ECLIECLI:EU:C:2018:465
Toegevoegd21-06-2018
TitelECLI:EU:C:2018:465
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Grote kamer) van 19 juni 2018.#Sadikou Gnandi tegen Etat belge.#Verzoek van Conseil d'Etat om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht - Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders - Richtlijn 2008/115/EG - Artikel 3, punt 2 - Begrip ,illegaal verblijf' - Artikel 6 - Vaststelling van een terugkeerbesluit zonder de uitkomst van het beroep tegen de afwijzing van het verzoek om internationale bescherming door de beslissingsautoriteit af te wachten - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 18, artikel 19, lid 2, en artikel 47 - Beginsel van non-refoulement - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte - Toestemming om in een lidstaat te blijven.#Zaak C-181/16.
Rechtsgebied
ECLIECLI:EU:C:2018:301
Toegevoegd21-06-2018
TitelECLI:EU:C:2018:301
InhoudsindicatieConclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 3 mei 2018.
Rechtsgebied
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:7393
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 31-05-2018 / NL18.7133
InhoudsindicatieLHBTI, Cuba.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:7394
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 01-06-2018 / AWB - 17 _ 14471
InhoudsindicatieB6/2.5 Vc. De rechtbank volgt verweerder in zijn standpunt dat eiser niet voldoet aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning, omdat het aanzienlijk kapitaal minder is dan het vereiste minimum van 4.500,-. Bij het aanzienlijk kapitaal gaat het om het in de onderneming geÔnvesteerd kapitaal, waarbij geleend kapitaal niet meetelt. Om te bepalen of dit op peil is gehouden moet worden gekeken naar het eigen vermogen op de balans en de winst- en verliesrekening
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:7396
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 20-06-2018 / NL 19.9810
InhoudsindicatieUit het arrest van het Hof in de zaak Gnandi van 19 juni 2018 (ECLI:EU:C:2018:465) volgt dat de Terugkeerrichtlijn op zichzelf er niet aan in de weg staat dat ten aanzien van een vreemdeling die een asielverzoek heeft ingediend een terugkeerbesluit wordt vastgesteld tezamen met de afwijzing van dit verzoek door het bestuursorgaan in ťťn meeromvattende beschikking, dus zonder de uitkomst van het beroep in rechte tegen die afwijzing af te wachten. Er is daarom geen grond voor het oordeel dat het bestreden besluit, waarbij verweerder de aanvraag van eiser tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel heeft afgewezen, in zoverre niet tevens geldt als een terugkeerbesluit. Met zijn standpunt dat hij, in verband met het bepaalde in artikel 7.3, eerste lid, Vb, het terugkeerbesluit niet ten uitvoer zal leggen voordat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan, heeft verweerder de waarborgen, dat alle rechtsgevolgen van het terugkeerbesluit worden geschorst in afwachting van de uitkomst van het beroep, onvoldoende in acht genomen. Voor zover eiser ter zitting erop heeft gewezen dat het besluit tot afwijzing van zijn asielaanvraag tot gevolg heeft gehad dat hij hangende beroep geen recht op opvang heeft gehad, heeft verweerder hem ten onrechte die opvang onthouden. Omdat verweerder niet heeft voldaan aan de voorwaarde voor het vaststellen van het terugkeerbesluit, is het terugkeerbesluit in zoverre onrechtmatig. Omdat het inreisverbod is gebaseerd op het terugkeerbesluit, is het inreisverbod in zoverre ook onrechtmatig. De rechtbank vernietigt het bestreden besluit en bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit geheel in stand blijven, omdat het feitelijke gevolg dat eiser geen opvang heeft gehad tijdens de beroepsprocedure naar zijn aard niet ongedaan kan worden gemaakt en op zichzelf met het bestreden besluit een grondslag bestond voor het vaststellen van het terugkeerbesluit met een onmiddellijke vertrekverplichting, en daarmee voor het uitvaardigen van het inreisverbod.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2686
Toegevoegd21-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 200.233.519_01
InhoudsindicatieSchriftelijkheidseis van artikel 7:2 BW met betrekking tot de koop van een woning. Geschil over al dan niet gesloten koopovereenkomst met betrekking tot een woning, die de beoogd koper al in bezit heeft genomen en waarvan de beoogd koper de sloten al heeft vervangen zodat de eigenaar er niet meer in kan. Eigenaar stelt dat geen, en in elk geval geen schriftelijke, koopovereenkomst tot stand gekomen is en vordert in kort geding ontruiming van de woning zodat hij weer zelf de beschikking krijgt over zijn woning. Vordering toegewezen. Het onvolledige kladje met enkele deels onjuiste gegevens kan niet als schriftelijke koopovereenkomst in de zin van artikel 7:2 BW worden aangemerkt. Reeds om die reden heeft de beoogd koper geen recht op levering van de woning. Hij moet de woning dus verlaten en weer aan de eigenaar ter beschikking stellen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2018:292
Toegevoegd21-06-2018
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-06-2018 / 17/354
InhoudsindicatieGLB, extra betaling jonge landbouwers, blokkerende zeggenschap, schriftelijke overeenkomst, coulancebeleid
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2018:294
Toegevoegd21-06-2018
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-06-2018 / 17/174
InhoudsindicatieGLB, toewijzing betalingsrechten en uitbetaling basis- en vergroeningsbetaling 2015, aanvraag door erfgenamen, inschrijving in handelsregister, geen zeer bijzondere omstandigheden
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2018:296
Toegevoegd21-06-2018
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-06-2018 / 16/793
InhoudsindicatieKostenbesluit Wet dieren. Einduitspraak. Verweerder heeft het gebrek niet hersteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4331
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 19-06-2018 / 5737323 CV EXPL 17-4599
InhoudsindicatieVerklaring voor recht dat gedaagde sub 1 heeft gehandeld in strijd met artikel 7:661 BW. Verklaring voor recht dat gedaagde sub 2 onrechtmatig heeft gehandeld voor zover het betreft de betrokkenheid en declaraties van eenmanszaak 2.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CBB:2018:297
Toegevoegd21-06-2018
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-06-2018 / 17/186
InhoudsindicatieGLB, bezwaarschrift niet-ontvankelijk, termijnoverschrijding. Besluit staat in rechte vast. Kennelijke fout. Artikel 4 Vo 809/2014
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGEAM:2018:42
Toegevoegd21-06-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 09-05-2018 / EJ 2017/220
Inhoudsindicatievervolg van ECLI:NL:OGEAM:2018:2. Arbeidsrecht. FinanciŽle gegevens om te bezien of werkgever voldoet aan criteria Mammoet / Stoof arrest. Aanpassing primaire arbeidsvoorwaarden.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAM:2018:43
Toegevoegd21-06-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 20-06-2018 / EJ 2018/130
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Gevolgen Orkaan Irma. Onrechtmatige ontslagtoestemming. Rechter gaat na of ontslagvergunning had moeten worden verleend of niet.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:OGEAM:2018:44
Toegevoegd21-06-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 20-06-2018 / EJ 2018/162
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Gevolgen Orkaan Irma. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege verlengd omdat werknemer is blijven doorwerken.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4939
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 18-06-2018 / 10/996639-15
InhoudsindicatieMinimega Error Caro. Fraude in de vleessector. De verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim zes jaar schuldig gemaakt aan het op grote schaal zwart in- en verkopen van vlees. Om dit te verhullen werden valse facturen geaccepteerd bij de inkoop en opgesteld voor en verstrekt bij de verkoop. De valse facturen werden opgenomen in de bedrijfsadministratie. Tevens werden onjuiste aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting gedaan en werd er geld witgewassen. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:2737
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Gelderland, 31-05-2018 / C/05/334012 / FA RK 18-668
InhoudsindicatieSamenvatting: Gezagsgeschil. Rechtbank wijst verzoek om vervangende toestemming voor vakanties minderjarige toe. Beslissing of ouders fotos van de minderjarige via Facebook of andere social media op internet plaatsen wordt aangemerkt als een gezagsgeschil in de zin van artikel 1 :253a, eerste lid, BW. Het belang van het kind is het toetsingskader. Door de moeder verzocht verbod aan de vader om fotos en filmpjes van de minderjarige te plaatsen wordt toegewezen, omdat de rechtbank niet inziet welk belang de minderjarige (1 jaar oud) daarbij op dit moment heeft. Omdat dit nog kan veranderen als de minderjarige ouder is, wordt het verbod toegewezen voor een periode van 5 jaar.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5859
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 20-06-2018 / 6526655 CV \ EXPL 17-9572
InhoudsindicatieGedaagde schrijft zich in voor een vakopleiding modeontwerpen. Zij stopt voortijdig met de opleiding. Volgens vaste rechtspraak wordt het volgen van een opleiding aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. Bij vroegtijdige beŽindiging bestaat recht op een in redelijkheid vast te stellen deel van het loon. De kantonrechter acht het gevorderde bedrag redelijk en dit wordt toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4332
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 23-04-2018 / HA RK 129-2018
InhoudsindicatieVerzoek niet ontvankelijk verklaard omdat de rechter nadat de zaak was doorgehaald vanwege een tussen partijen gesloten vaststellingsovereenkomst, geen zaak meer van verzoeker in behandeling had. Voor het geval de zaak na een eventuele vernietiging van de gesloten vaststellingsovereenkomst in een bodemprocedure toch op enig moment weer zou gaan herleven omdat partijen hiertoe een verzoek doen, heeft de rechter reeds te kennen gegeven zich niet meer vrij te voelen de zaak (verder) te behandelen. Voor dat geval heeft Holten derhalve geen belang (meer) bij het door hem ingediende wrakingsverzoek, omdat de zaak in dat geval verder door een andere rechter zal worden behandeld. De wrakingsgronden hoeven daarom ook niet te worden besproken.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4940
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 18-06-2018 / 10/996640-15
InhoudsindicatieMinimega Error Caro. Fraude in de vleessector. De verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim zes jaren schuldig gemaakt aan het op grote schaal zwart in- en verkopen van vlees. Om dit te verhullen werden valse facturen geaccepteerd bij de inkoop en opgesteld voor en verstrekt bij de verkoop. De valse facturen werden opgenomen in de bedrijfsadministratie. Tevens werden onjuiste aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting gedaan. Zij wordt veroordeeld tot een geldboete van 82.000,-.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4338
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 15-05-2018 / 648012 HA RK 18-151
InhoudsindicatieVerzoek niet ontvankelijk verklaard. Toepassing antimisbruikbepaling. Door verzoeker zijn geen concrete, op de rechter die de zaak van verzoeker behandelt toegesneden feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit vooringenomenheid van de rechter of de objectief gerechtvaardigde vrees daarvoor kan volgen. Bij gebreke van dergelijke feiten is het wrakingsverzoek kennelijk niet-ontvankelijk. De mondelinge behandeling kan daarom achterwege blijven.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:7395
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 21-06-2018 / 09/857215-17
InhoudsindicatieDe rechtbank veroordeelt de verdachte voor ontucht met een dertienjarig meisje, dat hij via Seksjobs.nl had leren kennen. De verdachte heeft het meisje naar een hotel gebracht en daar heeft hij seks met haar gehad. De rechtbank verwerpt het niet-ontvankelijkheidsverweer, het bewijsverweer en het AVAS-verweer van de verdediging en legt aan de verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van acht maanden. Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de omstandigheid dat het meisje er aanzienlijk ouder uitzag dan dertien jaar en dat de media aandacht die de zaak heeft gehad grote gevolgen heeft gehad en zal hebben voor het leven van de verdachte. Anderzijds heeft de Rechtbank in haar afweging betrokken dat het meisje zich na het feit zorgen heeft moeten maken of zwanger was of dat zee en SOA had opgelopen en dat de impact op het gezin van het meisje groot is geweest. De verdachte wordt vrijgesproken van het onttrekken aan het ouderlijk gezag van het meisje, aangezien de rechtbank niet bewezen acht dat hij daadwerkelijk wist dat zij pas dertien jaar was en onder ouderlijk gezag stond van haar ouders.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4941
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 18-06-2018 / 10/996649-16
InhoudsindicatieMinimega Error Caro. Fraude in de vleessector. De verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim zes jaren schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van de bedrijfsadministratie. Dit deed hij door op grote schaal vlees zwart in te kopen en de ontvangen valse facturen van vervolgens in de bedrijfsadministratie op te nemen. Hiermee waren de verdachte en zijn bedrijf een belangrijke schakel bij de fraude in de vleessector. Hij wordt veroordeeld tot een geldboete van 67.000,-, alsmede een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:2364
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 21-06-2018 / 18/830091-17
InhoudsindicatieVerdachte heeft als passagier van een auto, terwijl deze met een snelheid van circa 70 km/h reed, de handrem van die auto omhoog getrokken. Hierdoor is een ongeval ontstaan ten gevolge waarvan de passagier die op de bijrijdersstoel zat is overleden en de bestuurder zwaar lichamelijk heeft opgelopen. Vrijspraak van 'poging tot doodslag', zware mishandeling en poging tot zware mishandeling in het verkeer. Geen vol opzet en evenmin voorwaardelijk opzet op deze gevolgen, nu de rechtbank niet bewezen acht dat verdachte de gevolgen heeft gewild of bewust de kans op deze gevolgen heeft aanvaard. Wel sprake van schuld. Veroordeling voor artikel 6 Wegenverkeerswet 1994, gepleegd ten aanzien van twee slachtoffers. Oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor 3 jaren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4942
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 18-06-2018 / 10/996650-16
InhoudsindicatieMinimega Error Caro. Fraude in de vleessector. De verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim zes jaren schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van haar bedrijfsadministratie. Dit deed zij door op grote schaal vlees zwart in te kopen en de ontvangen valse facturen vervolgens in de bedrijfsadministratie op te nemen. Hiermee was de verdachte een belangrijke schakel bij de fraude in de vleessector. Zij wordt veroordeeld tot een geldboete van 82.000,-.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2134
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 21-06-2018 / 08/760081-17 (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt 2 broers van 34 en 39 jaar uit Almelo voor openlijke geweldpleging in vereniging tot een taakstraf van 80 uur. Een 3e broer wordt vrijgesproken. De 34-jarige broer had slaande ruzie met een man in Almelo. Na de vechtpartij ging de man zijn woning in, waarop de broer zijn andere broers opbelde. Die kwamen naar de plek, waarna het vervolgens weer op een vechtpartij uitliep omdat de man ook weer naar buiten kwam. De twee veroordeelde broers zijn vrijgesproken van zware mishandeling. Verder oordeelt de rechtbank dat de 34-jarige (die eerst de 1 op 1 vechtpartij had) handelde uit noodweer toen hij het slachtoffer sloeg met een waterpas. Zie ook ECLI:NL:RBOVE:2018:2132, ECLI:NL:RBOVE:2018:2133 en ECLI:NL:RBOVE:2018:2134
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2133
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 21-06-2018 / 08/760082-17 (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt 2 broers van 34 en 39 jaar uit Almelo voor openlijke geweldpleging in vereniging tot een taakstraf van 80 uur. Een 3e broer wordt vrijgesproken. De 34-jarige broer had slaande ruzie met een man in Almelo. Na de vechtpartij ging de man zijn woning in, waarop de broer zijn andere broers opbelde. Die kwamen naar de plek, waarna het vervolgens weer op een vechtpartij uitliep omdat de man ook weer naar buiten kwam. De twee veroordeelde broers zijn vrijgesproken van zware mishandeling. Verder oordeelt de rechtbank dat de 34-jarige (die eerst de 1 op 1 vechtpartij had) handelde uit noodweer toen hij het slachtoffer sloeg met een waterpas. Zie ook ECLI:NL:RBOVE:2018:2132, ECLI:NL:RBOVE:2018:2133 en ECLI:NL:RBOVE:2018:2134
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2132
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 21-06-2018 / 08/760078-17 (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt 2 broers van 34 en 39 jaar uit Almelo voor openlijke geweldpleging in vereniging tot een taakstraf van 80 uur. Een 3e broer wordt vrijgesproken. De 34-jarige broer had slaande ruzie met een man in Almelo. Na de vechtpartij ging de man zijn woning in, waarop de broer zijn andere broers opbelde. Die kwamen naar de plek, waarna het vervolgens weer op een vechtpartij uitliep omdat de man ook weer naar buiten kwam. De twee veroordeelde broers zijn vrijgesproken van zware mishandeling. Verder oordeelt de rechtbank dat de 34-jarige (die eerst de 1 op 1 vechtpartij had) handelde uit noodweer toen hij het slachtoffer sloeg met een waterpas. Zie ook ECLI:NL:RBOVE:2018:2132, ECLI:NL:RBOVE:2018:2133 en ECLI:NL:RBOVE:2018:2134
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2796
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 06-06-2018 / 6514057 UC EXPL 17-15427
InhoudsindicatieWerknemersconcurrentie in de scooterbranche. Wijziging van concurrentiebeding bij overgang van onderneming. Geen onrechtmatige concurrentie.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5869
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 21-06-2018 / C/03/250521 / KG ZA 18-283
InhoudsindicatieVordering tot verwijdering en verbod van alle berichten in social media over de stichting en het plaatsen van een rectificatie. Een algeheel verbod gaat, nu het een inperking van het grondrecht vrijheid van meningsuiting betreft, veel te ver en is reeds daarom niet toewijsbaar.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2018:3602
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 21-06-2018 / 02-821259-15, 02-688145-15
Inhoudsindicatietussenvonnis, mantelzorgers, benadeling van de gezondheid, causaliteit
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4937
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 20-06-2018 / C/10/546032 / HA ZA 18-232
InhoudsindicatieIncidentele vordering tot rectificatie. Onjuiste partij-aanduiding gedaagde. Rectificatie toegestaan.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4938
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 20-06-2018 / C/10/544776 / HA ZA 18-164
InhoudsindicatieBevoegdheidsincident. Relatieve bevoegdheid. Bevoegdheidsverweer gegrond op forumkeuzebeding. Rechtbank acht zich bevoegd door art 107 Rv te laten prevaleren boven art 108 Rv (forumkeuzebeding).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4946
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 30-05-2018 / C/10/540773 / HA ZA 17-1171
InhoudsindicatieVernietiging tussen partijen gesloten echtscheidingsconvenant wegens rechtsvermoeden dwaling ex artikel 3:196 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4943
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 18-06-2018 / 10/996536-16
InhoudsindicatieMinimega Error Caro. Fraude in de vleessector. De verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim zes jaren schuldig gemaakt aan het op grote schaal zwart in- en verkopen van vlees. Om dit te verhullen werden valse facturen geaccepteerd bij de inkoop en opgesteld voor en verstrekt bij de verkoop. De valse facturen werden opgenomen in de bedrijfsadministratie. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:3041
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 21-06-2018 / 01/860429-17
InhoudsindicatieVerdachte heeft een deel van zijn loods, waarin een amfetaminelaboratorium is aangetroffen, verhuurd. De rechtbank vindt voorwaardelijk opzet bewezen en verdachte wordt veroordeeld voor medeplegen van het aanwezig hebben van amfetamine en het medeplegen van voorbereidingshandelingen als bedoeld in artikel 10a van de Opiumwet in eendaadse samenloop gepleegd. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 12 maanden met aftrek van het voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2131
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 21-06-2018 / 08/008129-16 (P) (08/730699-14 TUL)
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel legt een 27-jarige man uit Deventer de maatregel op tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders voor de duur van 2 jaar. Daarnaast verlengt de rechtbank de proeftijd van eerder aan de man opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraffen van 4 maanden en 240 dagen met een periode van 2 jaar. Tevens moet de man een bedrag van ruim 7000 euro aan schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffers. De man heeft zich schuldig gemaakt aan een groot aantal diefstallen van met name mobiele telefoons, portemonnees met inhoud en geldbedragen en van mishandeling van zijn vriendin.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4944
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 18-06-2018 / 10/996651-16
InhoudsindicatieMinimega Error Caro. Fraude in de vleessector. De verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim vijf jaren schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van de bedrijfsadministratie. Dit deed hij door vlees zwart te verkopen en de ontvangen valse facturen vervolgens in de bedrijfsadministratie op te nemen. Hij wordt veroordeeld tot een taakstraf van 120 uren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:2369
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 21-06-2018 / LEE 18/1760
InhoudsindicatieSluiting cafť op grond van artikel 13b van de Opiumwet
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4945
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 18-06-2018 / 10/996652-16
InhoudsindicatieMinimega Error Caro. Fraude in de vleessector. De verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim vijf jaren schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van haar bedrijfsadministratie. Dit deed zij door vlees zwart te verkopen en de ontvangen valse facturen vervolgens in de bedrijfsadministratie op te nemen. Nu de verdachte technisch failliet is, zal worden afgezien van het opleggen van enig straf of maatregel.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:7419
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-06-2018 / NL18.9177
InhoudsindicatieEiser is een Sri Lankaanse asielzoeker die zijn vierde asielaanvraag heeft onderbouwd met een geluidsopname en transcriptie van een telefoongesprek met een medewerker van de Sri Lankaanse ambassade. De rechtbank volgt verweerder in zijn standpunt dat eiser de authenticiteit van het gesprek niet heeft aangetoond. Verweerder heeft terecht gesteld dat bij het gesprek geen medewerkers van andere overheidsorganisaties of erkende non-gouvernementele organisaties aanwezig waren zodat de geluidsopname niet op een objectief controleerbare en verifieerbare wijze tot stand is gekomen. Hierin verschilt de zaak ook van de uitspraak van deze rechtbank en zittingsplaats, van 16 januari 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:473). Ook verder heeft eiser niet aangetoond dat de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte zijn, of zullen geraken, van zijn illegale uitreis uit Sri Lanka. Verweerder heeft de asielaanvraag terecht niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2799
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 07-06-2018 / UTR 18 / 1596
InhoudsindicatieVovo Last onder dwangsom, instandhoudingsplicht Fabrieksgebouw Eemlandia in Bunschoten. Last is in redelijkheid opgelegd, verzoek om een voorlopige voorziening te treffen afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:7420
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 18-06-2018 / NL18.8941
InhoudsindicatieIn deze zaak is tussen partijen (onder meer) in geschil of verweerder de aanvraag van eiseres heeft mogen afwijzen als kennelijk ongegrond op grond van artikel 30b, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000). Eiseres heeft namelijk betoogd dat verweerder er ten onrechte vanuit gaat dat zij de Marokkaanse nationaliteit heeft, nu geloofwaardig wordt geacht dat zij afkomstig is uit de Westelijke Sahara. Hierdoor heeft verweerder haar aanvraag niet kennelijk ongegrond mogen verklaren, omdat zij afkomstig zou zijn uit een veilig land van herkomst, aldus eiseres. De rechtbank overweegt dat uit artikel 36, eerste lid, van de Procedurerichtlijn volgt dat voor de vaststelling of een vreemdeling afkomstig is uit een veilig land van herkomst, zijn of haar nationaliteit bepalend is. Ook vindt de rechtbank steun in het UNHCR-Handbook. Zo staat onder punt 93 het volgende weergegeven: Nationality may be proved by the possession of a national passport. Possession of such a passport creates a prima facie presumption that the holder is a national of the country of issue, unless the passport itself states otherwise. A person holding a passport showing him to be a national of the issuing country, but who claims that he does not possess that countrys nationality, must substantiate his claim, for example, by showing that the passport is a so-called passport of convenience (an apparently regular national passport that is sometimes issued by a national authority to non-nationals). However, a mere assertion by the holder that the passport was issued to him as a matter of convenience for travel purposes only is not sufficient to rebut the presumption of nationality. In certain cases, it might be possible to obtain information from the authority that issued the passport. If such information cannot be obtained, or cannot be obtained within reasonable time, the examiner will have to decide on the credibility of the applicants assertion in weighing all other elements of his story. Voor de vaststelling welke nationaliteit een vreemdeling heeft zijn de persoonsgegevens van de betreffende persoon leidend. De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich hieromtrent terecht op het standpunt heeft gesteld dat eiseres de Marokkaanse nationaliteit heeft, omdat uit het visum informatiesysteem EU-vis is gebleken dat zij door de Marokkaanse autoriteiten in het bezit is gesteld van een paspoort. Dit betekent dat verweerder geen standpunt heeft hoeven innemen over de vraag of hij de Westelijke Sahara als onafhankelijke staat beschouwt. De beroepsgrond slaagt niet. Verder heeft verweerder het gehele asielrelaas van eiseres geloofwaardig geacht, maar gaat verweerder er niet vanuit dat zij bij terugkeer heeft te vrezen vanwege haar politiek gerelateerde activiteiten. Hierdoor komt eiseres niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder a of b, van de Vw 2000. In dat kader wordt van belang geacht dat Marokko een veilig land van herkomst is, zodat aangenomen moet worden dat eiseres voor haar problemen de bescherming van de Marokkaanse autoriteiten kan inroepen. Gelet op het voorgaande heeft verweerder de aanvraag van eiseres terecht afgewezen als kennelijk ongegrond op grond van artikel 31, eerste lid, gelezen in verbinding met artikel 30b, eerste lid, aanhef en onder b, van de Vw 2000. Het beroep is ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4341
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 12-06-2018 / 13-701449-18
InhoudsindicatieWinkeldiefstal met geweld. Het door verdachte gebruikte geweld staat, gelet op de uiterlijke verschijningsvorm, niet los van de diefstal. Gevangenisstraf voor de duur van vier maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1531
Toegevoegd21-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 21-03-2018 / BK-17/00690 t/m BK-17/00692
InhoudsindicatiePartijen komen ter zitting overeen dat de naheffingsaanslagen loonheffingen over de tijdvakken 2010 en 2011 moeten worden verminderd tot op respectievelijk 5.000 en 60.538, en dat de heffingsrentebeschikkingen dienovereenkomstig worden gewijzigd. Het Hof sluit zich aan bij dit compromis. Bij uitspraak van 16 mei 2018 doet het Hof hersteluitspraak omdat de naheffingsaanslag over het tijdvak 2011 ten onrechte was verminderd tot op 5.000.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:5245
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 20-06-2018 / C/15/244778 / HA ZA 16-393
Inhoudsindicatievoor recht te verklaren dat de gemeente jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door bij besluit van 24 oktober 2002 te weigeren vrijstelling te verlenen voor het voeren van detailhandel
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5899
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 19-06-2018 / 03/659004-18
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich samen met 2 anderen in een korte periode schuldig gemaakt aan een overval op een Chinees restaurant, een poging tot een woningoverval en een overval op een cafetaria. De slachtoffers van deze overvallen zijn daarbij mishandeld en/of bedreigd met nepvuurwapens. Verdachte krijgt 52 dagen jeugddetentie met aftrek van voorarrest. Daarnaast krijgt hij een voorwaardelijke PIJ-maatregel met een proeftijd van 2 jaren. Ook moet verdachte schade vergoeden aan de benadeelde partijen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5898
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 19-06-2018 / 03/659005-18
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich samen met 2 anderen in een korte periode schuldig gemaakt aan een overval op een Chinees restaurant, een poging tot een woningoverval en een overval op een cafetaria. De slachtoffers van deze overvallen zijn daarbij mishandeld en/of bedreigd met nepvuurwapens. Verdachte krijgt 52 dagen jeugddetentie met aftrek van voorarrest. Daarnaast krijgt hij een voorwaardelijke PIJ-maatregel met een proeftijd van 2 jaren. Ook moet verdachte schade vergoeden aan de benadeelde partijen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5900
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 19-06-2018 / 03/659006-18
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich samen met 2 anderen in een korte periode schuldig gemaakt aan een overval op een Chinees restaurant, een poging tot een woningoverval en een overval op een cafetaria. De slachtoffers van deze overvallen zijn daarbij mishandeld en/of bedreigd met nepvuurwapens. Verdachte krijgt een gevangenisstraf van 24 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Ook moet verdachte schade vergoeden aan de benadeelde partijen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5901
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 19-06-2018 / 03/661013-18
InhoudsindicatieVrijspraak voor ten laste gelegde feit. Alleen bewijs voor het aanwezig zijn in de vluchtauto als bijrijdster. Dit is naar het oordeel van de rechtbank geen handeling die is gericht op het bevorderen of gemakkelijk maken van andermans strafbaar handelen of het hulp bieden aan de dader bij het begaan van een misdrijf.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:2748
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Gelderland, 04-06-2018 / NL18.9184
InhoudsindicatieBurgerlijk procesrecht. KEI. Dagvaarding die als procesinleiding ingediend. Oproepingsbericht niet bezorgd of betekend. Geen verstek. Herstelexploot.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:2746
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Gelderland, 13-06-2018 / NL18.9633
InhoudsindicatieKEI. Procesinleiding na oproeping ex art. 113 Rv. Niet onverwijld indienen van het exploot. Herstelexploot.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2147
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 19-06-2018 / 08.963566-16
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel oordeelt dat een man die verdacht wordt deel uit te maken van een criminele organisatie zijn berechting - onder voorwaarden en met borgstelling - in vrijheid mag afwachten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem en nog 4 mannen van deelneming aan een criminele organisatie, die zich bezighoudt met afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel. In hun zaken besliste de rechtbank al eerder dat zij hun rechtszaak in vrijheid mogen afwachten.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:2771
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Gelderland, 19-06-2018 / 05/840036-18
InhoudsindicatieGevangenisstraf en klinische behandeling voor bedreiging, belediging, vernieling en (gekwalificeerde) diefstal. Benadeelde partij immateriŽle schadevergoeding voor bedreiging en belediging.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2687
Toegevoegd21-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-06-2018 / 200.210.535_01
InhoudsindicatieTestamentair Bewind
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2689
Toegevoegd21-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-06-2018 / 200.220.448_01
Inhoudsindicatiehoofdverblijf
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2705
Toegevoegd21-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-06-2018 / 200.231.661_01
InhoudsindicatieWWZ. Ontbindingsverzoek werkgever. Seksuele intimidatie, misbruik maken van leidinggevende positie, pestgedrag. Bewijswaardering. Aanbod tegenbewijs.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2688
Toegevoegd21-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-06-2018 / 200.219.741_01
Inhoudsindicatiezorgregeling
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2690
Toegevoegd21-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-06-2018 / 200.230.825_01 en _02
Inhoudsindicatieomgangsregeling; Bekrachtiging BOR-regeling, het door de rechtbank uitgezette traject is met voldoende waarborgen omkleed.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:2772
Toegevoegd21-06-2018
TitelRechtbank Gelderland, 19-06-2018 / 05/880699-15
InhoudsindicatieVrijspraak overval nu naast het aantreffen van DNA van verdachte op kleding, waarvoor verdachte en verklaring heeft gegeven aanvullend bewijs
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1809
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-06-2018 / 16/3775 WIA
InhoudsindicatieWIA-terecht geweigerd. Geen twijfel over de juistheid van de medische beoordeling. Geen aanleiding het arbeidskundig oordeel, dat appellante in staat wordt geacht haar oorspronkelijke werkzaamheden te verrichten, voor onjuist te houden. Geen aanleiding uit het oogpunt van de equality of arms om tot benoeming van een deskundige over te gaan.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2108
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 30-05-2018 / C/08/200429 / HA ZA 17-169
InhoudsindicatieBewijswaardering.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:951
Toegevoegd20-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 16/05050
InhoudsindicatieMedeplegen opzettelijk aanwezig hebben amfetamine, art. 2.C Opiumwet. Wetenschap van verdachte van drugs die zich in de auto bevonden waarin zij als passagier zat. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/05051.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:952
Toegevoegd20-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 16/05051
InhoudsindicatieMedeplegen opzettelijk aanwezig hebben amfetamine, art. 2.C Opiumwet. Verwerping 359a-verweer inhoudende dat de ontdekking van het stroomstootwapen in de auto van verdachte op onrechtmatige wijze zou zijn geschied. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/05050.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:953
Toegevoegd20-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 16/05086
InhoudsindicatieRijden onder invloed, art. 8.2.a WVW 1994 en rijden met ingevorderd rijbewijs, art. 9.7 WVW 1994. Uitdrukkelijk verzoek om een taakstraf op te leggen. Strafmaat. HR: art. 80a RO.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:956
Toegevoegd20-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 17/00939
InhoudsindicatieJeugdzaak. Motivering bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden, art. 77za.1 Sr. Hof heeft bevolen dat de gestelde bijz. voorwaarden en het uit te oefenen toezicht dadelijk uitvoerbaar zijn. De toentertijd 14-jarige verdachte heeft samen met twee andere jongens ontuchtige handelingen gepleegd die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van een zwakbegaafd meisje van 13 jaar, art. 245 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:531 inhoudende dat de rechter in de motivering van zijn bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid ervan dient blijk te geven zich ervan te hebben vergewist dat aan de in art. 77za Sr gestelde voorwaarden is voldaan. Hof heeft geoordeeld dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. Gelet op hetgeen is bewezenverklaard en hetgeen het Hof overigens heeft overwogen is dat oordeel niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:954
Toegevoegd20-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 17/04688
InhoudsindicatieOplegging TBS met dwangverpleging t.z.v. poging doodslag op ex-partner. Middel klaagt dat Hof bij zijn oordeel dat verdachte afgestraft en onbehandeld een te groot gevaar vormt voor anderen in aanmerking heeft genomen dat het niet onaannemelijk is dat verdachte in de relationele sfeer vaker is overgegaan tot toepassing van geweld. HR: art. 81.1 RO. CAG o.m. over de vraag of bij de toetsing aan het gevaarscriterium i.h.k.v. oplegging TBS acht mag worden geslagen op strafbare feiten die door een verdachte worden ontkend en waarvoor hij niet onherroepelijk is veroordeeld.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:955
Toegevoegd20-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 18/00361
InhoudsindicatiePoging doodslag. Geen middelen ingediend, verdachte n-o.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:641
Toegevoegd20-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 22-05-2018 / 16/05050
InhoudsindicatieMedeplegen opzettelijk aanwezig hebben amfetamine, art. 2.C Opiumwet. Wetenschap van verdachte van drugs die zich in de auto bevonden waarin zij als passagier zat. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/05051.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:642
Toegevoegd20-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 22-05-2018 / 16/05051
InhoudsindicatieMedeplegen opzettelijk aanwezig hebben amfetamine, art. 2.C Opiumwet. Verwerping 359a-verweer inhoudende dat de ontdekking van het stroomstootwapen in de auto van verdachte op onrechtmatige wijze zou zijn geschied. HR: art. 80a RO. Samenhang met 16/05050.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:643
Toegevoegd20-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 22-05-2018 / 16/05086
InhoudsindicatieRijden onder invloed, art. 8.2.a WVW 1994 en rijden met ingevorderd rijbewijs, art. 9.7 WVW 1994. Uitdrukkelijk verzoek om een taakstraf op te leggen. Strafmaat. HR: art. 80a RO.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2674
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 200.200.064_01
InhoudsindicatieVerbouwing aan aardappelloods leidt tot instorting ervan. Opdrachtgever spreekt aannemer en onderaannemer aan. Geldigheid exoneratieclausule in algemene voorwaarden van aannemers.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2675
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 200.194.534_01
InhoudsindicatieVorderingen op grond van een samenwerkingsovereenkomst. Gezag van gewijsde.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:135
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 15-06-2018 / CUR201700098 en CUR201700099
InhoudsindicatieDe Inspecteur bepleit dat navordering mogelijk moet zijn wanneer de aanslag zoveel voordeliger voor de belastingplichtige is dan deze bij een juiste toepassing van de wet zou zijn geweest, dat geen redelijk denkend mens kan menen dat de aanslag op het juiste bedrag is vastgesteld. Het Gerecht oordeelt dienaangaande dat het niet op de weg van de belastingrechter ligt om de navorderingsmogelijkheden te verruimen. Die beslissing is aan de wetgever. Het Gerecht oordeelt dat de Inspecteur niet bevoegd was een navorderingsaanslag op te leggen en vernietigt de navorderingsaanslag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:134
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 15-06-2018 / CUR201500666
InhoudsindicatieHet door belanghebbende ingenomen standpunt dat aan belanghebbende geen aangiftebiljet is uitgereikt voor het jaar 2013 wordt door het Gerecht tardief verklaard aangezien belanghebbende daar pas ter zitting mee is gekomen. Het standpunt is van feitelijke aard en belanghebbende had het veel eerder in het geding kunnen brengen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:136
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 31-05-2018 / Lar: Cur201700070-89 en -93
InhoudsindicatieFacturen concessievergoedingen Telecom. Tijdsverloop noopt niet tot het oordeel dat bevoegdheid te factureren was vervallen. De geaggregeerde opbrengst van concessievergoedingen is aanmerkelijk minder dan aan het toezicht op de telecomsector door BT&P toe te rekenen kosten.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2011
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201707313/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 16 september 2016 heeft het college [wederpartij], onder oplegging van een last onder dwangsom van maximaal 8.000,00, gelast de overtreding van de bepalingen inzake de beroepskracht-kind-ratio te beŽindigen en beŽindigd te houden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2015
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201709274/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 8 juli 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de zorgtoeslag van [appellant] over 2015 definitief op nihil gesteld en 942,00 aan teveel betaalde voorschotten van hem teruggevorderd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2012
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706787/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 20 mei 2016 heeft het college aan McDonald's Nederland B.V. omgevingsvergunning verleend voor het herinrichten van het terrein, het vervangen van de terreinobjecten, het aanleggen van een fietspad en het kappen van 19 bomen op het perceel Amersfoortseweg 24 te Huis ter Heide.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2018
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201703863/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 18 december 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan oprichten van een kapschuur op het perceel [locatie 1] te Anderen (hierna: het perceel).
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1998
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201709238/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 21 november 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het aan [appellante] toegekende voorschot huurtoeslag over 2016 herzien en op nihil gesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2003
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706175/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 7 januari 2016 heeft de raad de aan [appellant] verleende toevoeging ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2019
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201800878/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 6 juli 2017 heeft de raad van de gemeente Den Haag het plan van scholen 2018-2020 vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2013
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201708405/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 5 augustus 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag van [wederpartij] over 2014 definitief berekend op 11.638,00 en 11.295,00 aan teveel betaalde voorschotten van haar teruggevorderd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2014
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201704231/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 15 september 2015 heeft het college [appellante] onder oplegging van een dwangsom van 10.000 ineens gelast de permanente bewoning door [partner] van het recreatieverblijf op het perceel [locatie] te Berkhout te laten staken en gestaakt te laten houden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2022
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706784/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 11 mei 2016 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen het gebruik van een schuur op het perceel [locatie] te Stroobos in strijd met het bestemmingsplan, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2002
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201705399/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 27 september 2016 heeft het college zijn beslissing tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang ter zake van een bodemverontreiniging op het perceel [locatie] te Albergen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college bepaald dat de kosten van de toepassing van de spoedeisende bestuursdwang voor rekening van [appellant] komen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2026
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201609738/1/R2
InhoudsindicatieBij besluiten van onderscheidenlijk 23 augustus 2016, 22 augustus 2016 en 2 november 2016 hebben de staatssecretaris van Economische Zaken, de minister van Infrastructuur en Milieu en het college van het gedeputeerde staten van Frysl‚n op grond van de artikelen 19a en 19b van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het beheerplan "Ameland" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2006
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706480/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 4 april 2017 heeft het college de tweede wijziging van het Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval deelplan A, gemeente Breda, waarbij onder meer locatie OG0114 ter hoogte van het perceel [locatie 1] te Breda is aangewezen voor het plaatsen van twee ondergrondse restafvalcontainers (hierna: oracs), vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2020
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706243/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 30 augustus 2016 heeft de minister aan het college een subsidie verleend van 524.132,00 voor de uitvoering van het instandhoudingsplan voor het rijksmonument "De Vestingwerken" te s-Hertogenbosch met monumentnummer 21949 en de subsidieaanvraag voor het overige afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2021
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201705791/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 11 juli 2017 heeft het college de vierde wijziging van het Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval, gemeente Breda, waarbij onder meer locatie OG0060 ter hoogte van de Berkendreef - Vossendreef te Ulvenhout is aangewezen voor het plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer (hierna: orac), vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2023
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201707657/1/R3
InhoudsindicatieBij besluit van 11 juli 2017 heeft het college het uitwerkingsplan "Hendrik Wormser" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2024
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201702799/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 22 december 2015 heeft het college de aanvraag van [appellant] om een standplaatsvergunning voor de locatie Heer Bokelweg ter hoogte van nummer 14 te Rotterdam, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2027
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201708652/1/V6
InhoudsindicatieBij besluit van 1 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag het verzoek van [appellante] om ontheffing van de inburgeringsplicht afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2008
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201704036/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 11 oktober 2016 heeft het college, voor zover thans van belang, de tot winkelcentrum In den Vijfhoek te Oldenzaal behorende overdekte passages krachtens artikel 9 van de Wegenwet aan het openbaar verkeer onttrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2030
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201709871/1/V6
InhoudsindicatieBij besluit van 28 juli 2016 heeft de minister een verzoek van [appellante] haar ontheffing te verlenen van de inburgeringsplicht afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2005
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201704054/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 22 juli 2015 heeft het college [appellant] gelast de bouwwerkzaamheden op het perceel aan de [locatie] te Veenendaal (hierna: het perceel) te staken onder oplegging van een dwangsom van 15.000,00 per geconstateerde overtreding tot een maximum van 60.000,00.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2028
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201700763/1/R2
InhoudsindicatieBij besluiten van onderscheidenlijk 23 augustus 2016, 22 augustus 2016 en 2 november 2016 hebben de staatssecretaris van Economische Zaken, de minister van Infrastructuur en Milieu en het college van het gedeputeerde staten van Frysl‚n op grond van de artikelen 19a en 19b van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het beheerplan "Terschelling" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2031
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201709170/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 21 oktober 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het aan [appellant] toegekende voorschot zorgtoeslag over 2016 herzien en op nihil gesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2037
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201609217/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 16 juli 2015 heeft college aan [appellant sub 1] een omgevingsvergunning verleend ter legalisering van een tuinhuisje op haar perceel aan de [locatie 1] te Hattem.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2038
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201609544/2/R2
InhoudsindicatieBij tussenuitspraak van 8 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3040, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 20 weken na de verzending van de tussenuitspraak de daarin geconstateerde gebreken in het besluit van de raad van 29 september 2016, waarbij het bestemmingsplan "Natuurpoort De Maashorst" is vastgesteld, te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2040
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201702473/1/A2
InhoudsindicatieBij brief van 25 mei 2016 heeft het college een verzoek van [appellant] om vergoeding van schade afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2007
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706144/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 30 januari 2017 heeft de burgemeester aan [appellant] een huisverbod opgelegd en gelast de woning aan [locatie] te Den Haag onmiddellijk te verlaten en deze woning voor een periode van tien dagen niet te betreden, noch daarin aanwezig te zijn of zich daarbij op te houden. Bij dit besluit heeft de burgemeester [appellant] voorts verboden om gedurende deze periode contact op te nemen met zijn [vriendin], die in de woning woont.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2017
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201708208/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 21 september 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de aanvraag kinderopvangtoeslag van [appellante] voor het jaar 2015 afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2009
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201704052/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 11 oktober 2016 heeft het college, voor zover thans van belang, de tot winkelcentrum In den Vijfhoek te Oldenzaal behorende overdekte passages krachtens artikel 9 van de Wegenwet aan het openbaar verkeer onttrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2016
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201704533/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 26 april 2016 heeft het college aan [appellante] lasten onder dwangsom opgelegd om het gebruik van het perceel aan de [locatie] te Roermond voor buitenopslag te staken en gestaakt te houden en het gebruik van de bestaande bebouwing voor het hebben van een tweede (bedrijfs-) woning te staken en gestaakt te houden. Beide lasten zijn opgelegd onder een dwangsom van 1.500 per overtreding met een maximum van 15.000.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2025
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201700754/1/R2
InhoudsindicatieBij besluiten van onderscheidenlijk 23 augustus 2016, 22 augustus 2016 en 2 november 2016 hebben de staatssecretaris van Economische Zaken, de minister van Infrastructuur en Milieu en het college van het gedeputeerde staten van Frysl‚n op grond van de artikelen 19a en 19b van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het beheerplan "Schiermonnikoog" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2010
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201703268/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 28 juni 2016 heeft het college geweigerd aan [appellant] een omgevingsvergunning voor het bouwen van onder meer stallen ten behoeve van een melkrundveehouderij op het perceel [locatie] te Heusden te verlenen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:137
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 25-05-2018 / Lar: Cur201700276
InhoudsindicatieTegen beschikking over aangaan van huurovereenkomst van grond van het Land CuraÁao stat op grond van artikel 7, tweede lid, onder 1, van de Lar, geen beroep open bij de Lar-rechter.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2029
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201700759/1/R2
InhoudsindicatieBij besluiten van onderscheidenlijk 17 november 2016, 15 november 2016, 2 november 2016 en 13 september 2016 hebben verweerders op grond van de artikelen 19a en 19b van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) het beheerplan "Waddenzee" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2036
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201607704/1/R3
InhoudsindicatieBij besluit van 2 februari 2016 heeft het college aan [appellante] drie lasten onder dwangsom opgelegd vanwege overtredingen van de artikelen 3 en 3a van de Ontgrondingenwet en de voorschriften 1.1 en 4.1, sub b, van de ontgrondingsvergunning van 14 september 2004.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2032
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201707667/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 19 januari 2017 heeft het college de aan [appellant] verleende urgentieverklaring ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2035
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706236/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 1 oktober 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een tijdelijk logiesgebouw voor de duur van tien jaar voor het huisvesten van arbeidsmigranten op het perceel Nehobolaan 8a te Tienray (hierna: het perceel).
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2033
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201707607/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 13 juli 2016 heeft de raad de eerder aan [appellant] verleende toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2041
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201703364/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 3 augustus 2016 heeft de korpschef een verzoek van [appellant] om kennisneming van hem betreffende politiegegevens die naar aanleiding van zijn aangifte van mishandeling van 31 maart 2016 worden verwerkt toegewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2034
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706340/1/R6
InhoudsindicatieBij besluit van 5 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Kerkweg 155, 157 en 157a" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2042
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201703819/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 22 april 2016 heeft het college aan [appellant] een boete opgelegd van 13.500,- wegens het zonder vergunning omzetten van de zelfstandige woonruimte aan de [locatie] in onzelfstandige woonruimten.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2039
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201700955/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 18 april 2016 heeft de minister met toepassing van de in artikel 6, vijfde lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) vermelde uitzonderingssituatie een verzoek van [belanghebbende] om door de stichting aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) verstrekte informatie openbaar te maken, gedeeltelijk ingewilligd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2043
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706095/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 4 april 2016 heeft de korpschef het verzoek om informatie over de rechtsbijstand die is verleend aan agenten die als verdachte of getuige zijn aangemerkt naar aanleiding van de arrestatie en het overlijden van [overledene] gedeeltelijk afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2047
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201703800/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 2 mei 2016 heeft het college aan Oned B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk opslaan van goederen in loodsen behorend tot een voormalig militair complex op het perceel Haimersweg 210 te Enschede (hierna: het perceel).
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2049
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201705976/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 25 augustus 2016 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om het gebruik van de woning aan de [locatie] te Amstelveen en de daarbij behorende gronden en berging ten behoeve van de huisvesting van meer dan ťťn huishouden te staken en gestaakt te houden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2045
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201705015/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 27 november 2015 heeft de korpschef het verzoek om informatie over [bedrijf] gedeeltelijk afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2057
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201707600/1/A2
InhoudsindicatieBij uitspraak van 4 augustus 2017 heeft de rechtbank het verzoek van [appellant] om schadevergoeding op grond van artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2044
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201704173/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 5 januari 2016 heeft de minister [appellante] een bestuurlijke boete opgelegd van 83.600,00 wegens overtreding van artikel 4:3, eerste lid van de Arbeidstijdenwet (hierna: Atw).
