Rechtbank Rotterdam, 11-03-2015 / C/10/449092 / HA ZA 14-417


ECLI:NL:RBROT:2015:2670

Inhoudsindicatie
Verzekeringsrecht. Vlootpolis/Conditions for Yachts. (Casco)schade aan een passagierschip. Verval van recht op uitkering in verband met laattijdige melding schadevoorval.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-03-11
Publicatiedatum
2015-04-17
Zaaknummer
C/10/449092 / HA ZA 14-417
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
  • S&S 2015/120
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handelzaaknummer / rolnummer: C/10/449092 / HA ZA 14-417


Vonnis van 11 maart 2015


in de zaak van


de rechtspersoon naar Duits recht

CATAMARAN CHARTER COMPANY GMBH & CO KG (I.L.),

gevestigd te Mallentin, Duitsland,

eiseres,

advocaat mr. M.A.R.C. Padberg,


tegen


1. de naamloze vennootschap

HDI-GERLING VERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de naamloze vennootschap

AMLIN EUROPE N.V., tevens handelend onder de naam Amlin Corporate Insurance,

gevestigd te Amstelveen,

3. de naamloze vennootschap

DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

4. de naamloze vennootschap

AEGON SCHADEVERZEKERING N.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

5. de naamloze vennootschap

GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.,

gevestigd te Diemen,

6. de naamloze vennootschap

REAAL SCHADEVERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Zoetermeer,

7. de naamloze vennootschap

ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

gedaagden,

advocaat mr. V.R. Pool.Partijen zullen hierna CCC en Verzekeraars (gedaagden tezamen, in meervoud) genoemd worden. Waar nodig worden gedaagden afzonderlijk aangeduid als HDI, Amlin, Delta Lloyd, Aegon, Generali, Reaal en Achmea.1De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • - het tussenvonnis van 30 juli 2014 en de daaraan ten grondslag liggende processtukken;
  • - de brieven van 17 en 19 november 2014 van de zijde van CCC, met als bijlagen productie 17 en 18 respectievelijk productie 19.
  • - het proces-verbaal van de op 4 december 2014 gehouden comparitie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.


2De vaststaande feiten

2.1.

CCC, een in liquidatie verkerende vennootschap, is eigenaar van onder meer het passagierschip de Birknack, bouwjaar 1965.


2.2.

Met ingang van 26 juni 2001 heeft CCC, via Oranje Varia Verzekeringen B.V. (hierna: Oranje) als tussenpersoon en Marsh B.V. (hierna: Marsh) als beursmakelaar, de Birknack verzekerd onder polisnummer 1730320C0002.


2.3.

Met ingang van 26 juni 2002 is de Birknack overgeschreven naar de vlootpolis met nummer 1730320C0001. Op de cover note addendum is voor de Birknack een verzekerde som van € 127.823,= vermeld. De trading limits zijn omschreven als “Lay-up in Kiel, however as from 10 july 2002 trading within Ostsee (Baltic)”. Het eigen risico bedraagt

€ 1.000,= “each accident”.


2.4. (

De rechtsvoorganger van) HDI heeft voor 20% - en als leader - ingetekend op de vlootpolis. Voorts hebben (de rechtsvoorganger van) Amlin (20%), (de rechtsvoorganger van) Delta Lloyd (20%), Aegon (10%), Generali (10%), (de rechtsvoorganger van) Reaal (10%) en Achmea (10%) ingetekend op de polis.


2.5.

De op de vlootpolis van toepassing zijnde Marsh Insurance Conditions for Yachts (hierna: de polisvoorwaarden) vermelden, voor zover relevant:


“(…)

Article 8.0.0. OBLIGATIONS IN CASE OF DAMAGE


8.1.0.

If an event wich causes damage takes place, the assured is obliged to notify the insurer directly unless he wishes to keep the results of that event for his own account. For each event the assured will fill in a claim form supplied by or on behalf of the insurer as accurately as possible and sen dit in as soon as possible.

(…)

8.4.0.

The assured will forward all correspondence, writs, summons and all other documents tot the insurer without delay.

(…)

8.6.0.

If the insurer considers it necessary he will have the damage surveyed by a surveyor to be appointed by him to whom all the requested information, documents etc. concerning the damage have to be submitted.

(…)”


2.6.

Bij brief van 29 december 2002 heeft CCC aan Oranje melding gedaan van schade aan de Birknack ontstaan op 28 december 2002.

2.7.

Bij brief van 29 december 2006 heeft CCC aan (de rechtsvoorganger van) HDI melding gedaan van schade aan de Birknack ontstaan op 28 december 2002 en aanspraak gemaakt op uitkering onder de verzekering.


2.8.

Een e-mail van 24 januari 2007 van Marsh aan HDI luidt, voor zover relevant:


“(…)

Wij kregen via Oranje Verzekeringen aangehechte brief (…) betreffende twee schaden van (…) CCC uit 2002 en 2003.


Onderhavige polis (1730320C0001) is per 9 juni 2002 geroyeerd wegens wanbetaling.


De schadedata zijn 28 december 2002 en januari 2003.


Deze schaden zijn destijds nooit bij ons aangemeld, ze zijn waarschijnlijk afgewezen door Oranje omdat er geen polis meer liep.


Oranje heeft ons verzocht deze schaden alsnog te melden bij verzekeraars. Nu de schadedata na royementsdatum liggen lijkt ons dit niet erg zinvol, maar Oranje stond hier op, dus bij deze.

(…)”


3Het geschil

3.1.

CCC vordert – samengevat en zakelijk weergegeven - veroordeling van Verzekeraars tot betaling van € 192.381,57, vermeerderd met rente en kosten.


3.2.

Verzekeraars voeren verweer, dat strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van CCC in de kosten van het geding.


3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.


4De beoordeling

4.1.

Het gaat in de onderhavige zaak om een gestelde (casco)schade d.d. 28 december 2002 aan de Birknack en om een uit dat schadevoorval voor CCC jegens de gemeente Hamburg, Duitsland, beweerdelijk voortvloeiende aansprakelijkheid ter zake van bergingskosten.


4.2.

CCC vordert betaling van schadevergoeding uit hoofde van de vlootpolis. Verzekeraars hebben primair als verweer gevoerd dat sprake is van verval van recht op uitkering. Verzekeraars hebben daartoe betoogd dat CCC bij HDI – als leader – te laat melding heeft gemaakt van het schadevoorval aan de Birknack. Ter onderbouwing van dit standpunt voeren Verzekeraars – kort gezegd – aan dat CCC haar verplichtingen jegens Verzekeraars onder het bepaalde onder 8.0.0., 8.1.0., 8.4.0. en 8.6.0. van de polisvoorwaarden heeft geschonden. Verzekeraars zijn eerst bij brief van 29 december 2006 over het bestaan van schade aan de Birknack geïnformeerd. Pas per e-mail van 24 januari 2007 is het schadevoorval aan HDI – als leader – ‘officieel’ onder de vlootpolis gemeld.4.3.

De rechtbank is, met Verzekeraars, van oordeel dat de schademelding op 29 december 2006 in beginsel te laat is gedaan. Dat CCC op 29 december 2002 de schade aan de Birknack aan haar tussenpersoon Oranje heeft gemeld, kan daaraan niet afdoen. Oranje heeft immers, zo volgt uit de e-mail van 24 januari 2007, nagelaten Verzekeraars hetzij via Marsh hetzij rechtstreeks te informeren omtrent het schadevoorval. In de relatie tussen CCC en Verzekeraars komt dat niet-doormelden door Oranje voor rekening van CCC. Dat op dat moment tussen partijen een dispuut bestond over het al dan niet rechtsgeldig opzeggen door Verzekeraars van de vlootpolis, maakt het voorgaande niet anders. Gesteld noch gebleken is waarom dit aan tijdige doormelding door Oranje in de weg zou hebben gestaan.


4.4.

De volgende vraag luidt of door de laattijdige melding Verzekeraars in een redelijk belang zijn geschaad en deswege uitkering onder de vlootpolis mogen weigeren onder verwijzing naar het bepaalde onder 8.0.0., 8.1.0., 8.4.0. en 8.6.0. van de polisvoorwaarden. De rechtbank beantwoord die vraag bevestigend, mede gelet op het bepaalde in artikel 7:941 lid 4 BW en artikel 7:943 lid 2 BW. Verzekeraars zijn pas in een zeer laat stadium van het schadevoorval in kennis gesteld. Op dat moment was feitelijk onderzoek aan het passagierschip zelf, dat toen al gesloopt was, niet meer mogelijk. Aldus hebben Verzekeraars niet de gelegenheid gehad om een eigen onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de schade aan de Birknack, alsmede of mogelijk op grond van de polisvoorwaarden een of meer uitsluitingen (in het bijzonder artikel 4.0.0. van de polisvoorwaarden) van toepassing zijn. Op dit punt is mede van belang dat de Birknack een ‘oud’ schip was (bouwjaar 1965), zodat voldoende zorg voor onderhoud en het tijdig uitvoeren van noodzakelijke reparaties en, waar nodig, het vervangen van versleten onderdelen tot de gebruikelijke door CCC te betrachten zorg voor het schip behoorden. Of CCC die zorg ook in voldoende mate heeft betracht dan wel of CCC daarmee in gebreke is gebleven, hebben Verzekeraars door de laattijdige melding nimmer kunnen vaststellen. In dat kader is van belang dat CCC in haar brief van 29 december 2002 aan Oranje vermeldt dat “technical inspection firm carried out inspection on Dec. 26, afternoon and Dec. 27, 2002, in the morning and did not find any trace in respect of the accident to occur one day later, leading to the assumption that unknown Third Party might be involved”. Dit is een andere schadeoorzaak dan uit de bevindingen van de van de zijde van CCC ingeschakelde scheepstaxateur blijkt, die verwijst naar een vorstschade in de machinekamer.


4.5.

Het voorgaande brengt met zich dat Verzekeraars zich naar het oordeel van de rechtbank terecht op het standpunt hebben gesteld dat het recht van CCC op een uitkering onder de polis, voor zover dit recht al bestaat, is komen te vervallen. De vordering van CCC dient derhalve te worden afgewezen. De overige verwijten van Verzekeraars behoeven geen bespreking meer.


4.6.

CCC zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Verzekeraars worden begroot op:

  • - griffierecht € 3.829,00
  • - salaris advocaat € 2.842,00 + (2 pnt x tarief V € 1.421,00)

Totaal € 6.671,00
5De beslissing

De rechtbank


5.1.

Wijst de vordering af.


5.2.

Veroordeelt CCC in de proceskosten, aan de zijde van Verzekeraars tot op heden begroot op € 6.671,00.


5.3.

Verklaart dit vonnis wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.C. Verschuur en in het openbaar uitgesproken op 11 maart 2015.

1 801/2323