Rechtbank Overijssel, 06-05-2015 / 171169 FT EA 15.198


ECLI:NL:RBOVE:2015:2322

Inhoudsindicatie
Niet-ontvankelijk in de eigen aangifte tot faillissement.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-05-06
Publicatiedatum
2015-05-19
Zaaknummer
171169 FT EA 15.198
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel recht; InsolventierechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
  • INS-Updates.nl 2015-0133
Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Toezicht

Zittingsplaats Almelo


Zaaknummer: 171169 FT EA 15.198

Uitspraakdatum: 6 mei 2015


Vonnis niet-ontvankelijkheidDe Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken:


Gezien de op 1 mei 2015 bij deze rechtbank ingediende aangifte tot faillissement onder nummer 198 van 2015 door


[verzoeker], geboren op [1961] te [geboorteplaats], wonende te

[woonplaats], [adres],


die verzocht om

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Infra Totaal B.V.,

statutair gevestigd te gemeente Twenterand,

kantoorhoudende te 7772 TS Hardenberg,

Handelsstraat 61,

hierna: Infra Totaal,


in staat van faillissement te verklaren;


Gelet op de behandeling van die aangifte in de raadkamer van deze rechtbank

d.d. 6 mei 2015;


Verloop van de procedure


[verzoeker] heeft namens Infra Totaal op 1 mei 2015 aangifte tot faillietverklaring gedaan.


[verzoeker] is namens Infra Totaal op 6 mei 2015 verschenen en gehoord.


Beoordeling van het verzoek


Uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt niet dat in het bestuur van Infra Totaal is voorzien.


Uit het aandeelhoudersregister is gebleken dat [verzoeker] en de heer [betrokkene] enig aandeelhouders zijn van Infra Totaal.


Uit het aandeelhoudersbesluit van 28 april 2015 blijkt dat de aandeelhouders op die dag hebben besloten het faillissement van Infra Totaal aan te vragen. Voorts staat vermeld dat [verzoeker] deze handeling zal verrichten. De considerans van het besluit luidt als volgt:


“Na indringende kennisneming van de financiële situatie van Infra Totaal B.V. en na intensief beraad, waarbij alle denkbare opties over het commerciële perspectief op de korte termijn zijn verkend is het voorstel om per 6 mei 2015 de rechtbank te verzoeken om de vennootschap op eigen aangifte in staat van faillissement te verklaren. De heer [verzoeker] zal deze handeling verrichten.”


Artikel 16 lid 1 van de statuten van Infra Totaal bepaalt dat het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.


Artikel 16 lid 4 van de statuten van Infra Totaal voorziet in het bestuur van Infra Totaal bij ontstentenis of belet van haar directie:

“Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.”


Ter zitting heeft de rechtbank [verzoeker] gevraagd naar de persoon van de laatst ingeschreven bestuurder. [verzoeker] heeft verklaard dat hij en [betrokkene] gezamenlijk bestuurders waren van Infra Totaal. [verzoeker] heeft zich per 31 januari 2014 laten uitschreven als bestuurder van Infra Totaal. Het is [verzoeker], ondanks het feit dat hij [betrokkene] op de aandeelhoudersvergadering van 28 april 2015 heeft gesproken, niet bekend of [betrokkene] is uitgetreden als bestuurder. [verzoeker] heeft ter zitting verklaard dat hij niet als tijdelijk bestuurder is aangewezen.


De rechtbank heeft de behandeling van de zitting vervolgens gesloten.


De rechtbank is van oordeel dat Infra Totaal bij de aangifte van haar faillissement niet bevoegd is vertegenwoordigd en zal haar dan ook niet-ontvankelijk verklaren in het verzoek.

De rechtbank overweegt daartoe dat het ten tijde van het aandeelhoudersbesluit tot eigen aangifte en op het moment van de eigen aangifte niet duidelijk was wie bestuurder is van Infra Totaal. In de algemene vergadering van aandeelhouders is niet een persoon als bedoeld in artikel 16 lid 4 van de statuten van Infra Totaal aangewezen. De passage in het aandeelhoudersbesluit dat [verzoeker] deze handeling zal verrichten kan, zoals [verzoeker] ook ter zitting heeft verklaard, niet worden aangemerkt als een dergelijk besluit. Daarmee staat vast dat Infra Totaal niet rechtsgeldig kon worden vertegenwoordigd door [verzoeker].


Beslissing


De rechtbank:


verklaart de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Infra Totaal B.V, voornoemd, niet-ontvankelijk in de eigen aangifte tot faillissement.


Aldus gedaan te Almelo op 6 mei 2015 door mr. M.C. Bosch, lid van voormelde enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. M.W.J. van der Hoek, griffier.