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2046
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201703540/1/R2
InhoudsindicatieBij besluit van 20 februari 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum Rijen Oost" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2048
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201705077/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 30 april 2015, verzonden op 4 mei 2015, heeft de raad op aanvraag van [belanghebbende A] een vergoeding toegekend voor verleende rechtsbijstand.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2050
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201705995/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 1 augustus 2016 heeft het college een verzoek van [appellant] om handhavend optreden tegen de aanwezigheid van coniferen aan de westkant van het perceel aan de [locatie 1] in Staphorst afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2051
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706026/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 27 november 2015 heeft het college [wederpartij] een bestuurlijke boete van 4.000,- opgelegd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2052
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706080/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 16 mei 2016 heeft het college het verzoek van [appellant] en anderen om handhavend optreden tegen bouwactiviteiten in afwijking van een aan Jekyll Beheer B.V. verleende omgevingsvergunning op het perceel Koperwieklaan 1 te Bilthoven (hierna: het perceel) afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2053
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706111/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 18 augustus 2016 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een schutting op het perceel [locatie 1] te Giethoorn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2055
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706170/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 21 augustus 2015 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend optreden tegen het gebruik van het tuinhuis op het perceel [locatie 1] in Molkwerum (hierna: het perceel) afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2054
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706115/1/A3
InhoudsindicatieBij brief van 18 februari 2016 hebben [appellant], handelend onder de naam [bedrijf A], alsmede de genoemde rechtspraktijk zelf de Deken verzocht om handhavend op te treden tegen [belanghebbende A] en [belanghebbende B]
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2056
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201707511/1/V6
InhoudsindicatieBij besluit van 29 juli 2016 heeft de burgemeester geweigerd de verklaring van [appellante] dat zij het Nederlanderschap wil verkrijgen te bevestigen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2063
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201708506/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 14 juni 2016 heeft het college de schuldhulpverlening aan [appellante] beŽindigd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2060
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706159/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 2 februari 2016 heeft het college aan ReststoffenEnergieCentrale B.V., handelend onder de naam Omrin, vijf lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtredingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer die hebben plaatsgevonden gedurende een storing op 1 en 2 oktober 2015 bij de Reststoffen Energie Centrale (hierna: REC) aan de Lange Lijnbaan 14 te Harlingen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2064
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201704345/1/V6
InhoudsindicatieBij besluit van 7 maart 2016 heeft de minister [appellante] een boete opgelegd van 16.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2061
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201704282/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 9 juni 2016 heeft de Algemene Raad de door [appellant] verschuldigde financiŽle bijdrage over het jaar 2016 vastgesteld op een bedrag van 790,00.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2066
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201710067/1/R3
InhoudsindicatieBij besluit van 31 oktober 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2009, uitbreiding zandwinning Sellingerbeetse" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2058
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201708946/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 12 januari 2017 heeft de Belastingdienst/Toeslagen een verzoek van [appellante] om een persoonlijke betalingsregeling afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2059
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201706442/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 27 oktober 2016 heeft het college bij [appellant] een dwangsom van 10.000,00 ingevorderd.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2062
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201309296/5/R3
InhoudsindicatieBij besluit van 19 juni 2013, kenmerk 7, heeft de raad het bestemmingsplan "Stad Appingedam" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2065
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201705922/1/V6
InhoudsindicatieBij besluit van 29 maart 2016 heeft de minister [appellant] een boete van 4.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2067
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201700574/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 26 november 2013 heeft het college aan coŲperatie Dutch Dockers een vergunning voor een sjorbedrijf verleend.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2068
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201705336/1/R6
InhoudsindicatieBij besluit van 16 mei 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Wilhelminahaven" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:2344
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 18-06-2018 / 18/830445-16
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft verdachte veroordeeld wegens het gewoontewitwassen van geldbedragen van in totaal 2.660,- en witwassen van een bankpas tot een gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen, waarvan 41 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2677
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 200.193.526_01
Inhoudsindicatielidmaatschap winkeliersvereniging, beŽindiging lidmaatschap, rechtsverhouding tussen winkelier die geen lid meer is van de vereniging en de vereniging.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:138
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 12-06-2018 / Lar: Cur201700173 en Cur201700174
InhoudsindicatieGeen recht op gezinshereniging met moeder. Verbreking feitelijke gezinsband.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2678
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 200.185.683_01
InhoudsindicatieOpdrachtovereenkomst. Gemeente laat architectenbureau ontwerp maken voor verbouwing sportgebouw. Artikel XXIV van de Algemene Inkoop Voorwaarden onredelijk bezwarend voor het architectenbureau. Niet gebleken dat nakoming blijvend onmogelijk was dan wel dat het architectenbureau in verzuim was in de nakoming van de overeenkomst.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:2345
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 18-06-2018 / 18/830182-17
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft verdachte veroordeeld wegens voorbereiding van het plegen van ontuchtige handelingen, die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, met een proeftijd van 5 jaren en dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden en het reclasseringstoezicht.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAC:2018:139
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van CuraÁao, 12-06-2018 / Lar: CUR201800697 en CUR201800698
InhoudsindicatiePrematuur beroep. Geen toepassing artikel 16, derde lid, van de Lar.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2679
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 200.195.544_01
InhoudsindicatieOntbinding huurovereenkomst vanwege hennepdrogerij / knipperij in het gehuurde.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAM:2018:40
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 15-05-2018 / KG 2018/97
InhoudsindicatieKort geding. Geschillen over woonhuis dat deel uitmaakt van de echtscheidingsboedel. Tussenkomst. Bevoegdheid huis te gebruiken.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAM:2018:41
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 29-05-2018 / AR 2016/147
Inhoudsindicatievervolg van ECLI:NL:OGAM:2018:7. Verwisseling stoffelijke overschotten. Terugkomen op eerdere beslissingen. Vordering op grond van shockschade afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2676
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 20-06-2018 / 20-001318-17
InhoudsindicatieProductie synthetische drugs. Bewezenverklaring medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd. Gevangenisstraf van 3 jaren m.a.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2019
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-05-2018 / 200.230.504/01
InhoudsindicatieIPR: Nederlandse rechter onbevoegd
RechtsgebiedCiviel recht, Internationaal privaatrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2110
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 13-06-2018 / C/08/209496 / HA ZA 17-492
InhoudsindicatieArtikelen 3:107 BW, 3:108 BW, 3:13 BW, 5:54 BW. Beroep op bevrijdende dan wel verkrijgende verjaring van strook grond faalt. Het enkel gebruiken van de strook grond als tuin en het laten groeien van klimplanten tegen de stenen muur is onvoldoende om af te kunnen leiden dat eisers zich als gerechtigden tot de strook grond hebben gedragen. Verwijderen van muur door eigenaar is in casu in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid die eigenaar in acht had behoren te nemen. Afwijzing vordering verwijdering overbouw en schutting op grond van misbruik van bevoegdheid (artikel 3:13 BW).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:362
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 19-06-2018 / EJ nr. 3063 van 2016 / AUA201601492
Inhoudsindicatiepersonen- en familierecht, omgang
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:363
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 19-06-2018 / EJ nr. 1156 van 2017/AUA201701028
InhoudsindicatieWijziging gezag; eenhoofdig gezag vader.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:364
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 19-06-2018 / EJ nr. 1624 van 2017/AUA201701820
InhoudsindicatieKinderalimentatie en omgangsregeling.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:365
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 19-06-2018 / EJ nr. AUA201800397
Inhoudsindicatiepersonen- en familierecht, kinderalimentatie
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:366
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 19-06-2018 / EJ nr. AUA201800822
Inhoudsindicatiepersonen- en familierecht, voogdijvoorziening, minderjarige moeder
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:367
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 19-06-2018 / EJ nr. AUA201800847
Inhoudsindicatiepersonen- en familierecht, aanvulling geboorteakte
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:368
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 19-06-2018 / EJ nr. AUA201800851
Inhoudsindicatiepersonen- en familierecht, register van overlijden aanvullen
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5722
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 01-06-2018 / 200.238.941/01
InhoudsindicatieGesloten plaatsing. Verzoek afgewezen, omdat de jeugdige niet in persoon is gehoord. Als horen in persoon niet mogelijk is, staat alleen de weg van een spoedmachtiging open.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2021
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 22-05-2018 / 200.185.183/01
InhoudsindicatieNa 8 jaar procederen afwijzing verzoek omgangsregeling wegens zwaarwegende belangen kind.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2777
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-06-2018 / 16/660118-17 en 13/702206-15
InhoudsindicatieDrie mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor een gewapende woningoverval in Maarssen in oktober vorig jaar. Een 31-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige man uit Zaanstad zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Een bekennende 32-jarige verdachte uit Amsterdam is veroordeeld tot een celstraf van 57 maanden. De drie mannen hebben de overval zorgvuldig gepland door eerst op voorverkenning te gaan. Een aantal dagen later vertrokken zij s nachts vanuit Amsterdam in donkere kleding, met handschoenen en bepakt met een bijl en tiewraps. Een moeder en haar zoon die op het moment van de overval thuis waren zijn vastgebonden en met fors geweld en aanranding bedreigd. De drie overvallers hebben zich totaal niet bekommerd om de ernstige gevolgen die dit voor de slachtoffers heeft, zo oordeelt de rechtbank. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken. De rechtbank wijkt daarom enigszins af van eis van de officier van justitie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2778
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-06-2018 / 16/660119-17 en 13/703208-15 (vordering tenuitvoerlegging) (P)
InhoudsindicatieDrie mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor een gewapende woningoverval in Maarssen in oktober vorig jaar. Een 31-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige man uit Zaanstad zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Een bekennende 32-jarige verdachte uit Amsterdam is veroordeeld tot een celstraf van 57 maanden. De drie mannen hebben de overval zorgvuldig gepland door eerst op voorverkenning te gaan. Een aantal dagen later vertrokken zij s nachts vanuit Amsterdam in donkere kleding, met handschoenen en bepakt met een bijl en tiewraps. Een moeder en haar zoon die op het moment van de overval thuis waren zijn vastgebonden en met fors geweld en aanranding bedreigd. De drie overvallers hebben zich totaal niet bekommerd om de ernstige gevolgen die dit voor de slachtoffers heeft, zo oordeelt de rechtbank. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken. De rechtbank wijkt daarom enigszins af van eis van de officier van justitie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2780
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-06-2018 / 6463243 AC EXPL 17-4265
InhoudsindicatieArbeidsrecht artikel 7:610b BW arbeidsomvang overeenkomst voor bepaalde tijd representatieve periode.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2109
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 12-06-2018 / 6424358 CV EXPL 17-6815
InhoudsindicatieEisende partij is onder bewind gesteld en de procedure had daarom niet door hem aanhangig mogen worden gemaakt, maar door zijn bewindvoerder. De bewindvoerder kan alsnog de positie van eisende partij overnemen. Verwijzing naar HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:147.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CBB:2018:290
Toegevoegd20-06-2018
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-06-2018 / 15/246
InhoudsindicatieEinduitspraak boete Meststoffenwet
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5719
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-06-2018 / 21-001638-17
InhoudsindicatieMestsilozaak. Bedrijfsongeval bij het reinigen van een mestsilo in Makkinga, waarbij drie mensen om het leven zijn gekomen en een persoon zwaargewond is geraakt. Overtreding van de artikelen 32, 5 en 8 van de Arbeidsomstandighedenwet, en artikel van het 3.5g van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het hof heeft het bedrijf dat zich bezighoudt met het mixen en pompen van mest en de feitelijke leidinggever van dit bedrijf veroordeeld wegens overtredingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving. De verdediging had gesteld dat het bedrijf voldoende veiligheidsmaatregelen had getroffen, gelet op de hoeveelheid rundermest die toen nog in de silo zat. Volgens de verdediging is het ongeval veroorzaakt doordat spuiwater aan de rundermest in de silo was toegevoegd, terwijl de veehouder dit niet aan de verdachten had gemeld. Daardoor zouden de verdachten niet hebben geweten dat bij het schoonmaken van de silo levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van de werknemers ontstond of te verwachten was. Het hof heeft op grond van deskundigenonderzoek vastgesteld dat het toevoegen van spuiwater weliswaar kon leiden tot nog hogere concentraties van levensgevaarlijke gassen, maar dat dit niet wegneemt dat de rundermest die in de silo aanwezig was op zichzelf al voldoende was om te kunnen spreken van levensgevaar of gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid. De verdachten hebben in hun bedrijfsvoering onvoldoende maatregelen getroffen om de werknemers van het bedrijf te beschermen tegen dit gevaar. Vanuit het bedrijf waren ook geen maatregelen getroffen om doeltreffend hulp te kunnen bieden aan de werknemers als het onverhoopt zou misgaan.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2117
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 06-06-2018 / C/08/185008 / HA ZA 16-158
InhoudsindicatieRedelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Gedaagden hadden eerder kunnen vaststellen dat de voorgelegde bedragen niet volgens de overeengekomen formule waren berekend. Door de voorgelegde bedragen te betalen hebben gedaagden bij eiser de indruk gewekt die termijnen te accepteren. Tegen die achtergrond is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar terugbetaling te verlangen van reeds betaalde termijnen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2122
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 06-06-2018 / C/08/215081 / HA ZA 18-114
InhoudsindicatieArtikelen 3:307 lid 1 BW, 3:318 BW. NJ 2009/439. Stuiting verjaring geldvordering. De inhoud van de brief hield een voldoende duidelijke waarschuwing aan gedaagde in dat hij rekening moet houden met de mogelijkheid dat de vordering nog geldend gemaakt wordt. Betwisting ontvangst brief. Bewijsopdracht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5809
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 20-06-2018 / 03/721099-14
InhoudsindicatieVrijspraak voor doodslag en poging tot uitlokking. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 4 jaar wegens mishandeling met de dood tot gevolg en valsheid in geschrift.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2680
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 200.202.272_01
Inhoudsindicatiepensioenrecht; informatieplicht pensioenfonds
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5721
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-06-2018 / 200.239.931/01
InhoudsindicatieFaillissementsrecht. Bekrachtiging faillietverklaring in hoger beroep. Pluraliteitsvereiste. Toestand dat schuldenaar is opgehouden te betalen. Belang bij faillissementsverzoek. Misbruik van bevoegdheid.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2018:291
Toegevoegd20-06-2018
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-06-2018 / 17/345
InhoudsindicatieGLB, extra betaling jonge landbouwers, al langer dan vijf jaar voorafgaand aan aanvraag landbouwbedrijf opgericht, niet aangetoond dat dagelijkse bedrijfsvoering pas op later moment is ingegaan.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2126
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 13-06-2018 / C/08/210794 / HA ZA 17-536
InhoudsindicatieArtikel 7:401 BW. Beroepsfout gerechtsdeurwaarder. Van schade als gevolg van de beroepsfout is niet gebleken. Gedaagde heeft door niet attent te zijn op het echtelijk toestemmingsvereiste, er niet voor te zorgen dat er voor de ondertekening van de borgstellingsovereenkomst duidelijkheid bestond over die toestemming en eisers ter zake onvoldoende te adviseren over de gevolgen van het ontbreken van de toestemming van de echtgenote voor de borgstelling, naar het oordeel van de rechtbank gehandeld in strijd met de op haar rustende zorgplicht, waaraan mede inhoud wordt gegeven door de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2681
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 200.195.998_01
Inhoudsindicatienakoming cao Kinderopvang op grond van Wet op de cao.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:2346
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 15-06-2018 / 18/720141-16
InhoudsindicatieVerdachte heeft zich binnen twee relaties schuldig gemaakt aan langdurig en ernstig huiselijk geweld ten opzichte van zijn partners. Hij heeft zich langdurig dominant, dwingend, controlerend en gewelddadig gedragen. Verdachte heeft hiermee binnen beide relaties een situatie gecreŽerd waarbij er in het geheel geen sprake meer was van gelijkwaardigheid tussen de partners. Gaandeweg werd de situatie voor de partners zo ernstig dat zij zich, ook op seksueel gebied, gedwongen voelden mee te gaan in de eisen die verdachte hen stelde. Hierdoor is er sprake geweest van het meermalen plegen van verkrachting binnen beide relaties. De rechtbank veroordeelt verdachte tot drie jaren gevangenisstraf en terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2000
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201705814/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 9 maart 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het in gebruik nemen van een deel van een bestaande loods voor de opslag van groente en fruit op het perceel [locatie] te Rumpt.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2004
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201700367/1/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 19 november 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om voor 1 maart 2016 het gebruik (of laten gebruiken) van de recreatiewoning, in strijd met het bestemmingsplan, op het perceel aan de [locatie 1] te Zeewolde te beŽindigen en beŽindigd te houden.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1997
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201702854/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 1 oktober 2015 heeft het college het verzoek van [appellant] om zijn inschrijving op de anciŽnniteitlijst voor de vrijdagmarkt in Schiebroek te Rotterdam en zijn anciŽnniteitsrecht op naam van zijn zoon [zoon] over te schrijven, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:2001
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201704491/1/A1
InhoudsindicatieBij brieven van 12 januari 2016 en 24 januari 2016 hebben AGRAforce en [appellant sub 3] het college verzocht om handhavend op te treden tegen het in strijd met het bestemmingsplan buiten het bouwvlak plaatsen van speeltoestellen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, op de minicampings op de volgende percelen: [locatie 1] te Grijpskerke, [locatie 2] te Biggekerke, [locatie 3] te Koudekerke, [locatie 4] te Vrouwenpolder en [locatie 5] te Biggekerke, alle gelegen in de gemeente Veere.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2682
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 200.129.402_02
Inhoudsindicatiekoopovereenkomst dakplaten. Rechtvaardigt de levering van (inmiddels gemonteerde) niet-conforme dakplaten de ontbinding van de koopovereenkomst?
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2127
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 13-06-2018 / C/08/200416 / HA ZA 17-168
InhoudsindicatieVerkoper had koper moeten informeren over de knallende dakplaten. NVM-koopovereenkomst, normaal gebruik woning, woongenot wezenlijk aangetast.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4893
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 18-06-2018 / ROT 17/5719
InhoudsindicatieEinduitspraak na tussenuitspraak. Toepassing kostendelersnorm in anti-kraak situatie. Eiser heeft niet aangetoond dat hij, mede gelet op de specifieke kenmerken van de woning, een commerciŽle huurprijs betaalde in de zin van artikel 19a, eerste lid, aanhef en onder c, van de Pw.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2779
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-06-2018 / 16/700061-16 (P)
InhoudsindicatieEen 43-jarige man uit Enkhuizen is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. De man heeft jarenlang zijn drie jonge kinderen seksueel misbruikt. Daarnaast heeft hij kinderporno gemaakt en in zijn bezit gehad en is bij hem een vuurwapen en munitie gevonden. De drie kinderen van de man zijn al eerder uit huis geplaatst en ondergebracht bij pleeggezinnen waar zij begonnen te praten over het seksueel misbruik. Uit verklaringen van de slachtoffers blijkt dat hun vader hen jarenlang heeft misbruikt en ontuchtige handelingen heeft laten plegen. De man heeft meerdere videos en fotos van zijn daden gemaakt, die later door de politie zijn aangetroffen op een harde schijf van de verdachte. De rechtbank vindt het buitengewoon verwerpelijk dat de man zich door zijn lustgevoelens heeft laten meeslepen in plaats van professionele hulp te zoeken. Zijn drie kinderen zijn daar het slachtoffer van geworden. De rechtbank is van mening dat een lange gevangenisstraf, onder meer ter vergelding van het leed dat de man zijn kinderen heeft aangedaan, op zijn plaats is. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen in soortgelijke zaken en meegewogen dat deskundigen onderzoek hebben verricht en over de man hebben gerapporteerd. De deskundigen achten de kans op herhaling laag. Hierdoor wijkt de straf af van de eis van de officier van justitie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1999
Toegevoegd20-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201707851/1/A2
InhoudsindicatieBij besluit van 11 maart 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot kinderopvangtoeslag van [appellante] over 2015 herzien en op nihil gesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:644
Toegevoegd20-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 19-06-2018 / 16/03403
InhoudsindicatieConclusie AG in visfraudezaak. Medeplegen van valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon, art. 225 Sr. Het opmaken van facturen, terwijl daarin een onjuiste benaming van de vissoort werd vermeld. Middelen over 1) het bestanddeel valselijk, 2) opzet op de valsheid, 3) oogmerk op misleiding en 4) de toerekening van het strafbare feit aan de verdachte rechtspersoon.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2795
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-06-2018 / NL17.12990
InhoudsindicatieVerklaring voor recht dat verschillende binnen een vereniging genomen besluiten nietig zijn.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1804
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-06-2018 / 16/1372 WWAJ
InhoudsindicatieNiet gebleken dat appellante minder kan verdienen dan 75% van anderhalf maal het minimumloon. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag. geen aanleiding het maatmaninkomen hoger vast te stellen dan anderhalf maal het wettelijk minimumloon.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1805
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-06-2018 / 16/4953 WIA
InhoudsindicatieWIAuitkering terecht beŽindigd. De door de Raad geraadpleegde deskundige is tot de conclusie gekomen dat er geen indicatie is voor beduidend meer beperkingen dan beschreven in de FML. Wel wordt een beperking toegevoegd voor het dragen van knellende en/of stugge kleding, welke beperking is opgenomen in een aangepaste FML. De conclusies van die deskundige worden gevolgd. Toereikend gemotiveerd dat de geselecteerde functies ook uitgaande van de aangepaste FML in medisch opzicht geschikt zijn voor appellante.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1819
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-06-2018 / 17/6667 ANW
InhoudsindicatieVerzet ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1818
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-06-2018 / 17/4574 WAO
InhoudsindicatieVerzet ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1806
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-06-2018 / 16/7900 WIA
InhoudsindicatieIVA-uitkering terecht geweigerd. De rechtbank heeft terecht op grond van het rapport van de deskundige geconcludeerd dat werkneemster op de datum in geding niet duurzaam arbeidsongeschikt was.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1817
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-06-2018 / 17/4818 AWBZ
InhoudsindicatieVerzet ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1815
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 25-05-2018 / 16/7573 WMO15
InhoudsindicatieDe aard en inhoud van de besluiten die betrekking hebben op individuele begeleiding op grond van de Wmo 2015 voor [naam echtgenoot] en voor appellante had voor het college overigens aanleiding dienen te zijn bij de gemachtigde van [naam echtgenoot] te informeren of [naam echtgenoot] beoogde bezwaar te maken tegen de beslissing die was gericht tot zijn echtgenote of dat beoogd werd dat de echtgenote zelf bezwaar maakte. De rechtbank heeft een en ander niet onderkend. Ter zitting heeft het college erkend dat de geschetste gang van zaken niet correct is verlopen jegens appellante. Het college heeft ter zitting toegezegd dat alsnog inhoudelijk naar het bezwaar gericht tegen het besluit dat zich richt tot appellante zal worden gekeken, waarbij het college heeft aangetekend dat dit niet betekent dat dit leidt tot een voor appellante gunstige uitkomst.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1807
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-06-2018 / 16/2260 WIA
InhoudsindicatieWIA-uitkering terecht beŽindigd. Bij de beoordeling of een betrokkene een bepaald opleidingsniveau beschikt, verzet niets zich er tegen om daarbij te betrekken en betekenis te hechten aan de werkervaring van die betrokkene. Het gaat hier niet om een diploma-eis. Betrokkene heeft vanaf 1989 tot begin 2005 bij verschillende werkgevers werkervaring in uiteenlopende functies opgedaan. Ook om die reden moet betrokkene in staat worden geacht functies te vervullen waarbij opleidingsniveau 2 aan de orde is.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5827
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 20-06-2018 / 6459079 CV EXPL 17-8808
InhoudsindicatieEisende partij heeft werkzaamheden voor gedaagde partij verricht. Aan gedaagde partij is een creditfactuur toegezegd. Eisende partij beroept zich op aan de creditfactuur verbonden voorwaarden, die gedaagde partij betwist. Gedaagde partij heeft het verschuldigde minus de toegezegde creditering betaald. Niet komt vast te staan dat voorwaarden zijn verbonden aan het verstrekken van een creditfactuur. Vordering eisende partij wordt afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1808
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-06-2018 / 16/5264 WW
InhoudsindicatieWW-uitkering terecht herzien en teruggevorderd. Boete terecht opgelegd. Schending inlichtingenplicht omdat appellant niet onmiddellijk aan het Uwv heeft gemeld dat hij was gestart als zelfstandige. Terecht schatting gemaakt van de omvang van de werkzaamheden. Niet gebleken van toezeggingen door de werkcoach.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1811
