplegging art. 38v.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3172
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 15/7590 WW-T
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Herziening, intrekking en terugvordering WW-uitkering. Ontoereikend onderzoek en gebrekkige motivering. In de onderhavige situatie is het aan het Uwv om aan te tonen dat de gegevens in de polisadministratie onjuist zijn. Het Uwv heeft niet aangetoond dat de (gecorrigeerde) gegevens in Suwinet onjuist zijn en dat appellant werkzaam is geweest bij het uitzendbureau en inkomsten heeft genoten. De weigering ZW-uitkering berust eveneens op onzorgvuldig onderzoek en een gebrekkige motivering. De Raad draagt het Uwv op de gebreken in de bestreden besluiten te herstellen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3688
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-09-2017 / 23-003349-16
InhoudsindicatieVrijspraak oplichting.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:7629
Toegevoegd14-09-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 06-09-2017 / AWB - 16 _ 5230
InhoudsindicatieDe last onder dwangsom, en daarmee ook de hoogte van de dwangsom, staat niet meer ter discussie, omdat eiseres geen rechtsmiddelen heeft ingesteld tegen dat besluit. De rechtbank overweegt voorts dat bij een besluit omtrent invordering van een verbeurde dwangsom, aan het belang van de invordering een zwaarwegend gewicht dient te worden toegekend. Een andere opvatting zou afdoen aan het gezag dat behoort uit te gaan van een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom. Steun voor dit uitgangspunt kan worden gevonden in de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 5:37, eerste lid, van de Awb (Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, blz. 115). Hierin is vermeld dat een adequate handhaving vergt dat opgelegde sancties ook worden geŽffectueerd en dus dat verbeurde dwangsommen worden ingevorderd. Slechts in bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk van invordering worden afgezien.
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:7112
Toegevoegd14-09-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 02-08-2017 / C/10/517943 / HA ZA 17-6
InhoudsindicatieNakoming van een boetebeding. Eiseres maakt geen gebruik van de bevoegdheden uit artt. 6:87 BW en 6:94 BW. Matiging boetebeding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:7111
Toegevoegd14-09-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 23-08-2017 / C/10/515011 / HA ZA 16-1306
InhoudsindicatieBevoegdheidsincident. Europees Betalingsbevel (EBB).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3167
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-09-2017 / 16/8010 AW
InhoudsindicatieDisciplinaire straf opgelegd van inhouding van 24 verlofuren wegens plichtsverzuim. Dat appellante nieuwe (vooraankondigingen van) loonbeslagen niet heeft voorkomen en onvoldoende inzicht heeft verschaft in haar financiŽle situatie, is door de korpschef en de rechtbank terecht als plichtsverzuim aangemerkt. Geen sprake is ontbreken van toerekenbaarheid. De opgelegde disciplinaire straf, bestaande uit een vermindering van 24 verlofuren, is niet onevenredig aan de ernst van het plichtsverzuim.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3168
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-09-2017 / 16/7897 AW
InhoudsindicatieToekenning en overgang naar LFNP-functie. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat het resultaat van de matching onhoudbaar is. Beroep op hardheidsclausule en gelijkheidsbeginsel faalt. Verwijzing ECLI:NL:CRVB:2015:1550 en ECLI:NL:CRVB:2015:1663.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3169
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-09-2017 / 15/2237 AWBZ
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering pgb omdat appellant niet aan zijn verantwoordingsplicht heeft voldaan. Frauderende zorgaanbieders. Dat de door appellant ingeschakelde zorgaanbieders de financiŽle administratie niet juist hebben uitgevoerd, komt voor rekening en risico van appellant.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10453
Toegevoegd14-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 13-09-2017 / C/09/519792 / HA ZA 16-1165
InhoudsindicatieIntellectuele Eigendom. Octrooirecht. Europees octrooi nietig wegens gebrek aan inventiviteit.
RechtsgebiedCiviel recht, Intellectueel-eigendomsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3170
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-08-2017 / 16/4484 AWBZ
InhoudsindicatieHerziening en terugvordering pgb. Niet voldaan aan de verplichting om het pgb te gebruiken voor het betalen van AWBZ-zorg. Dat appellant bekend is met langdurige verslavingsproblematiek en dat hem zorg is verleend waarvoor hij een betalingsverplichting jegens zijn zorgverleners heeft, hoefde het Zorgkantoor niet tot een andere uitkomst van de belangenafweging te leiden. Ten onrechte geen vergoeding voor de kosten van bezwaar toegekend.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10555
Toegevoegd14-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 13-09-2017 / C/09/506770 / HA ZA 16-273
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid 6:162 BW: betalingsonwil en frustreren verhaal door alle verdiencapaciteit uit vennootschap te halen (verkoop activa, staken activiteiten en dividenduitkering). Vennootschap kwam CAO-verplichtingen niet na. Vordering SNCU.
RechtsgebiedCiviel recht, Ondernemingsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3171
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 14/2797 ZVW
InhoudsindicatieBuitenlandbijdrage 2010. Als appellant niet tot betaling overgaat, is het aan CAK om te beslissen of het overgaat tot aanmaning en invordering in de zin van titel 4.4 Awb, en bij die beslissingen de stelling van appellant te betrekken dat hij niet is gehouden tot betaling van het volledige bedrag. Mocht CAK inderdaad tot invordering van het volledige bedrag overgaan dan is het aan appellant om deze stelling bij wijze van verweer bij de burgerlijke rechter aan te voeren.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3173
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-09-2017 / 15/3432 WWAJ
InhoudsindicatieWeigering arbeids- en inkomensondersteuning. Voldoende medische grondslag. Door de verzekeringsarts is overtuigend gemotiveerd dat de medische toestand die tot de crises heeft geleid niet van dien aard is geweest dat dit tot arbeidsongeschiktheid gedurende een aaneengesloten periode van 52 weken heeft geleid. De arbeidsdeskundige heeft afdoende gemotiveerd, na overleg met de verzekeringsarts, dat de geselecteerde functies van productiemedewerker industrie, monteur en snackbereider geschikt zijn te achten voor appellante.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3174
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 16/5591 WW-T
InhoudsindicatieTussenuitspraak. In de andere zaken van appellant (ECLI:NL:CRVB:2017:3172) heeft de Raad geoordeeld dat het Uwv niet heeft aangetoond dat de (gecorrigeerde) gegevens in Suwinet onjuist zijn. Het bestreden besluit over de herleving van het recht op WW-uitkering berust eveneens op ontoereikend onderzoek en een gebrekkige motivering. De Raad draagt het Uwv op de gebreken in het bestreden besluit te herstellen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3175
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-08-2017 / 15/1828 WIA
InhoudsindicatieWIA-uitkering terecht geweigerd, omdat appellant op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag niet verzekerd was. Geen twijfel aan de door het Uwv vastgestelde eerste arbeidsongeschiktheidsdag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3176
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-08-2017 / 16/5414 ZW
InhoudsindicatieZiekengeld terecht geweigerd. Zorgvuldig medisch onderzoek. Geen aanleiding de uitkomst van het medisch onderzoek onjuist te achten. Geschikt voor ten minste ťťn van de in het kader van de WIA-beoordeling geduide functies.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3177
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-08-2017 / 13/2694 WSF
