Aanvang lange verjaringstermijn bij opstalaansprakelijkheid

Aanvang lange verjaringstermijn bij opstalaansprakelijkheid

Opstalaansprakelijkheid is niet verbonden aan een schadeveroorzakende gedraging, maar aan de schadeveroorzakende toestand waarop artikel 6:174 BW ziet. Er is daarom geen reden in een dergelijk geval een gedraging aan te merken als schadeveroorzakende gebeurtenis die de verjaringstermijn van artikel 3:310 BW doet aanvangen. In casu is de schadeveroorzakende gebeurtenis een voortdurende toestand en deze kan derhalve niet tot één moment worden herleid. Vanwege het aan de lange verjaringstermijn ten grondslag liggende belang van de rechtszekerheid moet in een dergelijk geval worden aangenomen dat de termijn van twintig jaren begint te lopen zodra de schadeveroorzakende gebeurtenis is opgehouden te bestaan.