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 13-06-2018 / 16/7056 WMO15
InhoudsindicatieUit het wettelijk systeem van artikel 2.1.4, derde en zesde lid, van de Wmo 2015 en artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 volgt dat CAK aan artikel 2.1.4, zesde lid, van de Wmo 2015 de bevoegdheid ontleent om de bijdrage vast te stellen en dat deze bevoegdheid, net zoals dat bij de Wmo voor de eigen bijdrage bij een individuele voorziening het geval was (zie de uitspraak van de Raad van 21 augustus 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:1583), wordt beperkt door de maximale periodebijdrage en de hoogte van de kostprijs van de voorziening. Met CAK is de Raad daarom van oordeel dat de hier aan de orde zijnde hoogte van de vastgestelde bijdrage op een wettelijke grondslag is gebaseerd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1810
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-06-2018 / 16/324 ZW
InhoudsindicatieZW-uitkering terecht beŽindigd. Het beroep van appellante op het arrest Koroec slaagt niet. Geen sprake van schending van het beginsel van equality of arms. Appellante is terecht in staat geacht de functie van wikkelaar te vervullen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5823
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 20-06-2018 / 6900238 CV EXPL 18-2931
InhoudsindicatieDoorbetaling loon gedurende ziekte. Met werkneemster is na verlenging van het dienstverband overeengekomen dat zij naast het overeengekomen loon van het Nederlandse bedrijf, loon ontvangt van de twee aan werkgeefster gelieerde buitenlandse bedrijven. De kantonrechter wijst de vorderingen toe. Er zijn geen afzonderlijke arbeidsovereenkomsten met de buitenlandse bedrijven gesloten en de opdrachten aan de twee buitenlandse bedrijven tot betaling van de loonbestanddelen zijn gegeven door de directeur van het Nederlandse bedrijf.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1812
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-06-2018 / 15/7589 WSF
InhoudsindicatieStudiefinanciering ten onrechte herzien, en appellante als thuiswonende studerende aangemerkt. Ten onrechte teruggevorderd en boete opgelegd. Nu het onderzoek is verricht door onbevoegde controleurs zijn de bevindingen van het onderzoek onrechtmatig verkregen en als bewijs ontoelaatbaar. Aangezien zonder de bevindingen van het onderzoek niet een voldoende feitelijke grondslag bestaat voor het standpunt van de minister dat appellante niet woonde op het adres waaronder zij in de brp stond ingeschreven, berust het bestreden besluit niet op een deugdelijke motivering. Overschrijding redelijke termijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1516
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 20-06-2018 / 200.236.805/01
InhoudsindicatieIntellectuele eigendom, internationaal privaatrecht. Vordering tot voeging.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1820
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-06-2018 / 16/4786 WUBO
InhoudsindicatieVerzoek om de eerdere afwijzingen te herzien, terecht afgewezen. Geen relevante nieuwe gegevens overgelegd die aanleiding geven om de eerdere besluiten te herzien. Het besluit kan de terughoudende toets van de Raad doorstaan. Overschrijding redelijke termijn.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1813
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-06-2018 / 17/1833 WLZ
InhoudsindicatieAanvraag Wlz-zorg terecht afgewezen. Terecht heeft het CIZ het standpunt ingenomen dat niet is komen vast te staan dat appellant een blijvende behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1814
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-06-2018 / 17/4920 WIA
Inhoudsindicatie1) WIA-dagloon juist vastgesteld. Het Uwv is uitgegaan van de juiste bedragen aan in het refertejaar genoten ZW- en WW-uitkering. Geen rekening is dus gehouden met de (latere) herziening van de WW-uitkering wegens de door appellante verrichte oppaswerkzaamheden. De inkomsten uit de oppaswerkzaamheden, voor zover genoten in het refertejaar, zijn terecht niet meegenomen in de berekening van het dagloon, omdat het gaat om inkomsten uit niet-verzekeringsplichtige werkzaamheden. 2) WIA-uitkering en toeslag terecht herzien en teruggevorderd. Geen twijfel aan de juistheid van het terugvorderingsbedrag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1821
Toegevoegd20-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-06-2018 / 17/4523 AW
InhoudsindicatieVerzet gegrond. Appellante heeft haar gemachtigde op 9 augustus 2017 bericht dat zij het griffierecht zojuist had overgemaakt. Het is niet uit te sluiten dat de betaalopdracht als gevolg van een storing bij de ABN AMRO bank niet is verwerkt. Gelet op de overgelegde medische informatie van appellante is het niet onaannemelijk te achten dat appellante niet in staat is geweest te controleren of het bedrag daadwerkelijk van haar rekening was afgeschreven. Onder deze omstandigheden kan van een situatie van kennelijke niet-ontvankelijkheid niet worden gesproken.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:7332
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-06-2018 / NL18.8908
InhoudsindicatieAfwijzing als kennelijk ongegrond. Bekering. Beoordeling geloofsverdieping. Separate beoordeling afvalligheid. Vrees voor de Iraanse autoriteiten vanwege langdurig verblijf in het buitenland. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:7333
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 18-06-2018 / NL18.8916
InhoudsindicatieAfwijzing eerste asielaanvraag. Eritrese uit Saoedi-ArabiŽ. Zienswijze niet bedoeld voor aanvullen verklaringen. Geloofwaardigheid vrees voor dienstplicht. Toepasselijkheid vrijstelling vanwege huwelijk en zwangerschap. Vrees voor autoriteiten vanwege verstrijken uitreisvisum. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4916
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 06-06-2018 / C/10/541014 / HA ZA 17-1196
InhoudsindicatieAan een verzekeringsmaatschappij wordt uitkering onder een polis verzocht. Onduidelijkheid over de vraag wie begunstigde onder de verzekering is. De verzekeringsmaatschappij beroept zich op het leerstuk van de processueel ondeelbare rechtsverhouding. De rechtbank is van oordeel dat het wenselijk is dat een gezamenlijke behandeling van de zaak plaatsvindt, zodat alle bij de rechtsverhouding betrokken personen hun vorderingen kunnen instellen dan wel verweer kunnen voeren en een voor alle partijen gelijke beslissing wordt gegeven. De rechtbank stelt gedaagde in de gelegenheid om alsnog de betrokkenen te dagvaarden.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4314
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 20-06-2018 / 13/702953-17
InhoudsindicatieMedeplegen aanwezig hebben harddrugs, witwassen, kwalificatieuitsluitingsgrond.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4883
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 20-06-2018 / C/10/541489 / HA ZA 17-1217
InhoudsindicatieIncidentele vordering tegen eiser uit de Marshall Eilanden tot het stellen van proceskostenzekerheid ex art. 224 Rv.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4315
Toegevoegd20-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 05-04-2018 / 13/702955-17
InhoudsindicatieVrijspraak, witwassen en medeplegen verkoop harddrugs.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1514
Toegevoegd20-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 16-05-2018 / BK-17/00690 t/m BK-17/00692
InhoudsindicatiePartijen komen ter zitting overeen dat de naheffingsaanslagen loonheffingen over de tijdvakken 2010 en 2011 moeten worden verminderd tot op respectievelijk 5.000 en 60.538, en dat de heffingsrentebeschikkingen dienovereenkomstig worden gewijzigd. Het Hof sluit zich aan bij dit compromis. Bij uitspraak van 16 mei 2018 doet het Hof hersteluitspraak omdat de naheffingsaanslag over het tijdvak 2011 ten onrechte was verminderd tot op 5.000.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:7261
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 18-06-2018 / NL18.8906
InhoudsindicatieAfwijzing als kennelijk ongegrond. Bekering. Beoordeling schriftelijke verklaring. Tegenstrijdige verklaringen. Summiere kennis. Verklaring van derde. Afgeleide asielvergunning vrouw en dochter. Beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1502
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 07-06-2018 / 22-005067-17
InhoudsindicatieHet openbaar ministerie is ontvankelijk in de vervolging van de verdachte. Een OBM vormt een contra-indicatie voor het uitvaardigen van een strafbeschikking. Daarnaast staat een OBM in de weg aan het aanbieden van een transactie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:16540
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 29-03-2017 / 5439129 RL EXPL 16-28206
InhoudsindicatieOntbinding/ontruiming in verband met overlast door blaffende honden en overmatig gebruik van een motorzaag
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:7259
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 11-04-2018 / 5439129 RL EXPL 16-28206
InhoudsindicatieOntbinding/ontruiming in verband met geluidsoverlast door o.a. blaffende honden
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2649
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 20-003139-16
InhoudsindicatiePoging tot afpersing. Winkeldiefstal. Verzet tegen en mishandeling van politieambtenaren. Strafmaat.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4803
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 13-06-2018 / C/10/549431 / KG ZA 18-450
InhoudsindicatieAanbesteding; manipulatieve inschrijving?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:2693
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Gelderland, 01-06-2018 / 05/191728-17
InhoudsindicatieEen 45 jarige man uit Winterswijk is door de rechtbank veroordeeld voor belaging van een ex-vriendin en smaad in Winterswijk en Aalden. Na een korte relatie stuurde hij het slachtoffer en haar familie in een paar maanden tijd een grote hoeveelheid kaarten en brieven waarin hij onder meer aandrong om de relatie voort te zetten. Ook was sprake van anonieme berichten, waaronder een rouwadvertentie van het slachtoffer en overzichten van wat het slachtoffer op sommige dagen allemaal had gedaan. De rechtbank acht eveneens bewezen dat verdachte in de buurt van het slachtoffer een nep sekswerkadvertentie, zogenaamd afkomstig van het slachtoffer, heeft verspreid. Opgelegd is een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaar met als voorwaarden verplichte psychische behandeling en reclasseringscontact. Daarnaast moet verdachte 160 uren werken en een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:2291
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 08-06-2018 / 18/850028-17
InhoudsindicatieOntkennende verdachte. Veroordeling voor wederrechtelijke vrijheidsbeneming, poging tot zware mishandeling en mishandeling. Midden in de nacht heeft verdachte een vrouw die op weg was naar huis zonder aanleiding vastgegrepen en getracht om haar met geweld naar het Sterrebos te krijgen. Hierbij heeft hij haar meerdere malen geslagen en heeft hij haar bedreigd en geprobeerd in het gezicht te steken met een stanleymes. Oplegging van een gevangenisstraf van 30 maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:2694
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Gelderland, 07-06-2018 / 05/880593-16
Inhoudsindicatieveroordeling voor oplichting en valsheid in geschrift tot (o.a.) een ontzegging van het recht tot het uitoefenen van het beroep als bestuurder of feitelijk leidinggevende van een rechtspersoon
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2648
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-06-2018 / 20-003580-16
InhoudsindicatieVoorbereiding van diefstal met braak Het handelen van de verdachte kan naar het oordeel van het hof worden aangemerkt als strafbare voorbereiding van het in artikel 311, eerste lid onder 3 en 5, van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feit kort gezegd het voorhanden hebben van voorwerpen bestemd voor het plegen van een woninginbraak gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd. Immers, zowel de handschoenen als het gereedschap in de tas, konden afzonderlijk dan wel gezamenlijk gelet op hun uiterlijke verschijningsvorm ten tijde van het voorhanden hebben daarvan door de verdachte namelijk s nachts, zonder toestemming in de omheinde tuin van een ander de verdachte dienstig zijn bij de inbraak in die woning. Aldus stelt het hof vast dat de handschoenen en de in de tenlastelegging genoemde gereedschappen bestemd waren tot het begaan van het door de verdachte voorgenomen misdrijf. De beantwoording van de vraag of de in art. 46, eerste lid, Sr vermelde voorwerpen, afzonderlijk of gezamenlijk, naar hun uiterlijke verschijningsvorm zijn bestemd tot het begaan van het misdrijf in de zin van deze bepaling, kan volgens staande jurisprudentie niet worden geabstraheerd van het misdadige doel dat de verdachte met het gebruik van die voorwerpen voor ogen had. In dat verband wijst het hof op het volgende. Dat de verdachte het plegen van een woninginbraak gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd als misdadige doel met voornoemde middelen ook voor ogen had, blijkt uit verdachtes nachtelijke aanwezigheid op de plaats delict, zijnde de omheinde tuin van de bewoners van de woning, waarbij de voorhanden zijnde handschoenen konden worden gebruikt om zo min mogelijk sporen achter te laten en het gereedschap om zich de toegang tot voormelde woning te verschaffen. Volgens het hof blijkt hieruit met voldoende bepaaldheid welk crimineel doel de verdachte met het voorhanden hebben van de in de bewezenverklaring genoemde voorwerpen voor ogen had. Concluderend acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de subsidiair ten laste gelegde voorbereiding van diefstal met braak heeft begaan.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2650
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 200.200.648_01
InhoudsindicatieTestament erflaatster is geldig, omdat niet is gebleken dat erflaatster wilsonbekwaam was dan wel dat de pastoor bij het opmaken van dit testament druk heeft uitgeoefend op erflaatster. Niet voldaan aan relativiteitsvereiste ex art. 6:163 BW. Bisdom en bisschop niet aansprakelijk.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4805
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 20-04-2018 / 10/775021-14
InhoudsindicatieDe verdachte, die werkzaam was als juridisch administratief medewerker bij de rechtbank Den Haag, heeft tijdens haar werk uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA-online) vertrouwelijke gegevens over meerdere personen opgevraagd en die informatie doorgespeeld aan een derde. Daarnaast heeft de verdachte stiekem, vanaf een faxapparaat in de secretariaatskamer van de president van de rechtbank Den Haag, drie brieven met valse informatie over een bij de Rechtbank s-Gravenhage lopende strafzaak op briefpapier van de rechtbank en voorzien van een stempel van de rechtbank verstuurd naar drie advocaten die verdachten in die strafzaak bijstonden. De verdachte wordt van het onder 2 ten laste gelegde vrijgesproken. Een word-document van de rechtbank Den Haag kan niet worden gekwalificeerd als een goed als bedoeld in artikel 321 Sr.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1493
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 31-05-2018 / 22-003859-17
InhoudsindicatieEis van eigen initiatief verdediging ter compensatie van vormverzuimen. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 weken.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1492
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 31-05-2018 / 22-003129-17
InhoudsindicatieEis van eigen initiatief verdediging ter compensatie van vormverzuimen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:2695
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Gelderland, 28-05-2018 / C/05/332227 / FA RK 18-220
InhoudsindicatieSamenwonen als bedoeld in artikel 1:160 BW aangenomen. De man heeft bewezen dat sprake is van een dusdanige vervlechting van de (financiŽle aspecten van de) levens van de vrouw en haar partner, die maakt dat is voldaan aan de in artikel 1:160 BW genoemde criteria. Verzoek om de vrouw te veroordelen in de kosten van het rechercheonderzoek op grond van onrechtmatige daad toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:CRVB:1999:2
Toegevoegd19-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-04-1999 / 98/3071 NABW
InhoudsindicatieAfwijzing bijstandsaanvraag. Geen verblijfsvergunning. Geen verklaring conform artikel 45 Vreemdelingenvoorschrift.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:1999:3
Toegevoegd19-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-04-1999 / 98/1201 NABW
InhoudsindicatieAfwijzing bijstandsaanvraag. Geen verblijfsvergunning. Negatieve verklaring van de korpschef ingevolge de Vreemdelingenwet.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1494
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 28-02-2018 / 200.228.395/01
InhoudsindicatieDe moeder verzoekt in hoger beroep om een uitgebreidere zorgregeling dan de rechtbank in de bestreden beschikking heeft vastgesteld. De gecertificeerde instelling verzoekt in incidenteel appel de zorgregeling juist verder te beperken. Het hof dient hier een beslissing op te nemen. Het beperken van het contact tussen de ouder en de minderjarige vormt een inbreuk op het family life en mag daarom in elk geval niet verder gaan dan in het belang van de minderjarige noodzakelijk is. Het hof acht het in de onderhavige zaak in het belang van de minderjarige noodzakelijk dat het contact met haar moeder op dit moment wordt teruggebracht tot eenmaal per zes weken begeleid contact. Het hof vernietigt daarom de bestreden beschikking en wijst het verzoek dat de gecertificeerde instelling in incidenteel appel heeft gedaan toe.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2762
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 19-06-2018 / 16/659886-17 (P)
InhoudsindicatieEen 29-jarige man uit Almere heeft zijn toenmalige vriendin in 2015 en 2016 ruim een jaar lang seksueel uitgebuit. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De man oefende verschillende vormen van dwang op haar uit. Hij controleerde haar telefoon, hing een camera op in haar kamer en zorgde ervoor dat zij in een sociaal isolement belandde. Daarnaast dreigde hij niet alleen met geweld, maar heeft hij haar ook daadwerkelijk mishandeld. De man wist dat de vrouw kwetsbaar was en heeft met zijn handelen een zware inbreuk gemaakt op haar lichamelijke en geestelijke integriteit. Ook heeft hij een huisgenoot van zijn toenmalige vriendin bedreigd met een honkbalknuppel en had hij een patroon, vlindermes en imitatiewapen in zijn bezit. De rechtbank legt een zogenoemde vrijheidsbeperkende maatregel op aan de man. Hij mag geen contact opnemen met het slachtoffer, haar vriend of hun familieleden. Bij overtreding moet de man twee weken de cel in. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken. De rechtbank wijkt daarom af van de 6 jaar celstraf die de officier van justitie had geŽist.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2094
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 13-06-2018 / C/08/216877 / KG ZA 18-120
InhoudsindicatieOpheffing beslag(en). Eťn beslag zal worden opgeheven omdat dit beslag vexatoir is
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1497
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 07-02-2018 / 22-005270-14
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich als bestuurder van een rechtspersoon schuldig gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk door een geldbedrag aan de failliete bedoel te onttrekken. Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het meermalen valselijk opmaken van facturen en het gebruikmaken en doen afleveren van een valse factuur. Het hof veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest. Voorts veroordeelt het hof de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:7260
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-06-2018 / 09/827227-17
InhoudsindicatieVerdachte wordt onder meer schuldig bevonden aan verkrachting en het meermalen mishandelen van zijn (ex-)partner. Ondanks dat verdachte heeft geweigerd medewerking te verlenen aan onderzoek(en) naar zijn geestvermogens, ziet de rechtbank aanleiding tot het aannemen van een persoonlijkheidsstoornis bij verdachte en concludeert tot een enigszins verminderde toerekeningsvatbaarheid bij verdachte en tot oplegging van de TBS-maatregel met dwangverpleging naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daarnaast wordt 2.500,- aan immateriŽle schadevergoeding toegewezen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2018:2692
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Gelderland, 19-06-2018 / 05/720088-18
InhoudsindicatieOntoerekeningsvatbaar, beroep op ontbreken opzet verworpen
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5627
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-06-2018 / 21-006637-17
InhoudsindicatiePoging doodslag op hulpverlener. Geen toepassing adolescentenstrafrecht. Verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar. Deels voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden, waaronder klinische opname met een proeftijd van drie jaren. Voorwaarden zijn dadelijk uitvoerbaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2095
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 23-05-2018 / C/08/217035 / KG ZA 18-124
InhoudsindicatieGedaagde, een van drie erfgenamen, dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit nalatenschap.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:2330
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 18-06-2018 / 18/050591-18
InhoudsindicatieVeroordeling wegens schennispleging en belaging. In relatief korte periode van acht weken belaagt verdachte drie aangeefsters, door zich veelvuldig op te houden voor de woning waarin aangeefsters gezamenlijk wonen en daar te masturberen. Schennispleging gebeurt op galerij van een appartementencomplex en is zichtbaar vanaf de openbare weg. De wederrechtelijkheid van de belaging blijkt uit de aard van de gedraging. Verdachte heeft zijn gedrag voortgezet, ook nadat het hem duidelijk was dat aangeefsters zijn gedrag niet op prijs stelden. Het stelselmatig karakter van de belaging blijkt uit de aard, frequentie en duur van de bezoeken.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2103
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 24-05-2018 / C/08/215650 / KG ZA 18-85
InhoudsindicatieInzage in bescheiden ex art. 843a Rv. Schorsing relatie- en non-concurrentiebeding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1503
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 14-06-2018 / 22-002908-17
InhoudsindicatieDat het Openbaar Ministerie conform haar richtlijn de verdachte direct heeft gedagvaard en hem niet eerst in de gelegenheid heeft gesteld de strafzaak buiten de rechter om af te handelen, is naar het oordeel van het hof geen vormverzuim als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. De verdachte heeft zonder het daarvoor benodigde rijbewijs met een bromfiets op de weg gereden. Het hof veroordeelt de verdachte tot een geldboete van 100,00, subsidiair 2 dagen jeugddetentie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:2332
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 01-06-2018 / 18/840089-17
InhoudsindicatieVrijspraak. De rechtbank heeft ten aanzien van de ten laste gelegde poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling niet de overtuiging bekomen dat verdachte een snij- en/of steekbeweging met een mes heeft gemaakt en spreekt verdachte vrij van het primair en subsidiair ten laste gelegde. Voorts spreekt de rechtbank verdachte vrij van de meer subsidiair ten laste gelegde mishandeling, nu aannemelijk is geworden dat verdachte heeft gehandeld uit noodweer.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1504
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 06-06-2018 / 22-004185-17
InhoudsindicatieVerdachte heeft een baksteen door een raam van aangeefster gegooid, waardoor dat raam is vernield. Mede gelet op de geslaagde mediation, vormt naar het oordeel van het hof een geheel voorwaardelijke taakstraf voor de duur van 20 uren, subsidiair 10 dagen hechtenis een passende en geboden reactie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2096
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 16-05-2018 / C/08/192756 / HA ZA 16-460
InhoudsindicatieEindvonnis na bewijslevering en nadere akte.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4833
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 18-04-2018 / C/10/547207/ JE RK 18-862 en C/10/547208/ JE RK 18-863
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek uithuisplaatsing.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1505
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 23-05-2018 / 22-004402-17
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van gestolen pakken Nutrilon. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 week, met aftrek van voorarrest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1506
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 23-05-2018 / 22-003296-14
InhoudsindicatieVeroordeling wegens een poging tot zware mishandeling van een verbalisant, tot een voorwaardelijke taakstraf voor de duur van 40 uren, subsidiair 20 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1495
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 15-06-2018 / BK-18/00404
InhoudsindicatieTussen partijen is in geschil of bij de berekening van de algemene heffingskorting rekening moet worden gehouden met het door [belanghebbende] genoten salaris van [Y], terwijl hij is vrijgesteld van nationale belastingen op de door de Unie betaalde salarissen, lonen en emolumenten. Anders dan de rechtbank stelt het Hof belanghebbende in het gelijk.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5768
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 06-06-2018 / 6580486 CV EXPL 18-268
InhoudsindicatieVordering tot ontbinding en ontruiming toegewezen. Vraag of veertiendagenbrief aan de verkeerde persoon is gestuurd (onderbewindgestelden in plaats van bewindvoerder) negatief beantwoord.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1507
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 08-06-2018 / 22-004676-16
InhoudsindicatieDe verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag op zijn zoontje, ten tijde van het ten laste gelegde een baby van nog geen zes maanden oud. Dat de verdachte blijkbaar spijt had van zijn handelwijze en direct ingreep toen hij de gevolgen zag, levert geen contra-indicatie op voor het aannemen van voorwaardelijk opzet. Gezien de omstandigheden en geestvermogen van de verdachte is hij verminderd toerekeningsvatbaar te achten. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 365 dagen, waarvan 362 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Daarnaast veroordeelt het hof de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2104
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 14-06-2018 / 08/710060-17 en 08/710000-18 (t.t.z. gevoegd) (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 19-jarige man uit Holten voor een gewelddadige beroving en het bezit van verboden wapens tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van drie jaar en een taakstraf van 120 uur. Daarnaast moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2018:2105
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Overijssel, 14-06-2018 / 08-710059-17 (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een destijds 16-jarige inwoner van Holten voor zijn betrokkenheid bij een gewelddadige beroving tot een voorwaardelijke jeugddetentie van 1 maand met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 120 uren. Daarnaast moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2009
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-06-2018 / 200.235.073/01
InhoudsindicatieIn Brexit kort geding thans geen reden om prejudiciŽle vragen te stellen omdat de vorderingen hoe dan ook niet toewijsbaar zijn.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2651
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 200.203.667_01
InhoudsindicatieOvereenkomst van opdracht? Wie is contractspartij? Bewijswaardering.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2652
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 200.231.679_01
InhoudsindicatieKort geding, concurrentiebeding.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:947
Toegevoegd19-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 16/00602
InhoudsindicatieBeklag, beslag ex art. 94a Sv. Behoorlijke oproeping van klager en raadsman voor de raadkamerbehandeling van klaagschrift ex art. 552a Sv? Art. 23.2 Sv. HR: art. 81.1 RO. CAG: De opvatting dat van een behoorlijke oproeping geen sprake kan zijn indien deze niet (tevens) is verzonden naar het GBA-adres van klager, vindt geen steun in het recht. Aangezien klager heeft aangegeven een postadres te willen hanteren, kan worden volstaan met toezending van de oproeping aan het door hem opgegeven adres. Klager is op de juiste wijze opgeroepen en het afschrift van de oproeping van de klager is naar het juiste adres van de raadsman gezonden. Samenhang met 18/00525. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:2879.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:949
Toegevoegd19-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 16/02806
InhoudsindicatieBeklag, beslag ex art. 94 Sv. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep. 2. Maatstaf beklag 94 Sv-beslag. 3. N-o klager i.p.v. ongegrondverklaring beklag. 4. Voorwerpen wel of niet in beslag genomen? Ad 1. Rb heeft vastgesteld dat klager geen afstand heeft gedaan van de onder hem inbeslaggenomen voorwerpen en dat deze inmiddels zijn vernietigd. Van een last a.b.i. art. 116.2.c Sv kan geen sprake zijn, nu klager geen afstand heeft gedaan van de voorwerpen waarvan hij de teruggave verzoekt. Uit de o.g.v. art. 434.1 Sv aan de HR gezonden stukken blijkt voorts evenmin dat de voorwerpen zijn vernietigd met een machtiging a.b.i. art. 117 Sv. Gelet daarop kan in cassatie niet ervan worden uitgegaan dat de voorwerpen zijn vernietigd op een wijze die in art. 134.2.b en c Sv is voorzien. Dat brengt mee dat klager zal worden ontvangen in zijn cassatieberoep. Ad 2. HR stelt toepasselijke maatstaf bij beoordeling klaagschrift van beslagene gericht tegen een ex art. 94 Sv gelegd beslag voorop. Rb heeft een andere dan de toepasselijke - en dus een onjuiste - maatstaf aangelegd. De beschikking kan reeds daarom in zoverre niet in stand blijven. Ad 3. Door m.b.t. de laptop met toebehoren te oordelen dat het beklag ongegrond is nu het ervoor moet worden gehouden dat dit goed niet in beslag is genomen, heeft de Rb miskend dat in een zodanig geval de klager n-o in zijn beklag dient te worden verklaard. Ad 4. Aan haar conclusie dat de laptop met toebehoren niet in beslag is genomen, heeft de Rb ten grondslag gelegd dat van de inbeslagneming geen kvi bestaat en dat klager onvoldoende heeft kunnen aantonen dat deze voorwerpen in beslag zijn genomen. Evenwel kan uit de eerstgenoemde omstandigheid niet z.m. volgen dat geen inbeslagneming van de desbetreffende voorwerpen heeft plaatsgevonden, terwijl het oordeel van de Rb dat klager onvoldoende heeft kunnen aantonen dat deze voorwerpen in beslag zijn genomen ontoereikend is gemotiveerd in het licht van hetgeen hieromtrent door en namens klager is aangevoerd op de zitting van de Rb.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:946
