Jurist Vergunningverlening bij DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

Jurist Vergunningverlening bij DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

Als Jurist Vergunningverlening maak je deel uit van het juristenteam Reguleren, Advies en Omgeving. Dit team houdt zich bezig met de juridische en beleidsmatige advisering op het gebied van omgevingsvergunningen milieu, ruimtelijke ordening en bouw, het voeren van gerechtelijke procedures en het afhandelen van Wob-verzoeken. Ook hoort de advisering over de juridische aspecten van externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluidbelasting, afval, bodem, indirecte lozingen, milieueffectrapportage en energie tot het takenpakket.