Vallen premies van bedrijfstakpensioenfondsen onder de werknemersuitzondering van de WHOA?

Vallen premies van bedrijfstakpensioenfondsen onder de werknemersuitzondering van de WHOA?

De Rechtbank Amsterdam heeft een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld of vorderingen betreffende achterstallige pensioenpremies van bedrijfspensioenfondsen in de zin van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds onder de uitzondering van artikel 369 lid 4 Fw vallen. In de literatuur is aan dit vraagstuk al de nodige aandacht besteed. De tendens lijkt te zijn dat deze vraag ontkennend dient te worden beantwoord.