ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:2920
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Den Haag, 09-02-2017 / AWB 16/23113
InhoudsindicatieAfwijzing verlening mvv. Eiseres heeft verzocht om vrijstelling van het inburgeringsexamen. Zij is analfabeet en van middelbare leeftijd. Na een jaar lang onderwijs te hebben gevolgd heeft zij éénmaal het inburgeringsexamen met negatief resultaat afgelegd. Met de overgelegde verklaringen van haar docent heeft eiseres onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij de inspanningen heeft verricht die in haar situatie redelijkerwijs van haar mogen worden verwacht, nu die verklaringen onvoldoende concreet zijn. Verweerder heeft de aanvraag op goede gronden afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:1831
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 27-03-2017 / 02-820128-16 en 02-688095-16 (ttzgev)
Inhoudsindicatieveroordeling voor mensenhandel met minderjarige prostituee. vrijspraak van oplichting telefoonabonnementen
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1651
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Gelderland, 08-03-2017 / 287616
InhoudsindicatieIn tussenvonnis aangenomen dwingend bewijs van ondertekende overeenkomst (akte van 157Rv) wordt niet ontzenuwd met na het tussenvonnis boven water gekomen nadere overeenkomst. Redelijkheid en billijkheid bij verdeling van een gemeenschap.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2016:5318
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Overijssel, 13-12-2016 / 191278 FT RK 1133/16
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek schuldsanering. Niet te goeder trouw. Niet voldoen aan boekhoudplicht onderneming en aan verplichtingen ten opzichte van belastingdienst
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGHACMB:2017:2
Toegevoegd27-03-2017
TitelGemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 10-01-2017 / AR 75669/15 - H 225/16
InhoudsindicatieAlgemene rekenkamer onderzoeksbevoegdheid
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGHACMB:2016:147
Toegevoegd27-03-2017
TitelGemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 16-12-2016 / AR 167/15 - ghis 81000 - HAR 69/16
InhoudsindicatieSchorsing tenuitvoerlegging Novum
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1643
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Gelderland, 01-03-2017 / 316395
InhoudsindicatieKort geding. Schorsing executie van verstekvonnis. Niet uit te sluiten dat beginsel van hoor- en wederhoor ten onrechte niet in acht is genomen, zodat evenmin kan worden uitgesloten dat het verstekvonnis op een juridische misslag berust.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGHACMB:2016:148
Toegevoegd27-03-2017
TitelGemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 20-12-2016 / KG 1974/15 - ghis 97253 - H 182/16
InhoudsindicatieLijfsdwang
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:197
Toegevoegd27-03-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 14-03-2017 / BBZ nrs. AUA 200900001 t/m AUA 200900005 (voorheen 0180 t/m 0184)
InhoudsindicatieDe vrijstelling van artikel 2, letter b, Landsverordening Winstbelasting kan gelden voor een stichting pensioenfonds die enkel de pensioenregeling uitvoert voor een of enkele werknemers. Pensioenlichamen komen in aanmerking voor de vrijstelling voor zover hun werkzaamheden zich beperken tot het beleggen van vermogen in verband met de door deze lichamen aangegane pensioenverplichtingen. Dat het bestuur van de pensioenfonds niet onafhankelijk is van de doterende vennootschap brengt niet met zich mee dat de vrijstelling niet geldt. Het Gerecht stelt belanghebbende in het gelijk.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2017:22
Toegevoegd27-03-2017
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 20-03-2017 / GAZA nr. 855 van 2016
InhoudsindicatieGerecht in Ambtenarenzaken (GAZA) - eervol ontslag
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1644
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Gelderland, 09-03-2017 / 312351
InhoudsindicatieKort geding. Geschil binnen maatschap. Vordering jegens de maatschap alsnog toewijsbaar vanwege Roham-arrest? Vordering tot afgifte bankgaranties. Artikel 843a Rv.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:198
Toegevoegd27-03-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 20-03-2017 / LAR nr. 2425 van 2016
InhoudsindicatieLandsverordening Administratieve Rechtspraak (Lar) - Lv VUT - het beroep is gegrond maar de rechtsgevolgen van de beschikking blijven in stand.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1647
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Gelderland, 10-03-2017 / 314530
InhoudsindicatieKort geding. Geschil tussen erfgenamen. Afgifte van memorabilia. Uitleg overeenkomst. Beroep op opschortingsrecht.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1648
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Gelderland, 06-03-2017 / 314265
InhoudsindicatieKort geding. Geschil over overname van aandelen en daarop rustend pandrecht. Uitleg VAN vaststellingsovereenkomst. Nader onderzoek nodig waarvoor een kort geding zich niet leent. Gebruik handelsnaam.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1649
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Gelderland, 10-03-2017 / 314720
InhoudsindicatieKort geding hangende een bodemprocedure. Geschil over de rechtmatigheid van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars voor het verstrekken van medicijnen (orale fentanyl) en de toelaatbaarheid van de regeling inhoudende dat de vergoeding voor elke terhandstelling van het medicijn wordt verhoogd met 0,05. Aanhouding in afwachting van vonnis in de bodemprocedure.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1096
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 24-03-2017 / 18/930051-16
InhoudsindicatieVeroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf ter zake van openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en goederen. Vrijspraak voorhanden hebben elektrische stroomstootwapen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1094
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 24-03-2017 / 18/930052-16
InhoudsindicatieVeroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf ter zake van openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en goederen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:199
Toegevoegd27-03-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 20-03-2017 / LAR nr. 2479 van 2016
InhoudsindicatieLandsverordening Administratieve Rechtspraak (Lar) - de beschikking is een beschikking op bezwaar waartegen beroep openstaat - verweerder heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat appellante niet middels het overleggen van stukken heeft gesteld en aannemelijk heeft gemaakt dat zij aan de vereisten voor vergunningverlening voldoet.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:200
Toegevoegd27-03-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 20-03-2017 / LAR nr. 2905 van 2016 / AUA201600629
InhoudsindicatieLandsverordening Administratieve Rechtspraak (Lar) - Bouwvergunning - Ten tijde van het sluiten van het onderzoek is nog geen reële beslissing op het bezwaar genomen en de omstandigheid dat geen verweer door verweerder is gevoerd, maken dat de ongemotiveerde, als afwijzende beslissing op het bezwaar geldende, beschikking kennelijk niet in stand kan blijven.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:201
Toegevoegd27-03-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 20-03-2017 / Aua 201700047
InhoudsindicatieLandsverordening administratieve rechtspraak (Lar) - verzoek in de zin van artikel 54 Lar - Verzoeker heeft niet binnen de termijn, die thans reeds is verstreken, van de mogelijkheid gebruik gemaakt om beroep in te stellen tegen het uitblijven van een beschikking op bezwaar. Daarbij komt dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij een spoedeisend belang heeft bij de verzochte voorziening.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2017:23
Toegevoegd27-03-2017
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 20-03-2017 / GAZA nr. 2426 van 2016
InhoudsindicatieHet Gerecht in Ambtenarenzaken Aruba (GAZA) - verweerder heeft bij het berekenen van de waarnemingstoelage ten onrechte geen rekening gehouden met de directeurentoelage; het bezwaar is gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:OGAACMB:2017:24
Toegevoegd27-03-2017
TitelGerecht in Ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 20-03-2017 / GAZA nr. 2480 van 2016
InhoudsindicatieGerecht in Ambtenarenzaken Aruba (GAZA) - klager is nimmer door het bevoegde gezag als ambtenaar in dienst van de UA benoemd. Gelet hierop stond tegen de brief geen bezwaar open. De rechtsverhoudingen moet geacht worden te zijn geregeld door bepalingen van civielrechtelijke aard. Het gerecht in Ambtenarenzaken verklaart zich onbevoegd van het bezwaar kennis te nemen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2016:5316
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Overijssel, 21-11-2016 / 188674 FT RK 846/16 en 188678 FT RK 847/16
InhoudsindicatieAfwijzing verzoeken schuldsanering. Niet te goeder trouw. Overbesteding. Aanzienlijke terugvorderingen van kinderopvangtoeslag en schulden aan kinderopvangorganisaties. Veel CJIB-boetes.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2016:5317
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Overijssel, 21-11-2016 / 191313 FT RK 1141/16
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek dwangakkoord. Weigeraar maakt 52 % uit van de totale schuldenlast en prognose-voorstel zal niet worden gehaald.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1097
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 24-03-2017 / 18/930053-16
InhoudsindicatieVeroordeling tot een (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf ter zake van openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen en goederen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:202
Toegevoegd27-03-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 21-03-2017 / E.J. no. 1943 van 2016
Inhoudsindicatiecivie ej arbeid eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1654
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Gelderland, 01-03-2017 / 291996
InhoudsindicatieOndervrijwaring en onderondervrijwaring: Vordering vergoeding schade door opvolgend kopers van gestolen shovel. Geen bescherming artikel 3:86 lid 3 BW want steeds verkregen van bedrijfsmatig handelaar.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1658
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Gelderland, 15-03-2017 / 298464
InhoudsindicatieErfdienstbaarheid van uitweg. Geschil wijze van uitoefening. Eerdere uitspraken gezag van gewijsde, daarom vorderingen conventie afgewezen. Geen misbruik van recht. Vordering reconventie tot veroordeling in daadwerkelijk gemaakte proceskosten afgewezen
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:2296
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 08-03-2017 / C/10/504438 / HA ZA 16-620
InhoudsindicatieSchade wegens vermindering waarde aandelen (afgeleide schade).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:203
Toegevoegd27-03-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 21-03-2017 / E.J. no. 2428 van 2016
Inhoudsindicatieciviel - ej - arbeid - de werknemer is op goede grond en ook voldoende onverwijld op staande voet ontslagen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2016:9634
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 10-11-2016 / 16/5769, 13.751.583-16
InhoudsindicatieOverlevering. Beoordeling van de detentieomstandigheden conform EHRM (Grote Kamer) 20 oktober 2016, 7334/13 (Muri/Kroatië). Uitstel van de beslissing over de overlevering vanwege een reëel gevaar van onmenselijke of vernederende behandeling voor de opgeëiste persoon.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1642
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Gelderland, 27-03-2017 / 05/760039-16
InhoudsindicatieDe militaire kamer heeft een 24-jarige militair veroordeeld voor poging doodslag en openlijke geweldpleging. De militaire kamer acht bewezen dat verdachte samen met anderen twee jongens tegen het hoofd heeft geslagen en geschopt. Eén van de slachtoffers is daarbij zelfs op het hoofd getrapt. De militaire kamer heeft hiervoor een gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarnaast zal verdachte aan beide slachtoffers een schadevergoeding moeten betalen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1645
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Gelderland, 27-03-2017 / 05/841158-16; 05/840757-15 (tul) en 05/107312-16 (tul)
InhoudsindicatieVrijspraak van medeplegen van diefstal.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1646
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Gelderland, 23-03-2017 / 05/880417-14, 05/880419-14, 05/881305-14, 05/881364-14, 05/881366-14, 05/780007-15, 05/880418-14, 05/881365-14, 05/780091-15
Inhoudsindicatie"beoordelingscriteria" verzoeken tot het horen van getuigen door de rechter-commissaris.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:1762
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 27-03-2017 / 01/865163-16
InhoudsindicatieDe meerderjarige verdachte heeft met drie minderjarigen geprobeerd een cafetaria te overvallen [poging tot afpersing door twee of meer verenigde personen]. Verdachte wordt verminderd toerekeningsvatbaar voor dit feit geacht. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van één jaar waarvan 331 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en een taakstraf van 240 uur.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:2305
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 08-03-2017 / C/10/506173 / HA ZA 16-707
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Feitelijk bestuurder (art. 2:248 lid 7 BW)? Onrechtmatige doorstart? Onrechtmatig gebruik handelsnaam. Aansprakelijkheid bestuurder voor onrechtmatig gebruik handelsnaam door vennootschap? Verhaal mogelijk bij vennootschap? Spaanse Villa-arrest.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1101
Toegevoegd27-03-2017
Titel
Inhoudsindicatie
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:1349
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Overijssel, 22-03-2017 / 199521 KGRK 17-321
InhoudsindicatieAfwijzing wrakingsverzoek.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:1350
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Overijssel, 21-03-2017 / 08/730612-16 (P)
InhoudsindicatieDe rechtbank Overijssel veroordeelt een 22-jarige man tot een gevangenisstraf van 6 weken. Hij maakte zich samen met een medeverdachte schuldig aan een brutale diefstal van 20 euro uit de kassa van een snackbar in Enschede.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGHACMB:2016:149
Toegevoegd27-03-2017
TitelGemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 22-09-2016 / EJ 79445/16 - HAR 49/16
InhoudsindicatieSchorsing tenuitvoerlegging - Loon
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSGR:2005:1109
Toegevoegd27-03-2017
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 27-10-2005 / C 04/1701
Inhoudsindicatieauteursrecht
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:2315
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 08-03-2017 / C/10/514306 / HA ZA 16-1278
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad notarisklerk door medewerking te verlenen aan transactie waarvan hij, anders dan de notaris, wist dat daardoor een derde werd benadeeld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:2316
Toegevoegd27-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 08-03-2017 / C/10/513200 / HA ZA 16-1060
InhoudsindicatieGeen sprake van onrechtmatige daad/misbruik van recht bij executie vonnis rechtbank Rotterdam. Verjaring vordering tot nakoming.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:950
Toegevoegd24-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-03-2017 / 200.196.022/01 NOT
InhoudsindicatieDe klacht van klager valt in de volgende onderdelen uiteen. i. De kandidaat-notaris heeft klager niet erop gewezen dat de notariskosten geen verplichte kosten waren. Klager stelt te zijn misleid doordat deze kosten bij hem in rekening zijn gebracht als ware hij de opdrachtgever van de kandidaat-notaris. ii. Het contact met de kandidaat-notaris verliep moeizaam en stroef. Verder beschikte de kandidaat-notaris over meer stukken dan de stukken die bij klager bekend waren. iii. Door zijn tante is verzwegen dat zij in 2007 een schenking van 100.000,- van erflaatster had ontvangen, welke schenking bij het vaststellen van de omvang van de nalatenschap niet is meegenomen. Het notariskantoor was van deze schenking op de hoogte, maar heeft klager hierover niet geïnformeerd. De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof bevestig de bestreden beslissing.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:951
Toegevoegd24-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-03-2017 / 200.198.387/01 NOT
InhoudsindicatieKlagers verwijten de notaris dat hij: i. geen contact heeft opgenomen met mr. [X] om hem te informeren over de herroeping van de volmacht door moeder; ii. zich geen goed beeld heeft gevormd van de wilsbekwaamheid van moeder ten tijde van het opmaken en passeren van het levenstestament op 23 januari 2015; iii. heeft nagelaten een deskundige in te schakelen ter beoordeling van de wilsbekwaamheid van moeder; en iv. zich voor het karretje van de zuster heeft laten spannen en hierdoor onenigheid tussen de kinderen onderling is ontstaan, terwijl moeder met de volmacht juist had beoogd dat te voorkomen. De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard. Het hof bevestigt de bestreden beslissing.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:5931
Toegevoegd24-03-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-02-2016 / 20-000621-15
InhoudsindicatieBelaging, diefstal, mishandeling en belediging van een ambtenaar in functie.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGEAA:2017:196
Toegevoegd24-03-2017
TitelGerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 01-03-2017 / AR no. 747 van 2015
InhoudsindicatieSchuldvordering wegens wanprestatie uit hoofde van overnameovereenkomst. Rol beperkt tot garantstelling. Vordering afgewezen. Reconventie, vordering proceskosten. Geen misbruik procesrecht of onrechtmatig handelen. Vordering afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:85
Toegevoegd24-03-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-03-2017 / 16/13
InhoudsindicatieBedrijfstoeslag 2012. Kerstbomen. Verschil tussen opgegeven oppervlakte en goedgekeurde oppervlakte minder dan 0,1 ha.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:86
Toegevoegd24-03-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-03-2017 / 16/250 en 16/623
InhoudsindicatieBedrijfstoeslag 2012 en 2014. Dynamisch natuurgebied met karrevelden. Landbouwgrond? NVWA-controle AAN-laag. Regeling GLB-inkomenssteun 2006
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:87
Toegevoegd24-03-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-03-2017 / 16/355
InhoudsindicatieGLB, blijvend grasland, toeslagrechten
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:88
Toegevoegd24-03-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 10-03-2017 / 16/27
Inhoudsindicatiecontinuïteitsveronderstelling, ontbreken van toelichting op negatief eigen vermogen en liquiditeitssaldo in jaarrekening, samenstelling.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:2256
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 23-03-2017 / 10/742113-16
InhoudsindicatieBedreiging aan het adres van de burgemeester. Hoewel de bewoordingen in de e-mail op zichzelf beschouwd niet direct een bedreiging inhouden, hebben ze in dit geval een bedreigend karakter.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CBB:2017:89
Toegevoegd24-03-2017
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-03-2017 / 16/84
InhoudsindicatiePeriodieke kwaliteitstoetsing accountantspraktijk. Eindoordeel 'voldoet niet'. Ook heeft appellant zich niet aan afspraak gehouden om betrokkenheid bij accountantspraktijk te beëindigen. Hoger beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1442
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 23-03-2017 / UTR 16/3393
InhoudsindicatieEiser werkte sinds 1 augustus 1969 bij verweerder. In verband met een wijziging van zijn standplaats als gevolg van een reorganisatie heeft eiser op 23 december ontslag aangevraagd. Dit ontslag wordt hem op 5 januari verleend. Op dat moment geniet eiser levensloopverlof. Hij is er daardoor niet mee bekend dat er een Van-Werk-Naar-Werk-beleid is ontwikkeld dat per 1 februari 2016 in werking zou treden. Op grond van dit beleid zou eiser in aanmerking kunnen komen voor een stimuleringspremie bij een vrijwillig ontslag na inwerkingtreding. Eiser maakt vervolgens bezwaar en gaat in beroep tegen het ontslagbesluit. Primair stelt eiser dat hij voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor de stimuleringspremie. Subsidiair stelt eiser dat verweerder hem niet had mogen houden aan zijn ontslagverzoek, nu hij als gevolg van zijn verlof niet op de hoogte was van het nieuwe, gunstige beleid. De rechtbank is van oordeel dat, nu eiser zelf toegang had tot de informatie met betrekking tot het beleid, verweerder niet gehouden was om eiser te adviseren te wachten met het indienen van zijn verzoek teneinde gebruik te kunnen maken van de stimuleringspremie. Er is geen reden voor verweerder om eiser niet te houden aan zijn ontslagverzoek. Voorts is de rechtbank van oordeel dat verweerder niet gehouden is de stimuleringspremie alsnog toe te kennen. Eiser wilde na zijn verlof niet terugkeren naar het werk omdat hij met het zicht op zijn pensioen niet meer wilde meegaan met een standplaatswijziging. Naar het oordeel van de rechtbank is dit een reden die los van de stimuleringspremie voor eiser een aanleiding vormde het ontslagverzoek in te dienen. Tot slot voert eiser aan dat er rechtsongelijkheid ontstaat door eiser niet de gelegenheid te bieden zijn ontslagverzoek in te trekken. Aan medewerkers van verweerder die na 1 januari 2016 een verzoek hebben ingediend en van wie het verzoek nog niet is ingewilligd, de gelegenheid wordt geboden om het verzoek in te trekken. Eiser betoogt dat 8 december 2015 als peildatum zou moeten worden gehanteerd omdat op die dag bekend is gemaakt dat er een stimuleringspremie werd opengesteld. De rechtbank is van oordeel dat een beroep op het gelijkheidsbeginsel niet kan slagen. Eiser heeft reeds op 23 december 2015 zijn ontslagverzoek ingediend en dit is gehonoreerd op 5 januari 2016. Dit is niet gelijk aan het geval waarin er na 1 januari 2016 een ontslagverzoek is ingediend dat nog niet gehonoreerd was op het moment dat het verzoek weer wordt ingetrokken.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:801
Toegevoegd24-03-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 14-03-2017 / 200.176.873/01
InhoudsindicatieVerzetzaak. Volmacht en levenstestament. Schenkingen en betalingen ten laste van vermogen van vader aan/door jongste zoon en partner. Vader vordert terugbetaling. Misbruik van omstandigheden. Bewijsopdracht.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:1714
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 24-03-2017 / SHE 17/762
InhoudsindicatieWoningsluiting 13b Opiumwet. Handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen. Geen aanleiding om in afwijking van beleid met waarschuwing te volstaan. Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:802
Toegevoegd24-03-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 14-03-2017 / 200.182.838/01 en 200.181.121/01
InhoudsindicatieErfrecht. Aansprakelijkheid notaris jegens echtgenote erflater. Onduidelijke uiterste wil: onzorgvuldig geredigeerd testament. Onrechtmatig handelen notaris. Eigen gedrag echtgenote en billijkheidscorrectie. Echtgenote heeft vaststellingsovereenkomst gesloten met andere erven. Handelswijze echtgenote ernstig verwijtbaar en wel zodanig dat zij haar mogelijke schade niet op de notaris kan verhalen. Proceskostenveroordeling.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1062
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 24-03-2017 / 18/830394-16
InhoudsindicatieVeroordeling wegens diefstal met geweld, in vereniging gepleegd, feitelijke aanranding van de eerbaarheid en winkeldiefstal.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1060
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 24-03-2017 / 18/830396-16
InhoudsindicatieVerdachte is veroordeeld voor een poging tot brandstichting dan wel een poging tot het teweegbrengen van een ontploffing in zijn woning. Verdachte heeft een geschiedenis van dreigingen met zelfmoord en brandstichting. Verdachte is ditmaal een stap verder gegaan door niet alleen te melden dat hij zijn woning in brand ging steken, maar door ook twee gaspitten van zijn fornuis open te zetten zonder deze te ontsteken. Hiermee heeft verdachte niet alleen groot gevaar voor zichzelf, maar ook voor zijn woning en het wooncomplex waar die woning deel van uitmaakt, gecreëerd. De rechtbank legt verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van 300 dagen waarvan 157 voorwaardelijk en verbindt aan het voorwaardelijke strafdeel een meldplicht, een verplichting zich te houden aan de aanwijzingen van de reclassering en een verplichting tot meewerken aan behandeling.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:2263
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 22-03-2017 / C/10/519575 / KG ZA 17-86
InhoudsindicatieKort geding. Aanbesteding. Klacht over (dis) proportionaliteit geschiktheidseis maar ongeldige inschrijving. Geen belang. HvJ EU 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:988 (Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1061
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 21-03-2017 / LEE 16/4266, LEE 16/4369, LEE 16/4422, LEE 16/4431 en LEE 16/4466
InhoudsindicatieDe omgevingsvergunning verleend ten behoeve van het realiseren van het "Zonnepark Midden-Groningen te Sappemeer is door de rechtbank vernietigd. Het college van burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer was niet bevoegd om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, ten derde, van de Wabo de omgevingsvergunning te verlenen; er is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist. De rechtbank ziet geen aanleiding het college in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen of te laten herstellen. De belangen van de omwonenden zijn in onderhavig geval door eerdere relevante ruimtelijke ingrepen, waaronder gaswinning, op ingrijpende wijze aangetast. De cumulatie van belangenaantasting die thans ontstaat dient onderdeel uit te maken van de belangenafweging die het college moet maken, te meer nu het project als een grote inbreuk op het geldende planologische regime moet worden beschouwd. Het college heeft de gevolgen van de aardgaswinning niet kenbaar in de afweging betrokken. Verweerder heeft daarmee in strijd gehandeld met de artikelen 3:4 en 3:46 van de Awb. In de omgevingsvergunning zijn geen regels opgenomen die ervoor zorgen dat de aanleg en instandhouding van de in het inrichtingsplan opgenomen beplanting wordt geborgd in de vorm van een voorwaardelijke verplichting. Het besluit is aldus in strijd met artikel 2.42.2 van de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 genomen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1066
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 24-03-2017 / 18/920018-15
InhoudsindicatieVerdachte heeft een hennep(zaden)kwekerij gehad. Verdachte heeft zich -tezamen en in vereniging met een ander- schuldig gemaakt aan het bewerken en verwerken van hennep in de uitoefening van een bedrijf. Daarnaast heeft verdachte een grote hoeveelheid hennep aanwezig gehad in de uitoefening van een bedrijf en heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan diefstal van elektriciteit.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1068
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 24-03-2017 / 18/920018-15 ontneming
InhoudsindicatieVordering ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel in verband met meerdere hennepoogsten. Ontnemingsperiode van tweeënhalf jaar. De rechtbank stelt het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op 267.731,90 en legt aan verdachte de verplichting op tot betaling van een geldbedrag van 267.731,90 aan de staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1441
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 24-03-2017 / 16.700018-16
InhoudsindicatieEen 33-jarige man uit Almere heeft zich in 2016 in Lelystad schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag op zijn ex-vriendin. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 6,5 jaar. De man heeft een raam ingeslagen en is het huis van zijn ex-vriendin binnengedrongen. Zij zat gehurkt voor hun baby toen de man haar meerdere keren in haar hals en armen stak. Het slachtoffer heeft levensbedreigend letsel opgelopen. Voor de behandeling van het letsel heeft ze ruim een week in het ziekenhuis gelegen, hoofdzakelijk op de intensive care. Het delict dat de man heeft gepleegd rechtvaardigt een gevangenisstraf van forse duur. Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft de rechtbank onder meer gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd en rekening gehouden met eerdere veroordelingen van de man voor geweldsdelicten. De hoogte van de straf valt lager uit dan de eis van de officier van justitie. De rechtbank bepaalt dat de man het slachtoffer daarnaast bijna 20.000 euro aan schade moet vergoeden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1069
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 24-03-2017 / 18/920167-15
InhoudsindicatieVerdachte is op heterdaad aangetroffen toen hij bezig was hennep te knippen in de hennep(zaden)kwekerij. Verdachte heeft zich -tezamen en in vereniging met een ander- schuldig gemaakt aan het bewerken en verwerken van hennep in de uitoefening van zijn bedrijf.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1072
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 24-03-2017 / 18/920167-15 ontneming
InhoudsindicatieVordering ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel in verband met knippen van hennep. Ontnemingsperiode van drie jaar. De rechtbank stelt het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op 1.800,-- en legt aan verdachte de verplichting op tot betaling van een geldbedrag van 1.800,-- aan de staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:2740
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Limburg, 06-03-2017 / C/03/197832 / FA RK 14-3372
Inhoudsindicatieverrekening huwelijkse voorwaarden, vaststelling waarde pand in Spanje en inboedel Spanje, terugkomen op eindbeslissingen? , verzwegen bankrekening?
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2017:1325
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Overijssel, 22-03-2017 / C/08/198845 / KG ZA 17-63
InhoudsindicatieDe kortgedingrechter oordeelt dat het beslag op het Twenthe Centrum in Almelo moet worden opgeheven.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:980
Toegevoegd24-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-03-2017 / 200.197.030/01 NOT
InhoudsindicatieKlacht tegen een notaris. De notaris heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld bij het opstellen en passeren van het testament van erflater in mei 2015 (i). Verder heeft de notaris in de onderlinge communicatie met een andere notaris onzorgvuldig gehandeld (ii). De kamer heeft de klacht van klagers onder i. ongegrond verklaard. Het hof heeft de klacht in beide onderdelen ongegrond verklaard.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2015:11379
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Limburg, 15-07-2015 / C/03/197832 / FA RK 14-3372
Inhoudsindicatiebewijsopdracht: hebben partijen de facto tijdens het huwelijk verrekend conform de huwelijkse voorwaarden? Tussenuitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2016:11613, Tussenuitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2016:11614
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2016:11613
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Limburg, 23-03-2016 / C/03/197832 / FA RK 14-3372
Inhoudsindicatiebewijs van jaarlijkse verrekening niet geleverd, beroep op tenzij clausule van 1:141 lid 3 BW deels geslaagd en deels afgewezen. Tussenuitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2015:11379, Tussenuitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2016:11614
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2016:11614
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Limburg, 21-10-2016 / C/03/197832 / FA RK 14-3372
Inhoudsindicatieverrekening huwelijkse voorwaarden, kapitaalpolissen, belastingdruk en allerlei posten. Tussenuitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2015:11379, Tussenuitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2016:11613
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:1810
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-03-2017 / 02/166854-16
InhoudsindicatieIn café met glas in hand tegen gezicht slaan. Zware mishandeling.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:2744
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Limburg, 15-03-2017 / C/03/229719 / FA RK 16-4691
Inhoudsindicatiebenoeming bijzondere curator, gedragsdeskundige, specifieke vragen en aandachtspunten in verband met strijd ouders en belangen minderjarige.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:2743
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Limburg, 17-03-2017 / C/03/231727 / FA RK 17-516
InhoudsindicatieBeroep op artikel 1:160 BW in voorlopige voorzieningen procedure. De rechtbank gaat er in het kader van de voorlopige voorzieningen vanuit dat de vrouw haar leven thans zodanig heeft vormgegeven dat zij met een partnerbijdrage van de man van 200,- netto per maand in de kosten van haar eigen levensonderhoud kan voorzien. De rechtbank overweegt daartoe onder meer dat de vrouw heeft gesteld dat zij drie á vier dagen per week bij haar partner verblijft en dat die partner bijna alle kosten van levensonderhoud betaalt.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:1860
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 24-03-2017 / C/13/622775 / KG ZA 17-91
InhoudsindicatieEen franchisenemer van Intertoys die vond dat de ombouw van Bart Smit winkels naar Intertoys winkels een inbreuk op zijn franchiseovereenkomst opleverde, krijgt geen gelijk van de voorzieningenrechter.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:OGHACMB:2016:144
Toegevoegd24-03-2017
TitelGemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 07-10-2016 / AR 166/11 - ghis 77659 - H 28/16 en 28A/16
InhoudsindicatieAppartementen in een resort - whole owners
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1086
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 24-03-2017 / 18/930050-16
InhoudsindicatieVeroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf ter zake van openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:OGHACMB:2016:145
Toegevoegd24-03-2017
TitelGemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 27-09-2016 / AR 58689/12 - H 171/14
InhoudsindicatieBoedelscheiding - Opgebouwd pensioen
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1087
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Noord-Nederland, 23-03-2017 / LEE 17-792 en 17-847
InhoudsindicatieWeigering omgevingsvergunning na weigering raad om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De door verweerder gehanteerde werkwijze verhoudt zich niet met artikel 3.11, eerste lid, van de Wabo. Daardoor is verzoekster de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze onthouden. Verweerder mocht weigering vvgb niet aan het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning ten grondslag leggen.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:OGHACMB:2016:146
Toegevoegd24-03-2017
TitelGemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 07-12-2016 / AR 75036/15 - HAR 70/16
InhoudsindicatieSchorsing tenuitvoerlegging - opgeheven beslag - dwangsom
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1613
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Gelderland, 01-03-2017 / 305789
InhoudsindicatieOverlijden van geiten als gevolg van geleverd stro, dat besmet was met de bacterie listeria. Toerekenbaarheid van de tekortkoming. Artikel 6:75 BW. Verkeersopvattingen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:976
Toegevoegd24-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-03-2017 / 200.172.843/01
InhoudsindicatieFinancieel recht. Renteswap. Beroep op dwaling. Vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2016:4022. Voorshand is het hof van oordeel dat de rechtsverhouding tussen partijen een adviesrelatie is en het aanbieden van de renteswap het verlenen van een beleggingsdienst in die context moet worden beoordeeld. Nadere aanhouding in verband met de afwikkeling van het Uniform herstelkader rentederivaten MKB.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:2257
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 23-03-2017 / 10/700442-16
InhoudsindicatieBedreiging met een terroristisch misdrijf, artikel 285 lid 3 Sr. en vrijspraak.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:987
Toegevoegd24-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-03-2017 / 200.190.832/01
InhoudsindicatieKlacht tegen een kandidaat-notaris. Klaagsters verwijten de kandidaat-notaris dat hij bij de intrekking van de volmacht en de legalisatie de belangen van klaagster 1 onvoldoende heeft behartigd en dat hij op een niet respectvolle wijze met klaagsters heeft gecommuniceerd. Verder wordt de kandidaat-notaris verweten dat hij, door zijn onzorgvuldig handelen, klaagster 2 financieel heeft benadeeld. De kamer heeft de klachten deels gegrond verklaard en de kandidaat-notaris opgelegd de maatregel van schorsing als waarnemer in de uitoefening van het ambt voor de duur van twee weken. Het hof verklaart de klachten in alle onderdelen ongegrond.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:1863
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 24-02-2017 / 13/684540-16
Inhoudsindicatieoplegging ISD maatregel winkeldiefstal met geweld
RechtsgebiedStrafrecht, Materieel strafrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:2258
Toegevoegd24-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 23-03-2017 / 10/960136-16
InhoudsindicatieBewijs deelname aan IS, terroristische organisatie in de zin van artikel 140a Sr.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:1835
Toegevoegd23-03-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 07-03-2017 / 13/651296-10 (vi)
InhoudsindicatieAfwijzing vordering tot uitstel van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Een v.i. kan worden uitgesteld wanneer ernstige bezwaren bestaan van een misdrijf. De inhoud van het dossier is onvoldoende om de ernstige bezwaren tegen veroordeelde aan te nemen.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1150
Toegevoegd23-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-03-2017 / 16/3351 AW
InhoudsindicatieAppellant had bij besluit van 31 augustus 2015 de indexering, die volgens de tabel indexatie verzekerde bedragen dienstongevallen per 1 januari 2015 leidt tot een vergoeding van 159.320,-, moeten toekennen. Vernietiging uitspraak op het onderdeel van niet toekennen van de kosten voor verleende rechtsbijstand in de bezwaarfase. Doende wat de rechtbank zou behoren te doen zal de Raad appellant veroordelen in de kosten van betrokkene in de bezwaarfase, begroot op 495,- te weten één punt voor het indienen van het bezwaarschrift.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1163
Toegevoegd23-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-03-2017 / 15/4151 AKW
InhoudsindicatieWeigering kinderbijslag toe te kennen met ingang van het derde kwartaal van 2013. Appellante heeft niet voldaan aan de voorwaarde dat zij in belangrijke mate haar kinderen heeft onderhouden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1422
Toegevoegd23-03-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 28-02-2017 / 16/659941-16 en 16/275071-14 (tul) (P)
InhoudsindicatieJeugddetentie na poging tot doodslag.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1164
Toegevoegd23-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-03-2017 / 15/5983 AKW
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag om kinderbijslag. Er is geen sprake van een bijzonder geval.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1162
Toegevoegd23-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-03-2017 / 15/6919 AOW
InhoudsindicatieSchuldig nalatig. De aanslag over 2008 is ambtshalve vastgesteld en appellant heeft de verschuldigde premies volksverzekeringen niet volledig betaald.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:2809
Toegevoegd23-03-2017
TitelRechtbank Den Haag, 24-03-2017 / C-09-528210-KG ZA 17-288
Inhoudsindicatie.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1160
Toegevoegd23-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-03-2017 / 16/1771 ANW
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag om een nabestaandenuitkering. Appellante kan niet als nabestaande worden aangemerkt, nu zij op het moment van overlijden van haar partner niet met hem gehuwd was. De vergelijking met de Algemene wet inzake rijksbelastingen gaat niet op, omdat die wet een hardheidsclausule heeft, terwijl de ANW een dergelijke clausule niet kent.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:2825
Toegevoegd23-03-2017
TitelRechtbank Den Haag, 24-03-2017 / C/09/526850 / KG ZA 17-186
InhoudsindicatieDynamiet heeft BKR in kort geding gedagvaard. Zij stelt zich op het standpunt dat BKR jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door zich uit te laten zoals BKR heeft gedaan in de televisie-uitzending van het consumentenprogramma Radar op 16 januari 2017, op de website van Radar en op haar eigen website. Dynamiet vordert daarom BKR te veroordelen om een en ander te rectificeren. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat BKR in de uitzending onrechtmatig (jegens Dynamiet) heeft gehandeld door zich in algemene termen uit te laten over het uitgangspunt dat alle in Nederland verleende krediet moet worden geregistreerd in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). De omstandigheden van het geval (o.a. consumentenprogramma, televisiefragment) maken dat BKR enige vrijheid heeft in het formuleren van dit uitgangspunt. Dat BKR in dat verband heeft gesproken over een wettelijke verplichting tot registratie kan haar daarom niet worden tegengeworpen. Ten aanzien van een aantal van de uitlatingen van BKR is de voorzieningenrechter van oordeel dat Dynamiet heeft verzuimd om te onderbouwen hoe en waarom die uitlatingen kunnen worden aangemerkt als onrechtmatig jegens Dynamiet. Het enkele feit dat BKR een andere uitleg geeft aan een uitspraak van de Hoge Raad of een eerder vonnis van deze rechtbank is daartoe onvoldoende. Dynamiet is voorts van mening dat BKR ten tijde van de uitzending onrechtmatig heeft gehandeld door te stellen dat het Dynamiet niet is gelukt om terechte registraties te doen verwijderen. De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat BKR op basis van de door Dynamiet verstrekte informatie tot die conclusie heeft kunnen komen. Dynamiet heeft er immers voor gekozen om niet te verschijnen in de uitzending van 16 januari 2017 voor tekst en uitleg over haar werkwijze en om slechts in een (zeer) beperkt aantal dossier inzage te geven. Dat Dynamiet thans stukken in het geding brengt die tot een andere conclusie aanleiding kunnen geven maakt dit niet anders. Voor wat betreft een aantal uitlatingen op haar eigen website en op de website van Radar acht de voorzieningenrechter van belang dat BKR die uitlatingen nadien zodanig heeft bijgesteld dat daarmee in hoofdlijnen aan de bij Dynamiet opgekomen bezwaren tegemoet is gekomen. Dat BKR waarschuwt voor bedrijven die stellen tegen betaling registraties te kunnen verwijderen uit het CKI is als zodanig niet onrechtmatig (jegens Dynamiet). De voorzieningenrechter concludeert dat niet aannemelijk is geworden dat BKR jegens Dynamiet onrechtmatig heeft gehandeld. De vordering tot rectificatie komt daarom niet voor toewijzing in aanmerking.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1158
Toegevoegd23-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-03-2017 / 15/3018 AW
InhoudsindicatieHandhaving besluiten, onder aanpassing van de motivering van de koppeling aan de juiste, meer recente, functietypering van 11 november 2009. Tevens is rekening gehouden met het toezichthouderschap. Het is de Raad, net als de rechtbank, niet gebleken dat in de nieuwe motivering van de koppeling het toezichthouderschap niet (voldoende) zou zijn meegenomen. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat de koppeling van de organieke functie Handhavingspecialist aan de generieke functie Medewerker Handhaving E op voldoende gronden berust.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:2860
Toegevoegd23-03-2017
TitelRechtbank Den Haag, 22-03-2017 / C-09-525817-KG ZA 17-104
InhoudsindicatieKort geding. Vordering ex artikel 616 Rv. Gestelde bankgarantie is ongenoegzaam.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1152
Toegevoegd23-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-03-2017 / 16/1396 MAW
Inhoudsindicatie1) Nabetaling bezoldiging. Hoger beroep ongegrond verklaard omdat overeenstemming is bereikt. 2) Schorsing en gedeeltelijke inhouding bezoldiging. Gezien het oordeel over de schorsing op grond van wangedrag heeft de commandant de bezoldiging op goede gronden met eenderde ingehouden op grond van artikel 19, eerste lid, van het IBM. Bij de toepassing van dit artikellid is geen plaats voor een belangenafweging. Daarom heeft de commandant zich op goede gronden op het standpunt gesteld dat de ziekte en psychische gesteldheid van appellant geen grond vormen om van de inhouding af te zien. 3) Ten onrechte ontslag wegens wangedrag. Verminderde toerekenbaarheid. Het onrechtmatig indienen van twee declaraties is terecht als wangedrag aangemerkt. Het opleggen van de maatregel van ontslag kan niet worden aangemerkt als strafvervolging in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zodat appellant geen zwijgrecht toekwam en op de commandant daarom geen verplichting rustte om appellant voor aanvang van de hoorzitting daarop te wijzen. Ten tijde van het ontslagbesluit waren er aanwijzingen die op zijn minst duidden op de mogelijkheid van een psychische stoornis en als gevolg daarvan op een mogelijk verminderde toerekenbaarheid van appellant ten tijde van het indienen van de declaraties. Gelet daarop had er onderzoek moeten plaatsvinden naar de psychische gesteldheid van appellant en de mate van toerekenbaarheid van zijn gedragingen. Onzorgvuldige voorbereiding en onvoldoende deugdelijke motivering.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1151
Toegevoegd23-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-03-2017 / 16/4358 AW
InhoudsindicatieOntslag wegens plichtsverzuim. Appellante is diverse keren strafrechtelijk veroordeeld voor het als misdrijf te kwalificeren rijden onder invloed en een keer voor het niet nakomen van de Leerplichtwet, waarvan zij geen melding heeft gemaakt. De straf van ontslag is niet onevenredig aan de aard en ernst van het vastgestelde plichtsverzuim.
RechtsgebiedBestuursrecht, Ambtenarenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:2694
Toegevoegd23-03-2017
TitelRechtbank Limburg, 07-03-2017 / C/03/217297 / FA RK 16-478
Inhoudsindicatieverwerpt het verweer van de moeder inzake seksueel misbruik door de vader; belast de vader en de moeder met het gezamenlijk gezag en bepaalt een verdeling van zorg- en opvoedingstaken (verblijf van kinderen bij de vader)
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:493
Toegevoegd23-03-2017
TitelHoge Raad, 24-03-2017 / 16/02504
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Huurrecht. Ontbinding huurovereenkomst woonruimte wegens huurachterstand. Tekortkomingen verhuurder?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:490
Toegevoegd23-03-2017
TitelHoge Raad, 24-03-2017 / 16/01057
InhoudsindicatieContractenrecht. Uitleg ontbindende voorwaarde in koopovereenkomst stuk grond. Wijzigen bestemming in 'landhuis'. Vraag of koper ook zonder bestemmingswijziging zijn wensen had kunnen realiseren. Grenzen rechtsstrijd. Hoge Raad doet zelf de zaak af.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:491
Toegevoegd23-03-2017
TitelHoge Raad, 24-03-2017 / 16/00913
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Procesrecht, huurrecht woonruimte. Vordering van huurder tot ontbinding huurovereenkomst en schadevergoeding: ingesteld tegen de verkeerde partij?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:489
Toegevoegd23-03-2017
TitelHoge Raad, 24-03-2017 / 16/03703
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Partneralimentatie. Vervolg van HR 5 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3713. Omvang geschil na verwijzing; art. 424 Rv. Terugbetalingsverplichting?
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:492
Toegevoegd23-03-2017
TitelHoge Raad, 24-03-2017 / 16/00464
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Gelijke beloning, maatstaf. Invoering nieuw beloningssysteem; vraag hoe de werknemers moeten worden ingeschaald. Uitleg vordering werknemers.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:488
Toegevoegd23-03-2017
TitelHoge Raad, 24-03-2017 / 16/03087
InhoudsindicatieFaillissementsrecht. Pluraliteitsvereiste. Moet Hoge Raad terugkomen van het krachtens vaste rechtspraak voor faillietverklaring geldende vereiste dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser heeft?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:494
Toegevoegd23-03-2017
TitelHoge Raad, 24-03-2017 / 15/05837
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid. Mesothelioom. Beroep op verjaring (art. 3:310 lid 2 BW) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? HR 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635, NJ 2000/430 (Van Hese/De Schelde). Betekenis van EHRM 11 maart 2014, nrs. 52067/10 en 41072/11, NJ 2016/88 (Howald Moor c.s./Zwitserland); toegang tot de rechter (art. 6 EVRM).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:789
Toegevoegd23-03-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 21-03-2017 / 200.201.004/01
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Kort geding. Spoedeisend belang.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1149
Toegevoegd23-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 15/4105 WWB
InhoudsindicatieCollege heeft ten onrechte geweigerd rente te betalen over de periode van 2004-2012 waarin er teveel aan ontvangen alleenstaande ouderkorting is ingehouden op bijstand. Foute informatie van belastingdienst of stelling dat appellante eerder had kunnen opkomen tegen inhouding of foutieve berekening staat niet aan vergoeding rente in de weg.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1153
Toegevoegd23-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-03-2017 / 16/1584 PW-V
InhoudsindicatieVerzet gegrond. De Raad is thans van oordeel dat appellant aannemelijk heeft gemaakt dat hij niet in verzuim is geweest.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:1837
Toegevoegd23-03-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 21-03-2017 / 13/731035-15
InhoudsindicatieOplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf in combinatie met een onvoorwaardelijke taakstraf, voor verduistering uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking van een geldbedrag van in totaal 193.196,47 Zwitserse Franken.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:2440
Toegevoegd23-03-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22-03-2017 / 200.205.272/01
InhoudsindicatieWWZ. Transitievergoeding. PGB houder. Arbeidsovereenkomst tussen PGB houder en zorgverleenster. Geen sprake van ontslagname door zorgverleenster. Arbeidsovereenkomst wel ontbonden door de kantonrechter vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. Op PGB houder rust een verplichting tot doorbetaling van het loon vanaf het moment dat zorgverleenster zich voldoende kenbaar bereid heeft verklaard tot het (weer) verrichten van haar werkzaamheden. Dat is door haar niet eerder gedaan dan bij indiening van haar verzoekschrift. De wetgever heeft in de bijzondere aard van de arbeidsverhouding tussen een PGB houder en diens zorgverlener (kennelijk) geen aanleiding gezien om daarvoor een (generieke) uitzondering op de transitievergoedingsregeling te maken. Als sprake zou zijn van een omissie, zoals door de PGB houder is aangevoerd, ligt het op de weg van de wetgever om die te herstellen. Het gaat de rechtsvormende taak van de rechter te buiten om dat in zijn uitspraken te doen. Er zijn geen persoonlijke omstandigheden van de PGB houder gebleken die maken dat in dit geval toekenning van een transitievergoeding aan de zorgverleenster naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wel onaanvaardbaar is.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:2389
Toegevoegd22-03-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-03-2017 / 16/00244 en 16/00245
InhoudsindicatieVpb. Tussenuitspraak. Schending hoorplicht. Toepassing bestuurlijke lus.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:170
Toegevoegd22-03-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 08-03-2017 / 13/02651
InhoudsindicatieBelanghebbende heeft opdracht gegeven tot de bouw van twee panden, bestemd voor multifunctioneel gebruik. De ter zake van de oplevering aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting heeft belanghebbende nagenoeg geheel in aftrek gebracht. Belanghebbende heeft de betrokken gebouwen verkocht en in eigendom overgedragen aan een speciaal voor die transactie opgerichte stichting voor een bedrag dat ongeveer overeenkomt met tien percent van de kostprijs van de gebouwen. Zij heeft omzetbelasting berekend over de verkoopprijs. De door de stichting verschuldigde koopsom is vervolgens omgezet in een rentedragende lening. De stichting heeft gedeelten van de gebouwen om niet in gebruik gegeven aan drie instellingen voor bijzonder basisonderwijs. De overige gedeelten verhuurt de stichting tegen een vergoeding aan verschillende huurders die deze voor uiteenlopende doeleinden gebruiken. Deze verhuur is vrijgesteld van omzetbelasting, behoudens de verhuur van de sportaccommodaties. In de onderhavige zaak is al eerder conclusie genomen door mijn ambtsvoorganger A-G Van Hilten. Zij heeft zich in haar conclusie van 21 mei 2014 vooral gericht op de vraag of hof Amsterdam (het Hof) kon oordelen dat belanghebbende de gebouwen deels tegen vergoeding en deels om niet heeft geleverd. De Hoge Raad heeft vervolgens bij arrest van 29 mei 2015 een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ). De Hoge Raad vraagt zich ambtshalve af of de Btw-richtlijn zo moet worden uitgelegd dat belanghebbende, vanwege de omstandigheden dat zij op grond van de onderwijswetgeving kosten van huisvesting van scholen niet aan onderwijsinstellingen behoeft door te berekenen en de koper van de gebouwen (de stichting die de gebouwen gaat beheren) onderdelen van de gebouwen om niet aan onderwijsinstellingen in gebruik heeft gegeven, recht heeft op aftrek van slechts een gedeelte van de voor de oplevering van de gebouwen in rekening gebrachte omzetbelasting. Bij arrest van 22 juni 2016, C-267/15, ECLI:EU:C:2016:466, beter bekend als het arrest Gemeente Woerden, heeft het HvJ de prejudiciële vraag van de Hoge Raad beantwoord. Volgens het HvJ moet de Btw-richtlijn aldus worden uitgelegd dat de belastingplichtige in omstandigheden zoals die van het hoofdgeding, waarin deze een gebouw heeft laten bouwen en tegen een beneden de bouwkosten liggende prijs heeft verkocht, recht heeft op volledige aftrek van de voor de bouw van dat gebouw betaalde btw, en niet slechts op gedeeltelijke aftrek van die belasting naar evenredigheid van de gedeelten van dat gebouw die de verkrijger voor economische activiteiten gebruikt. Het feit dat de verkrijger een gedeelte van het betrokken gebouw om niet aan een derde in gebruik geeft, is in dit verband volgens het HvJ zonder betekenis. Op het eerste gezicht is de uitkomst in de onderhavige zaak duidelijk: belanghebbende heeft recht op volledige aftrek van de voorbelasting. Toch plaatst A-G Ettema een kritische kanttekening bij deze uitkomst. Het HvJ is, conform de verwijzingsbeslissing van de Hoge Raad, ervan uitgegaan dat belanghebbende moet worden aangemerkt als belastingplichtige in de zin van de Btw-richtlijn en dat belanghebbende de gebouwen in het kader van een belaste activiteit heeft gebruikt, namelijk voor de levering van de gebouwen onder bezwarende titel aan de stichting (punt 38 van het arrest). Dit uitgangspunt, dat impliceert dat sprake is van een economische activiteit, zou wel eens op gespannen voet kunnen staan met vaste rechtspraak van het HvJ (waaronder Gemeente Borsele van 12 mei 2016, C-520/14, ECLI:EU:C:2016:334) over de uitleg van het begrip economische activiteit. Gemeente Borsele is gewezen nadat de Hoge Raad een prejudiciële vraag heeft gesteld in de onderhavige zaak. A-G Ettema heeft zich afgevraagd of de Hoge Raad naar aanleiding van het oordeel van het HvJ in Gemeente Borsele, gelezen in het licht van eerdere rechtspraak van het HvJ, moet terugkomen van zijn oordeel in de onderhavige zaak dat met de levering van de gebouwen een economische activiteit wordt verricht. Dit is voor haar aanleiding een nadere conclusie te nemen. Uit rechtspraak van het HvJ volgt dat voor het aannemen van een economische activiteit moet worden voldaan aan het duurzame-opbrengstcriterium. Daaraan is voldaan 1) als de activiteit een duurzaam karakter heeft en 2) als tegenprestatie een vergoeding wordt ontvangen. A-G Ettema komt, als zij alle omstandigheden in de onderhavige zaak en in de rechtspraak van het HvJ in ogenschouw neemt, tot de slotsom dat te dezen geen sprake is van een economische activiteit. Van doorslaggevend belang acht zij daarbij dat belanghebbende met betrekking tot de leveringen van de gebouwen niet deelneemt aan een markt. De leveringen ontberen een economisch karakter en zijn niet meer dan de loutere uitoefening van een eigendomsrecht. De klacht van de staatssecretaris van Financiën, ter onderbouwing van zijn stelling dat belanghebbende met betrekking tot de leveringen van de gebouwen geen economische activiteiten heeft verricht, dat belanghebbende niet actief werkzaam is op een markt en haar activiteit niet is gericht op het duurzaam verkrijgen van opbrengst had de Hoge Raad naar de mening van A-G Ettema niet kunnen afdoen met artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie. Zij geeft de Hoge Raad in overweging zijn oordeel op dit punt te herzien en het voorwaardelijke incidentele beroep in cassatie van de staatssecretaris van Financiën alsnog gegrond te verklaren.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:2804
Toegevoegd22-03-2017
TitelRechtbank Den Haag, 15-02-2017 / C/09/509539 / HA ZA 16-476
InhoudsindicatieNationale Hypotheek Garantie (NHG), borgtocht, artikel 7:865 BW, kwijtscheldingscriteria Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Uitleg criterium te goeder trouw ten aanzien van het niet kunnen betalen van de lening. Stichting WEW heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat eisers niet aan het criterium te goeder trouw hebben voldaan. De kernoorzaak van de restschuld is niet gelegen in onvrijwillige werkloosheid, maar in de dubbele woonlasten als gevolg van de verhuizing van eisers naar Aruba en andere vrijwillige keuzes in de aanwending van hun financiële middelen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBOVE:2016:5315
Toegevoegd22-03-2017
TitelRechtbank Overijssel, 21-11-2016 / 186685 FT RK 645/16 en 186690 FT RK 646/16
InhoudsindicatieAfwijzing verzoeken schuldsanering. Niet te goeder trouw. Langdurig verkwistend gedrag. Aanzienlijke terugvorderingen van kinderopvangtoeslag en schulden aan kinderopvangorganisaties
RechtsgebiedCiviel recht, Insolventierecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:486
Toegevoegd22-03-2017
TitelHoge Raad, 24-03-2017 / 16/01331
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Vennootschapsrecht; interne bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:9 BW). Is voor aansprakelijkheid nodig dat de schade voor de bestuurder voorzienbaar was?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:487
Toegevoegd22-03-2017
TitelHoge Raad, 24-03-2017 / 16/02658
InhoudsindicatiePersonen- en familierecht. Vervangende toestemming om met kind naar buitenland te verhuizen. Art. 1:253a BW. Verwijzing naar HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5901, NJ 2008/414.
RechtsgebiedCiviel recht, Personen- en familierecht
ECLIECLI:NL:HR:2017:482
Toegevoegd22-03-2017
TitelHoge Raad, 24-03-2017 / 16/01252
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Huur bedrijfsterrein. Uitleg van overeengekomen wijze van huurprijsherziening.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:483
Toegevoegd22-03-2017
TitelHoge Raad, 24-03-2017 / 15/05631
InhoudsindicatieOverheidsprivaatrecht. Ruimte voor Ruimte (RvR)-regeling. Mogelijkheid tot het aangaan van bevoegdhedenovereenkomst. Mag gemeente op grond van RvR-regeling sloop van stallen en intrekking milieurechten elders in gemeente of provincie bedingen in ruil voor planologische medewerking aan woningbouw? Belangen die met planologische bevoegdheid kunnen worden gediend. Verwijzing naar rechtspraak Afdeling bestuursrechtspraak. Is sprake van kostenverhaal of ontoelaatbare doorkruising van publiekrechtelijke regelgeving?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:485
Toegevoegd22-03-2017
TitelHoge Raad, 24-03-2017 / 16/01148
InhoudsindicatieVordering in kort geding van verhuurder van V&D-winkelpand tot betaling van huurachterstand na buitengerechtelijk akkoord van V&D met schuldeisers, onder wie de verhuurders van andere winkelpanden. Toepasselijkheid van maatstaf voor weigering van buitengerechtelijk akkoord (HR 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7799, NJ 2006/230)?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:HR:2017:484
Toegevoegd22-03-2017
TitelHoge Raad, 24-03-2017 / 15/05766
InhoudsindicatieOndernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid; art. 6:162 BW. Vervolg van HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684, NJ 2012/684. Koopovereenkomst kantoorruimte Euroborg op onjuiste gronden ontbonden door koper (projectvennootschap). Is bestuurder van de (lege) projectvennootschap aansprakelijk voor de schade? Persoonlijk ernstig verwijt. Begroting van schade; art. 7:36 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1147
Toegevoegd22-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-03-2017 / 15/3038 WWB
InhoudsindicatieAfgewezen aanvraag naar norm gehuwden. Partner is derdelander. College dient in overleg met IND verblijfsrecht vast te stellen. Gelijkstelling met Nederlander. Verblijf als gezinslid van EU-onderdaan. Geen aanleiding om bij proceskostenveroordeling hogere wegingsfactor dan 1 toe te passen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:1689
Toegevoegd22-03-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 23-03-2017 / 16_2752
InhoudsindicatieWaardepeildatum 1 januari 2015 is in geding. Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de taxatiewijzer die ziet op 1 januari 2015 moet worden gehanteerd. Voldoende rekening gehouden met slechte marktsituatie in de melkveehouderij. Dat in de taxatiewijzer die ziet op 1 januari 2016 is vermeld dat vergelijking van de geschoonde koopsommen van de voor de marktanalyse gebruikte transacties van melkveehouderijbedrijven met de in TIOX gevonden modelwaarden een gemiddelde afwijking van 13% heeft laten zien, leidt niet tot de conclusie dat verweerder de (totale) modelwaarde uit TIOX van het agrarisch object had moeten corrigeren met deze 13%. Standpunt eiser, dat uit pagina 58 van de landelijke Taxatiewijzer (deel 0, algemeen) volgt dat de oppervlakte en inhoud van deelobjecten met hetzelfde archetype en bouwjaar bij elkaar moeten worden opgeteld bij het vaststellen van de deelwaarden van deze objecten, wordt door de rechtbank niet gevolg. Agrarische taxatiewijzers dienen (slechts) als hulpmiddel. Eindwaarde en niet de deelwaarden van alle afzonderlijke deelobjecten ligt ter beoordeling voor. Enkel indien wordt gesteld en aannemelijk gemaakt dat niet samenvoegen van oppervlakten deelobjecten tot hogere waarde leidt, kan taxateur daarin aanleiding zien om de grootte te corrigeren door samen te voegen. Geen verplichting daartoe.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:2607
Toegevoegd22-03-2017
TitelRechtbank Limburg, 22-03-2017 / 04 5428964/CV 16-9746
InhoudsindicatieCZ verrekent een bedrag aan eigen risico met het verplicht eigen risico over het jaar 2016, terwijl de behandelingen hebben plaatsgevonden in 2015. De enkele stelling van CZ dat zij dit heeft gedaan op basis van informatie die zij heeft ontvangen van de behandelaar, is onvoldoende om de toegepaste verrekening te rechtvaardigen. Vordering wordt afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:2610
Toegevoegd22-03-2017
TitelRechtbank Limburg, 22-03-2017 / 04 5480507/CV 16-10422
InhoudsindicatieFacturen van accountant niet betaald vanwege betalingsonmacht. Tijdens de procedure voor het eerst klachten geuit door opdrachtgever.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:1690
Toegevoegd22-03-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 23-03-2017 / 16_2753
InhoudsindicatieStandpunt eiser, dat uit pagina 58 van de landelijke Taxatiewijzer (deel 0, algemeen) volgt dat de oppervlakte en inhoud van deelobjecten met hetzelfde archetype en bouwjaar bij elkaar moeten worden opgeteld bij het vaststellen van de deelwaarden van deze objecten, wordt door de rechtbank niet gevolg. Agrarische taxatiewijzers dienen (slechts) als hulpmiddel. Eindwaarde en niet de deelwaarden van alle afzonderlijke deelobjecten ligt ter beoordeling voor. Enkel indien wordt gesteld en aannemelijk gemaakt dat niet samenvoegen van oppervlakten deelobjecten tot hogere waarde leidt, kan taxateur daarin aanleiding zien om de grootte te corrigeren door samen te voegen. Geen verplichting daartoe.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:2630
Toegevoegd22-03-2017
TitelRechtbank Limburg, 22-03-2017 / 04 5395203/CV 16-9410
InhoudsindicatieVerhuur van woonruimte en eisende partij vordert betaling van huurachterstand, boete en kosten van herstel bij oplevering. De kantonrechter stelt vast dat eisende partij in strijd met het bepaalde in artikel 21 Rv heeft verzuimd de aan haar vordering ten grondslag gelegde, voor de beslissing van belang zijnde feiten, steeds volledig en naar waarheid aan te voeren. Deze schending niet zodanig ernstig dat dit tot de sanctie van niet-ontvankelijkheid van eisende partij moet leiden. Er is geen sprake van een rechtsgeldige opzegging van de huur door de huurder, zodat gedaagde partij niet van onderhuurder tot huurder is gepromoveerd. Gedaagde partij kan daarom niet tot betaling van de huurachterstand worden aangesproken. Evenmin kan gedaagde partij worden aangesproken op betaling van boete omdat deze niet is overeengekomen en gedaagde partij geen huurder is. De vordering tot betaling van de kosten van herstel is onvoldoende onderbouwd en ook hierop kan gedaagde partij niet worden aangesproken. De vorderingen worden integraal afgewezen.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:2404
Toegevoegd22-03-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-03-2017 / 200.143.906/01
InhoudsindicatieOmschrijving: In koopovereenkomst voor woning maakt koper een financieringsvoorbehoud. Koper roept financieringsvoorbehoud in, waarna discussie ontstaat of aan voorwaarden voor inroepen van dat voorbehoud is voldaan en of de makelaar (namens de verkoper) met ontbinding van de koopovereenkomst heeft ingestemd. Na eerst nakoming te hebben verlangd, wordt koopovereenkomst uiteindelijk door de verkoper ontbonden. Verkoper maakt aanspraak op contractuele boete wegens niet nakoming. Evenals de rechtbank oordeelt het hof dat het beroep van de koper op het financieringsvoorbehoud niet slaagt. In hoger beroep wordt de gevorderde contractuele boete toegewezen vanaf het moment dat het voor koper kenbaar was dat verkoper op die boete aanspraak maakte. Voorts slaagt in hoger beroep de grief van de verkoper tegen de afwijzing van de verwijzing naar de schadestaat procedure. In de vrijwaringszaak heeft de koper de makelaar aansprakelijk gesteld. Makelaar heeft niet onrechtmatig gehandeld en is evenmin aansprakelijk uit 3:70 BW als onbevoegd vertegenwoordiger.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:1694
Toegevoegd22-03-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 23-03-2017 / 16_2914
InhoudsindicatieDe rechtbank is van oordeel dat een zo letterlijke uitleg van artikel 29b van de ZW als door verweerder wordt voorgestaan, in het licht van de (re)integratiedoelstelling die de wetgever voor de zogenoemde 35-minners voor ogen heeft gestaan met de invoering van artikel 29b van de ZW, tot het merkwaardige resultaat leidt dat wanneer het nieuwe dienstverband (de re-integratie) aanvangt op de dag na afloop van de wachttijd niet leidt tot het ter beschikking stellen van de no-risk polis aan de (nieuwe) werkgever - ondanks het feit dat het dienstverband wordt aangegaan na afloop van de wachttijd - maar dat wel recht bestaat op de no-risk polis indien het dienstverband één dag later wordt aangegaan.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:2316
Toegevoegd21-03-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-03-2017 / 15/01420
InhoudsindicatieBelanghebbende heeft eerder bezwaarschrift niet aannemelijk gemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:1111
Toegevoegd21-03-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-03-2017 / 200.189.456_01
InhoudsindicatieDetacheringsovereenkomst na voltooiing van fase B niet voortgezet en geen nieuwe detacheringsovereenkomst aangegaan, zodat uitzendkracht niet op basis van een detacheringsovereenkomst voor een onbepaalde tijd (fase C) werkzaam is (art. 13 lid 3 ABU-cao).
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:1099
Toegevoegd21-03-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-03-2017 / 200.177.146_01
Inhoudsindicatieopzegging lidmaatschap door bestuur. Art. 2:15 BW vernietiging bestuursbesluit
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:1109
Toegevoegd21-03-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-03-2017 / 200.187.703_01
InhoudsindicatieErfrecht. Kosten uitvaart door moeder overledene betaald. Vordert vergoeding daarvan door bijna gescheiden echtgenote die de nalatenschap heeft verworpen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:1115
Toegevoegd21-03-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-03-2017 / 200.206.297_01
InhoudsindicatieAanbestedingsrecht. In het beschrijvend document is alleen als eis gesteld dat bij de inschrijving een uittreksel uit het handelsregister moest worden gevoegd. Van de inschrijver mocht niet worden verwacht dat hij moest bedenken dat uit het gevraagde uittreksel niet kon blijken dat de ondertekenaar bevoegd was de inschrijving te ondertekenen en dat hij daarom uit eigener beweging andere bewijsstukken (een volmacht) diende bij te voegen. Het beschrijvend document is in dit opzicht niet duidelijk, precies en ondubbelzinnig.
RechtsgebiedCiviel recht, Aanbestedingsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:1118
Toegevoegd21-03-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-03-2017 / 200.207.479_01
Inhoudsindicatienon-concurrentie beding
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:1103
Toegevoegd21-03-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-03-2017 / 200.182.121_01
InhoudsindicatieDeelgeschil. Verband tussen in 1975 opgelopen hersenletsel en decompensatie in 2008? Deskundigenonderzoek op gezamenlijk verzoek van partijen. Kan een partij aan de uitkomst van dat deskundigenonderzoek worden gehouden? Het hof oordeelt dat één van de uitgebrachte rapporten niet aan de daaraan te stellen eisen van consistentie, inzichtelijkheid en logica voldoet en dat de benadeelde niet aan dat rapport is gebonden.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:2164
Toegevoegd21-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 23-03-2017 / ROT 16/3611
Inhoudsindicatiedagloon, herleving, garantiedagloon, conversie
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:2165
Toegevoegd21-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 23-03-2017 / ROT 16/3294
Inhoudsindicatiegarantiedagloon, dagloon afspiegeling van welvaartsniveau
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:1110
Toegevoegd21-03-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-03-2017 / 200.190.680_01
InhoudsindicatiePubliekrechtelijke inschrijving in de Basisregistratie personen, bevestiging daarvan en controle op daadwerkelijk verblijf in een aan de Gemeente toebehorende onroerende zaak, vormen geen aanbod tot het aangaan van enige civielrechtelijke overeenkomst of toezegging en de betrokkenen mochten dat ook niet zo begrijpen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1116
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 16/2676 PW
InhoudsindicatieBewindvoerder of appellant, als saniet, bevoegd tot instellen beroep in verband met schuldsaneringsregeling. Bewindvoerder bevoegd ten aanzien van intrekking en terugvordering in schuldsaneringsperiode ten aanzien van terugvordering over periode van na uitspraak schuldsaneringsregeling, is appellant bevoegd. Ten aanzien van boete is appellant bevoegd. Vaststellen fictieve draagkracht ten aanzien van de boete indien betrokkene geen inkomen heeft omdat hij geen bijstand wenst aan te vragen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1119
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 16/4206 PW
InhoudsindicatieNiet tijdig beroep ingesteld. Verzending door college aannemelijk gemaakt. Problemen bij postbezorging. Niet binnen twee weken na latere ontvangst beroep ingesteld, maar na ongeveer vijf weken.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1114
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 16/3302 PW
InhoudsindicatieBezwaar tegen beslissing waarbij is vermeld dat opschorting wordt gehandhaafd, is geen besluit met rechtsgevolg. Terecht niet-ontvankelijkverklaring van bezwaar. Niet twee keer bezwaar maken tegen een besluit.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1106
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 16/1729 PW
InhoudsindicatieNiet verschoonbaar te laat bezwaar gemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1108
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 16/2341 PW
InhoudsindicatieAfgewezen aanvraag. Geen duidelijkheid gegeven over woon- en financiële situatie voorafgaande aan aanvraag.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1113
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 16/4886 PW
InhoudsindicatieAanvraag buiten behandeling gesteld. Bevoegdheid. Brief binnen beslistermijn verzonden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1105
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 15/4139 WWB
InhoudsindicatieTerecht afgewezen aanvraag. Niet wonen op opgegeven adres.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1110
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 16/2417 PW
InhoudsindicatieAfgewezen aanvraag bijzondere bijstand kosten bed en zorgkosten. Algemene kosten van bestaan. Herhaling beroepsgronden.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1118
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 16/2242 PW
InhoudsindicatieAfgewezen aanvraag bijzondere bijstand kosten cursus waarmee appellant baan zou krijgen. Noodzaak niet aannemelijk gemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1121
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 15/4234 WWB
InhoudsindicatieGeen bijstand met terugwerkende kracht. Eerdere melding leidde tot niet verschijnen op intakegesprek waarvan appellant verwijt wordt gemaakt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1120
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 15/23 WWB
InhoudsindicatieToegekende bijzondere bijstand in kosten woninginrichting in vorm van een lening vanwege onvoldoende besef voor verantwoordelijkheid in bestaanskosten. Gereserveerde bedragen niet besteed aan kosten woninginrichting.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1109
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 16/4510 PW
InhoudsindicatieIntrekken na opschorten. Voorzieningenrechter rechtbank ten onrechte toepassing gegeven aan 8:86 Awb. Inhoudelijk slaagt hoger beroep niet.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1111
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 15/4683 WWB
InhoudsindicatieIntrekken en terugvorderen omdat appellante haar werkzaamheden met betrekking tot fokken van honden en vrijwilligerswerk niet heeft gemeld. Op geld waardeerbaar. Omvang niet vast te stellen. Recht niet vast te stellen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1112
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 16/4242 PW
InhoudsindicatieIntrekken en terugvorderen op de grond dat verblijfsrecht van appellant niet is verlengd. Faciliteitenwet niet op appellant van toepassing omdat hij in 1976 niet in Nederland woonde.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:1107
Toegevoegd21-03-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 21-03-2017 / 15/5172 WWB
InhoudsindicatieMaatregel. 100% 1 maand omdat appellante door eigen toedoen baan is kwijtgeraakt.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:1788
Toegevoegd21-03-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 17-03-2017 / 13.751.849-16, 16/7438
InhoudsindicatieRoemenië heeft een EAB ten behoeve van vervolging uitgevaardigd. Wegens de detentieomstandigheden in Roemenië is de beslissing over de overlevering op 24 november 2016 uitgesteld. De overleveringsdetentie wordt thans geschorst.
RechtsgebiedStrafrecht, Europees strafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:2731
Toegevoegd21-03-2017
TitelRechtbank Den Haag, 20-03-2017 / AWB - 17 _ 4602
Inhoudsindicatie- Russische federatie - opvolgende asielaanvraag - geen nieuwe elementen
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:2284
Toegevoegd20-03-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-03-2017 / 200.199.056
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Wwz. Ontbinding op de d-grond en/of de h-grond. Het hof wijst het verzoek te bepalen wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt af. Werkgever heeft onvoldoende duidelijk gemaakt op welk moment en hoe voor de werknemer - die pas kort in dienst was - duidelijk moet zijn geweest dat de inwerkperiode was omgeslagen in een verbetertraject. Onvoldragen h-grond.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:1583
Toegevoegd20-03-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 22-03-2017 / C/01/310506 / HA ZA 16-480
InhoudsindicatieEisers hebben een woonboerderij gekocht waarin asbest is verwerkt en hebben gedaagde opdracht gegeven om de asbest te inventariseren met het oog op sanering daarvan. Uit de eerste monstername door gedaagde blijkt dat er sprake is van asbesthoudend niet-hechtgebonden plaatmateriaal met Amosiet- en Chrysolietvezels. Eisers verrichten lopende het onderzoek kluswerkzaamheden in de woning en gedaagde is daarmee bekend. In de loop van het verdere onderzoek rijst bij gedaagde het vermoeden dat er sprake is van asbestbesmetting. Gedaagde stelt eisers niet van haar vermoeden in kennis. Gedaagde heeft niet de zorg betracht die van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht door eisers niet in kennis te stellen van het bij haar gerezen vermoeden van asbestbesmetting
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:1584
Toegevoegd20-03-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 22-03-2017 / C/01/311313 / HA ZA 16-522
Inhoudsindicatiehet beroep van de gemeente op onvoorziene omstandigheden in de zin van art. 6:258 BW slaagt.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:2500
Toegevoegd20-03-2017
TitelRechtbank Limburg, 24-03-2017 / AWB - 17 _ 72
InhoudsindicatieHet bezwaarschrift is gedateerd op de voorlaatste dag van de bezwaartermijn, de datum van terpostbezorging is niet meer na te gaan nu verweerder de envelop niet heeft bewaard. De rechtbank neemt daarom aan dat de brief op de dag van datering ter post is bezorgd. Nu de brief vervolgens bij verweerder is afgestempeld binnen een week na afloop van de bezwaartermijn stelt de rechtbank vast dat de bezwaartermijn, gelet op het bepaalde in artikel 6:9, tweede lid, van de Awb, niet is overschreden. Het bezwaar is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Het beroep is kennelijk gegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:1580
Toegevoegd20-03-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 22-03-2017 / C/01/314242 / HA ZA 16-700
InhoudsindicatieIncidenten vrijwaring en 843a Rv. Vrijwaring toegestaan. De rechtbank ziet geen grond om eiseres in het vrijwaringsincident toe te staan om in een later stadium aanvullende vrijwaringsverzoeken aan de rechtbank voor te leggen. De wet voorziet niet in de mogelijkheid om ná het nemen van een conclusie van antwoord nog andere partijen in vrijwaring op te roepen. De vorderingen op grond van artikel 843a Rv worden afgewezen, nu incidenteel eisers daarbij geen rechtmatig belang hebben gesteld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:2709
Toegevoegd20-03-2017
TitelRechtbank Den Haag, 20-03-2017 / AWB - 17 _ 4503
Inhoudsindicatie- Afghanistan - relaas ongeloofwaardig - Hazara - individualiseringsvereiste
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:2684
Toegevoegd20-03-2017
TitelRechtbank Den Haag, 16-03-2017 / AWB 17/4864
Inhoudsindicatie- Dublin Litouwen - eiser van Tadzjiekse nationaliteit
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:833
Toegevoegd17-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-03-2017 / 200.189.190/01
Inhoudsindicatiehuur woonruimte; ontbinding en ontruiming; bedrijfsmatig verhandelen van drugs vanuit het gehuurde levert een tekortkoming op die ontbinding rechtvaardigt.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:831
Toegevoegd17-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-03-2017 / 200.184.000/01
InhoudsindicatieAanneming van werk (verbouwing). Vorderingen in verband met lekkages aan dak. Door aannemer gedaan en door de rechtbank gehonoreerd beroep op verjaring wordt alsnog verworpen. Niettemin bekrachtiging van het bestreden (afwijzende) vonnis omdat de vraag of aannemer op de door hem gelegde dakplaten een zogeheten EPDM-laag had dienen aan te brengen, ontkennend wordt beantwoord.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:836
Toegevoegd17-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-03-2017 / 200.191.121/01
InhoudsindicatieHuur bedrijfsruimte. Indexering huurprijs. Hoewel de huurovereenkomst in automatische indexering van de huurprijs voorziet (steeds per 1 mei), heeft verhuurder de voor dat jaar geldende huurprijs alleen in de eerste twee jaren aan huurder gefactureerd. In 2013 maakt (de rechtsopvolger van) verhuurder aanspraak op betaling van achterstallige huur (het geïndexeerde gedeelte van de huurprijs). Geen rechtsverwerking. Huurder heeft er niet gerechtvaardigd op kunnen vertrouwen dat verhuurder definitief ervan zou afzien de te weinig betaalde bedragen alsnog te vorderen. Op huurder rust een eigen verantwoordelijkheid om de hoogte van de verschuldigde huurprijs in de gaten te houden. Verhuurder kan de huurbetalingen evenwel niet toerekenen op de voet van art. 6:43 lid 2 BW. De vordering wordt begrensd door het bepaalde in art. 3:308 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:2614
Toegevoegd17-03-2017
TitelRechtbank Den Haag, 15-03-2017 / C-09-486128-HA ZA 15-400
InhoudsindicatieTariefregulering orthodontische zorg in strijd met EU-recht? Bestuursrechter (CBb) heeft eiser niet als belanghebbende aangemerkt. I.c. geen aanvullende rechtsbescherming van civiele rechter. Geen strijd met gelijkwaardigheidsbeginsel of doeltreffendheidsbeginsel.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:1553
Toegevoegd17-03-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 20-03-2017 / 16_2462
InhoudsindicatieWmo hulp bij huishouden Een verlaging van het uurtarief na herindicatie op grond van de nieuwe Wmo 2015 is een inbreuk op financiële aanspraken die niet strijdig is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Het tarief voor hulp bij het huishouden waar verweerder van uitgaat is niet te laag. Met dit tarief kan hulp bij het huishouden worden ingekocht. Dat belanghebbende het uurtarief van haar huidige hulp niet wil verlagen is een wens van belanghebbende, die voor haar eigen rekening mag worden gelaten. De wijze waarop het tarief is vastgesteld, door het college van B&W, acht de rechtbank verder niet in strijd met artikel 2.3.6, vierder lid, van de Wmo. Daarin is bepaald dat voorwaarden over het tarief worden bepaald door de gemeenteraad. De hoogte van het tarief ziet de rechtbank niet als zon voorwaarde. Het aantal uren waarvoor een pgb is toegekend heeft verweerder echter onvoldoende onderbouwd. Verweerder heeft een pilotproject met verlaagde normtijden uitgevoerd en dit project laten onderzoeken door een onafhankelijk medisch adviesbureau. Bij dit onderzoek is naar voren gekomen dat de nieuwe normtijden adequaat zijn, aldus verweerder. De rechtbank is echter van oordeel dat de aantallen waarmee het onderzoek is uitgevoerd te klein zijn om de getrokken conclusies te kunnen dragen. Verder is de rechtbank, in het licht van de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep hierover, van oordeel dat de normtijden zijn gebaseerd op onvoldoende objectieve en concrete gegevens over de tijd die nodig is voor het verrichten van concrete handelingen die de hulp bij het huishouden moet verrichten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:2555
Toegevoegd16-03-2017
TitelRechtbank Den Haag, 16-03-2017 / AWB - 17 _ 3811
Inhoudsindicatie- Dublin Italië - bijzonder kwetsbaar persoon als bedoeld in het Tarakhel-arrest - Garanties benodigd - Beroep gegrond
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:2559
Toegevoegd16-03-2017
TitelRechtbank Den Haag, 14-03-2017 / 17/1473
Inhoudsindicatie- Voorlopige voorziening ingetrokken nu verweerder aan bezwaar tegemoet is gekomen - Verzoek veroordeling proceskosten toekennen
RechtsgebiedBestuursrecht, Vreemdelingenrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:4320
Toegevoegd16-03-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 30-08-2016 / 200.149.443/01
Inhoudsindicatiezaak na verwijzing. geschil over deugdelijkheid dakbedekkingswerkzaamheden. Verzuim, ontbinding en schadevergoeding.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1461
Toegevoegd16-03-2017
TitelRechtbank Gelderland, 16-03-2017 / AWB - 17 _ 784
InhoudsindicatieBijzondere (maat)bestemmingsregeling. Per categorie bepaald aantal m² bedrijfsvloeroppervlakte dat maximaal ten behoeve van horecabestemming mag worden gebruikt.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:1525
Toegevoegd16-03-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 17-03-2017 / 16_2020
InhoudsindicatieWOZ. Op het gehele perceel rustte op de waardepeildatum in geschil (nog) een agrarische bestemming. Verweerder heeft daarom ten onrechte een deel van een voormalige paardenstal, thans in gebruik als atelier, getaxeerd op basis van de methode van huurwaardekapitalisatie. Verweerder had ook voor de waardebepaling van dit deelobject aansluiting moeten zoeken bij de Taxatiewijzer Agrarische Gebouwen. Verweerder heeft verder ten onrechte de taxatiekosten in bezwaar niet vergoed. Daarbij is niet relevant dat eiseres, een BV, pas ná de telefonische hoorzitting een taxatiekaart heeft ingebracht.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:1688
Toegevoegd16-03-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 21-02-2017 / 13/696062-11
InhoudsindicatieOpenbaar Ministerie eist niet-ontvankelijkheid vanwege termijnoverschrijding; economische politierechter verklaart OM inderdaad niet-ontvankelijk.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:1689
Toegevoegd16-03-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 21-02-2017 / 13/696130-11
InhoudsindicatieOpenbaar Ministerie eist niet-ontvankelijkheid vanwege termijnoverschrijding; economische politierechter verklaart OM inderdaad niet-ontvankelijk.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:1692
Toegevoegd16-03-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 21-02-2017 / 13/488227-07
InhoudsindicatieOpenbaar Ministerie eist niet-ontvankelijkheid vanwege termijnoverschrijding; economische politierechter verklaart OM inderdaad niet-ontvankelijk.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:1542
Toegevoegd16-03-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 20-03-2017 / 16_3093
InhoudsindicatieTerwijl de parkeercontroleur een naheffingsaanslag parkeerbelasting uitschrijft, komt eiser aanrennen, stapt in zijn auto en rijdt weg. Eiser is niet op de zitting gekomen om vragen van de rechter te beantwoorden. De rechter weet daarom niet precies wat eiser heeft bedoeld met wat hij in zijn beroepschrift heeft geschreven. Als eiser heeft bedoeld dat hij geen parkeergeld hoeft te betalen, zolang hij maar wegrijdt voordat de parkeercontroleur de naheffingsaanslag aan hem heeft kunnen uitreiken, dan kan de rechter daar vrij kort over zijn: dat klopt niet.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:1973
Toegevoegd15-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 08-03-2017 / C/10/506830 / HA ZA 16-751
InhoudsindicatieWegvervoer van satellietontvangers van Rotterdam naar Lauwin-Planque, Frankrijk. Geen sprake van bewust roekeloos handelen van de vervoerder in de zin van artikel 29 CMR. Aansprakelijkheidsbeperking vervoerder ex artikel 23 CMR.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:1976
Toegevoegd15-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 01-03-2017 / C/10/481008 / HA ZA 15-777
InhoudsindicatieRompbevrachter en eigenaar van het schip (een binnenvaarttanker) vorderen vergoeding van schade als gevolg van de inname van een (verontreinigde) lading olie (overslag uit een zeeschip). Vorderingsgerechtigheid rompbevrachter. Lastgeving van verzekeraars. Reisbevrachter als afzender aansprakelijk op grond van artikel 8:913 lid 1 BW? De rechtbank acht voorshands bewezen dat de lading olie in het zeeschip verontreinigd is geraakt en dat de lading olie vervolgens de scheepstanks, pompen en leidingen van het schip heeft verontreinigd, waardoor schade aan het schip is ontstaan. Reisbevrachter wordt toegelaten tot tegenbewijs. Beroep op overmacht wordt verworpen. De op grond van schadevaring en onrechtmatige daad ingestelde vorderingen worden afgewezen omdat niet kan worden vastgesteld dat het zeeschip respectievelijk de eigenaar van het zeeschip schuld heeft aan het ontstaan van schade aan het schip.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:1995
Toegevoegd15-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 08-03-2017 / C/10/515599 / HA ZA 16-1330
InhoudsindicatieBevoegdheidsincident. Het van de overeenkomst deel uitmakende bestek is niet verenigbaar met het arbitraal beding in de toepasselijke algemene voorwaarden. De in die algemene voorwaarden opgenomen rangorde van stukken die van toepassing zijn op de opdracht maakt dat de bepaling in het bestek inzake rechterlijke bevoegdheid voorrang heeft boven het arbitraal beding, reden waarom dit beding niet van toepassing is.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:2107
Toegevoegd14-03-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-03-2017 / 15/01408
InhoudsindicatieIB/PVV. Informatiebeschikking. Schending informatieplicht? Op de zaak betrekking hebbende stukken. Herstelmogelijkheid.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:2105
Toegevoegd14-03-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-03-2017 / 16/00303
InhoudsindicatieWet Woz. Waardevaststelling kantoorgebouw. Objectafbakening.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:2103
Toegevoegd14-03-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-03-2017 / 16/00213
InhoudsindicatieWet Woz. Omvang rechtsstrijd bij rechtbank. Ondubbelzinnige intrekking grief? Dwangsom. Terugwijzing.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:2102
Toegevoegd14-03-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-03-2017 / 16/00467
InhoudsindicatieIB/PVV. Aftrek ziektekosten? Negatief loon?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:2100
Toegevoegd14-03-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-03-2017 / 16/00864
InhoudsindicatieIB/PVV. Eigenwoningreserve. Hoogte. Samenlevingscontract.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:2099
Toegevoegd14-03-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-03-2017 / 16/00123
InhoudsindicatieOverdrachtsbelasting. Boete. Grove schuld? Advies notaris.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHARL:2017:2098
Toegevoegd14-03-2017
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-03-2017 / 16/00122
InhoudsindicatieOverdrachtsbelasting. Boete. Voorwaardelijk opzet? Pleitbaar standpunt? Straftoemeting. Ontbindende voorwaarde?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:1378
Toegevoegd14-03-2017
TitelRechtbank Gelderland, 16-03-2017 / AWB - 16 _ 5374
InhoudsindicatieLast onder dwangsom voor bouwen diverse bouwwerken binnen bestemming Natuur. Speeltoestellen zijn vergunningvrij o.g.v. artikel 2, lid 11, bijlage II Bor, voor zover niet hoger dan 2,5 meter. Geen concreet zicht op legalisatie en handhaving niet onevenredig. Gedoogbeschikkingen leiden niet tot geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:1931
Toegevoegd14-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 14-03-2017 / 5548819
InhoudsindicatieOnregelmatige opzegging arbeidsovereenkomst. Beroep werkgever op Overbruggingsregeling transitievergoeding.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:794
Toegevoegd14-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 27-02-2017 / 200.197.782/01 en 02 OK
InhoudsindicatieOK; jaarrekening; bepaling comparitie van partijen; BW art. 2:447 lid 1
RechtsgebiedCiviel recht, Ondernemingsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:792
Toegevoegd14-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-03-2017 / 200.208.715/01 OK
InhoudsindicatieOK; enquête; gegronde redenen voor twijfel aan juist beleid en juiste gang van zaken; onderzoek bevolen; onmiddellijke voorzieningen getroffen; BW art. 2:345 lid 1 en 349a lid 2
RechtsgebiedCiviel recht, Ondernemingsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:791
Toegevoegd14-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-02-2017 / 200.208.715/01 OK
InhoudsindicatieOK; enquête; gegronde redenen voor twijfel aan juist beleid en juiste gang van zaken; onderzoek bevolen; onmiddellijke voorzieningen getroffen; BW art. 2:345 lid 1, 349a lid 2, 350 leden 1,3 en 4
RechtsgebiedCiviel recht, Ondernemingsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:793
Toegevoegd14-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 28-02-2017 / 200.201.645/01 OK
InhoudsindicatieOK; enquête; aanstelling commissaris; BW art. 2:345 lid 1, 349a lid 2
RechtsgebiedCiviel recht, Ondernemingsrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:795
Toegevoegd14-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-02-2017 / 200.201.645/01 OK
InhoudsindicatieOK; enquête; gegronde redenen voor twijfel aan juist beleid en juiste gang van zaken; onderzoek bevolen; onmiddellijke voorzieningen getroffen; BW art. 2:345 lid 1, 349a lid 2, 350 leden 1,3 en 4
RechtsgebiedCiviel recht, Ondernemingsrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:1920
Toegevoegd13-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 10-02-2017 / 5386816 CV EXPL 16-39206
Inhoudsindicatieborgtocht, artikel 7:858 BW, HR 19 september 2008, LJN BD5520
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:740
Toegevoegd10-03-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-03-2017 / 200.184.783/01
Inhoudsindicatiehuur woonruimte; dringend eigen gebruik; beroep op dringend eigen gebruik onvoldoende aannemelijk; belangenafweging in voordeel van huurders die ouder zijn dan 70 jaar en de woning al meer dan vijfendertig jaar huren.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1151
Toegevoegd09-03-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 08-03-2017 / 16-660380-16
Inhoudsindicatieverweer psychische overmacht toegewezen. poging doodslag
RechtsgebiedStrafrecht, Materieel strafrecht
ECLIECLI:NL:RBOBR:2017:1243
Toegevoegd09-03-2017
TitelRechtbank Oost-Brabant, 15-03-2017 / 16_2421
InhoudsindicatieOp basis van de door de Dienst Toeslagen aangeleverde informatie kan de verblijfstatus van de echtgenoot van eiseres (nog steeds) niet worden vastgesteld. Daarom bepaalt de rechtbank zelf of de echtgenoot van eiseres rechtmatig verblijf had op grond van artikel 8 onder h, van de Vw. Dat is niet het geval. Dat de echtgenoot niet is uitgezet op basis van het beleid in de Vreemdelingencirculaire wil niet zeggen dat hij rechtmatig verblijf heeft. Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Awir heeft eiseres daarom geen aanspraak op huur- en zorgtoeslag. De rechtsgevolgen worden daarom in stand gelaten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Bestuursprocesrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:1831
Toegevoegd09-03-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 08-03-2017 / C/10/485173 / HA ZA 15-986
InhoudsindicatieBouwzaak. Verlenging van de opleveringstermijn (8 UAV 1989) en bouwstop. Rechtsverwerking en matiging van bedongen kortingsbedrag? Uitleg paragraaf 6 lid 15 UAV 1989.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1111
Toegevoegd07-03-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 08-03-2017 / C/16/433355 / KG ZA 17-115
InhoudsindicatieRelatieve bevoegdheid, forumkeuzebeding, doorverwijzing.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1101
Toegevoegd07-03-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 08-03-2017 / 5389530
InhoudsindicatieCAO kleinmetaal verplicht werkgever niet om bij een geschil over de functie-indeling en -waardering gebruik te maken van door de CAO opengestelde procedure bij de zogenoemde Vakraad.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBAMS:2017:1369
Toegevoegd06-03-2017
TitelRechtbank Amsterdam, 07-03-2017 / AWB - 16 _ 6797
InhoudsindicatieWeigering omgevingsvergunning strijdig gebruik. Verweerder heeft de in bezwaar door eiseres overgelegde rapporten niet bij zijn besluitvorming betrokken omdat deze worden meegenomen bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan. Besluit op bezwaar niet zorgvuldig voorbereid en in strijd met artikel 7:11 Awb.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:1056
Toegevoegd03-03-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 08-03-2017 / C/16/418972 / HA ZA 16-513
Inhoudsindicatieherstelvonnis; conclusie na voeging; instructie van de zaak
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:1102
Toegevoegd27-02-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 23-02-2017 / BRE 16/6490
InhoudsindicatieArtikel 28, eerste lid, van de Wfsv en artikel 2.3, eerste en tweede lid, van het Besluit Wfsv Belanghebbende exploiteert een uitzendbureau en stelt arbeidskrachten beschikbaar aan bedrijven in de agrarische sector. Voor de loonheffingen geldt voor deze sector dat onder bepaalde voorwaarden een lager percentage premie werkloosheidswet mag worden toegepast. Belanghebbende heeft dit lage percentage volgens de inspecteur ten onrechte in haar aangiften loonheffingen in aanmerking genomen. De inspecteur heeft het verschil tussen het lage en het hoge percentage nageheven en een vergrijpboete opgelegd. Naar het oordeel van de rechtbank is de naheffingsaanslag terecht opgelegd. In de schriftelijke arbeidsovereenkomsten die belanghebbende met de arbeidskrachten heeft gesloten is namelijk de omvang van de te verrichten arbeid niet eenduidig vastgelegd. Daarmee wordt niet voldaan aan de in artikel 2.3 van het Besluit Wfsv neergelegde voorwaarden om het lagere percentage toe te mogen passen. Ook de vergrijpboete is terecht opgelegd.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:1079
Toegevoegd24-02-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 23-02-2017 / BRE - 16 _ 3933
InhoudsindicatieBelanghebbende is aansprakelijk gesteld met toepassing van artikel 36 IW. De aangetekend verzonden beschikking is niet afgehaald. De beschikking is later, toen de bezwaartermijn al was verstreken, aan belanghebbende overhandigd waarna bezwaar is ingediend. De ontvanger heeft het bezwaar ontvankelijk verklaard en in de uitspraak op bezwaar vermeld dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Kort voor de zitting heeft de ontvanger zich op het standpunt gesteld dat het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk verklaard dient te worden in verband met overschrijding van de bezwaartermijn. Naar het oordeel van de rechtbank is het bezwaar buiten de bezwaartermijn ingediend. Ná het einde van de bezwaartermijn gedane toezegging of inhoudelijke beoordeling van het bezwaar leidt niet tot een verschoonbare termijnoverschrijding. De wettelijke regeling over een bezwaartermijn is van openbare orde; hierover kunnen partijen geen afspraken maken. Ook kan geen geslaagd beroep worden gedaan op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De rechtbank verklaart het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk. De rechtbank acht de handelswijze van de ontvanger onzorgvuldig, maar niet zodanig onzorgvuldig dat bijzondere omstandigheden aanwezig voor een vergoeding van de werkelijke kosten.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:CRVB:2017:665
Toegevoegd23-02-2017
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-02-2017 / 15/4892 AWBZ
InhoudsindicatieBesluit 1: Indicatie voor PV, klasse 8 (20 tot 24,9 uur per week), VP, klasse 2 (2 tot 3,9 uur per week) en BI, klasse 4 (7 tot 9,9 uur per week) voor de periode van 19 maart 2014 tot en met 26 oktober 2014. Appellante heeft onvoldoende onderbouwd waarom zij BI, klasse 7, nodig heeft in plaats van klasse 4. Zoals CIZ heeft toegelicht, wil de omstandigheid dat op grond van de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014 (Beleidsregels) klasse 7 mogelijk is niet zeggen dat CIZ die klasse moet indiceren. CIZ heeft in aanmerking mogen nemen dat begeleiding is inbegrepen bij PV en VP. Besluit 2: Indicatie PV, klasse 8, VP, klasse 3 (4 tot 6,9 uur per week) en BI, klasse 4, voor de periode van 27 oktober 2014 tot en met 26 april 2015. CIZ heeft de aanvraag niet onjuist opgevat. De conclusie van appellante dat zou moeten leiden tot toekenning van klasse 7 in plaats van klasse 4 miskent volgens de rechtbank dat CIZ de aanvraag in een breder perspectief moet beoordelen en dat op grond van artikel 2, derde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, zoals dat destijds luidde, enkel aanspraak bestaat op zorg voor zover de verzekerde daar, gelet op zijn behoefte en uit een oogpunt van doelmatige zorgverlening, redelijkerwijs op is aangewezen.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBLIM:2017:1665
Toegevoegd22-02-2017
TitelRechtbank Limburg, 23-02-2017 / AWB - 16 _ 3637
InhoudsindicatieGeen aanvraag in de zin van 1:3 Awb. Brief bevat gelet op de context en de aanhef in zijn geheel beoordeeld geen voldoende concreet verzoek tot het nemen van een besluit. Derhalve geen vergunning van rechtswege.
RechtsgebiedBestuursrecht, Omgevingsrecht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:808
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 15-03-2017 / C/16/414921 / HA ZA 16-339
InhoudsindicatieSamenwerking, mondelinge overeenkomsten, resultaat- of inspanningsverplichting, ongerechtvaardigde verrijking
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2017:807
Toegevoegd20-02-2017
TitelRechtbank Midden-Nederland, 08-03-2017 / C/16/357382 / HA ZA 13-891
InhoudsindicatieKosten telefoonverkeer na hack telefoonlijn, beroep op redelijkheid en billijkheid, gemaakte kosten telecomprovider
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:RBROT:2017:1282
Toegevoegd17-02-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 21-02-2017 / ROT 15/7457
Inhoudsindicatieverweerder heeft in redelijkheid met betrekking tot het aspect geluid, maatwerkvoorschriften ten aanzien van de zandhandel kunnen stellen. Om aan het Activiteitenbesluit te kunnen voldoen is het voldoende indien bij twee woningen voorzieningen worden aangebracht. Dit heeft een minder grote impact op de omgeving dan het plaatsen van een geluidscherm.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:1446
Toegevoegd17-02-2017
TitelRechtbank Den Haag, 02-02-2017 / AWB - 16 _ 6682
InhoudsindicatieEMG, proceskosten in bezwaar, 6:22 Awb, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:69
Toegevoegd16-02-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 03-02-2017 / 16/03703
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Partneralimentatie. Vervolg van HR 5 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3713. Omvang geschil na verwijzing; art. 424 Rv. Terugbetalingsverplichting?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:74
Toegevoegd16-02-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 27-01-2017 / 16/02658
InhoudsindicatiePersonen- en familierecht. Vervangende toestemming om met kind naar buitenland te verhuizen. Art. 1:253a BW. Verwijzing naar HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5901, NJ 2008/414.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:51
Toegevoegd08-02-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 03-02-2017 / 16/02504
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Huurrecht. Ontbinding huurovereenkomst woonruimte wegens huurachterstand. Tekortkomingen verhuurder?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:41
Toegevoegd08-02-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 03-02-2017 / 16/03087
InhoudsindicatieFaillissementsrecht. Pluraliteitsvereiste. Moet Hoge Raad terugkomen van het krachtens vaste rechtspraak voor faillietverklaring geldende vereiste dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser heeft?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:634
Toegevoegd06-02-2017
TitelRechtbank Gelderland, 07-02-2017 / AWB - 16 _ 805
InhoudsindicatieWet WIA. Inkomenselement (omzetafhankelijke bonus) in mindering gebracht op de uitkering. Beroep ongegrond. Eiseres is ter zitting gehoord via een Skype-verbinding.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:628
Toegevoegd03-02-2017
TitelRechtbank Gelderland, 07-02-2017 / AWB - 16 _ 2488
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag dubbele kinderbijslag. Voldoende gemotiveerd dat geen zware zorgbehoefte bestaat op het item gedrag, nu geen sprake is van permanent toezicht voor dreigende escalaties door geobjectiveerde gedragspathologie.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:207
Toegevoegd02-02-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 14-02-2017 / 200.151.008/01
InhoudsindicatieOpstalverzekering; schending mededelingsplicht in verband met strafrechtelijk verleden. Bewijskracht kopie van aanvraagformulier. Aanvangstijdstip termijn van art. 7:929 lid 1 BW bij niet-ontzenuwd vermoeden van verzwijging.
RechtsgebiedCiviel recht, Verbintenissenrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:253
Toegevoegd02-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 31-01-2017 / 200.157.926/01
InhoudsindicatieVervolg van tussenarrest 1 december 2015. Bezwaar tegen benoeming van een bepaalde persoon als deskundige. Nadere instructie door het vragen van akte.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:255
Toegevoegd02-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 31-01-2017 / 200.163.036/01
InhoudsindicatieVervolg van tussenarrest 5 januari 2016. Onrechtmatige daad van één van de geïntimeerden als bestuurder van de vennootschap is onvoldoende gesteld. Toewijzing van de vordering tegen de vennootschap zoals in tussenarrest aangekondigd.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:258
Toegevoegd02-02-2017
TitelGerechtshof Amsterdam, 31-01-2017 / 200.178.533/01
InhoudsindicatieVervolg van tussenarrest 17 mei 2016. Nadere instructie ter uitlating van de partijen over de consequenties voor deze zaak van het inmiddels uitgesproken arrest ECLI:NL:GHAMS:2016:4199.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2017:596
Toegevoegd01-02-2017
TitelRechtbank Gelderland, 02-02-2017 / AWB - 15 _ 6839
InhoudsindicatieLoonsanctie Wet WIA. Gegrond. Verweerder heeft onvoldoende gereageerd op de bezwaargronden van eiseres en niet deugdelijk en concreet onderbouwd waaruit de tekortkoming bestaat.
RechtsgebiedBestuursrecht, Socialezekerheidsrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:818
Toegevoegd31-01-2017
TitelRechtbank Den Haag, 05-01-2017 / AWB - 16 _ 5771
InhoudsindicatieRWN, paspoortaanvraag minderjarig kind, beroep ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2017:286
Toegevoegd30-01-2017
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-01-2017 / 20-000551-16
InhoudsindicatieVeroordeling ter zake van poging tot doodslag en twee maal medeplegen van bedreiging. Gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en bijzondere voorwaarden. Overweging aanmerkelijke kans op de dood en bewuste aanvaarding daarvan i.h.k.v. voorwaardelijk opzet.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:23
Toegevoegd30-01-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 20-01-2017 / 16/01252
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Huur bedrijfsterrein. Uitleg van overeengekomen wijze van huurprijsherziening.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBROT:2016:10237
Toegevoegd27-01-2017
TitelRechtbank Rotterdam, 19-10-2016 / 10/810068-16.pv
InhoudsindicatieVerdachte heeft geen redelijke verklaring gegeven voor de feiten en omstandigheden die redengevend zijn voor het bewijs dat hij zich (meermalen) schuldig heeft gemaakt aan diefstal door middel van een valse sleutel. Verdachte, op leeftijd, heeft het vertrouwen dat het bejaarde slachtoffer in hem stelde ernstig geschonden. Volgt veroordeling met oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:139
Toegevoegd27-01-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 07-02-2017 / 200.175.755
InhoudsindicatieKastekort bij stichting. Bewijsopdracht; is sprake van een tekortkoming / onrechtmatige daad van boekhouder, en zo ja wat is de hoogte van de schade.
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:4138
Toegevoegd27-01-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 04-10-2016 / 200.136.372/01
InhoudsindicatieToewijzing verzoek tot wijziging gebruiksregeling madelige zaak (artikel 3:168 BW).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2016:4141
Toegevoegd27-01-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 06-12-2016 / 200.166.822/01
InhoudsindicatieDwingend bewijs schuldbekentenis. Tegenbewijs niet geslaagd.
RechtsgebiedCiviel recht, Burgerlijk procesrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:434
Toegevoegd27-01-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 17-01-2017 / rc-nummer: 16/541 pk.nr:02/820404-16
InhoudsindicatieRechter-Commissaris niet bevoegd te beslissen op bezwaarschrift ex artikel 30 WSv, nu de zaak eenmaal ter zitting is uitgeroepen, nu zaak is aangebracht ter terechtzitting.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:711
Toegevoegd27-01-2017
TitelRechtbank Den Haag, 23-01-2017 / AWB - 16 _ 6774
InhoudsindicatieInkomstenbelasting/pvv en bijdrage Zvw, inkomen uit pgb zorgverlening Eiser ontving in 2013 loon uit dienstbetrekking. Daarnaast verleende hij zorg aan mevrouw F, waarvoor hij is betaald uit haar persoonsgebonden budget. In zijn aangifte inkomstenbelasting heeft eiser alleen zijn loon opgegeven. In de opgelegde aanslag is ook het inkomen uit zorgverlening meegenomen door verweerder. In geschil is of eiser ib/pvv en bijdrage Zvw verschuldigd is over dit inkomen. Meer specifiek is in geschil of eiser dit inkomen als bruto of als netto uitbetaling heeft ontvangen. Eiser stelt dat F loonheffing heeft ingehouden en dat de vergoeding voor de zorgverlening netto aan hem is uitbetaald. Volgens eiser heeft hij dit met F in een contract geregeld. Volgens de rechtbank heeft eiser dit niet aannemelijk gemaakt. Eiser heeft geen jaaropgaaf of contract overgelegd. Ook is niet gebleken dat eiser en F gebruik hebben gemaakt van de opting-in regeling en dat F bekend is als inhoudingsplichtige voor de loonheffing. Het inkomen uit zorgverlening kwalificeert als belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en eiser is hierover ib/pvv en bijdrage Zvw verschuldigd. Beroep is ongegrond.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:121
Toegevoegd26-01-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 07-02-2017 / 200.140.812/01
Inhoudsindicatiefunctioneel leeftijdspensioen registerloodsen, privatisering loodswezen, korting WAZ-uitkering? onverbindende verordening? art. 1 EVRM, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, discretionaire bevoegdheid
RechtsgebiedCiviel recht, Arbeidsrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:354
Toegevoegd25-01-2017
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 25-01-2017 / 02-821123-15
InhoudsindicatieBewezenverklaring art. 227b Sr. Bijstandsfraude. Gezamenlijke huishouding op basis van eigen verklaring verdachte en het volgens Nibudnorm gestegen waterverbruik in de woning van verdachte en gedaalde waterverbruik in de woning van de medeverdachte. Verdachte is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:17
Toegevoegd23-01-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 13-01-2017 / 16/00464
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Arbeidsrecht. Gelijke beloning, maatstaf. Invoering nieuw beloningssysteem; vraag hoe de werknemers moeten worden ingeschaald. Uitleg vordering werknemers.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:14
Toegevoegd18-01-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 13-01-2017 / 16/01057
InhoudsindicatieContractenrecht. Uitleg ontbindende voorwaarde in koopovereenkomst stuk grond. Wijzigen bestemming in 'landhuis'. Vraag of koper ook zonder bestemmingswijziging zijn wensen had kunnen realiseren. Grenzen rechtsstrijd. Hoge Raad doet zelf de zaak af.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:15
Toegevoegd18-01-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 13-01-2017 / 16/01331
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Vennootschapsrecht; interne bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:9 BW). Is voor aansprakelijkheid nodig dat de schade voor de bestuurder voorzienbaar was?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:7
Toegevoegd18-01-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 13-01-2017 / 16/00913
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Procesrecht, huurrecht woonruimte. Vordering van huurder tot ontbinding huurovereenkomst en schadevergoeding: ingesteld tegen de verkeerde partij?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:12
Toegevoegd18-01-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 13-01-2017 / 15/05631
InhoudsindicatieOverheidsprivaatrecht. Ruimte voor Ruimte (RvR)-regeling. Mogelijkheid tot het aangaan van bevoegdhedenovereenkomst. Mag gemeente op grond van RvR-regeling sloop van stallen en intrekking milieurechten elders in gemeente of provincie bedingen in ruil voor planologische medewerking aan woningbouw? Belangen die met planologische bevoegdheid kunnen worden gediend. Verwijzing naar rechtspraak Afdeling bestuursrechtspraak. Is sprake van kostenverhaal of ontoelaatbare doorkruising van publiekrechtelijke regelgeving?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:45
Toegevoegd16-01-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 24-01-2017 / 200.196.402/01
InhoudsindicatieAppellant start appel in een verzoekschrift(WWZ)procedure met een dagvaarding (zonder grieven). Hof biedt - nadat de appeltermijn is vertreken - gelegenheid tot "verbetering en aanvulling", waarna appelaant alsnog een beroepschrift (met grieven) indient. Misbruik van procesrecht? 69, 359, 278 lid 1 Rv.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:317
Toegevoegd16-01-2017
TitelRechtbank Den Haag, 17-01-2017 / AWB - 16 _ 7775
InhoudsindicatieNaar het oordeel van de rechtbank heeft eiser niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van aftrekbare zorgkosten. Ook is niet gebleken dat verweerder de ingehouden loonheffing onjuist heeft berekend. De rechtbank is voorts van oordeel dat eiser geen recht heeft op vergoeding voor uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder en de jonggehandicaptenkorting. Ook heeft eiser niet aannemelijk gemaakt dat verweerder van een onjuist bedrag aan restant persoonsgebonden aftrek is uitgegaan.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:316
Toegevoegd16-01-2017
TitelRechtbank Den Haag, 16-01-2017 / AWB - 16 _ 7603
InhoudsindicatieDe rechtbank stelt vast dat het bezwaar van eiser niet tijdig is ingediend en acht de termijnoverschrijding niet verschoonbaar. Naar het oordeel van de rechtbank is het bezwaar dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard.
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:RBDHA:2017:307
Toegevoegd13-01-2017
TitelRechtbank Den Haag, 16-01-2017 / AWB - 16 _ 7064
InhoudsindicatieNaar het oordeel van de rechtbank heeft eiser niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van aftrekbare zorgkosten
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHDHA:2017:34
Toegevoegd11-01-2017
TitelGerechtshof Den Haag, 24-01-2017 / 200.151.839/01
InhoudsindicatieVerkrijging van kraanauto van beschikkingsonbevoegde verkoper geldig? Verkrijger te goeder trouw en daardoor beschermd? Deens recht.
RechtsgebiedCiviel recht, Goederenrecht
ECLIECLI:NL:PHR:2016:1330
Toegevoegd11-01-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 16-12-2016 / 15/05837
InhoudsindicatieArbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid. Mesothelioom. Beroep op verjaring (art. 3:310 lid 2 BW) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? HR 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635, NJ 2000/430 (Van Hese/De Schelde). Betekenis van EHRM 11 maart 2014, nrs. 52067/10 en 41072/11, NJ 2016/88 (Howald Moor c.s./Zwitserland); toegang tot de rechter (art. 6 EVRM).
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2017:4
Toegevoegd11-01-2017
TitelParket bij de Hoge Raad, 06-01-2017 / 16/01148
InhoudsindicatieVordering in kort geding van verhuurder van V&D-winkelpand tot betaling van huurachterstand na buitengerechtelijk akkoord van V&D met schuldeisers, onder wie de verhuurders van andere winkelpanden. Toepasselijkheid van maatstaf voor weigering van buitengerechtelijk akkoord (HR 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7799, NJ 2006/230)?
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:PHR:2016:1237
Toegevoegd12-12-2016
TitelParket bij de Hoge Raad, 02-12-2016 / 15/05766
InhoudsindicatieOndernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid; art. 6:162 BW. Vervolg van HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684, NJ 2012/684. Koopovereenkomst kantoorruimte Euroborg op onjuiste gronden ontbonden door koper (projectvennootschap). Is bestuurder van de (lege) projectvennootschap aansprakelijk voor de schade? Persoonlijk ernstig verwijt. Begroting van schade; art. 7:36 BW.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:4278
Toegevoegd28-10-2016
TitelGerechtshof Amsterdam, 25-10-2016 / 200.183.822/01
InhoudsindicatieHuur van bedrijfsruimte. Door uit welwillendheid van de verhuurster toegestane verlenging van de huurovereenkomst met drie maanden wordt de termijn van art. 7:301 lid 1 BW overschreden. De huurster heeft gewacht met haar beroep op huurbescherming totdat de termijn was verstreken. Beroep op huurbescherming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en levert misbruik van recht op.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:4273
Toegevoegd28-10-2016
TitelGerechtshof Amsterdam, 25-10-2016 / 200.180.628/01
InhoudsindicatieDe stichting voor bijzonder onderwijs waarvoor de appellant als docent werkte, heeft hem ontslagen. Op het beroep van de appellant heeft de Commissie van Beroep Voortgezet Onderwijs geoordeeld dat het ontslag ontijdig was omdat aan de appellant te weinig tijd was gegeven om te kunnen voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de stichting. Uitleg van de CAO VO. De stichting is gebonden aan het oordeel van de commissie. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is het ontslag kennelijk onredelijk en komt de appellant schadevergoeding toe.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:4270
Toegevoegd28-10-2016
TitelGerechtshof Amsterdam, 25-10-2016 / 200.175.693/01
InhoudsindicatieAppel van tussenvonnis. De eerste rechter oordeelde na deskundigenbericht dat bij een werknemer van Tata relevante blootstelling aan asbest zich heeft voorgedaan en legde bij Tata de bewijslast ten aanzien van de stelling dat zij als werkgeefster heeft voldaan aan haar zorgplicht. De kantonrechter heeft ten onrechte een inhoudelijke beoordeling van de vraag of de deskundigen hun oordeel gedegen gemotiveerd hebben, niet toegelicht. Dat leidt echter niet tot vernietiging van het tussenvonnis, aangezien het hof vaststelt dat de deskundigen hun rapport voldoende hebben onderbouwd en aldus tot hun conclusie hebben kunnen komen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2016:5470
Toegevoegd13-10-2016
TitelRechtbank Gelderland, 13-10-2016 / 301795 / HA RK 16-62
InhoudsindicatieDeelgeschil. Art. 6:179 BW. Aansprakelijkheid manege, eigen schuld berijdster. Kosten deelgeschil in relatie tot eigen schuld.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBMNE:2016:5129
Toegevoegd23-09-2016
TitelRechtbank Midden-Nederland, 23-09-2016 / 16/661422-15 [P]
InhoudsindicatieDe rechtbank acht niet wettig bewezen hetgeen de verdachte ten laste is gelegd, zodat verdachte hiervan zal worden vrijgesproken. Daartoe overweegt de rechtbank het volgende. Volgens het tweede lid van artikel 342 van het Wetboek van Strafvordering kan het bewijs dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, door de rechter niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van één getuige. Deze bepaling strekt ter waarborging van de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing en vindt zijn grond in de gedachte dat het onverantwoord is iemand te veroordelen enkel en alleen op grond van de verklaring van één andere persoon.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2016:4714
Toegevoegd28-07-2016
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-07-2016 / 02/812569-14
InhoudsindicatieLiquidatie Huijbergen. Verdachte wordt vrijgesproken van het medeplegen van moord en veroordeeld voor medeplichtigheid aan het medeplegen van moord tot een gevangenisstraf van 9 jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:RBZWB:2016:4648
Toegevoegd27-07-2016
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-07-2016 / 02/820859-14
InhoudsindicatieLiquidatie Huijbergen. Verdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van moord tot een gevangenisstraf van 18 jaar.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2016:2632
Toegevoegd28-06-2016
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-06-2016 / 200.190.680_01
InhoudsindicatiePubliekrechtelijke inschrijving in de Basisregistratie personen, bevestiging daarvan en controle op daadwerkelijk verblijf in een aan de Gemeente toebehorende onroerende zaak, vormen geen aanbod tot het aangaan van enige civielrechtelijke overeenkomst of toezegging en de betrokkenen mochten dat ook niet zo begrijpen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2015:5627
Toegevoegd17-03-2016
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-01-2015 / 20-000273-14
InhoudsindicatiePoging tot zware mishandeling verbalisant door met een personenauto met een aanzienlijke snelheid op die verbalisant af te rijden.
RechtsgebiedStrafrecht
ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:5102
Toegevoegd07-12-2015
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-12-2015 / 200.157.926/01
InhoudsindicatieVervolg van HR 2 mei 2014, NJ 2014, 310. Onbestreden is dat Hallmark niet heeft voldaan aan haar contractuele verplichting zich ervoor in te spannen dat geoctrooieerde objecten (een doosje en een structuur) in zoveel mogelijk landen worden gebruikt. Heeft de wederpartij schade geleden en, zo ja, wat is de omvang ervan? Deskundigenbericht. Comparitie van de partijen.
RechtsgebiedCiviel recht
ECLIECLI:NL:RBGEL:2015:4669
Toegevoegd17-07-2015
TitelRechtbank Gelderland, 21-07-2015 / AWB - 14 _ 7799
InhoudsindicatieInkomstenbelasting. Verkoop grond en opstallen. Toerekening koopsom. Vorming voorziening?
RechtsgebiedBestuursrecht, Belastingrecht
ECLIECLI:NL:GHSHE:2015:1741
Toegevoegd18-05-2015
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 29-04-2015 / 20-003770-14
InhoudsindicatieJeugdzaak. Zware mishandeling door het slachtoffer opzettelijk en met kracht tegen het hoofd te trappen.
RechtsgebiedStrafrecht

Gratis verder lezen? Maak 2 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen