Rechtbank Overijssel, 06-10-2015 / 08.950107-15 (P)


ECLI:NL:RBOVE:2015:4518

Inhoudsindicatie
De rechtbank Overijssel veroordeelt een Roemeen tot 5 maanden gevangenisstraf voor een diefstal van ruim 19.000 euro bij een casino in Zwolle. Hij en een groep anderen hadden zich laten insluiten bij het casino en braken na sluitingstijd 36 gokkasten open.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-10-06
Publicatiedatum
2015-10-06
Zaaknummer
08.950107-15 (P)
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht


Zittingsplaats Zwolle


Parketnummer: 08.950107-15 (P)

Datum vonnis: 6 oktober 2015


Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Overijssel, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie tegen:


[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1984 te [geboorteplaats] (Roemenië) ,

Z.V.W.O.V.,

thans (UAH) verblijvende Huis van Bewaring Roermond, te Roermond.1Het onderzoek op de terechtzitting


Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 22 september 2015. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. A.J.C. Klaver en van hetgeen door de raadsvrouw van verdachte mr. A.M.G. Wolffs, advocaat te Amsterdam, naar voren is gebracht. De raadsvrouw is uitdrukkelijk door verdachte gemachtigd namens hem het woord te voeren. Verdachte is niet ter terechtzitting verschenen.


2De tenlastelegging


Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:


hij in of omstreeks de periode van 22 november 2014 tot en met 23 november 2014 te Zwolle, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit bedrijfspand ( [Casino] Zwolle) gelegen aan [adres] te Zwolle heeft/hebben weg genomen een geldbedrag van totaal 19.152,- euro, in elk geval enig geldbedrag, althans enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [Casino] Zwolle, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mede dader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming door met voormeld oogmerk

- te laten insluiten in dat bedrijfspand en/of

- na sluitingstijd en nadat het personeel en de bezoekers het bedrijfspand

hadden verlaten het openbreken, althans forceren van één of meerdere (gok)kast(en) en/of de deur naar de kleedruimte en/of personeelsruimte en/of

- met een kruk (een) rolluik(en) en/of de voorpui te vernielen en/of met een breekvoorwerp (een) rolluik(en) omhoog te schuiven, terwijl dit feit in de voor de nachtrust bestemde uren heeft plaatsgevonden;

De rechtbank verbetert in de tenlastelegging een kennelijke schrijffout, te weten het Stationsplein in Stadionplein. De verdachte wordt blijkens het onderzoek ter terechtzitting daardoor niet in zijn verdediging geschaad.


3De voorvragen


De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.


4. De beoordeling van het bewijs


Deze paragraaf bevat het oordeel van de rechtbank over de vraag of de tenlastegelegde feiten bewezenverklaard kunnen worden of dat daarvan moet worden vrijgesproken. In het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, steunt de beslissing dat verdachte de feiten heeft begaan op de inhoud van bewijsmiddelen die als bijlage aan het vonnis zijn gehecht en daarvan op die wijze deel uitmaken dan wel op de inhoud van de bewijsmiddelen zoals die in de voetnoten zijn genoemd. Deze bewijsmiddelen bevatten dan de redengevende feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechtbank de overtuiging heeft gekregen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.


4.1

De standpunten van de officier van justitie en de verdediging


De officier van justitie heeft ter terechtzitting de veroordeling van verdachte gevorderd ten aanzien van ten laste gelegde.


De verdediging heeft zich - overeenkomstig de inhoud van een op schrift gesteld pleidooi - op het standpunt gesteld dat verdachte van het ten laste gelegde moet worden vrijgesproken, nu - kort samengevat - op grond van de bewijsmiddelen niet zonder twijfel kan worden vastgesteld dat verdachte degene is geweest die dit feit heeft gepleegd. Daarnaast heeft de verdediging aangevoerd dat er geen sprake is geweest van medeplegen maar meer van medeplichtigheid, nu verdachte de andere personen mogelijk enkel in de voorbereiding van het delict behulpzaam is geweest.


4.2

De bewijsoverwegingen van de rechtbank


Verdachte wordt verweten dat - kort samengevat - hij in de periode van 22 november 2014 tot en met 23 november 2014 te Zwolle al dan niet tezamen en in vereniging met een ander of anderen uit een bedrijfspand [Casino] te Zwolle een geldbedrag van in totaal

€ 19.152,- heeft weggenomen.


De rechtbank gaat op grond van de in de bijlage genoemde bewijsmiddelen uit van het volgende:


Op zondag 23 november 2014 omstreeks 05:47 uur kwam de melding van de meldkamer

Oost Nederland dat er op dat moment werd ingebroken in [Casino] aan het [adres] te Zwolle. Ter plaatse is gebleken dat de daders niet meer in het pand aanwezig waren. In het casino is vastgesteld dat er in totaal 36 gokkasten waren opengebroken en dat daaruit geld was weggenomen. In het invalidentoilet bleek dat de plafondplaat was verschoven en in het casino waren 2 bewegingssensoren van het alarm afgeplakt. Blijkens de beelden van de beveiligingscamera was de laatste medewerker om 2:50 uur vertrokken uit het casino. Om 3:37 uur is door de camera bij de toiletten geregistreerd dat een man met een donkere jas, spijkerbroek, gympen met een witte neus en zolen kruipend dan wel tijgerend over de vloer beweegt. De man droeg op zijn hoofd een soort mijnwerkerslamp. Vervolgens is te zien dat deze man verschillende kasten openbreekt en verschillende tassen bij zich heeft. Het is goed te zien dat deze man de kasten openbreekt en dan de bakken, waarin geld wordt opgevangen, in de tassen leegt. Nadat de man dit heeft gedaan is te zien dat hij telefonisch contact met iemand heeft. Hij blijft vervolgens een tijdlang aan de telefoon. Ondertussen breekt hij met een breekvoorwerp nog de deur naar de personeelsruimte open. Daar zijn verder geen camera’s. In de personeelsruimte breekt hij ook nog een deur open naar de kleedkamer. Ondertussen is op de camera buiten te zien dat er drie mannen aan komen. Deze jongens hebben ontzettend veel aandacht voor de voorgevel van het casino. Op de beelden is dan te zien dat de man die binnen in het casino zit een kruk uit het casino oppakt en deze met kracht tegen de ruit van de voorpui beukt. Dit doet hij om het casino uit te komen. Vervolgens trekt hij met kracht de 2 schuifdeuren open. Bij het rolluik gekomen pakt hij nogmaals de kruk en beukt daarmee tegen het rolluik. Daarna gebruikt hij een breekvoorwerp om het rolluik verder omhoog te schuiven. Daarbij krijgt hij hulp van de mannen die buiten op hem staan te wachten. Vervolgens schuift hij een aantal tassen onder het luik door en geeft deze aan de jongens. Uiteindelijk kruipt hij zelf onder het luik door en dan verdwijnen de mannen uit beeld.


De alarmsensoren blijken te zijn afgeplakt tijdens de avonddienst op 22 november 2014. Op de camerabeelden van het casino is te zien dat op die datum rond 00:26 uur drie mannen het casino binnenkomen. Ze blijven tot sluitingstijd (02:00 uur) binnen. Ze lopen wat rond gaan her en der zitten. Spelen af en toe een klein beetje en maken gebruik van de diverse service artikelen. Tegen sluitingstijd is te zien dat twee van de drie mannen zich ophouden nabij de nooduitgang richting personeelsruimte. Ze drentelen een paar minuten rond en wachten hun kans af om de alarmsensoren af te plakken. Dit doen ze tegen 02:00 uur. De lange man plakt de sensoren af. Terwijl de kleine man een oogje in het zeil houdt. Rond 02:03 uur is te zien dat de tweede sensor door de lange man wordt afgeplakt. Vervolgens is te zien dat twee mannen direct daarna via de hoofdingang verdwijnen. Op 23 november 2014 is door het Forensische Opsporingsteam een sporenonderzoek ter plaatse uitgevoerd. Bij het geforceerde rolluik zijn twee schroevendraaiers aangetroffen. Beide schroevendraaiers zijn bemonsterd. Tevens zijn op de stickers waarmee de sensoren zijn afgeplakt dactyloscopische sporen veiliggesteld. In het casino is veel schade aangericht en is in totaal een bedrag van

€ 19.152,- uit de gokkasten weggenomen.


Verbalisant [verbalisant] heeft de hiervoor genoemde camerabeelden bekeken. Hij heeft op grond van deze beelden geconcludeerd dat van de drie mannen die op 22 november 2014 om 00:26 uur het casino zijn binnengelopen, de derde man dezelfde man is die zich op 23 november 2014 in het casino heeft laten opsluiten en de gokkasten heeft opengebroken. De verbalisant heeft de man herkend aan zijn signalement (blanke huidskleur, zwart gedekt haar en bakkebaarden) en de kleding en schoenen die hij zowel bij de voorverkenning op 22 november 2014 als bij de diefstal op 23 november 2014 droeg. Verder heeft de verbalisant op grond van de beelden vastgesteld dat de man die vervolgens onder het rolluik vandaan uit het casino komt, eveneens de derde man is.


Deze zelfde verbalisant heeft vervolgens de foto van een Roemeens ID-bewijs van verdachte met de genoemde beelden vergeleken. De verbalisant heeft op grond van deze beelden geconcludeerd dat verdachte de derde man is zoals hiervoor bedoeld.


De rechtbank overweegt verder op grond van de overige bewijsmiddelen dat verdachte bij de politie heeft verklaard dat hij op de beelden van de ingang van het casino, zoals hiervoor bedoeld, zichzelf heeft herkend als de achterste man van drie mannen die gezamenlijk het casino binnengaan. De rechtbank heeft op grond van de uitgeprinte beelden in het dossier in vergelijking met de foto op het ID-bewijs van verdachte, net als verbalisant [verbalisant] , vastgesteld dat de derde man op de beelden wat betreft uiterlijke kenmerken zeer grote gelijkenis vertoont met de foto van het ID-bewijs. Daarnaast is er door het NFI op één van de schroevendraaiers die is aangetroffen bij het rolluik het DNA van verdachte aangetroffen.


De rechtbank is op grond van de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen - in onderling verband en samenhang bezien- van oordeel dat verdachte degene is geweest die de tenlastegelegde diefstal in het casino heeft gepleegd. Dat er – zoals de verdediging heeft gesteld – mogelijk sprake is geweest van een kledingruil, waarbij de dader de kleding van verdachte heeft aangetrokken, is niet gebleken. Daarbij is van belang dat de herkenning van verdachte op de beelden niet alleen op de kleding maar ook op uiterlijke kenmerken is gebaseerd. Voor wat betreft de stelling van de verdediging dat het DNA-materiaal van verdachte reeds op een eerder moment op één van de schroevendraaiers terecht kan zijn gekomen en de dader bij het gebruik van de schroevendraaiers op de plaats delict handschoenen kan hebben gedragen, overweegt de rechtbank dat het dossier onvoldoende aanknopingspunten biedt voor de juistheid van deze stelling en voorts – zoals zij reeds heeft overwogen – dat het samenstel van bewijsmiddelen in onderling verband en samenhang dient te worden bezien.


Bij de daadwerkelijke uitvoering van het delict zijn de twee andere mannen, die samen met verdachte de voorverkenning in het casino hebben verricht, niet aanwezig geweest. Op grond van de bewijsmiddelen kan echter worden vastgesteld dat in ieder geval [naam 1] een aandeel in de voorbereiding van het feit heeft gehad en dat hij na afloop van het feit verdachte heeft opgewacht. [naam 1] is blijkens het gevonden dactyloscopisch spoor immers degene geweest die stickers op de bewegingssensoren heeft geplakt. Daarnaast is hij door verbalisant [verbalisant] op de camerabeelden herkend als een van de personen die verdachte bijstaat op het moment dat verdachte het casino met de buit via het opengebroken rolluik verlaat. Het is daarbij zeer aannemelijk dat [naam 1] voor zijn aandeel een deel van de buit heeft gekregen. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en ieder geval deze mededader sprake is geweest. De rechtbank acht aldus het medeplegen van de diefstal wettig en overtuigend bewezen.


4.3

De conclusie


De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:


hij in de periode van 22 november 2014 tot en met 23 november 2014 te Zwolle, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit bedrijfspand, [Casino] Zwolle, gelegen aan [adres] te Zwolle heeft weggenomen een geldbedrag van totaal 19.152,- euro, toebehorende aan [Casino] Zwolle, waarbij verdachte en zijn mededader(s) het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak, door met voormeld oogmerk

- zich te laten insluiten in dat bedrijfspand en

- na sluitingstijd en nadat het personeel en de bezoekers het bedrijfspand hadden verlaten meerdere gokkasten open te breken en de deur naar de kleedruimte en personeelsruimte en

- met een kruk een rolluik en de voorpui te vernielen en met een breekvoorwerp een rolluik omhoog te schuiven, terwijl dit feit in de voor de nachtrust bestemde uren heeft plaatsgevonden.


De rechtbank heeft de eventueel in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.


De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.


5De strafbaarheid van het bewezenverklaarde


Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij de artikelen 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:


Het misdrijf: diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak.


6De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.


7De op te leggen straf of maatregel


De officier van justitie heeft op grond van wat zij bewezen heeft geacht gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld voor een gevangenisstraf voor de duur van zeven maanden.


De verdediging heeft verzocht, bij een bewezenverklaring, verdachte een gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest een voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaren op te leggen.7.1

De gronden voor een straf of maatregel


Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.


Verdachte heeft zich samen met (een) ander(en) schuldig gemaakt aan een diefstal in een casino, waarbij een aanzienlijk geldbedrag is weggenomen. Verdachte en zijn mededader(s) zijn daarbij zeer planmatig te werk gegaan. Als gevolg van dit feit is er niet alleen veel overlast maar ook, los van het weggenomen aanzienlijke geldbedrag, veel schade aan een groot aantal gokkasten en het interieur ontstaan. Verdachte is niet bij de behandeling van zijn zaak aanwezig geweest en heeft geen verantwoordelijkheid voor het delict genomen.

Verdachte is blijkens zijn justitiële documentatie niet eerder in Nederland voor een strafbaar feit veroordeeld. Verdachte is eerder dit jaar van het plegen van een vermogensdelict vrijgesproken.


Over de persoon van verdachte is weinig bekend geworden. Blijkens opgave van de raadsvrouw ter zitting heeft verdachte een gezin dat woonachtig is in Roemenië. Verder is er geen sprake van schulden, verslavingen of andere bijzonderheden.


De rechtbank neemt bij de bepaling van de straf in beginsel de geldende oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) als uitgangspunt. De rechtbank ziet in de omstandigheden waaronder het onderhavige feit is gepleegd, reden zich niet bij deze oriëntatiepunten aan te sluiten. Hoewel verdachte als first offender kan worden aangemerkt, is de omstandigheid dat verdachte dit feit met (een) ander(en) heeft gepleegd, dat een groot geldbedrag is weggenomen en met name dat bij deze diefstal aanzienlijke schade is aangericht, als strafverzwarend aan te merken. De rechtbank acht daarom een gevangenisstraf voor de duur van vijf maanden passend.


8De toegepaste wettelijke voorschriften


De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 10 en 27 Sr.


9De beslissing


De rechtbank:


bewezenverklaring

  • - verklaart bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
  • - verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

  • - verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;
  • - verklaart dat het bewezenverklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

het misdrijf: diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak;

- verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;


straf

  • - veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 5 maanden;
  • - bepaalt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Bruggen, voorzitter, mr. L.J.C. Hangx en mr. L.J. Bosch, rechters, in tegenwoordigheid van mr. B.E. Martini, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 6 oktober 2015.Bijlage bewijsmiddelen


Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.


1.Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit bladzijden uit het dossier van de Districtsrecherche IJsselland met nummer 2014181117. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar bladzijden van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.


1.1

Een proces-verbaal verhoor meerderjarige verdachte, met bijlagen, pagina 32 e.v., inhoudende:

(..)

V=Wij weten dat jij op 22 november 2014 omstreeks 00.30 uur in Zwolle was. Hoe kan

dat?

A=Ik weet het niet. Ik weet niet waar ik was. Die stad ken ik niet.

V=Wij hebben camerabeelden van het casino in Zwolle. Het casino wat zich naast het

voetbalstadion bevindt. Op die beelden ben jij met nog twee andere mannen te zien.

Kan dat kloppen?

A=Ik weet niet of ik in dat casino ben geweest. Als dat een publieke ruimte is dan

kan ik er geweest zijn. Ik kan het mij niet herinneren.

V=Wij hebben printjes van de camerabeelden gemaakt. Die zal ik je laten zien.

O=Print genummerd 1, 2, 3 en 4 van de camera ingang casino Zwolle wordt getoond.

V=Wie zijn die drie mannen op deze printjes?

A=Dat ben ik daar.

V=Wie ben jij?

A=De achterste.

O=Verdachte wijst de achterste persoon ook aan.

V=Kan ik stellen dat jij op 22 november 2014 omstreeks 00.30 uur samen met nog twee

andere mannen bij het casino te Zwolle aan de Ceintuurbaan naar binnen gaat?

A=Ja dat klopt.

(..)


1.2

Proces-verbaal van aangifte van [aangever] , pagina 53 e.v., onder meer inhoudende:

Op zondag 23 november 2014 omstreeks 06:15 uur werd ik thuis gebeld.

Ik kreeg de mededeling dat er een insluiping had plaats gevonden in het casino. Ik ben vervolgens naar Zwolle gereden. Bij het casino werd ik opgewacht door een aantal personeelsleden van het casino. Zij gaven mij te kennen dat wij niet naar binnen mochten in afwachting van de politie. Ik heb vervolgens mijn taak als coördinator op mij genomen en heb met verschillende personen afspraken gemaakt. Ook met de politie. Ik ben vervolgens naar binnen gegaan en heb een inventarisatie gemaakt. Bleek dat er 36 kasten open waren gebroken en dat uit deze kasten geld was weggenomen. Ik heb vervolgens gekeken en zag dat de plafondplaat in het invalidetoilet was verschoven. Kennelijk heeft iemand zich hierop in laten sluiten voordat het casino sloot. In het casino zag ik dat 2 bewegingssensoren van het alarm waren afgeplakt. Ik hen vervolgens naar de beelden gaan kijken en zag op de beelden dat de laatste medewerkers om 02:50 uur vertrokken uit het casino.

De camera’s gaan dan uit en reageren alleen op beweging. als er beweging in het

pand is gaat automatisch de camera aan, waar dit wordt waargenomen. Om 03:37 registreert een van de camera’s een beweging. Dit is de camera, welke het dichts bij de toiletten hangt.

Op deze beelden is te zien dat een man met donkere jas, spijkerbroek, gympen met

een witte neus en zolen kruipend dan wel tijgerend over de vloer beweegt.

De man droeg op zijn hoofd een soort mijnwerkerslamp. Vervolgens is te zien dat deze man verschillende kasten open breekt. Tevens heeft deze man verschillende tassen hij zich.

Het is goed te zien dat deze man de kasten openbreekt en dan de bakken, waarin geld

wordt opgevangen in de tassen leegt. Nadat hij dit heeft gedaan is te zien dat hij telefonisch contact met iemand heeft. Hij blijft vervolgens een tijdlang aan de telefoon. Ondertussen breekt hij met een breekvoorwerp nog de deur naar de personeelsruimte open. Daar zijn verder geen camera’s. In de personeelsruimte breek hij ook nog een deur open naar de kleedkamer. Uit deze personeelsruimte versus ik niets. Wat hij daar verder gedaan heeft weet ik niet. Ondertussen is op de camera buiten te zien dat er 3 jongens aan komen(..). Deze jongens hebben ontzettend veel aandacht voor de voorgevel van het casino. Op de beelden is dan te zien dat de man die binnen in het casino zit een kruk uit het casino oppakt en deze met kracht tegen de ruit van de voorpui beukt. Dit doet hij om het casino uit te komen. Vervolgens trekt hij met kracht de 2 schuifdeuren open. bij het rolluik gekomen pakt hij nogmaals de kruk en beukt daarmee tegen het rolluik. Daarna gebruikt hij een breekvoorwerp om het rolluik verder omhoog te schuiven. Daarbij krijgt hij hulp van de jongens die buiten op hem staan te wachten. Vervolgens schuift hij een aantal tassen onder het luik door en geeft deze aan de jongens, uiteindelijk kruipt hij zelf onder het luik door en dan verdwijnen zijn uit beeld. Ik heb nog gezocht op de beelden, wanneer de alarmsensoren zijn afgeplakt. De alarmsensoren zijn afgeplakt tijdens de avonddienst (..). Rond 00:26 uur komen 3 mannen binnen. Een hiervan is te herkennen als de dader in het casino in de nacht van zaterdag op zondag. Ze blijven tot sluitingstijd (02:00 uur) binnen. Ze lopen wat rond gaan her en der zitten. Spelen af en toe een klein beetje en maken gebruik van de diverse service artikelen. (..) Tegen sluitingstijd is te zien dat twee van de drie mannen zich ophouden nabij de nooduitgang richting personeelsruimte. Ze drentelen een paar minuten rond en wachten hun kans af om de alarmsensoren af te plakken. Dit doen ze tegen 02:00 uur. De lange man plakt de sensoren af. Terwijl de kleine man (de vermoedelijke latere inbreker) een oogje in het zeil houd. Rond 02:03 uur is te zien dat de tweede sensor door de lange man wordt afgeplakt. Vervolgens zien we 2 mannen direct daarna via de hoofdingang verdwijnen. (..) Door de inbraak in het casino is geïnventariseerd van wat er is weggenomen.

— 19.152 euro uit de automaten (automaten zijn inmiddels gedumpt, ligt vast in REAC)

(..)

Van de inbraak en het afplakken zijn opnames gemaakt door de camera’s in het casino,

deze beelden stelt het casino beschikbaar voor het verdere opsporingsonderzoek. De

beelden zullen door mij worden aangeleverd.


1.3

Proces-verbaal sporenonderzoek, pagina 59 e.v., onder meer inhoudende:

Ik, verbalisant, [verbalisant] ( [agentnummer] ), brigadier van

politie Eenheid Oost-Nederland, verklaar het volgende:


Op zondag 23 november 2014 te 08:30 uur, werd door mij verbalisant als forensisch onderzoeker op verzoek van de politie, Eenheid Oost-Nederland een forensisch onderzoek naar sporen verricht in verband met een gekwal. diefstal in/uit andere gebouwen, gepleegd op zondag 23 november 2014 te 05:46 uur.


Toelichting

Daar waar in dit proces-verbaal wordt vermeld dat sporendragers zijn veiliggesteld, wordt tevens bedoeld dat deze in beslag zijn genomen. De sporen/sporendragers zijn met de daarvoor bestemde (hulp)middelen veiliggesteld en gewaarmerkt en zijn ingevoerd in het

bedrijfsprocessensysteem van de Politie eenheid Oost, district IJsselland. Aan deze

( ) sporen en sporendragers is een S(poor) I(dentificatie) N(ummer) toegekend. In dit proces-verbaal en bij alle vervolgonderzoeken kan bij het noemen van het spoor/sporendrager naar dit unieke SIN nummer worden verwezen.


Onderzoekslocatie

Het onderzoek is verricht in perceel [adres] te Zwolle, waar een casino is gevestigd.


Onderzoek plaats delict

Tijdens het ingestelde onderzoek werd door mij het navolgende bevonden en

waargenomen. (..)

Op de beelden is te zien dat de dader met tassen naar de hoofduitgang loopt. Hier

gooit hij een barkruk tegen een ruit van de schuifdeur, hierna trekt hij deze met

zijn handen van elkaar. De volgende schuifdeur trekt hij ook van elkaar. Hierop

wordt het rolluik samen met personen die buiten staan omhoog getrokken. Door de

ontstane opening worden de tassen naar buiten gebracht en verlaat de verdachte het

pand. (..) Door de politie wordt bij het rolluik twee schroevendraaiers aangetroffen, welke

waarschijnlijk door de dader is achtergelaten. Buiten treft men latex—handschoenen

aan. Deze goederen worden veiliggesteld.


(..)


De volgende sporen/stukken van overtuiging werden in het belang van de

bewijsvoering en/of nader onderzoek veiliggesteld:


Sporendrager:

(..)

SIN: AAHV9520NL

Object: Schroevendraaier

(..)

Bijzonderheden: geel met zwart heft in pand door dader achtergelaten.


(..)

SIN: [nummer]

Object: Sticker

Aantal: 2

(..)

Bijzonderheden: waren door daders op pir geplakt in het pand.


1.4

een proces-verbaal sporenonderzoek, pag 61 e.v. inhoudende:

Op woensdag 26 november 2014 te 08:30 uur, werd door mij verbalisant als forensisch onderzoeker, een forensisch onderzoek naar dactyloscopische sporen verricht aan onderstaande sporendrager in verband met een gekwal. diefstal in/uit andere gebouwen, gepleegd tussen zondag 23 november 2014 te 03:37 uur en zondag 23 november 2014 te 05:46 uur aan [adres] te Zwolle.


Sporendrager

Goednummer : PLO600-20l4181117-596266

SIN : [nummer]

Object : Sticker

Aantal : 2

Land : Nederland

Bijzonderheden : Waren door daders op pir geplakt in het pand.


Toelichting

De sporen zijn met de daarvoor bestemde (hulp)middelen veiliggesteld en gewaarmerkt en zijn ingevoerd in het bedrijfsprocessensysteem. Op het moment van veiligstellen wordt aan deze sporen een S(poor) I(dentificatie) Nfummer) toegekend. In dit proces-verbaal en bij alle vervolgonderzoeken kan bij het noemen van het spoor/sporendrager naar dit unieke SIN nummer worden verwezen. In dit proces-verbaal is een lijst met omschrijving van de sporen opgenomen.


(..)

Onderzoek stickers [nummer]

Tijdens het ingestelde onderzoek werd door mij het navolgende bevonden en waargenomen.

Ik heb van technisch rechercheur [verbalisant] twee stickers aangeboden gekregen

voor een dactyloscopisch onderzoek. Ik zag dat de vier stickers allemaal wit gekleurd waren en dat de stickers afzonderlijk bestonden uit twee stickers die aan elkaar vast geplakt waren. Ik zag dat er diverse zwart gekleurde vezels op het plakzijde van de stickers aanwezig waren.

Ik heb de plakzijde van de stickers op dactyloscopische sporen onderzocht. Ik zag

dat er op beide stickers meerdere dactyloscopische sporen aanwezig waren die

geschikt kunnen zijn voor een vergelijkend onderzoek.


Ik heb de dactyloscopische sporen op de ene sticker gewaarmerkt met SIN

[nummer] en ik heb de dactyloscopische sporen op de andere sticker gewaarmerkt

met SIN [nummer] .


Dactyloscopische sporen

Spoornummer : PLO600-20141811l7-35231

SIN : [nummer]

Spooromschrijving : Onbekende vinger

Wijze veiligstellen : Folie

Tijdstip veiligstellen : 26 november 2014 te 13:45 uur

Plaats veiligstellen : Gehele sticker [nummer]

Bijzonderheden : Twee stickers aan elkaar geplakt


Spoornummer PLO600-2014181117-35232

SIN [nummer]

Spooromschrijving Onbekende vinger

Wijze veiligstellen Folie

Tijdstip veiligstellen 26 november 2014 te 13:46 uur

Plaats veiligstellen: Gehele sticker [nummer]

Bijzonderheden: Een sticker dat aan elkaar vast zat


Overdracht sporendragers/ sporen

De bovengenoemde sporendrager met daarop de dactyloscopische sporen is in het geheel

in folie’s aangeboden aan dactyloscoop [verbalisant] voor verder onderzoek.


1.5

Een proces-verbaal van bevindingen, pagina 98 e.v., inhoudende:

Ik, verbalisant, [verbalisant] ( [agentnummer] ), brigadier van politie Eenheid Oost-Nederland, verklaar het volgende:


Op donderdag 12 februari 2015 bekeek ik de door [Casino] bij de aangifte aangeleverde camerabeelden en foto’s van 22 en 23 november 2014.


Opmerking verbalisant: De tijd van de camera’s lopen volgens het casino 5

minuten voor op de werkelijke tijd.


Beelden voorverkenning:

Ik zag op camera 4 welke gericht is op de receptie van het casino dat er op 22 november 2014 omstreeks 00:26 uur drie mannen achter elkaar binnen komen lopen. Man 1 betreft een blanke man met een donkerkleurige baard, kort geschoren haar met inhammen en lage wenkbrauwen.

Man 2 herkende ik als zijnde verdachte [naam 1] geboren 20 maart 1973 in Roemenie.

Ik herkende hem van de door de Roemeense politie via Interpol geleverde foto en van

zijn Facebookpagina. Verdachte [naam 1] heeft in 2008 via liet huwelijk zijn achternaam gewijzigd in van [naam 2] in [naam 1] . Ik zag dat verdachte [naam 1] een blanke huidskleur en donkerblond tot bruin kalend haar met inhammen had.

Ik zag dat hij een donkerkleurige broek droeg en een donkerkleurige jas tot net over

de heupen met schouderepauletten, donkere nette schoenen, een donkerkleurige das en

een grijs vest of trui met V-hals. Man 3 herkende ik als zijnde de man die zich kennelijk op 23 november 2014 had laten insluiten in het casino waarna hij de gokkasten openbrak en geld wegnam. Ik herkende de man van de camerabeelden van [Casino] van 23 november 2014 aan zijn signalement en de kleding en schoenen die hij droeg. Hij droeg zowel op 22 november 2014 bij de kennelijke voorverkenning en het afplakken van de beveiligingssensoren en op 23 november 2014 bij de diefstal dezelfde kleding en schoenen. Ik zag dat deze man een blanke huidskleur en zwart gedekt haar met bakkebaarden had. Ik zag dat hij donkere trui of longsleeve shirt droeg welke groen van kleur leek te zijn. Hij droeg een spijkerbroek met vale plekken vermoedelijk blauw van kleur. Ik zag dat hij gympen droeg met witte zolen en witte neuzen en witte veters. De schoenen waren vermoedelijk lichtblauw of grijs van kleur.

Ik zag dat hij een donkerkleurige jas tot op de heupen droeg. Ik zag op camera 3 welke gericht is op de ingang en camera’s 4,7,10,11 en 16 welke gericht zijn op de speelvloer van het casino dat de drie mannen zich op 22 november 2014 tussen 00:26 uur en 02:08 uur ophielden in het casino. Ik zag op camera 10 welke gericht is op de rokersruimte in het casino dat verdachte [naam 1] en man 3 zich op 22 november 2014 omstreeks 01:56 uur zich ophielden bij deze ruimte.

Ik zag op camera 11 omstreeks 01:58 uur dat verdachte A(..) bewoog alsof hij een daar aanwezige sensor afplakte. Te zien is dat hij met zijn rechterarm naar de sensor

reikt en daarbij bijna op zijn tenen moet gaan staan. Ik zag dat de mannen constant om zich heen keken en nagenoeg niet speelden terwijl man 1 zich voortdurend bij de speelkasten ophield. Op camera 4 zag ik omstreeks 02:04 uur verdachte [naam 1] zich bewoog alsof hij op dat moment de daar aanwezige sensor afplakte. Ook hier reikt hij met zijn rechterarm

naar de sensor.


Beelden buiten casino:

Op camera 1 welke gericht is op de omgeving direct voor de entree van het casino

zag ik dat er op 23 november 2014 omstreeks 03:00 uur een man aan kwam lopen uit de

richting van de Ceintuurbaan. Ik zag dat de man zich vervolgens kort ophield bij het rolluik van het casino, naar binnen keek en een keer tegen het rolluik schopte en vervolgens onder uit beeld liep. De man had een blanke huidskleur en ik zag dat hij een donkerkleurige muts droeg en lichtkleurige schoenen, een donkerkleurige spijkerbroek met vale plekken en een

bruine korte jas. Ik zag dat de man een sigaret rookte. Op camera 1 op 23 november 2014 tussen 05:48 en 05:51 uur zag ik dat er twee mannen aan kwamen lopen vanuit de richting van de Ceintuurbaan in de richting van het casino. De eerste man was de eerder genoemde man in de bruine korte jas. (..) Vervolgens kwam er een derde man aanlopen vanuit de richting van de Ceintuurbaan en voegde zich bij de eerste twee mannen. Ik zag dat deze derde man breder en langer was dan de overige twee mannen en paste binnen het signalement van verdachte [naam 1] en droeg dezelfde kleding. Ik zag dat

hij daarbij een muts droeg. Ook bewoog hij op dezelfde manier als verdachte [naam 1]

op de beelden van de voorverkenning.(..) Ik zag dat de drie mannen vervolgens samen probeerden het rolluik bij de entree van het casino te openen wat kennelijk niet lukte.

Daarop beukte de derde man tegen het rolluik en liepen de drie mannen vervolgens weg richting de Ceintuurbaan en kwamen vrijwel direct weer terug. Ik zag dat de drie mannen daarop het rolluik omhoog trokken en er een gele plastic tas naar buiten werd geschoven.

Ik zag dat de derde man met deze tas richting de Ceintuurbaan rende. Ik zag dat er nog twee zelfde gele plastic tassen naar buiten werden geschoven en door de mannen richting de Ceintuurbaan werden gebracht. Als laatste zag ik dat er een wit met blauwe Albert Heijn tas naar buiten werd geschoven en dat een man, onder het rolluik door naar buiten kwam en richting de Ceintuurbaan rende. Ik zag dat de man volledig voldeed aan het signalement van de man die staat op de camerabeelden van binnen in het casino evenals man 3 die aanwezig was bij de voorverkenning.

Op camera 2 op 23 november 2014 tussen 05:48 en 05:51 uur zag ik dat er twee mannen

aan kwamen lopen vanuit de richting van de Ceintuurbaan in de richting van het casino.

De camera zit aan de zijgevel van het casino en staat gericht op de Ceintuurbaan.

Het leek dat de mannen bij een langs de Ceintuurbaan geparkeerde auto met

ontstoken verlichting vandaan kwamen lopen.

Ik zag dat omstreeks 05:51 uur personen komende uit de richting van het casino zich

richting de Ceintuurbaan begaven en dat het voertuig wat daar stond wegreed in de

Dit betrof een donkerkleurige auto waarbij de achterlichten op ongeveer gelijke

hoogte van de koplampen leken te zitten.


Beelden binnen het casino:


Op camera’s l/2//4/5/6/7/10/ll/l2/13/15 en 16 op 23 november 2014 tussen 03:37 en 05:52 uur zag ik een man die zich kennelijk had in laten sluiten in het casino en tussen genoemde tijdstippen meerdere gokkasten en speeltafels openbrak met een breekvoorwerp. Ik zag dat hij de inhoud van de geldlades in enkele gele tassen en een Albert Heijn tas deed die hij bij zich droeg. Ik zag dat de man zich grotendeels kruipend over de vloer verplaatste, kennelijk om de alarminstallatie te omzeilen.

Ik zag dat de man omstreeks de volgende tijdstippen vermoedelijk telefonisch contact

had. (..)

Ik zag dat de man een mobiele telefoon meerdere malen tegen zijn oor hield en kennelijk sprak met een persoon. Ook zag ik dat de display van de telefoon meerdere malen oplichtte.

Omstreeks 05:49 uur zag ik dat de man met een barstoel door het casino rende. Op camera 3 op 23 november 2014 tussen 05:48 en 05:51 uur zag ik de silhouetten van drie personen door liet doorschijnende rolluik van de entree van het casino. De camera is van binnen in het casino gericht op de entree. Ik zag dat de man die zich had laten insluiten en de gokkasten had open gebroken de glazen schuifdeur vernielde met een barstoel en daarop de deuren

opende. Ik zag dat de man terug rende het casino in en terugkwam met een lichtkleurige tas

en een koevoet. Ik zag dat hij naar liet rolluik ging en de koevoet onder het rolluik zette en deze opende en een stuk omhoog duwde. Ik zag daarop dat hij een tas onder het rolluik naar buiten schoof en vervolgens nog twee tassen ophaalde uit het casino en deze ook onder het rolluik naar buiten schoof. Ik zag dat de man hierbij de tassen over de grond sleepte. Kennelijk omdat ze zwaar waren van het geld. Ik zag dat hij daarop een Albert Heijn tas ophaalde en deze naar buiten schoof en daarna zelf naar buiten kroop. Ik zag dat de man geholpen werd door de personen buiten het pand door het rolluik omhoog te houden en de tassen aan te pakken.


1.6

Proces-verbaal herkenning persoon door opsporingsambtenaar, pag 102 e.v., inhoudende

Ik, verbalisant, [verbalisant] ( [agentnummer] ), brigadier van politie Eenheid

Oost-Nederland, verklaar het volgende:

Op dinsdag 2 juni 2015 ontving ik de door de politie Amsterdam bij de controle op 21

november 2014 te 17:30 uur gemaakte foto’s van de ID-bewijzen van de gecontroleerde

personen.

(..)

Ik zag de foto van het Roemeense ID-bewijs van [verdachte] geboren [geboortedatum] 1984 en

vergeleek deze met de beelden van de voorverkenning op 22 november 2014 en inbraak

bij het casino in Zwolle op 23 november 2014.

Ik zag dat de persoon overeen kwam met de persoon op de beelden die bij de

voorverkenning als derde persoon het casino binnenloopt en als de persoon die op 23

november 2014 de gokkasten openbreekt en het geld weg neemt.

Ik heb daarop de personalia nagetrokken in SKDB en zag het zelfde ID-bewijs op de

ID-staat van [verdachte] . Ik vergeleek de foto uit SKDB met de eerder genoemde beelden en herkende verdachte [verdachte] als de persoon die bij de voorverkenning als derde persoon het casino binnenloopt en als de persoon die op 23 november 2014 de gokkasten openbreekt en het geld wegneemt.


1.7

Herzien rapport van het NFI, d.d. 8 juli 2015, inhoudende:

DNA-onderzoek naar aanleiding van een inbraak gepleegd in Zwolle op 23 november 2014


Zaaknummer: 2015.01.23.128

Datum aanvraag: 10 juni 2015

Kenmerk aanvrager: PL0600/2014181117

(..)


(..)


DNA-onderzoek

Onderstaand onderzoeksmateriaal is onderworpen aan een DNA-onderzoekt:

RABEOO47NL een referentiemonster wangslijmvlies van de verdachte [verdachte]

(geboren op [geboortedatum] 1984)


DNA-databank

Het DNA-profiel van de verdachte [verdachte] RABEOO47NL Is op 15 juni 2015 opgenomen in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken en wordt sindsdien vergeleken met daarin aanwezige DNA-profielen. Hierbij is een match gevonden met het DNA-profiel

MHV952ONL#O1 van een schroevendraaier. Dit betekent dat deze bemonstering

celmateriaal bevat dat afkomstig kan zijn van de verdachte [verdachte] . De kans dat het

DNA-profiel van een willekeurig gekozen man matcht met het in de DNA-databank

opgenomen DNA-profiel is kleiner dan één op één miljard.

(..)1 Wanneer hierna wordt verwezen naar met paginanummering aangeduide processen-verbaal en andere stukken, betreft dit op ambtseed/ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal dan wel andere bescheiden, als bijlagen opgenomen bij het proces-verbaal van het opsporingsonderzoek van Districtsrecherche IJsselland, onder dossiernummer 2014181117, opgemaakt op (d.d.) 2 juli 2015.
2 Printen van camerabeelden, pagina 109 t/m 116.
3 Een ID-staat SKDB ter zake van verdachte, pagina 13.
4 Rapport Dactyloscopisch onderzoek, pagina 63 t/m 67.