Transitievergoeding bij ontbinding arbeidsovereenkomst: kan de werkgever het verzoek nog intrekken?

Transitievergoeding bij ontbinding arbeidsovereenkomst: kan de werkgever het verzoek nog intrekken?

De verplichting voor de rechter om degene die ontbinding verzoekt gelegenheid te geven tot intrekking van het ontbindingsverzoek (artikel 7:686a lid 6 BW) geldt uitsluitend indien een van de in artikel 7:671b BW en artikel 7:671c BW bedoelde vergoedingen wordt toegekend aan de verwerende partij. Die verplichting geldt derhalve niet in het geval waarin de rechter de werkgever niet veroordeelt tot betaling van een billijke vergoeding, maar wel tot betaling van de transitievergoeding. Het is de rechter in een dergelijk geval echter wel toegestaan de verzoeker de gelegenheid te geven zijn verzoek in te trekken.