InhoudsindicatieWeigering studiefinanciering. De minister heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat appellante vanaf 1 november 2011 op grond van artikel 2.14 van de Wsf 2000 geen recht heeft op studiefinanciering voor haar studie aan de een universiteit in Turkije. Niet voldaan aan de 3-uit-6 eis. Beroep van appellante op het Unierecht en in het bijzonder de artikelen 20 en 21 van het VWEU faalt. Uit de rechtspraak van het Hof vloeit weliswaar voort dat de uitoefening van de aan het burgerschap van de Unie ontleende rechten niet altijd onlosmakelijk en dwingend verbonden is met een daadwerkelijke verplaatsing binnen de Unie, maar voor de in dit geschil aan de orde zijnde 3-uit-6 eis geldt uitdrukkelijk, nu die eis is gekoppeld aan het wonen gedurende ten minste drie van de zes jaren voorafgaande aan de aanvang van de studie in Nederland, dat deze eis onlosmakelijk verband houdt met een verplaatsing binnen de Unie. Dit betekent dat de 3-uit-6 eis een belemmering vormt van het recht vrij te reizen en te verblijven en dus in strijd is met artikel 21 van het VWEU als daaraan niet wordt voldaan, doordat gebruik is gemaakt van het recht vrij te reizen en te verblijven binnen de lidstaten gedurende die zes jaren, althans gedurende een deel daarvan. Daarvan is in dit geval geen sprake. Dit betekent dat appellante niet een student is die gebruik heeft gemaakt van het recht vrij te reizen en te verblijven en dat zij zich dus niet kan beroepen op artikel 21 van het VWEU. De minister heeft dan ook niet gehandeld in strijd met het Unierecht door de toepassing van zijn beleidsregel te beperken tot de daar beschreven categorie studenten. beroep op de artikelen 26 van het IVBPR, 14 van het EVRM en de hardheidsclausule faalt eveneens.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3178
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-08-2017 / 16/4625 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Voldoende medische grondslag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3179
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-08-2017 / 16/6566 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht geweigerd. Niet verzekerd op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. De artsen van het Uwv hebben op inzichtelijke en navolgbare wijze gemotiveerd waarom zij 2 september 2015 als eerste arbeidsongeschiktheidsdag van appellant hebben aangemerkt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3182
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-08-2017 / 16/3261 WIA
InhoudsindicatieWIA-uitkering terecht geweigerd. Geen twijfel aan de juistheid van de bij appellante vastgestelde belastbaarheid, zoals deze is weergeven in de FML. De geschiktheid van de geselecteerde functies is voldoende toegelicht door de arbeidskundige.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3183
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-09-2017 / 16/1312 AW
Inhoudsindicatie1) Tienwekenbrief. Vermindering aanstelling. In hoger beroep bestrijdt het college van B&W (appellant) niet langer het oordeel van de rechtbank over de niet-ontvankelijkverklaring in bezwaar. Evenmin wordt nog langer bestreden het oordeel van de rechtbank dat appellant in het bestreden besluit had moeten bezien of toepassing had moeten worden gegeven aan de afwijkingsbevoegdheid zoals neergelegd in artikel 19b:17:0:1 van de AGM, zodat het bestreden besluit in zoverre niet deugdelijk is gemotiveerd. 2) Besluit van 29 februari 2016. Geen aanleiding toepassing te geven aan de mogelijkheid tot afwijking in uitzonderlijke gevallen van artikel 19b:17:0:1 van de AGM, omdat in het onderhavige geval geen sprake is van een uitzonderlijk geval op grond waarvan ten gunste van betrokkene moet worden afgeweken van de ontslagvolgorde. Met appellant is de Raad van oordeel dat de in hoofdstuk 19b van de AGM opgenomen regeling nu juist is afgestemd op de (afwijkende) situatie voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie. Het beroep van betrokkene tegen besluit 2 wordt dan ook ongegrond verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3184
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-09-2017 / 16/1525 AW
InhoudsindicatieAppellant heeft betrokkene afgewezen voor de door hem geambieerde functie en hem voor tien uur per week de BAB-status toegekend. Het advies van de selectiecommissie is voldoende kenbaar (en toetsbaar). Dat het advies betrokkene eerst alleen mondeling is meegedeeld, doet niet af aan het feit dat uit het primaire besluit genoegzaam blijkt op welke gronden de selectiecommissie heeft geadviseerd betrokkene niet te plaatsen in de nieuwe functie. De Raad ziet geen grond voor het oordeel dat appellant zich bij zijn besluitvorming niet op de bevindingen van de selectiecommissie heeft mogen baseren. Aan de tegenwerping van betrokkene dat hij al jaren naar tevredenheid functioneert, is appellant al bij het besluit van 30 april 2014 terecht voorbij gegaan. Het personeelsdossier van betrokkene laat immers zien dat er regelmatig sprake is geweest van problemen ten aanzien van zijn stijl van aansturing en wijze van samenwerking.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3185
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-09-2017 / 17/764 AW
InhoudsindicatieVerplichting tot terugbetaling van de bezoldiging die is doorbetaald over de genoten uren ouderschapsverlof, terecht opgelegd. Wat appellant in dit verband heeft aangevoerd ziet met name op zijn (in rechte vast staande) strafontslag en maakt niet dat sprake is van bijzondere omstandigheden om van terugvordering af te zien. Wat appellant in hoger beroep heeft gesteld vormt in essentie een herhaling van de gronden die hij in beroep heeft aangevoerd. De rechtbank heeft deze gronden gemotiveerd verworpen. De Raad ziet geen aanleiding het oordeel van de rechtbank en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen onjuist te achten. De Raad stelt zich dan ook achter het oordeel van de rechtbank en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen en maakt die tot de zijne.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3180
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-09-2017 / 14/2162 WSF-R
InhoudsindicatieUitspraak tot rectificatie van de uitspraak van de Raad van 29-03-2017, zie ECLI:NL:CRVB:2017:3181 voor de gerectificeerde tekst.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3181
Toegevoegd14-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-03-2017 / 14/2162 WSF-G2
InhoudsindicatieDeze uitspraak is gerectificeerd met ECLI:NL:CRVB:2017:3180 en komt in de plaats van ECLI:NL:CRVB:2017:1280. Herziening studiefinanciering naar de norm voor de thuiswonende studerende. Onrechtmatig verkregen bewijs. Bevindingen van onderzoek dat (mede) is verricht door een onbevoegde controleur zijn als bewijs ontoelaatbaar. Onvoldoende feitelijke grondslag voor het standpunt van de minister dat appellanten niet wonen op het adres waaronder zij staan ingeschreven in de gba.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3685
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-09-2017 / 23-004296-16
InhoudsindicatieTS 40 uur / 20 dagen hechtenis voorwaardelijk. Opzetheling. Verdachte heeft geldbedragen op haar rekening laten storten door een collega, waarvan zij wist dat deze afkomstig waren uit misdrijf. Gelet op PO voorwaardelijke straf.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3686
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-09-2017 / 23-003225-15
InhoudsindicatieVrijspraak verduistering, oplichting en witwassen via Marktplaats
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3687
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-09-2017 / 23-000472-17
InhoudsindicatieVrijspraak verduistering.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3689
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-08-2017 / 23-001415-16
InhoudsindicatieMedeplegen diefstal.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2492
Toegevoegd14-09-2017
TitelRaad van State, 20-09-2017 / 201604795/1/V1
InhoudsindicatieBij onderscheiden besluiten van 29 januari 2014 heeft de staatssecretaris de aan de vreemdelingen verleende verblijfsvergunningen regulier voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd ingetrokken, hun opgedragen Nederland onmiddellijk te verlaten en een inreisverbod tegen hen uitgevaardigd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2489
Toegevoegd14-09-2017
TitelRaad van State, 13-09-2017 / 201706853/2/V2
InhoudsindicatieBij onderscheiden besluiten van 30 januari 2017 heeft de staatssecretaris aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2487
Toegevoegd14-09-2017
TitelRaad van State, 14-09-2017 / 201706530/2/A1
InhoudsindicatieBij besluiten van 11 augustus 2015 heeft het college [verzoeker A] gelast het gebruik van de woning [locatie] voor 1 november 2015 in overeenstemming te brengen en te houden met de verleende bouwvergunning van 24 juni 2010 onder oplegging van een dwangsom van 2000,00 per maand met een maximum van 10.000,00 (besluit I) en de woning [locatie] voor 1 november 2015 in overeenstemming te brengen en te houden met de verleende bouwvergunning van 24 juni 2010 onder oplegging van een dwangsom van 5000,00 per maand met een maximum van 25.000,00 (besluit II).