Toegevoegd19-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 16/05600
InhoudsindicatieBijzondere voorwaarde ex art. 14c.2 onder 10 Sr. Ex art. 14c.2 onder 10 Sr kan de voorwaarde tot opneming van de veroordeelde in een zorginstelling slechts worden opgelegd voor een door de rechter te bepalen termijn. De beslissing of zich de noodzaak voordoet van opneming van de veroordeelde in een zorginstelling en voor welke duur is voorbehouden aan de rechter (vgl. ECLI:NL:HR:2013:BY5449). Gelet hierop is de door het Hof opgelegde bijzondere voorwaarde, v.zv. deze de beslissing of, en voor welke duur, verdachte zich gedurende de proeftijd onder klinische behandeling moet laten stellen, in handen legt van Reclassering Nederland, onverenigbaar met art. 14c.2 onder 10 Sr. HR vernietigt de bestreden uitspraak w.b. de woorden of klinisch en verwerpt het beroep voor het overige.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2653
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 200.201.314_01
Inhoudsindicatiebedreiging/misbruik van omstandigheden?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2018:945
Toegevoegd19-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 17/02507
InhoudsindicatieHerziening. Medeplegen kraken, art. 138a Sr. Op de in de CAG vermelde gronden is sprake van een gegeven a.b.i. art. 457 Sv. CAG: Nu blijkens de op 27 juni 2016 afgelegde verklaring van verbalisant X tegenover de RC diens in het p-v van 30 december 2014 vervatte constatering dat aanvraagster is aangehouden in het pand niet berust op diens eigen waarneming en evenmin op de inhoud van de bijlagen waarnaar in dat p-v wordt verwezen, terwijl de Pr de inhoud van dat p-v mede aan zijn beslissing dat aanvraagster het haar tlgd. feit heeft begaan ten grondslag heeft gelegd, rijst het ernstig vermoeden dat de Pr, was hij met de tegenover de RC afgelegde verklaring van X bekend geweest, aanvraagster zou hebben vrijgesproken, waarbij in aanmerking wordt genomen dat het Hof drie medeverdachten van aanvraagster, nadat o.m. verbalisant X door de RC was gehoord, van het tlgd. kraken heeft vrijgesproken bij gebrek aan overtuigend bewijs. HR verklaart aanvraag gegrond en verwijst zaak naar Hof.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:950
Toegevoegd19-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 17/02903
InhoudsindicatieMedeplegen van moord op echtgenote door het toebrengen van tientallen steekwonden in buik en hals. HR: art. 80a RO. Samenhang met 17/02884.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:948
Toegevoegd19-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 18/00525
InhoudsindicatieBeklag, beslag ex art. 94a Sv. Behoorlijke oproeping van klager en raadsman voor de raadkamerbehandeling van klaagschrift ex art. 552a Sv? Art. 23.2 Sv en art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. Op de in de CAG vermelde gronden slaagt het middel. CAG: uit de stukken blijkt dat aan raadsman van klager een oproeping voor de behandeling van het klaagschrift is verzonden naar het adres X, i.p.v. het adres Y, welk laatste het juiste postadres van de raadsman is. Dit betekent dat het voorschrift van art. 51, tweede volzin, (oud) Sv niet is nageleefd, hetgeen - al wordt zulks niet uitdrukkelijk in de wet bepaald - geacht wordt aan een geldige behandeling van het klaagschrift in raadkamer buiten tegenwoordigheid van de klager en diens advocaat in de weg te staan. Samenhang met 16/00602. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:2881.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:630
Toegevoegd19-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 24-04-2018 / 17/02507
InhoudsindicatieHerziening. Medeplegen kraken, art. 138a Sr. Op de in de CAG vermelde gronden is sprake van een gegeven a.b.i. art. 457 Sv. CAG: Nu blijkens de op 27 juni 2016 afgelegde verklaring van verbalisant X tegenover de RC diens in het p-v van 30 december 2014 vervatte constatering dat aanvraagster is aangehouden in het pand niet berust op diens eigen waarneming en evenmin op de inhoud van de bijlagen waarnaar in dat p-v wordt verwezen, terwijl de Pr de inhoud van dat p-v mede aan zijn beslissing dat aanvraagster het haar tlgd. feit heeft begaan ten grondslag heeft gelegd, rijst het ernstig vermoeden dat de Pr, was hij met de tegenover de RC afgelegde verklaring van X bekend geweest, aanvraagster zou hebben vrijgesproken, waarbij in aanmerking wordt genomen dat het Hof drie medeverdachten van aanvraagster, nadat o.m. verbalisant X door de RC was gehoord, van het tlgd. kraken heeft vrijgesproken bij gebrek aan overtuigend bewijs. HR verklaart aanvraag gegrond en verwijst zaak naar Hof.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:634
Toegevoegd19-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 24-04-2018 / 16/02806
InhoudsindicatieBeklag, beslag ex art. 94 Sv. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep. 2. Maatstaf beklag 94 Sv-beslag. 3. N-o klager i.p.v. ongegrondverklaring beklag. 4. Voorwerpen wel of niet in beslag genomen? Ad 1. Rb heeft vastgesteld dat klager geen afstand heeft gedaan van de onder hem inbeslaggenomen voorwerpen en dat deze inmiddels zijn vernietigd. Van een last a.b.i. art. 116.2.c Sv kan geen sprake zijn, nu klager geen afstand heeft gedaan van de voorwerpen waarvan hij de teruggave verzoekt. Uit de o.g.v. art. 434.1 Sv aan de HR gezonden stukken blijkt voorts evenmin dat de voorwerpen zijn vernietigd met een machtiging a.b.i. art. 117 Sv. Gelet daarop kan in cassatie niet ervan worden uitgegaan dat de voorwerpen zijn vernietigd op een wijze die in art. 134.2.b en c Sv is voorzien. Dat brengt mee dat klager zal worden ontvangen in zijn cassatieberoep. Ad 2. HR stelt toepasselijke maatstaf bij beoordeling klaagschrift van beslagene gericht tegen een ex art. 94 Sv gelegd beslag voorop. Rb heeft een andere dan de toepasselijke - en dus een onjuiste - maatstaf aangelegd. De beschikking kan reeds daarom in zoverre niet in stand blijven. Ad 3. Door m.b.t. de laptop met toebehoren te oordelen dat het beklag ongegrond is nu het ervoor moet worden gehouden dat dit goed niet in beslag is genomen, heeft de Rb miskend dat in een zodanig geval de klager n-o in zijn beklag dient te worden verklaard. Ad 4. Aan haar conclusie dat de laptop met toebehoren niet in beslag is genomen, heeft de Rb ten grondslag gelegd dat van de inbeslagneming geen kvi bestaat en dat klager onvoldoende heeft kunnen aantonen dat deze voorwerpen in beslag zijn genomen. Evenwel kan uit de eerstgenoemde omstandigheid niet z.m. volgen dat geen inbeslagneming van de desbetreffende voorwerpen heeft plaatsgevonden, terwijl het oordeel van de Rb dat klager onvoldoende heeft kunnen aantonen dat deze voorwerpen in beslag zijn genomen ontoereikend is gemotiveerd in het licht van hetgeen hieromtrent door en namens klager is aangevoerd op de zitting van de Rb.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:635
Toegevoegd19-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 22-05-2018 / 17/02903
InhoudsindicatieMedeplegen van moord op echtgenote door het toebrengen van tientallen steekwonden in buik en hals. HR: art. 80a RO. Samenhang met 17/02884.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:2343
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 19-06-2018 / C/19/122657 / KG ZA 18-70
InhoudsindicatieEiser verzoekt in dit kort geding om een voorschot op de schade die hij stelt te hebben geleden als gevolg van gaswinning door NAM. Eiser beroept zich hierbij onder meer op een afspraak met NAM, maar daarvan is de voorzieningenrechter niet gebleken, althans niet in het kader van deze procedure. Het beroep van eiser op het zogenoemde bewijsvermoeden slaagt evenmin. Hiervoor is ten minste vereist dat de schade die eiser stelt te hebben geleden, redelijkerwijs door gaswinning zou kunnen zijn veroorzaakt. Ook dat is de voorzieningenrechter niet (voldoende) gebleken. Volgt afwijzing.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:633
Toegevoegd19-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 01-06-2018 / 17/03998
InhoudsindicatieBewijslevering leveranties. Opdrachtbon onderhandse akte met dwingende bewijskracht? Twee-conclusie-regel. Grievenstel. Motiveringsklachten tegen bewijswaardering.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:631
Toegevoegd19-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 01-06-2018 / 17/02666
InhoudsindicatieOnteigening. Ontvankelijkheid tussentijds cassatieberoep na voorafgaand verlof. Grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2763
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 22-05-2018 / 6665985 / LE VERZ 18-24
InhoudsindicatieWerkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst o.g.v. ernstige verwijtbaarheid (e-grond), verstoorde arbeidsverhouding (g-grond) en andere omstandigheden (h-grond). Verzoek is afgewezen. Geen ernstige verwijtbaarheid. Arbeidsverhouding wel verstoord, maar niet onherstelbaar. H-grond is niet voor repareren of bij elkaar vegen van onvoldragen gronden.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:632
Toegevoegd19-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 25-05-2018 / 18/02313
InhoudsindicatieVoordracht tot cassatie in het belang der wet. Kan in een echtscheidingsprocedure een voorlopige voorziening op de voet van art. 223 Rv worden verkregen in een geval waarin een voorlopige voorziening op de voet van art. 821 826 Rv niet (meer) mogelijk is?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:2987
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 19-06-2018 / 18_1288
Inhoudsindicatievoorlopige voorziening hangende bezwaar tegen sluiting perceel op grond van artikel 13B Opiumwet toegewezen: mogelijk ernstige gevolgen voor de gezondheid van een van de verzoeksters, belangenafweging in het voordeel van verzoeksters
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1802
Toegevoegd19-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-06-2018 / 16/2422 MAW
InhoudsindicatieHet betoog van appellant dat sprake is van strijd met de beginselen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak, omdat in de meervoudige kamer van de rechtbank een militair lid zitting had, slaagt niet. Beoordeling naar vaste rechtspraak. In beroep voldoende gelegenheid voor toelichting standpunten. Parttime werken in twee refertejaren is een keuze geweest. Appellant is op geen enkele wijze benadeeld door de toegepaste berekeningswijze door de staatssecretaris. De uitbetaalde verzekeringsuitkeringen zijn aan te merken als inkomen en mochten op grond van artikel 84, tweede lid, van het RRDpl bij de berekening van het uitkeringsbedrag worden betrokken. De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat het beleid van de staatssecretaris met betrekking tot een verzoek om verlenging van de termijn van twee jaar, niet kennelijk onredelijk is.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1803
Toegevoegd19-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-06-2018 / 17/4551 AW
InhoudsindicatieDe Raad volgt de rechtbank in haar oordeel dat de afwijzende beslissingen van 24 februari 2015 op de verzoeken om renteconversie geen publiekrechtelijke rechtshandelingen behelzen, en daarmee niet zijn aan te merken als besluiten in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Betrokkenen zijn geen ambtenaar of een gewezen ambtenaar als bedoeld in artikel 1 Ambtenarenwet. Ook niet sprake van enige andere bestuursrechtelijke grondslag. De rechtbank was echter wel bevoegd om te oordelen over de bestreden besluiten van 13 oktober 2015, zijnde beslissingen op bezwaar van een bestuursorgaan. De aangevallen uitspraak komt voor vernietiging in aanmerking. De Raad zal zelf in de zaak voorzien en de bezwaren tegen de beslissingen van 24 februari 2015 niet-ontvankelijk verklaren.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1800
Toegevoegd19-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-06-2018 / 16/2589 WIA
InhoudsindicatieWat appellant in hoger beroep heeft aangevoerd komt overeen met de gronden die hij eerder in de procedure naar voren heeft gebracht. De rechtbank heeft deze gronden terecht verworpen. Appellant heeft ook in hoger beroep geen medische informatie overgelegd die tot een andere conclusie kan leiden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1801
Toegevoegd19-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-06-2018 / 17/5135 ZW
InhoudsindicatieDe rechtbank is, onder verwijzing naar bepalingen in de Awb, tot de conclusie gekomen dat appellante met haar brief van 12 september 2016 geen aanvraag heeft gedaan tot het nemen van een besluit of beschikking. Het niet voldoen aan het verzoek van appellante (wijzigen dan wel vaststellen nieuwe FML) was daarom ook geen afwijzing van een aanvraag om een beschikking en ook geen weigering om een besluit te nemen. De Raad kan zich geheel verenigen met de conclusies van de rechtbank en de overwegingen die de rechtbank daaraan ten grondslag heeft gelegd. In hoger beroep geen wezenlijk andere gezichtspunten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1782
Toegevoegd19-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-05-2018 / 17-2258 AW
InhoudsindicatieDe Raad volgt appellante niet in het betoog dat het college onvoldoende heeft gedaan om haar binnen of buiten de gemeente passend dan wel aangepast werk aan te bieden. Van belang is hierbij dat het Uwv op 10 mei 2016 heeft vastgesteld dat het college voldoende herplaatsingsinspanningen heeft verricht. Niet aannemelijk is geworden dat ten tijde van het primaire besluit sprake was van een duidelijk zicht op herstel van appellante. Het oordeel van de rechtbank dat het college in redelijkheid gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om appellante wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te ontslaan, wordt onderschreven.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2769
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-06-2018 / 16/660121-17 (P)
InhoudsindicatieDrie mannen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor een gewapende woningoverval in Maarssen in oktober vorig jaar. Een 31-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige man uit Zaanstad zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Een bekennende 32-jarige verdachte uit Amsterdam is veroordeeld tot een celstraf van 57 maanden. De drie mannen hebben de overval zorgvuldig gepland door eerst op voorverkenning te gaan. Een aantal dagen later vertrokken zij s nachts vanuit Amsterdam in donkere kleding, met handschoenen en bepakt met een bijl en tiewraps. Een moeder en haar zoon die op het moment van de overval thuis waren zijn vastgebonden en met fors geweld en aanranding bedreigd. De drie overvallers hebben zich totaal niet bekommerd om de ernstige gevolgen die dit voor de slachtoffers heeft, zo oordeelt de rechtbank. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken. De rechtbank wijkt daarom enigszins af van eis van de officier van justitie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5635
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-06-2018 / 21-001637-17
InhoudsindicatieMestsilozaak. Bedrijfsongeval bij het reinigen van een mestsilo in Makkinga, waarbij drie mensen om het leven zijn gekomen en een persoon zwaargewond is geraakt. Overtreding van de artikelen 32, 5 en 8 van de Arbeidsomstandighedenwet, en artikel van het 3.5g van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het hof heeft het bedrijf dat zich bezighoudt met het mixen en pompen van mest en de feitelijke leidinggever van dit bedrijf veroordeeld wegens overtredingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving. De verdediging had gesteld dat het bedrijf voldoende veiligheidsmaatregelen had getroffen, gelet op de hoeveelheid rundermest die toen nog in de silo zat. Volgens de verdediging is het ongeval veroorzaakt doordat spuiwater aan de rundermest in de silo was toegevoegd, terwijl de veehouder dit niet aan de verdachten had gemeld. Daardoor zouden de verdachten niet hebben geweten dat bij het schoonmaken van de silo levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van de werknemers ontstond of te verwachten was. Het hof heeft op grond van deskundigenonderzoek vastgesteld dat het toevoegen van spuiwater weliswaar kon leiden tot nog hogere concentraties van levensgevaarlijke gassen, maar dat dit niet wegneemt dat de rundermest die in de silo aanwezig was op zichzelf al voldoende was om te kunnen spreken van levensgevaar of gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid. De verdachten hebben in hun bedrijfsvoering onvoldoende maatregelen getroffen om de werknemers van het bedrijf te beschermen tegen dit gevaar. Vanuit het bedrijf waren ook geen maatregelen getroffen om doeltreffend hulp te kunnen bieden aan de werknemers als het onverhoopt zou misgaan.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2767
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-06-2018 / 16/660112-17 (P)
InhoudsindicatieEen 35-jarige man uit Den Dolder is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 720 dagen, waarvan 633 dagen voorwaardelijk en een tal van bijzondere voorwaarden voor poging doodslag. De man reed vorig jaar oktober met hoge snelheid af op twee portiers van coffeeshop Pleasure in Utrecht. De man is eerder die dag geweigerd bij de coffeeshop in Utrecht. Later die dag reed hij met hoge snelheid over het fietspad in de richting van de coffeeshop waar twee portiers buiten bij de ingang stonden. Verschillende fietsers moesten van hun fiets springen om de verdachte te ontwijken. Door zijn snelheid te verhogen en niet te remmen heeft verdachte willens en wetens de kans aanvaard dat de portiers zouden komen te overlijden bij een aanrijding. Beide portiers konden op het laatste moment de auto ontwijken waardoor een aanrijding is voorkomen. De auto reed op enkele tientallen centimeters langs de gevel van de coffeeshop en kwam enkele meters verder tot stilstand. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Door een depressie en een post-traumatisch stressstoornis was de man die dag prikkelbaar en in een geagiteerde stemming. De rechtbank wil dat de man zich laat helpen en zich tijdens dat traject aan een aantal voorwaarden houdt. Hij moet verplicht meewerken aan behandeling van de stoornissen die bij hem zijn vastgesteld. Ook verbiedt de rechtbank de man om nog langer alcohol en drugs te gebruiken, moet hij meewerken aan urineonderzoek en mag hij een jaar lang niet autorijden. Als stok achter de deur legt de rechtbank een groot deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op, met een proeftijd van 5 jaar. Omdat de man het onvoorwaardelijke gedeelte van zijn gevangenisstraf al in voorarrest heeft gezeten hoeft hij, conform de eis van de officier van justitie, niet opnieuw naar de gevangenis maar kan hij blijven in de instelling waar hij al in behandeling is.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:629
Toegevoegd19-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 19-06-2018 / 16/03325
InhoudsindicatieConclusie AG in visfraudezaak. Feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Het opmaken van facturen, terwijl daarin een onjuiste benaming van de vissoort werd vermeld. Middelen over 1) het bestanddeel valselijk en de bewijsbestemming, 2) oogmerk op misleiding en 3) feitelijk leidinggeven.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:636
Toegevoegd19-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 19-06-2018 / 16/03328
InhoudsindicatieConclusie AG in visfraudezaak. Valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon, art. 225 Sr. Het opmaken van facturen, terwijl daarin een onjuiste benaming van de vissoort werd vermeld. Middelen over 1) het bestanddeel valselijk en de bewijsbestemming en 2) oogmerk op misleiding.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:637
Toegevoegd19-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 19-06-2018 / 16/03330
InhoudsindicatieConclusie AG in visfraudezaak. Feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Het opmaken van facturen, terwijl daarin een onjuiste benaming van de vissoort werd vermeld. Middelen over 1) het bestanddeel valselijk en de bewijsbestemming en 2) oogmerk op misleiding.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:638
Toegevoegd19-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 19-06-2018 / 16/03393
InhoudsindicatieConclusie AG in visfraudezaak. Valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Het opmaken van facturen, terwijl daarin een onjuiste benaming van de vissoort werd vermeld. Middelen over 1) het bestanddeel valselijk, 2) opzet op de valsheid en 3) oogmerk op misleiding.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:639
Toegevoegd19-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 19-06-2018 / 16/03395
InhoudsindicatieConclusie AG in visfraudezaak. Valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon, art. 225 Sr. Het opmaken van facturen, terwijl daarin een onjuiste benaming van de vissoort werd vermeld. Middelen over 1) het bestanddeel valselijk, 2) opzet op de valsheid en 3) oogmerk op misleiding.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:640
Toegevoegd19-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 19-06-2018 / 16/03400
InhoudsindicatieConclusie AG in visfraudezaak. Feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van medeplegen van valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Het opmaken van facturen, terwijl daarin een onjuiste benaming van de vissoort werd vermeld. Middelen over 1) het bestanddeel valselijk, 2) opzet op de valsheid, 3) oogmerk op misleiding en 4) de toerekening van het strafbare feit (waaraan de verdachte feitelijk leiding heeft gegeven) aan een rechtspersoon.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4807
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 20-06-2018 / 10/662070-17
InhoudsindicatieKinderporno. 180 dagen gevangenisstraf, waarvan 179 dagen voorwaardelijk, proeftijd 2 jaar, met meldplicht en behandelverplichting; daarnaast 180 uur taakstraf. Vooral vanwege de verstandelijke beperking van de verdachte geen langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Onttrekking aan het verkeer van de gegevensdragers waarop de kinderporno is aangetroffen. In overeenstemming met tussenarrest van het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2018:1074) beoordeeld of verdachte (zwaarwegende) belangen heeft bij het behoud van de legale bestanden die zich ook op de gegevensdragers bevonden; dit is niet aannemelijk gemaakt.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4808
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 20-06-2018 / 10/680268-17
InhoudsindicatieVrijspraak van ontuchtverdenking. Niet zeker DNA-spoor op onderbroek van vermeend slachtoffer een daderspoor is; onduidelijk hoe en wanneer de onderbroek is veiliggesteld. Overig bewijsmateriaal (verklaring van vermeend slachtoffer en de auditu-bewijs) is onvoldoende overtuigend.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4810
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 06-06-2018 / Parketnummer TUL: 10/681137-17
InhoudsindicatieGedeeltelijke tenuitvoerlegging van voorwaardelijke gevangenisstraf, wijziging voorwaarden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5633
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-06-2018 / 200.226.667/01
InhoudsindicatieVerzoek ontbinding arbeidsovereenkomst op de e-grond ten onrechte afgewezen. Arbeidsovereenkomst ondeelbaar geoordeeld; geen partiŽle beŽindiging. Geen ernstige verwijtbaarheid, recht op transitievergoeding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5652
Toegevoegd19-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-06-2018 / 200.208.635/01
InhoudsindicatieHuurgeschil; ontbinding wegens achterstallige huur; beroep op opschorting en verrekening verworpen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1787
Toegevoegd19-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-06-2018 / 17-6150 AW
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft het beroep ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De korpschef heeft de oorspronkelijke functie juist vastgesteld. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij formeel van functie is gewijzigd. Dit betekent dat voor haar als oorspronkelijke functie geldt de functie waarin zij was aangesteld op 1 januari 2012. De korpschef heeft die functie voor appellante dus terecht als oorspronkelijke functie vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4811
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 06-06-2018 / C/10/516076 / HA ZA 16-1357
InhoudsindicatieOvereenkomst van aanneming van werk. Uitleg. Geen wanprestatie aannemer. Ontbindingsverklaring van opdrachtgever is niet gerechtvaardigd, maar wordt beschouwd als opzegging (art. 7:764 BW). Besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien, strekken op de aanneemsom in mindering.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4820
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 13-06-2018 / C/10/539619 / HA ZA 17-1106
InhoudsindicatieIncident inzake een exceptio plurium litis consortium. Partijen twisten in de hoofdzaak over de nakoming van een overeenkomst tot verkoop van aandelen in de vennootschap Promez. Gedaagde Nesbic stelt dat sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding, omdat de koopovereenkomst van alle aandelen in Promez is gesloten tussen enerzijds Nesbic als koper en anderzijds IT Capital, Meldan B.V. en Delta Modulus B.V. als verkopers, zodat de vordering tot nakoming van de overeenkomst enkel had kunnen worden ingesteld door de drie verkopers gezamenlijk. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding. Er is hier geen sprake van een specifieke wetsbepaling die deelname van een derde aan het geding voorschrijft of van een rechtsverhouding die in geschil is waarover de rechter niet anders kan beslissen dan in een geding gevoerd door of tegen alle bij die rechtsverhouding betrokkenen samen, omdat het noodzakelijk is dat de beslissing ten aanzien van hen allen hetzelfde luidt. Of die noodzaak er is hangt onder meer af van het antwoord op de vraag of een uitspraak voldoende effectief is als deze niet ten opzichte van alle betrokkenen geldt. Naar het oordeel van de rechtbank is dat hier het geval. Een eventueel toe- of afwijzend vonnis regardeert de andere verkopers in beginsel niet, terwijl Nesbic niets heeft aangevoerd dat - indien bewezen - leidt tot een ander oordeel.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4823
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 13-06-2018 / C/10/538901 / HA ZA 17-1071
InhoudsindicatieKoop woning van wooncorporatie, met korting. Korting vervalt bij terugverkoop aan wooncorporatie. Geen dwaling. Geen wijziging overeenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden. Geen sprake van een onredelijk bezwarend beding maar van een begunstigend beding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4812
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 20-04-2018 / 10/691020-17 / parketnummer vordering TUL VV: 10/701259-15
InhoudsindicatieHet meermalen tegen het hoofd en het gezicht slaan en stompen. De rechtbank concludeert dat het feit aan de verdachte in verminderde mate wordt toegerekend en legt aan de verdachte TBS met dwangverpleging op.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4813
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 20-04-2018 / 10/201494-17
InhoudsindicatieHet voorhanden hebben van een geladen vuurwapen, dreigend richten op de slachtoffers en het schieten op een auto met inzittenden. De verdachte wordt voor de poging doodslag en bedreigingen in verminderde mate toerekeningsvatbaar geacht. Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren, waarvan zes maanden voorwaarden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4235
Toegevoegd19-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 15-02-2018 / 13/654157-17
InhoudsindicatieZware mishandeling.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1972
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-06-2018 / 23-002552-15
InhoudsindicatieVrijspraak witwassen horloges en geldbedragen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:620
Toegevoegd18-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 19-06-2018 / 16/06000
InhoudsindicatieConclusie AG over bewezenverklaring van bedreiging met zware mishandeling. Uiten van de woorden Praat in mijn gezicht, dat trap ik het voor je kapot. De AG stelt zich op het standpunt dat de Hoge Raad het arrest van het hof m.b.t. het onder 1 ten laste gelegde feit en de strafoplegging dient te vernietigen omdat het oordeel van het hof dat sprake is van bedreiging met zware mishandeling ontoereikend is gemotiveerd.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2643
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 20-002957-15
InhoudsindicatieKinderpornografische afbeeldingen. Geen bezit in de zin van art. 240bSr indien de bestanden bevattende die afbeeldingen voor de gebruiker niet (meer) toegankelijk zijn.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1778
Toegevoegd18-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-06-2018 / 17/6303 ANW-V
InhoudsindicatieVerzet ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1777
Toegevoegd18-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-05-2018 / 16/3290 WW-PV
InhoudsindicatieHet resultaat dat met het hoger beroep wordt nagestreefd, kan geen feitelijke betekenis hebben. Daarmee is er geen procesbelang en daarom is het hoger beroep nietontvankelijk.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:2274
Toegevoegd18-06-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 18-06-2018 / 18/750065-16
InhoudsindicatieNoordelijke Fraudekamer. Onderzoek Zedel. Verdachte heeft zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan grootschalige cybercriminaliteit. Hij heeft bij webshops van verschillende websites, die door hem waren gebouwd en werden beheerd, met een specifiek door hem voor dit doel geschreven programmacode op zeer grote schaal inloggegevens van klanten afgetapt. Met de afgetapte inloggegevens kon verdachte binnendringen in de klantenaccounts van die klanten bij andere webshops, zoals die van Bol.com en heeft hij deze accounts gebruikt om frauduleuze bestellingen te plaatsen. Daarnaast gebruikte verdachte de door hem afgetapte inloggegevens om via Facebook fraude te plegen. Verdachte nam daarbij de online identiteit van die Facebookgebruiker over. Verdachte las eerst goed de privť-correspondentie tussen degene wiens Facebook-account hij had overgenomen en degene met wie hij contact zocht, alvorens hij een gesprek aanknoopte en om geld vroeg. Naar het oordeel van de rechtbank rechtvaardigen de ernst van de feiten, de gevolgen daarvan voor de gedupeerden, de zeer grote schaal waarop deze feiten zijn gepleegd, de lange periode waarin verdachte zich telkens opnieuw aan strafbare gedragingen schuldig heeft gemaakt en het professionele en geraffineerde karakter van de fraude, als uitgangspunt oplegging van de maximale gevangenisstraf die de wetgever op oplichting heeft gesteld, te weten een gevangenisstraf van vier jaar. Hoewel de rechtbank oog heeft voor de veranderde persoonlijke omstandigheden van verdachte en de gevolgen die het opleggen van een langdurige gevangenisstraf voor hem zal hebben, ziet zij daarin geen aanleiding om van genoemd uitgangspunt af te wijken. Met het opleggen van een langdurige gevangenisstraf beoogt de rechtbank in de eerste plaats het nadeel dat de vele slachtoffers hebben ondervonden te vergelden. Daarnaast, en nog belangrijker, wijst de rechtbank erop dat cyberfraude een vorm van criminaliteit is die in de huidige samenleving, waarin het gebruik van online diensten een grote vlucht heeft genomen, betrekkelijk eenvoudig op grote schaal gepleegd kan worden. Tegelijkertijd is fraude, online of niet, een berekenende vorm van criminaliteit, waarin door de daders nadrukkelijk wordt afgewogen of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Met het opleggen van een langdurige gevangenisstraf beoogt de rechtbank een afschrikwekkend signaal af te geven. De rechtbank ziet wel aanleiding om een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen. Reden daarvoor is dat de rechtbank het aangewezen acht om verdachte na het uitzitten van zijn straf een meldplicht op te leggen bij de reclassering, zodat deze kan beoordelen of en in hoeverre de door verdachte naar zijn zeggen ingezette gedragsverandering beklijft. De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van vier jaren, waarvan ťťn jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren onder oplegging van de bijzondere voorwaarde van verplicht reclasseringscontact.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1775
Toegevoegd18-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-06-2018 / 16/7516 WIA
InhoudsindicatieProf. Van Marle heeft in zijn rapport uitspraken gedaan over die onderdelen van de FML die gerelateerd zijn aan zijn vakgebied en heeft onderbouwd waarom een urenbeperking niet nodig is. Onderbouwing is consistent en goed te volgen. De door de rechtbank benoemde deskundige op arbeidskundig gebied Van der Ham heeft als uitgangspunt genomen de door Uwv aangenomen beperkingen en daarnaast de beperkingen die volgens prof. Van Marle aanwezig zijn. Per functie geanalyseerd of die beperkingen een knelpunt opleveren in het uitoefenen van de functie. De wijze waarop Van der Ham zelf een inschatting heeft gemaakt is inzichtelijk, consistent en goed te volgen. Inschakeling onafhankelijk verzekeringsarts niet nodig. De redelijke termijn is met bijna vier en een half jaar overschreden en geheel aan de bestuursrechter toe te rekenen. Dit leidt tot een schadevergoeding van 4.500,-.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1776
Toegevoegd18-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-06-2018 / 16/2482 WIA
InhoudsindicatieDe gronden in hoger beroep zijn een herhaling van wat appellant in beroep heeft aangevoerd. Er is geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen dan de rechtbank. De overwegingen van de rechtbank worden geheel onderschreven. Geen medische gegevens zijn overgelegd op grond waarvan moet worden aangenomen dat de beperkingen niet juist zijn vastgesteld. Uitgaande van de juistheid van de FML is er geen aanleiding voor de conclusie dat de aan de schatting ten grondslag gelegde functies niet geschikt zijn voor appellant.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1779
Toegevoegd18-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-06-2018 / 17/1450 ANW-V
InhoudsindicatieDe Raad is van oordeel dat appellante in verzet geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat zij niet in verzuim is geweest. De gestelde aangetekende verzending van de brief van 10 april 2017 is niet met stukken onderbouwd. Het wettelijke stelsel biedt geen ruimte om appellante een nieuwe termijn voor betaling van het griffierecht te gunnen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1780
Toegevoegd18-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-06-2018 / 17/6461 AKW-V
InhoudsindicatieOok in verzet zijn geen bewijsstukken overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat appellant de aangevallen uitspraak heeft ontvangen op een tijdstip waarop niet meer tijdig hoger beroep kon worden ingesteld. Ook anderszins niet gebleken van feiten of omstandigheden op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1967
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-05-2018 / 23-000126-18
InhoudsindicatieOvertreding art. 9 lid 2 en art. 8 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994. Voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 weken. Geldboete ter hoogte van 1000. Voorwaardelijke ontzegging van rijbevoegdheid voor de duur van 12 maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2018:2644
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-06-2018 / 20-000790-17
Inhoudsindicatieterbeschikkingstelling met voorwaarden
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:2958
Toegevoegd18-06-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 19-06-2018 / 01/865141-16
InhoudsindicatieBewezen is verklaard dat verdachte zijn ex-vriendin heeft afgeperst waarbij hij haar heeft ontvoerd. Daarnaast heeft verdachte zijn ex-vriendin en zijn moeder heeft bedreigd en mishandeld. Verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Daarnaast wordt een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van 136 dagen ten uitvoer gelegd en wordt een voorwaardelijke invrijheidstelling van verdachte van 621 dagen herroepen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:942
Toegevoegd18-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 16/05774
InhoudsindicatieMedeplegen poging doodslag te Oosterwolde. Vader en zoon hebben het slachtoffer bij de keel vastgepakt en vervolgens in een verwurging genomen, en daarnaast met kracht tegen diens hoofd geschopt. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 16/05776 en 16/05777.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:941
Toegevoegd18-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 16/05777
InhoudsindicatieMedeplegen poging doodslag te Oosterwolde. Vader en zoon hebben het slachtoffer bij de keel vastgepakt en vervolgens in een verwurging genomen, en daarnaast met kracht tegen diens hoofd geschopt. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 16/05774 en 16/05776.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:943
Toegevoegd18-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 17/00779
InhoudsindicatieMedeplegen van poging doodslag. Verdachte heeft het slachtoffer, nadat deze met de echtgenote van verdachte uit eten was gegaan, met een slagersmes op zijn hoofd en zijn gezicht geslagen en in zijn been gesneden. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 17/00858.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:HR:2018:944
Toegevoegd18-06-2018
TitelHoge Raad, 19-06-2018 / 17/00858
InhoudsindicatieMedeplegen van poging doodslag. Verdachte heeft het slachtoffer, nadat deze met de echtgenote van medeverdachte uit eten was gegaan, met een slagersmes op zijn hoofd en zijn gezicht geslagen en in zijn been gesneden. HR: art. 80a RO, zonder schriftelijk standpunt AG. Samenhang met 17/00779.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:626
Toegevoegd18-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 01-06-2018 / 17/03252
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Loonvordering in kort geding toewijsbaar wanneer hierbij geen verklaring van het UWV ex art. 7:629a lid 1 BW is gevoegd?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:628
Toegevoegd18-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 01-06-2018 / 17/03122
InhoudsindicatieSchade aan schip; weigering dekking door verzekeraars met beroep op polisvoorwaarden; hof oordeelt dat dit beroep slaagt vanwege het betrachten van onvoldoende zorg voor het verzekerde schip; is dit oordeel onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd en/of behelst dit oordeel een miskenning van de grenzen van de rechtsstrijd?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:2285
Toegevoegd18-06-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 20-06-2018 / C/19/120287 / HA ZA 17-189
InhoudsindicatieNetbeheerder vordert schadevergoeding voor afgetapte elektriciteit in verband met hennepkwekerij. Huurder ontkent wetenschap van de hennepkwekerij. Schending zorgplicht huurder. Schade wordt geschat conform BOOM-rapport.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:2284
Toegevoegd18-06-2018
TitelRechtbank Noord-Nederland, 20-06-2018 / C/19/118043 / HA ZA 17-49
InhoudsindicatieDe rechtbank is van oordeel dat de intentieovereenkomst na het kort geding aldus moet worden uitgelegd en aangevuld dat het door de gemeente als tweede spoor benoemde minnelijke traject een onderdeel van de overeenkomst vormt en dat ook in dat spoor tot volledige schadeloosstelling zou worden overgegaan. Uit de gang van zaken blijkt voldoende dat partijen hun gesprekken voerden in het kader van het verder vorm geven van de uitvoering van de intentieovereenkomst op een manier die rekening houdt met de wederzijdse gerechtvaardigde belagen. Niet valt in te zien hoe het tweede spoor van het zoeken naar een alternatieve locatie los kan staan van de intentieovereenkomst. Partijen zijn zich vanaf een zeker moment anders naast elkaar toe gaan opstellen dan de letter van de intentieovereenkomst voorschrijft. Voor de schadeloosstelling betekent dit dat in beginsel de uitkomst van het taxatierapport, met toepassing van het bepaalde in artikel 6.3 van overeenkomst, aangehouden moet worden. Voor onrechtmatig handelen door de gemeente, hebben Rudolphus c.s. onvoldoende gesteld. De gemeente heeft gesteld dat zij objectief gerechtvaardigde twijfels heeft over de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de taxateur vanwege de advocaat-cliŽntrelatie tussen de toenmalige advocaat van Rudolphus c.s. en de taxateur. De gemeente moet het bewijs leveren van haar stellingen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1991
Toegevoegd18-06-2018
TitelRaad van State, 15-06-2018 / 201804383/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 12 juli 2017 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1990
Toegevoegd18-06-2018
TitelRaad van State, 15-06-2018 / 201804678/2/V1
InhoudsindicatieBij besluit van 15 juni 2017 heeft de staatssecretaris een aanvraag om de vreemdeling een machtiging tot voorlopig verblijf te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5583
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-06-2018 / 200.229.272/01
InhoudsindicatieCuratele. Geen gewichtige redenen voor ontslag curator. Verzoeken moeder van onder curatele gestelde om curator te verplichten om informatie aan haar te geven en een deskundige in te schakelen om de mogelijkheid van contact te onderzoeken, zijn niet op de wet gebaseerd.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5586
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-06-2018 / 200.237.527/01 en 200.237.527/02
InhoudsindicatieBenoeming bijzondere curator vindt plaats ter instructie van de zaak. Tussenbeschikking. Hoger beroep tegen benoeming niet mogelijk.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:621
Toegevoegd18-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 19-06-2018 / 17/01360
InhoudsindicatieConclusie AG over klachten inzake afwijzing getuigenverzoek en de grondslag voor profijtontneming. Het hof heeft de ontnemingsmaatregel gestoeld op het bewezen verklaarde handelen (witwassen) en andere strafbare feiten. De AG geeft de Hoge Raad in overweging het arrest van het hof te vernietigen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:622
Toegevoegd18-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 19-06-2018 / 17/02996
InhoudsindicatieConclusie AG. Profijtontneming. Klachten dat (1) de bestreden uitspraak niet de inhoud van de wettige b.m. bevat, waaraan het hof de schatting van het w.v.v. heeft ontleend en (2) de toerekening aan betrokkene van het gehele w.v.v. uit de aangetroffen hennepkwekerij ontoereikend is gemotiveerd. De AG stelt zich op het standpunt dat de Hoge Raad het arrest van het hof zal vernietigen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:623
Toegevoegd18-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 19-06-2018 / 17/01711
InhoudsindicatieConclusie AG. Profijtontneming. De middelen klagen (1) dat het hof een uos m.b.t. een bij de verdeling van het w.v.v. onder betrokkene en zijn mededader(s) gehanteerde verdeelsleutel ontoereikend gemotiveerd heeft verworpen en (2) dat de toerekening aan betrokkene van het gehele w.v.v. uit de aangetroffen hennepkwekerij ontoereikend is gemotiveerd. De AG stelt zich op het standpunt dat de Hoge Raad het arrest van het hof zal vernietigen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5625
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-06-2018 / 200.234.723/01
InhoudsindicatieArbeidsrecht, Wwz. Vraag of kantonrechter terecht heeft ontbonden op e-grond. Verwijt is dat werknemer actief en bewust het treinverkeer heeft verstoord, daarmee schade aan NS heeft veroorzaakt en de veiligheid in gevaar heeft gebracht. Hof acht dit voorshands bewezen en werknemer mag tegenbewijs leveren. Zijn beroep op bescherming van het ESH voor de collectieve actie door een anonieme groepering wordt verworpen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2747
Toegevoegd18-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-06-2018 / 6151349
InhoudsindicatieTussentijdse rentewijziging hypothecaire geldlening. Artikel 6:237 sub i niet van toepassing op beding in algemene voorwaarden. Beding voldoet aan transparantievereiste Richtlijn 93/13. Geen richtlijnconforme uitleg (Richtlijn 2014/17/EU).
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2018:360
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 07-05-2018 / AUA201701800
InhoudsindicatieHet gerecht ziet aanleiding om met toepassing van artikel 47, vierde lid, van de Lar, zelf in de zaak te voorzien. Het gerecht zal bepalen dat AZV tot vergoeding van de kosten voor de voorgestelde behandelingen dient over te gaan. Gesteld noch gebleken is dat de voorgestelde behandelingen adequaat kunnen worden ondergaan in een (andere) instelling in een van de landen, genoemd in artikel 25, eerste lid, van de LAZV. Dat betekent dat AZV dient over te gaan tot vergoeding van de voorgestelde medische behandelingen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2737
Toegevoegd18-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-06-2018 / 6488663
InhoudsindicatieAdviesrapport politie over bijtincident. Geen onrechtmatige daad.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1968
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-06-2018 / 23-003549-15
InhoudsindicatieVrijspraak van opzettelijk drugs, al dan niet tezamen en in vereniging, heeft vervoerd en/of aanwezig heeft gehad in de auto. Veroordeeld voor opzettelijk aanwezig hebben 0,74 gram cocaÔne.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1969
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-06-2018 / 23-003251-17
InhoudsindicatieVeroordeeld voor primair ten laste gelegde diefstal. Het hof stelt het alternatieve scenario van de verdachte als ongeloofwaardig ter zijde.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1970
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-06-2018 / 23-000576-17
InhoudsindicatieVerwerping verweer onrechtmatige aanhouding van de verdachte en onrechtmatige doorzoeking voertuig.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1971
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-06-2018 / 23-002812-17
InhoudsindicatieVeroordeeld wegens diefstal van een zeer dure fles drank. De gewiekste wijze waarop de diefstal is uitgevoerd, de aanzienlijke waarde van de weggenomen fles drank en de omstandigheid dat de verdachte heeft gestolen in het bijzijn van haar minderjarige dochter, weegt het hof in strafverzwarende zin mee. Gedeeltelijke toewijzing vordering benadeelde partij
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1973
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-06-2018 / 23-003706-17
InhoudsindicatieVrijspraak mishandeling levensgezel.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1974
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-05-2018 / 23-003509-17
InhoudsindicatieVernietig vonnis behalve ten aanzien van strafoplegging. Voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 weken. Vordering tenuitvoerlegging toegewezen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1975
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-06-2018 / 23-002912-17
InhoudsindicatieVeroordeeld wegens het opzettelijk aanwezig hebben van cocaÔne en MDMA tot een gevangenisstraf van 6 weken waarvan 3 weken voorwaardelijk. Hof ziet geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van het proces-verbaal.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1976
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-05-2018 / 23-001318-17
InhoudsindicatieVrijspraak.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1977
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-06-2018 / 23-003443-17
InhoudsindicatieVeroordeeld wegens mishandeling. Verwerping verweer ovar. Verdachte verminderd toerekeningsvatbaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1978
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-04-2018 / 23-001161-17
InhoudsindicatieVeroordeling poging tot oplichting Stichting Garantiefonds Specialistische Touroperators en valsheid in geschrift. Verklaring verdachte dat hij contant voor de reis heeft betaald, ongeloofwaardig.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1979
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-04-2018 / 23-001282-17
InhoudsindicatieVeroordeling medeplegen van poging tot oplichting Stichting Garantiefonds Specialistische Touroperators en medeplegen van valsheid in geschrift.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1983
Toegevoegd18-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 06-04-2018 / 23-001939-15
InhoudsindicatieVeroordeling witwassen. Vermoeden van witwassen gerechtvaardigd. Gelet op uitkomst nader verrichte onderzoek, kan met voldoende mate van zekerheid worden uitgesloten dat het geldbedrag dat onder de verdachte is aangetroffen een legale herkomst heeft.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1771
Toegevoegd15-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-06-2018 / 14/7144 Wajong
InhoudsindicatieNaar aanleiding van het rapport van de deskundige heeft Uwv de FML aangepast. Desgevraagd heeft de deskundige gemotiveerd uiteengezet dat appellante nog meer beperkt is dan door Uwv aangenomen. Deskundige heeft zorgvuldig onderzoek verricht en rapport is inzichtelijk en consistent. Onvoldoende geschikte functies om de schatting te kunnen dragen. Appellante heeft met ingang van 17 juni 2013 recht op een uitkering op grond van de Wet Wajong. De aangevallen uitspraak en het bestreden besluit moeten daarom worden vernietigd en het besluit van 16 april 2013 dient te worden herroepen. Wettelijke rente en proceskosten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5568
Toegevoegd15-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2018 / 21-003108-16
InhoudsindicatieOntneming in Mega-onderzoek Mount Nepal, waarbij door medewerkers van SNSPF onderling betalingsafspraken werden gemaakt en een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5569
Toegevoegd15-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2018 / 21-003111-16
InhoudsindicatieOntneming in Mega-onderzoek Mount Nepal, waarbij door medewerkers van SNSPF onderling betalingsafspraken werden gemaakt en een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Het wederrechtelijk verkregen voordeel is reeds door veroordeelden terugbetaald zodat dit op nihil wordt gesteld en de vordering van het openbaar ministerie wordt afgewezen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5570
Toegevoegd15-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2018 / 21-003110-16
InhoudsindicatieOntneming in Mega-onderzoek Mount Nepal, waarbij door medewerkers van SNSPF onderling betalingsafspraken werden gemaakt en een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Het wederrechtelijk verkregen voordeel is reeds door veroordeelden terugbetaald zodat dit op nihil wordt gesteld en de vordering van het openbaar ministerie wordt afgewezen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5571
Toegevoegd15-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2018 / 21-003112-16
InhoudsindicatieOntneming in Mega-onderzoek Mount Nepal, waarbij door medewerkers van SNSPF onderling betalingsafspraken werden gemaakt en een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Het wederrechtelijk verkregen voordeel is reeds door veroordeelden terugbetaald zodat dit op nihil wordt gesteld en de vordering van het openbaar ministerie wordt afgewezen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5572
Toegevoegd15-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2018 / 21-003106-16
InhoudsindicatieOntneming in Mega-onderzoek Mount Nepal, waarbij door medewerkers van SNSPF onderling betalingsafspraken werden gemaakt en een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Ook wanneer de veroordeelden niet van valse facturen gebruik hadden gemaakt en wel de juiste omschrijving hadden vermeld, hadden zij de geldbedragen ontvangen. De vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt daarom afgewezen
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5573
Toegevoegd15-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2018 / 21-003064-16
InhoudsindicatieOntneming in Mega-onderzoek Mount Nepal, waarbij door medewerkers van SNSPF onderling betalingsafspraken werden gemaakt en een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5574
Toegevoegd15-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2018 / 21-003065-16
InhoudsindicatieOntneming in Mega-onderzoek Mount Nepal, waarbij door medewerkers van SNSPF onderling betalingsafspraken werden gemaakt en een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5575
Toegevoegd15-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2018 / 21-003030-16
InhoudsindicatieOntneming in Mega-onderzoek Mount Nepal, waarbij door medewerkers van SNSPF onderling betalingsafspraken werden gemaakt en een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Ook wanneer de veroordeelden niet van valse facturen gebruik hadden gemaakt en wel de juiste omschrijving hadden vermeld, hadden zij de geldbedragen ontvangen. De vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt daarom afgewezen
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:7097
Toegevoegd15-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 19-06-2018 / 09/827708-17
InhoudsindicatieDe rechtbank Den Haag heeft vandaag een 60-jarige vrouw veroordeeld voor het doodsteken van haar echtgenoot in hun woning in Den Haag.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1773
Toegevoegd15-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-06-2018 / 15/6594 WIA
InhoudsindicatieGeprorateerde WAO uitkering met inachtneming van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de voormalige Socialistische Federatieve Republiek JoegoslaviŽ juist vastgesteld. Appellant heeft echter uitsluitend recht op een WAO uitkering met toepassing van de artikelen 18 en 19 van het Verdrag. Aan artikel 22 van het Verdrag kan appellant dus geen aanspraak op een hogere uitkering ontlenen. Overschrijding redelijke termijn. Proceskosten procedure rechtbank.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1478
Toegevoegd15-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 15-06-2018 / BK-17/00961, BK-17/00962, BK-18/00002 en BK-18/00003
InhoudsindicatieBelanghebbende is eigenaar van een groot aantal sportaccommodaties die zij onder andere aan twee voetbalverenigingen tegen vergoeding ter beschikking stelt. Het geschil betreft in essentie het antwoord op de vraag of belanghebbende ter zake van de terbeschikkingstelling van de sportaccommodaties een dienst verricht die voor de heffing van omzetbelasting is onderworpen aan het verlaagde tarief. Uit de duidelijke tekst van de tariefbepaling in de Wet op de omzetbelasting 1968 "het geven van gelegenheid tot sportbeoefening (en baden)" en de daaraan ten grondslag liggende tariefregel van de Btw-richtlijn "het recht gebruik te maken van sportaccommodaties", volgt dat het enkel gerechtigd zijn tot het gebruik van een dergelijke accommodatie voor de beoefening van sport leidt tot een dienst die belast is naar het verlaagde tarief. Het staat in elk geval vast dat de prestatie van belanghebbende een dergelijke dienst inhoudt. Naar het oordeel van het Hof is dit reeds voldoende om het hoger beroep van belanghebbende te honoreren.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1774
Toegevoegd15-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-06-2018 / 17/3523 WIA
InhoudsindicatieMate van arbeidsongeschiktheid van betrokkene door het Uwv terecht vastgesteld op 40,53%. In de rapporten van de arbeidsdeskundige is inzichtelijk gemotiveerd dat de functies die aan de schatting ten grondslag zijn gelegd in medisch opzicht geschikt zijn. De rechtbank heeft op onjuiste gronden vergoeding van de kosten van de door de registerarbeidsdeskundige uitgebrachte rapporten achterwege gelaten. Het hoger beroep van werkgever slaagt slechts voor zover dit ziet op het oordeel van de rechtbank over de vergoeding van de kosten van de door de registerarbeidsdeskundige uitgebrachte rapporten. Werkgever kan de in rekening gebrachte omzetbelasting als voorbelasting in aftrek brengen, zodat een verhoging van de vergoeding van de kosten met omzetbelasting niet aan de orde is.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1474
Toegevoegd15-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 15-06-2018 / BK-18/00004 t/m BK18-00010
InhoudsindicatieBelanghebbende heeft kosten gemaakt voor re-integratiewerkzaamheden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (re-integratiekosten). Verder heeft belanghebbende kosten gemaakt voor een loopbaanbegeleidingstraject van een wethouder (outplacementkosten). In hoger beroep is in geschil of de omzetbelasting met betrekking tot de re-integratie- en outplacementkosten in aanmerking komt voor compensatie uit het BTW-compensatiefonds. Het Hof volgt het oordeel van de Rechtbank dat de omzetbelasting met betrekking tot de re-integratiekosten compensabel is. Anders dan de Rechtbank oordeelt het Hof dat de omzetbelasting berekend ter zake van de outplacementkosten ook compensabel is. Nu het gelijk volledig aan de zijde van belanghebbende is, hoeven de stellingen van de Inspecteur inzake de uitgevoerde steekproefmethode en de extrapolatie van de daaruit vastgestelde resultaten naar andere jaren geen behandeling meer.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1985
Toegevoegd15-06-2018
TitelRaad van State, 14-06-2018 / 201803673/1/V1
InhoudsindicatieBij onderscheiden besluiten van 24 januari 2017 heeft de staatssecretaris aanvragen om ten behoeve van de vreemdeling en haar minderjarig kind een machtiging tot voorlopig verblijf te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1986
Toegevoegd15-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201707753/1/R3
InhoudsindicatieBij besluit van 28 september 2017 heeft het college aan [vergunninghoudster] vergunning verleend voor de ontgronding van de percelen kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie S, nrs. 1078, 1077, 730, 1125, 1135, 1136 en 729, plaatselijk bekend als de locatie Sellingerbeetse. Ook heeft het college [vergunninghoudster] bij dit besluit machtiging verleend om met de uitvoering aan te vangen zolang deze vergunning niet onherroepelijk is. Het college heeft daarnaast besloten dat geen milieueffectrapport (hierna: MER) behoeft te worden opgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1984
Toegevoegd15-06-2018
TitelRaad van State, 15-06-2018 / 201804083/2/V6
InhoudsindicatieBij besluit van 2 oktober 2015 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [verzoekster] een boete opgelegd van 72.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, en artikel 15a van de Wet arbeid vreemdelingen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2713
Toegevoegd15-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 30-05-2018 / 6793455 UT VERZ 18-7721
InhoudsindicatieBewind. Bewindvoerder wettelijk verplicht te verschijnen op zitting. Nu de bewindvoerder ervoor heeft gekozen om geen inhoudelijk reactie te geven en niet naar de zitting te komen, neemt de kantonrechter al hetgeen rechthebbende stelt voor waar aan.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2708
Toegevoegd15-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 25-04-2018 / AWB - 17 _ 1918
Inhoudsindicatieloonkostensubsidie - vw heeft ten onrechte de doelgroep beperkt in de verordening - geen bevoegdheid - artikel 7, tweede lid, van de Verordening van de gemeente Utrecht is in strijd met artikel 6 eerste en tweede lid van de Pw - beroep gegrond
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5556
Toegevoegd15-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-06-2018 / 21-002941-17
InhoudsindicatieMedeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, bedreiging en mishandeling (meermalen gepleegd).
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4206
Toegevoegd15-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 18-05-2018 / 13/706018-17
InhoudsindicatieVrijspraak witwassen. Concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring van verdachte over de herkomst van in auto aangetroffen geld.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5668
Toegevoegd15-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 14-06-2018 / C/03/251243 / HA RK 18-151
InhoudsindicatieWraking toegewezen te vermijden schijn van partijdigheid
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5679
Toegevoegd15-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 20-06-2018 / 6534273 CV EXPL 17-9632
InhoudsindicatieWerknemer stelt vordering tot vergoeding van dienstreizen. Werkgever kent een regeling reis- en verblijfkosten die overeenkomst de cao Jeugdzorg in overleg met de ondernemingsraad tot stand is gekomen. De regeling kent een vervaltermijn van drie maanden voor de indiening van de declaraties. Werknemer heeft die termijn overschreden en werkgever heeft de declaraties afgewezen. De kantonrechter overweegt dat de regeling in overleg met de ondernemingsraad tot stand is gekomen en de belangen van werknemer voldoende gewaarborgd zijn. Werknemer heeft onvoldoende gesteld en aangetoond dat het hem onmogelijk was om de declaraties binnen de termijn van drie maanden in te dienen. Toepassing van de regeling leidt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet tot een onaanvaardbaar resultaat en werkgever heeft niet gehandeld in strijd met goed werkgeverschap. De vordering van werknemer wordt afgewezen omdat de vervaltermijn verstreken is.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:7016
Toegevoegd14-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 13-06-2018 / C/09/529032 / HA ZA 17-303
InhoudsindicatieVordering tot verklaring voor recht dat het recht van uitweg niet is vervallen met de transformatie van een kantoorgebouw naar een woongebouw, dan wel aanwijzing van een noodweg. Daarnaast vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad wegens misbruik van recht/bevoegdheid door het indienen van bezwaar/beroep tegen de verleende omgevingsvergunning ten behoeve van de transformatie.
RechtsgebiedCiviel recht, Goederenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1766
Toegevoegd14-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-06-2018 / 16/4731 PW
InhoudsindicatieBuiten behandeling stellen in strijd met artikel 4:5 Awb. Hersteltermijn van 7 dagen in dit geval onredelijk kort. Opdracht tot nemen inhoudelijke beslissing.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1755
Toegevoegd14-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-06-2018 / 15-1899 WWB
InhoudsindicatieAppellant heeft op meerdere dagen en meer uren gewerkt dan opgegeven aan het college. Appellant is er meermalen op gewezen dat hij zijn gewerkte uren moet opgeven. In het kader van de boete is spraken van grove schuld. De boete is ten onrechte afgerond. Anders dan volgt uit eerdere rechtspraak (zoals bijvoorbeeld de uitspraak van 23 januari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:296) is de Raad nu van oordeel dat in het kader van een verzoek tot veroordeling in de kosten van bezwaar bij de herroeping van een boetebesluit uitsluitend in verband met de per 1 januari 2017 vervallen mogelijkheid tot afronding van een boete, de kosten van bezwaar niet voor rekening van het bestuursorgaan behoren te komen. Het besluit van 4 februari 2015 wordt herroepen in verband met een wijziging van de toepasselijke regelgeving. Omdat een herroeping op die grond niet is aan te merken als een herroeping wegens een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid, wordt niet voldaan aan de vereisten van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb. Voor een vergoeding van de kosten van bezwaar bestaat dan ook geen aanleiding.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1758
Toegevoegd14-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-06-2018 / 17/510 PW
InhoudsindicatieIntrekken na opschorten. Herziening bijstand in verband met niet gemelde bijschrijvingen. Terecht als inkomen aangemerkt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1763
Toegevoegd14-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-06-2018 / 17/1633 PW
InhoudsindicatieAfgewezen aanvraag bijzondere bijstand voor inrichtingskosten. Kosten voorzienbaar. Beroep op onvoldoende reserveringsruimte slaagt niet: geen bijstand voor schulden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1760
Toegevoegd14-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-06-2018 / 16/7811 PW
InhoudsindicatieAfgewezen aanvraag omdat volgens college sprake is van wederzijdse zorg en dus gezamenlijke huishouding. Geen zorgelementen van enig gewicht van appellante naar haar neef.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1761
Toegevoegd14-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-06-2018 / 17/859 NIOAW
InhoudsindicatieNiet accepteren aangeboden werk. Maatregel 20% gedurende ťťn maand.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1759
Toegevoegd14-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-06-2018 / 16/8059 PW
InhoudsindicatieWeigering bijzondere bijstand voor kosten verzekering gehoorapparaat: bewuste keuze buiten voorziening laten dus voorliggende voorziening als bedoeld in art. 15 lid 1, PW. Eveneens valt orthopedisch schoeisel binnen voorliggende voorziening. Geen dringende redenen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1756
Toegevoegd14-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-06-2018 / 16-7921 PW
InhoudsindicatieBoete. Het college heeft ten onrechte aangenomen dat sprake is van opzet. De Raad voorziet zelf en stelt boete vast op grond van gewone verwijtbaarheid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1964
Toegevoegd14-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-06-2018 / 23-001057-17
Inhoudsindicatieaanranding 16-jarig meisje
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1965
Toegevoegd14-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-06-2018 / 23-000619-16
Inhoudsindicatierip-deal en vuurwapen; verbeurd verklaring verkoop gestolen hennep.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1966
Toegevoegd14-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-06-2018 / 23-003185-17
Inhoudsindicatievrijspraak mishandeling
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1982
Toegevoegd14-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201702766/1/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 3 augustus 2015 heeft de korpschef beslist op een verzoek van [appellant] om inzage in of mededeling van de verwerking en verstrekking van hem betreffende persoonsgegevens.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1983
Toegevoegd14-06-2018
TitelRaad van State, 20-06-2018 / 201702767/1/A3
InhoudsindicatieBij brief van 17 maart 2016 heeft de AP een verzoek van [appellant] om advies in een geschil met de korpschef van politie niet-ontvankelijk verklaard voor zover het ziet op een besluit van de korpschef van 3 augustus 2015 en niet in behandeling genomen voor zover het ziet op een besluit van de korpschef van 14 december 2015.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1978
Toegevoegd14-06-2018
TitelRaad van State, 13-06-2018 / 201804402/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 18 december 2017 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1981
Toegevoegd14-06-2018
TitelRaad van State, 13-06-2018 / 201804281/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 12 december 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1980
Toegevoegd14-06-2018
TitelRaad van State, 13-06-2018 / 201804298/2/V2
InhoudsindicatieBij onderscheiden besluiten van 26 januari 2017 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1979
Toegevoegd14-06-2018
TitelRaad van State, 13-06-2018 / 201804395/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 18 december 2017 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5619
Toegevoegd14-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 13-06-2018 / 6402479 CV EXPL 17-7874
InhoudsindicatieVorderingen afgewezen omdat de aan de vorderingen ten grondslag liggende overeenkomst reeds buitengerechtelijk was ontbonden.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:5537
Toegevoegd14-06-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-06-2018 / WAHV 200.233.563
InhoudsindicatieOfficiersappel. Meervoudig arrest. Handelen in strijd met geslotenverklaring. Milieuzone Rotterdam. Bevoegdheid verbalisant. Anders dan in de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar, wordt in de hier van toepassing zijnde Beleidsregels boa verwezen naar de brief van 12 april 2011 van het College van procureurs-generaal. Hieruit leidt het hof af dat de bevoegde instantie, de Minister van Veiligheid en Justitie, hetgeen in die brief staat richtinggevend heeft geacht ter zake van de nadere invulling van gemeentelijke handhaving van de regelgeving gesteld bij of krachtens de WVW 1994. Het hof zal daarom voor de nadere invulling van het begrip 'openbare orde' uitgaan van hetgeen in de brief van 12 april 2011 daarover staat vermeld. Het hof oordeelt dat de geslotenverklaring is ingesteld in relatie tot de openbare orde. De verbalisant was dan ook bevoegd tot handhaving en sanctieoplegging. Het hof stelt vast dat niet is voldaan aan bijlage L van de Beleidsregels boa, omdat het C-bord niet zichtbaar op de foto staat. In die bijlage L staat het toepasselijk kader voor de gemeente indien zij digitaal wil handhaven op categorie C borden. Bij de vraag welk gevolg hieraan dient te worden verbonden, is ook van belang of het niet voldoen aan die voorwaarde op andere wijze wordt ondervangen. In dit geval kan niet worden vastgesteld dat het bord C6 deugdelijk was geplaatst. Het hof zal de beslissing van de kantonrechter - inhoudende dat de sanctiebeschikking dient te worden vernietigd - bevestigen met verbetering van gronden.
RechtsgebiedStrafrecht, Strafprocesrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2696
Toegevoegd14-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 20-06-2018 / 6391085 UC EXPL 17-13266
InhoudsindicatiePartijen hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten en verschillen van mening over (de uitleg van) een bepaald artikel. Kantonrechter legt bepaling in nadeel van eisende partij uit.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5629
Toegevoegd14-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 20-06-2018 / 6579761 CV EXPL 18-258
InhoudsindicatieEiseres vordert betaling van de huur van een b&b en van een gehuurd chalet op een kerstevenement. Ten aanzien van de b&b toont eiseres niet aan dat zij contractspartij is. Dit deel van de vordering wordt afgewezen. Ten aanzien van de huur van het chalet slaagt het beroep op dwaling niet. Ter zake is door gedaagde te weinig gesteld. Dit deel van de vordering wordt daarom toegewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4683
Toegevoegd14-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 30-05-2018 / C/10/531994 / HA ZA 17-744
InhoudsindicatieVerkoop voormalig echtelijke woning op grond van artikel 3:185 BW. Geen machtiging tot te gelde maken (art. 3:174 BW).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4716
Toegevoegd14-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 13-06-2018 / C/10/536136 / HA ZA 17-930
InhoudsindicatieVordering tot vernietiging van het verstekvonnis en wegens nietigheid van de dagvaarding worden afgewezen. Eiser is door het enkele tijdsverloop tussen de dagvaarding van 22 februari 2012 en het moment dat het verstekvonnis aan hem kon worden betekend op 22 juni 2017 niet bemoeilijkt in zijn verweer dat hij in het geding wil voeren en mitsdien niet onredelijk in zijn belangen geschaad. De vordering ex art. 843a lid 1 Rv om verweerster te gelasten het volledige dossier in het geding te brengen, wordt eveneens afgewezen. De vordering van eiser voldoet niet aan het vereiste dat de stukken zodanig concreet worden omschreven dat duidelijk is waarop wordt gedoeld en dat getoetst kan worden of eiser een rechtmatig belang heeft.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4725
Toegevoegd14-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 13-06-2018 / C/10/535350 / HA ZA 17-898
InhoudsindicatieToepassing artikel 3:185 BW. Kracht van gewijsde. Gezag van gewijsde. Afspraken uit verleden niet meer geldig. Redelijkheid en billijkheid. Levensverzekeringen dienen bij helfte te worden verdeeld. Vonnis treedt in de plaats van de onwillige deelgenoot.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4180
Toegevoegd14-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 14-06-2018 / 13/701298-18
InhoudsindicatieVrijspraak van diefstal met braak, camerabeelden en herkenning; geen persoononderscheidende kenmerken. Afwijzing herroeping v.i.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1750
Toegevoegd13-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-05-2018 / 17/2311 PW-T
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Verzoek om bijstand naar gehuwdennorm. Partner met Bulgaarse nationaliteit en inkomsten uit werkzaamheden. Appellante is langer dan 3 maanden en korter dan 5 jaar in Nederland. Het college heeft niet voldoende gemotiveerd op appellante als werknemer of als werkzoekende in de zin van de Richtlijn 2004/38 EG kan worden aangemerkt. Overleg met de IND is noodzakelijk. Opdracht tot herstel van gebrek in besluit.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1435
Toegevoegd13-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 19-06-2018 / 200.200.894//01
InhoudsindicatieWederindienstredingsvoorwaarde.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CBB:2018:284
Toegevoegd13-06-2018
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-06-2018 / 16/855, 16/863, 16/871 en 16/884
InhoudsindicatieMarktregulering; Telecom; Beroepen tegen marktanalysebesluit FttO; wholesalemarkt voor (fysieke) toegang tot een vaste netwerkinfrastructuur voor zover het de ontbundelde toegang tot glasvezelnetwerken betreft die zijn aangelegd naar locaties van zakelijke eindgebruikers.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1751
Toegevoegd13-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-06-2018 / 16/5806 PW
InhoudsindicatieOpschorting en intrekking. Niet verstrekken CIN-nummer. Schending meewerkingsverplichting.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:6962
Toegevoegd13-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 13-06-2018 / C/09/505582 / HA ZA 16-202
InhoudsindicatieGedaagden maken met hun merk en -teken waarin een dubbele 'R' staat geen inbreuk op de RR-merken van eiseressen. Er is slechts een geringe mate van overeenstemming. Geen gevaar voor verwarring. Geen ongerechtvaardigd voordeel, afbreuk aan reputatie of onderscheidend vermogen.
RechtsgebiedCiviel recht, Intellectueel-eigendomsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:6959
Toegevoegd13-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 04-05-2018 / AWB - 18 _ 1061
InhoudsindicatieEiser heeft bezwaar gemaakt tegen de feitelijke weigering hem toegang tot de VBL te verlenen. Nu verweerder bij het bestreden besluit alsnog de toegang heeft verleend, heeft eiser gekregen waar hij om heeft gevraagd. Dat eiser thans stelt dat hem daarmee geen adequate opvang wordt verleend, doet daar niet aan af. Beroep niet-ontvankelijk wegens ontbreken procesbelang
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1439
Toegevoegd13-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 07-06-2018 / 22-001777-17
InhoudsindicatieVrijspraak. Het hof kan op basis van het onderzoek ter terechtzitting niet buiten redelijke twijfel vaststellen dat het de verdachte is geweest die de tenlastegelegde mishandeling heeft gepleegd. De benadeelde partij en de verdachte moeten ieder hun eigen kosten dragen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:6960
Toegevoegd13-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 04-05-2018 / AWB - 18 _ 1340
InhoudsindicatieProgramma Vreemdelingen. Na ommekomst 12 maanden 24-uursopvang plaatsing in Bed-bad-broodvoorziening. Buitenwettelijk begunstigend beleid niet inconsistent toegepast.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2018:2923
Toegevoegd13-06-2018
TitelRechtbank Oost-Brabant, 15-06-2018 / 18_628
InhoudsindicatieDe bedoeling van artikel 5, vijfde en zesde lid, van het Bvr is dat de Raad voor de rechtsbijstand alleen bij een herhaalde aanvraag als bedoeld in artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000 of een opvolgende aanvraag als bedoeld in artikel 30a, eerste lid, aanhef en onder d, van de Vw 2000 een lagere vergoeding toekent. Alleen in die situaties wordt gekeken naar rechtens relevante nieuwe feiten en omstandigheden. In het Bvr is niet bedoeld dat opvolgende aanvragen waarbij voor de eerste keer een inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag plaatsvindt, een veel lagere vergoeding wordt toegekend. Daarmee doet verweerder eiser tekort. Artikel 5a Bvr ziet alleen op aanvragen, waarbij door de Minister van Veiligheid en Justitie, thans de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, in zijn besluitvorming is geoordeeld dat geen sprake is van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden (nieuwe elementen of bevindingen).
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1976
Toegevoegd13-06-2018
TitelRaad van State, 12-06-2018 / 201804005/2/V1
InhoudsindicatieBij besluit van 12 januari 2018 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1975
Toegevoegd13-06-2018
TitelRaad van State, 12-06-2018 / 201705785/1/V2
InhoudsindicatieBij besluiten van 13 juni 2017 heeft de staatssecretaris, voor zover van belang, aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen en geweigerd om hen ambtshalve een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1977
Toegevoegd13-06-2018
TitelRaad van State, 12-06-2018 / 201804376/2/V2
InhoudsindicatieBij besluit van 27 maart 2018 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1922
Toegevoegd13-06-2018
TitelRaad van State, 13-06-2018 / 201803564/1/A3 en 201803564/2/A3
InhoudsindicatieBij besluit van 18 januari 2017 heeft Holland Rijnland de aanvraag van [appellante] om een urgentieverklaring afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4161
Toegevoegd13-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 14-06-2018 / 13/751668-17
InhoudsindicatieAanhouding Britse vervolgingsoverlevering in verband met door het Ierse High Court (zaak C-327/18 PPU) gestelde prejudiciŽle vragen over de gevolgen van de Brexit omdat de antwoorden mogelijk van belang kunnen zijn voor de afdoening van deze zaak.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4164
Toegevoegd13-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 14-06-2018 / 13/751285-18
InhoudsindicatieDe nieuwe gegevens van Antigone nopen niet tot een heroverweging van hetgeen de rechtbank in haar uitspraak van 26 oktober 2017 heeft geoordeeld met betrekking tot de detentieomstandigheden in ItaliŽ. Immers, Antigone is - anders dan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zijn uitspraak van 26 oktober 2017 heeft bepaald - klaarblijkelijk ervan uitgegaan dat het meubilair niet dient te worden betrokken bij de berekening van het vloeroppervlak van de cel.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4165
Toegevoegd13-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 14-06-2018 / 13/751284-18
InhoudsindicatieDe nieuwe gegevens van Antigone nopen niet tot een heroverweging van hetgeen de rechtbank in haar uitspraak van 26 oktober 2017 heeft geoordeeld met betrekking tot de detentieomstandigheden in ItaliŽ. Immers, Antigone is - anders dan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in zijn uitspraak van 26 oktober 2017 heeft bepaald - klaarblijkelijk ervan uitgegaan dat het meubilair niet dient te worden betrokken bij de berekening van het vloeroppervlak van de cel.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1918
Toegevoegd13-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-05-2018 / 17/00341, 17/00342, 17/00392
InhoudsindicatieBinnenhavengeld; niet aannemelijk is geworden dat de gemeente (de ondergrond van) het water waarop de woonboot van belanghebbende ligt in beheer heeft. Vast staat dat de woonboot voor 13 meter is gelegen op (de ondergrond van het) water in eigendom van de gemeente en voor 5 meter is gelegen op (de ondergrond van het) water in eigendom van de provincie. Voor dat geval brengt een redelijke uitleg van de toepasselijke regelgeving mee dat de gemeente geen heffingsrecht toekomt voor het deel van de provincie. Het Hof verlaagt daarom de aanslagen binnenhavengeld
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1923
Toegevoegd13-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-05-2018 / 17/00223, 17/00224
InhoudsindicatieParkeerbelasting; belanghebbende had op het moment van opleggen van de naheffingsaanslagen (nog) geen parkeervergunning. Nu hij voor het parkeren niet op een andere manier parkeerbelasting heeft betaald, zijn de naheffingsaanslagen terecht opgelegd
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1924
Toegevoegd13-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-05-2018 / 17/00127
InhoudsindicatieInkomstenbelasting; uitgaven voor specifieke zorgkosten; belanghebbende maakt niet aannemelijk dat in 2014 sprake was van een medische aandoening (waarvoor fysio-fitness zou zijn gevolgd) noch dat hij in 2014 een dieet heeft gevolgd
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1925
Toegevoegd13-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-05-2018 / 17/00575
InhoudsindicatieInkomstenbelasting; uitgaven voor specifieke zorgkosten; belanghebbende maakt niet aannemelijk dat zij in 2014 vervoerskosten als bedoeld in art. 6.17, lid 1, onder b, Wet IB 2001 heeft gemaakt noch dat haar in 2014 minderjarige dochter aan incontinentie leed
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1929
Toegevoegd13-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-05-2018 / 16/00146
InhoudsindicatieWet waardering onroerende zaken; waardering van een woning
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4670
Toegevoegd13-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 13-06-2018 / C/10/474886 / HA ZA 15-394
InhoudsindicatieBij vonnis van 10 augustus 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:6182) heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard ten aanzien van vorderingen die op de verzekeringsrelatie tussen partijen zijn gebaseerd. Eiseres vordert uit onrechtmatige daad, maar laat na de vereisten voor een onrechtmatige daad - de verzekeringsrelatie weggedacht - te stellen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1714
Toegevoegd12-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-05-2018 / 16-6710 PW
InhoudsindicatieIntrekking AIO-aanvulling in verband met toepassen kostendelersnorm. Geen strijd met non-discriminatie beginsel ten aanzien van AOW'ers. Geen ongerechtvaardigde ontneming van eigendom. Beroep op arrest Asmundsson slaagt niet. Gevolgen kostendelersnorm niet afgewenteld op kleine groep.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1715
Toegevoegd12-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-06-2018 / 17-803 PW
InhoudsindicatieIntrekking bijstand. Meer uren gewerkt dan opgegeven. Omvang kon niet worden vastgesteld. Recht op bijstand kon daardoor niet worden vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1713
Toegevoegd12-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-05-2018 / 12-4062 WWB
InhoudsindicatieToekenning. Schadevergoeding in verband met overschrijding redelijke termijn. Overschrijding in rechterlijke fase.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1716
Toegevoegd12-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-06-2018 / 16-6351 BBZ
InhoudsindicatieBbz-vaststelling aflossingsverplichting. Voor het inkomensbegrip als bedoeld in art. 43, lid 2, Bbz 2004, van een gewezen zelfstandige moet aansluiting worden gezocht bij het inkomensbegrip van de PW.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1721
Toegevoegd12-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-05-2018 / 16/5261 PW
InhoudsindicatieNiet gemelde stortingen en bijschrijvingen op de bankrekening. Melden bij budgetconsulent staat niet gelijk aan melden bij college. Geen dringende redenen om van boete af te zien.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1720
Toegevoegd12-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-06-2018 / 17/3556 PW-V
InhoudsindicatieVerzet ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1722
Toegevoegd12-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-06-2018 / 17/3853 WWB-V
InhoudsindicatieVerzet ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1914
Toegevoegd12-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-06-2018 / 23-003516-17
InhoudsindicatieVrijspraak van mishandeling. Belediging door in aangevers gezicht te spugen. Het hof legt de verdachte geen straf of maatregel op, gelet op de omstandigheden waaronder het feit is begaan, alsmede op de voorgeschiedenis tussen de aangever en de verdachte.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1915
Toegevoegd12-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-06-2018 / 23-004088-17
InhoudsindicatieLokaalvredebreuk van een stadsloket in Amsterdam.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1916
Toegevoegd12-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 12-06-2018 / 23-000387-17
Inhoudsindicatieberoep op noodweer gehonoreerd. Uitgaansgeweld.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4608
Toegevoegd12-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 07-06-2018 / zaaknummer: 6798985 HA 18-39
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek tot goedkeuring afwijkend beding. Gronden niet onderbouwd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1409
Toegevoegd12-06-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 19-06-2018 / 200.221.882/01
InhoudsindicatiePrivate aanbesteding AWBZ. Is een raamovereenkomst automatisch verlengd?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1921
Toegevoegd12-06-2018
TitelRaad van State, 11-06-2018 / 201802990/1/V1
InhoudsindicatieBij onderscheiden besluiten van 14 oktober 2016 heeft de staatssecretaris, voor zover hier van belang, aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1918
Toegevoegd12-06-2018
TitelRaad van State, 12-06-2018 / 201803892/2/A1
InhoudsindicatieBij besluit van 20 juni 2017 heeft het college omgevingsvergunning aan [vergunninghouder] verleend voor het verbouwen van winkelruimte naar horeca, bioscoop en casino op het perceel Professor Asserweg 1-3 te Waalwijk.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1919
Toegevoegd12-06-2018
TitelRaad van State, 11-06-2018 / 201804470/2/V1
InhoudsindicatieBij besluit van 13 mei 2015 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1920
Toegevoegd12-06-2018
TitelRaad van State, 11-06-2018 / 201804175/2/V1
InhoudsindicatieBij besluit van 23 januari 2017 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om krachtens artikel 64 van de Vreemdelingenwet 2000 te bepalen dat zijn uitzetting achterwege blijft, buiten behandeling gesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:6929
Toegevoegd12-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 06-06-2018 / C/09/536152 / HA ZA 17-752
InhoudsindicatieAanneming van werk, oplevering, opschorting, garantie, bewijslast. Aannemer heeft een hydraulische goederenlift geÔnstalleerd, waaraan nadien storingen en andere gebreken zijn opgetreden. Opdrachtgever krijgt opdracht om te bewijzen dat de storingen het gevolg zijn van ondeugdelijke constructie (en niet zijn terug te voeren op gebrekkig onderhoud of ondeskundig gebruik) .
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2643
Toegevoegd12-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 28-05-2018 / UTR 18/528
InhoudsindicatieWeigering exploitatievergunning. Past daghoreca binnen kernbestemming? Rechtbank volgt uitleg verweerder. Andere interpretatie zou ertoe leiden dat meerdere planregels betekenisloos zijn. Gewijzigde motivering. Vernietiging, instandlating rechtsgevolgen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5567
Toegevoegd12-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 12-06-2018 / 6902261 CV EXPL 18-2905
InhoudsindicatieKort geding. Loonvordering. Stopzetting loon. 7:629 lid 7 BW.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5532
Toegevoegd12-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 12-06-2018 / 6823020 AZ VERZ 18-30
InhoudsindicatieWerkneemster is directeur van de Maastrichtse kliniek van een landelijk opererende commerciŽle zorgorganisatie. Haar broer is oprichter en algemeen directeur van deze zorgorganisatie. Op enig moment bereiken partijen overeenstemming over een nieuwe functie die werkneemster binnen de Maastrichtse kliniek zal gaan vervullen (die van directeur business development). Kort daarna besluit de zorgorganisatie niet meer verder te willen met werkneemster. Uiteindelijk leidt dat tot indiening van een ontbindingsverzoek, primair op de e-grond (verwijtbaar handelen) en subsidiair op de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding). Deze gronden zijn niet voldragen, zodat het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen. Het tegenverzoek tot wedertewerkstelling in de nieuwe functie die partijen waren overeengekomen wordt toegewezen. Ten slotte wordt werkgeefster veroordeeld om nog enkele bonusnabetalingen aan werkneemster te verrichten.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1710
Toegevoegd11-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-05-2018 / 16/4335 WWB
InhoudsindicatieNiet gemelde bankrekening op naam met saldi boven het vrij te laten vermogen. Niet aannemelijk gemaakt dat appellante er niet over kon beschikken. Deviezenbeperking betreft algemene uiteenzetting; ziet niet specifiek op situatie van appellante.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1707
Toegevoegd11-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-05-2018 / 16/7904 PW
InhoudsindicatieAppellant heeft in de periode in afwachting op de beslissing op zijn aanvraag om bijstand 900,- gestort op zijn eigen rekening. Appellant heeft een lening niet aannemelijk gemaakt. De beroepsgrond dat een gift buiten de bijstand moet worden gehouden, omdat dat niet onverantwoord is, slaagt niet. De gift is geen vermogen omdat de herkomst van de storting onduidelijk is gebleven.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1704
Toegevoegd11-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-05-2018 / 16/2236 PW
InhoudsindicatieWeigering bijstand Unieburger. Het college had dienen te onderzoeken op appellante al dan niet de status van werkzoekende heeft door in overleg te treden met de staatssecretaris. Vernietiging en opdracht aan het college om een nieuw besluit op bezwaar te nemen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1711
Toegevoegd11-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-05-2018 / 17/5423 PW
InhoudsindicatieBezwaar tegen betaalspecificatie niet-ontvankelijk. Herhaling van eerdere besluit, zodat geen sprake is van een besluit in de zin van art. 1:3, eerste lid, Awb.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1712
Toegevoegd11-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-05-2018 / 17/3431 PW
InhoudsindicatieWeigering bijzondere bijstand voor huur-, stofferings- en inrichtingskosten. Geen sprake van bijzondere omstandigheden nu appellant had kunnen reserveren.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1706
Toegevoegd11-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-05-2018 / 16/5124 PW
InhoudsindicatieToepassing kostendelersnorm. Beroep op diverse verdragsrechtelijke bepalingen slaagt niet. Ook geen grond voor afstemming op grond van art. 18, eerste lid, PW.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1705
Toegevoegd11-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-05-2018 / 16/4021 PW
InhoudsindicatieBoete in verband met registraties van autokentekens op naam, waarvan geen melding is gemaakt. Gewone verwijtbaarheid en draagkracht leiden tot evenredige boete van 1.410,-.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1709
Toegevoegd11-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-05-2018 / 17/1329 PW
InhoudsindicatieAfgewezen verzoek om herzienings- en terugvorderingsbesluit te herzien. Geen nieuwe feiten en omstandigheden in de zin van art. 4:6 Awb aan de orde.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1863
Toegevoegd11-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 05-06-2018 / 200.200.347/01
InhoudsindicatieInvordering en verjaring dwangsommen. Toepasselijkheid 1019h Rv bij invordering dwangsommen op grond van schending auteursrecht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:576
Toegevoegd11-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 01-06-2018 / 17/02554
InhoudsindicatieOnrechtmatige overheidsdaad. Gemeente aangesproken door holding en dochtermaatschappij ter zake van schade door niet kunnen uitvoeren plannen kwekerij als gevolg van onrechtmatige besluiten. Formele rechtskracht in verhouding tot dochtermaatschappij. Onrechtmatig handelen in verhouding tot holding. Welke schade komt op die grondslag voor vergoeding in aanmerking: naast rechtstreeks geleden schade ook afgeleide schade?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:577
Toegevoegd11-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 01-06-2018 / 17/03938
InhoudsindicatieTerugvordering door zorgverzekeraar van door medisch centrum ten onrechte gedeclareerde (want niet gedekte) laboratoriumonderzoeken. Onverschuldigde betaling. Terugvordering volledig bedrag naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (art. 6:248 lid 2 BW)? Grenzen van de rechtsstrijd (art. 24 Rv).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:578
Toegevoegd11-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 01-06-2018 / 17/04124
InhoudsindicatieOndernemingsrecht, kan een nv een beloning terugvorderen van een commissaris die bestuurswerkzaamheden verricht, maar geen formele bestuurder is?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2018:575
Toegevoegd11-06-2018
TitelParket bij de Hoge Raad, 01-06-2018 / 17/02070
InhoudsindicatieOnteigening. Bijzondere geschiktheid in verband met de aanwezigheid van bodembestandelen. Kosten van verlegging van gasleiding. Eliminatieregel. Bijzondere geschiktheid in verband met lagere ligging van uiterwaardgronden? Deskundigenkosten met het oog op verweer in de bestuurlijke fase dat de noodzaak van onteigening ontbreekt in verband met de mogelijkheid van zelfrealisatie.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RVS:2018:1916
Toegevoegd11-06-2018
TitelRaad van State, 11-06-2018 / 201606346/3/R2
InhoudsindicatieBij besluit van 26 mei 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Hoge Woerd, 1e herziening" vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:6824
Toegevoegd11-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 02-05-2018 / C-09-519323-HA ZA 16-1132
InhoudsindicatieAansprakelijkheid testamentair bewindvoerders? Aansprakelijkheid Staat op grond van tekortschietend toezicht kantonrechter?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5479
Toegevoegd11-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 04-06-2018 / C/03/249811 / KG ZA 18-260
InhoudsindicatieVordering ingesteld door een aantal erfgenamen, om tot ontruiming van een negental percelen door een betwist pachter en een betwist gebruiker te geraken, en vervolgens deze percelen, vrij van pacht, te kunnen leveren aan kopers, zodat een langslepende verdeling van een nalatenschap kan worden bewerkstelligd. Vordering tegen pachter afgewezen, omdat er voorshands van moet worden uitgegaan dat er sprake is van een mondelinge pacht, die voor onbepaalde tijd geldt. De vordering tot ontruiming jegens de gebruiker wordt toegewezen, omdat niet aannemelijk is dat deze een gebruiksrecht heeft. Zie ook de zaak met nummer C/03/249581 / KG ZA 18-253, ECLI:NL:RBLIM:2018:5478
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5478
Toegevoegd11-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 07-06-2018 / C/03/249581 / KG ZA 18-253
InhoudsindicatieVeroordeling gedaagde om mee te werken aan de verkoop en levering van een negental percelen, die een nog te verdelen deel van een nalatenschap uitmaken, om vervolgens tot verdeling daarvan te kunnen geraken. Van de veertien erfgenamen stemmen uiteindelijk dertien erfgenamen in met de verkoop. De veertiende, en nog enige onwillige erfgenaam, heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij (nog) enig eigenaar is van de negen percelen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de onwillige gedaagde niet wordt benadeeld, indien zij thans wordt veroordeeld om mee te werken aan de verkoop en de levering van de percelen, gelet op haar eerdere houding. Zie ook de zaak met nummer C/03/249811 / KG ZA 18-260, ECLI:NL:RBLIM:2018:5479
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1854
Toegevoegd11-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-05-2018 / 200.218.329/01
Inhoudsindicatieverzoek vervanging bewindvoerder afgewezen
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4014
Toegevoegd08-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 24-05-2018 / 13/751190-18
InhoudsindicatieEAB Oostenrijk, doorlevering na eerdere overlevering aan Nederland, opgeeiste persoon heeft ingestemd, 48 OLW
RechtsgebiedStrafrecht, Europees strafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4016
Toegevoegd08-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 24-05-2018 / 13/751212-18
InhoudsindicatieEAB Roemenie, weigering ogv 12 OLW. Niet nogmaals aanvullende vragen stellen.
