Rechtbank Midden-Nederland, 13-12-2017 / C/16/443186 / KG ZA 17-549


ECLI:NL:RBMNE:2017:6184

Inhoudsindicatie
bewijsbeslag; gerechtelijke bewaring digitale gegevens; proces selectie bestanden waarvan beslaglegger afschrift krijgt; vernietiging na overschrijding termijn voor dat proces; wissen bestanden tijdens beslaglegging
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Uitspraakdatum
2017-12-13
Publicatiedatum
2018-01-02
Zaaknummer
C/16/443186 / KG ZA 17-549
Procedure
Kort geding
Rechtsgebied
Civiel recht; Burgerlijk procesrechtVindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer


locatie Utrecht


zaaknummer / rolnummer: C/16/443186 / KG ZA 17-549


Vonnis in kort geding van 13 december 2017


in de zaak van


1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres sub 2 (in de eerste zaak)] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres sub 3 (in de eerste zaak)] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

verweersters in het incident,

advocaat mr. G.M. Gerdes te Utrecht,


tegen


1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOUTTUIN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

eiseres in het incident,

advocaat mr. A. Keizer te Amsterdam,


2. de maatschap

[gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

gedaagde,

verweerster in het incident,


en in de zaak van


de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HOUTTUIN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

eiseres,

advocaat mr. A. Keizer te Amsterdam,


en


de maatschap

[gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] ,

gedaagde.


Partijen zullen hierna [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s., Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] worden genoemd.1De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure in de zaak tussen [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. enerzijds en Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] anderzijds blijkt uit:

  • - de dagvaarding
  • - de incidentele conclusie tot tussenkomst en eis in conventie na tussenkomst, tevens houdende eis in reconventie in de hoofdprocedure
  • - de tijdens de mondelinge behandeling van 20 november 2017 overgelegde pleitnota’s.

1.2.

Het verloop van de procedure in de zaak tussen Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] blijkt uit:

  • - de incidentele conclusie tot tussenkomst en eis in conventie na tussenkomst, tevens houdende eis in reconventie in de hoofdprocedure
  • - de tijdens de mondelinge behandeling van 20 november 2017 overgelegde pleitnota’s van Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] .

1.3.

Ten slotte is in beide zaken vonnis bepaald.


2De feiten

2.1.

[eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. is opgericht door enkele voormalige werknemers van Houttuin. Houttuin meent dat sprake is van onrechtmatige concurrentie en inbreuk op rechten van intellectuele eigendom.


2.2.

Houttuin heeft op 6 maart 2015 verlof gevraagd en verkregen om onder [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. bewijsbeslag te leggen (hierna: het beslagverlof).


2.3.

In het beslagrekest staat onder c van het petitum de volgende tekst:


c. te bevelen dat Verweerders, op eerste mondelinge verzoek daartoe van de gerechtsdeurwaarder, alle door de gerechtsdeurwaarder en/of ICT-deskundige verzochte informatie zullen geven en alle overige medewerking zullen verlenen, waaronder, maar niet beperkt tot het aan hen terstond:

- verlenen van toegang tot alle ruimtes aan het adres aan de [adres] te ( [postcode] ) [vestigingsplaats] en kenbaar te maken in welke ruimtes de genoemde bescheiden en gegevensdragers zich bevinden waartoe het beslagverlof zich uitstrekt;

-toegankelijk maken van de (interne en externe) computersystemen en administratie;


dat Verweerders de bestanden op het daartoe strekkend verzoek van de deurwaarder en binnen twee (2) uur na zulk verzoek, voor de deurwaarder, waar toepasselijk door het verstrekken van de benodigde toegang, wachtwoorden en inlogcodes en het verschaffen van zodanige gebruiksrechten en andere technische informatie, bankpassen, pasreaders die zijn benodigd om volledige toegang te verkrijgen tot bestanden in de cloud of dropboxes, alsmede de bancaire bescheiden, zodat de deurwaarder in staat zal zijn om deze data in beslag te nemen, op straffe van het verbeuren van een dwangsom van EUR 50.000, (…) indien Verweerders (….) niet (tijdig en volledig) deze verplichtingen naleven, en op straffe van het verbeuren van een dwangsom van EUR 50.000 (…) voor ieder uur na het verstrijken van bedoelde termijn van twee (2) uur dat Verweerders c.s. niet (volledig) aan deze verplichting hebben voldaan, met een maximum van EUR 500.000 (….)


2.4.

Op 10 maart 2015 is beslag gelegd op een grote hoeveelheid digitale gegevens. Kopieën van deze data zijn in gerechtelijke bewaring gegeven bij deurwaarder [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] (hierna: de data in gerechtelijke bewaring). Bij vonnis van 12 juni 2015 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de vorderingen van Houttuin tot afschrift van dan wel inzage in de data in gerechtelijke bewaring afgewezen. Bij arrest van 27 december 2016 (hierna: het arrest) heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden dit vonnis vernietigd en opnieuw rechtdoende – kort gezegd – bepaald dat Houttuin afschriften moet krijgen van een deel van de data in gerechtelijke bewaring. In het dictum van het arrest staat omschreven hoe de selectie van dit deel van de data (hierna: de dataselectie) plaatsvindt:


“7.1 [Het hof] veroordeelt [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] , [eiseres sub 2 (in de eerste zaak)] en [eiseres sub 3 (in de eerste zaak)] om toe te staan en te gedogen dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] al dan niet met behulp van een ICT- en onderzoekdeskundige van [bedrijfsnaam] inzage neemt in alle bescheiden die zich thans uit hoofde van het gelegde bewijsbeslag in gerechtelijke bewaring bevinden, en vervolgens bepaalt, door middel van dataseparatie, welke documenten voldoen aan het hiervoor onder gestelde en de overige informatie, inclusief privé-informatie en bedrijfsinformatie van [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] die geen betrekking heeft op de onder 5.16 genoemde documentatie, verwijdert en apart houdt.

De aldus als relevant geselecteerde bescheiden zal genoemde gerechtsdeurwaarder vervolgens versleuteld ter beschikking stellen aan de advocaat van [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] , [eiseres sub 2 (in de eerste zaak)] en [eiseres sub 3 (in de eerste zaak)] , waarna deze advocaat de bescheiden kan controleren op feitelijke onjuistheden om deze eventuele onjuistheden binnen de door de gerechtsdeurwaarder te stellen redelijke termijn aan de deurwaarder kenbaar te maken. Deze deurwaarder zal bij honorering van de bezwaren de documenten uit de selectie verwijderen. Bij verwerping van de bezwaren blijven de documenten in de selectie.

Na afloop van de bezwaarfase stelt de gerechtsdeurwaarder de definitieve selectie vast, die vervolgens aan Houttuin ter inzage beschikbaar wordt gemaakt;


7.2

bepaalt dat de (digitale en hard copy) bescheiden die de gerechtsdeurwaarder, alsmede de onder diens verantwoordelijkheid werkzame ICT-deskundigen, in het kader van het bewijsbeslag al dan niet digitaal hebben gekopieerd, doch welke geen deel uitmaken van de onder 7.1 bedoelde definitieve selectie, gedurende een periode van zes maanden na dit arrest bewaard mogen blijven onder de in het beslagverlof van 10 maart 2015 aangewezen bewaarder, zulks onder de voorwaarden dat:

[…]

iii) de gerechtsdeurwaarder de niet geselecteerde bescheiden dient te vernietigen indien niet binnen zes maanden na dit arrest ten aanzien van de geselecteerde (digitale of hard copy) bescheiden (opnieuw) verlof tot conservatoir bewijsbeslag wordt verzocht en verkregen;

[…]”


2.5.

In rechtsoverweging 5.16 van het arrest staat omschreven welke documenten voor definitieve selectie in aanmerking komen (hierna: de selectiecriteria):


“[…] de inzage [heeft] betrekking op de volgende documenten:

i) (e-mail)correspondentie van of gericht aan een e-mailaccount van of beheerd door een van de gedaagden (waaronder de de-mailaccounts van medewerkers van [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] ), waaronder in elk geval die e-mailadressen die eindigen op @ [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] .nl, @ [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] .nl of @ [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] . […] , waarin een van de volgende zoektermen voorkomt: “Houttuin”. “HT”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ” of “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, in de periode vanaf maart 2013 tot 10 maart 2015;

ii) brochures, marketingmateriaal, of andere promotiedocumentatie uitgebracht door een van de gedaagden of medewerkers waarin een van de volgende zoektermen voorkomt:“Houttuin”, “HT”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, of “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, waaronder de brochure en overige bijlage van de e-mail van [A] aan [B] van 1 augustus 2013 om 8.39;

iii) (e-mail)correspondentie en (elektronische kopieën van) documentatie, waaronder contractuele documentatie, letters of intent, voorstellen, quotations, offertes, opdrachtbevestigingen, bestellingen of andere verkoopdocumentatie, waarin een van de volgende zoektermen voorkomt:” Houttuin”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ BAM Leidingen en Industrie”, “Cofely Fabricom”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “aftermarket@ […] .com”, “aftermarket@houttuin.nl”, “AfterMarketSupport@ […] .com”, “ […] _Info@ […] .com” en “ […] _Service-Sales@ […] .com”, in de periode vanaf maart 2013 tot 10 maart 2015;

iv) documentatie, waaronder contractuele documentatie, letters of intent, voorstellen, quotations, offertes, opdrachtbevestigingen, bestellingen van [handelsnaam] of [C] ten aanzien van pompsystemen, schroeven of pomponderdelen, in de periode maart 2013 tot en met december 2013, waaronder het contract met nummer [nummer] ;

v) (e-mail)correspondentie tussen enerzijds een of meer werknemers in dienst van of werkzaam voor een van gedaagden, via een e-mailaccount van gedaagden (eindigend op @ [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] .nl, @ [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] .nl of @ [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] . […] ) of de privé e-mailaccounts van [C] @ [handelsnaam] .nl, [A] @gmail.com, [A] @ [zoekterm/bedrijfsnaam] .nl, [D] @casema.nl, [voornaam] . […] @live.nl, [voornaam] @hotmail.com, [F] @online.nl of [E] @hotmail.com enerzijds en anderzijds een e-mailadres eindigende op @houttuin.nl, @ […] .com of @ […] .com, in de periode vanaf maart 2013 tot 10 maart 2015;

vi) (e-mail)correspondentie tussen de privé e-mailaccounts van [C] @ [handelsnaam] .nl, [A] @gmail.com, [A] @ [zoekterm/bedrijfsnaam] .nl, [D] @casema.nl, [voornaam] . […] @live.nl, [voornaam] @hotmail.com, [F] @online.nl of [E] @hotmail.com onderling voor zover het op basis van de inhoud is aan te merken als expliciet zakelijke correspondentie waarin een van de volgende zoektermen voorkomt: “Houttuin”, “ HT”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”, of “ [zoekterm/bedrijfsnaam] ”;

vii) (e-mail)correspondentie in de periode vanaf maart 2013 tot 10 maart 2015 verstuurd van de volgende Houttuin after-market e-mailadressen: “aftermarket@ […] .com”, “aftermarket@houttuin.nl”, “AfterMarketSupport@ […] .com”, “ […] _Info@ […] .com” en “ […] _Service-Sales@ […] .com” gestuurd aan een e-mailaccount van een van gedaagden (eindigend op @ [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] .nl, @ [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] .nl of @ [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] . […] ) of privé e-mailaccounts van [C] @ [handelsnaam] .nl, [A] @gmail.com, [A] @ [zoekterm/bedrijfsnaam] .nl, [D] @casema.nl, [voornaam] . […] @live.nl, [voornaam] @hotmail.com, [F] @online.nl of [E] @hotmail.com;

viii) (elektronische kopieën van) financiële administratie van [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] en [eiseres sub 3 (in de eerste zaak)] doe betrekking heeft op:

1. de inkoop en verkoop van Houttuin, [bedrijfsnaam] producten, waaronder facturen;

2. betalingen aan en van [handelsnaam] ;

3. betalingen van een of meer voormalige werknemers van Houttuin zowel direct aan de voormalige werknemer als indirect via de persoonlijke vennootschap van de voormalige of huidige werknemer;

4. betaling aan een of meer agenten onder wie [B] en [I] ;

5. betalingen van of betrekking hebbend op [zoekterm/bedrijfsnaam] , [zoekterm/bedrijfsnaam] , [zoekterm/bedrijfsnaam] , [zoekterm/bedrijfsnaam] , [zoekterm/bedrijfsnaam] , [zoekterm/bedrijfsnaam] , [zoekterm/bedrijfsnaam] , [zoekterm/bedrijfsnaam] , [zoekterm/bedrijfsnaam] , BAM Leidingen en Industrie, Cofely Fabricom, [zoekterm/bedrijfsnaam] , [zoekterm/bedrijfsnaam] , [zoekterm/bedrijfsnaam] ;

6. betalingen tussen [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] en [eiseres sub 2 (in de eerste zaak)] enerzijds en […] of [eiseres sub 3 (in de eerste zaak)] anderzijds, waaronder dividendbetalingen;

in de periode vanaf maart 2013 tot 10 maart 2015;

ix) pomptekeningen en overige technische informatie van de Houttuin pompen, de Houttuin Engineering Manual (“HEM”), Houttuin offertes en financiële informatie;

x) de aandeelhouderregisters van [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] , [eiseres sub 2 (in de eerste zaak)] en [eiseres sub 3 (in de eerste zaak)] ;

xi) statutaire gegevens van vennootschappen gelieerd aan [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] naar Russisch recht, opererend in Rusland of de CIS landen, dan wel gebruik makend van de URL: www. [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] . […] .


2.6.

Vanaf 20 maart 2017 heeft [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] aan [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. links gestuurd naar datasets. Daarmee wordt gedoeld op sets van bestanden die door [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] (met behulp van IT deskundige [bedrijfsnaam] ) waren geselecteerd uit de data in gerechtelijke bewaring. De bestanden in de datasets voldeden volgens [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] aan de selectiecriteria. Het proces van dataselectie hield in dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] deze datasets (kort gezegd) na controle en commentaar door [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. zou doorsturen naar Houttuin. In totaal zijn op die manier in 27 datasets in totaal 13.869 bestanden aan [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. voorgelegd. Een belangrijk deel is in de laatste week voor 27 juni 2017 (de datum waarop de bescheiden die niet definitief waren geselecteerd op grond van 7.2. van het arrest moesten worden vernietigd indien er niet opnieuw conservatoir bewijsbeslag was verzocht en verkregen) aan [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. toegestuurd, namelijk op 16 juni 2017 dataset 24 en 25 (1.543 respectievelijk 1.412 bestanden) en op 23 juni 2017 dataset 26 en 27 (8.043 respectievelijk 715 bestanden).


2.7.

Op 16 juni 2017 heeft [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] aan [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. een termijn van vijf dagen gegeven voor de beoordeling van datasets 24 en 25. Op 20 juni 2017 heeft [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. aan [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] gevraagd om haar tot 27 juni 2017 uitstel te geven, omdat ze onvoldoende tijd had om de in totaal 2.955 bestanden te beoordelen. [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] heeft dit verzoek diezelfde dag afgewezen.


2.8.

Op 21 juni 2017 heeft [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. opnieuw haar bezwaren tegen de korte termijn uiteengezet. In reactie daarop heeft [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] op 23 juni 2017 aan [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. bericht dat de reactietermijn alsnog zou worden verlengd tot 17 juli 2017. Dat was dus nadat de in het arrest bepaalde termijn (die tot 28 juni 2017 liep) was verstreken. In dat bericht zond [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] ook links naar datasets 26 en 27 (samen 8.758 bestanden) en meldde zij dat daarvoor dezelfde reactietermijn zou gelden. [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] liet in dezelfde e-mail weten dat [bedrijfsnaam] had geconstateerd dat tijdens het leggen van het beslag op 10 maart 2015 om 10.40 uur van twee computers, de PC [G] en de PC [H] , bestanden waren gewist (hierna: de wisacties).


2.9.

Op 23 juni 2017 heeft [bedrijfsnaam] een rapport over de wisacties opgemaakt. In dat rapport staat dat de wisacties plaatsvonden nadat het beslagexploot was voorgelezen, maar voordat een image (in deze context: een forensische kopie) was gemaakt van de gegevens op de twee computers. Volgens het rapport kon de wisactie betreffende de PC [G] geheel ongedaan worden gemaakt en waren de gewiste data (hierna: de Verwijderde Data [G] ) nog aanwezig op de image van de PC [G] (hierna: de Image van de PC [G] ). De Verwijderde Data [G] waren volgens het rapport kort na de beslaglegging dus hersteld en in gerechtelijke bewaring gesteld. Voor de wisactie op de PC [H] was volgens [bedrijfsnaam] een wisprogramma gebruikt, waardoor de gewiste informatie (hierna: de Verwijderde Data [H] ) niet meer op de image van de PC [H] (hierna: de Image van de PC [H] , samen met de Image van PC [G] : de Images) aanwezig waren. De Verwijderde Data [H] kunnen volgens [bedrijfsnaam] alleen nog door gespecialiseerde bedrijven worden teruggehaald op basis van de fysieke schijf. Deze fysieke schrijf is niet in gerechtelijke bewaring genomen.


2.10.

[eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. heeft [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] per brief van 29 juni 2017 verzocht de niet definitief geselecteerde bescheiden, inclusief de datasets 24 tot en met 27, te vernietigen. [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] heeft [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] daarop laten weten dat de genoemde datasets niet zouden worden gewist omdat de inzage- en bezwaarprocedure als bedoeld in 7.1. van het arrest nog niet was voltooid. [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] heeft [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. ook bericht de Images voorlopig onder zich te houden.


2.11.

In verband met de wisacties die volgens Houttuin hebben plaatsgevonden, heeft Houttuin bij exploot van 17 juli 2017 [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. – althans: eiseressen sub 1 en 2 – aangezegd dat zij op grond van het beslagverlof dwangsommen verbeuren en bevel gedaan om binnen veertien dagen het maximum aan dwangsommen van € 500.000,- vermeerderd met explootkosten te betalen.


3Het geschil


In de zaak tussen [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. enerzijds en Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] anderzijds


In conventie


3.1.

[eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. vordert – samengevat – om, uitvoerbaar bij voorraad,:


- te bevelen dat Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] alle data vernietigen die zij in het kader van het bewijsbeslag onder zich houden, op straffe van een dwangsom van € 10.000 per dag;

- Houttuin te verbieden om dwangsommen te incasseren die hun grondslag vinden in het beslagverlof van 6 maart 2015, eveneens op straffe van een dwangsom;

- Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] in de proceskosten te veroordelen.


3.2.

Houttuin voert verweer. [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] refereert zich aan het oordeel van de rechter.


3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.


In reconventie


3.4.

Houttuin vordert – samengevat – uitvoerbaar bij voorraad en op straffe van een dwangsom van [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s.:


primair

- een afschrift van de Images ( [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. moet dat verstrekken of dulden dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] dat verstrekt);

- een afschrift van de Verwijderde Data [H] aan Houttuin en bevel tot medewerking aan controle door [bedrijfsnaam] dat van alle Verwijderde Data [H] een afschrift is verstrekt;

subsidiair

- een afschrift van de Verwijderde Data [G] aan Houttuin ( [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. moet dat verstrekken of dulden dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] dat verstrekt);

- een afschrift van de Verwijderde Data [H] aan Houttuin en bevel tot medewerking aan controle door [bedrijfsnaam] dat van alle Verwijderde Data [H] een afschrift is verstrekt;

- de gerechtelijke bewaring van de Images;

meer subsidiair

- een afschrift van de Verwijderde Data [G] aan Houttuin voor zover deze behoren tot de definitieve selectie als bedoeld in 7.1. van het arrest ( [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. moet dat verstrekken, of dulden dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] dat verstrekt);

- een afschrift van de Verwijderde Data [H] aan [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] , waarna [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] de Verwijderde Data [H] selecteert conform 7.1. van het arrest en aan Houttuin ter beschikking stelt en bevel tot medewerking aan controle door [bedrijfsnaam] dat van alle Verwijderde Data [H] een afschrift is verstrekt;

- de gerechtelijke bewaring van de Images;

nog meer subsidiair alleen de laatste twee vorderingen onder “meer subsidiair”;

uiterst subsidiair alleen de laatste vordering onder “meer subsidiair”;


met veroordeling van [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. in de kosten.


3.5.

[eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. voert verweer.


3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.


Tussenkomst

3.7.

Houttuin heeft een incidentele vordering tot tussenkomst (in de zaak tussen [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] ) ingesteld. [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. heeft hiertegen verweer gevoerd.


In de zaak tussen Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)]


3.8.

Houttuin vordert van [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] , indien haar vordering tot tussenkomst wordt toegewezen – samengevat – uitvoerbaar bij voorraad:


primair

- een afschrift van de Images;

subsidiair

- een afschrift van de Verwijderde Data [G] ;

- de gerechtelijke bewaring van de Images;

meer subsidiair

- een afschrift van de Verwijderde Data [G] voor zover deze behoren tot de definitieve selectie als bedoeld in 7.1. van het arrest;

- de gerechtelijke bewaring van de Images;

meest subsidiair

- de gerechtelijke bewaring van de Images.


3.9.

[gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] heeft zich aan het oordeel van de voorzieningenrechter geconformeerd.


3.10.

Op de stellingen van Houttuin wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.4De beoordeling

In de zaak tussen [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. enerzijds en Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] anderzijds

De beoordeling van de incidentele vordering tot tussenkomst van [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)]


4.1.

Vaststaat dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] nog niet alle bescheiden die niet definitief zijn geselecteerd als bedoeld in 7.1. van het arrest, heeft vernietigd. Zij beschikt in ieder geval nog over de Images en over de datasets 24 tot en met 27. [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. wenst dat deze Images en datasets worden vernietigd en heeft om die reden niet alleen Houttuin gedagvaard, maar ook [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] . Houttuin wenst op haar beurt een afschrift van de Images en van de Verwijderde Data [G] te ontvangen en omdat deze zich bij [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] bevinden, heeft zij deze vordering middels tussenkomst tegen [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] ingesteld. Zij heeft hierbij een belang. Anders dan [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. heeft gesteld, wordt zij door de tussenkomst niet buitenspel gezet, nu zij haar inhoudelijke bezwaren heeft kunnen aanvoeren – en heeft aangevoerd – tegen de vorderingen die Houttuin tegen [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] heeft ingesteld. Omdat de tussenkomst niet in strijd is met de eisen van een goede procesorde en niet van invloed is op de in deze zaak vereiste spoed, zal de vordering tot tussenkomst worden toegewezen.

4.2.

[eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in het incident worden veroordeeld, die aan de zijde van Houttuin worden begroot op € 618,- aan griffierecht.


Spoedeisend belang


4.3.

[eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. vordert een bij arrest bevolen, maar niet uitgevoerde, vernietiging van kopieën van al haar data voor zover deze niet vallen onder de definitieve selectie als bedoeld in 7.1. van het arrest. Houttuin probeert op haar beurt bewijs veilig te stellen van de wisacties en vordert daarom kort gezegd een afschrift van de Images en van de Verwijderde Data [G] en de Verwijderde Data [H] . Daarnaast wenst [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. een verbod aan Houttuin om de dwangsommen, die eisers sub 1 en sub 2 in conventie volgens Houttuin in verband met het bewijsbeslag hebben verbeurd, te innen. Partijen hebben een spoedeisend belang bij hun vorderingen.


De beoordeling in conventie


4.4.

In reconventie zal worden geoordeeld dat (1) de Images in gerechtelijke bewaring moeten worden gegeven, dat (2) Houttuin een afschrift moet worden verstrekt van de Verwijderde Data [G] voor zover deze vallen onder de definitieve selectie als bedoeld in 7.1. van het arrest en dat (3) [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] een afschrift van de Verwijderde Data [H] moet worden verstrekt, waarna deze data na een definitieve selectie aan Houttuin ter inzage beschikbaar moeten worden gemaakt. Dit betekent dat de voorzieningenrechter de vernietiging zal bevelen van alle andere data die [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] nog onder zich heeft. [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] zal dus ook de bestanden in de datasets 24 t/m 27 moeten vernietigen, omdat de procedure voor de definitieve selectie (zoals genoemd in 7.1. van het arrest) van deze datasets vanwege de late toezending daarvan aan [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. niet tijdig is afgerond. De vordering van [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. zal in zoverre worden toegewezen. De vordering om hieraan een dwangsom te verbinden, zal eveneens worden toegewezen en wel zoals in het dictum zal worden bepaald.


4.5.

Het door [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. gevorderde verbod om op grond van het beslagverlof van 6 maart 2015 dwangsommen te incasseren, zal ook worden toegewezen. De wisacties zijn geen handelingen die leiden tot de verbeurte van de in het beslagverlof genoemde dwangsom. De voorzieningenrechter begrijpt uit de formulering van de onder c van het petitum van het verlof gevorderde dwangsom dat [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. een dwangsom van € 50.000 verbeurt als zij niet binnen twee uur na eerste verzoek van de deurwaarder toegang verleent tot data in de cloud of dropboxes. Dat is ook logisch, omdat de deurwaarder daarvoor de medewerking nodig heeft van de beslagene. Dat heeft hij niet voor het verkrijgen van toegang tot overige bestanden, omdat hij de gegevensdragers zelf in beslag kan nemen. Het wissen van bestanden is onrechtmatig, maar voor de door Houttuin aangezegde dwangsommen bestaat gezien het voorgaande geen grond.


4.6.

[eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. vordert dat de voorzieningenrechter een dwangsom verbindt aan het staken van de tenuitvoerlegging van de dwangsommen. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen zoals in het dictum zal worden vermeld.


4.7.

De voorzieningenrechter ziet aanleiding om de proceskosten in conventie te compenseren. Het is begrijpelijk dat [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. vernietiging heeft gevorderd van de data die [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] nog onder zich heeft, omdat de in het arrest genoemde termijn van zes maanden is verstreken. Maar het is ook begrijpelijk dat Houttuin de wisacties die volgens haar hebben plaatsgevonden niet over haar kant heeft willen laten gaan en daarom dwangsommen heeft aangezegd en dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] op haar beurt een rechterlijk oordeel heeft willen afwachten voordat zij tot vernietiging van de Images en de Verwijderde Data [G] (dan wel het verstrekken van een afschrift daarvan) zou overgaan.


De beoordeling in reconventie


4.8.

Houttuin heeft in reconventie aangevoerd dat de Images voor haar niet verloren mogen gaan. Met de Images wil zij een bewijsmiddel veiligstellen, omdat hiermee volgens haar kan worden aangetoond dat [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. bestanden heeft gewist. Zij heeft in dit verband gewezen op het hiervoor genoemde rapport van [bedrijfsnaam] . Houttuin heeft daarom, kort gezegd, gevorderd dat zij op grond van artikel 843a Rv een afschrift van de Images verkrijgt. [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. zal dit moeten verstrekken, althans moeten dulden dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] dit aan Houttuin verstrekt. Als dat niet kan, zouden de Images volgens Houttuin in gerechtelijke bewaring moeten worden gegeven. Daarnaast heeft Houttuin gevorderd dat zij op grond van artikel 843 a Rv een afschrift verkrijgt van de Verwijderde Data [G] (eventueel voor zover geselecteerd conform 7.1. van het arrest). [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. zal moeten dulden dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] ook dit aan Houttuin verstrekt. Tot slot heeft zij gevorderd dat [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. een afschrift van de Verwijderde Data [H] verstrekt. Als dit niet meteen aan haar is, dan aan [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] , die de data na een definitieve selectie als bedoeld in 7.1. van het arrest aan Houttuin beschikbaar zal moeten maken.


4.9.

[eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. heeft betwist dat er sprake is geweest van wisacties, althans dat zij daarvan kennis heeft gehad. Volgens haar is het feitelijk onmogelijk geweest om de wisacties tijdens de beslaglegging uit te voeren omdat alle medewerkers in dezelfde ruimte zaten als de beslagleggend deurwaarder en IT deskundige. [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] heeft dit laatste echter tijdens de zitting overtuigend weersproken. Het rapport vormt bovendien een duidelijke aanwijzing dat de wisacties hebben plaatsgevonden. De voorzieningenrechter gaat er daarom van uit dat de data van de PC [G] en van de PC [H] zijn gewist.

4.10.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het kwalijk is als bestanden worden gewist waarop op dat moment beslag wordt gelegd. Dat is niet alleen onrechtmatig maar – als sprake is van opzet – ook een overtreding van artikel 198 Wetboek van Strafrecht. Houttuin heeft er belang bij dat het bewijs van de wisacties niet verloren gaat. Daarom zal de gerechtelijke bewaring van de Images worden bevolen op de wijze als vermeld in het dictum. De vordering tot (kort gezegd) het verstrekken van een afschrift van de Images aan Houttuin zal worden afgewezen, omdat dat in strijd zou zijn met de beperkingen die in 7.1. van het arrest aan de inzage van de bescheiden zijn gesteld.


4.11.

Houttuin heeft er daarnaast een rechtmatig belang bij om een afschrift te verkrijgen van de Verwijderde Data [H] , voor zover deze vallen onder de definitieve selectie als bedoeld in 7.1. van het arrest. Niet alleen had zij deze al moeten krijgen als de bestanden niet waren gewist, zij zal daarnaast, zoals zij heeft aangevoerd, in een bodemprocedure duidelijk willen kunnen maken welke bestanden [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. heeft gewist. Daarmee zal zij namelijk de ernst van deze handelingen kunnen aantonen. Omdat aan de overige vereisten genoemd in artikel 843a Rv ook is voldaan, zal [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. worden veroordeeld om aan [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] een afschrift van de Verwijderde Data [H] te verstrekken en om haar medewerking te verlenen aan controle door [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] dat van alle Verwijderde Data [H] een afschrift is verstrekt. Vervolgens zal zij moeten dulden dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] deze data selecteert conform de selectie- en bezwaarprocedure als omschreven in 7.1. van het arrest en dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] deze definitief geselecteerde data aan Houttuin ter beschikking stelt.


4.12.

Anders dan Houttuin heeft betoogd, is het niet zo dat de in het arrest gegeven waarborgen als gevolg van de wisacties niet langer kunnen gelden. Het zou in strijd zijn met wat in het arrest is bepaald als Houttuin kennis zou kunnen nemen van de inhoud van bestanden die bij een juiste uitvoering van het arrest zouden zijn vernietigd.


4.13.

De Verwijderde Data [G] zijn blijkens het rapport van [bedrijfsnaam] kort na de beslaglegging hersteld en alle gegevens die zijn gewist zijn meegenomen in het proces van dataselectie. Houttuin heeft aangevoerd dat voor haar niet duidelijk is welke van de definitief geselecteerde documenten afkomstig zijn van de PC [G] . Zij heeft er volgens haar belang bij om dit te weten, omdat zij hiermee in een bodemprocedure duidelijk zal kunnen maken welke documenten zijn gewist en op deze manier de ernst van het wissen zal kunnen aantonen. Zij vordert daarom dat zij hiervan een afschrift ontvangt en dat [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. wordt veroordeeld om te dulden dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] dit verstrekt.


4.14.

Houttuin heeft bij haar vordering een rechtmatig belang en aan de overige vereisten van artikel 843a Rv is ook voldaan, zodat de voorzieningenrechter deze vordering zal toewijzen, maar alleen voor zover deze data afkomstig van de Verwijderde Data [G] door [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] al zijn geselecteerd conform de selectie en bezwaar procedure van 7.1 van het arrest en al (als onderdeel van de definitief geselecteerde data) aan Houttuin ter beschikking zijn gesteld.


4.15.

De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen zoals in het dictum zal worden vermeld.


4.16.

[eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Houttuin worden begroot op € 408,- (0,5 * € 816,-) voor salaris advocaat.


In de zaak tussen Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)]

4.17.

Zoals in 4.10 is overwogen, zal de gerechtelijke bewaring van de Images worden bevolen. De vordering tegen [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] die hierop betrekking heeft, zal daarom worden toegewezen, met dien verstande dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] als gerechtelijk bewaarder zal worden aangewezen.


4.18.

Zoals in 4.13 overwogen, zal [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. moeten dulden dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] een afschrift aan Houttuin verstrekt van de Verwijderde Data [G] voor zover deze al door haar zijn geselecteerd en aan Houttuin (als onderdeel van de overige definitief geselecteerde data) ter beschikking zijn gesteld. [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] zal worden veroordeeld dit afschrift te verstrekken.


4.19.

Gelet op de onderlinge verhouding tussen Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] zal Houttuin in de proceskosten van de procedure na tussenkomst worden veroordeeld, die echter zullen worden begroot op nihil.


5De beslissing

De voorzieningenrechter


In de zaak tussen [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. enerzijds en Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] anderzijds


in het incident tot tussenkomst

5.1.

wijst de incidentele vordering tot tussenkomst van [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] toe,


5.2.

veroordeelt [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. in de kosten van het incident, die tot op heden aan de zijde van Houttuin worden begroot op € 618,-,


5.3.

verklaart dit vonnis in het incident voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,


in conventie

5.4.

veroordeelt Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis alle data en bescheiden die zij individueel of gezamenlijk onder zich houden uit hoofde van het op 10 maart 2015 ten laste van [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] gelegde bewijsbeslag te vernietigen, inclusief de links 24 tot en met 27, maar met uitzondering van de Images en de Verwijderde Data [G] , en om gelijktijdig een bevestiging van de vernietiging te zenden aan de advocaat van [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s., mr. Gerdes,


5.5.

veroordeelt Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] om aan [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. een dwangsom te betalen van € 10.000,- voor iedere dag dat zij niet aan deze veroordeling voldoen, tot een maximum van € 250.000,- is bereikt,


5.6.

verbiedt het Houttuin om enige daad van tenuitvoerlegging te verrichten aangaande de dwangsommen gebaseerd op het beslagverlof van 6 maart 2015,


5.7.

veroordeelt Houttuin om aan [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. een dwangsom te betalen van € 50.000,- voor iedere dag dat zij in strijd met dit verbod handelt, tot een maximum van € 250.000,- is bereikt,


5.8.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,


5.9.

compenseert de kosten van de procedure in conventie, in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt,


5.10.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.11.

beveelt de gerechtelijke bewaring van de Images, wijst [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] aan als gerechtelijk bewaarder en bepaalt dat de gerechtelijk bewaarder overgaat tot vernietiging van de Images indien niet uiterlijk drie maanden na dit vonnis de eis in de hoofdzaak is ingesteld,


5.12.

veroordeelt [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. om binnen 14 dagen na dit vonnis aan [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] een afschrift te verstrekken van de Verwijderde Data [H] en beveelt dat [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. alle medewerking verleent die [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] en [bedrijfsnaam] redelijkerwijs nodig hebben om te verifiëren dat van alle Verwijderde Data [H] een afschrift is verstrekt, waaronder maar niet beperkt tot het verlenen van toegang tot de computers waarop de Verwijderde Data [H] zich bevonden,


5.13.

veroordeelt [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. om te dulden dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] de Verwijderde Data [H] selecteert conform de selectie-bezwaar en inzageprocedure die voortvloeit uit 5.16 en 7.1 van het arrest en de definitieve selectie aan Houttuin ter inzage beschikbaar maakt,


5.14.

veroordeelt [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. om te dulden dat [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] een afschrift van de Verwijderde Data [G] , voor zover deze door [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] reeds zijn geselecteerd conform de selectie-bezwaar en inzageprocedure die voortvloeit uit 5.16 en 7.1 van het arrest en aan Houttuin (als onderdeel van de definitief geselecteerde data) reeds ter inzage beschikbaar zijn gemaakt, nogmaals aan Houttuin beschikbaar maakt,


5.15.

veroordeelt [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. om aan Houttuin een dwangsom te betalen van € 50.000,- indien zij niet aan de veroordelingen in 5.12, 5.13 en 5.14 voldoet, te vermeerderen met € 10.000,- voor iedere dag dat niet aan deze veroordelingen is voldaan, tot een maximum van € 250.000,- is bereikt,


5.16.

veroordeelt [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. in de proceskosten in reconventie, aan de zijde van Houttuin tot op heden begroot op € 408,-, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de achtste dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,


5.17.

veroordeelt [eiseres sub 1 (in de eerste zaak)] c.s. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,- aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,- aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,


5.18.

verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,


5.19.

wijst het meer of anders gevorderde af,

In de zaak tussen Houttuin en [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)]


5.20.

beveelt de gerechtelijke bewaring van de Images, wijst [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] aan als gerechtelijk bewaarder en bepaalt dat de gerechtelijk bewaarder overgaat tot vernietiging van de Images indien niet uiterlijk drie maanden na dit vonnis de eis in de hoofdzaak is ingesteld,


5.21.

veroordeelt [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] om een afschrift aan Houttuin te verstrekken van de Verwijderde Data [G] , voor zover deze door [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] reeds zijn geselecteerd conform de selectie- en bezwaarprocedure als bedoeld in 7.1. van het arrest en aan Houttuin reeds (als onderdeel definitief geselecteerde data) ter inzage beschikbaar zijn gemaakt,


5.22.

verklaart dit vonnis in deze zaak tot zover uitvoerbaar bij voorraad,


5.23.

veroordeelt Houttuin in de kosten van de procedure, die aan de zijde van [gedaagde sub 2 (in de eerste zaak)/gedaagde (in de tweede zaak)] tot op heden worden begroot op nihil,


5.24.

wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.F. Hermans en in het openbaar uitgesproken op 13 december 2017.

1 type: JO/4972 coll: