Rechtbank Overijssel, 04-02-2015 / C/08/166798 / KG ZA 15-11


ECLI:NL:RBOVE:2015:602

Inhoudsindicatie
Afwikkeling gemeenschap van goederen. Nakoming verplichtingen deelgenoot.
Instantie
Rechtbank Overijssel
Uitspraakdatum
2015-02-04
Publicatiedatum
2015-02-06
Zaaknummer
C/08/166798 / KG ZA 15-11
Procedure
Kort geding
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht


Zittingsplaats Almelo


zaaknummer / rolnummer: C/08/166798 / KG ZA 15-11


Vonnis in kort geding van 4 februari 2015


in de zaak van


[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. M.E. Klein Rot te Almelo,


tegen


[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. L.J. Speijdel te Enschede.Partijen zullen hierna ‘de man’ en ‘de vrouw’ genoemd worden.1De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • - de dagvaarding met producties 1 tot en met 9;
  • - de nagezonden productie 10 van de zijde van de man;
  • - de productie van de zijde van de vrouw;
  • - de mondelinge behandeling;
  • - de pleitnota van de man.

1.2.

Ten slotte is vonnis gevraagd. Het vonnis is bepaald op vandaag.


2De feiten

2.1.

Partijen zijn ex-echtelieden en hebben voorafgaand aan een geplande zitting in

kort geding op 6 november 2014 bij de voorzieningenrechter in deze rechtbank, een aantal afspraken gemaakt over de afwikkeling van de tussen hen (nog) bestaande gemeenschap van goederen.


2.2.

De afspraken zijn op verzoek van partijen vastgelegd in een proces-verbaal

van de voorzieningenrechter in deze rechtbank, dat buiten zitting op 6 november 2014 is opgemaakt.

2.3.

Partijen zijn blijkens het proces-verbaal het volgende overeengekomen:


1. Otten & Flim Makelaars te Rijssen zal in opdracht en voor rekening van beide

partijen bemiddelen bij de verkoop van de woning gelegen aan de [adres] te

[plaats], waarbij iedere de helft van de kosten van de verkoop (waaronder de courtage van

de aan te wijzen makelaar) draagt.


2. [gedaagde] zal binnen één week na dagtekening van dit proces-verbaal overgaan tot

ondertekening van de overeenkomst van opdracht.


3. [gedaagde] zal, indien een reëel bod wordt gedaan, waarvoor de makelaar kan

instaan, dit bod accepteren en de verkoopovereenkomst ondertekenen.


4. [gedaagde] zal na verkoop van de woning meewerken aan de eigendomsoverdracht

c.q. levering van de woning.


5. [gedaagde] stelt de lening, verbonden aan de Peugeot Expert, zo mogelijk met

terugwerkende kracht, op haar naam en zal vanaf 19 december 2013 de rente en aflossing

van deze lening voor haar rekening te nemen.


6. [gedaagde] zal binnen twee weken na dagtekening van dit proces-verbaal het Rabo

Huisvoordeelkrediet (rek. [xxxx]) op haar naam stellen.


7. Partijen compenseren de proceskosten, in die zin dat ieder de eigen proceskosten

draagt.


2.4.

Ondanks sommatie daartoe door de man, komt de vrouw haar verplichtingen tot het ondertekenen van de overeenkomst tot opdracht tot verkoop van de woning en het op naam stellen van de lening verbonden aan de Peugeot Expert, zoals vastgelegd in het proces-verbaal, niet na.


3Het geschil


3.1.

De man vordert samengevat - veroordeling van de vrouw tot medewerking aan de verkoop en overdracht van de echtelijke woning, met bepaling dat het te wijzen vonnis in de plaats zal treden van de noodzakelijke toestemming en/of wilsverklaring en/of handtekening van de vrouw, alsmede veroordeling van de vrouw om de lening verbonden aan de

Peugeot Expert op haar naam te stellen en om de rente en aflossing van die lening voor haar rekening te nemen, op verbeurte van een dwangsom, een en ander op de wijze zoals nader omschreven in de dagvaarding


3.2.

De vrouw voert verweer.


3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4De beoordeling

4.1.

Van een spoedeisend belang bij de vorderingen is sprake. Partijen zijn verdeeld over de afwikkeling van de tussen hen (nog immer) bestaande gemeenschap. Van de man kan niet worden verlangd dat hij nog langer in die onduidelijkheid verblijft. De man is ontvankelijk in zijn vorderingen.


4.2.

De man legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat de vrouw weigert haar verplichtingen zoals vastgelegd in het proces-verbaal na te komen. De man wenst de woning zo spoedig mogelijk te verkopen. De woning is te groot en hij heeft niet de middelen om de woning zelfstandig te financieren. Het recht op hypotheekrenteaftrek met betrekking tot het aandeel van de vrouw eindigt in oktober 2015. Voorts heeft de vrouw de lening verbonden aan de Peugeot Expert (Rabo Huis Voordeelkrediet) nog steeds niet op haar naam gesteld. De vrouw zou de lening per 19 december 2013 op haar naam stellen en per die datum de rente en de aflossing betalen. De man betaalt echter nog steeds de maandelijkse rente en aflossing ter hoogte van € 151,=. Vanwege de weigerachtige houding van de vrouw vordert de man dan ook dat het te wijzen vonnis in de plaats zal treden van de noodzakelijke (rechts)handelingen van de vrouw.


4.3.

De advocaat van de vrouw heeft ter zitting verklaard dat de vrouw wil meewerken aan de verkoop van de woning, maar dat zij niet akkoord kan gaan met de door

Otten & Flim Makelaars te Rijssen vastgestelde vraagprijs van € 349.000,=. Dat is de reden dat zij de overeenkomst van opdracht niet heeft getekend. Een makelaar van

“Mijn Makelaar” uit Rijssen stelt dat een hogere vraagprijs moet worden gehanteerd, aldus de advocaat van de vrouw. Het (tegen)voorstel van de vrouw is om een tweetal makelaars te benoemen die dan gezamenlijk een derde benoemen, waarna deze drie makelaars gezamenlijk de vraagprijs vaststellen. De vrouw heeft weliswaar toegezegd de betalingen met betrekking tot het Rabo Huis Voordeelkrediet voor haar rekening te zullen nemen, maar zij is niet in staat enige betaling te doen.


4.4.

De voorzieningenrechter beoordeelt de stellingen en verweren als volgt.


4.5.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat partijen in het kader van de afwikkeling van de tussen hen bestaande gemeenschap van goederen een aantal afspraken hebben gemaakt (die zij door de voorzieningenrechter in deze rechtbank hebben laten vastleggen in een proces-verbaal) en dat beide partijen (in beginsel) gehouden zijn tot nakoming van de daarin gemaakte afspraken.


Echtelijke woning

4.6.

Vast staat dat zowel de man als de vrouw belang hebben bij (spoedige) verkoop van de (echtelijke) woning (en bij een zo hoog mogelijke opbrengst) en dat de vrouw wil meewerken aan (spoedige) verkoop van de woning. De door beide partijen aangewezen makelaar, werkzaam bij Otten & Flim Makelaars te Rijssen, heeft de woning getaxeerd en een vraagprijs geadviseerd van € 349.000,= kosten koper.


4.7.

De vrouw verzet zich tegen deze vraagprijs, maar voert daartoe enkel aan dat een makelaar van “Mijn Makelaar” te Rijssen een hogere vraagprijs heeft geadviseerd.

De vrouw, althans de advocaat van de vrouw, heeft deze stelling, ook na navraag ter zitting, niet geconcretiseerd of nader onderbouwd. Niet duidelijk is derhalve hoe hoog die (advies)vraagprijs is dan wel zou moeten zijn. Nu de vrouw geen andere (bijkomende) omstandigheden heeft gesteld die maken dat een vraagprijs van € 349.000,= niet kan worden gehanteerd, dient het verweer van de vrouw, als zijnde onvoldoende onderbouwd, te worden gepasseerd. Het door de vrouw ter zitting gedane tegenvoorstel om een tweetal makelaars te benoemen die vervolgens een derde makelaar benoemen, behoeft reeds om die reden dan ook geen bespreking.


4.8.

De gevorderde voorzieningen met betrekking tot de woning zullen worden toegewezen.


Lening Peugeot Expert

4.9.

De vrouw heeft in weerwil van de door de man gevorderde nakoming van de verplichting van de vrouw tot wijziging van de tenaamstelling van de lening verbonden aan de Peugeot Expert op haar naam én de betaling van de rente en de aflossing, enkel gesteld dat zij niet in staat is om enige betaling te doen. Daarmee heeft de vrouw deze vordering en de daaraan ten grondslag liggende stellingen van de man onvoldoende gemotiveerd weersproken. De vrouw heeft geen (bijkomende) omstandigheden gesteld die maken dat zij thans, bijna drie maanden na de gemaakte afspraken, niet aan de verplichting tot wijziging van de tenaamstelling van de lening én de betaling van de rente en de aflossing van die lening gebonden zou kunnen zijn. Het had op de weg van de vrouw gelegen om daarover meer duidelijkheid te verschaffen.


4.10.

Ook deze vordering zal worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.


4.11.

In de omstandigheid dat partijen gewezen echtelieden zijn, alsmede in de overige gegeven omstandigheden, ziet de voorzieningenrechter voldoende aanleiding om de proceskosten tussen hen te compenseren in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.


5De beslissing

De voorzieningenrechter


5.1.

bepaalt dat Otten en Flim Makelaars te Rijssen in opdracht en voor rekening van beide partijen zal bemiddelen bij de verkoop van de woning gelegen aan de [adres] te [plaats], waarbij ieder de helft van de kosten van de verkoop (waaronder de courtage van de makelaar) draagt, met bepaling dat als uitgangspunt wordt genomen een vraagprijs van € 349.000,= kosten koper;


5.2.

veroordeelt de vrouw om binnen één week na betekening van dit vonnis over te gaan tot ondertekening van de overeenkomst van opdracht en bepaalt dat dit vonnis in de plaats zal treden van de noodzakelijke toestemming en/of wilsverklaring en/of handtekening van de vrouw tot het in de verkoop geven van de woning bij Otten & Flim Makelaars voor het geval de vrouw niet binnen één week na betekening van dit vonnis haar medewerking daaraan verleent;
5.3.

veroordeelt de vrouw om, indien een reëel bod wordt gedaan, waarvoor de makelaar kan instaan, dit bod te accepteren en de verkoopovereenkomst te ondertekenen, met bepaling dat bij gebreke van medewerking van de vrouw dit vonnis in de plaats zal treden van de toestemming en/of handtekening van de vrouw;


5.4.

veroordeelt de vrouw om na verkoop van de woning mee te werken aan de eigendomsoverdracht c.q. levering van de woning, met bepaling dat bij gebreke van medewerking van de vrouw dit vonnis in de plaats zal treden van de toestemming en/of handtekening van de vrouw;


5.5.

veroordeelt de vrouw, conform het proces-verbaal van 6 november 2014, om de lening verbonden aan de Peugeot Expert, zo mogelijk met terugwerkende kracht, binnen twee weken na betekening van dit vonnis, op haar naam te stellen en vanaf

19 december 2013 de rente en aflossing van deze lening voor haar rekening te nemen, op verbeurte van een dwangsom van € 250,= per dag en met een maximum van € 5.000,= indien de vrouw hiermee in gebreke blijft;


5.6.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;


5.7.

compenseert de kosten van deze procedure in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt;


5.8.

wijst het meer of anders gevorderde af.


Dit vonnis is gewezen door mr. A.E. Zweers en in het openbaar uitgesproken op

4 februari 2015 in tegenwoordigheid van de griffier.

1 type: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. coll: