Centrale Raad van Beroep, 28-08-2018 / 17/3213 BBZ-PV


ECLI:NL:CRVB:2018:2882

Inhoudsindicatie
Afgewezen aanvraag bijstand levensonderhoud zelfstandigen. Deskundigheid adviserende afdeling voldoende aannemelijk.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Uitspraakdatum
2018-08-28
Publicatiedatum
2018-09-25
Zaaknummer
17/3213 BBZ-PV
Procedure
Hoger beroep
Rechtsgebied
Bestuursrecht; SocialezekerheidsrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

173213 BBZ-PV


Datum uitspraak: 28 augustus 2018


Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer


Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 22 maart 2017, 16/7466 (aangevallen uitspraak)


Partijen:


[appellant] te [woonplaats] (appellant)


het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (college)


Zitting heeft: O.L.H.W.I. Korte

Griffier: S.H.H. Slaats


Appellant is, ondanks daartoe te zijn opgeroepen, met bericht niet verschenen. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. S.S. Kisoentewari en de interne adviseur [naam] .BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep bevestigt de aangevallen uitspraak.Deze beslissing is uitgesproken in het openbaar. Zij is gebaseerd op de volgende overwegingen.


Appellant heeft een aanvraag ingediend op grond van het Besluit bijstandverlening [onderdeel] 2004 (Bbz 2004) voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. [naam] , adviseur [onderdeel] ( adviseur ), werkzaam in de afdeling Ondersteuning ondernemers , Team [onderdeel] van de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam (Afdeling Ondersteuning ondernemers ), heeft op 26 mei 2016 een rapportage uitgebracht waarin is vermeld dat het ondernemingsplan voor een startende rijschool met appellant is besproken, dat het ondernemingsplan te summier is en dat het ondernemingsplan op verschillende onderdelen zou moeten worden aangepast en uitgebreid. Appellant heeft met betrekking tot het marketingplan een aangepaste versie ingeleverd. De adviseur [onderdeel] heeft op 1 juli 2016 hierover nader gerapporteerd. Zij komt tot de conclusie dat de eerder gesignaleerde gebreken niet zijn hersteld. Met name de doelgroep, de markt en de concurrentie zijn te summier en te algemeen beschreven.


Het college heeft bij besluit van 1 juli 2016, na bezwaar gehandhaafd bij besluit van 4 november 2016 (bestreden besluit), de aanvraag van appellant afgewezen op de grond dat het bedrijf van appellant niet levensvatbaar is. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard.


Appellant voert aan dat de adviseur [onderdeel] niet deskundig is in het beoordelen

van aanvragen in het kader van het Bbz 2004 en in het bijzonder in het beoordelen van ondernemingsplannen inzake de rijschoolbranche. Om die reden kunnen de rapportages niet ten grondslag worden gelegd aan de besluitvorming en is het onzorgvuldig dat is uitgegaan van die rapportages. Volgens appellant is het gebruikelijk dat de beoordeling van aanvragen op grond van het Bbz 2004 aan een extern adviesbureau wordt uitbesteed.


Aan partijen is voor de zitting meegedeeld dat de vraag of het college zich terecht op het standpunt stelt dat het bedrijf van appellant niet levensvatbaar is, op de zitting aan de orde komt en dat het college verzocht wordt de adviseur [onderdeel] in verband daarmee ter zitting aanwezig te doen zijn. Partijen zijn daartoe opgeroepen. Ter zitting is de adviseur deskundigen verschenen en heeft vragen aangaande haar deskundigheid beantwoord. Dat appellant hierop niet heeft kunnen reageren, moet gelet op het bepaalde in artikel 8:31 van de Algemene wet bestuursrecht voor zijn risico worden gelaten.


Met de beantwoording van vragen ter zitting heeft het college aannemelijk gemaakt dat de Afdeling Ondersteuning ondernemers een professionele organisatie betreft en dat de adviseur voldoende deskundig is. Het betreft een grote organisatie met 24 adviseurs voor wie als minimum scholingseis een Hbo-opleiding geldt. De adviseurs en hun ondersteuning houden zich uitsluitend bezig met aanvragen van [onderdeel] . Er is sprake van een collegiale toetsing van adviezen. Adviseurs behandelen een flink aantal zaken per jaar en volgen de aanvragers ook na toekenning, zodat ze in die gevallen zien hoe ondernemingen wel of niet levensvatbaar blijken te zijn. De Afdeling Ondersteuning ondernemers behandelt niet alle aanvragen intern. Over grote zaken, namelijk met een bedrijfskrediet boven de € 10.000,- of zaken die zeldzaam zijn, wordt extern advies ingewonnen. Zaken waarbij de aanvraag alleen gericht is op een uitkering voor levensonderhoud en over bedrijven waarover voldoende informatie beschikbaar is, behandelt de afdeling zelf. De adviseur werkt al vele jaren in de Afdeling Ondersteuning ondernemers. In dit geding gaat het om een aanvraag voor alleen een uitkering voor levensonderhoud waarbij de aanvraag betrekking heeft op een rijschool. Aanvragen voor het starten van een rijschool zijn veel voorkomend en hierover is dan ook vaak gerapporteerd en zodoende is voldoende informatie beschikbaar. Met deze toelichting en beantwoording van vragen is heeft het college aannemelijk gemaakt dat de adviseur [onderdeel] in dit geval voldoende deskundig is. Dat appellant jarenlange ervaring als rijschoolhouder heeft en daarom als vakbekwaam op zijn vakgebied moet worden beschouwd en dat in de rapportages niet specifiek is ingegaan op de rijschoolbranche doet niet ter zake. Beoordeeld zijn de algemene eigenschappen waaraan een ondernemingsplan moet voldoen. Uit het ondernemingsplan blijkt dat geen onderzoek is gedaan naar de concurrentie. Tevens zijn er vraagtekens over het financiële gedeelte van het ondernemingsplan in het kader van de reserveringen. Het college heeft met de rapportages zodanige twijfel opgeroepen, dat appellant met het ondernemingsplan en zijn toelichtingen daarop niet aannemelijk heeft gemaakt dat zijn bedrijf ten tijde van het besluit van 1 juli 2016 levensvatbaar was.


De beroepsgrond van appellant dat het niet meewerken aan het traject Eigen Werk heeft meegespeeld in de beslissing, kan niet slagen. In de rapportages is vermeld dat appellant geen gebruik heeft willen maken van het hem ter ondersteuning aangeboden traject. Uit die enkele vermelding kan niet worden afgeleid dat dit een negatieve rol heeft gespeeld bij de besluitvorming over zijn aanvraag.


De conclusie is dat de aanvraag terecht is afgewezen.


Voor een veroordeling in de proceskosten bestaat geen aanleiding.Waarvan proces-verbaal.


De griffier De voorzitter
(get.) S.H.H. Slaats (get.) O.L.H.W.I. Korte
LO