Indirect aandeelhouder niet zonder meer bevoegd tot enquêteverzoek

Indirect aandeelhouder niet zonder meer bevoegd tot enquêteverzoek

De positie van een verschaffer van risicodragend kapitaal die een eigen economisch belang heeft in de vennootschap waarop een enquêteverzoek betrekking heeft, kan—voor het beoordelen van diens enquêtebevoegdheid—niet zonder meer worden gelijkgesteld met die van een aandeelhouder of certificaathouder. Of een dergelijke gelijkstelling mogelijk is, hangt af van de feiten en omstandigheden van het geval.