Centrale Raad van Beroep, 01-05-2012 / 11-5027 ZVW


ECLI:NL:CRVB:2012:BW4585

Inhoudsindicatie
Niet-verschoonbare termijnoverschrijding indienen beroepschrift.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2012-05-01
Publicatiedatum
2012-05-02
Zaaknummer
11-5027 ZVW
Procedure
Hoger beroepVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

11/5027 ZVW


Centrale Raad van Beroep


Enkelvoudige kamerUitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 juli 2011, 11/209 (aangevallen uitspraak).Partijen:


[appellant], te Frankrijk (appellant)


het college voor Zorgverzekeringen


Datum uitspraak: 1 mei 2012PROCESVERLOOP


Appellant heeft hoger beroep ingesteld tegen de aangevallen uitspraak.


Deze uitspraak is op 11 juli 2011 in afschrift aan partijen toegezonden.


Het beroepschrift is op 25 augustus 2011 ter griffie ontvangen. Het is blijkens de poststempel op de enveloppe op dinsdag 23 augustus 2011 ter post bezorgd.OVERWEGINGEN


Volgens artikel 6:24 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met de artikelen 6:7, 6:8, 6:9 en 6:11 van die wet geldt het volgende.


De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na die waarop de aangevallen uitspraak door middel van de toezending van een afschrift aan partijen is bekendgemaakt.

Een beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.


Op grond van de in rubriek I vermelde gegevens moet worden geoordeeld dat het beroepschrift niet tijdig is ingediend.


Ten aanzien van een na afloop van de beroepstermijn ingediend beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.


Bij schrijven van 13 september 2011 is aan appellant gevraagd naar de reden van de termijnoverschrijding.


Appellant heeft daarop bij brief van 23 september 2011 geantwoord dat hij het beroepschrift op 20 augustus 2011 heeft gepost, maar dat deze misschien na het weekend door de franse post is verstuurd. Dit is volgens appellant binnen de termijn van zes weken en voor zover hij weet is de wettelijke verlooptermijn voor ontvangst binnen zes dagen na het poststempel.

Bij schrijven van 3 februari 2012 is aan appellant gevraagd of hij aan kan tonen dat het beroepschrift op 20 augustus 2011 per post is bezorgd. Appellant heeft daarop bij brief van 26 maart 2012 geantwoord dat hij dat niet aan kan tonen aangezien het beroepschrift onaangetekend is verstuurd.


Hetgeen appellant ter zake heeft aangevoerd, bevat geen grond waarop redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest.


De Raad overweegt daartoe dat in situaties als de onderhavige het uitgangspunt geldt dat het risico dat het hoger beroep niet tijdig is ingediend, volledig voor rekening komt van de partij die het hoger beroep instelt.


Het hoger beroep is derhalve kennelijk niet-ontvankelijk, zodat zonder verder onderzoek wordt beslist zoals hierna in rubriek III is aangegeven.


Voor een proceskostenveroordeling ziet de Raad geen aanleiding.BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.Deze uitspraak is gedaan door G.M.T. Berkel-Kikkert, in tegenwoordigheid van P.N. Rijnsewijn als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 1 mei 2012.(get.) G.M.T. Berkel-Kikkert.(get.) P.N. Rijnsewijn.Tegen deze uitspraak kunnen een belanghebbende en het bestuursorgaan binnen zes weken na de verzending van het afschrift van deze uitspraak schriftelijk verzet doen bij de Centrale Raad van Beroep, Postbus 16002, 3500 DA UTRECHT. De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord.


HD