Rechtbank Rotterdam, 29-07-2015 / C/10/12/599 R


ECLI:NL:RBROT:2015:5679

Inhoudsindicatie
Verlening schone lei
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-07-29
Publicatiedatum
2015-08-05
Zaaknummer
C/10/12/599 R
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
Civiel recht; Insolventierecht


Wetsverwijzing

Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Rotterdam

Team insolventie


verlening schone lei


insolventienummer: [nummer]

uitspraakdatum: 29 juli 2015


Bij vonnis van deze rechtbank van 1 augustus 2012 is de toepassing van de schuldsaneringsregeling uitgesproken ten aanzien van:


[naam] ,

[adres]

[woonplaats] ,

schuldenaar,

bewindvoerder: E.A. de Snoo.


1De procedure


De bewindvoerder heeft schriftelijk verslag uitgebracht over de beëindiging van de schuldsaneringsregeling.


Op 20 juli 2015 heeft de bewindvoerder een brief gestuurd naar de rechtbank met daarin de laatste stand van zaken.


De beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling is behandeld ter terechtzitting van 29 juli 2015. De schuldenaar en de bewindvoerder zijn gehoord. De uitspraak is bepaald op heden.


2De beoordeling


De rechtbank oordeelt dat schuldenaar weliswaar toerekenbaar in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen is tekortgeschoten maar dat deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard dan wel geringe betekenis buiten beschouwing blijft. Geen van de schuldeisers heeft redenen aangevoerd om tot een ander oordeel te komen. Aan schuldenaar zal daarom de zogenoemde “schone lei” worden verleend.


De rechtbank zal het salaris van de bewindvoerder en de door deze gemaakte kosten vaststellen.


3De beslissing


De rechtbank:


- stelt vast dat schuldenaar toerekenbaar in de nakoming van één of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen is tekortgeschoten en bepaalt dat deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard dan wel geringe betekenis buiten beschouwing blijft;


- bepaalt dat de toepassing van de schuldsaneringsregeling eindigt op het moment dat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, doch dat de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen van schuldenaar eindigen op 1 augustus 2015;


- verleent de zogenoemde “schone lei” waardoor de na de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling bestaande vorderingen ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, voor zover deze onvoldaan zijn gebleven, niet langer afdwingbaar zijn;


- stelt het salaris van de bewindvoerder tot 1 oktober 2012 vast op € 84,00 (exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting) en vanaf 1 oktober 2012 vast op € 1.481,65 (exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting) en brengt deze bedragen, voor zover deze niet uit de boedel kunnen worden voldaan, ten laste van schuldenaar.

- stelt de door de bewindvoerder gemaakte reiskosten vast op € 39,96.


Dit vonnis is gewezen door mrs. J.C.A.T. Frima, voorzitter, en V.M. de Winkel en C. de Jong, rechters, en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 29 juli 2015.1 Tegen deze uitspraak kan degene aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, gedurende acht dagen na de dag van deze uitspraak, hoger beroep instellen. Het hoger beroep kan uitsluitend door een advocaat worden ingesteld bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof dat van deze zaak kennis moet nemen.