Rechtbank Overijssel, 17-04-2015 / 08/910088-14


ECLI:NL:RBOVE:2015:1976

Inhoudsindicatie
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 31-jarige man uit Almelo tot een taakstraf van 120 uur wegens oplichting met het aanvragen van telefoonabonnementen van KPN. De Almeloër heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan diverse oplichtingen en pogingen daartoe. Verdachte en zijn mededaders hebben, door zich voor te doen als abonnementhouders van de KPN, abonnementen verlengd en hierbij gratis mobiele telefoons laten bezorgen. Naar het oordeel van de rechtbank doet de door de officier van justitie geformuleerde eis onvoldoende recht aan de omvang van de gepleegde oplichting.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-04-17
Publicatiedatum
2015-04-17
Zaaknummer
08/910088-14
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht


Zittingsplaats Almelo


Parketnummer: 08/910088-14

Datum vonnis: 17 april 2015


Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:


[verdachte],

geboren op [geboortedatum 1] 1983 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats].


1Het onderzoek op de terechtzitting


Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van

3 april 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. P. de Jong en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw

mr. S. Groothuismink, advocaat te Enschede, naar voren is gebracht.


2De tenlastelegging


De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich in de periode van 1 mei 2013 tot en met 26 augustus 2013 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van oplichting (feit 1) en aan het medeplegen van poging tot oplichting

(feit 2).


Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:1.


hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2013 tot en

met 26 augustus 2013 in de gemeente Almelo, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een)

ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door hetzij door het aannemen van

een valse hoedanigheid en/of een of meer listige kunstgrepen en/of een

samenweefsel van verdichtsels KPN, althans [slachtoffer], althans (een)

ander(en) heeft/hebben bewogen en/of heeft/hebben doen bewegen tot de afgifte

van vijftien, althans één of meer mobiele telefoons van het merk Apple I Phone

5 en/of twee, althans één of meer mobiele telefoons van het merk Samsung

Galaxy S 4, althans enig(e) goed(eren),


hierin bestaande dat verdachte en/of zijn mededader(s),

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk

en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid onder meer:


- zich (aldus) heeft/hebben voorgedaan tegenover de KPN als onder meer de

navolgende perso(o)n(en) zijnde abonnementhouders van de KPN, te weten:

[naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3] en/of [naam 4] en/of [naam 5]

[naam 5] en/of [naam 6] en/of [naam 7] en/of [naam 8]

en/of [naam 9] en/of [naam 10] en/of [naam 11] en/of [naam 12]

en/of [naam 13] en/of [naam 14] en/of [naam 15] en/of [naam 16]

[naam 16] en/of [naam 17] en/of [naam 18]; en/of

- aan de KPN heeft/hebben aangegeven in hoedanigheid van de onder meer

hiervoor vermelde perso(o)n(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) een

abonnementsverlenging wilde(n) omdat het abonnement bijna was afgelopen;

en/of

- aan de KPN aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde

perso(o)n(en) dat zij ook een nieuw telefoontoestel wilde(n) ontvangen te

weten een Apple I Phone 5 en/of een Samsung Galaxy S4 bij hun nieuwe KPN

abonnement; en/of

- als afleveradres [adres 1] te Almelo heeft/hebben opgegeven;


waardoor de hier bovenstaande aangever werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte;


2.


hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2013 tot en

met 26 augustus 2013 in de gemeente Almelo, althans in Nederland,

(telkens) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

meermalen, althans eenmaal,

om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen

van een valse hoedanigheid en/of een of meer listige kunstgrepen en/of een

samenweefsel van verdichtsels KPN, althans [slachtoffer], althans (een)

ander(en) heeft/hebben bewogen en/of heeft/hebben doen bewegen tot de afgifte

van vier, althans één of meer mobiele telefoons van het merk Apple I Phone 5

en/of twee, althans één of meer mobiele telefoons van het merk Samsung Galaxy

S 4, althans enig(e) goed(eren),

hierin bestaande dat verdachte en/of zijn mededader(s),

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk

en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid onder meer:


- zich (aldus) heeft/hebben voorgedaan tegenover de KPN als onder meer de

navolgende perso(o)n(en) zijnde abonnementhouders van de KPN, te weten:

[naam 15] en/of [naam 16] en/of [naam 17] en/of [naam 18];

en/of

- aan de KPN heeft/hebben aangegeven in hoedanigheid van de onder meer

hiervoor vermelde perso(o)n(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) een

abonnementsverlenging wilde(n) omdat het abonnement bijna was afgelopen;

- aan de KPN aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde

perso(o)ne(n) dat zij ook een nieuw telefoontoestel wilde(n) ontvangen te

weten een Apple I Phone 5 en/of een Samsung Galaxy S4 bij hun nieuwe KPN

abonnement; en/of

- als afleveradres [adres 1] te Almelo heeft/hebben opgegeven;


waardoor de hier bovenstaande aangever werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;3De vordering van de officier van justitie


De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte voor de feiten 1 en 2 wordt veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.


4De voorvragen


De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.


5De beoordeling van het bewijs ten aanzien van de feiten 1 en 2


Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.


5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging


De officier van justitie heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van het onder 1 en 2 tenlastegelegde. De officier van justitie heeft hierbij verwezen naar de aangifte van [slachtoffer] namens KPN en de bij de politie afgelegde verklaringen van medeverdachten

[hoofdverdachte] en [medeverdachte]. De officier van justitie heeft benadrukt dat verdachte volledig op de hoogte was van de gang van zaken en dat hij profiteerde van de opbrengst.

Doordat de frauduleus verlengde abonnementen van [naam 15], [naam 16],

[naam 17] en [naam 18] tijdig werden herkend, is de levering van telefoons tegengehouden. Ten aanzien van deze personen kan derhalve het onder feit 2 tenlastegelegde medeplegen van poging tot oplichting worden bewezen.


De raadsvrouw heeft de rechtbank verzocht om verdachte voor de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten vrij te spreken wegens gebrek aan bewijs. Verdachte heeft nimmer onder valse naam contact opgenomen met KPN en hij heeft ook geen abonnementen verlengd. Voorts heeft hij nimmer onder valse naam aangegeven dat hij een nieuw toestel wilde ontvangen of zijn adres als afleveradres opgegeven. Subsidiair heeft de raadsvrouw aangevoerd dat, indien de rechtbank van oordeel is dat verdachte betrokken is geweest bij de oplichting, hij niet als medepleger kan worden aangemerkt. Van nauwe en bewuste samenwerking met de medeverdachten is geen sprake geweest.5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank


De rechtbank is op grond van de in de bijlage opgenomen bewijsmiddelen van oordeel dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het onder 1 en 2 tenlastegelegde.

De rechtbank stelt vast dat verdachte in de periode van 1 mei 2013 tot en met 26 augustus 2013 met medeverdachte [medeverdachte] samenwoonde aan de [adres 1] te Almelo. [medeverdachte] heeft bij de politie uitgebreid verklaard over haar rol bij de oplichtingen en de pogingen hiertoe. Zij heeft verklaard dat zij op verzoek van medeverdachte [hoofdverdachte] op haar adres aan de [adres 1] mobiele telefoons heeft laten bezorgen, die vervolgens door [hoofdverdachte] werden opgehaald. Voor iedere mobiele telefoon ontvingen zij en verdachte van [hoofdverdachte] € 25,00. Voorts heeft [medeverdachte] verklaard dat zij op verzoek van [hoofdverdachte] - door zich voor te doen als een (vrouwelijke) abonnementhouder van KPN - KPN-abonnementen heeft verlengd en hiervoor mobiele telefoons bij haar thuis liet bezorgen. Zij heeft verklaard dat zij en verdachte één van deze telefoons hebben achtergehouden. Deze telefoon, een witte Samsung Galaxy S4 is vervolgens door verdachte in gebruik genomen. Medeverdachte [hoofdverdachte] heeft bij de politie verklaard dat hij op dezelfde manier KPN-abonnementen heeft verlengd en mobiele telefoons op verschillende adressen heeft laten bezorgen. Op het adres van verdachte en [medeverdachte] zijn volgens [hoofdverdachte] ongeveer vijftien mobiele telefoons bezorgd. Getuige [getuige], een huisvriend van verdachte, heeft verklaard dat verdachte aanwezig is geweest bij met KPN gevoerde telefoongesprekken en op de hoogte was van de oplichtingspraktijken.


De rechtbank is van oordeel dat voormelde bewijsmiddelen in onderling verband en in samenhang bezien wettig en overtuigend bewijs opleveren dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de oplichtingen en de pogingen daartoe. Medeplegen veronderstelt een zekere mate van nauwe en bewuste samenwerking. De kwalificatie medeplegen is slechts gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde intellectuele en/of materiële bijdrage van verdachte aan het delict van voldoende gewicht is.

Verdachte was blijkens vorenstaande verklaringen op de hoogte van de oplichtingpraktijen van zijn partner en zijn woonadres is veelvuldig gebruikt als bezorgadres voor de mobiele telefoons.

Voorts stelt de rechtbank op basis van de verklaringen van [medeverdachte] en [hoofdverdachte] vast dat verdachte samen met [medeverdachte] heeft gedeeld in de opbrengst van de mobiele telefoons.

Daarnaast is uit het politie-onderzoek gebleken dat verdachte een door de oplichting verkregen witte Samsung Galaxy S4 in eigen gebruik heeft genomen.

Gelet op de hierboven genoemde omstandigheden was er naar het oordeel van de rechtbank een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en medeverdachten [medeverdachte] en [hoofdverdachte]. Hij dient daarom als medepleger te worden aangemerkt.


5.3

De conclusie


De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:


1.


hij in de periode van 1 mei 2013 tot en met 26 augustus 2013 in de gemeente Almelo,

tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, telkens met het oogmerk om zich en

anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en een samenweefsel van verdichtsels KPN, hebben bewogen tot de afgifte van dertien mobiele telefoons van het merk Apple I Phone 5 en één mobiele telefoon van het merk Samsung Galaxy S 4,


hierin bestaande dat verdachte en zijn mededaders, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid onder meer:


- zich hebben voorgedaan tegenover de KPN als onder meer de

navolgende personen zijnde abonnementhouders van de KPN, te weten:

[naam 1] en [naam 2] en [naam 3] en [naam 4] en [naam 5]

[naam 5] en [naam 6] en [naam 7] en [naam 8] [naam 9] en

[naam 10] en [naam 11] en [naam 12] en [naam 13] en [naam 14]

[naam 14] en

- aan de KPN hebben aangegeven in hoedanigheid van de onder meer

hiervoor vermelde personen dat verdachte en zijn mededaders een

abonnementsverlenging wilden omdat het abonnement bijna was afgelopen;

en

- aan de KPN aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde

personen dat zij ook een nieuw telefoontoestel wilden ontvangen te weten een Apple

I Phone 5 of een Samsung Galaxy S4 bij hun nieuwe KPN abonnement; en

- als afleveradres [adres 1] te Almelo hebben opgegeven;


waardoor de hier bovenstaande aangever werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte.


2.


hij in de periode van 1 mei 2013 tot en met 26 augustus 2013 in de gemeente Almelo, telkens ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en een samenweefsel van verdichtsels KPN, hebben bewogen tot de afgifte van twee mobiele telefoons van het merk Apple I Phone 5 en twee mobiele telefoons van het merk Samsung Galaxy S 4, hierin bestaande dat verdachte en zijn mededaders, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid onder meer:


- zich hebben voorgedaan tegenover de KPN als onder meer de

navolgende personen zijnde abonnementhouders van de KPN, te weten:

[naam 15] en [naam 16] en [naam 17] en [naam 18]; en

- aan de KPN hebben aangegeven in hoedanigheid van de onder meer

hiervoor vermelde personen dat verdachte zijn mededaders een

abonnementsverlenging wilden omdat het abonnement bijna was afgelopen; en

- aan de KPN aangegeven in hoedanigheid van de onder meer hiervoor vermelde

personen dat zij ook een nieuw telefoontoestel wilden ontvangen te

weten een Apple I Phone 5 of een Samsung Galaxy S4 bij hun nieuwe KPN

abonnement; en

- als afleveradres [adres 1] te Almelo hebben opgegeven;


waardoor de hier bovenstaande aangever werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;


De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte het onder 1 en 2 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.


6De strafbaarheid van het bewezenverklaarde


Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 45, 47 en 326 Sr. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:


feit 1

het misdrijf: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd


feit 2

het misdrijf: medeplegen van poging tot oplichting, meermalen gepleegd


7De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.


8De op te leggen straf of maatregel


Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.


Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan diverse oplichtingen en pogingen daartoe. Verdachte en zijn mededaders hebben, door zich voor te doen als abonnementhouders van de KPN, abonnementen verlengd en hierbij gratis mobiele telefoons laten bezorgen. De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij op deze wijze met name de KPN schade heeft berokkend.


Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) heeft rekening gehouden met de oriëntatiepunten voor straftoemeting. Bij een benadelingsbedrag tussen € 10.000 en

€ 70.000,- is de op te leggen straf volgens de richtlijnen 2 tot 5 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf, dan wel het equivalent in taakstraf.


De rechtbank heeft in het voordeel van verdachte rekening gehouden met het feit dat verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een aantal strafbare feiten, waarbij hij slechts werd geleid door de behoefte aan geldelijk gewin. Naar het oordeel van de rechtbank doet de door de officier van justitie geformuleerde eis onvoldoende recht aan de omvang van de gepleegde oplichting. Alles overziend acht rechtbank de oplegging van een taakstraf van

120 uur, te vervangen door 60 dagen hechtenis passend en geboden.


9De toegepaste wettelijke voorschriften


De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 22c, 22d, 27 en 57 Sr.

10De beslissing


De rechtbank:


vrijspraak/bewezenverklaring

  • - verklaart bewezen, dat verdachte het sub 1 en sub 2 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
  • - verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 1 en sub 2 meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

  • - verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;
  • - verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:feit 1

het misdrijf: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

feit 2

het misdrijf: medeplegen van poging tot oplichting, meermalen gepleegd

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder sub 1 en sub 2 bewezenverklaarde;


straf

  • - veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van 120 uren;
  • - beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 60 dagen;
  • - beveelt dat de tijd die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de taakstraf in mindering wordt gebracht, waarbij als maatstaf geldt dat voor de eerste 60 in verzekering of voorlopige hechtenis doorgebrachte dagen, twee uren en voor de resterende dagen één uur per dag aftrek plaatsvindt.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M.M. Bordenga, voorzitter, mr. G.H. Meijer en

mr. S.M. Milani, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.H. Falkmann-Herber, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 17 april 2015.Buiten staat

Mr. Meijer is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.
Bijlage bewijsmiddelen


Feiten 1 en 2


Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.


Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie Twente met nummers: 2014031195, 2013109258, 2013057687, 2013058148, 2013063175, 2013086420 en 2013084982. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.


1.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer], namens de benadeelde KPN, van

22 augustus 2013, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever:

Tussen woensdag 5 juni 2013 te 12:00 uur en woensdag 31 juli 2013 te 12:00 uur werd

aan de [adres 1] te Almelo, het in de aanhef vermelde feit (oplichting)

gepleegd.

Conform artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering doe ik schriftelijk aangifte

van een vermoedelijk strafbaar feit, namelijk ex artikel 225 en/of 227 en/of 321

en/of 326 Wetboek van Strafrecht, al dan niet in georganiseerd verband, tegen één

of meerdere personen die zich voordoen als iemand anders, waarbij deze een andere

identiteit gebruikt wordt om gsm abonnementen te verlengen en hierbij een GSM

toestel toegestuurd en in bezit te krijgen. Dit feit is meerdere malen gepleegd.

Van de toestellen die geleverd zijn of zouden worden op het adres [adres 1]

[adres 1], daar doe ik nu aangifte van. Van de andere toestellen die geleverd zijn of

zouden worden op andere adressen, daar zal ik later aangifte van doen. Door mij zijn in de periode van 5 juni 2013 tot en met 25 juni 2013, 19 van deze

abonnementsverlengingen bekend geworden die als afleveradres [adres 1] hadden. Een viertal van deze verlenging aanvragen werden tijdig herkend, omdat deze op bovengenoemd adres afgeleverd zouden worden. Deze afleveringen werden door ons tegen gehouden. 14 GSM toestellen zijn op het valselijk opgegeven afleveradres, [adres 1], afgeleverd.

Van zes afleveringen wordt de gebruikte MO gedetailleerder omschreven omdat de afgeleverde GSM-toestellen na aflevering in gebruik zijn genomen op het KPN netwerk. De zes worden hieronder beschreven.

Verlenging op naam [naam 1] (Iphone 5).

Verlenging op naam van [naam 2] (Iphone 5)

Verlenging op naam [naam 3] (Samsung Galaxy S4)

Verlenging op naam [naam 4] (Iphone 5)

Verlenging op naam [naam 5] (Iphone 5)

Verlenging op naam [naam 6] (Iphone 5)

Hieronder worden acht verlengingen omschreven, waarvan de toestellen zijn uitgeleverd, maar niet zijn aangemeld op het KPN-netwerk.

Verlenging [naam 7] (Iphone 5)

Verlenging [naam 8] (Iphone 5)

Verlenging [naam 9] (Iphone 5)

Verlenging [naam 10] (Iphone 5)

Verlenging [naam 11] (Iphone 5)

Verlenging [naam 12] (Iphone 5)

Verlenging [naam 13] (Iphone 5)

Verlenging [naam 14] (Iphone 5)

Nu worden door mij de klantnamen genoemd waarvan de abonnementen frauduleus werden verlengd, maar tijdig zijn herkend en waarvan de levering is tegengehouden.

Verlenging [naam 15] (Iphone 5)

Verlenging [naam 16] ( Samsung Galaxy S4)

Verlenging [naam 17] (Samsung Samsung Galaxy S4)

Verlenging [naam 18] (Iphone 5).


2.

Het proces-verbaal verhoor medeverdachte [hoofdverdachte] van 29 augustus 2013, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van medeverdachte:

Ik denk dat ik vorig jaar 10 mobiele telefoons heb besteld voor het verlengen van contracten bij KPN. Het kunnen er ook 15 zijn. Ik heb mensen benaderd, zo ook de bewoners van de [adres 1]. Ik vroeg aan hun of ze geld wilden verdienen. Ik moest de telefoons ergens laten bezorgen. Ik betaalde ze een vergoeding, voor datgene dat bezorgd was. Ik gebruikte hun adres in ruil voor een vergoeding. Ik betaalde per bezorgd pakketje 25 euro. Ik liet de pakketjes onder meer bezorgen op de [adres 1]. Door mij verdienden [medeverdachte] en [verdachte] geld.


3.

Het proces-verbaal verhoor medeverdachte [medeverdachte] van 27 augustus 2013, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van medeverdachte:

Ik en [verdachte] krijgen dus samen € 25,00 voor een toestel. [hoofdverdachte] had briefjes gekregen van een jongen die bij KPN werkt. Deze jongen had een map van originele documenten van KPN-abonnementen, die verlengd konden worden. Deze documenten werden gebruikt om verlengingen af te sluiten met gratis telefoontoestel van KPN. Op de documenten stonden gegevens van personen. Vervolgens belde je met de naam van een van de personen die op de document stonden. Ik moest dan vertellen dat ik mijn abonnement wilde verlengen. Dan vraagt de centrale welk toestel je wilt. Ik gaf dan aan dat ik een Iphone 5 wilde hebben. De

Iphone 5 was geen vrije keus, die instructie kreeg ik vooraf. Na het gesprek wordt de telefoon verstuurd door KPN. In mijn geval [adres 1].

V=Hoe vaak heb je in opdracht een telefoon besteld?

A= 10 a 15 keer, alleen als er vrouwelijk klantgegevens waren.

V=Hoeveel telefoons zijn op de [adres 1] bezorgd.

A=10 a 15 keer, dat zeker, de laatste was 3 augustus 2013, dat is alleen op ons

adres.


4.

Het proces-verbaal verhoor medeverdachte [medeverdachte] van 28 augustus 2013, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van medeverdachte:

V:Is [verdachte] bij een aflevering van een KPN telefoon aanwezig geweest?

A:Ja, 1 keer, hij heeft natuurlijk niet onder zijn eigen naam getekend, de rest heb

ik in ontvangst genomen.

V:Was [verdachte] aanwezig bij inbellen naar KPN om de abonnementen met de gratis

telefoon te verlengen.

A:Ja, een paar keer. We bestelden meestal 's middags, daarom was [verdachte] er niet

altijd bij.

V:Is [verdachte] bij een aflevering van een KPN telefoon aanwezig geweest?

A:Ja, 1 keer, hij heeft natuurlijk niet onder zijn eigen naam getekend, de rest heb

ik in ontvangst genomen. Ik was toen een weekend weg. Hij heeft me verteld dat hij

de telefoon in ontvangst had genomen. Hij weet het natuurlijk ook van mij. We

praten erover.

V:Jij verklaarde gisteren dat [verdachte] zijn telefoon van [naam 19] had gekregen.

[verdachte] zegt hier wat anders over, wat kun je daar op antwoorden?

A:Die telefoon komt van een van de pakketjes die ik besteld heb. We hebben de

telefoon achterover gedrukt, de rest van de jongens weten van niets. Ik heb er

daarom over gelogen. [hoofdverdachte] weet het niet. Dit was het toestel dat [verdachte] zelf in

ontvangst had genomen.

V:Wist [verdachte] hoeveel telefoons er zijn ontvangen van KPN?

A:Ja, híj was volledig op de hoogte. Ik ben daar zeker van, omdat hij het geld

kreeg.

V: Wisten jullie dat het strafbaar is om onder valse voorwendselen een telefoon op

het adres, [adres 1], af te leveren.

A:Ja, ik heb het er met [verdachte] over gehad. We zijn gestopt met het bestellen, omdat

er niet meer geleverd werd, en omdat we het te link vonden.

V:Gisteren vertelde je dat je 25 euro per telefoon kreeg en als je die niet

afleverde, problemen zou krijgen. Hoe kan het dat [verdachte] gebruik maakt van een

telefoon die onder een valse naam was besteld en deze in gebruik heeft?

A:Dat weten ze niet, [verdachte] heeft heel lang de telefoon niet gebruikt of laten zien

aan anderen. Op een of andere manier zijn ze er niet achter gekomen.

V:Heeft [verdachte] ook geld aangenomen voor de telefoons die in ontvangst zijn genomen?

A:Ja, en dat deelde wij samen, het was voor ons samen.

V:Van wie kregen jullie het geld?

A:[hoofdverdachte]

V:Wat wist [verdachte] van de oplichting?

A:Hij wist er van, net zoveel als ik. Ik ben er ingerold door [hoofdverdachte] en [verdachte].5.

Het proces-verbaal verhoor getuige [getuige] van 22 november 2013, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van getuige.

Ik heb dus een tijdje bij [medeverdachte] en bij [verdachte] in huis gewoond aan de

[adres 1]. Dit was een aantal maanden geleden in de zomer. Ik weet dat [medeverdachte] toen telefoongesprekken voerde met KPN. Ze deed zich voor als een andere persoon. Ze gaf een andere naam op dan dat ze werkelijk heette. Deze telefoongesprekken gingen over telefoonabonnementen. Op een gegeven moment kreeg zij pakketjes binnen. Deze werden bezorgd aan de deur. Later ben ik er achter gekomen dat er telefoons in zaten. [medeverdachte] nam vervolgens contact op met [hoofdverdachte]. Hij is een bekende van [medeverdachte] en [verdachte]. [verdachte] was er wel bij toen het gesprek werd gevoerd door [medeverdachte] met KPN. Hij was dus wel op de hoogte van de oplichtingen.


6.

Het proces-verbaal van de terechtzitting van 3 april 2015, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van verdachte.

Bij de politie heb ik verklaard dat ik een nieuwe (witte) Galaxy S4 via marktplaats heb gekocht. Dat is niet waar. Ik had dit toestel van [medeverdachte] gekregen.


7.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer], namens de benadeelde KPN, van

22 augustus 2013, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, als verklaring van aangever:


Op 5 juni 2013 werd er ingebeld door een persoon die zich voordeed als de klant: [naam 3], geboren [geboortedatum 2], wonende [adres 2]. De klant gaf aan een adreswijziging te willen naar het adres [adres 1]

Na de adreswijziging gaf de klant aan een abonnementsverlenging te willen.

Het VAMOS formulier werd ingevoerd en de klant wenste een abonnement aanpassing en als GSM toestel een Samsung Galaxy S4 te ontvangen. Als afleveradres werd opgegeven [adres 1].

Door KPN werd op 5 juni 2013 een Samsung Galaxy S4 verstuurd met het IMEI nummer [nummer 1], naar het adres [adres 1].

Door Post nl werd deze order op 8 juni 2013 afgeleverd op het adres [adres 1]. De handtekening voor ontvangst is als bijlage 11 hierbij gevoegd.

Door mij werd het IMEI nummer [nummer 1] nagekeken op het KPN netwerk van

8 juni tot 31 juli 2013. Hierbij bleek dat dit IMEI van 8 juni tot 30 juli 2013 in gebruik was bij het nummer 06-[nummer 2]. Dit nummer staat op naam van [verdachte]. [adres 1].