RechtsgebiedStrafrecht, Europees strafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:4017
Toegevoegd08-06-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 07-06-2018 / 13/751273-18
InhoudsindicatieEAB Polen: Meerdere zittingen. OpgeŽiste persoon niet aanwezig. Alhoewel de dagvaarding voor de eerste zitting naar Pools recht op de juiste wijze en in persoon is betekend en het Kaderbesluit geen dwingende weigering van de overlevering voorschrijft moet gelet op het dwingende karakter van artikel 12 van de OLW de overlevering worden geweigerd.
RechtsgebiedStrafrecht, Europees strafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4521
Toegevoegd08-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 01-06-2018 / 6599277
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad. Vordering strandt op het punt van schade.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1680
Toegevoegd08-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 29-05-2018 / 17/1070 WWB-PV
InhoudsindicatieHoger beroep niet-ontvankelijk. Geen belang bij oordeel in hoger beroep.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1697
Toegevoegd08-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-06-2018 / 16/7511 PW
InhoudsindicatieHerziening, terugvordering en boete. Eenmalige kasstorting moet worden aangemerkt als inkomen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1698
Toegevoegd08-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 05-06-2018 / 16/3587 PW
InhoudsindicatieAfgewezen aanvragen. Toepassing onweerlegbaar rechtsvermoeden bij vraag of appellant als gehuwd was aan te merken, binnen 2 jaar na eerdere vaststelling. Volgende aanvraag terecht buiten toepassing gelaten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2018:2589
Toegevoegd08-06-2018
TitelRechtbank Midden-Nederland, 04-06-2018 / UTR 17/ 523 E
InhoudsindicatieVerwerking persoonsgegevens, VNG-forum art 35 Wbp Eiser heeft verweerder verzocht om inzage in de verwerking van zijn persoonsgegevens. Tussen partijen is alleen nog in geschil of verweerder persoonsgegevens van eiser heeft verwerkt op het VNG-forum en of verweerder verantwoordelijke is in de zin van artikel 1 Wbp. Naar het oordeel van de rechtbank is niet verweerder, maar de VNG de verantwoordelijke voor het forum. Ook van een gedeelde verantwoordelijkheid is geen sprake. Dit neemt echter niet weg dat verweerder verantwoordelijke is voor wat hij op het forum plaatst. De rechtbank acht echter onvoldoende aannemelijk geworden dat verweerder persoonsgegevens van eiser op het forum heeft verwerkt. Eiser heeft dit niet onderbouwd, terwijl hij hiertoe wel in staat moet worden geacht, omdat de VNG is tegemoet gekomen aan zijn inzageverzoek van zijn persoonsgegevens op het forum. Verweerder was ook niet gehouden om een back-up van de op het forum geplaatste berichten op te vragen bij de VNG.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4523
Toegevoegd08-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 31-05-2018 / 6832995 MB VERZ 18-250
InhoudsindicatieUitleg van artikel 7 lid 6 van de Regeling kentekens en kentekenplaten. De kantonrechter wijkt af van de eerder door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gegeven uitleg (zie Hof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3337 ).
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursstrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNHO:2018:4794
Toegevoegd08-06-2018
TitelRechtbank Noord-Holland, 13-06-2018 / 6360607/CV EXPL 17-8894
InhoudsindicatieOnverschuldigde betaling. Vereniging van Eigenaars (VvE) vordert van gedaagde (eveneens VvE) terugbetaling van 4.500,00. Dit bedrag is door hun voormalige gemeenschappelijke administrateur eerst overgeboekt naar de rekening van gedaagde en vervolgens doorgesluisd naar diens eigen rekening. De kantonrechter verwerpt het verweer dat terugbetaling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en wijst de vordering toe.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4537
Toegevoegd08-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 06-06-2018 / C/10/535752 / HA ZA 17-912
InhoudsindicatieKoopovereenkomst onroerende zaak. Tussenvonnis. Bewijsopdracht voor verkoper met betrekking tot schriftelijkheidsvereiste en terhandstellingsverplichting ex artikel 7:2 BW.r
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:6761
Toegevoegd08-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 08-05-2018 / C/09/521199 / FA RK 16-8397, C/09/540389 / FA RK 17-7459
InhoudsindicatieEchtscheiding
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5323
Toegevoegd07-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 06-06-2018 / 6698058 CV EXPL 18-1276
InhoudsindicatieWanprestatie. Eiser vordert terecht vervangende schadevergoeding. De hoogte hiervan is door gedaagde onvoldoende betwist.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:6728
Toegevoegd07-06-2018
TitelRechtbank Den Haag, 30-05-2018 / 6402241/17-26142
InhoudsindicatiePleegt gedaagde inbreuk op het auteursrecht van eiseres wanner tekstgedeelten in het boek van gedaagde overeen komen met het boek van eiseres?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4485
Toegevoegd07-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 08-06-2018 / 6797403
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Billijke vergoeding van 10.000,00 toegekend
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2018:5311
Toegevoegd07-06-2018
TitelRechtbank Limburg, 06-06-2018 / 6541536 CV EXPL 17-9222
InhoudsindicatieBeroep op artikel 7:268 afgewezen omdat geen sprake was van een duurzame gemeenschappelijke huishouding tussen de zoon en de (inmiddels overleden) moeder. De ontruimingsvordering is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard, omdat de beslissing eerst in kracht van gewijsde moet zijn gegaan.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4496
Toegevoegd07-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 06-06-2018 / C/10/545685 / HA ZA 18-211
InhoudsindicatieBevoegdheidsincident. Uitleg arbitraal beding in de managementovereenkomst. Haviltex-criterium. In hoofdzaak verzoek om benoeming arbiter in het geval van bevoegdverklaring rechtbank. Indien partijen niet in onderling overleg een arbiter aanwijzen, kan benoeming op verzoek van de meest gerede partij plaatsvinden door de voorzieningenrechter van de rechtbank (artikel 1027 lid 3 Rv.). De wederpartij wordt in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Aangezien het verzoek tot benoeming van de ontbrekende arbiter moet worden ingeleid middels een verzoekschriftprocedure bij de voorzieningenrechter, zullen eisers in de hoofdzaak in deze voorwaardelijke aan de rechtbank gerichte vordering niet ontvankelijk worden verklaard.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4470
Toegevoegd07-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 06-06-2018 / C/10/531706 / HA ZA 17-731
InhoudsindicatieProcedure tussen gewezen echtelieden. Vrouw vordert verkoop woning dan wel herfinanciering door man, omdat bank weigert vrouw te ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Vordering afgewezen op grond van artikel 6:8 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4430
Toegevoegd06-06-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 04-06-2018 / 6686463 VZ VERZ 18-3419
InhoudsindicatieMoet de samenwerking tussen partijen worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst? Toepassing Groen/Schoevers
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1755
Toegevoegd05-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-05-2018 / 200.222.576/01, 200.229.816/01, 200.229.816/02
Inhoudsindicatietoedeling (juridisch) eigendomsaandeel
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1754
Toegevoegd05-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-05-2018 / 200.217.061/01
InhoudsindicatieBijstandsverhaal, verhaalsbijdrage vastgesteld vanwege ontbreken gegevens omtrent inkomen onderhoudsplichtige.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2018:1623
Toegevoegd05-06-2018
TitelCentrale Raad van Beroep, 20-06-2018 / 15/2928 WW
InhoudsindicatieEen voormalig topambtenaar die zelf ontslag heeft genomen, krijgt toch een gedeeltelijke WW-uitkering. Door zelf ontslag te nemen is het betrokkene te verwijten dat hij werkloos is geworden en daarom weigerde het UWV hem een uitkering te verstrekken. Er waren echter omstandigheden binnen en buiten de gemeente waardoor het voorstelbaar was dat hij daarvoor koos. Het is betrokkene daarom niet geheel aan te rekenen dat hij door zelf ontslag te nemen werkloos werd. De Raad heeft bepaald dat hij alsnog een WW-uitkering krijgt, maar geen volledige uitkering over het eerste half jaar.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1704
Toegevoegd01-06-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 15-05-2018 / 200.204.080/01 en 200.222.752/01
InhoudsindicatieHuwelijkse voorwaarden. Een redelijke uitleg van artikel 3 van de huwelijksvoorwaarden brengt mee dat de schulden, nu de daarmee verkregen gelden zijn aangewend ter voldoening van de kosten van de huishouding, eveneens naar evenredigheid ten laste van ieders inkomen komen en, voor zover die inkomens ontoereikend zijn, naar evenredigheid ten laste van ieders vermogen.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:6370
Toegevoegd31-05-2018
TitelRechtbank Den Haag, 08-05-2018 / 6454402 RL EXPL 17-27941
InhoudsindicatieTotstandkoming overeenkomst via elektronische weg. Artt. 3:15a en 6:227a BW en art. 156a Rv
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1695
Toegevoegd31-05-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-05-2018 / 17/00290
InhoudsindicatieIB. De door belanghebbende (toneelspeelster) ontvangen inkomsten kunnen niet worden gekwalificeerd als winst uit onderneming in de zin van afdeling 3.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Beroep op het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel faalt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1696
Toegevoegd31-05-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-05-2018 / 17/00346
InhoudsindicatieOB. Is belanghebbende omzetbelasting verschuldigd over de vergoedingen die zij in rekening heeft gebracht voor haar werkzaamheden als voorzitter/lid van de bezwaaradviescommissies van verschillende ministeries?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1697
Toegevoegd31-05-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-05-2018 / 17/00280
Inhoudsindicatie- Belanghebbende heeft recht op een hogere immateriŽle schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. De rechtbank heeft ten onrechte een overschrijdingsvermindering in aanmerking genomen i.v.m. aanhouding; - Belanghebbende heeft recht op een hogere proceskostenvergoeding. De rechtbank heeft ten onrechte bijzondere omstandigheden aanwezig geacht die afwijking van de forfaitaire regeling rechtvaardigen; - De inspecteur is niet gehouden de door belanghebbende verlangde rentevergoeding toe te kennen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:4201
Toegevoegd30-05-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 30-05-2018 / C/10/531918 / HA ZA 17-740
InhoudsindicatieVerzet tegen verstekvonnis is niet-ontvankelijk. Juiste partij gedagvaard. Akte in persoon betekend en daarnaast is niet-ontvankelijkheid niet in strijd met art. 6 EVRM of de goede procesorde.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:4880
Toegevoegd29-05-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 29-05-2018 / 200.226.704
InhoudsindicatieHuurovereenkomst tot stand gekomen? Betwisting handtekening. Appellanten hebben stellig ontkend dat de handtekening onder de overeenkomst afkomstig is van een van haar vennoten. Het ligt dan ook op de weg van geÔntimeerde om de authenticiteit van de handtekening te bewijzen, ofwel om op andere wijze te bewijzen dat er een overeenkomst tot stand is gekomen. GeÔntimeerde is in hoger beroep niet verschenen, waardoor het hof haar geen bewijs kan opdragen. Bij die stand van zaken komt niet vast te staan dat de overeenkomst door een vennoot van appellanten is ondertekend. Aan de schriftelijke overeenkomst komt daarom geen dwingende bewijskracht toe. Naast de betwisting van de echtheid van de handtekening onder de huurovereenkomst, hebben appellanten ook overigens gemotiveerd betwist dat er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen haar en Persoon A Transport. Appellanten hebben onderbouwd aangevoerd dat zij (mondeling) met de besloten vennootschap Persoon A Internationaal B.V. een huurovereenkomst hebben gesloten met betrekking tot de oplegger. Gezien de gemotiveerde betwisting door appellanten van de door geÔntimeerde gestelde huurovereenkomst tussen appellanten en Persoon A Transport, zou geÔntimeerde deze stelling dienen te bewijzen. Nu geÔntimeerde verstek heeft laten gaan, kan zij dat bewijs niet leveren.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:3621
Toegevoegd28-05-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 09-03-2018 / HA RK 18/46
InhoudsindicatieVerzoek afgewezen. Schending hoor en wederhoor? Uit de stukken en uit hetgeen verzoeker ter zitting naar voren heeft gebracht, komt naar voren dat de rechter regie heeft gevoerd over de gang van zaken ter zitting. Daarbij heeft de rechter beide partijen het woord gegeven en ontnomen en stukken van de gedaagde in ontvangst genomen die afkomstig waren van zowel gedaagde als verzoeker. Mogelijk heeft verzoeker dat niet begrepen en het gevoel gekregen dat hij daardoor geen eerlijke kans heeft gehad om zijn kant van de zaak te belichten. Verzoeker heeft vervolgens besloten om geen gebruik meer te maken van de hem expliciet geboden gelegenheid om aan het einde van de zitting nog iets te zeggen. Deze beslissing van verzoeker kan echter niet aan de rechter worden toegerekend. Van schendig van hoor en wederhoor is geen sprake. Mogelijk heeft verzoeker de gang van zaken niet helemaal begrepen en kennelijk is de communicatie met verzoeker voor deze niet geheel duidelijk geweest, maar dat is geen grond voor wraking.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:3627
Toegevoegd28-05-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 30-03-2018 / HA RK 18/84
InhoudsindicatieVerzoek afgewezen. De kern van het verzoek is gelegen in het feit dat in twee procedures waarbij dat verzoeker is betrokken dezelfde rechter aan de zaak is toegewezen. In een eerdere beslissing heeft de rechter verzoeker in het ongelijk gesteld waarbij niet was meegenomen dat de tuinen zich op gemeentegrond bevinden, In de tweede zaak behandelt dezelfde rechter de WOZ-waarde en ozb van dezelfde gemeentegrond. Het gevaar bestaat nu dat het tweede verzoek ook wordt afgedaan op basis van de eerdere uitspraak van dezelfde rechter. De zittingen moeten door verschillende rechters behandeld worden om verdere tunnelvisie te voorkomen. Ter zitting heeft de rechter haar vooringenomenheid getoond door in te stemmen met het verweer van verweerder, terwijl verweerder niet was verschenen en niet gehoord kon worden. De door verzoeker genoemde procedures betreffen twee verschillende rechtsvragen die na elkaar aan de rechtbank zijn voorgelegd. Daarbij is objectief bezien de eerdere ten opzichte van verzoeker genomen onwelgevallige beslissing niet richtinggevend voor de beoordeling van het tweede beroepschrift van verzoeker. Met andere woorden: met de beslissing in de eerste zaak is nog niets gezegd over de beslissing in de tweede zaak. Uit de omstandigheden dat de rechter de eerdere zaak heeft behandeld en dat in die zaak een onwelgevallige beslissing voor verzoeker is genomen en dezelfde rechter een tweede zaak zal behandelen, kan gezien hetgeen hiervoor is overwogen dan ook niet worden afgeleid dat de door verzoeker jegens de rechter gestelde vrees van partijdigheid objectief gerechtvaardigd is.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:3609
Toegevoegd27-05-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 22-05-2018 / AWB - 16 _ 6741
Inhoudsindicatieevenementenvergunning / geen belang meer bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep / beroep niet-ontvankelijk / de rechtbank vergoedt deels de proceskosten, omdat de behandeling op een eerdere zitting kon geen doorgang vinden
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:3572
Toegevoegd24-05-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 25-05-2018 / AMS 16/396
InhoudsindicatieHerziening en terugvordering bekostiging (subsidie) van een lopende het schooljaar opgeheven school o.g.v. artikel 4:49 en 4:57 Awb, de WPO en het Besluit bekostiging WPO niet van toepassing omdat niet is voldaan aan definitie basisschool ex artikel 1 WPO.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2018:3574
Toegevoegd24-05-2018
TitelRechtbank Amsterdam, 15-05-2018 / 17/2 e.a.
InhoudsindicatieRijnvarenden, werkzaam via op Cyprus gevestigde onderneming [ bedrijf] . Nederlandse wetgeving van toepassing. Substantieel deel van werkzaamheden in woonland.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:4660
Toegevoegd22-05-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22-05-2018 / 200.197.437
InhoudsindicatieBeslissing verzoek ex artikel 31 Rv. Verzoek afgewezen. Geen kennelijke fout in de zin van artikel 31 Rv.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:4669
Toegevoegd22-05-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22-05-2018 / 200.230.833
InhoudsindicatieProcesrecht. Ontvankelijkheid in hoger beroep. Apparaatsfout. Geen uitzondering op strikte handhaving rechtsmiddeltermijn.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1618
Toegevoegd18-05-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-05-2018 / 23-001840-17
InhoudsindicatieVeroordeling voor medeplegen van doodslag en voor medeplegen van het verbergen, wegvoeren en wegmaken van een lijk.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1612
Toegevoegd17-05-2018
TitelGerechtshof Amsterdam, 03-05-2018 / 17/00432
InhoudsindicatieHoger beroep inspecteur gegrond. Inbrengwaarde van de grond in de maatschap vormt een geschilpunt tussen partijen. Als gevolg van de maatschapsovereenkomst is belanghebbende mede-ondernemer geworden in het akkerbouwbedrijf dat haar echtgenoot al geruime tijd drijft en gaan de gronden tot haar ondernemingsvermogen behoren. Tezelfdertijd, want uit hoofde van dezelfde overeenkomst, is van de gronden het recht van gebruik en genot afgesplitst en door belanghebbende ingebracht in de maatschap. Met dit op de gronden rustende recht van gebruik en genot dient bij de waardering van de gronden op de openingsbalans van belanghebbende rekening te worden gehouden. De inspecteur heeft ter zake van de (latere) vervreemding van de gronden dan ook het juiste resultaat vastgesteld.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3886
Toegevoegd17-05-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 23-05-2018 / C/10/490197 / HA ZA 15-1220
InhoudsindicatieKoop van paard voor fokkerij na veterinaire klinische goedkeuring. Na levering worden cataracten bij het paard geconstateerd. Non-conformiteit of dwaling? Onrechtmatige daad dierenarts? IPR. Weens Koopverdrag. Vorderingen afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2018:5797
Toegevoegd16-05-2018
TitelRechtbank Den Haag, 22-05-2018 / 6669015 RL EXPL 18-3630
InhoudsindicatieTreintje rijden in parkeergarage. Kentekenhouder wordt vermoed bestuurder te zijn. Vermoeden niet ontkracht. Aansprakelijkheid kentekenhouder.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:6937
Toegevoegd16-05-2018
TitelRechtbank Gelderland, 19-10-2017 / C/05/327303 / FA RK 17/3210
InhoudsindicatieBOPZ. Verzoek tot verlenen voorlopige machtiging.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:6936
Toegevoegd16-05-2018
TitelRechtbank Gelderland, 17-11-2017 / 328492 FZ RK 17-2724
InhoudsindicatieProces-verbaal van mondelinge uitspraak, artikel 30p derde lid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. BOPZ. Machtiging tot voortgezet verblijf.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2018:3432
Toegevoegd26-04-2018
TitelRechtbank Rotterdam, 26-04-2018 / 6709042
InhoudsindicatieVerstoorde arbeidsverhouding, ernstig verwijtbaar handelen werkgever, billijke vergoeding
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:3895
Toegevoegd24-04-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-04-2018 / 200.232.915
InhoudsindicatieDeelgeschil. Ontvankelijkheid in hoger beroep ingevolge artikel 1019cc Rv bij tussentijds hoger beroep na procesinleiding onder KEI. Elektronische ondertekening tussenvonnis
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:874
Toegevoegd23-04-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 03-04-2018 / 200.220.158/01
InhoudsindicatieVerzoek schorsing tenuitvoerlegging arbitraal vonnis.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:878
Toegevoegd23-04-2018
TitelGerechtshof Den Haag, 24-04-2018 / 200.204.525/01
InhoudsindicatieHuur woonruimte. Hoofdverblijf? Bewijswaardering.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:2754
Toegevoegd22-03-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22-03-2018 / 200.225.023
InhoudsindicatieErfrecht. Machtiging beneficiaire aanvaarding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2018:469
Toegevoegd17-01-2018
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-01-2018 / 200.216.713
InhoudsindicatieBewindvoerder aansprakelijk voor het onverzekerd rijden met een auto door de onder bewind gestelde en de daarop volgende boeteverhogingen, omdat betaling van de boete achterwege is gebleven?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:11293
Toegevoegd21-12-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-12-2017 / 200.213.418
InhoudsindicatieVaststelling kinder- en partneralimentatie en vergoedingsverplichting. Samenwoning ten tijde van inschrijving echtscheidingsbeschikking.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:10397
Toegevoegd28-11-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-11-2017 / 200.184.021
InhoudsindicatieAansprakelijkheid makelaar voor verkeerde vermelde woonoppervlakte in verkoopbrochure
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:3206
Toegevoegd28-06-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 28-06-2017 / UTR 17 / 296
InhoudsindicatieTrefwoorden: Planschadeverzoek achterliggende perceel van [straatnaam 1] [nummer] [woonnplaats] Samenvatting: Op 23 januari 2001 is het bestemmingsplan [straatnaam 1]-[straatnaam 2], 1e wijziging wijzigingsplan ex. artikel 4, lid 8 (beŽindiging agrarisch bedrijf [straatnaam 1] [nummer]) vastgesteld (het wijzigingsplan). Bij besluit van 5 november 2002 heeft verweerder eiser vrijstelling verleend van het wijzigingsplan, voor de opslag van bouwmaterialen in de grote loods (de vrijstelling). Op 25 juni 2012 is het bestemmingsplan [straatnaam 1]-[straatnaam 2] 2012 vastgesteld (het bestemmingsplan 2012) dat bij uitspraak van 22 januari 2014 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), ECLI:NL:RVS:2014:95, onherroepelijk is geworden. De voor de grote loods verleende vrijstelling kan geen verandering brengen in de planologische status van de kleine loods die in het wijzigingsplan niet is bestemd. Onder het wijzigingsplan was niet meer dan 80 m2 aan bijgebouwen behorende bij eengezinshuizen op het perceel van eiser toegestaan. Op het perceel van eiser staat geen eengezinshuis, zodat er onder het wijzigingsplan in het geheel geen bijgebouwen toegestaan waren op eisers perceel. In de vergelijking met het bestemmingsplan 2012 (waarin de kleine loods niet is bestemd) is dus geen sprake is van een wijziging, en dus geen sprake van planologisch nadeel. Dat verweerder het strijdig gebruik van de kleine loods jarenlang zou hebben gedoogd brengt geen verandering in de planologische status van de kleine loods. Onder het wijzigingsplan was parkeren op eisers perceel toegestaan voor zover dat was gerelateerd aan de woonbestemming, zodat eiser niet mocht parkeren ten behoeve van zijn (aannemers)bedrijf. Op grond van de voor de grote loods verleende vrijstelling voor opslag, is het eiser ten hoogste toegestaan om de bouwmaterialen te laden en te lossen. In de vergelijking met het bestemmingsplan 2012 (waarin parkeren vergunningvrij is toegestaan tot 50 m2 behorende bij de hoofdgebouwen die op de aangrenzende gronden zijn gelegen) is dus geen sprake van een wijziging ten aanzien van parkeren ten behoeve van eisers (aannemers)bedrijf, en dus geen sprake van planologisch nadeel.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:1374
Toegevoegd21-02-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 23-02-2017 / ROT 15/6916
InhoudsindicatieWabo, omgevingsvergunningen activiteit bouwen en activiteit planologisch strijdig gebruik
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:128
Toegevoegd17-01-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-01-2017 / 200.194.534_01
InhoudsindicatieVorderingen op grond van een samenwerkingsovereenkomst
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:5351
Toegevoegd20-12-2016
TitelGerechtshof Amsterdam, 13-12-2016 / 200.185.183/01
Inhoudsindicatieomgangsregeling
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:4254
Toegevoegd28-10-2016
TitelGerechtshof Amsterdam, 25-10-2016 / 200.185.183/01
Inhoudsindicatieomgangsregeling
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:2310
Toegevoegd17-06-2015
TitelGerechtshof Amsterdam, 16-06-2015 / 200.149.934-01
InhoudsindicatieBewijslast van uitleg. Strenge twee conclusieregel. Verkoop van administratiekantoor. Vorderingen in verband met overnamesom, managementvergoeding, misgelopen omzet en afboekingen, geen van alle toewijsbaar.
RechtsgebiedCiviel recht