Uitspraak inzake een huurovereenkomst, corona & betalingsonmacht

Uitspraak inzake een huurovereenkomst, corona & betalingsonmacht

Betalingsonmacht die veroorzaakt is door teruggelopen inkomsten kwalificeert in de meeste gevallen niet als een overmachtsituatie. Zo bepaalde de rechtbank in de onderhavige procedure dat de coronacrisis niet als argument kon worden gebruikt om de rekeningen niet te betalen.
"Voor zover [gedaagden] met hun verweer een beroep hebben willen doen op financieel onvermogen c.q. betalingsonmacht, geldt dat betalingsonmacht, hoe vervelend ook voor [gedaagden], in de risicosfeer van [gedaagden] ligt en hen niet van hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst jegens [eisers] ontslaat." Hoewel deze conclusie niet één-op-één te kopiëren is naar andere casus, illustreert de uitspraak dat corona niet te lichtzinnig als 'gelegenheidsargument' kan worden gebruikt.