Rechtbank Rotterdam, 18-12-2015 / 10/712008-15


ECLI:NL:RBROT:2015:9893

Inhoudsindicatie
Bezit en verspreiden van kinderporno. Strafmaatoverweging; artikel 22b Sr (beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven).
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Uitspraakdatum
2015-12-18
Publicatiedatum
2016-02-01
Zaaknummer
10/712008-15
Procedure
Eerste aanleg - meervoudig
Rechtsgebied
StrafrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak Rechtbank Rotterdam

Team straf 1


Parketnummer: 10/712008-15

Datum uitspraak: 18 december 2015

Tegenspraak


Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:


[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres] , raadsman mr. M. Jansen, advocaat te Spijkenisse.

Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 18 december 2015.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, zoals deze op de terechtzitting overeenkomstig de vordering van de officier van justitie is gewijzigd.

De tekst van de gewijzigde tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. M.E.I. van der Helm heeft gevorderd:

  • - bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde;
  • - veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar en als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich zal gedragen naar de aanwijzingen van de reclassering.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en nadien geen vrijspraak is bepleit. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:


1.

hij, in de periode van 01 januari 2010 tot en met 19 februari 2014 te [plaats] ,

906 afbeeldingen, te weten 796 foto's en 110 video's en/of films en gegevensdragers bevattende afbeeldingen te weten een desktop en twee laptops en een iPhone 5S en een externe harde schijf heeft verspreid (door het verzenden van e-mail) en aangeboden en verworven en in bezit gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn,

waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

het oraal en vaginaal en anaal penetreren met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en het oraal en anaal penetreren van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of (een) voorwerp(en) en/of de mond/tong

en het betasten en aanraken van de geslachtsdelen van een persoon die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met de penis en/of

(een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong

en het betasten en aanraken van de geslachtsdelen en de billen van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met (een) vinger(s)/hand

en het geheel of gedeeltelijk naakt laten poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of opgemaakt is/zijn en/of poseert/poseren in een omgeving en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) (op een wijze) die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en waarna door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de afbeeldingen/films nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen en/of borsten en/of billen in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling

en het masturberen boven/bij en/of ejaculeren op het lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt

en het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (terwijl op dat gezicht/lichaam een op sperma gelijkende substantie zichtbaar is)

waarbij de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling, van welke misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;


2.

hij, in de periode van 01 juli 2010 tot en met 19 februari 2014 te [plaats]

15 afbeeldingen gegevensdragers bevattende afbeeldingen te weten een desktop en twee laptops en een Iphone 5S en een externe harde schijf)

- heeft verspreid (door het verzenden van e-mail) en in bezit gehad, terwijl op die afbeeldingen ontuchtige handelingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een mens en een dier waren betrokken of schijnbaar waren betrokken,

welke voornoemde ontuchtige handelingen - zakelijk weergegeven - bestonden uit:

- mannen die honden aftrekken en/of pijpen en

- vaginaal penetreren van een dier door een man en

- anaal penetreren van een man door een hond en

- pijpen van een man door een koe/kalf en

- een naakte man en een naakte vrouw met tussen de benen een slang.


Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:


1

een gewoonte maken van een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden, aanbieden, verwerven en in bezit hebben, meermalen gepleegd

en

een gewoonte maken van een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verwerven en in bezit hebben, meermalen gepleegd


2

een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, verspreiden en in bezit hebben, meermalen gepleegd

en

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.


Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.


De feiten zijn dus strafbaar.

Strafbaarheid verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.


De verdachte is dus strafbaar.

Motivering straf

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.


De verdachte was in het bezit van 796 kinderpornografische foto’s en 110 kinderpornografische video’s. Door zijn handelen heeft de verdachte de norm die seksueel misbruik van jeugdigen verbiedt, in ernstige mate geschonden. Door de verwerving, het bezit en de verspreiding van kinderporno heeft de verdachte er aan bijgedragen dat de vraag naar kinderporno blijft bestaan. Het is verdachte daarom – zij het indirect – toe te rekenen dat uiterst schadelijke handelingen, die plaatsvinden met kinderen van zeer jonge leeftijd, blijven plaatsvinden en worden bevorderd. Kinderen die slachtoffer worden van misbruik wordt de kans ontnomen om hun seksualiteit in hun eigen tempo met leeftijdgenoten te ontdekken. Dat levert ernstige psychische schade op die nooit meer over gaat.


Voorts was de verdachte in het bezit van vijftien afbeeldingen waarop ontuchtige handelingen zichtbaar zijn waarbij een mens en een dier waren betrokken. De verdachte heeft deze afbeeldingen verworven en verspreid.


De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van

18 november 2015, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld.


Reclassering Nederland heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 16 juni 2015. De reclassering adviseert een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen en als bijzondere voorwaarden meldplicht en behandelverplichting - ambulante behandeling door middel van het Therapieprogramma Seksuele Delictplegers van polikliniek Het Dok te Rotterdam, of soortgelijke ambulante forensische zorg. De rechtbank heeft acht geslagen op dit rapport.


De verdediging heeft verzocht een forensisch onderzoek te laten verrichten naar de persoonlijkheid van de verdachte teneinde de toerekeningsvatbaarheid te beoordelen. De rechtbank wijst dit verzoek af. Uit het briefrapport van drs. [naam] , GZ-psycholoog-psychotherapeut, supervisor VGCt®, verbonden aan Het Dok, van

26 november 2015, blijkt dat geen sprake is van persoonlijkheidsproblematiek.


Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank acht geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd. De rechtbank zal echter vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden aan de kant van de verdachte afzien van het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De verdachte heeft na ontdekking aan de politie volledige openheid van zaken gegeven, heeft er blijk van gegeven inzicht te hebben in de ernst van zijn handelen en heeft meteen professionele hulp gezocht bij Het Dok voor het aanpakken van achterliggende problematiek. De strafbare feiten zijn begaan toe de verdachte nog relatief jong en onrijp was, en hij worstelde met zijn geaardheid. Verdachte leidt inmiddels een normaal geregeld leven met vrienden, familie, een baan en een eigen woning. Aan dat geregelde leven zou een einde komen indien de door de officier van justitie geëiste straf zou worden opgelegd. Na te melden voorwaardelijke gevangenisstraf dient er toe de verdachte in te prenten zich ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.


Nu de reclassering begeleiding en bijzondere voorwaarden noodzakelijk acht, zal de rechtbank naast na te melden voorwaardelijke gevangenisstraf, de voorwaarden bepalen die hierna worden genoemd.

Wanneer bij schending van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht niet een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel wordt opgelegd, laat de wet een taakstraf niet toe. De rechtbank volstaat om die reden met het opleggen van de eerder genoemde voorwaardelijke gevangenisstraf.

Alles afwegend wordt na te noemen straf passend en geboden geacht.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14b, 14c, 57, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht.

Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

Beslissing

De rechtbank:


verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;


verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;


stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;


verklaart de verdachte strafbaar;


veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) jaar;

bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op twee jaar, na te melden voorwaarden overtreedt;


stelt als algemene voorwaarden:

- de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig

maken;

- de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking

verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als

bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

- de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, de medewerking aan

huisbezoeken daaronder begrepen;


stelt als bijzondere voorwaarden:

- de veroordeelde zal zich melden bij Reclassering Nederland, zolang en frequent als die

reclasseringsinstelling noodzakelijk vindt;

- de veroordeelde zal zich onder ambulante behandeling stellen van ‘Het Dok’ of een

soortgelijke instelling, na ingang van de proeftijd, zulks in overleg met de reclassering;


geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.Dit vonnis is gewezen door:

mr. F.W.H. van den Emster, voorzitter,

en mrs. J. Snitker en R.H. Kroon, rechters,

in tegenwoordigheid van A.C. de Sain, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 18 december 2015.


De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.