Rechtbank Rotterdam, 23-10-2015 / 10/750041-15


ECLI:NL:RBROT:2015:7541

Inhoudsindicatie
Vrijspraak voor het invoeren van cocaïne, dan wel het plegen van voorbereidingshandelingen daartoe via de Rotterdamse haven. De door de officier van justitie aan de verdachte toegeschreven faciliterende rol blijkt onvoldoende uit de stukken in het dossier.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-10-23
Publicatiedatum
2015-10-23
Zaaknummer
10/750041-15
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 1

Parketnummer: 10/750041-15

Datum uitspraak: 23 oktober 2015

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres] ,

raadsvrouw mr. R.J.E. Merkus, advocaat te Rotterdam.

Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 9 oktober 2015.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd. De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. D. Grip heeft gevorderd:

  • - bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde;
  • - veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren met aftrek van voorarrest.

Motivering vrijspraak

Standpunt officier van justitie

Aangevoerd is dat het onder 1 en 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard, nu de verdachte:

  • - zijn medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] heeft aangemeld bij de beveiliging van de ECT Delta, zodat zij toegang konden krijgen tot de Rotterdamse haven;
  • - in het bezit was van een ‘organisatie-telefoon’;
  • - ongeloofwaardige en kennelijk leugenachtige verklaringen heeft afgelegd.

Beoordeling

Vaststaande feiten

Op basis van de stukken in het dossier en het verhandelde op de zitting, wordt van het volgende uitgegaan.

Op 31 december 2014 zijn de medeverdachten van de verdachte ( [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] ) in een auto aangetroffen op het terrein van het havenbedrijf ECT Delta. De medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] waren aangemeld voor een bezoek aan de schepen [schip 1] en [schip 2] door gebruikmaking van het account ‘ [account 1] ’. In de auto waarin de medeverdachten werden aangetroffen, werd, in het opbergvak in de rugleuning achter de bestuurdersstoel, een (valse) containerverzegeling aangetroffen. In de container die correspondeerde met deze zegel werd een sporttas aangetroffen met daarin 30 kilogram cocaïne.


Betrokkenheid verdachte

Vooropgesteld wordt dat de door de officier van justitie bepleitte bewezenverklaring van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, bij gebrek aan direct bewijs, in overwegende mate is gebaseerd op de door hem aan de verdachte toegeschreven faciliterende rol. De verdachte zou degene zijn geweest die zijn medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] bij de beveiliging van de ECT Delta heeft aangemeld voor een bezoek aan het schip de [schip 2] , zodat zij toegang kregen tot de containerterminal en zich daar bezig konden houden met drugsgerelateerde zaken.


Vastgesteld wordt dat de aanmelding van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] op 31 december 2014 niet is gedaan door middel van het (werk)account van de verdachte, genaamd ‘ [account 2] ’, maar middels het account ‘ [account 1] ’. Dit account behoort toe aan het bedrijf [bedrijf] - een ander bedrijf dan waar de verdachte werkzaam was - en is in gebruik bij een medewerker van dat bedrijf, genaamd [persoon 1] . [persoon 1] heeft verklaard dat hij niet degene is geweest die de aanmelding van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] heeft verzorgd, maar dat dit, gelet op het feit dat het wachtwoord van het account ‘ [account 1] ’ gelijkluidend is aan de accountnaam en dit wachtwoord nooit wordt gewijzigd, feitelijk gezien door iedereen kan worden gedaan. Het systeem is - volgens [persoon 1] ‘zo lek als een mandje’. Dat inloggegevens niet exclusief aan één medewerker toebehoren en mogelijk (ook) bij anderen in gebruik zijn wordt door [persoon 2] , managing director bij [bedrijf] , bevestigd.

Uit het voorgaande rijst het in zekere zin verontrustende beeld dat het bezoekersaanmeldsysteem bij ECT delta een en ander te wensen overlaat. Kennelijk is het relatief makkelijk om in te loggen op een account waarmee mensen kunnen worden aangemeld voor een bezoek aan de haven, die vervolgens, zonder daadwerkelijke controle, de containerterminal kunnen betreden. Alleen al gelet daarop kan, nu ook ander (direct) bewijs daarvoor ontbreekt, niet buiten redelijke twijfel worden vastgesteld dat de verdachte degene is geweest die [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] op 31 december 2014 heeft aangemeld.

Het enkele feit dat - zoals door de officier van justitie is aangevoerd - de verdachte op 31 december 2014 om 3.58 uur een e-mail heeft ontvangen met daarin een bevestiging van een bezoekersaanmelding van het schip de [schip 2] doet aan het voorgaande niet af. Niet onaannemelijk is immers dat deze e-mail betrekking had op de bezoekersaanmelding van de verdachte zelf en niet, zoals door de officier van justitie is aangevoerd, op die van zijn medeverdachten.

Daarnaast geldt dat, ook al zou kunnen worden vastgesteld dat de verdachte degene is geweest die heeft zorggedragen voor de aanmelding van zijn medeverdachten voor de scheepsbezoeken, het dossier geen bewijsmiddelen bevat waaruit kan worden afgeleid dat de verdachte met zijn handelen het (voorwaardelijk) opzet heeft gehad op het invoeren van 30 kilogram cocaïne, dan wel op het plegen van voorbereidingshandelingen daartoe. De enkele aanwezigheid van de verdachte op het haventerrein op hetzelfde moment als de medeverdachten is daarvoor onvoldoende.


Conclusie

Het onder 1 en 2 ten laste gelegde is niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

Beslissing

De rechtbank:


verklaart niet bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.Dit vonnis is gewezen door:

mr. J.H. Janssen, voorzitter,

en mrs. J. de Lange en H.A.C. Smid, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. W.A.J.A. Welten, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 23 oktober 2015.


De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.


Bijlage

Tekst gewijzigde tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 31 december 2014 te Rotterdam

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld

in artikel 1 lid 4 van de Opiumwet, ongeveer 30 kilogram, in elk geval een

hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel

als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

art 2 ahf/ond A Opiumwet

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 10 lid 5 Opiumwet


subsidiair

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3]

op of omstreeks 31 december 2014 te Rotterdam

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld

in artikel 1 lid 4 van de Opiumwet, ongeveer 30 kilogram, in elk geval een

hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel

als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks

31 december 2014 te Rotterdam en/of elders in Nederland

opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of

opzettelijk behulpzaam is geweest door

- die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of hem, verdachte, aan te melden bij de

APM-terminal voor een bezoek aan een (of meer) schip/schepen gelegen aan

de APM-terminal en/of de EGT Delta Terminal, en/of

- ( aldus) voor die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of hem, verdachte, een

dagpas te regelen, die die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of hem, verdachte,

(onbevoegd) toegang gaf/gaven tot het terrein van de APM-terminal en de EeT

Delta Terminal;


2.

hij in of omstreeks de periode van 01 november 2014 tot en met 31 december

2014 te Rotterdam, althans in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de

Opiumwet,

te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren,

verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van

een (handels)hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne,

zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I,

voor te bereiden en/of te bevorderen,

- een of meer ander(en) heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te

plegen en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of

- zich en/of (een) ander(en) gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen

tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen, en/of

- voorwerpen en/of vervoermiddelen en/of stoffen en/of gelden en/of andere

betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist of ernstige reden

had te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van het hierboven

bedoelde feit

hebbende/is verdachte en/of (een of meer van) zijn, verdachtes, mededader(s):

- verdachte en/of zijn mededader(s) aangemeld bij de APM-terminal voor

een bezoek aan een of meer schip/schepen gelegen aan de APM-terminal en/of

de ECT Delta Terminal, en/of

- zich aan de portier van APM-Terminal voorgedaan als (een) bezoeker(s) van

het schip genaamd [schip 2] , en/of

- ( aldus) voor hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) een dagpas geregeld,

die hem en/of zijn mededader(s) (onbevoegd) toegang gaf/gaven tot het

terrein van de APM-terminal en de ECT Delta Terminal, en/of

- in één (of meer) auto('s) (onbevoegd) het terrein van de APM-terminal en de

ECT Terminal opgereden, althans betreden, en/of

- afspraken gemaakt en/of informatie uitgewisseld met één of meer van zijn/hun

mededader(s) met betrekking tot het uithalen en/of verstrekken en/of

vervoeren van die cocaïne, en/of

- geld in het vooruitzicht gesteld (gekregen) en/of verstrekt (gekregen) en/of

ontvangen, en/of

- een betonschaar en/of een kniptang en/of één of meer helm(en) en/of één of

meer mobiele (organisatie)telefoons en/of één of meer (vervalste en/of

gemanipuleerde) (rederij en douane)zegel(s) voorhanden gehad;

art 10a lid 1 ahf/sub 1 alinea Opiumwet

art 10a lid 1 ahf/sub 2 alinea Opiumwet

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 10 lid 4 Opiumwet

art 10 lid 5 Opiumwet