Centrale Raad van Beroep, 18-11-2003 / 01/4004 NABW


ECLI:NL:CRVB:2003:AN8964

Inhoudsindicatie
Vergoeding van proceskosten in geval van niet-professionele rechtsbijstand door familielid.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2003-11-18
Publicatiedatum
2003-12-03
Zaaknummer
01/4004 NABW
Procedure
Hoger beroep


Wetsverwijzing

Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
  • JWWB 2004, 36
Uitspraak

E N K E L V O U D I G E K A M E R


01/4004 NABW


U I T S P R A A K


in het geding tussen:


het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar, appellant,


en


[gedaagde], wonende te [woonplaats], gedaagde.


I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING


Appellant is in hoger beroep gekomen op bij beroepschrift van 19 juli 2001 aangevoerde gronden tegen een door de rechtbank Alkmaar onder dagtekening 19 juni 2001 tussen partijen gewezen uitspraak, waarnaar hierbij wordt verwezen.


Gedaagde heeft afgezien van het voeren van verweer.


Het geding is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van de Raad, gehouden op 21 oktober 2003. Partijen zijn bij die gelegenheid niet verschenen.


II. MOTIVERING


Appellant heeft zich in hoger beroep bij uitstek gekeerd tegen de door de rechtbank uitgesproken ten laste van de gemeente Alkmaar gebrachte proceskostenveroordeling van f 710,--, nu het hier betreft kosten gemaakt door de vader van gedaagde, die in eerste instantie als gemachtigde van zijn zoon is opgetreden en als zodanig niet kan worden gezien als een derde, die beroepsmatig rechtsbijstand verleent.


De Raad beperkt zich tot dit aan hem exclusief voorgelegde geschilpunt en overweegt dienaangaande als volgt.


Gelet op de duidelijke tekst en de strekking van artikel 1, onder a van het Besluit proceskosten bestuursrecht, zoals deze nog nader wordt uiteengezet in de bijbehorende toelichting, kan onder door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand niet worden verstaan de niet als professionele rechtsbijstand te beschouwen bijstand van de vader ten gunste van zijn zoon in het kader van de onderhavige gedingvoering, welke in casu kennelijk veeleer gegrondvest is op ondersteuning voort- vloeiend uit het bestaan van een nauwe familierelatie en welke daardoor ook overigens te dezen daarbuiten als zodanig in ruime mate sociaal dan wel anderszins feitelijk is geboden.

Onder de gegeven omstandigheden kan de gemeente Alkmaar, anders dan de rechtbank bij de aangevallen uitspraak heeft beslist, volgens de Raad gezien de desbetreffende regelgeving niet gehouden worden geacht de hiervoor bedoelde post van proceskosten ten gunste van gedaagde te vergoeden.


Mitsdien slaagt het hoger beroep van appellant en kan in zoverre de aangevallen uitspraak van de rechtbank niet in stand worden gelaten.


III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep,


Recht doende:


Vernietigt de aangevallen uitspraak voorzover in hoger beroep aangevochten.


Aldus gegeven door mr. B.J. van der Net, in tegenwoordigheid van A.H. Hagendoorn-Huls als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 18 november 2003.


(get) B.J. van der Net


(get) A.H. Hagendoorn-Huls