Concept-uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017en aanpassingsbesluit Wnra

Concept-uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017en aanpassingsbesluit Wnra

De Ambtenarenwet 2017 vormt vanaf de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het nieuwe arbeidsrechtelijke kader voor overheidswerknemers. Het uitvoeringsbesluit ziet op de delegatiebepalingen van de Ambtenarenwet 2017. Op grond van artikel 1 van die wet is een ambtenaar degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht met een overheidswerkgever werkzaam is.
Maakt hij geen aanspraak op loon, dan kwalificeert de overeenkomst tussen hem en de overheidswerkgever niet als arbeidsovereenkomst. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij detacheringsconstructies, waarbij de uitlenende partij geen overheidswerkgever is. De betrokkene valt daardoor niet onder het bereik van het eerste lid. Hij is dan toch ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017. Het concept-aanpassingsbesluit Wnra strekt tot aanpassing van besluiten van alle ministeries ten behoeve van de invoering en uitvoering van de WNRA.