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2491
Toegevoegd14-09-2017
TitelRaad van State, 13-09-2017 / 201609218/1/V3
InhoudsindicatieBij besluit van 17 mei 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om krachtens artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000 te bepalen dat zijn uitzetting achterwege blijft, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2488
Toegevoegd14-09-2017
TitelRaad van State, 14-09-2017 / 201701376/2/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 27 oktober 2016 heeft de staatssecretaris het verzoek van Recycling Netwerk om handhavend optreden jegens stichting Afvalfonds Verpakkingen afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2485
Toegevoegd14-09-2017
TitelRaad van State, 14-09-2017 / 201704483/2/R3
InhoudsindicatieBij besluit van 16 maart 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Natuur- en recreatiegebied Schieveen" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2490
Toegevoegd14-09-2017
TitelRaad van State, 13-09-2017 / 201701147/1/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 4 maart 2016 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2486
Toegevoegd14-09-2017
TitelRaad van State, 14-09-2017 / 201705289/2/R3
InhoudsindicatieBij besluit van 29 mei 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Noordelijk Plassengebied 2015" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3690
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-08-2017 / 23-004510-15
InhoudsindicatieEenvoudige belediging
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3691
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-08-2017 / 23-000218-17
Inhoudsindicatieopzettelijk niet voldoen aan een bevel, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast. Strafmaatverweer.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3692
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-08-2017 / 23-001269-17
InhoudsindicatieOvertreding artikel 9 lid 2 WVW 1994, bewijsverweer.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3693
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-08-2017 / 23-001923-16
InhoudsindicatieVoorhanden hebben boksbeugel, vrijspraak medeplichtig aan diefstal.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:10452
Toegevoegd14-09-2017
TitelRechtbank Den Haag, 13-09-2017 / C-09-518696-HA ZA 16-1099
InhoudsindicatieVerzekeringsrecht. Directe actie. Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid verzekeraar jegens nabestaande voor gevolgen van blootstelling aan asbest van moeder van werknemer van verzekerde. Risicoberoep. Thuisbesmetting. Uitkloppen en wassen kleding zoon. Tevens mogelijkheid blootstelling aan asbest door uitkloppen en wassen kleding eerder overleden echtgenoot. Artikel 6:99 BW. Vordering toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3694
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-09-2017 / 23-002862-16
InhoudsindicatieBevestiging vonnis inbraak met dien verstande dat het hof de bewijsoverweging van de rechtbank vervangt door een eigen bewijsoverweging.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3695
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-07-2017 / 23-002967-16
Inhoudsindicatieovertreding van het bepaalde in artikel 2.7, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Amsterdam 2008. Strafmaatverweer.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3696
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-07-2017 / 23-002968-16
Inhoudsindicatieovertreding van het bepaalde in artikel 2.7, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Amsterdam 2008.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3697
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-09-2017 / 23-000043-17
InhoudsindicatieVeroordeling bedreiging. Benadeelde partij niet-ontvankelijk.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3711
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-09-2017 / 23-000833-17
InhoudsindicatieNiet voldoen aan een door ambtenaar gegeven bevel.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3682
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-09-2017 / 23-000982-16
InhoudsindicatieMishandeling portier X door hem te bijten bewezen, ondanks getuige Y die verklaardde (na sepot in zijn zaak) dat hij de dader was en ondanks getuige Z die Y als dader aanwees nadat allen op gang van het hof overleg hadden gehad over wie dader was geweest
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3710
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-09-2017 / 23-000198-17
InhoudsindicatieHennepkwekerij, Bewijs- en strafmaatverweer.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3708
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-09-2017 / 23-003130-16
InhoudsindicatieBeginsel van de redelijke en billijke belangenafweging. Verdachte toerekeningsvatbaar, bedreiging met misdrijf tegen het leven gericht.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3707
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-09-2017 / 23-001426-17
InhoudsindicatieMedeplegen poging tot diefstal, meermalen gepleegd. Vernietiging vonnis.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3706
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-09-2017 / 23-000953-17
InhoudsindicatieDiefstal. Strafmaatverweer.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3705
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-09-2017 / 23-000847-17
InhoudsindicatieEenvoudige belediging, meermalen gepleegd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3704
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-09-2017 / 23-000473-17
InhoudsindicatieBevestiging vonnis diefstal, behalve ten aanzien van de strafoplegging en de motivering daarvan en met dien verstande dat het hof in een door de politierechter als bewijsmiddel gebruikt geschrift een straatnaam verbeterd leest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3699
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-09-2017 / 23-001291-17
InhoudsindicatieVeroordeling besturen motorrijtuig terwijl rijbewijs was ingevorderd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3700
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-08-2017 / 23-002165-16
InhoudsindicatieVernietiging vonnis, bedreiging en vernieling. Bewijsverweren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3701
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-08-2017 / 23-004259-16
InhoudsindicatieBedreiging en belediging. Vernietiging vonnis.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3702
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-09-2017 / 23-001192-17
InhoudsindicatieVrijspraak verduistering. Het niet leveren van de overeengekomen boot leidt wellicht tot civiele aansprakelijkheid jegens de koper, maar de opvatting dat dit ook reeds voldoende zou zijn om verduistering te kunnen aannemen, vindt geen steun in het recht.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3703
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-09-2017 / 23-001120-17
InhoudsindicatieVrijspraak bedreiging, ontbreken opzet.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:3954
Toegevoegd14-09-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 14-09-2017 / 16/00317
InhoudsindicatieUitspraak na verwijzing HR 29 april 2016, 14/05591, ECLI:NL:HR:2016:752. Partijen betwisten beiden een in het verwijzingsarrest opgenomen feitelijk uitgangspunt. Een verwijzingshof is als regel gebonden aan de (feitelijke) uitgangspunten die de Hoge Raad in een verwijzingsarrest heeft opgenomen (HR 23 mei 2014, 12/05390, ECLI:NL:HR:2014:1185). Het Hof stelt de aanslag zuiveringsheffing in goede justitie vast.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4676
Toegevoegd13-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 23-08-2017 / UTR 16/2994
InhoudsindicatieVerzoek om terug te komen van de blijvende weigering van de WW-uitkering op grond van 4:6 Awb. Terecht afgewezen door verweerder. Geen nieuwe feiten en omstandigheden. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2016:7767
Toegevoegd13-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 23-12-2016 / 16/660068-16
InhoudsindicatieMedeplegen woninginbraak. Vrijspraak geweld (ťťn klap) niet vastgesteld kan worden: welke van de daders heeft geslagen en dat ve tevoren het (eventueel) door een van zijn mededaders te plegen geweld als aanmerkelijke kans heeft aanvaard
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:4833
Toegevoegd13-09-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 12-09-2017 / C/01/324346 / KG ZA 17-499
Inhoudsindicatieis overeenkomst met betrekking tot revindicatie van Pielstick brandstofpompen van Turkse Staatsspoorwegen tot stand gekomen?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3667
Toegevoegd13-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-06-2017 / 23-004005-15
InhoudsindicatieVrijspraak; Onduidelijk wanneer het feit zou zijn gepleegd. Pleegdatum is een dermate cruciaal onderdeel van de tenlastelegging dat deze niet verbeterd kan worden gelezen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3668
Toegevoegd13-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-06-2017 / 23-003588-14
InhoudsindicatieHet door verdachte geschetste alternatieve scenario niet op voorhand onwaarschijnlijk. De politie heeft hier verder niet op doorgevraagd. Vrijspraak voor het telen van hennep. Bewezenverklaard het voorhanden hebben van hennepplanten.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2016:7766
Toegevoegd13-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 23-12-2016 / 16/660069-16
InhoudsindicatieMedeplegen woninginbraak. Vrijspraak geweld (ťťn klap) niet vastgesteld kan worden: welke van de daders heeft geslagen en dat ve tevoren het (eventueel) door een van zijn mededaders te plegen geweld als aanmerkelijke kans heeft aanvaard
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2484
Toegevoegd13-09-2017
TitelRaad van State, 12-09-2017 / 201700289/1/V3
InhoudsindicatieBij besluit van 8 december 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet in behandeling genomen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2443
Toegevoegd13-09-2017
TitelRaad van State, 13-09-2017 / 201705280/2/R6
InhoudsindicatieBij besluit van 16 mei 2017 heeft het college het wijzigingsplan "Spuiboulevard 4-88" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2444
Toegevoegd13-09-2017
TitelRaad van State, 13-09-2017 / 201706131/1/A1 en 201705965/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 3 juli 2017 heeft het college [verzoeker B] op straffe van een dwangsom gelast om de overtreding van artikel 39a van de Wet bodembescherming te beŽindigen door de uitvoering van de werkzaamheden op de locatie nabij [locatie 1]/[locatie 2] te IJsselstein (hierna: de locatie) in overeenstemming te brengen met het goedgekeurde saneringsplan.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:4856
Toegevoegd13-09-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 13-09-2017 / C/01/323845 / KG ZA 17-473
InhoudsindicatieKort geding. Eiser is houder Europees beeldmerk. Verbod gebruik logo door gedaagde op grond van artikel 2:20 BVIE toegewezen. Vordering tot schadevergoeding ex artikel 2:21 BVIE afgewezen. Voldoet niet aan vereisten geldvordering in kort geding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4660
Toegevoegd13-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 13-09-2017 / C/16/442456 / KG ZA 17-524
InhoudsindicatieAanbesteding. Concurrentiegerichte dialoog. Geslaagd beroep op rechtsverwerking.
RechtsgebiedCiviel recht, Aanbestedingsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:6643
Toegevoegd13-09-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 17-08-2017 / 13/751611-17
Inhoudsindicatieoverlevering / Slowakije / verweer detentieomstandigheden verworpen
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:8896
Toegevoegd13-09-2017
TitelRechtbank Limburg, 13-09-2017 / AWB - 16 _ 264
InhoudsindicatieBetreft afwijzing verzoek om handhavend op te treden tegen het niet naleven van voorschriften verbonden aan een aanlegvergunning die onder meer zien op het verwijderen van aangelegde golfvoorzieningen in Habitatrichtlijngebied. Voor zover het verzoek om handhaving ziet op gestelde illegale uitbreiding van het golfterrein in Natura 2000-gebied is Gedeputeerde Staten van Limburg bevoegd gezag dat daarop ook heeft beslist. Verweerder heeft terecht genoemd onderdeel van het handhavingsverzoek niet in zijn beoordeling betrokken. Omdat de staatssecretaris van Economische Zaken bij besluit van 22 juni 2015 het Natura 2000-gebied Geuldal op grond van artikel 10a, eerste lid, van de destijds geldende Natuurbeschermingswet 1998 heeft aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van de Habitatrichtlijn en daarbij de begrenzing van het gebied rondom de golfbanen zodanig heeft aangepast dat onder meer de in voorwaarde 1 genoemde afslagplaatsen niet langer binnen Natura 2000-gebied zijn gelegen, was ten tijde van het bestreden besluit in zoverre geen sprake meer van een overtreding van de voorwaarden van de aanlegvergunning waartegen handhavend kon worden opgetreden. Ten aanzien van de overige voorwaarden is de rechtbank van oordeel dat verweerder, mede gezien de onderbouwing van het handhavingsverzoek, onvoldoende invulling heeft gegeven aan zijn onderzoekplicht. Het niet gedateerde en niet ondertekende controlerapport bevat geen verifieerbare en controleerbare feitenvaststelling. Het beroep is om die reden gegrond en het bestreden besluit wordt wegens strijd met de artikelen 3:2 en 7:12 van de Algemene wet bestuursrecht vernietigd. Verweerder dient opnieuw op de bezwaren te beslissen met inachtneming van de uitspraak.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:7566
Toegevoegd12-09-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 25-07-2017 / 16/5039
InhoudsindicatieArtikel 8:58, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat partijen tot tien dagen voor de zitting nadere stukken kunnen indienen. De bepaling beoogt, blijkens de daarop gegeven toelichting, een behoorlijk verloop van de procedure te waarborgen. Bij het oordeel of binnen 10 dagen voor de zitting ingediende stukken buiten beschouwing moeten worden gelaten wordt in aanmerking genomen enerzijds het belang van de indiener bij het inbrengen van die stukken en het feit dat onduidelijk is gebleven waarom die niet eerder zijn ingebracht en anderzijds het algemeen belang van een doelmatige procesgang, waarbij de rechtbank in aanmerking neemt dat de wederpartij niet ter zitting is verschenen, zodat in ontvangstneming van genoemde stukken zou moeten leiden tot een aanhouding van de zaak. Dit laatste acht de rechtbank in de gegeven omstandigheden en gelet op de betrokken belangen onwenselijk (vgl. HR 16 maart 2007, nr. 42905, LJN BA0721, BNB 2007/222). De rechtbank acht in het voorliggende geval het belang van een behoorlijk verloop, waaronder mede wordt verstaan een voorspoedig verloop, van de procedure zwaarder wegen dan het belang van de indiener om het door hem gewenste bewijs alsnog in te brengen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:2622
Toegevoegd12-09-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 19-09-2017 / 200.201.969/01
InhoudsindicatieIE; handelsnaam Parfumswinkel; bij louter beschrijvende handelsnamen is - bij gebreke aan inburgering - verwarringsgevaar onvoldoende voor een verbod ogv art. 5 Hnw; daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist (zie HR 'Artiestenverloning').
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3650
Toegevoegd12-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 12-09-2017 / 23-001414-17
InhoudsindicatieTweemaal rijden ongeldig rijbewijs
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3651
Toegevoegd12-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 12-09-2017 / 23-001155-17
InhoudsindicatieRijden onder invloed, 685 microgram, artikel 123b WVW geen onrechtmatige wet
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3652
Toegevoegd12-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 12-09-2017 / 23-001214-17
InhoudsindicatieVerstoring openbare orde, door iemand trachten aan te vallen
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:2620
Toegevoegd12-09-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 19-09-2017 / 200.191.463/01
InhoudsindicatieUitleg overeenkomst (winstdelingsregeling).
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2442
Toegevoegd12-09-2017
TitelRaad van State, 11-09-2017 / 201706593/1/V3
InhoudsindicatieBij onderscheiden besluiten van 18 juli 2017 heeft de staatssecretaris de vreemdeling opgedragen de Europese Unie onmiddellijk te verlaten (hierna: het terugkeerbesluit) en hem in vreemdelingenbewaring gesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2441
Toegevoegd12-09-2017
TitelRaad van State, 12-09-2017 / 201705144/2/R2
InhoudsindicatieBij besluit van 9 mei 2017 heeft het college het wijzigingsplan "Houtsnip" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4693
Toegevoegd12-09-2017
TitelRechtbank Gelderland, 13-09-2017 / C/05/315999 / HZ ZA 17-101
InhoudsindicatieGegrond beroep op schuldeisersverzuim
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:8808
Toegevoegd12-09-2017
TitelRechtbank Limburg, 12-09-2017 / AWB - 16 _ 3955
InhoudsindicatieVerweerder heeft in afwijking van het verleende voorschot de kinderopvangtoeslag op 2014 definitief vastgesteld op basis van 70% van de gewerkte uren. De rechtbank is van oordeel dat omstandigheden van dit geval tot de conclusie leiden dat er sprake is van een situatie die maakt dat strikte toepassing van de wettelijke bepaling waarop het bestreden besluit is gebaseerd zozeer in strijd is met een algemeen rechtsbeginsel dat die toepassing geen rechtsplicht meer kan zijn. Daartoe is in aanmerking genomen dat eiseres is afgegaan op door de Belastingdienst, zij het vanuit een onbevoegd onderdeel, verstrekte onjuiste informatie over de vanaf 2012 geldende regels en dat over de jaren 2012 en 2013 definitief kinderopvangtoeslag is toegekend op basis van 140% van de door eiseres gewerkte uren, zelfs nadat in 2013 een controle had plaatsgevonden van de verstrekte gegevens. Ook heeft de rechtbank doen wegen dat, als achteraf blijkt dat een tegemoetkoming tot een hoog bedrag is vastgesteld, dat niet betekent dat de betalingen aan de gastouder geheel of gedeeltelijk als onverschuldigd zijn te beschouwen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:6595
Toegevoegd12-09-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 29-08-2017 / 13/751425-14 en 13/751344-16
Inhoudsindicatieoverlevering / detentieomstandigheden RoemeniŽ / na uitstelbeslissing geen informatie die leidt tot ander oordeel / OM niet-ontvankelijk wegens overschrijden redelijke termijn
RechtsgebiedStrafrecht, Materieel strafrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2440
Toegevoegd11-09-2017
TitelRaad van State, 11-09-2017 / 201701403/2/R6
InhoudsindicatieBij besluit van 13 december 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Sion - t Haantje, tweede herziening" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2017:2439
Toegevoegd11-09-2017
TitelRaad van State, 08-09-2017 / 201701774/2/A1
InhoudsindicatieHet hoger beroep richt zich tegen de uitspraak van 19 januari 2017, verzonden op 19 januari 2017, van de rechtbank. [verzoeker] heeft de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3628
Toegevoegd10-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-04-2017 / 23-000681-16
InhoudsindicatieSnorder, Bevestiging vonnis, deels voorwaardelijke geldboete
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3626
Toegevoegd10-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-04-2017 / 23-000434-16
InhoudsindicatieDiefstal van 10.000 kratten van het terrein van een fabrikant van verssappen. Bevestiging vonnis, met uitzondering van de straf. GS 3 maanden, met aftrek.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3629
Toegevoegd10-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 31-05-2017 / 23-001218-16
InhoudsindicatieBevestiging vonnis met uitzondering van straf. GS 6 maanden, met aftrek VH. Niet opgeven van onroerend goed in buitenland bij uitkering.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3613
Toegevoegd08-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-08-2017 / 23-001134-17
InhoudsindicatieWoninginbraak
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3614
Toegevoegd08-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-08-2017 / 23-004438-16
InhoudsindicatieVernieling ruit woning. Alternatieve lezing verdachte als ongeloofwaardig terzijde gesteld.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3615
Toegevoegd08-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-07-2017 / 23-000952-17
InhoudsindicatieOvar. Bewezen dat verdachte zonder noodzaak 112 heeft gebeld. Verdachte niet strafbaar gelet op psychiatrische stoornis ten tijde van het bewezenverklaarde.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3616
Toegevoegd08-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-07-2017 / 23-000425-17
InhoudsindicatieVeroordeling mishandeling partner. Hof acht latere verklaring van aangeefster dat zij bij de politie niet naar waarheid heeft verklaard over de mishandeling niet geloofwaardig,
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4591
Toegevoegd08-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 06-09-2017 / AWB - 16 _ 5432
InhoudsindicatieMK tussenuitspraak, toepassing bestuurlijke lus. Afwijzing verzoek om planschade als gevolg van een projectbesluit (2010) en een omgevingsvergunning (2013), beiden voor de uitbreiding van het parkeerterrein van het restaurant van de derde-partij. De rechtbank is van oordeel dat niet goed is gemotiveerd waarom het projectbesluit slechts een zeer gering nadelig effect heeft op de privacy van verzoekers. Verweerder krijgt de gelegenheid om dit gebrek te herstellen. De rechtbank is verder van oordeel dat het projectbesluit en de omgevingsvergunning niet zo nauw met elkaar verweven zijn, dat slechts eenmaal een aftrek voor het normale maatschappelijke risico moet volgen. In het bestreden besluit is echter onvoldoende onderbouwd dat met betrekking tot het projectbesluit een normaal maatschappelijk risico van meer dan de wettelijke drempel van 2% van de woningwaarde moet worden gehanteerd. De rechtbank bepaalt zelf dat een percentage van 2% in dit geval redelijk is. De overige beroepsgronden slagen niet.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3574
Toegevoegd08-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-07-2017 / 200.183.207/02 OK
InhoudsindicatieOK. EnquÍte. Op verzoek van de onderzoeker een getuigenverhoor gelast. Raadsheer-commissaris benoemd. Tweede onderzoeker aangewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Ondernemingsrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:8760
Toegevoegd08-09-2017
TitelRechtbank Limburg, 11-09-2017 / AWB - 17 _ 1670
InhoudsindicatieHet beroep richt zich uitsluitend op het uitblijven van een besluit over de verschuldigde dwangsom wegens het niet tijdig nemen van een besluit. Gelet op artikel 4:18 van de Awb was verweerder ten tijde van het instellen van beroep in gebreke tijdig een besluit te nemen tot vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom. De rechtbank is van oordeel dat zich in dit geval een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6:12, derde lid, van de Awb. Nu reeds duidelijk was dat eiseres aanspraak wilde maken op dwangsommen wanneer niet tijdig zou worden beslist dat had eiseres immers reeds in haar brief van 17 februari 2017 vermeld hoefde zij in redelijkheid verweerder niet opnieuw voor het uitblijven van het dwangsombesluit in gebreke te stellen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4594
Toegevoegd08-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 13-09-2017 / 420820
InhoudsindicatieWijziging of naleving echtscheidingsconvenant. Verdeling woning? Uitsluiting van de vordering tot verdeling?
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:2565
Toegevoegd07-09-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 19-09-2017 / 200.157.778/01
InhoudsindicatieAansprakelijkheid werkgever voor beroepsziekte. Aspecifieke lage rugklachten. Causaal verband met til- en bukwerkzaamheden? Vragen aan deskundigen (orthopeed en neuroloog).
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:7848
Toegevoegd07-09-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-06-2017 / 200.209.341
InhoudsindicatieHandhaving van een concurrentiebeding voor de duur van drie jaar leidt in dit geval niet tot onbillijke benadeling van de werknemer, de voormalig statutair directeur van werkgever.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:6511
Toegevoegd07-09-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 07-09-2017 / AMS 16/7800
InhoudsindicatieVoor het verlangen van een samenstellingsverklaring bij het overleggen van de kwartaalcijfers bestaat geen wettelijke grondslag zodat artikel 2, vijfde lid, van de Rna buiten toepassing moet worden gelaten. Dit betekent dat het BFT niet bevoegd is om de samenstellingsverklaring verplicht te stellen. Het BFT heeft slechts de bevoegdheid om regels te stellen met betrekking tot de inhoud en wijze van indiening van overige gegevens, waarvan hij al bevoegd is om die op te vragen. De Wna bevat geen bepaling waaruit blijkt dat aan het BFT ook de bevoegdheid is toegekend om bij de notaris een samenstellingsverklaring op te vragen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:6512
Toegevoegd07-09-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 07-09-2017 / AMS 16/7849
InhoudsindicatieVoor het verlangen van een samenstellingsverklaring bij het overleggen van de kwartaalcijfers bestaat geen wettelijke grondslag zodat artikel 2, vijfde lid, van de Rna buiten toepassing moet worden gelaten. Dit betekent dat het BFT niet bevoegd is om de samenstellingsverklaring verplicht te stellen. Het BFT heeft slechts de bevoegdheid om regels te stellen met betrekking tot de inhoud en wijze van indiening van overige gegevens, waarvan hij al bevoegd is om die op te vragen. De Wna bevat geen bepaling waaruit blijkt dat aan het BFT ook de bevoegdheid is toegekend om bij de notaris een samenstellingsverklaring op te vragen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3552
Toegevoegd06-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 05-09-2017 / 200.214.912/01 en /02 OK
InhoudsindicatieOK; enquÍte; verzoek afgewezen; geen gegronde reden voor twijfel aan juist beleid of juiste gang van zaken; art. 2:345, 349a en 350 lid 1 BW
RechtsgebiedCiviel recht, Ondernemingsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3545
Toegevoegd06-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 05-09-2017 / 200.213.755/01 OK
InhoudsindicatieOK; EnquÍte; aanwijzing commissaris en beheerder van aandelen; art. 2:349a lid 2 BW
RechtsgebiedCiviel recht, Ondernemingsrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:7417
Toegevoegd05-09-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 07-09-2017 / AWB - 16 _ 5313
InhoudsindicatieBeroep gegrond. De ligplaatsvergunning voor drie kleine vaartuigen is ten onrechte in duur beperkt, de ligplaatsvergunning valt niet onder de werkingsffeer van de Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Ook de exploitatievergunning voor de drie kleine vaartuigen is ten onrechte in duur beperkt omdat verweerder geen volumebeleid heeft.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:877
Toegevoegd05-09-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 16/03717
InhoudsindicatieDadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden. Art. 14e.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:537 m.b.t. de motiveringsverplichting betreffende de dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden. s Hofs arrest voldoet niet aan deze motiveringsverplichting. HR doet zaak om doelmatigheidsredenen zelf af en vernietigt bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid. CAG: anders, met verwijzing naar gebrek aan voldoende belang in cassatie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:876
Toegevoegd05-09-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 16/02629
InhoudsindicatieKennelijk leugenachtige verklaring. Wat er ook zij van het gebruik door het Hof van de als kennelijk leugenachtig aangemerkte verklaring van verdachte voor het bewijs, het middel kan niet tot cassatie leiden omdat de bewezenverklaring ook met weglating van deze verklaring toereikend is gemotiveerd. CAG: anders.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4529
Toegevoegd05-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 13-09-2017 / C/16/402766 / HA ZA 15-852
InhoudsindicatieJoint venture overeenkomst. Geen onrechtmatige daad/bestuurdersaansprakelijkheid
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4532
Toegevoegd05-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 13-09-2017 / C/16/427153 / HA ZA 16-872
InhoudsindicatieDistributieovereenkomst. Wanprestatieverweer.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4542
Toegevoegd05-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 13-09-2017 / C/16/418252/HAZA 16-473
InhoudsindicatieOpdracht tot vervoer/opslag van goederen. Geen pliicht overeengekomen van opdrachtgever om minimale jaarvolumes aan te leveren. Opdrachtnemer heeft dus onterecht ontbonden wegens schendiong van die plicht.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:879
Toegevoegd05-09-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 16/04251
InhoudsindicatieEconomische zaak. Art. 4.48a.4 Arbeidsomstandighedenbesluit. Asbest. Slagende bewijsklacht aangaande het weten dat levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van haar werknemers te verwachten was. Volgt partiele vernietiging en terugwijzing.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:7408
Toegevoegd04-09-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 04-09-2017 / AWB - 16 _ 4323
InhoudsindicatieHulp bij het huishouden. Verlaging normtijden. Onderzoek KPMG.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:4511
Toegevoegd04-09-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 13-09-2017 / C/16/416665 / HA ZA 16-412
InhoudsindicatieSchadestaatprocedure. Eisen te stellen aan de schadestaat. Bewijsrecht: een onderzoek dat niet voldoende is om als bewijs te dienen, kan wel voldoende zijn voor een gemotiveerde betwisting.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3512
Toegevoegd04-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 31-08-2017 / 200.154.196/01 OK
InhoudsindicatieOK. BeŽindiging onderzoek en getroffen onmiddellijke voorziening wegens minnelijke regeling partijen.
RechtsgebiedCiviel recht, Ondernemingsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3508
Toegevoegd01-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-08-2017 / 200.204.214/01
InhoudsindicatieHuur bedrijfsruimte. Restaurant. Kwalificatie van overeenkomst van huur van los erbij gehuurde grond. Opzegging van de overeenkomsten wegens dringend eigen gebruik (ingebruikneming door dochters van verhuurder/eigenaar). Beroep op dringend eigen gebruik na eerdere verkoop van (inventaris en goodwill van) restaurant vormt geen misbruik van recht en is niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Akten nemen over tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten. Wetsartikelen: Art. 7:290 lid 3 BW, 7:296 lid 1 aanhef en onder b BW, 7:297 BW, 7:299 BW, 3:13 BW, 6:248 lid 2 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3504
Toegevoegd01-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-08-2017 / 200.202.379/01
InhoudsindicatieHuur woonruimte. Structurele wanbetaling sinds eerdere veroordeling in 2013 leidt, anders dan in eerste aanleg, tot ontbinding van de huurovereenkomst en veroordeling tot ontruiming. Toerekening van betalingen aan bestaande huurschuld en niet aan eerdere kostenveroordeling. Geen mogelijkheid voor het eerst in hoger beroep een vordering in reconventie in te stellen. Wetsartikelen: 6:265 BW, 6:43 BW, 136 Rv
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:2994
Toegevoegd01-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2017 / 16/3343 WWAJ-T
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Weigering Wajong-uitkering. Toepasselijk recht. In de situatie van appellante, omdat zij haar aanvraag heeft ingediend op 7 oktober 2014, kan eerst recht op arbeids- en inkomensondersteuning ontstaan als zij aangemerkt wordt als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt in de zin van artikel 2:4, tweede lid, van de Wajong 2010. Medische beoordeling van de volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Geen aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid van de FML. Arbeidskundige beoordeling van de volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Appellante wordt gevolgd in haar standpunt dat het Uwv had moeten onderzoeken of appellante niet tot het verrichten van betaalde arbeid in staat is, nu niet en in de toekomst niet, ook niet na of met behulp van ondersteuning of in de vorm van beschut werk, en de gevolgtrekkingen uit dit onderzoek concreet moet onderbouwen. Door dit na te laten is onzorgvuldig gehandeld bij de voorbereiding van het bestreden besluit en is het bestreden besluit door de gebrekkige beoordeling van de arbeidsdeskundige bezwaar en beroep onvoldoende gemotiveerd. Het bestreden besluit is dan ook in strijd te achten met het zorgvuldigheidsbeginsel van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het motiveringsbeginsel van artikel 7:12, eerste lid, van de Awb. De Raad draagt het Uwv op om de gebreken in het besluit te herstellen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3495
Toegevoegd01-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-08-2017 / 200.199.063/01
InhoudsindicatieWerkgever mocht magazijnmedewerkster, die tot taak had het verzamelen van orders, op staande voet ontslaan wegens verduistering in dienstbetrekking toen zij in de kleedruimte in in de zak van een privť-schort, die zij onder de door de werkgever ter beschikking gestelde schort droeg, producten bleek te hebben die eigendom waren van de werkgever en niet op de order waarmee zij bezig was, stonden..
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:8581
Toegevoegd01-09-2017
TitelRechtbank Limburg, 31-08-2017 / C/03/239172 / KG ZA 17/420
InhoudsindicatieKort geding. Gevaarzettende situatie door onstabiliteit van bomen op perceel voorshands niet aannemelijk geworden. Geen spoedeisend belang.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3510
Toegevoegd01-09-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-09-2017 / 200.213.755/01 OK
InhoudsindicatieOK; EnquÍte; Gegronde redenen voor twijfel; onderzoek bevolen; onmiddellijke voorzieningen getroffen; BW art. 2:345 lid 1, 349a lid 2, 350 leden 1, 3 en 4
RechtsgebiedCiviel recht, Ondernemingsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3000
Toegevoegd01-09-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 01-09-2017 / 16/6574 AOW
InhoudsindicatieDe Svb heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat het hier gaat om een verzoek om terug te komen van een rechtens onaantastbaar besluit. Geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:840
Toegevoegd31-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 15/05003
InhoudsindicatieBelediging ambtenaar ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Uitleg bestanddeel ter zake van a.b.i. art. 267 aanhef sub 2 Sr. Art. 267 houdt in dat de in art. 266.1 Sr - een klachtmisdrijf - op eenvoudige belediging gestelde gevangenisstraf van 3 mnd met een derde kan worden verhoogd indien de belediging wordt aangedaan aan "een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening". Aldus heeft de wetgever tot uitdrukking gebracht dat die strafverhoging uitsluitend in aanmerking komt indien tussen de belediging en de uitoefening van de bediening een temporeel verband bestaat dan wel de belediging m.b.t. de uitoefening van de bediening is gedaan. Voormelde relatie moet betrekking hebben niet op de enkele hoedanigheid van de ambtenaar maar op de uitoefening van zijn bediening. 's Hofs kennelijke oordeel dat sprake is van een belediging van een ambtenaar "ter zake van" de rechtmatige uitoefening van de bediening op de enkele grond dat de ambtenaar wordt beledigd "in zijn hoedanigheid van politieambtenaar" - dus ook indien bedoelde relatie ontbreekt - geeft derhalve blijk van een onjuiste uitleg van art. 267 Sr. Nu het Hof niet heeft bewezenverklaard dat de belediging is aangedaan gedurende de uitoefening van de bediening, kan onbesproken blijven of de in de gebezigde bewijsmiddelen vervatte vaststellingen - naar de kern bezien hierop neerkomend dat de beledigde politieagenten als toehoorders aanwezig waren bij de behandeling van een strafzaak tegen verdachte waarin door een van hen aangifte was gedaan - daartoe toereikend zijn. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: anders.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:848
Toegevoegd31-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 15/05757
InhoudsindicatieMedeplegen van discriminatie in de uitoefening van beroep, art. 137g Sr. Portier. Toepassen zgn. allochtonentaks bij discotheek. Middel i.h.b. over onbegrijpelijkheden in de bewijsoverweging van het Hof. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/00841 en 16/00843.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:850
Toegevoegd31-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 16/00843
InhoudsindicatieMedeplegen van discriminatie in de uitoefening van beroep, art. 137g Sr. Mede-eigenaar. Toepassen zgn. allochtonentaks bij discotheek. Slagende bewijsklacht medeplegen. De enkele omstandigheden dat verdachte blijkens de bewijsvoering mede-eigenaar was van deze uitgaansgelegenheid en "op afstand toezichthouder (...), meer belast (...) met de administratieve afhandeling", maakt dat niet anders. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 15/05757 en 16/00841.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:839
Toegevoegd31-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 15/04967
InhoudsindicatieBegunstiging van dader, art. 189 Sr. Hof heeft uit b.m. kunnen afleiden dat verdachte opzettelijk personen die verdachten waren van enig misdrijf, behulpzaam is geweest in het ontkomen aan de aanhouding door de ambtenaren van politie. V.zv. de klacht berust op de opvatting dat voor bewezenverklaring van een op art. 189.1 sub 1 Sr toegesneden tll. is vereist dat uit de b.m. blijkt ten aanzien van welk concreet aan te duiden misdrijf t.t.v. die behulpzaamheid een verdenking bestond jegens de persoon die de verdachte behulpzaam is geweest in het ontkomen aan de nasporing van of aanhouding door de ambtenaren van de justitie of politie, steunt het op een onjuiste rechtsopvatting. Daarnaast kan in cassatie niet voor het eerst worden geklaagd over het ten onrechte geen toepassing geven aan de bijzondere strafuitsluitingsgrond van art. 189.3 Sr. Volgt verwerping.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:841
Toegevoegd31-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 15/05058
InhoudsindicatieAfwijzing aanhoudingsverzoek. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1999:ZD1314. Het Hof heeft het verzoek afgewezen op de grond dat het onvoldoende is onderbouwd, en dat het Hof zich onvoldoende geÔnformeerd acht over de precieze omstandigheden en de reden waarom verdachte als gevolg van dit overlijden [van iemand in zijn omgeving] thans niet op de zitting aanwezig kan zijn. HR: het Hof heeft weliswaar vastgesteld dat het verzoek onvoldoende is onderbouwd maar niet dat de aan het verzoek ten grondslag gelegde omstandigheid niet aannemelijk is geworden. Gelet hierop had het Hof bij de beslissing op het verzoek tot aanhouding een afweging dienen te maken tussen alle daarbij betrokken belangen. Volgt vernietiging en terugwijzing.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:842
Toegevoegd31-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 15/05390
InhoudsindicatieBetekeningsperikelen. Is het in de appelakte opgegeven adres van verdachte achterhaald door het nadien door hem opgegeven adres zoals dat blijkt uit de ID-staat SKDB? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2002:AD5163 m.b.t. art. 588.1 onder b.3 Sv. In de bestreden uitspraak ligt als het oordeel van het Hof besloten dat de appeldagvaarding rechtsgeldig is betekend. In aanmerking genomen dat in de ID-staat SKDB het adres X is vermeld als laatst opgegeven woon- of verblijfplaats, heeft het Hof kennelijk geoordeeld dat verdachte die noch ten tijde van het instellen van h.b. noch ten tijde van de betekening van de appeldagvaarding in de BRP was ingeschreven bij het instellen van het h.b. opgegeven adres Y achterhaald was door een latere opgave, die door het Hof kennelijk is opgevat als door verdachte zelf gedaan, hetgeen mede gelet op ECLI:NL:HR:2017:27 niet onbegrijpelijk is. Volgt verwerping. CAG: anders.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:846
Toegevoegd31-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 15/05673
InhoudsindicatieOntvankelijkheid in h.b. i.v.m. onvolkomen in de schriftelijke volmacht bij het instellen van h.b. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BJ7810, ECLI:NL:HR:2012:BV6999 en ECLI:NL:HR:2013:BY8357. In aanmerking genomen dat voormelde schriftelijke volmacht niet voldoet aan de eisen, alsmede dat verdachte noch een gemachtigde raadsman ttz. in h.b. is verschenen, had het Hof verdachte niet behoren te ontvangen in het h.b. HR verklaart verdachte (alsnog) n-o in h.b.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:849
Toegevoegd31-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 16/00841
InhoudsindicatieMedeplegen van discriminatie in de uitoefening van beroep, art. 137g Sr. Bedrijfsleider. Toepassen zgn. allochtonentaks bij discotheek. Middel bevat o.m. bewijsklacht over medeplegen in de rol van bedrijfsleider. HR: art. 80a RO. Samenhang met 15/05757 en 16/00843.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:854
Toegevoegd31-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 16/01993
InhoudsindicatieOntvankelijkheid verdachte in hoger beroep. Zijn de uitreiking dagvaarding e.a. en afstandsverklaring door verdachte getekend? Het Hof is zonder nadere motivering voorbijgegaan aan de uit de stukken blijkende omstandigheid dat de handtekeningen op de vermelde akte van uitreiking en afstandsverklaring geen enkele gelijkenis vertonen met de (onderling overeenkomende) handtekeningen op de bij de stukken van het geding bevindende brief en identiteitskaart. Dit brengt mee dat het oordeel van het Hof dat verdachte, die in zijn brief aan de Rb heeft gesteld dat hij geen afstandsverklaring heeft ondertekend, n-o dient te worden verklaard wegens het niet in acht nemen van de termijn van art. 408.1 Sv niet zonder meer begrijpelijk is. Volgt vernietiging en terugwijzing.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:855
Toegevoegd31-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 16/02419
InhoudsindicatieVerontschuldigbare termijnoverschrijding i.v.m. de psychische gesteldheid van verdachte. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AN8587 m.b.t. verontschuldigbare termijnoverschrijding. Gelet hierop alsmede gelet op hetgeen door de raadsman is aangevoerd had het hof zijn beslissing om verdachte n-o te verklaren in het h.b. nader moeten motiveren (vgl. ECLI:NL:HR:2001:BP2429 en ECLI:NL:HR:2015:1345). Volgt vernietiging en terugwijzing.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:838
Toegevoegd31-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 15/04696
InhoudsindicatieNoodweer(exces), art. 41.2 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456. s Hofs oordeel dat aannemelijk is dat verdachte a.g.v. het eerdere incident boos is geworden maar hetgeen in dit verband naar voren is gebracht volstrekt niet toereikend is om te kunnen spreken van een dusdanige hevige gemoedstoestand die nodig is voor een geslaagd beroep op noodweerexces is zonder nadere motivering die ontbreekt niet begrijpelijk, gelet op hetgeen naar worden is gebracht en de als b.m. opgenomen verklaring van verdachte dat hij zo ongelofelijk boos was.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:851
Toegevoegd31-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 16/01457
InhoudsindicatieAfstand van het recht om in h.b. te gaan. Het p-v van de zitting van de Pr houdt in dat verdachte na de uitspraak heeft gezegd: nee, ik vind het wel goed zo. CAG: raadsman heeft bepleit dat verdachte niet ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van de bevoegdheid tot het instellen van h.b. Hof heeft juistheid van dit standpunt onderzocht en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat verdachte ondubbelzinnig afstand heeft gedaan. HR: art. 81.1 RO.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:853
Toegevoegd31-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 16/01909
InhoudsindicatieValselijk bekleden van een ambt, art. 196 Sr. Een verdachte neemt bij zijn verhoor iemand mee die zich voordoet als advocaat. Begrip ambt a.b.i. art. 196 Sr. s Hofs oordeel dat met de uitoefening van het beroep van advocaat een van het openbaar gezag deel uitmakend ambt wordt bekleed i.d.z.v. art. 196 Sr geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting, ook gelet op de titel van het wetboek waarin deze bepaling is opgenomen (Misdrijven tegen het openbaar gezag). CAG: wellicht kan het handelen van verdachte worden gekwalificeerd als overtreding van art. 436.1 Sr.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:847
Toegevoegd31-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-06-2017 / 15/05686
InhoudsindicatieStrafmotivering. De vaststelling dat "verdachte eerder voor hetzelfde feit is veroordeeld" is niet zonder meer begrijpelijk aangezien het Uittreksel JustitiŽle Documentatie daarvoor geen steun biedt. De strafoplegging is daarom ontoereikend gemotiveerd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:4491
Toegevoegd31-08-2017
TitelRechtbank Gelderland, 06-09-2017 / C/05/314599 / HZ ZA 17-55
InhoudsindicatieVriendendienst en/of overeenkomst van opdracht. Schending zorgplicht door verzekeraar als gevolmachtigde. Eigen schuld verzekerde.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:2958
Toegevoegd30-08-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 11-08-2017 / 15/6913 WAO
InhoudsindicatieWAO-uitkering terecht geweigerd. 1) Herhaalde aanvraag. Geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. 2) Amber-beoordeling. Appellant heeft niet met medische gegevens dat hij toegenomen arbeidsongeschikt is. 3) Voor de toekomst. Verzoek onvoldoende onderbouwd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2017:7279
Toegevoegd29-08-2017
TitelRechtbank Noord-Holland, 30-08-2017 / C/15/242619 / HA ZA 16-274
InhoudsindicatieGrondexploitatieovereenkomsten die de gemeente Koggenland heeft gesloten met een aantal initiatiefnemers van bouwplannen zijn niet nietig of vernietigbaar op grond van artikel 3:40 lid 1 en 2 BW. Uitleg systeem en strekking Wro inzake grondexploitatie. Geen sprake van betaalplanologie. Geen schending verbod van detournement de pouvoir. De grenzen van de contractsvrijheid zijn niet overschreden.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3369
Toegevoegd25-08-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-08-2017 / 200.186.102/01
InhoudsindicatieVervolg van 29 november 2016 (ECLI:NL:GHAMS:2016:5150). Afrekening aanneemovereenkomst. Beoordeling na toegewezen 843a-incident. Betwiste facturen. Rolverwijzing.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3377
Toegevoegd25-08-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-08-2017 / 200.211.417/01
Inhoudsindicatiehuur woonruimte; verboden onderhuur; huurachterstand; de tekortkomingen leveren tezamen voldoende grond op voor voorlopig oordeel dat bodemrechter de huurovereenkomst zal ontbinden en de ontruiming zal gelasten.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3374
Toegevoegd25-08-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-08-2017 / 200.204.233/01
InhoudsindicatieHof beŽindigt arbeidsovereenkomst alsnog op de e-grond nadat kantonrechter ontbindingsverzoek had afgewezen. Werkgever wordt veroordeeld tot het betalen van de transitievergoeding. Het verzoek van de werknemer een billijke vergoeding toe te kennen wordt afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3368
Toegevoegd25-08-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-08-2017 / 200.186.023/01
InhoudsindicatieDe twee-conclusieregel in het hoger beroep verzet zich ertegen dat appellant, na tussenarrest, andere/nieuwe feiten aan zijn stelling ten grondslag legt. Geen van de in de rechtspraak ontwikkelde uitzonderingen op deze in beginsel strakke regel doet zich in het onderhavige geval voor. De goede procesorde brengt dan mee dat de vraag of van het eerder gegeven oordeel moet worden teruggekomen, moet worden beoordeeld aan de hand van hetgeen uit de memorie van grieven volgt. Zie ECLI:NL:GHAMS:2017:651.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3366
Toegevoegd25-08-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-08-2017 / 200.176.732/01
InhoudsindicatieRentederivaat. Overhedge in looptijd. Break clause. Bank is niet opgetreden als een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur. Partijen worden in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de geleden schade.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3371
Toegevoegd25-08-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-08-2017 / 200.190.020/01
InhoudsindicatieOK. Uitkoop. Prijsbepaling na deskundigenbericht. Waardering van de deskundige resulteert in een waarde lager dan de in deze uitkoopprocedure gevorderde prijs. Waarde van de over te dragen aandelen worden vastgesteld op de door de deskundige bepaalde waarde.
RechtsgebiedCiviel recht, Ondernemingsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:2929
Toegevoegd25-08-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-08-2017 / 14/2963 WIA
InhoudsindicatieWIA-terecht geweigerd. Het rapport van de door de Raad geraadpleegde deskundigen geeft blijk van een zorgvuldig onderzoek en is inzichtelijk en consistent. Appellant heeft geen overtuigende, argumenten aangevoerd die aanleiding geven het rapport niet te volgen. De verzekeringsarts heeft de FML aangepast conform de door de deskundige vastgestelde ontbrekende beperkingen. Voor de stelling dat hiermee onvoldoende aan de beperkingen van appellant tegemoet is gekomen en dat tevens een urenbeperking moet worden vastgesteld in de FML, worden in de beschikbare gegevens geen aanknopingspunten gevonden. Toereikend gemotiveerd dat de geselecteerde functies ook na de aanscherping van de FML in medisch opzicht geschikt zijn voor appellant.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:6474
Toegevoegd22-08-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 23-08-2017 / ROT 17/1802
Inhoudsindicatiefictieve weigering - rechtbank onbevoegd - geen aanvraag - brief aangemerkt als klacht.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:799
Toegevoegd21-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 23-05-2017 / 15/04812
InhoudsindicatieOntvankelijkheid verdachte in hoger beroep. Is de akte van uitreiking appeldagvaarding door verdachte getekend? HR is van oordeel dat op de akte van uitreiking geplaatste handtekening niet zodanig afwijkt van de op de ten name van verdachte gestelde identiteitskaart en paspoort geplaatste handtekeningen en van de handtekeningen die door de verdachte zijn gezet op, in de CAG genoemde, andere stukken die zich in het dossier bevinden, dat moet worden aangenomen dat het niet verdachte is die de handtekening op de akte van uitreiking heeft geplaatst. Nu het beroep niet binnen 14 dagen is ingesteld, kan verdachte niet in dat beroep worden ontvangen. Beroep n-o.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:777
Toegevoegd18-08-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 18-04-2017 / 16/01846
InhoudsindicatieStrafmotivering. HR verduidelijkt de regels m.b.t. in de strafmotivering opgenomen f&o, meer in het bijzonder een niet-tenlastegelegd feit. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BM9968. Met een onherroepelijke veroordeling wordt een onherroepelijke strafbeschikking gelijkgesteld. De strafbeschikking of veroordeling dient i.b. op het moment dat deze in aanmerking wordt genomen onherroepelijk te zijn. Wanneer echter wordt overwogen dat een eerdere veroordeling of strafbeschikking verdachte er niet van heeft weerhouden wederom een strafbaar feit te plegen, dient deze eerdere veroordeling of strafbeschikking onherroepelijk te zijn op het moment van het plegen van het nieuwe feit. Indien de rechter de eerdere veroordeling of strafbeschikking noemt in de strafmotivering dan mag ervan worden uitgegaan dat dit tot een zwaardere straf heeft geleid. Dit kan anders zijn indien die vermelding is opgenomen n.a.v. hetgeen de verdediging heeft opgemerkt m.b.t. de persoonlijke omstandigheden van verdachte, daaronder begrepen de justitieel documentatie. I.c. heeft het hof antwoord gegeven op hetgeen de verdediging naar voren heeft gebracht en dat er geen aanleiding is om een taakstraf op te leggen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:2394
Toegevoegd13-07-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-07-2017 / 15/7189 MAW
InhoudsindicatieVerzoek om bevordering naar functie met hogere rang terecht afgewezen. Niet voldaan aan functie-eisen. Geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan de minister had moeten afwijken van het door hem gevoerde beleid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5203
Toegevoegd06-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 07-07-2017 / AWB - 17 _ 339
InhoudsindicatieHet beroep wegens niet tijdig beslissen is niet-ontvankelijk want er was voordien al beslist.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:5202
Toegevoegd06-07-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 07-07-2017 / AWB - 17 _ 1171
InhoudsindicatieVolgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep worden kasstortingen en bijschrijvingen op een bankrekening van een bijstandsontvanger in beginsel als in aanmerking te nemen middelen in de zin van artikel 31, eerste lid, van de Pw beschouwd. De beroepsgrond van eiseres dat de eenmalige kasstorting in juni 2016 niet als inkomen maar als vermogen uit 2015 moet worden aangemerkt kan niet worden gevolgd. Uit de hiervoor genoemde uitspraak van de Raad volgt dat ook een eenmalig ontvangen bedrag als inkomen kan worden aangemerkt. Voor de vraag of een middel als inkomen kan worden aangemerkt is onder meer van belang of de bron naar zijn aard overeenkomt met de in artikel 32, eerste lid, van de Pw genoemde inkomensbronnen. Bij kasstortingen is sprake van contante bedragen waarvan de herkomst en daarmee de inkomensbron in beginsel onduidelijk is. Indien het bedrag van de kasstorting kan worden aangewend voor de voorziening in het levensonderhoud, moet het bedrag daarom in beginsel worden aangemerkt als inkomen. Het ligt dan op de weg van de betrokkene om aannemelijk te maken dat geen sprake is van inkomen. Eiseres is daarin niet geslaagd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2059
Toegevoegd02-06-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-05-2017 / 200.195.450/1
InhoudsindicatieAppel van ECLI:NL:RBNHO:2016:2681. Uitleg van huurkoopovereenkomst van onroerende zaken in Spanje. Evenals de eerste rechter oordeelde, hoeft de verkoper pas mee te werken aan overdracht na volledige betaling, inclusief het bedrag van de hypothecaire lening (die de koopster dus moet overnemen). Nadere instructie omtrent de vraag of de koopster heeft voldaan aan alle eisen en voorwaarden voor overname van de hypothecaire lening.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2036
Toegevoegd02-06-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-05-2017 / 200.155.934/01
InhoudsindicatieAppel van ECLI:NL:RBAMS:2014:3882. Auteursrecht op Kabouter Plop, Piet Piraat en Stien Struis. Inbreuk op auteursrecht iets minder vergaand dan de eerste rechter oordeelde, maar wťl verwarring wekkende nabootsing.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:1948
Toegevoegd29-05-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-05-2017 / 200.147.729/01
InhoudsindicatieVervolg van tussenarrest 12 mei 2015. Bekrachtiging. Bestuurdersaansprakelijkheid. Geen aansprakelijkheid op grond van de Beklamelnorm, evenmin op grond van frustratie van betaling en verhaal.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:1951
Toegevoegd29-05-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-05-2017 / 200.172.176/01
InhoudsindicatieAppel van ECLI:NL:RBAMS:2014:7118. Beloning voor werkzaamheden van commissaris zonder vennootschappelijke grondslag. Onverschuldigde betaling. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is terugvordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Alsnog toewijzing.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:1952
Toegevoegd29-05-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-05-2017 / 200.183.512/01
InhoudsindicatieAppel van ECLI:NL:RBAMS:2015:7379. Kort geding. Vernietiging. Merkinbreuk. Anders dan de eerste rechter oordeelde, heeft de geÔntimeerde het teken/woord Memory niet slechts zuiver beschrijvend gebruikt, maar ook ter onderscheiding en op een wijze die als herkomstaanduiding kan worden opgevat. Alsnog bevel tot staken van het gebruik c.a.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:3587
Toegevoegd11-05-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 12-05-2017 / ROT 16/4563
InhoudsindicatieNaar het oordeel van de rechtbank heeft eiser de verzending van de ingebrekestelling niet aannemelijk gemaakt, nu niet is gebleken van enig verzendbewijs van deze brief.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:3036
Toegevoegd20-04-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 21-04-2017 / ROT 16/3134
InhoudsindicatieBuitenbehandelingstelling aanvraag om bijzondere bijstand voor twee notas griffierecht. Ten aanzien van eisers betoog dat de buitenbehandelingstelling van zijn aanvraag om bijzondere bijstand zijn toegang tot de rechter beperkt, overweegt de rechtbank dat eiser zelf heeft verzuimd alle stukken tijdig in te leveren voor zijn aanvraag, waardoor geen inhoudelijke beoordeling heeft kunnen plaatsvinden. De rechtbank ziet dan ook geen grond voor het oordeel dat eisers recht op toegang tot de rechter is beperkt.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:3042
Toegevoegd20-04-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 21-04-2017 / ROT 16/5226
InhoudsindicatieEiser heeft bijzondere bijstand aangevraagd voor het griffierecht in een hoger beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in verband met een procedure tegen de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden over het vaststellen van een omgangsregeling, een teruggeleidingstraject en een informatieregeling met zijn in BelgiŽ wonende dochter. Eiser dient zowel het belang dat hij bij het voeren van de procedure heeft aan te tonen, als inzicht te geven in de argumentatie op basis waarvan kan blijken dat de procedure enige kans van slagen heeft. Naar het oordeel van de rechtbank is eiser hierin niet geslaagd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:3044
Toegevoegd20-04-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 21-04-2017 / ROT 16/5228
InhoudsindicatieDiverse verzoeken om bijzondere bijstand wegens kosten griffierecht in kansloze of ingetrokken zaken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:3039
Toegevoegd20-04-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 21-04-2017 / ROT 16/2495
InhoudsindicatieBuitenbehandelingstelling diverse aanvragen om bijzondere bijstand wegens kosten griffierecht en kosten van juridische bijstand.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:3048
Toegevoegd20-04-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 21-04-2017 / ROT 16/3071
InhoudsindicatieVolgens vaste rechtspraak van de CRvB sluit het aan de Pw ten grondslag liggende territorialiteitsbeginsel de mogelijkheid tot bijstandsverlening uit ten aanzien van kosten die buiten Nederland zijn opgekomen of die betrekking hebben op kosten die niet aan Nederland zijn verbonden. Verweerder heeft terecht geconcludeerd dat de in geding zijnde kosten buiten Nederland zijn opgekomen. Weliswaar vloeien de kosten voort uit een rechterlijk geschil dat in Nederland is ontstaan, maar de kosten hebben betrekking op het betekenen van een dagvaarding in BelgiŽ en het voeren van een rechterlijke procedure in BelgiŽ.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:1300
Toegevoegd18-04-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-04-2017 / 200.211.185/01
InhoudsindicatieSchuldsanering beŽindigd maar schone lei ontnomen vanwege terugvordering bijstandsuitkering. Echtgenoot verbleef telkens bijna een maand in Frankrijk, waar hij ook een uitkering en huurtoeslag ontving.
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:651
Toegevoegd06-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-02-2017 / 200.186.023/01
InhoudsindicatieTussenarrest. Zie ECLI:NL:GHAMS:2017:3368.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:5543
Toegevoegd13-12-2016
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-12-2016 / 200.190.387_01
InhoudsindicatieHennepkwekerij. Diefstal van elektriciteit. Totstandkoming van een overeenkomst met de netwerkbeheerder. Aansprakelijkheid onderverhuurder voor vergoeding van door de onderhuurder illegaal afgetapte stroom. Stelplicht en bewijslast ten aanzien van de omvang van de geleden schade. Toerekenbaarheid.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:1318
Toegevoegd05-04-2016
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 05-04-2016 / 200.183.693_01
InhoudsindicatieOntbinding huurovereenkomst met samenwerkingsovereenkomst en individueel werkplan.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2015:4992
Toegevoegd01-12-2015
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-12-2015 / HD 200.165.652_01
Inhoudsindicatievordering tot meewerken aan onderzoek SFT op grond van de CAO en tot betaling van een forfaitair bedrag aan schadevergoeding
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2015:7717
Toegevoegd09-11-2015
TitelRechtbank Amsterdam, 10-11-2015 / AWB 14/4479
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om herziening van het besluit waarbij verweerder een bedrag heeft teruggevorderd wegens het niet verantwoorden van het persoonsgebonden budget dat eiser op grond van de Wet maatschappelijke opvang heeft ontvangen. Volgens verweerder is er geen sprake van nieuwe feiten en omstandigheden. Beroep ongegrond
RechtsgebiedBestuursrecht

Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen