Rechtbank Overijssel, 22-12-2015 / 07.653040-11


ECLI:NL:RBOVE:2015:5636

Inhoudsindicatie
Vordering verlenging TBS met voorwaarden. De rechtbank verlengt de termijn met twee jaar en wijzigt een aantal voorwaarden.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-12-22
Publicatiedatum
2015-12-22
Zaaknummer
07.653040-11
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Afdeling Strafrecht – Strafraadkamer

Locatie Zwolle


Parketnummer : 07.653040-11

Uitspraak : 22 december 2015


Beslissing op de vordering van het openbaar ministerie tot verlenging van de termijn, gedurende welke:


[betrokkene] ,

geboren op [geboortedag] 1992 te [geboorteplaats] ,

thans verblijvende RIBW de ‘ [beschermde woonvorm] ’, [adres] te Deventer,

hierna te noemen: betrokkene,


ter beschikking is gesteld met voorwaarden.


Betrokkene is bij arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24 oktober 2013 veroordeeld tot een terbeschikkingstelling met voorwaarden. De termijn is ingegaan op 7 november 2013. Deze terbeschikkingstelling eindigt behoudens nadere voorziening op8 november 2015.


Het openbaar ministerie heeft op 23 september 2015 een vordering ingediend tot verlenging van bovenvermelde termijn met twee jaar. Bij die vordering zijn de door de wet voorgeschreven stukken overgelegd.


Het onderzoek in raadkamer heeft plaatsgevonden op 8 december 2015.

In raadkamer zijn in het openbaar gehoord:

  • - betrokkene, bijgestaan door zijn raadsman mr. J. Boksem, advocaat te Leeuwarden,
  • - de officier van justitie mr. A.M. Tromp,
  • - E. de Haan, reclasseringswerker, verbonden aan Tactus Verslavingszorg, als deskundige;
  • - C.A.J. Veldman, psychiater, als deskundige.

Op 9 september 2015 is door Tactus Verslavingszorg rapport en advies uitgebracht over de eventuele verlenging van de termijn van de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden. Geadviseerd is om deze maatregel voor de duur van twee jaar te verlengen. Verder heeft op 20 augustus 2015 de psychiater, C.A.J. Veldman rapport en advies uitgebracht.


De officier van justitie heeft in raadkamer gepersisteerd bij de vordering tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling met voorwaarden met twee jaar. Daarbij heeft de officier van justitie gevorderd dat de voorwaarden worden gewijzigd.

Betrokkene en zijn raadsman hebben in raadkamer verklaard geen bezwaar te hebben tegen verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met twee jaren en hebben met de wijziging van de voorwaarden ingestemd.OVERWEGINGEN


De rechtbank dient op grond van het bepaalde in artikel 38d van het Wetboek

van Strafrecht te bepalen of de termijn van de maatregel van terbeschikkingstelling moet worden verlengd.


De maatregel van terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.


De vordering is op 23 september 2015 en derhalve tijdig ingediend.


De rechtbank overweegt op grond van het rapport van de psychiater, het rapport van Tactus Verslavingszorg en het verhandelde ter zitting, waaronder de door de deskundigen gegeven toelichting, het volgende.


Betrokkene is een jonge man die is opgegroeid in ongunstige omstandigheden, waarin geweld tussen de ouders, alcohol en cannabismisbruik gewoon waren. De pedagogische en affectieve omstandigheden tijdens het opgroeien schoten tekort. Door veelvuldig blowen, alcoholgebruik en een aangeboren gevoeligheid voor psychose ontwikkelde hij in 2013 in detentie, onder stress en angst, een manifeste, langdurige psychose. Er was sprake van scheefgroei van de persoonlijkheid tot een persoonlijkheidsstoornis. Hierbij stonden antisociale trekken het meest op de voorgrond.


De afgelopen twee jaren zijn gebruikt om betrokkene te stabiliseren. Betrokkene heeft een klinische behandeling op de gesloten afdeling Het Dok gevolgd en positief afgerond. De psychose is verbleekt onder invloed van medicatie, regelmaat en structuur in het leven en abstinentie van cannabis en alcohol. De medicatie is inmiddels al lange tijd afgebouwd. De psychose is niet teruggekeerd. Waar er bij aanvang van de behandeling sprake was van een persoonlijkheidsstoornis is nu nog sprake van persoonlijkheidstrekken, die kwetsbaarheid in bepaald opzicht met zich meebrengt. De afhankelijkheid van cannabis en het misbruik van alcohol zijn in remissie tijdens detentie en tijdens toezicht in de kliniek.


Betrokkene is na zijn verblijf in het Dok uitgestroomd naar de resocialisatieafdeling ‘het Diep’, gelegen buiten het beveiligde gebouw van de FPK te Assen. Sinds oktober 2015 verblijft betrokkene in de beschermde woonvorm ‘ [beschermde woonvorm] ’ van stichting Transfore, een forensisch onderdeel van Dimence te Deventer. De overplaatsing is goed verlopen. Betrokkene wordt op het terrein behandeld bij de forensische polikliniek De Tender. Het is de bedoeling betrokkene in [beschermde woonvorm] voor te bereiden op zelfstandig wonen in Deventer. Betrokkene wil graag in Deventer wonen omdat hij daar is opgegroeid en daar zijn sociale netwerk heeft. Betrokkene is zich er van bewust dat hij de onderliggende strafbare feiten in Deventer heeft gepleegd en dat hij moet voorkomen dat hij weer met de verkeerde personen in contact komt. Betrokkene werkt op dit moment vier dagen in de week in de keuken van een bejaardencentrum en daarnaast is hij keeper van een voetbalteam. Betrokkene is gestopt met blowen en heeft meer inzicht gekregen in de negatieve effecten van blowen op zijn functioneren. Betrokkene laat zich bijstaan door het behandelteam, door steunende familieleden en vrienden, waardoor hij beter om kan gaan met dreigende stress.


De kans op herhaling van soortgelijke strafbare feiten lijkt volgens de psycholoog op de korte termijn klein. Mocht het toezicht, de begeleiding en de behandeling op korte termijn wegvallen, dan neemt het risico op de middellange en lange termijn toe. Mocht betrokkene opnieuw cannabis gaan gebruiken, dan zijn daarvan negatieve effecten te verwachten, zoals een recidief psychose en een ondermijning van rationele afwegingen bij het eigen gedrag.

De kwetsbaarheid zal volgens de psycholoog naar alle waarschijnlijkheid een levenslange kwetsbaarheid zijn. Betrokkene zal in de wijze waarop hij zijn leven vorm geeft, rekening moeten houden met wat voor zijn gezondheid, zeker ook zijn geestelijke gezondheid, belangrijk is.


Betrokkene zal volgens Tactus Verslavingszorg nog lange tijd afhankelijk blijven van behandeling, begeleiding en ondersteuning door de ambulante hulpverlening van het FACT-team van de polikliniek de Tender te Deventer. Volgens deskundige De Haan is de ervaring dat betrokkene veel goede intenties heeft maar dat hij soms te snel wil gaan. Betrokkene heeft er baat bij om het proces naar verzelfstandiging en het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid in kleine stapjes te zetten. De reclassering denkt daar een lange periode voor nodig te hebben ook gezien betrokkenes grote beïnvloedbaarheid voor omgevingsfactoren, zoals zijn sociale netwerk, werk en wonen, en zijn psychotische kwetsbaarheid. Tactus adviseert om de maatregel voor de duur van twee jaar te verlengen. Betrokkene heeft verklaard met een verlenging van twee jaar in te stemmen en hij wil deze tijd zo goed mogelijk voor zijn behandeling en verdere ontwikkeling benutten. Tactus heeft daarnaast geadviseerd de voorwaarden te veranderen, in die zin dat (een van) de voorwaarde onder meer zal gaan luiden dat betrokkene in de beschermde woonvorm [beschermde woonvorm] zal verblijven en dat hij mee zal werken aan de stap die daar volgens de reclassering op moet volgen.


Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen onverkort eisen dat de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden wordt verlengd. Betrokkene heeft grote stappen gezet in zijn resocialisatie en de stap naar zelfstandig wonen is in zicht. Daar staat tegenover dat betrokkene, zoals hiervoor genoemd, nog lange tijd van behandeling, begeleiding en ondersteuning van de hulpverlening afhankelijk zal zijn en dat het proces naar verzelfstandiging en het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid met kleine stappen moet worden doorlopen. De rechtbank zal daarom de duur van de terbeschikkingstelling met twee jaar verlengen.


De rechtbank zal de door de officier van justitie gevorderde wijziging van de voorwaarden toewijzen, zoals hierna bedoeld.


De rechtbank heeft gelet op de artikelen 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht, alsmede de artikelen 509o, 509p, 509s en 509t van het Wetboek van Strafvordering.


BESLISSING


De rechtbank verlengt de termijn gedurende welke [betrokkene] voornoemd ter beschikking is gesteld met voorwaarden, met twee jaar.


Wijzigt de voorwaarden:


  • - Betrokkene laat zich klinisch behandelen binnen de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) te Assen, of een soortgelijke instelling, zolang de reclassering en de FPK Assen, of een soortgelijke instelling, dat noodzakelijk achten;
  • - Betrokkene houdt zich gedurende de opname binnen de FPK Assen aan de huisregels, het vrijhedenprotocol en de afspraken met de behandelaren van de FPK Assen of een soortgelijke instelling, en zal, zolang de reclassering en de FPK Assen of een soortgelijke instelling dat nodig achten, daar verblijven;
  • - Eventuele verloven vinden enkel plaats na instemming van de reclassering en van de behandelaars van de FPK Assen, of een soortgelijke instelling;

in de voorwaarde(n):

- Betrokkene zal zich na de klinische behandeling vestigen in de beschermde woonvorm [beschermde woonvorm] van Transfore, forensische zorg te Deventer, of een soortgelijke instelling;

Betrokkene houdt zich aan het begeleidingsplan zoals opgesteld door Transfore of een soortgelijke instelling. Hij werkt mee aan een vervolgstap na plaatsing in [beschermde woonvorm] , ook als dit inhoudt een plaatsing in een RIBW of soortgelijke instelling of begeleid zelfstandig wonen.

Wijzigt de voorwaarde:


- Betrokkene onthoudt zich van het gebruik van harddrugs, softdrugs en alcohol en is er open over als hij behoefte ervaart aan het gebruik van dergelijke middelen. Hij werkt mee aan structurele controles op middelengebruik, op zeer regelmatige basis en steekproefsgewijs;


in de voorwaarden:


  • - betrokkene onthoudt zich van hard- en softdrugs. Hij werkt mee aan structurele controles op middelengebruik, op zeer regelmatige basis en steekproefsgewijs;
  • - Betrokkene onthoudt zich van alcohol. Hij werkt mee aan structurele controles op alcoholgebruik, op zeer regelmatige basis en steekproefsgewijs. Alleen met toestemming van Transfore, of soortgelijke instelling, en de reclassering kan hiervan worden afgeweken. Indien betrokkene toestemming krijgt om gecontroleerd alcohol te drinken, zal dat onder vooraf opgestelde voorwaarden plaatsvinden. De voorwaarden om alcohol te mogen drinken, zullen in samenspraak met betrokkene worden opgesteld.

Aldus gegeven door mr. L.J.C. Hangx, voorzitter, mrs. B.T.C. Jordaans en M. van Bruggen rechters, in tegenwoordigheid van B.E. Martini als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 december 2015.