Rechtbank Rotterdam, 02-12-2015 / C/10/473760 / HA RK 15-291


ECLI:NL:RBROT:2015:8701

Inhoudsindicatie
Verzet tegen verlof tot tenuitvoerlegging van Duits Vollstreckungsbescheid op grond van art. 45 lid 1 jo art. 34, aanhef en onder 2, EEX-Verordening, inzake gebrekkige oproeping van gedaagde, Geen verweer gevoerd in de verzetprocedure. Verzet slaagt.
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-12-02
Publicatiedatum
2015-12-10
Zaaknummer
C/10/473760 / HA RK 15-291
Procedure
Eerste aanleg - enkelvoudig
Rechtsgebied
Civiel rechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handelzaaknummer / rekestnummer: C/10/473760 / HA RK 15-291


Beschikking van 2 december 2015


in de zaak van


[verzoekster],

wonende te Rotterdam,

verzoekster,

advocaat mr. A.C. Hansen


en


de rechtspersoon naar Duits recht

UV-POWER LICHT GMBH,

gevestigd te Meppen, Duitsland,

verweerster,

niet verschenen.


Partijen zullen [verzoekster] en UV-Power Licht genoemd worden.1De procedure

1.1.

Ter griffie van deze rechtbank is op 8 april 2015 ingekomen een verzoekschrift, met bijlagen, strekkende tot verzet tegen de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank d.d. 5 februari 2015 met kenmerk C/10/468823/KG RK 15-190, waarbij aan UV-Power Licht verlof is verleend tot tenuitvoerlegging in Nederland van de beslissing van het Amtsgericht Uelzen, Duitsland van 22 april 2008 met referentienummer 30 B 221/08 in het geschil tussen UV-Power Licht en [verzoekster] .


1.2.

Bij beschikking van 28 augustus 2015 heeft deze rechtbank bepaald dat de behandeling van genoemd verzoekschrift zal plaatsvinden ter terechtzitting van deze rechtbank op 5 november 2015 en is de griffier gelast op te roepen [verzoekster] bij haar advocaat mr. Hansen voornoemd en UV-Power Licht bij haar gekozen woonplaats aan het kantoor van Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders te Emmen.


1.3.

Ter griffie van deze rechtbank is vervolgens een brief van [notaris] van Janssen & Janssen, Incasso & Gerechtsdeurwaarders & Juridisch Advies, van 7 oktober 2015 ingekomen, waarin [notaris] namens UV-Power Licht laat weten dat er niemand zal verschijnen tijdens de mondelinge behandeling van de zaak op 5 november 2015.


1.4.

De mondelinge behandeling van voornoemd verzoekschrift heeft plaatsgevonden op 5 november 2015. [verzoekster] is verschenen, vertegenwoordigd door mr. Hansen voornoemd. UV-Power Licht is niet verschenen. Van deze mondelinge behandeling is proces-verbaal opgemaakt.2De standpunten van partijen

2.1.

Het verzoek van [verzoekster] strekt, zoals onder 1.1 is aangegeven, tot verzet tegen de beschikking van 5 februari 2015 en betreft een rechtsmiddel in de zin van artikel 43 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo). [verzoekster] verzoekt de rechtbank om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, vorenbedoeld verlof tot tenuitvoerlegging (verklaring van uitvoerbaarheid) te vernietigen en UV-Power Licht geen verlof te verlenen tot tenuitvoerlegging van het vonnis van het Amtsgericht Uelzen, Duitsland, van 22 april 2008, met veroordeling van UV-Power Licht in de kosten van de procedure.

Aan dit verzoek heeft [verzoekster] - voor zover relevant - het volgende ten grondslag gelegd:

  • - tussen [verzoekster] en UV-Power Licht bestaat geen rechtsverhouding; UV-Power Licht is voor [verzoekster] geheel onbekend; partijen hebben nooit enig contact met elkaar gehad of overleg met elkaar gevoerd; ook hebben partijen nooit met elkaar gecorrespondeerd;
  • - er zijn aan [verzoekster] geen stukken overhandigd ter zake van de gevoerde procedure in Duitsland; [verzoekster] heeft geen oproeping of dagvaarding ter zake van deze procedure ontvangen; er zijn geen (ambtelijke) stukken aan [verzoekster] betekend; evenmin heeft [verzoekster] een vertaling van deze stukken ontvangen; [verzoekster] was geheel onbekend met deze procedure;
  • - aangezien [verzoekster] op geen enkele wijze is gekend in de procedure, niet is gehoord of verweer in deze procedure heeft kunnen voeren, is sprake van een schending van de beginselen van hoor en wederhoor en van een fair trial;
  • - gelet op het voorgaande is sprake van schending van artikel 34 onder 1 en 2 EEX-Vo.


3De beoordeling

3.1.

Het gaat in deze zaak om verzet dat is ingesteld tegen een verklaring van uitvoerbaarheid in Nederland - de beschikking van 5 februari 2015 - van een door een gerecht in Duitsland op 22 april 2008 uitgevaardigd (gewezen)‘Vollstreckungsbescheid’ in een ‘Mahnverfahren’. In een ‘Mahnverfahren’ begint de procedure met een door de schuldeiser ingediende ‘Mahnantrag’. Op basis hiervan stelt de ‘Rechtspfleger’ een ‘Mahnbescheid’ op. Indien de schuldenaar niet binnen twee weken op het ‘Mahnbescheid’ reageert, kan de schuldeiser een verzoek tot het verlenen van een ‘Vollstreckungsbescheid’ indienen. Het ‘Vollstreckungsbescheid’ staat gelijk aan een verstekvonnis waartegen verzet kan worden aangetekend.

3.2.

Betekening van het onderhavige, van 5 februari 2015 daterende, verlof tot tenuitvoerlegging heeft plaatsgehad op 9 maart 2015. Derhalve is [verzoekster] tijdig in verzet gekomen van dit verlof, namelijk binnen de in het onderhavige geval toepasselijke termijn van één maand van artikel 43 lid 5 EEX-Vo die aanvangt na de betekening van het verlof tot tenuitvoerlegging.

3.3.

Op grond van artikel 45 lid 1 EEX-Vo kan een uitvoerbaarverklaring van een beslissing uit een andere lidstaat uitsluitend worden geweigerd of ingetrokken op een van de in de artikelen 34 en 35 EEX-Vo genoemde gronden. Dit is onder andere het geval indien de beslissing waarvan de uitvoerbaarverklaring is verzocht ingevolge artikel 34 EEX-Vo niet voor erkenning in aanmerking komt.

3.4.

Krachtens artikel 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo kan een rechterlijke beslissing uit de ene EU-lidstaat in een andere EU-lidstaat niet erkend worden, indien erkenning van deze beslissing kennelijk strijdig is met de openbare orde van die andere EU-lidstaat. Een van de andere gronden voor weigering van erkenning van een beslissing uit een andere EU-lidstaat betreft de ondeugdelijke wijze van oproeping in de procedure die geleid heeft tot deze beslissing; zie artikel 34, aanhef en onder 2, EEX-Vo:

Een beslissing wordt niet erkend indien:

[…]

2. het stuk dat het geding inleidt of een gelijkwaardig stuk, niet zo tijdig en op zodanige wijze als met het oog op zijn verdediging nodig was, aan de verweerder tegen wie verstek werd verleend, betekend of meegedeeld is, tenzij de verweerder tegen de beslissing geen rechtsmiddel heeft aangewend terwijl hij daartoe in staat was.

3.5.

De hierboven in 2.1 weergegeven argumenten die [verzoekster] ten grondslag heeft gelegd aan haar verzoek hebben (in ieder geval) betrekking op de oproeping van [verzoekster] in de Duitse procedure en komen erop neer dat er aan haar geen stuk is betekend dat deze procedure inleidde of een gelijkwaardig stuk in de zin van artikel 34 onder 2 EEX-Vo. Krachtens vaste jurisprudentie dient in een ‘Mahnverfahren’ vorenbedoeld ‘Mahnbescheid’ als het geding inleidende stuk te worden aangemerkt.

3.6.

Nu UV-Power Licht, hoewel zij tijdig kennis heeft kunnen nemen van het verzoek van [verzoekster] , heeft afgezien van het voeren van enig verweer tegen dit verzoek, zijn de argumenten van [verzoekster] niet weersproken en is komen vast te staan dat geen deugdelijke betekening of mededeling van het ‘Mahnverfahren’ dan wel een gelijkwaardig stuk aan [verzoekster] heeft plaatsgehad terwijl evenmin aanleiding is te veronderstellen dat zich hier de (uitzonderings)situatie voordoet dat [verzoekster] in staat was tegen de beslissing van 22 april 2008 een rechtsmiddel aan te wenden.

3.7.

Het voorgaande betekent dat ingevolge artikel 45 EEX-Vo de verklaring van uitvoerbaarheid dient te worden ingetrokken, nu de beslissing waarvan de uitvoerbaarverklaring is aangezocht ingevolge onder andere artikel 34 aanhef en onder 2 EEX-Vo niet voor erkenning in aanmerking komt.

Het door [verzoekster] ingestelde rechtsmiddel treft doel. De verklaring van 5 februari 2015 tot tenuitvoerlegging in Nederland van het ‘Vollstreckungsbescheid’ van 22 april 2008 en de daarop gebaseerde ‘vollstreckbare Ausfertigungen’ van het Amtsgericht Uelzen komt/komen niet voor erkenning en derhalve evenmin voor uitvoerbaarverklaring in Nederland in aanmerking.


3.8.

Als de in het ongelijk gestelde partij zal UV-Power Licht in de proceskosten worden veroordeeld.4De beslissing

De rechtbank,


4.1.

verklaart het verzet gegrond en trekt in de onder kenmerk C/10/468823 KG RK 15-190 gegeven verklaring van uitvoerbaarheid van 5 februari 2015 tot tenuitvoerlegging in Nederland van het ‘Vollstreckungsbescheid’ van 22 april 2008 en de daarop gebaseerde ‘vollstreckbare Ausfertigungen’ van het Amtsgericht Uelzen, Duitsland;


4.2.

veroordeelt UV-Power Licht in de aan de zijde van [verzoekster] gevallen kosten van de verzetprocedure, tot aan deze uitspraak begroot op € 285,00 aan vast recht en € 384,00 aan salaris voor de advocaat.


4.3.

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;


4.4.

wijst het meer of anders verzochte af.
Deze beschikking is gegeven door mr. A.A. Muilwijk-Schaaij, mr. C.M.E. van der Hoeven en mr. P.C. Santema en in het openbaar uitgesproken op 2 december 2015.

901/2053/39/32