Rechtbank Overijssel, 26-01-2015 / 08/995251-14


ECLI:NL:RBOVE:2015:382

Inhoudsindicatie
Verdachte heeft op een perceel grond zonder de vereiste vergunning en in strijd met het geldende bestemmingsplan ingebracht puin-houdend materiaal gebroken en andere handelingen verricht zoals het opbrengen van een puinlaag. Deze werkzaamheden werden verricht door een medewerker die daarvoor niet gecertificeerd was en er werden door verdachte geen registraties bijgehouden van de materialen/stoffen die op het terrein werden opgeslagen of neergelegd. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een geldboete van €30.000,- waarvan €15.000,- voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-01-26
Publicatiedatum
2015-01-26
Zaaknummer
08/995251-14
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
Strafrecht


Wetsverwijzing

Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
  • Milieurecht Totaal 2015/5990
  • M en R 2015/48
  • JAF 2015/503 met annotatie van mr. M.A. Toepoel
Uitspraak Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht


Zittingsplaats Almelo


Parketnummer: 08/995251-14

Datum vonnis: 26 januari 2015


Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige economische kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:


[verdachte],

geboren op [geboortedag] 1950 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres].1Het onderzoek op de terechtzitting


Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van de economische kamer voor strafzaken van de rechtbank op 12 januari 2015 na verwijzing door de economische politierechter op 23 september 2014 van deze strafzaak naar de meervoudige economische kamer voor strafzaken. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. S. Buist en van hetgeen door de raadsvrouw van verdachte mr. S.L. Geeraths, advocaat te Almelo, naar voren is gebracht.


2De tenlastelegging


De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: In de periode van 1 oktober 2010 tot en met 9 juni 2013 op een terrein gelegen te Schuinesloot opzettelijk zonder omgevingsvergunning een aarden wal heeft aangebracht en bouw- en sloopafval en asbesthoudend materiaal op de grond heeft opgeslagen, althans een inrichting in werking heeft gehad dan wel dat hij in strijd heeft gehandeld met het geldende bestemmingsplan, althans een project in strijd met het bestemmingsplan heeft uitgevoerd;

feit 2: In de periode van 1 januari 2003 tot 9 april 2013 opzettelijk bedrijfsafvalstoffen heeft verzameld terwijl hij niet vermeld stond op de lijst van toegelaten inzamelaars;

feit 3: In de periode van 1 mei 2009 tot 9 april 2013 op een terrein gelegen te Schuinesloot opzettelijk puin heeft bewerkt met een puinbreker, terwijl hij geen registraties heeft bijgehouden, de personen die bij die puinbreker betrokken waren niet vakbekwaam waren, de bewerking niet geschiedde in de nabijheid waar het afval vrij kwam, dit niet is geschied gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden en het puin afkomstig was van buiten de locatie waar de puinbreker in werking was.Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte:


1.


dat hij in de periode van 1 oktober 2010 tot en met 9 juni 2013 op een

terrein, kadastraal bekend onder HDBO1, sectie W, nr. 1603, te Schuinesloot,

althans in de gemeente Hardenberg, tezamen en in vereniging, opzettelijk,

zonder omgevingsvergunning,

- één of meerdere aarden wallen heeft aangebracht,

- bouw- en sloopafval, grond van onbekende kwaliteit, oude metalen,

auto-onderdelen en asbesthoudend materiaal, althans grote hoeveelheden divers

afval op de grond heeft opgeslagen,

althans een project heeft uitgevoerd, dat geheel of gedeeltelijk bestond uit

het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in bijlage 1, onderdeel

C, categorie 18 van het Besluit Omgevingsrecht;

art 2.1 lid 1 ahf/sub e onder 1° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

art 2.1 lid 1 ahf/sub e onder 2° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

art 2.1 lid 1 ahf/sub e onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht


ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou

kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat


dat hij in de periode van 1 januari 2000 tot 9 juni 2013 op een terrein,

kadastraal bekend onder HDBO1, sectie W, nr. 1603, te Schuinesloot, althans in

de gemeente Hardenberg, tezamen en in vereniging, opzettelijk, meermalen,

zonder omgevingsvergunning

- één of meerdere aarden wallen heeft aangebracht,

- - bouw- en sloopafval, grond van onbekende kwaliteit, oude metalen,

auto-onderdelen en asbesthoudend materiaal, althans divers afval op de grond

opgeslagen of laten opslaan,


althans een project heeft uitgevoerd, dat geheel of gedeeltelijk bestond uit

het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;

art 2.1 lid 1 ahf/sub c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht


2.


dat hij in de periode van 1 januari 2003 tot 9 april 2013 op een terrein,

kadastraal bekend onder HOBO1, sectie W, nr. 1603, te Schuinesloot, althans in

de gemeente Hardenberg, tezamen en in vereniging, opzettelijk, meermalen,

bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen heeft ingezameld, terwijl

hij en/of zijn mededader(s) niet vermeld waren op een lijst van inzamelaars;

art 10.45 lid 1 ahf/ond a Wet milieubeheer


3.


dat hij in de periode van 1 mei 2009 tot 9 april 2013 op een terrein,

kadastraal bekend onder HDBO1, sectie W, nr. 1603, te Schuinesloot, althans in

de gemeente Hardenberg, tezamen en in vereniging, opzettelijk, meermalen,

puin,- althans bouw- en sloopafval, heeft bewerkt met een mobiele puinbreker,

terwijl

- hij geen registraties heeft bijgehouden en/of

- er geen personen die bij activiteiten van een mobiele puinbreker waren

betrokken, die voldoende vakbekwaam waren en op de hoogte waren van de

voorschriften van liet besluit mobiel breken, met name terzake van de

registratiewerkzaamheden, althans deze bewerking niet in overeenstemming was

met de voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij het besluit mobiel

breken bouw- en sloopafval en/of


2. deze bewerking

-niet geschiedde in de directe nabijheid van de plaats waar dat afval

vrijkomt en/of

-niet geschiedde gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste drie

maanden en/of


3. dit puin, althans dit bouw- en sloopafval afkomstig was van buiten de

locatie of de inrichting waar de mobiele puinbreker in werking was;

art 3 lid 1 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

art 3 lid 2 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

art 3 lid 3 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

art 3 lid 1 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval


3De vordering van de officier van justitie


De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot betaling van een geldboete van € 30.000,= waarvan € 15.000,= voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.


4De voorvragen


De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.


5De beoordeling van het bewijs


Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de ten laste gelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.


5.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging


Zowel de officier van justitie als de raadsvrouw heeft gesteld dat de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard gelet op de verklaring van verdachte en de afgelegde getuigenverklaringen die zich in het strafdossier bevinden. De raadsvrouw heeft opgemerkt dat verdachte - voor zover de rechtbank daaraan toekomt - ter zake het als impliciet subsidiair tenlastegelegde in werking hebben van een inrichting moet worden vrijgesproken nu daar is tenlastegelegd dat verdachte een project heeft uitgevoerd dat bestond uit het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in bijlage 1, onderdeel C, categorie 18 van het Besluit Omgevingsrecht. Categorie 18 heeft volgens de raadsvrouw evenwel betrekking op hotels, restaurants en dergelijke en ziet niet op de inrichting als hier bedoeld.

De officier van justitie heeft gesteld dat de raadsvrouw dit juist heeft gezien maar dat dit onderdeel van de tenlastelegging subsidiair is tenlastegelegd en dat volgens hem het primair tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden. Om die reden heeft hij geen aanleiding gezien de tenlastelegging op dit punt te wijzigen.


5.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank


Uit de verklaring, die verdachte tegenover de opsporingsambtenaren heeft afgelegd, blijkt dat verdachte eigenaar is van vijftien bedrijven en dat hij de enige eindverantwoordelijke is voor al die bedrijven. Verdachte heeft ook aangegeven, overeenkomstig hetgeen blijkt uit de kadastrale gegevens, de eigenaar te zijn van het terrein, kadastraal bekend onder HDB01, sectie W, nr. 1603 te Schuinesloot. Verdachte geeft verder aan dat hij zijn neef [betrokkene] opdracht heeft gegeven genoemd terrein op te ruimen zodat het gebruikt kon worden voor bedrijfsmatige activiteiten zoals de opslag van bouw- en sloopafval. Daarvoor moest de neef puin breken met een mobiele puinbreker en een aarden wal aanleggen. Verdachte weet niet of zijn neef gekwalificeerd is om een mobiele puinbreker te bedienen. Voorts geeft verdachte aan dat er geen registratie is bijgehouden van de verschillende afvalstromen en dat hij niet op een lijst van inzamelaars staat vermeld. Het puin is grotendeels afkomstig van zijn bedrijven uit Itterbeck en Kalkar, maar ook van particulieren die vrij konden storten op het terrein van verdachte. De automaterialen die zijn aangetroffen op het terrein zijn volgens verdachte afkomstig van een autocross waaraan de hele buurt meedoet.

De neef van verdachte heeft verklaard geen opleiding te hebben gehad om een mobiele puinbreker te bedienen. Hij beschikt niet over enige vergunning. Voorts zegt hij dat hij opdracht heeft gekregen van verdachte om het puin te breken en een aarden wal aan te leggen.


Naar het oordeel van de rechtbank kunnen de ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen worden, nu verdachte maatregelen ter voorkoming van de verboden gedragingen achterwege heeft gelaten, hoewel hij daartoe wel bevoegd en gehouden was en het als eindverantwoordelijke ook in zijn macht had de verboden activiteiten te (doen) staken. De rechtbank heeft ten aanzien van alle bewezenverklaarde feiten aangenomen dat deze opzettelijk zijn begaan. Verdachte is ondernemer en als zodanig is hij eigenaar van vijftien bedrijven met in totaal 800 personeelsleden. Van een dergelijke ondernemer mag worden verwacht dat hij weet dat de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten zoals die in de tenlastelegging zijn verwoord, moet voldoen aan de eisen die daaraan door wet- en regelgeving worden gesteld. Verdachte wist, toen hij het terrein kocht, dat er een agrarische bestemming op zat en geen bedrijfsmatige bestemming. Door te starten met bedrijfsmatige activiteiten, zonder inachtneming van de door wet- en regelgeving gestelde eisen en zonder over een eventueel benodigde omgevingsvergunning expliciet navraag te doen bij de gemeente, heeft verdachte minst genomen doelbewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij in overtreding was. Daar doet niet aan af dat verdachte toen de overtredingen werden ontdekt, heeft geprobeerd en op dit moment nog doende is om in overleg met de betrokken gemeente de ontplooide activiteiten in overeenstemming te brengen met de wettelijke eisen.

De rechtbank komt niet toe aan de beoordeling van hetgeen de raadsvrouw heeft gesteld met betrekking tot het onder 1 impliciet subsidiair tenlastegelegde in werking hebben van een inrichting nu zij van oordeel is dat het primair tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen is.


5.3

De conclusie


De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het sub 1 primair, sub 2 en sub 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:


1.


dat hij in de periode van 1 oktober 2010 tot en met 9 juni 2013 op een

terrein, kadastraal bekend onder HDBO1, sectie W, nr. 1603, te Schuinesloot,

opzettelijk, zonder omgevingsvergunning,

- één aarden wal heeft aangebracht,

- bouw- en sloopafval, grond van onbekende kwaliteit, oude metalen en auto-onderdelen op de grond heeft opgeslagen;


2.


dat hij in de periode van 1 januari 2003 tot 9 april 2013 op een terrein,

kadastraal bekend onder HOBO1, sectie W, nr. 1603, te Schuinesloot, opzettelijk, meermalen, bedrijfsafvalstoffen heeft ingezameld, terwijl hij niet vermeld was op een lijst van inzamelaars;


3.


dat hij in de periode van 1 mei 2009 tot 9 april 2013 op een terrein,

kadastraal bekend onder HDBO1, sectie W, nr. 1603, te Schuinesloot, opzettelijk, meermalen,

puin, heeft bewerkt met een mobiele puinbreker, terwijl


1.

-hij geen registraties heeft bijgehouden en

-er geen personen, die bij activiteiten van een mobiele puinbreker waren

betrokken, voldoende vakbekwaam en op de hoogte waren van de

voorschriften van het Besluit mobiel breken, met name ter zake van de

registratiewerkzaamheden en


2.

deze bewerking

-niet geschiedde in de directe nabijheid van de plaats waar dat afval

vrijkomt en

-niet geschiedde gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste drie

maanden en


3.

dit puin, afkomstig was van buiten de locatie of de inrichting waar de mobiele puinbreker in werking was.


De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte sub 1 primair, sub 2 en sub 3 meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.


6De strafbaarheid van het bewezenverklaarde


Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 2.1 lid 1 aanhef sub e onder 1, 2 en 3 Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht jo art. 1a sub 1 jo art. 2 lid 1 jo. art. 6 lid 1 onder 1, art. 10.45 lid 1 aanhef onder a Wet Milieubeheer jo art. 1a sub 2 jo. art. 2 lid 1 jo art. 6 lid 1 onder 2 en art. 10.52 Wet Milieubeheer jo art. 1 lid 1 sub 2 jo. art. 2 lid 1 jo art. 6 lid 1 onder 2 sub 2 en sub 6 van de Wet op de economische delicten. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:


feit 1 primair

het misdrijf: opzettelijk begaan van een overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 2.1. lid 1 aanhef en sub e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;


feit 2

het misdrijf: opzettelijk begaan van een overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 10.45 lid 1 aanhef en onder a Wet milieubeheer, meermalen gepleegd;


feit 3

het misdrijf: opzettelijk begaan van een overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikel 10.52 lid 1 Wet milieubeheer, meermalen gepleegd.


7De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.


8De op te leggen straf of maatregel


8.1

De gronden voor een straf of maatregel


Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.


In het belang van de volksgezondheid en de bescherming van het milieu is wettelijk voorgeschreven hoe te handelen bij het breken van puin en bij het opslaan van grond, alsmede bouw- en sloopafval. De bedoeling van die regels is te voorkomen dat verspreiding van (eventueel) vervuilde grond zoveel mogelijk wordt voorkomen en vermenging van deze (vervuilde) grond met andere (bouw-)materialen zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Verdachte heeft op een perceel grond zonder de vereiste vergunning en in strijd met het geldende bestemmingsplan ingebracht puin-houdend materiaal gebroken en andere handelingen verricht zoals het opbrengen van een puinlaag. Deze werkzaamheden werden verricht door een medewerker die daarvoor niet gecertificeerd was en er werden door verdachte geen registraties bijgehouden van de materialen/stoffen die op het terrein werden opgeslagen of neergelegd. Niet alleen heeft verdachte de hiervoor genoemde regelgeving genegeerd, ook heeft hij zonder vergunning bedrijfsmatige activiteiten op het perceel ontplooid. Door aldus te handelen heeft verdachte zichzelf een economisch voordeel bezorgd ten opzichte van concurrerende ondernemers door wie de regelgeving op het gebied van de milieuwetgeving wel wordt nageleefd, waarbij hij op de koop toe heeft genomen dat hierdoor aan het milieu en de bodem schade kon worden toegebracht. De rechtbank heeft dit aspect in het nadeel van verdachte meegewogen bij de bepaling van de op te leggen straf.

In het voordeel van verdachte laat de rechtbank meewegen dat verdachte niet eerder is veroordeeld en de onderhavige feiten kunnen worden gezien als uitvloeisel van een lange voorgeschiedenis, waarbij van een heldere en consequente handhavingspraktijk, naar het zich laat aanzien, geen sprake is geweest. Bovendien heeft verdachte na constatering van de vergrijpen contact gezocht met de betrokken gemeente om de bestaande praktijk in overeenstemming te brengen met de geldende wet- en regelgeving. Alles in aanmerking genomen is de rechtbank van oordeel dat de straf die door de officier van justitie is geëist passend is. De rechtbank zal aan verdachte dan ook de boete opleggen zoals door de officier van justitie is geëist. Een deel van de boete wordt voorwaardelijk opgelegd om verdachte in de toekomst ervan te weerhouden soortgelijke feiten te plegen.9De toegepaste wettelijke voorschriften


De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 14a, 14b, 14c, 23, 24, 57 en 91 Sr.


10De beslissing


De rechtbank:


bewezenverklaring

  • - verklaart bewezen, dat verdachte het sub 1 primair, sub 2 en sub 3 tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
  • - verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 1 primair, sub 2 en sub 3 meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;


verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1 primair

het misdrijf: opzettelijk begaan van een overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 2.1. lid 1 aanhef en sub e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;


feit 2

het misdrijf: opzettelijk begaan van een overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 10.45 lid 1 aanhef en onder a Wet milieubeheer, meermalen gepleegd;


feit 3

het misdrijf: opzettelijk begaan van een overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikel 10.52 lid 1 Wet milieubeheer, meermalen gepleegd;


- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1 primair, 2 en 3 bewezenverklaarde;


straf

  • - veroordeelt verdachte tot betaling van een geldboete van € 30.000,= (dertigduizend euro), waarvan € 15.000,= (vijftienduizend euro) voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren;
  • - bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:- omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Melaard, voorzitter, mr. B.W.M. Hendriks en

mr. H. Stam, rechters, in tegenwoordigheid van H.J. Veldhuis, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 26 januari 2015.

Bijlage bewijsmiddelen


Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.


Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de regiopolitie Oost-Nederland, team milieu met nummer BHV 2013012415. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.


1.


Een proces-verbaal van verhoor van 22 augustus 2013 (pag. 171 van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van de verdachte op vragen van de verbalisanten, zakelijk weergegeven, inhoudende:


Ik ben directeur/ eigenaar van 15 bedrijven met 800 man personeel. Ik ben de enige

eindverantwoordelijke van al die bedrijven. De bedrijven, gevestigd aan de Hoogeveenseweg 7 ( A t/m F) te Schuinesloot, vallen allemaal onder mijn verantwoordelijkheid.

Opm. verbalisanten: aan de verdachte werd een luchtfoto 1 en 2, gemaakt op 18 februari

2013, getoond, waarop het terrein en de verschillende opgeslagen materialen/stoffen werden

Aangewezen (bijgevoegd als bijlage 1). Tevens werd de verdachte medegedeeld dat wij

verbalisanten het terrein persoonlijk hebben onderzocht o.a. op 9 april 2013 en 18 juni 2013.

Ik ben sinds ca 5 jaar eigenaar van het perceel grond, gelegen achter het bedrijventerrein Schuinesloot, kadastraal bekend HDE301, sectie W, perceel nummer 1603.

Ik heb het als grasland aangekocht. Ik had de intentie om er bouwmaterialen, handelswaren en overtollige materialen op te zetten.


Welke bestemming had dit terrein volgens het bestemmingsplan van de gemeente

Hardenberg?

Het was grasland. Ik weet niet echt de bestemming. De situatie zoals die nu is, is gewoon

gegroeid in de loop der jaren.


Waarvoor is het terrein vanaf uw aankoop gebruikt?

Ik heb het terrein gebruikt voor opslag van materialen. In de loop der tijd zijn er steeds

meer materialen bijgekomen. Hieronder versta ik ook puin en beton van voormalige

opstallen, zoals een kippenschuur, een oud woonhuis, oude betonplaten, heipalen.


Wie heeft toestemming of opdracht gegeven voor de activiteiten op het terrein, anders dan

agrarische activiteiten, die volgens het bestemmingsplan waren toegestaan?

Ik heb daarover geen contact gehad met het bevoegd gezag/ de gemeente Hardenberg. Ik

ben gewoon begonnen met opslagactiviteiten. Ik heb geen melding gedaan bij de gemeente.

Als er materialen waren die we gewoon even kwijt moesten, dan kwam dat gewoon op dat

terrein. De opslag ging met mijn medeweten en onder mijn eindverantwoordelijkheid.


Welk bedrijf/inrichting was verantwoordelijk voor de activiteiten? Wat werd er zoal opgeslagen?

Vooral puin en beton van voormalige schuren, kranen zeecontainers, pijpen,

bouwmaterialen, grond afkomstig van de uitgegraven fundatie van de gebouwen,

natuurstenen. Als er door wat particulieren puin werd gebracht, dan had ik daar geen probleem mee. Er is ook wel eens iemand geweest die wat puin bracht, een boer of zo. Ik vind puin geen afvalstof. Ik had er wel een bestemming voor


Waar was dit materiaal van afkomstig?

Er is puin opgeslagen van o.a. de afgebrande hal aan de Hoogeveenseweg te

Schuinesloot. Er zijn ook wel eens betonplaten vanuit Kalkar op het terrein terecht gekomen. Als die platen niet verkocht konden worden, dan zei ik op enig moment dat ze weg konden. Die betonplaten worden dan gebroken. Allerlei materialen die ik ergens overhoud, komen op dit terrein terecht. Als ik er geen bestemming voor kan vinden, dan werd het opgeruimd, gebroken. Twee jaren geleden heb ik besloten om e.e.a. op het terrein maar eens op te schonen. lk heb een neef [betrokkene]. Hij zat toen moeilijk en ik heb hem aangeboden om met dat terrein aan de slag te gaan. Hij kon het puin gaan breken en het terrein netjes maken.


Wie houdt toezicht op het terrein?

Er was eigenlijk niemand die er toezicht op hield.


Wie hield de administratie bij van de materialen/stoffen die op het terrein werden

opgeslagen?

Er is geen administratie van de materialen/stoffen die op het terrein zijn opgeslagen of

neergelegd.


Waarvoor is of gaat deze grond worden gebruikt?

Er is grond gebruikt voor de aanleg van de aarden wal. Er is ook grond van het terrein, de

teelaarde, afgegraven. Dat had te maken met meer intensief gebruik van het terrein. Er is

een laag gebroken puin op het terrein aangebracht in de loop der jaren.

Er is een nieuwe aarden wal, maar er is ook grond op de oudere wallen aangebracht.


Wij, verbalisanten, hebben gezien en gehoord dat er puin werd opgeslagen die

waarschijnlijk afkomstig is van een dak ( dakpannen), sloop van een badkamer, sloop van een stal? Hoe zit dat?

Het kan best dat particulieren of een boertje wat puin gebracht hebben. Dat mag best van mij.

lk zie daar geen kwaad in. lk vraag daar geen geld voor.


Bij onderzoek van het terrein hebben wij, verbalisanten, gezien dat er kennelijk recent een

aarden wal was aangelegd, zoals tevens is te zien op de luchtfoto van 18 februari 2013. Wie

heeft opdracht gegeven voor de aanleg van die aarden wal?

Ik heb tegen mijn neef [betrokkene] gezegd dat hij het terrein netjes moest maken.

Ik gaf aan dat hij de aarden wal kon aanleggen. De aarden wal heeft hij nog niet zo lang

geleden aangelegd in mijn opdracht. Er is wel contact geweest met de gemeente Hardenberg dat we nieuwe activiteiten wilden ontplooien op het terrein.

Mijn bedoeling was zeker de activiteiten te legaliseren. [betrokkene] kreeg van mij de opdracht o.a. de breekactiviteiten te legaliseren.

Ik weet dat er contact is geweest met de gemeente over de plannen voor het terrein. Of de wal al aangelegd was voorafgaande aan dit contact, dat weet ik niet precies. Er is geen

specifieke melding van gedaan. Ik wist ook niet dat zo'n melding gedaan

moest worden. Als mij was verteld dat ik dat moest doen, dan had ik dat georganiseerd.Bij onderzoek op het terrein hebben wij, verbalisanten, gezien dat een groot deel van het

terrein is voorzien van een laag gebroken puin (granulaat), kennelijk bedoeld als versteviging van de bodem. Wanneer is het terrein voorzien van die laag gebroken puin?

In 15 jaar tijd is er steeds meer van het terrein met gebroken puin verhard. Dat puin is

steeds door ons zelf gebroken. Ik heb al heel lang een puinbreker. Er is steeds puin verzameld en als het nodig was werd er weer wat gebroken en als verharding toegepast. Ik heb daarover nooit iets doorgegeven aan de gemeente.


Grond en puin zijn afvalstoffen. Wie beschikt over een stoffenbalans van deze

afvalstoffen?

Die is er niet.


Waaruit blijkt dat degene die de mobiele puinbreker bediende ook gekwalificeerd was voor

het uitvoeren van het werk?

Ik weet dat niet. Ik denk dat [betrokkene] het van een ander personeelslid heeft geleerd of van

de leverancier van de breker. [betrokkene] was nog maar net begonnen.


Waaruit blijkt dat op het terrein een mobiele puinbreker wettelijk mocht worden ingezet

voor de verwerking van puin?

Ik wist niet dat ik er een vergunning voor moest hebben. Ik heb daar helemaal niet bij

stilgestaan. Pas na het stilleggen van de breekactiviteiten door de gemeente op 5 februari 2013 ik erachter gekomen. Voor die tijd wist ik niet hoe het wettelijk geregeld moest worden.

.

Waaruit blijkt dat er een innamecontrole/acceptatiecontrole is uitgevoerd op de

verschillende afvalstromen?

Dat kan ik niet aangeven. De machinist van een puinbreker of de kraanmachinist moet

natuurlijk wel opletten wat voor materiaal deze in de puinbreker stopt. De opzet is nooit

geweest om rotzooi te verwerken.


Op het terrein lagen ook nog verschillende afvalstoffen, zoals een oud motorblok, oud ijzer e.d.

Waar waren deze van afkomstig?

De oude automaterialen waren van de rommelcross. Personeel en de buurt doet daaraan

mee. Het oude materiaal en de auto's worden al jaren op het terrein opgeslagen.

Er lag ook veel oud ijzer. Dat was afkomstig van de betonvloeren en de heipalen uit de

afgebrande loods. Ik heb zelf ook een knijper om betonvloeren klein te krijgen.


Wanneer heeft u toestemming gekregen van het bevoegd gezag van de gemeente

Hardenberg om op het terrein grond op te slaan, puin op te slaan en te bewerken, een aarden

wal aan te leggen en ongekeurd granulaat op het terrein toe te passen?

lk heb geen vergunning voor het terrein. Wel is het zo dat ik nooit een geheim heb

gemaakt van de activiteiten die ik al vanaf de aankoop van het terrein uitvoer.

Omdat ik in de toekomst ook voor derden wil gaan werken met een recyclingbedrijf ben ik nu begonnen met informeren en aanvragen bij de gemeente. Ik wist destijds niet dat ik een

milieuvergunning moest hebben of meldingen moest doen voor de verschillende activiteiten

2.


Een proces-verbaal van verhoor van 9 april 2013 (pag. 154 van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van de getuige [betrokkene] zakelijk weergegeven:


Ik ben in loondienst werkzaam voor Materieelverhuur [bedrijf verdachte] BV, gevestigd te 7777

TA Schuinesloot, Hoogeveenseweg 7c-2. Ik werk hier vanaf februari 2012. [verdachte]

heeft mij aangenomen. Hij is mijn oom.


Aan wie moet u verantwoording afleggen?

In principe regel ik alles met [verdachte]. Hij is de eigenaar van alle bedrijven van [verdachte].


Hoe komt u aan uw werkopdrachten?

[verdachte] en een uitvoerder van [verdachte] sturen mij aan. Ik neem

zelf ook wel klussen aan. Ik heb vanuit mijn vorige werkomgeving ook nog klanten die mij

weten te vinden.


Waaruit blijkt uw kennis van het Besluit Bodemkwaliteit,uw kennis van bouwstoffen en

van grond?

Vanuit de Cumula ( branchevereniging), krijg ik wel wat informatie. Daar heb ik mij wel een beetje in verdiept.

Ik weet dus wel wat van de basis. Ik heb geen certificering voor bijvoorbeeld puinbreken.


Wat is uw relatie met het terrein gelegen achter het bedrijventerrein Schuinesloot,

Hoogeveenseweg 7c en 7d, kadastraal bekend HDB01, sectie W, perceel nummer 1603?

Opm. verbalisanten: aan de verdachte werd een luchtfoto geloond, waarop het terrein werd

aangewezen ( bijgevoegd als bijlage 1)).

Het terrein waar wij zojuist overheen hebben gelopen, is bestemd om bij het bedrijf

Materieelverhuur [bedrijf verdachte] BV te komen. Het is de bedoeling dat daar o.a. een

grondbank en een terrein voor puinbreken wordt ingericht. Op dit terrein wordt nu wel eens een machine gestald van Materieel [bedrijf verdachte] BV. Het terrein is eigendom van [verdachte]. Alle bedrijven hier op de locatie aan de Hoogeveenseweg 7 te Schuinesloot zijn van [verdachte]. Ik had de opdracht van [verdachte] het terrein netjes te maken om het voor het bedrijf Materieelverhuur [bedrijf verdachte] BV geschikt te kunnen maken.


Wie is verantwoordelijk voor het aangewezen terrein?

De eigenaar is [verdachte]. In zijn opdracht was het de bedoeling dat ik het

terrein netjes ging maken, zodat het terrein in de toekomst ingericht kon worden voor

Materieelverhuur [bedrijf verdachte] BV.

De aarden wal is aangelegd in december 2012 / januari 2013 in verloren uren door ons zelf. De opdracht voor het aanleggen van de wal is gegeven door [verdachte].

Het verzamelde ijzer is afkomstig van het gehele terrein. Er ligt ook oud ijzer bij afkomstig van metalen bokken. Van de oude auto-onderdelen (accu en motorblok) is de herkomst mij onbekend. De oude auto's zoals nog op de luchtfoto staan, zijn van de "rommelcross".

Grof puin is o.a. afkomstig van Itterbeck uit Duitsland waar een eigen locatie/ bedrijf

van [verdachte] is. Het betreft o.a. blokkenmateriaal dat daar is opgeruimd.

Totaal zijn er circa/ 3 vrachten x 10 m3 puin en 2 vrachten met betonplaten naar dit terrein

gebracht. lk weet niet precies waar het puin van afkomstig was uit Itterbeck.

Een ander deel is grof puin en komt van de eigen hal aan de Hoogeveenseweg

Schuinesloot, die in (…) 2007 is afgebrand. Het betreft de fundering en betonvloer

Erbij ligt ook vreemd puin / bouw- en sloopafval afkomstig van derden. Er is wel eens een

klant die puin hier brengt. Dat bouw- en/of sloopafval wordt niet apart gehouden.

Dit materiaal lag er al toen ik in 2012 hier kwam werken.

De bedoeling van al dit grof puin was het te breken met de puinbreker,vervolgens uitzeven en betonnen blokken hiervan maken. [verdachte] heeft een mobiele betoncentrale, die

vanuit Meppen hier naar toe kan komen. De betonblokken wilden we hier op dit terrein

maken. Grof bouw-sloopafval is afkomstig van een afgebroken stal, afkomstig van een agrariër. Er liggen ook nog recent gebracht tegels/puin met grond. Een particulier heeft dat

daar gestort. Ik weet niet wie.

lk heb geen enkele melding aan het bevoegd gezag gedaan voor toepassen van

granulaat of grond.


Hoe is het steenachtige (bouw/sloop) afval of puin op dit terrein gekomen?

Een deel lag al op het terrein toen ik hier kwam werken. Het puin is o. a. afkomstig van

• de afgebrande loods van de Hoogeveenseweg van [verdachte];

• particulieren die puin brachten;

• een gesloopte stal van een agrariër;

• een locatie uit Itterbeck in Duitsland .


Sinds wanneer wordt er bouw- en sloopafval/ puin enz. op het terrein opgeslagen?De loods is in 2007 afgebrand. Een heel groot deel lag er dus al. Een deel is ook vanaf 2012 naar het terrein gebracht o.a. van particulieren en van de agrariër.


Wat is uw ervaring met ( mobiele) puinbrekers?

Ik heb met de puinbreker, die nu in de loods staat, gewerkt in Duitsland, bij Kalkar en een

beetje bij Meppen. Dat is begonnen in 2012. Ik denk dat ik ongeveer 14 werkdagen met de breker heb gewerkt.Ik ben geen ervaren puinbreker. lk werk eigenlijk grotendeels alleen. Ik pak grof puin met de

shovel op en doe dat in de puinbreker. De machine draait gewoon door. Ik sta niet op de

puinbreker om te inspecteren. Er kunnen verschillende verontreinigingen in het grove

materiaal zitten, zoals hout of plastic lk doe geen echte visuele inspectie of controle vooraf

Ik herken wel asbest platen. Ik heb hier op het terrein nooit asbest zien liggen.

We zijn niet gecertificeerd met de puinbreker.


Wat voor opleiding heeft u gehad om te kunnen/ mogen werken met mobiele puinbrekers?

Ik heb geen opleiding gehad. lk heb het mijzelf eigen gemaakt met de voorkennis als

agrarisch loonwerker.


Van wie is de mobiele puinbreker die op 5 februari 2013 door de toezichthouder van de

gemeente Hardenberg werd aangetroffen en waarvan de werking op die dag door de

toezichthouder is stilgelegd?

De puinbreker, merk Giporec, R100C Giga. bouwjaar 2008, is eigendom van

Materieelverhuur [bedrijf verdachte] BV.


Is er een logboek bij deze mobiele puinbreker?

Er is geen logboek. Er wordt niets vastgelegd over het gebruik. Het onderhoud wordt

standaard gedaan door Materieel [bedrijf verdachte] BV.


Wat was uw rol en/of opdracht toen u op 5 februari 2013 met de puinbreker puin aan het

breken was?

Ik moest van [verdachte] het terrein opruimen. De opdracht is in de zomer 2012

al eens aan mij gegeven. Ik moest daarvoor ook het aanwezige puin op het terrein breken. Ik

heb toen op 5 februari 2013 besloten dat het die dag zou gebeuren. . Ik werkte alleen. Tegelijkertijd

bediende ik ook de zeefmachine ( de Dopstar).


Hoe weet u wat in de mobiele puinbreker mag worden verwerkt?

Ik gebruikte mijn gezonde verstand. Al doende leer ik.


Welke controle voert u uit voordat het puin in de breker wordt verwerkt?

Ik loop een keer rond. Als ik iets opvallend zie dat haal ik het eruit, maar ik doe geen grote

controle.

Ik heb mij niet met de inname van puin bemoeid dus ik weet niet wat er allemaal is

binnengekomen. Er is geen ingangscontrole geweest bij dit terrein.


Wat was de bedoeling van het gebroken puin na de bewerking met de puinbreker?

A: Hergebruiken als onderverharding voor dit terrein. Hergebruiken in betonblokken. We

wilden met een betonmachine die we al in bezit hebben, op dit terrein betonblokken gaan

produceren.


Wat voor vergunning is er voor het terrein?

We hebben nog geen vergunning voor het terrein.


Hoe is de toepassing van gebroken puin geregeld?

Er is niets gemeld van het toepassen van gebroken puin. Ook is er geen melding geweest

van de inzet van de mobiele puinbreker.


Is de puinbreker gecertificeerd?

Nee. Het bedrijf is niet gecertificeerd voor het proces van deze puinbreker.


In welke situaties mag er een mobiele puinbreker ingezet worden?

Ik dacht dat de mobiele puinbreker op eigen terrein gebruikt mocht worden, voor het

breken van het puin ten behoeve van eigen gebruik op eigen terrein.


Is er een omgevingsvergunning of een melding gedaan bij het bevoegde gezag de

gemeente Hardenberg op basis van het Besluit Mobiel breken waaruit blijkt dat de mobiele

puinbreker op het terrein mag worden gebruikt?

Nee. lk weet inmiddels ook na een gesprek tussen [verdachte] met de wethouder

van de gemeente Hardenberg dat afgelopen week plaatsvond, dat er ook geen puinbreker

mag komen op dit terrein.


Is er een keuring /analyse van de verschillende partijen gebroken puin en het al

toegepaste gebroken puin waaruit blijkt dat het materiaal voldoet aan de vereiste kwaliteit

van een bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit?

Nee, ik weet niet wat de kwaliteit van het gebroken puin is.

Wie is de eigenaar van de opgeslagen grond /zand op het terrein?

Het terrein is van [verdachte]. lk weet niet onder welk bedrijf het valt.


Wat gebeurt er met de grond en/of het zand?

Dat is gebruikt op het eigen terrein, voor de aanleg van de nieuwe aarden wal. Verder

wilden we het gebruiken voor ophogen/verbreden van de oude bestaande aarden wal.


Vanaf wanneer wordt er op het terrein grond of zand opgeslagen?

Onbekend, al jaren denk ik.


Wat is uw bemoeienis met de aarden wal die recent is aangelegd?

Ik heb de opdracht gegeven deze wal aan te leggen. Ik had daarvoor weer opdracht

gekregen van [verdachte].


Waar is de grond van die aarden wal van afkomstig?

Van het eigen terrein.

Ik vind het vreemd dat deze situatie zo zwaar wordt opgepakt. De locatie is al jaren zoals u

die nu aantreft. In september 2012 is de gemeente ook hier geweest, daar is toen weinig mee

gedaan door de gemeente, totdat ineens alles wordt stilgelegd na een klacht over

geluidsoverlast. lk denk dat de gemeente de klacht ook anders had kunnen behandelen. Ik

heb met de ontstaansgeschiedenis weinig te maken. Ik wilde het terrein gewoon netjes

maken.

Het terrein is zeker al 10 jaren in gebruik als opslagterrein.


3.


Een proces-verbaal van bevindingen van 4 december 2013 (pag. 1 van het dossier), voor zover inhoudende het relaas van de verbalisanten, zakelijk weergegeven:


Op vrijdag 8 februari 2013 kregen wij, verbalisanten, informatie verstrekt van dhr. [naam 1],

coördinator Kennispunt Ketentoezicht en tevens coördinator van de buitengewoon

opsporingsambtenaren van de Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland-Twente.

Op 5 februari 2013 was op een terrein te Schuinesloot in de gemeente Hardenberg een mobiele puinbreker illegaal in werking. Op dat terrein vonden verschillende activiteiten met puin en grond plaats in strijd met de wet- regelgeving.

De activiteiten waren geconstateerd door de toezichthouder dhr. [naam 2] van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Vanuit de gemeente Hardenberg werd ons, verbalisanten, daarna het verslag "Melding geluidsoverlast en illegale activiteiten", opgemaakt door dhr. [naam 2] toegezonden.

Uit dit verslag bleek ons, verbalisanten, het volgende.

Naar aanleiding van een klacht over geluidsoverlast werd op 5 februari 2013 door dhr. [naam 2] een controle uitgevoerd op een terrein kadastraal bekend HDB01, sectie W. perceel nr. 1603 gelegen achter de bedrijven van de Hoogeveenseweg 7c-7d, te Schuinesloot. De eigenaar van het terrein is dhr. [verdachte]. Het terrein heeft volgens het geldende bestemmingsplan buitengebied gemeente Hardenberg de bestemming "agrarisch gebied”

Dhr. [naam 2] trof op het terrein een mobiele puinbreker in werking aan. De bedienaar was dhr. [betrokkene]. Op het terrein werden puin, gebroken puin, slib, bagger, snoeiafval, metaalafval, machines en onderdelen van machines opgeslagen. Er werd een recentelijk aangelegde aarden wal, die diende als terreinafscheiding, aangetroffen. [betrokkene] werd ter plaatse aangesproken en hij was zich bewust van het ontbreken van een vergunning voor de uitgevoerde activiteiten. De herkomst van puin zou volgens [betrokkene] gedeeltelijk van elders (anders dan van het bedrijventerrein aan de Hoogeveenseweg) afkomstig zijn. Een deel daarvan zou ook afkomstig zijn van het buitenland, nl. Kalkar en Itterbeck te Duitsland. De aangetroffen situatie en activiteiten pasten niet binnen het geldende bestemmingsplan en de activiteiten van puinbreken evenmin in een toekomend bestemmingsplan. Er was geen omgevingsvergunning voor de geconstateerde activiteiten verleend.

Op het bedrijventerrein te Schuinesloot, aan de Hoogeveenseweg 7, zijn verschillende bedrijven gevestigd die alle vallen onder de [bedrijf verdachte] Beheer IV B.V. (handelsnaam [bedrijf verdachte] beheer) met als enig verantwoordelijke bestuurder [verdachte], geboren te [geboorteplaats]. op [geboortedag] 1950, wonende [adres], te [woonplaats].

Uit de inventarisatie blijkt dat op het terrein o.a. de volgende (afval)stoffen aanwezig waren

• gemengd puin en gebroken puin circa 2427 m3 ;

• toegepast gebroken puin op en in de bodem van een groot deel van het terrein met een

dikte van ca 20 cm;

• grondopslagen en toegepaste grond in een recent aangelegde aarden wal, totaal circa

2350 m3 ;

• oude metalen waaronder auto-onderdelen zoals een motorblok en accu;

(…)

Volgens opgevraagde gegevens uit het Kadaster is het terrein 1 hectare en 85 are groot en sinds 12 mei 1997 in eigendom van dhr. [verdachte] voornoemd. Uit een historie luchtfoto-overzicht bleek dat het terrein in 1996 nog als agrarisch gebied (weiland) werd gebruikt. Daarna werden steeds meer (opslag) activiteiten waargenomen.

Uit het onderzoek is ons, verbalisanten, gebleken dat zeker een tiental jaren bedrijfsmatige

activiteiten plaatsvinden op genoemd terrein, in strijd met de agrarische bestemming van het

terrein, op basis van het bestemmingsplan buitengebied Hardenberg.

Op het terrein zijn in de loop der jaren bedrijfsmatige activiteiten uitgevoerd op het gebied van opslag van bouw en sloopafval, grond, oude metalen, auto-onderdelen, alsmede bewerking van grond en puin zonder dat daarvoor een milieu-/omgevingsvergunning was. Er was voor de gepleegde activiteiten ook geen melding gedaan bij het bevoegd gezag.

Op het terrein zijn regelmatig afvalstoffen ingenomen en/of opgeslagen, waarvan de herkomst van buiten het terrein en ook buiten het bedrijventerrein Schuinesloot afkomstig was. Het betreft vooral puin en grond van onbekende kwaliteit. Op het terrein lag kennelijk nog puin afkomstig van een eigen bedrijf (de afgebrande hal) van het bedrijventerrein Schuinesloot, puin van particulieren, puin van een agrarisch bedrijf en puin van een bedrijf uit Itterbeck Duitsland.

Er werd geen innamecontrole uitgevoerd. Er werd geen afvalstoffenregistratie bijgehouden. De kwaliteit en herkomst van de afvalstoffen zijn niet bekend.

Er werd de afgelopen jaren meerdere keren puin met behulp van een mobiele breker gebroken op het terrein. Het bedrijf van [verdachte] heeft al jarenlang een mobiele puinbreker tot zijn beschikking.

Er is op 5 februari 2013 met de mobiele puinbreker puin gebroken door personeel van een bedrijf van [verdachte], in opdracht van dhr. [verdachte].

Het breken van puin op het terrein paste niet binnen de regelgeving of mogelijkheden van het

Besluit Mobiel Breken. Op basis van dat besluit kan alleen puin van binnen een slooplocatie worden gebroken aan de hand van de regels uit het Besluit Mobiel Breken. Op het terrein werd jarenlang puin opgebulkt en de herkomst was ook van anderen of van elders afkomstig. Het bevoegd gezag werd bovendien nooit op enige wijze in kennis gesteld van het breken van puin op het terrein.


4.


Een proces-verbaal van verhoor van 15 februari 2013 (pag. 108 van het dossier), voor zover inhoudende de verklaring van de getuige [getuige], zakelijk weergegeven:


Ik kom hier aan het bureau van politie te Hardenberg voor het afleggen van een

verklaring omtrent de overlast die we als buren ondervinden van de activiteiten die

plaatsvinden op het terrein van [verdachte], gevestigd Hoogeveenseweg te

Schuinesloot, gemeente Hardenberg. Op dit terrein wordt puin gebroken. Sinds enkele jaren wordt er puin gebracht door onder andere particulieren. De overlast bestaat uit veel lawaai veroorzaakt door een puinbreker die op het achterdeel van het terrein staat. Er liggen grote bergen puin die door een grote puinbreker worden gebroken. Er is een grote aarden wal om het terrein aangebracht. Het is algemeen bekend dat men puin naar dit terrein kan brengen. Vorig jaar kon men het puin gratis brengen, ik weet van andere mensen dat dit gratis gebracht kon worden. Ik weet dat er binnen het bedrijf activiteiten plaats vinden die beslist niet vergund zijn.