Rechtbank Overijssel, 14-07-2015 / 08.760048-14


ECLI:NL:RBOVE:2015:3362

Inhoudsindicatie
Vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf. De rechtbank is van oordeel dat de vordering moet worden toegewezen.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-07-14
Publicatiedatum
2015-07-14
Zaaknummer
08.760048-14
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Afdeling Strafrecht


Parketnummer : 08.760048-14

Datum : 14 juli 2015


Beslissing na voorwaardelijke veroordeling


op de op 10 juni 2015 ter griffie ingekomen vordering van de officier van justitie strekkende tot tenuitvoerlegging van de bij onherroepelijk geworden vonnis van de meervoudige strafkamer van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, d.d. 2 oktober 2014 aan


[verdachte],

geboren op [geboortedag] 1992 te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres],


opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden (met aftrek van een gedeelte van 58 dagen, welk gedeelte van de straf reeds bij beslissing d.d. 20 mei 2015 ten uitvoer is gelegd) waarbij de proeftijd is bepaald op drie jaren en als bijzondere voorwaarden zijn gesteld:


1. dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens Tactus Reclassering. Daartoe moet de veroordeelde zich binnen drie werkdagen melden bij Tactus Reclassering op het adres

Raiffeisenstraat 75, 7514 AM Enschede of binnen deze gestelde termijn telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 086-3822887. Hierna moet veroordeelde zich gedurende door Tactus Reclassering bepaalde perioden blijven melden zo frequent als Tactus Reclassering gedurende die perioden dat nodig acht;


2. dat de veroordeelde zich na zijn klinische behandeling dient te laten behandelen voor zijn verslavings-, psychische en psychiatrische problematiek door een forensische verslavingspoli zoals JusTact of en soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven. Veroordeelde wordt verplicht tot een korte klinische opname voor de duur van maximaal zeven weken, als de reclassering dit noodzakelijk acht, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die opname door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;


3. dat de veroordeelde zich - op basis van de door het NIFP-IFZ afgegeven indicatiestelling

- gedurende achttien maanden zal laten opnemen in FPK Piet Roorda of een soortgelijke forensische verslavingskliniek c.q. intramurale instelling, zulks ter beoordeling van het NIFP-IFZ, waarbij de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de (geneesheer-) directeur van die instelling zullen worden gegeven;


- draagt deze reclasseringsinstelling op om aan veroordeelde hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarden.


De mededeling als bedoeld in artikel 366a, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering is aan de veroordeelde toegezonden.


Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 2 juli 2015.


De officier van justitie, de veroordeelde en diens raadsman, mr. P.J.N. Aarnoudse, advocaat te Deventer, zijn op de vordering gehoord.


OVERWEGINGEN


Uit de stukken, waaronder een “advies aan opdrachtgever toezicht” van Tactus verslavingszorg d.d. 5 juni 2015, en hetgeen bij gelegenheid van het onderzoek ter terechtzitting van 2 juli 2015 naar voren is gebracht is gebleken dat de veroordeelde de bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd. Dit betekent dat de vordering voor toewijzing vatbaar is.


Na een eerdere beslissing van de rechtbank van 20 mei 2015 (waarin de eerder als bijzondere voorwaarde opgelegde verplichting zich te laten behandelen in de Woenselse Poort is gewijzigd) is aan veroordeelde de kans gegeven om in een andere kliniek, de Piet Roorda, te proberen aan zijn verslaving te werken, heeft veroordeelde zich onvoldoende ingezet. Veroordeelde heeft na acht dagen de keus gemaakt niet langer in de kliniek te willen verblijven. De rechtbank is daarom van oordeel dat de vordering moet worden toegewezen.


De rechtbank heeft bij de beslissing gelet op de artikelen 14g, 14h, 14i en 14j van het Wetboek van Strafrecht.


BESLISSING


De rechtbank wijst de vordering toe.


De rechtbank gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij voormeld vonnis van de meervoudige strafkamer van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, d.d. 2 oktober 2014, met aftrek van de 58 dagen gevangenisstraf die reeds zijn tenuitvoergelegd bij beslissing d.d. 20 mei 2015 en met aftrek van de tijd die veroordeelde reeds heeft vastgezeten vanaf het moment dat het bevel tot voorlopige tenuitvoerlegging is toegewezen (10 juni 2015).


Aldus gedaan door mr. M. van Bruggen, voorzitter, mrs. S. Taalman en E. Leentjes, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.C. van Druten als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 juli 2015.

Mr. Leentjes is niet in de gelegenheid deze beslissing mede te ondertekenen.

De officier van justitie in het arrondissement Zwolle brengt vorenstaande beslissing ter kennis van de aan ommezijde vermelde persoon, alsmede ter kennis van P.J.N. Aarnoudse, advocaat te Deventer, belast met het verlenen van bijstand.


Zwolle,


De officier van justitie,