Nationale rechter dient toe te zien op naleving van EU-verplichtingen inzake luchtkwaliteit

Nationale rechter dient toe te zien op naleving van EU-verplichtingen inzake luchtkwaliteit

Het EU-Hof onderstreept in dit arrest vooreerst de rol van de nationale rechter in de effectieve implementatie en afdwinging van het Unierecht, met name wanneer het gaat om instrumenten die beogen de menselijke gezondheid te beschermen. De nationale rechter moet erop toezien dat passende maatregelen worden getroffen om bronnen van verontreiniging te bestrijden. Bovendien beslecht het Hof een belangrijk twistpunt bij de implementatie van de Luchtkwaliteitsrichtlijn.